v. länsavdelning

stockholmskallan.se

v. länsavdelning

Stockholms län.

[5401]

[5401] länsstyrelsen. För Vaxholms fögderi (Åkers, Wermdö och.

~anderyd~ Skeppslag): gederberg, C. R;,.

(Drottninggatan 36, ingång från Brunke- tjenstl.: tillf.: Odman, NIls P., adr.: Enbergsgatan

6.) gelbrektsgatan 41, Stockholm.

Landshöfding: Isberg, P. G. W. För Södertörns fögderi (Sotholrns.Bvartlösa,

Landssekreterare: Falk, :M. och Oknebo Härad): Petersson, E. L.,.

Landskamererare: Törnebladh, L adr.: Badstugatan 12 B, Stockholm.

Landträntmästare: Aurelius, C. A. Kronolänsmän: .

Länsnotarie: Westman, N. Th. D. För Färentuna Härad: Hasselström, R. 8.•..

Länsbokhållare: Fries, E. F. adr.: Svartsjö.

Landskanslister: Kjerrman, F., tjenstl.; - Sollentuna dito: Forsselius, A. J. W.,..

tjenstf.: Hellman, J.; Pripp, G. L. adr.: Sundbyberg. '

Landskontoristen Ekelund.J.; Törnqvist,J.E. - Vestra fögderiets Norra distrikt: Lind-

Kommissionärer:

vall, L. S. T., adr.: Mörby.

Hellman, J. och Ekelund, J - Vestra fögderiets Östra dito: Ljungqvist,..

. C. O. J., adr.: Frösunda.

Kronofogdar: - Vestra fögderiets Södra dito: Hassel--

För Svartsjö fögderi (Sollentuna och Fä- huhn, C. I., adr.: Vallentuna.

rentuna Härad): Wahlgren, C. A., adress: - Vestra fögderiets Vestra dito: Simlund,..

Grefgatan 25, Stockholrn. O. H., adr.: Märsta.

För Stockholms läns vestra fögderi (Lång- - Frösåkers Härads Södra dito: Roth, G._

hundra, Erlinghundra, Seminghundra och E., adr.: Häfverö, Sund. .

Wallontuna Härad): Orstadius, J. D. A., - Frösåkers Härads Norra dito: Melin..

adr.: Kolhammar. O. 1\1., adr, : Gimo.

Föl' Norra Roslags fögderi (Frösåkers och - Närdinghundra Härad: Köhler, C. F.,.

Närdinahundra Härad samt Wäddö och adr.: Knutby.

]JäfverÖ Skeppslag): Sundberg, C. V., adr.: - Wäddö och Häfverö Skeppslag: Uner..

Osthammar. . C., adr.: Wäddö.

För Mellersta Roslags fögderi (Lyhundra - LyhundraHärad:Bjuhr,P.J.,adr.:Estuna.

och Sjuhundra Härad jemte Bro och Wätö - Sjuhundra dito: Njurling, C. A.. tjenstl.;

samt Frötuna och Länna Skeppslag): tjenstf.: Luth, G., adr.: Rimbo.

Hofman Bang, J. L., adr.: Rånäs. - Bro och Wätö Skeppslag: Rosen, A. L

För Vaxholms fögderi (Åkers, Wermdö och W., adr.: Norrtelje,

Danderyds Skeppslag): Holm, O. A., adr.: - Frötuna och Länna dito: Peterson, E._

Valhallavägen 27, Stockholm, o A., adr.: Norrtelje.

Pör Sö.~ertörns fögderi (Sotholms, Svartlösa - Akers dito: Collenius, C. G., adr.: Åkers--

och Oknebo Härad): Andersson, W., adr.: berg.

S:t Paulsgatan 27, Stockholm. - Wermdö Skeppsla~s N0lCradistrikt: Wid--

gren, G. F., aur.: Wermdö.

Häradsskrifvare: - Wermdö Skeppslags Södra dito: Törn-

Föl' Svartsjö fögderi (Färentuna och Sol- qvist, E. F., adr.: Gustafsberg.

lentuna Härad): Rudberg, P. O. V., adr.: - Danderyds Skeppslag: Holmström. H_

Döbelnsgatan 16 A., Stockholm. N:son, adr.: Danderyd.

För Stockholms läns vestra fögderi (Lång- - Sotholms Härads Norra distrikt: Fahl- '

hundra, Erliughundra, Seminghundra och borg, O. Hj. W., adr.: Vesterhaninge.

_Wallentuna Härad): Johansson, K. O., adr.: Sotholms Härads" Södra dito: Ponten.,

Kungstensgatan 46, Stockholm. C. J. S., adr.: Osmo.

För Norra Roslags fögderi (Frösåkers och Svartlösa Härads Södra dito: Lund-v:

Närdinghundra Härad samt Wäddö och ström, K. W. E., adr.: Fittja.

Häfverö Skeppslag): Sundberg, A. D., adr. - Svartlösa Härads Norra dito: Arnheim,...

Osthammar. . C. A.. adr.: Liljeholmcn. "

För- Mellersta Roslags fögderi (Lyhundra r: Öknebo Härad: Öhman, K. E., adr. J erna.,

. och Sjuhundra Härad jemte Bro och Wätö Polisuppsyningsman i Sundbybergs köping:

samt Frötuna och LännaSkeppslag): Sand- vakant; tjenstf.: Granlund, E. G., ådr.~

bergh. C. A.. ·adr.: Roslagsbro. Sundbyberg.

Brand· och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA.

13 Drottninggatan.


[5401-5407] Stockholms län.

Landsfiskal: Se mi n g hu nd r a Härad. Tingsställe: Kim·

::Nyman, R. A., tillf., adr.: Norrtelje, sta. Socknar: Skeptuna, Lunda, Widbo,

,T54 03] Häradshöfdingar.

Skånella, Markim. Orkesta och Frösunda,

Långhundra Härad. Ti,)lgsställe: Kim-

.C 1:0. vonFriescndorff,R.F.A.,adr.: Up sala, sta. Socknar: Lagg-a, Ostuna, Husby-

(Norra Roslag-s Domsaga). _ Långhundra. Närtuna, Gottröra och

.Frösåkers Härad. Tingsställe: Ostham- Kårsta.

mar, 13 mil fr. Stockh. Socknar: Börstil. Wallentuna Härad. Tingsställe: Kim-

Harg, Edebo, Gräsö, Hökhufvud, Walö sta. Socknar: Presta, Hammarby, Waloch

Forsmark. Ientuna, Wada, Ossebygarn och AngarIi.

:lNärding-hundra Härad. Tingsst.: Grän- '..,;:5:0. Uppström, A. E. W., adr.: Floragatan

sta, 7 -} mil fr. Stockh. Socknar: Almun- 10, Stockholm, (Södertörns Domsaga).

ge, Knutby, Faringe, Bladåker, Ununge Sotholms Härad. Tingsställe: vid Vesteroch

Edsbro. haninge kyrka, 2.} mil från Stockholm.

'W äddö och Häfverö Skeppslag. 'I'ings- Socknar: Österhaninge, Ornö, Nämdö,

ställe: Ortalalund. 10 -} mil fr. Stockh. Utö, yesterhaninge, Muskö, Tyresö, Da-

Socknar: Wäddö, Häfverö och Singö. _ Iarö, Ösmo, Sorunda och Torö.

2:0. Freding, J. N., adr.: Norrtelje, (Mel- Ok n e b o Härad. Tingsställe: Södertelje,

lersta Roslags Domsaga). 3-} mil från Stockh .• Socknar: Östertelje,

::8juhundra Härad. Tin§O'sställe: Rimbo, Vestertelje, Tveta, Ofverjerna, Ytterjer-

6 mil fr. Stockholm. ocknar: Rimbo, na, Wårdinge och Turinge.

Röö, Fasterna och Skederid. Svartlösa Härad. Ting-sställe: Fittja, l!

ff..yhundra Härad. Tingsställe:Norrtelje, mil från Stockholm. Socknar: Grodinge

7 -} mil fr. Stockholm. Socknar: Estuna, Botkyrka, Salem, Huddinge, Bränkyr-

Söderby-Carl, Loliärad, Malsta och Husby- ka och Nacka.

Lyhundra.

''4!'rötuna och Lä n n a Skeppslag. Tings- [5405] Ecklesiastikstaten.

ställe: .~orrtelj~, 7! mi} fr. St?ckh. S?c~- Kontraktsprostar:

nar: Frotu~.a'"Lanna, Radmans~ochB~~do. I Upsala stift:

':Bro och.Wato S.keppslag. Tmgsstalle: Vaksala: Nyström, A. L. V., Rasbo.

Norrtelje, 7! mil fr. ~t~ckholm. Sock- Närdinghundra: Thordeman, J. V., Ununge.

nar: Roslags?ro och Wato. " Olands och Frösåker: Flemming, M. J. F.,

3:0. Eckerstrom, R. E., adr:.: Högbergs- Harg. ,

gatan 27 e, Stockholm, (Sodra Roslags Lyhundra: Fransson, e. G., Söderby-Karl.

~,'pomsaga)."

Warentuna .Harad.

'"

Tmgsstalle:

... Sjuhundra: Fellenius,

Svarts~.o Erlinghundra: Ohrn,

H. G., Bergshamra.

C. A., Knifsta.

slott!. 3 mil /r. Stoc~~. ~ocknar: Lo~o, Seminghundra: Noren, G. R., Rosersherg.

Eke~.o, l\};,unso, Adels,o, Farentuna, HIl- Roslags vestra: Sylven, O. G., Spånga.

leshog, Sanga"och

:1So11en~un~ Ha.rad.

Ska:"

Tmgsstalle: Barkar-

Svartsjö:

Raslags

Wallstersson, C. J., Svartsjö.

östra: Blumenberg, H. G., Rydbo.

by 1 'E mil fran Stockholm. Socknar: I St "tift

e

S J f"ll B' Ed h S l rengnas s :..

l~:~na~. er a a, romma, oc o .. S?dertör!l: P~ttersson, A. T:.' Österhaninge,

'Danderyds Skeppslag. Tingsställe: St. Söderteljee Linder, L. J., Södertelje,

'Stallmästaregården. Socknar: Östra Ryd, •.

_ Täby, Danderyd, Lidingö och Solna. [5407] Lakarestaten.

.Ak e r s Skeppslag. Tingsställe: Wirabruk, Förste Provinsialläkare: Berlin, J. A., adr.:

5.t mil fr. Stockholm. Socknar: Öster- Tegneregatan 1, Stockholm. ..

Åker, Riala, Roslags Kulla och Ljusterö. Provinsialläkare:

'Wermdö Sk e p ps l ag , Tingställe: vid i Stockholms distrikt omfattande: Spånga,

Wermdö kyrka, 4 mil fr. Stockh. Sock- Jerfälla, Eds, Sollentuna, Bromma, Lofö,

nar: Wermdö, Ingarö, Vjurö, Boo ocb Möja. Ekerö, Munsö, Adelsö, Färentuna, Hil-

4:0. Rohtlieb, B. H., adr.: Smålands gatan leshögs, Sånga, Skå, Fresta, Hammarbj,

24, Stockholm. (Stockholms läns Vestra Wallentuna, Vada, Angarns, Ostra Ryds,

Domsaga). Täby, Danderyds, Lidingö, Solna Grö·

tiErlinghundra Härad. Tingsställe: Kim- q,inge, Huddinge, Bränkyrka, Nacka,

sta, 3i- mil fr. Stockh. Socknar: Alsike, Ostertelge, Vestertelge, Tveta, Öfver

Knifsta, Odensala, Husby-Erlinghundra, Jerna, Ytter Jerna, Vårdinge och Tu-

Norrsunda. Wassunda. Haga, S:t Per och ringe socknar: Berlin, J. A., adr.: Teg-

S:t Olof. nersgatan 1, Stockholm; \Vilkens, G.

Brand- och Lifförsä.krings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.


• ff 2.:e:

Stockholms län. [5407-5419]

D., adr.: Regeringsgatan 40, Stockholm, Fängelseläkare:

biträdande provinsialläkare. Länsfängelset: Gibson, O. W.

i Norrtelje distrikt omfattande: Söderby- Kronohäktet i Norrtelje: Brandt, J. A.

Karls, Estuna, Lohärads, Malsta, Husby- Tvångsarbetsanstalten å Svartsjö: Berg-

Lyhundra.Bkederids, Roslags-Bro, vue, lund, F. E.

Frötuna, Rådmansö, Länna, ~~idö, Riala, 'l5409J Veterinärer.

Roslags Kulla och Ljusterö socknar:.. . .. .

Hallström, A. G., adr.: Norrtelje. Lä n s v et e rin ä r: Wettervlk, J., adr.: Stocki

Östhammars distrikt omfattande: Bör- holm.

stils, Hargs, Edebo, Hökhufvuds, Valö, . D'ist rik t s v et e rin ä r e r :

Forsmarks, Almunge, Faringe, Edsbro, Beronius, O., adr.: Osthamma!.

Häfverö och ~ingö socknar: Lindstedt, Flybo!'g, J. G., adr.: Södertelje.

A. F., adr.: Osthammar. Harnlin, K. G., adr.: Åkersberg.

i Sotholms distrikt omfattande: ..Utö, Ty, Heiron, G., adr.: Norrtelje ..

reaö, Vesterhaninge, Muskö, Osmo, So- Holmgren, H., adr.: DI:ottnmgholm.

runda och Torö socknar: Holmer, C. O., Johansson, E., adr.: Rimbo,

adr.: Sotholmen, Stockholm. Kronqvist, K., adr.: Mölnbo.

i Sigtuna distrikt omfattande: Lagga, ås- Nordström, R., adr.: Väsby,

tuna, Husby-Långhundra, Alsike, Knif- Nylen, G., Ekeby, adr.: Stockholm.

sta, Odensala, Husby-Erlinghundra, Roström, C., adr.: Edebo.

Norrsunda, Vassunda, Haga, S:t Olofs, Sandberg, A. R., adr.: Husby. Mörby.

Srt Pehrs, Skeptuna, Lunda, Vidbo, Skå- Sten ström, O., adr.: Hamra, Tumba.

nella, Markims och Or~~sta socknar: [5411 J landtmäteristaten.

Drake, K. A. L., adr.: Sigtuna. F'O L d" E' Th A d

!Extra Provinsialläkare: orste an tmatare: ssen, . . G., a r.:

i Botkyrka distrikt omfattande: Botkyrka Stock~ol~. ..

och Salems socknar: Nyström, J. A., Ko m mi s SIOns la n d tma ta r..~.:

adr.: Tumba. Arnberg, C. J. A., adr.: Roo.

i Vermdö distrikt omfattande: Verrndö, .Kullman, S: A: R., adr: Sö~~rtelje.

Ingarö, Djurö, Boo och Möja socknar: Vice KommisSIonslandtmatare:

Lindhe, K., adr.: Gustafsberg. Dahlman, C. E.: adr.: Stockholm.

i Aker~. distrikt omfattande: Össeby-Garns Enwall, G., Major. adr.: Sto~kholm.

och Oster-Åkers socknar: Ossbahr C. Rydberg, K. A., adr.: Norrtelje,

M., adr.: Åkersberg. ..' Hök, E. M., adr.: Stookholm.

i D!l'larö di~~rik~ oJ?fattande: .. Osterha- [5413J Justerare i länet.

nmge, Orno, Namdo och Dalaro socknar: .. .

Hiller, A., tjenstl.; tillf.: Aurelius, B., l:a distriktet: Lindenerona. H. A;. H.,

adr.: Dalarö. adr.: Stockholm; 2:a distriktet: Lindeni

Gräsö distrikt omfattande Gräsö socken' crona, H. A. H., adr.: Stockholm; 3:e

Lindström, V., adr.: Öregrund. . distriktet: L~nd~berg, J. H., adr.: Stocki

Rimbo distrikt omfattande: Gottröra, holm; 4-:e distriktet: Bremberg, G. A.,

Närtuna Kårsta Frösunda Knutby adr.: Stockholm,

Bladåke:s. Rimbo, Röö och Fas.tern~ landtbruksingeniör.

, socknar:. Dahlborg. C. F., adr.: Rimbo. Rosen, L., adr.: Stockholm.

I Schebo distrikt omfattande: Ununge och k'"

Wäddösocknar: WaHen,Hj.,adr.:Schebo. [5415J Yr ..es,"spek~or.

i Sundbybergs distrikt, omfattande kö- I o.


[5419-5425] Stockholms län.

Jägmästare: Öhrström, H., adr.: Stockholm. i Östra.postinspektionsdistriktet. Wennström,

Skogsingeniör: Kopp, O,A., adr.: Stockholm, C. E. E. Stationsort: Stoekholm.

och Normelli, P. E. Th., adr.: Upsala, Postmästare:

Domänintendent: Tamm, C. O. S., tillf .., adr.: å Dalarö: Palmborg. K. F. A., tillf.

Stockhohn. Norrteljet Landgren, G. .

[5420]

Mellersta Väg- och Vattenbyggnadsdistriktet.

Omfattande Stockholms, Upsala, Södermanlands,

Gotlands, Örebro och 'Vestmanlands län.

Distriktschef:

Lindequist, G., major, adr. Stockholm.

D i strikt si ngen iör:

Hammarström. G., kapten, adr, Stockholm.

[5421] Tullstaten.

Dalarö: Föreståndare, Öfveruppsyningsman:

Elg, A. F.

Hufvudskär: Uppsyningsman: Sjöblom,C. G.

Furusunds Föreståndare, Ofveruppsyningsmau:

Strömberg, W.

Grisslehamn: Föreståndare,

Ulfsberg, ·F. J. A.

Landsort: Föreståndare,

Lennmalm, T. R. l!l.

Norrtelje: Föreståndare, 'I'ullkammarföreståndare:

Palm, N. P.

Sandhamn. Föreståndare, Öfveruppsyningsman:

Ekbohrn, S. M. O.

Södertelje: Föreståndare, Tullförvaltare:

Hesselquist, J. P.

Vaxholm: Föreståndare, Tullkammarföre-

. • ståndare: Stjern~erg, P. !Ii., borgmästare.

Oregrund: Förestandare, Ofveruppsynings-

• man: Lönngren, A. T. .

Osthammar: Föreståndare, Tullkammarföreståndare:

Lilja, J. L., stadsfiskal.

[5423] Telegrafstaten.

Statstelegrafstationer:

Arholma: Telegrafist: Sjöblom, K. W.

Dalarö : Telegrafist: Palmborg, K. F.

t .' f. postmästare; tillf.

Furusund (rikstelefonstation): Föreståndare:

Cassel, Am. E., telegrafist.

Landsort: Föreståndare: Lilljander, A., tillf.

Norttelje: Föreståndare: Rumstedt, Gabriella

H. M.

Sandhamn: Telegrafist: Folmer, Anna M. L.

Södertelje: Telegrafist: Lindberg, Hilda L.

Vaxholms fästning: tjenstgöringen bestri-

,.des af underbefäl vid dervarande garnison.

Qregrund: Telegrafist: Molin , Sofia E.

Osthammar: 'I'elegrafisti- Mörk, Alma M.

[5425] Poststaten.

Posiinspektöre r :

i Mellersta postinspektionsdistriktet. Ljungh,

" 1


i,Ljusterö: Lundqvist, J. W.

Muskö: Nilsson, V. E.

Märsta: Brunsson, G.

Möja: Hållenius, L. A.

Mölnbo: Johansson, A. W.

Mörby: Brodin, K. E.

Norrtull : Tvetström, C.

Nyqvarn: Burenstam, F. C.

Nämdö: Goffin, C.

Närtuna: Ohlsson, A

Näsby: Sundberg, O. F.

Ödensala. Wettermark, J. E. L.

Riala: Vougt, J. A.

Riddersvik: Lindan, C. A.

Rimbo: Lundgren, C. F.

Rosersberg: Holmberg, N.

Roslagsbro: Loven, C. A.

Rotebror Westerlundh, C. V.

Rydbo: Wahlroth, A.

Rådmansö: Wulf, D.

Rånäs: Sundqvist, P. F.

Rö: Hammarström, Th . .N.

Rönninge: Lundqvist, J. R.

Saltsjöbaden: Kjelldin, Th. G.

Saltsjö-Dufnäs: Johansson, G. A.

Saltskog: Holm, J. N:son.

8~ndhamno: Norrby, J. E. E:son.

Sigtuna: Agren, L. E. A., fröken.

Singö: Luttropp. H. L. S., fröken.

Skepptuna: Johansson, J. F.

Sorunda: Lidman. A. M., fröken.

Spånga: Sönuergren, F. E.

Stocksund: Jansson, F. G.

Sundbyberg: Ågren, P. O.

Svartsjö: Aurelius, J. C.

Syninge: Jansson, P. A.

Söderbykarl: Fransson, L. L.

Tomteboda: Forsgren, G. P.

Torö: Lidsell, A. S.

Tumba: Nilsson, N.

Tureberg: Lundberg, A.

Tvetaberg: Bergvall, C. G.

Täby: Almqvist, K. E.

Utö: Johnsson, C. A.

Vallentuna : Falck, K. A.

Valö: Mandelgren, A. P.

Vermdö: Lindgren, P. E.

Vesterhanninge: Fahlborg, O. H. V.

Väddö: Lindgren, A.

Värtan: Lagerström. A. O.

Väsby: Lundberg, F.

Vätö: Blanck, R. L.

Åkersberg: Sandell, J. O.

Qsmo-Nynäs: Tilas, A.

Osmo: Jacobsson, J. A.

Östanå: Nystedt, J. E.

Österhannlnge: Nyholm, J. A.

Stockholms län. [5425-5433] ~

Ståthållare på nedannämnda Kg!.'

[5427J lustslott.

Drottningholm: Ström, K. R.

Haga och Ulriksdal: Cronstedt, O. C.

Karnererare vid Drottningholm: Lagerwall, B.

Karnererare

G. Q

vid Haga och Ulriksdal: Feuk,

,

[5429J' Ledamöter af Riksdagen.

Etirsta kammaren:

Boström, E. G., statsminister; Odelberg, O.

y!., riksgäldsfulhnägtig, fabr.-dispouent;

A~erhielm, .. J. G. N. S., frih., f. d. statsminister

; Ostberg, G. F., riksgäldsfullmägtig;

Ekdahl, G. A., handlande.

.Andra kammaren:

Norra Roslags domsaga: Sandquist, C., Hammarby,

hemmansegare. o

Mellersta Roslags domsaga: Akerlund, E.

G. H., godsegare.

Södra Roslags domsaga: Berndes, G. F.,

bruksegare.

Stockholms läns vestra domsaga: Cederström,

C. G. R., frih., kab.-kammarh.

Södertörns domsaga: Pettersson, A. T., kontraktsprost.

Södertelje, Norrtelje, Vaxholm, Öregrund,

Östhammar, Sigtuna: Behmer, J. E., borgmästare.

[5431]

Stockholms läns landstingsbestyrelse,

som


[5433-5443] Stockholms län.

Suppleanter: O. Bothen, Vaxholm, och C. Södertelje. Suppleanter: R. Littke, Sunds-

Eneroth, Qvisslingby. ör; V. Cedervall. Nyqvarn, och 'I'h. Lind-

Göta lifgardes bataljonsområdes inskrifnings- ström, Södertelje. .

nämnd i Stockholms stad.

Södertörns kompaniområde. Ledamöter: C. Stockholm~ läns .hushållningssällskaps

G. Bredberg, Berga, och B. Carlsson, Sjö- [543.!] forvalt.~lllgsutskott.

berg. Suppleanter: A. F. Lindbom, Ribby, O~dforan~e: Bo~trom, E .. G.

och. O. Blomstedt, Vällinge. VIce o~.dfo~ande. Odelb~rg, Th. .. .

Uplands regementes norra batalffmsumrådes. in- Led~m~te~. Almgren, '.; B~ck-Frr~s, C. J.,

skrifningsnämnd i Upsala län. frr?er~e, Bredber~,~. G:, Henn~ng's, R.

Rasbo kompaniområde. Ledamöter: C. L. T., N1.sbe.th,C. G., Lindqvist, C. A., 'I'amm,

Östrnan, Rungarn, och Pehr Pehrsson, O.j Odel~erg, yv:.; von !,aykull, L. G.,

Norrsund. Suppleanter: A. A. Uden, Udd- frih.: .StJernquIst, Olof.; Akerlund, E. G.

näs, och J. P. Ersson, Göringe. H.:; Östberg, G. F; Holmström; O. E.;

Olands kompaniområde. Ledamöter: J. A. Tornblom, J.. G. .

Bohman, Vigelsbo. och Frih. C. J. Beck- Sekrete~:are: Stjernquist, Olof.

Friis, Harg. Suppleanter: P. O. Jansson, Skattmastare: Tamm, Oscar.

Assjö, och A. Hedberg, Harg.

Uplands regementes södra bataljonsområdes in-

[5439] Hushållningssällskapets

anstalt.

frökontroHskrifning:.snämnd

i Sto~kho!ms län. .. Styrelse:

Hundra härads kompaniområde. Ledamo- Ordförande: Wittrock, V. B.

ter: E. Fryberg, Sigridsholm, och J. P. Vice ordförande: Nisbeth, C. G.

Per~.son, Hammarby;. Sup~leanter: W. Sekreterare: Stjernquist, Olof.

Schurer v.~." Waldheim, Mellmgeholm och Ledamöter: v. Paykull, L. G., frih.: 'I'amm,

A. G. Skjöldebrand, Noor. O.' Tiselius G. A.' Rosen L.

Sigt.una kompaniområde. Ledamöter: T. Suppleant: F~nt, F.' r

Lind, Rosersberg och O. Redlund, Husby. Föreståndare: Stjernquist, Olof.

Suppleanter: F. R. Rydberg, Sigtuna, och . .. '"

P. Norberg, Steninge. [544~] .. Biträdande ~ppskattn,"~sman,.

Södermanlands regementes norra bataljonsområdes att bitrada .VId uppgorand~ af f~~slag ..till

inskrifningsnämnd i Södermanlands län. utarrenderm~ af kronans mom lanet fore-

Gripsholms

o

kompaniområde.

•• •

Ledamöter: L.

_

komm~nd.e Jordeg~ndomar:

Norra dzstrzktet, omfattande

~~erg, SodertelJe. och J. Hellsten, .~lrr:- Norra Roslags samt länets

Mellersta

Vestra

och

domna~.

SuppleanEer. G. ~uthman, Soder- sagors områden: Skjöldebrand, A., Noor.

telje och F. Lowen, Gerstaberg. Södra distriktet, omfattande Södra Roslags

B) Inskrifningsrevisioner. och Södertörns domsagors områden: Carls-

[5435] Stookholm« stads in .•krijningsrevi- son, L. M., Fittja.

sio n. för Svea lifgarde s inskrifningsområde. Suppleanter för norra distriktet: Holm-

Ledamöter: H. Zetterberg, Lidingön, K. ström, O. E., Lundås; för södra distrik-

Åkerhielm, Smedby, och C,. G. Bredberg. tet: Almgren. V., Högantorp.

Bogesund. Suppleanter: y. Osterman, Ma- [5443] Direktionen för Enöreskassan

rum, C. J. R. Lundström, Byle, och G. Stockholms län.

inom

Pettersson, Runö. Ordförande: Landshofdingen.

Sto(Jk~ol',n~ stads 'in,skri(nin,usl'eoisi?n för Vice ordförande: OhefenfärUplands regemente.

G~~a Uffal'des znskrifnzngsomrade.. Ledamöter: Wallin, P. A., Säby, Wassunda,

Ledamoter: 'lh. Odelberg,Stockholm; G..Edin, adr.: Knifsta; Rydberg, F. R.. Sigtuna;

Bergaholm och H. von H,?rn. Fltun.~. Grönwall å Johanmsberg, adr.: Rimbo;

Suppleanter: N. W. M. Strale,,}\ialmsJo, Montgomery, W., Lindholmen.

J .• Upmark, Hammar, och A. Soderlund, Suppleanter: Ericsson, A., Krogsta och

Långbro.

Upsala läns inskrifningsrevision.

Malmström J. F. Eggebyholm.

Sekreterare Peterss~n E. L.

Ledamöter: C. M. Melin, Lindö: J. Wah- Skattmästare: Aurelit{s. A.

h~nd, Östhammar. och E. Akerlund, 'Lo- Stockholms läns sparbank.

visedal. Suppleanter: C. A. F. Reuter- Se [1715]

skiöld, Norrgarn; O. E. Grubb, Narr J ersjö, ..'

och J. Lindgren, Backa. Stockholms I,ans brandstodsbolag.

Södermanlands läns inskrifningsrevision. Se [1765].

Ledamöter: Frih. G. Lovisin, Brandalssund; Stockholms läns hästförsäkringsbolag.

C. Österberg, Farsta, och L. J. Linder.] Se [1810].

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.


Stockholms län. [5445-54 7511

[5445J Folkhögskolan. ISuPPleanter: Hedberg, A.; Sundberg, A. D_

(Hammarby i Wäddö socken.) Läkare: Möller, Fredr.

.. .. Styrelse:. ,Syssloman: Hansson, A.

Ordfor~ndc: Schurer v. Waldh~lm, W. [5461J Direktionen

Ledamoter: Perhsson , P., riksdagsman; I

öfver

r tt

Södertelje

Vesterstrandh, Hj.;

Fransson, C. G.

Brolinsson, P. A.; O . d

rdforan~:

L d a~afd~ .

an sho ingen.

Suppleanter: Mattsson, Matts; Grubb, O. E. V. ord~.: Ekdah~, G. • ..., .

Föreståndare: Vesterstrandh, Hj. Ledam,?ter: Strale, W., pa Malmsjö. Rdm,..

G., a Bergaholm ; Holmberg, E.; Eken-

[5449J Stockholms läns landtbruksskola berg, J.; Hellsten, J.

å Husby. Suppleanter: Wersen, F.; Jäderlund; A.

. 8.tyrelse: Läkare: Bark, C. J.

Ordfor~nde: Hennings. R. T. Syssloman: Björkman, F. A.

Ledamoter: Almgren, V.; Tamm, O. . .

Suppleant: Törnblom, J. G. [5463J Direktionen öfver Södertelje kanal-

Föreståndare: Redlund, O., adr.: Husby, .. och slussverksbyggnad ';

MUIlSÖ,Stockholrn. Ordförande: Isberg, Paul. Ledamoter: Fog-;-"

r .." ", man E.; Romare, A. V.

l5451J Oentralkomitån for hemstöldens Sekreterare: v. Prinzencreutz G. A. R.

befrämjande inom Stockholms län. Kamererare: Kellin, N. A. '

Ordförande: Odelberg, W. Kanalinspektor och uppbördsman: Gott .•-

Sekreterare: Stjernquist, O. friedz, C. O.

Öfrige ~edamöter:. Cederström. E. '1'h., fl:~h.: [5465J Tjenstemän i Sigtuna.

Hennings, R. T., Paykull, L. G. von, fnh.,.. ..

Petersens, H. af: Zetterberg, H.; Fant, B?rgI!!:asta~~: Hallerstrom, K. H.

F . Michaelson K' Hirsch O Radman: Björkman, C. A.; Sucksdorff, V. B.;:..

. ., . ..,., '.: Rnndbeck, S. J.

DIrektionen for Stockholms

Se [1623].

lans kurhus. Stadsfiskal: Björkman, C. A.

..

[5455J Direktionen för Löwenströmska [5467J.. Tjenstemän i Oregrund.

lasarettet. Borgmästare: Wahl und , J.

(Lasarettets adress: Holmen iHammarby s:n; Rådmäp: Hybbinette, L ~.; Leufstadius •..

postadr.: Väsby.) F. N.; Palme, C.; Ernström, C. E.

Ordförande: Landshöfdingen. Stadsfiskal: Borg, C. J.

V. ord~.: Wac~tmeis~er, A.> grefve. [5469J Tjenstemän i Södertelje.

Ledamöter: Lind, '1.; Melin, C. M.; Fry- B .. t . P tt . J G

berg, E.; Lunden, J. J.; Blomstedt, J. ?rg~.as a

W ' .e ersson, '. . .

S~.ppleanter Petråe. J.; Norberg, P. R. Rag,mL~K. allin, J. O.; Ahlm, J. A.; Aberg.,

Läkare: Hakansson, Carl Gustaf. St d k .. L" C A R

Syssloman: Brandt, G. B. Stadsfasdsor: F·oh man , H'" .

. " . a s og e: a raeus, J.

[5457J Direktionen ofver Norrtelje Stadsfiskal: Weernmark, C. P. B.

lasarett.

) Ordförande: Landshötdingen. [5471J Tjenstemän i Norrtelje.

V. ordf.: Grip, C. Borgmästare: Behmer, J. E.

Ledamöter: Brolinson. P. A., Utål; Persson, Rådmän: .!Syren, G. A.; Nyman, R. Å.; Berg;.

J. P., Hammarby; Nyman, R. A.; Grubb, J. F.; Osterman, A. O. V.

O. E.; Mattsson, A., Torvalla. Stadsfogde: Berg, J. P.

Suppleanter: Andersson, A. G., Degarö; Stadskassör : Dumky, J. Z.

Jansson, d. ä., J., N orr-Marjurn. Stadsfiskal: Gustafsson, J. E.

Läkare:

sten,

Brandt,

C. F.

J. A., tjenstl.; tillf. Scher- [5473J

..

T' t "

jens eman

. O"th

I s ammar.

Syssloman: Sundgren, B. B?rg~.astar~: Wahlund, J. .

1

[5459 J

D' .

lrektionen

"f"

over Osthammars

Radman: Hjorth,

qvist, M.

J. C.; Ålrnqvist, J.; Lund.

dfö d L dlal~·~dr~tt. Stadsfiskal och stadskassört Lilja, J. L.

Or toran e: an s 10., mgen. . .,.

V. ordf.: Beck-Friis, C. J., frih. [5475J Tjenstemän I Vaxholm.

Ledamöter: Lagergren. J. K.; Sundberg, C. Borgmästare: Stjernberg, P. Hj,

W.; Humble, O. A.; Törnqvist, M.; Jans- Rådmän: ThorselI, A.; Ekström, A. L.

son, P. O., Assjö. [Stadsfogde och stadsfiskal: Uddenberg, L. Ff(

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.


\{5477-5503J

stockholms län.

[5477J Vaxholms f!istning och Oscar- A. K. J.; Vennerström, N. G. H.; Amundson,

. Fredrlksborq, A. A.i Akerlund, N. G. K, Wahlberg, B.

Kommendant: Sylvander, C. O. Förste bataljonsläkare: Wester, C. E. M.

Platsmajor: Bille, N. V. Regementsintendent: Liljencrantz, E. m.,

Auditör: Wennerholm, H. O. T. frih.

"I'ygrnästare: Ahlborn, C. G. Musikdirektör: Amoldsaon, J. R.

"I'ygförvaltare: Schnell, C. J. [548~.J Länsfängelset.

Fortifikationsbefälhafvare: Bergwik, C. G. (Ostermalmsgatan 63, Stockholm.)

..Arbetsbefälhafvare: Smitt, Hj. E. Direktör: Liljenroth, Fr. .

Fortlflkationskassör och förrådsförvaltare: Predikant: Löfgren, A.

Ågren, A. Läkare: Gibson, O. W.

15479J Vaxholms artillerikår. [5483J Kronohäktet i Norrtelje.

-Chef Sylvander, C. O. Tillsyningsman: Behmer, J. E., borgmästare

.Major: Westin, H. W. i ~ orrtelj e.

Kaptener: Hooffner,V.C.L.; MolinJT.;Ahlborn, P:.edIkant: Sandahl, C. G.

C. G.; Kruse, J. C. C.; 'I'örner, A. L.; Felle- Lakare:. Brand~, J. A. .,

nius, P. G. R.; Husberg, E. L.; Jäder- Bevakmngsbefalhafvare: Almqvist, C. J.

'lund, R. A. Tvångsarbetsanstalten å Svartsjö.

'Löjtnanter: Liss, L. Olsson; Bille, N. W.; Direktör: Wollin, A. W.. Hj. W.

Widmark, F. O.; Elfwing, K. H.; Rosborg, Kamererare: Bladini, E. G" M.

K. E. O.; Wibom, A. G.; Johansson, J. G.; Predikant: Stade, F. S. .

Brogren, O. W. Läkare: Berglund, F. E.

lUnderlöjtllanteI:: Hasselgren. L. T.: Saloman, Bevakningsbefälhafvare: Reutersvärd, C.G.L.

Adressförteckntnq å en del i Stockholms län boende personer.

Barkarby, Andersson,' J. E., gästgifvare.

U p I a n d s d e I e n. Andersson, E. Alfr., handlande.

, Görväln, Nydqvist, A. G., egare, ingemör.

'{5501J Sollentuna Härad. Jakobsberg. Berndes. G. F., godsegare.

:Spångasooken aclr.: SpångaellerRiddersvik. Jakob~ber.gs station, Fogelström, K. R.,

k' . k I stationsinspektor .

..A alla eller Hu~by,Andersson,O., mspe tor. Kallhäll, Hällström, H., fabrikör.

Bromsten. ~ale~.' O., grosshandlare. Riddersvik. Boman, H., arrend. af Löfsta

.Dufvebol, Lo.fstrom, G. E., egare.. . och Riddersvik.

Granby, Christensson, A., komminister. Tingsten, C. A., förest. vid renhållnings-

.Hesselby, Rehn, C., kamrer. rket

,H~g~rsta}u~d, Heyman, ~var, brukspatron. Skält;, Pettersson, C. F., egare,

KIsta, Ba~", G., POSSeSSIOnat.", . Säby, Göthberg, C. E. 1'h., godsegare.

Klockaregal:.den, Brunnberg. -., orgelmst Ulfsätra. Andersson, J. E., arrendator.

, .?ch skollärare. Weddesta, ego H. Boman.

_N~hlsta, .Uddm~n, A.,. arrendator. . .Wiks·ö Törnblom J. G. godsegare.

.Riddersvik station, Lindan, C. A., stations- J , "

föreståndare. [5503J Eds socken, adr.: Wäsby.

Risne, Åberg, Alb., a:rendator. Antuna, Lundström, C. F., godsegare.

Råcksta, Rustan, G., Inspektor. Löfstedt, W., inspektor; Löfstedt, A.,

Råsta, Carlbeck, Emma, arrendatorska. bokhållare.

:Skogäng, Wanders, H., fabrikör. Edsby, Schedin, P. E., inspektor.

'Spånga station, Sönnergren, F. E., sta- Erlesunda, Lindahl, J. N., fröhandlare.

t~onsmästare. . Prestgård en, Andersson, J. A, k.r.rkoherde.

:Stndsberga, Sylven, O., kyrkoherde, prost. Rosendal. Ankarcrona, Charl., froken.

Pettersson, N. O. A., v. häradsh. Runsa, Ankarcrona, S. 'I'h, J., egare,

Sundby, Pa~hlsoIl, A. F. G., egare, Stäkesborg och Stäkesbro, Olsson, E. A.,

'Wärsta, Danielsson, R., sergeant. arrendator.

Lindholm, B. W., handlande. Sättra, Schröderheim, G., major. (Sterbhus.)

Uddnäs, Svalander. E., ingeniör, verkställande

direktör i Sebastinaktiebol.

Järfälla socken, adr.: Jakobsberg eller

'5502J Riddersvik.

Wäsby jernvägsstation, Lundberg, Fr.,

.Aspnäs, Wallandel', J. A., skollärare. stationsföreståndare.

Brand· och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.


Stockholms län. [5504-5506]

[5504oJ Sollentuna socken, adr.: Rotebro Bocander, J. S., skräddare.

eller Tureberg . Bondesson, C. Th., ångbåtsbefålhafvare.

E~sberg, Rudbeck, R. C. G., frih., kammarh. Bäckman, C. E., snickare.

Gillberga, Nyberg, P. J. O., arrendator. Carlsson, C. E., banktjensteman, ordf. i kom-

Hersby, Ek, F. J., arrendator. munalnämnden.

Holmsborg, Ulfsparre, C. F., f. d. kapten. Cnattingius, J., banktjensteman.

, Kista, komminister, vakant. Dahl, J. M., murare.

Klockaroq., Hellström, W. A.,orgeln.o.skoll. Dahl, 01., civilingeniör.

Knista, Lunden, Ax., fjerdingsman. Engström, P. A., bankbokhållare.

Norrviken. Jernander, A., ingeniör. Eriksson, Erik, bagaremästare.

Ny torp, Östring, C. H., ångfartygsbefälh. Forsselius, W., kronolänsman.

Rotebro, Asplund, C. O., stationsinspektor' Frank, C. J., handlande.

f.alin, Nils, gästgifvare; , Granath, Ida, handlande.

Ostberg, J. F., kont.skr. i jernv.styr. Gr~nlund, E., t. f. polisuppsyningsman.

Sjöberg, Leijonhufvud. A. G., ryttm., frih, Gr?nberg, F., smidesfabrikör.

Skuggan, Bergqvist, C. A., handlande. Gronb.erg, G. N., handlande.

Skälby, Häggberg, Joh., arrendator. Hall~en, C. M., skorstensfejare.

Sollentunaholm, Zetterman, A., inspektor. Halllng, J j handlande. ..

Svartinge, Häggberg, A., landtbrukare. Hedman, E. O., !olkskolelarare.

Thureberg, Karth, C. A., landtbrukare. Hoffsten, A. ~., a~are.

Wiby, Carlsson, C. J., arrendator. Hyllengren. C., bildhuggare.

Öfverby, Johansson, J. E., landtbrukare. Jansson, J. E., grosshandlare.

Johansson, A. G., sjökapten.

[5505J Bramma sac ken, a dr.: Sund byberg. Johansson, C. G., åkare.

Jonsson, J., e. provinsialläkare.

Alviks fabrik, adr.: Stockholm. Karlsson, V A., konduktör.

Bergstedt, P., verkmästare. Kjellgren, Aug., fabriksdisponent, ordf. i

Kihlmark, P. W., bokhållare. kommunalstämman.

~J:dberg, E. W., verkmästare, Langborg, Edv. G., amanuens i Civildepart.;

Stahl, C. J., verkmästare, ordf. i byggnadsnämnden.

Beckomberga, Ljunglöf, K., egare. Lindhö, R. W., grosshandlare.

Bällsta, Hedenbergh, A. L., godsegare. L!ndström, J. M., enkefru, plåtslagare.

Johannelund, Kolmodin, J. A., docent, mis- Ljungberg, C. R, f. d. advokatfiskal.

sionens direktör. Lundahl, H. A., handlande.

Norman, C. L., lärare; Löfström, A. P., egare af Sundbybergs gård.

Lillsjönäs, Kindgren, P. A., grosshandl. Malm, Hilda Lovisa, förest. för sjukhemmet

Prestgården, Lundberg, H. F., kyrkoherde, Elim.

bor i Sundbybergs köping. Mortonson, Alb. Sam., med. doktor.

Sand vik, Benmjölsfabrik, adr. Stockholm, eg. Nilsson, Carolina C., handl,

Stockholms benmjölsfabr. aktieb. Nordstedt, J. A., ingeniör.

Du Rietz, Hj., ingenior. Norman, Aug., f. d. grosshandlare.

Olsson, Conr., bokhållare. Norman, C. O., karnererare.

Skolhuset, Gerdelius, J., skollärare. Nyberg, C. R., fabriksidkare.

Svartvik, Wimmerströrn, C. A., ingenior. Nyman, G. A., målaremästare.

Tyska botten, Söderqvist, J. E., bygg- Nyman, S. A., sadelmakare.

mästare. Olsson, A., grundläggare.

T}lfsunda, Bergdahl. C. J. V., arrendator. Paulsson, J. A., stenhuggeriidkare.

Akeshof, Törnvall , L. P., egare: Petersson, O., vice häradshöfding.

Rusta n, O. F., inspektor. Pettersson, J. A., åkare.

Pettersson, J. M., slagtars .•

{5506J Sundbybergs köping. Rambach, K. W., skollärare.

Rehn, J. G., stenhuggeriidkare.

(Bromma socken.) Ring, Carolina, handlande.

Andersson, C. E., handlande. Roos af Hjelmsåter. V. A. K, bokhandlare.

An~ersson! P. W., handlande. Rothelius, A. A., bageriidkare.

An~o.u, Fnda, ha?dlande. Rundgren, Wilh., källarmästare.

ArfvIdsson, Hedvig, handlande. Ryden, L. P., bokhållare.

Bergström, J., handlande, ordf. i fattigvårds- Spiik, C. A. W., bokhållare.

styre~sen. 4berg, C. F., f. d. verkmästare.

BergqVlst, M., kopparslagare. .Agren, P. O., stationsinspektor.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Adresskalendern 1899. 91


O

[5511-5517] Stockholms län.

Färentuna Härad Skytteholm, Höglund, C. W., egare.

.. '. Stafsund, Klinckowström, R., Frih., öfverste.

[5511] lofo socken, adr.: Drottningholm Pettersson, C., inspektor.

. eller Stockh'Jl.~. . Tappsund, Hel1s~röm, A. F. (Sterbhus.)

, Barkarby, Goden, C. J., arrendator. Träqvista, Ahmee, A. P., landtbrnkare.

Berga, Johnzon, ~. F., 'arrendator. . Ählby Carlsson, G. landtbrnkare.

Damtorp, Wadstem, Y. O., arrend., skjuts- ' ..' 00

entreprenör. [5513] Munso socken, ~dr.: Munsö

Drottningholm, Bergström, A., inspektor. och Ekero.

Bihr, Maria, skol1ärarinna. Bona, Giertta, A. J., fideikommissarie.

Blomqvist, O., handlande. Södersteen, A., arrendator.

Boberg, John, trädgårdsdirektör. Eknäs, Giertta, Joh. Emil, t. f. öfverjägare.

Danielsson, A. K., apoteksföreståndare. Husby, Redlund, Otto,landtbrukare. Före-

Forsberg, C. E., slottsvaktm. stånd. för Stockholms läns landtbruksskola.

Gyllensvärd. Viih., kanslist. Klockaregården, Björklund, U., orgelnist och

Holmgren, A. H., veterinärläkare, bor klockare.

vid Kanton. Löthen, Kihlmark, C. A., arrend., handl.

Lagerström. C., kronofjerdingsman. Michigan, Andersson, A., handlande.

Lagervall, R, slottskamrer. Norrby, Almqvist, Hedda, egarinna,

Magni, Wilhelm:a l värdshusidkerska. Almqvist, G. M., landtbrukare.

Pettersson, A., gardsegare. Prestgården, 'I'hunblad, N. J., kyrkoherde.

Pettersson, Hildegard, oldfru. Skolhuset, Wernborg, Alfr., skollärare.

Raaum, Niels A., kapten. Sättra, Silfverskjöld, C. A., landtbrukare.

von Schoultz, Anna, enkefru. Söderby, Nilsson; J., egare.

Schröder, Emma, postföreståndare. Österås Redlund, Ax., landtbrukare.

Smitt. L., slottssmed. . l Ad I" k d Ad l 00

Ström, K. R., ståthållare. [5514 e so soo en, ~ r.: e so

St

00

A R d Iöit t och Ekerö

rom, . . ., un er oJ nan . . l d C '1 C E' . l' t

Thomeus, E. A., distriktläkare. Carls un, ar ~son, .' ., ~~gc nis .

Öhrn, Ch., enkefru. Hanmora. af Klint, Hilma, fröken,

Edeby, Ekenberg, O. R, arrendator. Karlbe!g, Bergman, C. J., handlande.

Ensta, Wennström, J. E., kronojägare. Prestgården, Norrman, E. A., kyrkoherde.

Hogsta, Ekvall, G., Iandtbrukare. ~~.enby, Wibom, J. p-., eg.are. . 00

Kanton, Bihr, Agnes, folkskolelärarinna. Sattra, Andersson, Vi .,r.d. angfartygsbefalh.

af Ekström, Julie, fröken. [5515] Färentuna socken, adr.: SvartsjiJ.

Klo?karegårdcn, Westergren, J. G., orga- Eldgarn, Haglund. P., arrendator.

nist och klockare. Hög-by, Eriksson, Herm., landtbrukare.

Kina, Krantz, L. E., slottsvaktmästare. !lända, Wallin, L., arrendator.

Malmvik, Unge, L. H., inspektor. Nora, Forsberg, Gust, Vilh.

Nockeby bro, .Andersson, P. O., arrendator. Prostzården, Wallsterson, C. J., kontrakts-

Prostgården, Svensson, A. J., kyrkoherde; pro~t.

Kulin, G., arrendator. Skolhuset, Andersson, A. W., skollärare.

Rörby, Johnson, C. G., arrendator o. handl. Stafsborg, Norrström, G., Kungl. sekreter.

[5512] Ekerö socken, adr.: Ekerö. .. Carlss~?,. C. E., a;r~ndator.

Asknäs, Janssons, J. G., sterbhus. Olsta, Gotlm, H., egare.

Bockholms Sättra. Molin, ~.~hn, inspektor. [5516] Hillersjö socken, adr.: Svartsjö.

Ekebyhof, Ih.re, Joh , A., löjtnant, Frank- Degerby, Andersson, F., landtbrukare.

lm, C. G., inspektor, .. Fridhem. Zetterberg, O. G., f. d. vaktm.

Kaggeholm, Vult von Steijern, Fr., egare. Hillersjöhy, Werner, N. J., egare.

Hansson, F., arrendator. Hillersjöskär: Edström, C., handlande.

Kersö, Lagergren, G. R., konsul, ~gare. Klockareg., Åberg, Zelma Chr., skollärarta.

M~nhamra, Andersson, E., landtbrukare. Prestnibbla, Liljeberg. G., inspektor.

~lbbla, Dalllels~on, C. A., arrendator. Qvarsta, Andersson, C. G., handlande.

N,yckelby, Wal~ll1, J., arrendat?r, Rikssåttra, Rung, Fr., e. o. notarie, fil. dr.

NarluD;,da, Movik, Joh., lan~~blukare. Sundsudd, Wadin, N., egare.

Prostgården, kyr~oherdebestalln. vakant. Wentholms Kungsgård, Ahlin, F. L., Arren-

Rastab~rg, Westm, E. A., grosshandlare. dator.

Westm, Ernst, agronom. ] S· k d S tsiö

Skollmset, Björck, F. A., skollärare. [5517 anga soe en, a r.: var sjo.

Hellström, W. F., orgelnist o. skollärare. Ahlby, LeIDer, A., landtbrukare.

Brand- ooh Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.


Stockholms län.

[5517 -55 25)

Eknäs, Thoma, C. A., arrendator.

Walloxsäby, von Payknll, L. G., friherre,

Prostgården, Källström, J. A., kyrkoherde. f. d. kapten.

Skolhuset, ou», L., skollärare.

Gustafsson, C. E., inspektor.

Stenhamra, Olofsson, O., handelsbokhållare. Wäppeby, Lundholm, .J. A.. egendomsegare.

Svartsjö, Aurelius, J. C., f. d. kronolänsman. Asbergby, Norberg, P. R., egare; bor å

Svartsjö kungsladugård. Widegren, A., f. d. Stening e i Husby-Erl inghundra s:n.

arrendator.

.. Svanström, E. A.; arrendator.

Svartsjö tvångsarbetsanstalt, Wollin, A. W., Osthamra, Wahlqvist, J. A., handlande och

direktör.

egendornsegare.

Reutersvärd. C. G.L., bevakningsbefälhafv . .. Wahlqvist, Efraim, handlande.

Berglund, Fr" läkare.

Ostunaberg, Frödin. P. J., egendomsegare.

Stade, F. S., predikant.

Bladini. G., karnererare.

[5523J Husby långhundra socken,

Axelsson, A., fanjunkare.

~äby, Hultgren, J. E., f. d. häradsskrifvare.

Öster Nibbla, Johansson, A. G.,landtbrukare.

[5518J Skå socken, adr.: Svartsjö.

Edeby, Lallerstodt, E., arrendator.

Ekeby, Eriksson, C. H., landtbrukare,

Svan hagen, Carlsson, J. P., handlande.

Troxhammar, Hammarström, E. R., landtbrukare.

'I'una, Thorell. R., landlande.

Wäsby, Hasselström, R. S., kronolänsman.

Långhundra Härad.

[5521J Lagga socken, adr.: Knifsta.

Kasby, Stjernstedt, Sofia Ulrika, enkegrefvinna.

Stjernstedt, S. G. F., kapten, frih.

adr.: Knifsta.

Bålsta, Kållander. K. F., komminister.

Erikshamn, Sigfridsson, C. G., fjerdingsman.

Hjelmsta, Kuhlman, Karl, distriktsveterinär.

Husby, Modin, C. O., handlande.

Eriksson, E. V., ordf. i komm-närnnd.

Olsson, G. F., handlande.t hemrnansegare.

Lookstaholm. Isoz, J. A. G., arrendator.

Lund by, Lindvall, L., kronolänsman.

Mälsta, Nisbeth , W., öfverste, egare, bor i

Vesterås.

Skolhuset, Andersson, C. H. P., skollärare.

Strömsbro. Åberg, C., handlande.

Wackerberga, Simlund, J. O., orgelnist.

Åby, Nilsson, Joh., egenc1omsegare, bor i

Röö socken.

Vestin, P. J., arrendator.

Klockaregården, Ährrnan, D., klockare o. [5524J Gottröra socken, adr.: Gottröra.

orgelnist, v. ordf. i kommunalnämnden. Gottröra, Lilla, Lamby, Elin, fru, i Stockh.

Marma, Moden, A. G., landtbrukare. Eriksson, J., arrendator.

Persborg, Grönvall, Gustaf, handlande. Håsta, Petersson, Ax., fjerdingsman.

Morby, Modens, C. J., sterbhus. J h b G .. Il St A d

Olunda, Lignell, E., komminister. o annes eri,{, ronwa, en ug., go s-

E . h d . egare, ordr. i komm:-nämnden.

riksson, S. E., emman segare, or f. l Klockarozården, Pettersson, G. A., orgelkommunalnämnden.

Prestgården, Myrin, A. L., kyrkoherde. nist,

o

klockare och skollärare.

Rosendal. Blomqvist, J. P., fjerdingsman. Lindberga, Gerner, A. B., gästgifvare.

Skolhuset, Ahlin, A. P., skollärare. Mälby, Medin, C. E., landtbrukare.

S b . J h l d b k Nifsta, Berg, Emma, handlande .

.ä y, Danielsson, on., an t ru are. Trosta, Carlsson, O. E., arrendator.

Ahrby, Frödin, Ulrika, enkefru.

Frödin, Sofia Magdalena, fröken. Wängsjöberg, Harnmarsköld, J ohanna, en-

6rby, Wagner, Karl G. A., godsegare. kefru,

Hammarsköld, Elsa, fröken.

[5522J Östuna socken, adr.: Knifsta. Carlsson, C. A., förvaltare.

Brunnby, Gleisman, J. W. T., arrendator.

Eggebyholm, Malmström, J. F., godsegare. [5525J Närtuna socken, adr.: Närtuna.

Hälleby, Jonsson, Gust., landtbrukarc. Borga, Medin, M. W., cgendomsegare, ordf.

Andersson, Nils, fjerdingsman. i kommunalnämnden.

Klockarcgården, Österlundh, G. O., orgel- Medin, Birger, inspektor.

nist, klockare, skollärare. Braheberg, Lind, J. E., patron.

Qvallsta, Tottie, C. A. W., egendomsegare. Mårtensson, Nils, inspektor.

Risberga, Stjernstedt, Aug., friherre, egen- Bylet, Malmherga, Pettersson, S., handl.

, domsegare. ordf. i kommunalnämnden. Hamra, Berg, C. E., garfvare.

Täby, Johansson, C. L., egare. Häradshamra, Hederen, J. E., fanjunkare.

Tislinge, Nisbeth, C. G..M., egare, ingenjör, Kohlsta, Sjöholm, Helfrid, fröken .

• bor på Reymersholm. Malmby, Njurling , E. A., egendomsegare.

Oberg, C. W., arrendator. l Malsåttra, Nisbeth, W., enkefru, egarmna,

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

J


[5525-5533J Stockholms län.

Prestgården, kyrkoherde vakant; v. pastor Knifsta gård, Hermelin, Ulrika, fröken,egare.

Hellergren, J. F. Eriksson, A. G., arrendator.

Eriksson, C. A., arrendator. Knifsta mejeri, Mattsson,J., mejeriförestånd.

Skolhuset, Ohlsson, Anders, orgelnist och Ledinge, v. Paykull, L. G., Frih., f. d. kapten,

skollärare.

jemte tre hans barn, egare.

Wallharn'mar, Wallgren, Joel Herman, handl. Blom, Adolf, f. d. grosshandl.

Westanberga, Wahlgren, J. G., handlande. Funkqvist, Axel, arrendator.

Aby, Gustafsson, O. E., fjerdingsman. Nopr, Hermelin, Eugen, friherre, löjtnant.

[5526J Kårsta socken adr.: Kårsta. Åkerman, G. A., a.rrendator.·

. ' Oleda, Alander, VIktor, egendomsegare.

B~cka, Lindgren, Joh., egendomsegare,ordf. Segersta, Holmberg, G. V., egare, handlande

I kommunalnamnden. 'i Upsala.

Backalund, Larsson, C. P., bagare; Brunn berg, C. E., arrend., gästgifvare.

Broby, Berggren, C. W., tegelbruksegare Lychnell L handlande

Eksko~ens )ernyägsstation, Wahlin, Gust., Persson, 'L. ·F., bryggare:

stationsföreståndare. . Sundvreten, Lindberg, A. o

fjerdingsman.

Hall, Car~sson, O. F., Iandtbrukare, . Wrå, Nerström, J., egare.

Klockaregarden, SundelI, Fr. O. L., organist

och skollärare. [5531J Odensala socken, adr.: Odensala.

Kå~sta .Jern!ä~sstation, Hållen, And., sta- Dråpsta, Eriksson, J. E., landtbrukare, ordf.

tlOnsforestanilare..

i komm.-nämnden.

Kårstaby, Sundqvist, El;tn.lJ., handl. Ensta, Wallin, E. J., egare .

.~edvall, ·A. O., komminister, Harg, Thorell, K. E., egare.

M!!,lsta, Ja~sson,. C. P., ha~dla~de.

Rickeby, Lindqvist, J. A., fJerdmgsman.

Klockaregården,

och skollärare.

Bergvall. Alfr., orgelnist

Salby, Sundkvist. Hem. S., f. d. handl. Kolhammar, Orstadius, J. D., kronofogde.

Garns socken, se Össeby-Garns socken Au~ersson, A.,. fjerd~~gsman.

af Vallentuna härad [5556J. Edhl}g, Knut, lD~emor.

Prestgarden, Lunden, J. J., kyrkoherde.

Erlinghundra Härad. Ri~~eby, Odenr~ck, Knut,ser~~ant, arrend.

[5529J Alsike socken, adr.: Knifsta. Skjörsta .• H~deren, J., und.~rloJ~nant.

Alsike gästg.-gård, Andersson, Klas, gästgifv. r Vettelm~Ik, E., handelsforestå~:dare.

Ekeby, Larsson, J. A., egendomsegare. I'ollsta, Simlund, O. H., kronolansman.

Fredrik~lund, Cederström,

kabmettskammarherre,

C. G', R., frih.,

ryttmästare,

[5532J Husby Erlinghundra

adr.: Märsta.

socken,

Johansson, C. M., befalln.-man. A b Öb J A

Hagelstena, Jonssons, C. J., sterbhus, egare. ~en erga,.. erg~. . ., egare.

Jansson, Alb., arrendator. Fjellsta, ~oder~trom, J., handland~.. .

Klockaregården, Pettersson, C. P., orgeln., Husby, H~gstrom, A. W., v. kommImstel:

klock., skoll. Klockareg.~rden, Slmd~ll, H. A. ~., organist

Krusenberg, Cederström. Eman., frih., gods- . o. skollarare, ordf. I komm'-I!.am~den.

egare, ordf. i komm.-nämnden. K~.l~ta, Bartel.sson, A. L., ~?kh~llale.

Carlsson; F. W., inspektor. Märsta, Andelsson,. Jo~., gästgifvare.

Lippinge, Asbrink, V., fjerdingsman. Andersson, W., fJerdmgs~.an .•

Prestgården,

traktsprost.

Öhrn, C. A., kyrkoherde, kon- J~~ansson, J. F., handelsföreståndare.

!,ll.Ja, A. ~., handlande, bor l Stoekholm,

Rickebasta,

egare.

Gustafssons, J. W., sterbhus, Marsta ~tatlOn, Brunsson, G., stationsinsp.

Zanom, Augusta S., enkefru.

Rosenlund. Thulin, J. A. S., handlande. ~ols~a, And~rsso~!. J., egare.". .

Skäggesta Eriksson E. G. landtbrukare. Steninge, Back~tlom, Joh., grosshandlare,

, . ' '. egare, bor I Stockholm.

[5530J Knifsta socken, adr.: Knifsta. Norberg, P. R., förvaltare.

Engeby, Tillman, C. E. komminister. Sättuna, Ekström, Clara, enkefru. .

Forsby, Sjöberg, C. J., arrendator.

Gredelby, Johnson, O., egare, ordf. i komm- [5533J Norrsunda socken,

. "

adr, Bosersberg.

nämnd. Holmboda. Moberg, Axel, egare.

Klockaregården. Österberg, P. A., orgelnist, Rundeberg. O. M., löjtnant.

skollärare. Krogsta, Gröndahl, Otto, arrendator.

Knifsta jernvägsstation , Ekholm, G. A. D., Norslunda, Andersson, A., arrendator.

kapten, stationsinspektor. Andersson, Viktor, befallningsman.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget

SVEA. ·13 Drottninggatan.


Stockholms län. [5533-5543]

Rosersbergs kungsgård, Nordenadler. C. A., Norrthil, Rydberg, Frans R., egare, rådman,

löjtnan t.

bor i Sigtuna.

Lind, 'rh .. arrend., ordf. i komm.-nämnd. Räfsta, Fredriksson, J. E., arrendator och

Spång, C. G., fjerdingsman. fjerdingsman.

Rosersbergs station, Persson, G. O., sta- Wenngarn, Pettersson, Albert, arrendator,

tionsföreståndare. ordf. i kommnnalnämnden .

[S537] S:t Pers socken, adr. Sigtuna.

Billby, frih. Axel v. Essen o. Reinh. v. Essen.

Westelius, O., arrendator, bor i Håtuna s.n,

Bärmö, Fröling, C. G., egare, bor i Haga s:n.

Erikssund, Fridman, A. F., egare.

Granby, J ansson, J. O., underlöjtnant.

. Sanda, Palmgren, Gust., handlande.

Skoby, Sandström, K. A., byggmästare,

hemmansegare.

Wallstanäs, Hennings, R. T., arrendator.

von Schinkel, C. D., löjtnant, egare, bosatt

å Tidö.

Wiggeby, Andersson, A. P., org. o. klockare.

Westerberg, A. T., handlande.

Wilhelmslund. Carlsson, ]\iI. A., enkefru.

Wärkan, Nordenadler, A. H., e.jägmästare.

Seminghundra Härad.

Ashusby, Lundberg, V. T., komminister. [5541] Skeptuna socken, adr.: Skeptuna.

Hammargren, G. A., hemman segare.

. Wallin, Magnus, hemmansegare, gästgif-

Klockaregårdon,

och skollärare.

Johansson, J. F., organist

vare. Prestgården, Östrand, C. ]\iL, prost.

[5534] Wassunda socken, adr.: Knifsta. Andersson, R. S., v. pastor.

Ahla. Bellander. Viktor, egare. Skoby, Wahlberg, F. A., fjerdingsman.

Sursta, Morin, H., komminister.

Bellander, Emil, handlande. Österberg, Karl Aug., landtbrukare.

Brantshammar. Westerberg, N. O., egare, Il t L E h J A df

.. bor i Upsala. U en una :a, k olm, . .. egare, or .

i kommunalnämnden.

. Ohm an, E. A., arrendator. W H b C J d

Ed 1. B J d b' asa, ers erg, . ., egen omsegare.

euy, ouveng, ., egen omsegare, or I yYåhlsta., Pettersson, J., egendomsegare.

Balingsta s:n, Upsala län. 4nsta, Alander. Axel, egendomsegare.

Ekhamn, Hanson, E., ingeniör, egare, bor i Ohrby, Bol inder, Louise, enkefru.

Stockholm.

J

Pettersson, P. J. A., arrendator. . Bolinder. Kuno, inspektor.

Eriksberg, Liljeqvist, E., fjerdingsman. Östa, Frölander, A. E., handlande.

Haknäs, ~ellanderN.Conrad, arrendator. . [5542J Lunda socken, adr.: Mörby.

KlockaregaI:~e~, ilsso n, A. E., orgamst Altuna, Wallenstjerna, Axel, H., egare,

och ~kollarale: Bergsbol. Holm, G. O., egare.

Prostgården, Fr~es, L. P., ~rkoherde. Ekaberg, Englund, O., fjerdingsman.

S~edby, D!agehn, J., earr~n ator. Engeby, Jansson, J. G., arrendator.

S~by, Walhn, .P. A., gare, Klockaregården, Brodin. Karl Edv., organist

'I'ible, Holmberg, Aug., egare. och skollärare, ordf. i komm.-nämnd.

Lundegren, L. A., h~ndlande. Mörby, Jansson, J., egare.

Petersson, P. L., arrendator. Sigridsholrn, Fryberg, Emil, egendomseg.

[5535] Haga socken, adr.: Sigtuna. Smuttan, Hjerpe, Frans, J., kronojägare.

Berga, Lundqvist, C. G., fjerdingsman. Söderby, Lilla, Pettersson, J. A., handels-

Haga gård, Andersson, A. G., arrendator. ,.. agent; ..

Hagbyholm, Wijkman, A. E., egare. 8od?rby, ~tora, Lundström, G., egare.

Helgesta, Petterssons. P. A., sterbhus, egare, Lindström, A.. L., egare.

Klockaregården, Ekqvist, G. A., organist 'I'rosta, Lundqvist, A., egare,

o~h skollär~r~. [5543] Widbo socken, adr.: Mörby.

Skramsta, Frolmg, L. W., handlande. Krogsta. Ericsson, Aug., ordf. i kommunal-

Thorslunda, Johansson, Per, egare.. nämnden.

Lmdblom,. J., arrendator, ordf, I kom- Klockaregården, Lidström, K. G., orgelnist.

munalnamnde.~. klockare och skollärare.

Österby, Eckerstrom, C. H., eg are. Nederäng, Raab, Klara, frih.,egarinna, bor

[5536] S:t Olors socken, adr. Sigtuna. i Stockholm.

Löfstaholm, Björustjerna, K. M. G., grefve, Svenson. Carl, arrendator.

. generalkonsul, och Maria T. E. U., fröken, Norrby, Gardtman, Knut, egend.-egare.

egare. Sundqvist, E. G., fjerdingsman.

Thedenius, Helmer, arrendator. . Wallin, Ivar, arrendator.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.


[5543-5553J Stockholms län.

Prostgården, kyrkoherde, vakant; Sahlgren, Prostgården, Anjou, C. M., kyrkoherde.

o Carl V., v.pastor. Stolp Ekeby, Sundström, C. A. B., eger 1/2

Asby, Wegelin, Isak, egendomsegare, mtl, husegare, i Sthlm.

Hamnstedt, Oskar, handlande, gästgifv. Torsholma, Jansson, Adolf, egendomsegare.

[5544J Skånella socken, adr.: Rosersberg. Wreda, Lindblom, W., fjerdingsman.

Bensta, Arnell, C. A., arrendator.. Wallentu!1a Härad.

Bergshamra. Jansson, J., handlande. [5551J Fresta socken, adr.: Wäsby.

Ekeby, Gauffin, A. F., fanjunkare.

Harg, Wachtmeister, H., grefve, Karlskrona, åhlby;: adr, Täby, Forssell, Otto, Stockholm,

egare,

egare.

Kimsta, Eriksson, Carl Er. Kr., gästgifvars. Forssell, J. A. R, förvaltare.

Säll, C. G., handlande. Bollstanäs, Petree, John, possessionat.

Klockaregården. Lennmark, A. G., fjerdingsm. Borgby, oWattman, C.R, kyrkoherde.

Prestgården, Noren, Richard, kontraktsprost. Ekeby, Åström, John, egare ,

Skalmsta, v. Schinkel, Q. D., löjtnant, Fornboda, Förberg, Gustaf, tandläk., egare,

egare, bor å 'I'idö. bor i Stockholm. '

Andersson, J. A., arrendator. Westbom, F. O., arrendator.

Skalmstaberg, Sandin, J oh., orgelnist,

i kommunalnämnden.

ordf. Harby, Andersson, And., arrendator.

Karlslund, Engström, C., byggmästare.

Skolhuset, Berglund, A. J., folkskolelärare. Klockaregården, Lindblom. A. W., orgel-

Skånellaholm, J ennings, John, major. nist o. klockare, ordf. i komm.-nämnden.

Wallin, Gottfr., N. M., arrendator. Odenslunda, Äkerberg, Anna, enkefru.

Tjusta, Gillberg, A. W." sjukhemsförest. . WeIen, A. R., arrendator.

'

[55451_ Marklms socken,

.

adr.: Lindholmen,

Sanda, Johansson, C. W., egare.

SkälInora, Wahlgren, C. R., arrendator.

Rusby, Gustafsson, C. Teod., landtbrukare. Wik, Wigg, C. E., fjerdingsman.

Klockaregården , Sjögren, C. A., orgelnist. [5552J H b k d W" b

Zetterlund, Hj., skollärare. am.mar y soc en, a r.: as y.

Lundby, Gustafsson, A. O. e are. Brunnby, Enksson,. S. E., e.~are.

Jansson, C. J., ordf. i kbm~.-nämnden. Charlottenborg, Lejholms soner, handlande

Åkerberg, W. S., arrendator. och b~gare ..

Prestgården Lindgren F. G. fil dr kyrkoh Ham.mal by, BI.~ndt, E. E., syssloman, ordf.

'. ' '.'.' . 1 komm.-namnden.

Syrenelund, Klintberg, N., fJerdmgsman. L' d . t A T t k

Wiby, Jansson, Karl Gust., egare. lr; qVlS., ... , apo e are.

Åkerberg,o G. A., arrendator. HennksboIll'" ErIksson, A. R,. han diande.

Wifvelsta Akerberz C. H. egare. Hol~en, ..Ridderstad. ~. V!., llI~pe~~or.

~ "" Löfström, Katr. Maria, forest. for idiotanst,

[5546J Arkesta socken, adr.: Lindholmen. Prest~i'u-den, Svenson, ..C. Hj:, kom~ini~ter.

Granby, Gustafsson, J. G., egendomsegare. Skogshyddan, Nordstrom, RIkard, distrikts-

Lindholmen, Montgomery, W. C. och J., veterinär. .

ezare. Skolhuset, Bergvall, A. M., orgelnist.

Mo;;'tgomery, William, löjtn., ordf. i Redelius. Natanael, folkskollärare.

kommunalnämnden. Smedby, Mattsson, G. A., landtbrukare.

Eriksson, J. F., stationsmäst. Thorsåker, Wachtmeister, H., grefve, Karls-

Marieiund, Rosen, W., handlande. krona, ~gare. ..

Söderby, Lund, Joh., egare. Wachtmeister, A., gr.,efve, ryttmastare.

Yttergärde Hammarstedt Emma handl Jansson, C. J., bokhallare.

Rammar~tedt, C. E., la~dtbruk~re. . Wilunda, Svensk, P. O., egare.

[5547J Frösunda socken, adr.: Frösunda. w~kbersodn'GE. S·C'egfa:he. St kh l

Nil C as y, e eer, ., rm., oc o m, egare,

Ber15, 1 s~ons, . A., sterb:\J.us, egare, Munck, Bror, ryttmästare, arrendator bor

~JungqVlst, 9skar, kronolansman. i Eksjö. '

Frösunda .8tat~on, Wallerstedt, A. G., sta- Wäsby L:a Beskow Hjalmar, hyresgäst.

tionsföreståndare. ",

Mattsson, O; E., handl., ordf. i kom mu- [5553J Wallentuna socken, adr.:

nalnämnden.

Wallontuna.

Klockaregården, Carlsson, Z., orgelnist, Bällsta, Reuterskiöld, A. K. A., frih., egare.

klockare och skollärare. Blomstedt, J. A. O., ryttmästare, arren-

Löfsta, Lamby, Elin, fru, i Sthlm, egare; dator.

Pettersson, Joh., arrendator. Ekebydal, Österberg, Konrad, handlande.

Br'and- ech Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.


Stockholms län. [5553-5561]

Grefvelsta, Nordström, Petrus, sergeant. Lundgren, Jak., befallningsman.

Gäddarö, Montgomery, W. C. och J., å Lind- Hacksta, Fredlund, G. C., egare,

holmen, egare. Husa, Slöör, Anna, enkefru.

Hassla, Hasselhuhn, C. Ivar, kronolänsman. Klockaregården, Carlsson, Carl Aug., orgel-

Hjelmsta, Kihlberg, O., kyrkoherde. nist o. skollärare.

Kusta, Jakobsson, J. T., Iandtbrukare, Lilla Garn, Andersson, O., handlande.

Lindö, Vi'achtmeister, H., grefve, Karls- Eriksson, C. J., handlande.

krona, egare. Mamrelund, Jöngren, J. L., fjerdingsman.

Melin, C. M., förvaltare. Morsta, Sundgren, Helmer, arrendator.

Lingsberg, Hanson, J. A., egare. Prestgården, Heden, Karl, kyrkoherde.

Molnby,Bergström, E., egare, ordf. i kom- Sjöberg, Hybbinette, Oskar, handlande,

munalnämnden. egare, bor i Öster-Akers s:n.

Nähle, Andersson, Joh., fjerdingsman. Magnussou, C. A., arrendator.

Olhamra, de Ron, 'R., egare. Stora Karby, Lundin, Karolina, enkefru.

Lund, J., arrendator. Stångberga, egare: Westerström, C. M.

Olsborg, Halvarsson, E., handl. Frisk, J. W., inspektor.

Uthamra, Eneroth, J. A. W., egare. Sundby, Lindqvist, C. F., landtbrukare.

Vi'allentuna skolhus, Torell, P. F., orgel- Svista, Lundeus, C. E., landtbrukare.

nist och skollärare. Toftesta, Johansson, G., landtbr., ordf.

Wallentuna station. Falk, C. A., stat:sförest. fattigv.-styr.

Bagge, Matilda, Ch., fru. Wäsby, Wessmans C. P., sterbhus, egare.

Weda, Jansson, J., arrendator.

Wäsby, Ostervalls, A., sterbhus, egare.

Frösåkers Härad.

Åbyholm. Jakobsson, J., landtbrukare, [5559] Börstils socken, adr.: Östhammar.

[5554] Wada socken, adr.: Brottby.

Klockaregården, Österlundh, G. A. J., orgeln.

o. skollär.

L:a Benhamra, Alen, A. W., egare, ordf.

i kommunalnämnden.

Lappdal. Fredlund, A. G. W., egare.

Prestgården, Norman, Teodor, kyrkoherde.

Sene by, Euroth, A. W., egare.

Stora Benhamra Kungsgård, Ahlenius, Karl,

arrendator.

Wadaby, Johansson, K. A., arrendator.

[5555] Angarns socken, adr. Vallentuna.

Alby, Lundin, G. W. John, arrendator.

Nannyberg, Norberg, C. E., fjerdingsman.

Rocksta, 'l'ranbergs, G., hofjägare, sterbhus,

Stockholm, egare.

Rörby, Nilsson, Aug., egare.

Weda, Hammarström. C. E., egare.

Åsta, Skoglund, H. Th., egare, ordf. i kommunalnämnden.

Örsta, Haga, Lundin, C. A. L., handlande.

Fromm, Er., f. d. skollärare.

{5556] Össeby-Garns socken, adr.: Brottby.

Brollsta, Sundgren. J. P., godsegare.

Brottby, Carlborg. L. F., garfvare.

Lindberg, C. V., handlande, ordf. i kommunalnämnden.

Lundin, W., godsegare. ordf. i korum-st.

Fastarby m. m., Boströrn, E. G. till Östanå,

statsminister, gudsegare, Stockholm.

Hakunge, Walldån, W., kgl. sekreterare,

Stockholm, egare,

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget

Assjö, Jansson, P. O., landtbrukare.

Modin. C...A., fjerdingsman.

Börstilsby, Ohlander, K. V., komminister.

Pettersson, P., orgelnist och skollärare.

Granbo, Söderman, J. P., inspektor.

Hanneberg, Ovenius, P. G., landtbrukare.

Kallerö lastageplats, Höglund, Per, faktor.

Långalma. Jansson, J. A., landtbrukare,

ordf. i kommunalnämnden.

Mälby, Matsson, M.. handlande.

Nolsterby, Jansson, And.yhem.eg., nämndem.

Norrskedleka grufvor, Lindfors. A., insp.

Prestgården, Flemming, Fr., kontraktsprost.

Snesslinge, Andersson, A. P., skollärare.

Anderson, A. P., handlande.

Nilsson, L. P., handlande.

Snssslingsberg, af Ugglas, F. O., löjtn., frih.

Söderby, Sandqvist, Karl, hemmanseg., riksdagsman.

Wahlqvist;

F. J., folkskolelärare.

[5560J Gräsö socken, adr.: Öregrund.

Djursten. Nyqvist, Karl Aug., fyrmästare.

Gräsö gård, Lindgren, J. E., inspektor, ordförande

i kommunalnämnden.

Johannislund, Jansson, J. E., handlande.

Klockaregården, Ahlin, E., orgelnist och

skollärare.

Nordangärde. Magnusson. J., fjerdingsman.

Sladdarön, Beckrnan, J. W., possessionat.

~esterbyn. Källström, P. U., komminister.

Orskär, Nährsten, J., fyrmästare.

[55611 Hargs socken, adr.: Harg. .

AdolfsClal, Sundberg, J., arrendator.

Damsäng, Engström, P. Olsson, handlande.

SVEA. 13 Drottninggatan •

I

f

l

l

I

I'

l


[5561-5570] Stockholms län.

Hargs bruk, Beck-Fries, Ebba, enkefrih:a,

egare;Beck-Friis, C.J., frih., disp.:

Anderberg, J., stationsinspektor; Arhen,

Ture K, inspektor; Hartman, C., handlande,

gästgifv.; Hedberg, Aug., förval- [5565] Forsmarks socken, adr.: Forsmark.

tare, ordf. i kom.-nämnden; Lunden, An. .

ders skollärare' Petterss A P L Berkings, Vahlund, L. E., arrendator. .

kassör;

,

Vesterlund,

,.

F. T., verkmästare.

on,..., For

s

mark

,a

f Uga-l

'" as,

L

.,

frih

rm.,

d'

isponent,

t

Hargs hamn, Klinga, J., stationsförman. kab.-kammarherre..

Kanickebol, Lundin, J. G., ångb.-befälh. Carlsson, B. C., handelsI~kerska.

Marka~ Vendbladh, I., komminister, v. pastor. Carlsson, J. G., ha~delsforest. .

Prestgårdsn, Skogström, A. J., kyrkoherde, Fagelberg.~ A. N., forva1tare, ordf. I komtjenstledig.

munalna~nden. -s,

Sanda, Roth, G. E., länsman; Bodin, Fredr. Hammarstrom, Karl, Aug., kassor.

Aug., handlande. Nyberg, J. E., skollärare.

Säfiingsbol, Eriksson, K, fjerdingsman. Palm, G. H., kyrkoher~e.

Petersson, J. A., bokhallare.

[5562] Edebo socken, adr.: Edebo, Pettersson, P. A., orgelnist.

Schebo eller Häfverösund. Tunell, J oh. 01., landtbruksinspektor.

Hammarby, Hellman, F./, handl. o. bryggare; Johannisfors, Sandström, C. P., handelsförest .

.Erikson, K, handlanda. Janzon, K. J., Olofsson, A. D., Ingeniör; Håkansson, A.

landtbrukare.

F., verkmästare.

Järinge, Anderson, Elias, landtbrukare.

Carlsson, A. W., possessionat.

Lundås, Holmström, O. E., possessionat.

Närdinghundra Härad.

Prestgården, Beronius, A. R., kyrkoherde. [5569] Almunge socken, adr.: Almunge

Ronöholm, Braunerhjelm, L., löjtn., egare, ' eller Lenna ..

ordf. i komm.-nämnden; Eriksson, K. A. Almungeberg, Jansson, And., landtbrukare

I F., skollärare. Almunge station, Rödin, E. V., stations-

Skolhuset, Hollstrand, C. U., organist. inspektor.

Skälby, Janson, G., skoU., poststationsförest. Carlberg, Wålinder, E., komminister.

Edlund, B. H., landtbrukare; Sporre, C. J., Edeby, Almqvist, C. A., arrendator.

fjerdingsman; Sundstedt, C. M., komminist. Ellringe, Boivie, J. V., fjerdingsman.

Skärsta, Stjernholm, E., f. d. handlande;

Törnqvist, E. G., handlande.

Faringe station:

inspektor.

ThornbJad, F. W., stations-

'

Sund, Sandin, O. T., läderhandl. Hagby, Palmgren, Joh. Bernh., arrendator.

Sandin, T. T., garfvare. Klockaregården, Norlin, P. J., orgelnist o.

skollärare.

[5563] Hökhufvuds socken, adr.: Gimo. Lenna bruk, Qvennerstedt, C.J., bruksförv.:

Fors,

'..

Mel!m, O., l~nsman.

Rosborg. Seved Alex., ingeniör;

rolina, värdshusförestånderska.

Selin, Ka-

Klockaregarden!. Soderberg,

o. f. d. skollarare.

M., klockare Lenna gård, von Rosen, Karl, grefve, löjtnant,

arrendator.

Korsbron,. Haag, Oskar, handlands.

Lys~a, KJh~m~rk, R.. E.;, ordf. I kommun-

Lenria station.

spektor, .

Westin, A. G., stationsinnamnden,

Alander. .U. J., komminister, Lilla Wäsby, Almqvist, Frans Hj., handl,

P~rs~~n, Matts, fJ.erdmgsman. Linvreten. Nordlund, K. P., f. d. lektor.

Prestgarden, Frendin, W. A., kyrkoherde. Löfsta, Pettersson, A. G., trävaruhandlare.

Skolhuset, Wendm, K. E., skollarare. Prostgården, Norlen. O. K, kyrkoherde.

Qvarnhill, Söderstedt, Viktor, handlande.

Vigelsbo grufvor, Cleve, g. F., grufförvaltare;

Bohman, H., bokhallare; Rupert, K.

R., bokhållare. '

Seglinge, Vestlund, A. W., arrendator.

St. Wäsby, Nyberg, U. V., arrendator.

Söderby, Noren, J. A., skollärare.

Thorslund, Wikander, E., mjölnare.

Uddnäs, Udän, A. A.o Iandtbrukare, kommunalnämndsordf.;

Ekman, J., handl.

[5564] Wahlö socken, adr.: Wahlö.

Annö, Andersson, J. P., bagare.

Prestgården, Isseus, A. P., kyrkoherde.

Frodlund, Anton, vice pastor.

Skollärarebostället, Arvidsson, J. A., skollärare

och. orgelnist.

Strömsbro. Asbrink, O. A., garfvare.

Tomta, Mandelgren, A. P., klockare,arrend., [5570] Knutby socken, adr.: Knutby.

ordf. i kommunalnämnden. Björkö, Sundberg, A. B., arrendator, ordf, i

Vamsta, Mattsson, Mattias, handlande. kommunalnämnden.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.


Stockholms län. [5570--5579}

Ekeby, Fellenius, Carl, löjtnant, i Stock- Roström, K., veterinär, ordf. i kom.-nämnd.

holm, egare; Moberg, A. F., inspektor. Vahlbom, J. Fr., ingeniör.

Gränsta, Köhler, K. Fr., kronolänsman; Lad- Yallen, K A. Hj., bruksläkare.

berg, And., handlande; Lagerqvist, Knut Ohman, G. R.. kassör.

Ernst, sergeant. Schebo station, Gille, K G., stationsinspekt.

Hemåla. Bayard, V., landtbrukare. Skolhuset, Gisselson, P., skollärare.

Knutby station, Ekblad, J. A., stat.-insp. Ununge station, Hammarström, T. N., sta- .

Knutby hotell, Svensson, Harald, restauratör. tionsinspektor.

Kolsta, Källström, J. A., kyrkoherde i Sånga, [5574J Edsbro socken, adr.: Edsbro

egare.

eller Erken.

Kyrkbacken, Lindberg, G. T., handlande;

Rydqvist, L. G., klockare och skollärare. Edsbro. masugn, Hermelin, C. Y., frih., förv,

Prestgården, Eriksson, J. A., kyrkoherde. Edsbro station, Treslow, G.R.,stationsinspekt.

Rickeby, Hellgren, M. L., f. d. sjökapten, Klockaregården, Hellgren, C.P., f.d.orgelnist.

egendomseg.; Vallinder. J. E., handlande Prestgården, Segerqvist, P. E. F., kommiu.,

~käringby, Löfgren, J., fjerdingsman. kommunalnämndsordf.

Ösby, Mannerfeldt, Gust. Ansg., garfvare. Skolhuset, Berg, B. B., skollär. o. organist.

Sättra, Andersson, E., gästgifv.; Gustin, O.

[5571J Faringe socken, adr.: Faringe. A., handl.; Lundin, Johannes, skollär.

Bärby, Hägg, A. V., veterinär. Sätraby station, Wahlin, G., stationsförest.

Faringe station, se Almunge socken. Vagn, Jansson, J. P., fjerdingsman.

Klockaregarden. Södergren, J. O., orgelnist. Asby, Karlsson, K. J., handlande.

Kyrkbyn, Moström, A. Th., komminister. Wäddö och Häf\\rö Skeppslag.

ara, Törnqvist, Joh. Karl, godseg.

Lundgren, K. E. G., inspektor. [5579J Wäddö socken, adr.: Wäddö eller

Solvalla. Pettersson, Oskar, handlande. Grislehamn.

Vall by, Vallberg, E. E., rusth., ordf. i kom.- Backa, Katrineberg, Eriksson, J.Edv.,handl.

nämnden. Bagghus, Björkman, M., bergsingeniör.

[5572J Bladåkers socken, adr.: Knutby. Edeby, Andersson, Erik (unge), hemmanseg.,

b l skeppsredare.

Benne 01, Bladin , L. A., f. d. inspektor. Elmsta, Carlqvist, P. G., komminister.

Kolarmora, Ladberg, J. P., handl. Edl d W f d - kt

Norrgarn, Reuterskiöld, C. A. F., brukspatr. . un, .,. . mspe or.

Ola, Strandberg, A., handelsres.; Carlsson, A. Eriksson, A., handlande.

. d Lund, Erik, handlande.

G., fJer ingsman; Johansson, P., hem.- Nylund, G.. fjerdingsman.

egare, ordf', i kom.-nämnden. Pettersson, C. E., trävarahandlande.

Rungarn, Ostman, C. L., inspektor; Svens- Pira, C. J., handlande.

son, K Hj. A., arrendator. U· C l"

Hagalund, Strömberg, Hj. M., komminister, ner,., ansman.

Sk lh t

R tt C G l . t h Wallen, C. E., skollärare.

o use, aque e, . ., orge nis oc Grisslehamn, Lindström, H. A., sjökapten;

skollärare. Ulfsberg, F. J. A., tullförvaltare, Wid-

[5573J Ununge socken, adr.: Ununge berg, E. P., handl.; Vestling, J. T. Z.,

eller Schebo. handl.

Alby, Djurström. J. E., f. d. skollärare. Gåsvik, Lindström, C. O., handl.: Friberg,

Bleka, Olsson, N. G., fjerdingsm. Q. gästgifv.; K. L., qvarnegare.

Andersson, A. E., handlande. Hammarby, Westerstrandh, Hj., förest. för

Hydinge, Rosen, Fr. O., landtbrukare. folkhögskolan.

Kragsta, Jansson, Mattias, skollär. Danielsson, O. A., agronom, lärare vid

Prestgården, Thordeman, Johan, kyrkoherde, folkhögskolan.

kontraktsprost. Johansson, J. E., ordf. i komm.-nämnden.

Ropsten, Jonsson, S., garfvare. Strömberg, G. W., handlande.

Ränka, Andersson, P. E. N., handlande. Klockaregården, Mattsson, Karl 01., kloc-

• Schebo, Michaelson, K, brukspatron. kare o. skollär.

Andersson, Vikt., skollärare. Norrsund, Pehrsso n , P., f. d. riksdagsrn.;

Arhen, H., bokhållare. Wallen, Karl Wilh., handl.; Wiklund, C.

Asplund, V., byggmästare. M., sjökapten.

Edsman. F. O., smidesmästare. Ortala, Dahlgren, Ad. B., bruksarrendator.

Lundberg, A., handelsförestånd. Juhlin. K. F., bruksegare.

Noren, R, bruksförvaltare. Karlsson, V., bruksegare.

Oppermann, C. H., f. d. skogsförvaltare. Vikström. G. J., handlande.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

·1

{

,.


[55.79-5593J Stockholms län.

Prestgården, Öbrink, P., kyrkoherde. Prestgården, Fransson, C. G.,. kyrkoherde;

Vesternäs, Eklund, J. K, skollärare. Fransson, L., poststationsförest.; Lindholm,

Östernäs, Edlund, K. Vald., handl. (firma J. E., fjerdingsman.

Josefina Jensen). Sebende, Pettersson, O. A., handl.; 'I'hun

[5580J Häfverö socken, adr.: Häfverö berg, J. F., gästgifvare. *)

eller Häfverösund. Stab by, Jansson, J., handl.; J ansson, G.,

gästgif.; Persson. J. K, sågverk seg.

Bergby, Kolmodin, E. M., enkefru. Stensta, 8elin, A.. Iandtbruk.: Mattsson,

B~örkn.äs, El:iksson, J., h3:ndl~nde. ru., arrendator. *)

Gjessvik, Eriksson, Er., fjerdingaman. Södermarjum Eriksson H komminister

Gjöringe, Ersson. J. P., Iaud tbrukare. " ., .

Hallsta, Janson, P., handl.: Larsson, Lars [5586J Estuna socken, adr.: Estuna .

. Erik, handl.; Modin, ,Aug., inspektor. Hag'gård,. Bjuhr, J., kronolänsman.

Herräng. Fröding, N., disp.; Fröding, Mat- Hvitsjö, Wahlgren, C. G., arrendator.

tias, Ingenier. Prestgården, Söderbaum, H. "IV., prost.

Häfverösunds station, Lindqvister, K. A. Mattsson, M., arrendator.

L., stationsinspektor. Skolhuset, Lundvall. J. E., orgelnist, post-

- Larsson, K. H. D., stationsskrifvare, stationsföreståndare.

Klockaregården. Dahlin, P. E., orgelnist o. Stjernholm, Matsson. W., possessionat.

post.-förest.. Wollenius, S. G., skollär. Svanberga, Törnqvist, J., handlande. *)

Korrnäs, Nordin, K. A., skollärare. Sylta, Jansson, C. G., ordf. i komm.-stämm.

Kåtorp, Andersson~J., handlande. Uddeboö, Loven, C. A., arrendator, adr.:

Norrby, Vidman, ftarl Gust., komminister; Norrtelje.

Säfsten, Selma, enkefru, egarinna; Vilhard, Wemblinge, Medin, J. E., possessionat; *)

And., förvaltare. . Thim, C. G., kronofjerdingsman.

Prostgården. Hellenius, J. G., kyrkoherde. Asby, Eriksson, C.P., ordf. i komm.vnämuden.

'l'rästa, Andersson, G., handlande; Eriks- [5587J L h" d k d" L här d

son, K, gästgifvare. .. O ara s soc ..en, a r.. .0 ar.a .

Veda, Vedberg, V. E., nrmak. skopsredare. Kristineholm, B~ck-Fr.ns, Ebba.friherrinna;

Vesterkulla. Eriksson, A., handlande. Hedberg, C. G. E., Inspektor ...

Vesternä&,Ersson,Mats,landtbr.,kom.n:dsordf. Nybyn, Stenberg, J. A., kornminister. .

Ytterby, Eriksson, J., handlande. Nyckel~y, Larsson, 9..F., handlande. *)

. .. . .. Lundin, J. K, mejerist.

[5581J Slngo socken, adr.: Singö. Lundin, J. V., bagare.

Backby, Dumrat, W., jägmästare. Prestgården, Bruncrona, A.G.N.,kyrkoherde.

Boda, Uddman, J. A., fyrmästare. Råby, Jansson, J. P., ordf. i kornmunaln.

Norrvreta, Vestman, G., komminister. d N .

Luttropp, J. K., f. d. poliskommissarie o. [5588J Malsta socken, a rr.: orrtelje.

löjtnant: Luttropp, Helga L. S., folk- Degarö, Andersson, C. G., landtbrukare.

skolel:a o. orgelnist; Andersson, J. E., Ekeby, Palmgren, C. A., landtbrukare.

fjerdingsman. Lundby, Ha~len,. F., Iandtbrukare: Sundin,

Svartklubben, Petersson, C. J., fyrmästare. E., kronofjer~lllgsman.. "

Söderby, Jansson, J. E., kommunaln.cordf., Malstaby,Sundm,F.,ordf.I komm::namnden.

Kjällin, E. A., f. d. telegrafkommissarie. Skolht~set,.Joha.nsson, J.W.,skollarare,post-

Understen, Bergström, A. F., t. f. fyrmästare. stationsföreståndare,

[5585J

L

L h d

y un ra

H" d

ara.

[5589J Husby Lyhundra socken,

Syninge jernvägsstation.

adr.:

Söderby Carls socken, adr.: Söderbykarl. Eriksdal, Jansson, J. E., handlande.

Aspsund, Sandberg, C. O., landtbrukare. *) Libby vestra, Jansson, M., häradsdomare.

Broby, Hiller, E., godsegare. *) Himmelstrand, A, L., komminister.

Jersjö norra, Grubb, O. E., d:o. *) Penningby, Bethulander, E., ingeniör.

Norrby, Loven, E., handl, *) Prostgården, Hultgren, J. G., kyrkoherde.

Norrby mejeri och handel, Norrby mejeri- Sundsta, Sundgren, C. G., landtbrukare.

bolag; Eriksson, G. L, föreståndare. Jansson, H., fanjunkare.

Norrmarjum, Jansson, J., ordförande i kom- Syninge, Jansson, P. A., stationsförestånd.

munalnämnden. *) Torfvalla, Matsson. A., ordf. i kommunal-

Norråda. Törnqvist, D., handlande, adr, nämnden.

Roslagsbro. *) Eriksdal, Jansson, J. E., handlande.


*) Rikstelefon. *) Rikstelefon.

Brand· och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.


Stockholms län. [5593'-5605] ,

Rånäs, Reuterskiöld, A., disponent. *)

Hofman Bang, kronofogde. *)

Sundqvist, P. F., stationsinspektor.

Tjäran, Lyman, R., fanjunk., adr.: Rimbo,

Ubby, Ladberg. G., handlande.

Sjuhundra Härad.

[5593] Skederids socken, adr.: Finsta.

Finsta, Arnberg, W., godsegare, ordf. i kommunalnämnden

*); Andersson, F. A., handlande;

Andersson, J., inspektor; *) Lybecker,

L., frih., stationsinsp: *) Olsson, [5601] Bro och Wätö Skeppslag.

C. J., t. f. stationsinspektor. Roslags Bro socken, adr.: Roslagsbro.

Finsta garfveri, Hallberg, A.; Larsson, A. Andersvedja, Jansson, J. E., skeppsredare.

E., föreståndare.

Finsta tegelbruk, Martin, S. Bottna, Ohman, A. 'I", säteriegare.

Kilen, Andersson, F. A., handlande. Bredsättra, Sandbergh, A., häradsskrif-

O t L d H W vare, ordf. i Lyhundra hushållsgille. *)

s er e inge, ultman, . A., inspektor. Drottningdal, Sandström, F. E., handl. *)

[5594] Rimbo socken, adr.: Rimbo. Eke, Carlsson, J., possessionat, v. ordf. i

Adamsberg, Groön, W., godsegare. ordf. komm.-nämnden. *)

kommunalnämnden. Ekeby, Eriksson, C.P.,ordf. ikomm.-nämnden.

Asplund, Göransson, P. J .. kronofjerdingsm. Kappsta, 'I'örnqvist, E. L., handlande. ")

Ekebyholm, Lundin, A. E., inspektor. *) Nedernäs. Ullen, W., v. pastor.

Finnby, Wåhlin, J., handlande. Noor, Skjöldebrand, A. G., landtbr."): Löf,

Håsta, Nilsson, J., spanmålshandlande. P., skollärare.

Klockaregården, Westerberg C. G.,orgelnist. Prestgården, Brolinsson, O. G. R., prost;

Kristinelund, Nilsson, Jonas, handlande. Matsson. G. W., landtbr., poststations-

Prestgården, Lindgren, G., kyrkoherde. föreståndare. *)

Rimbo, Schweitz, J. J. F., hotellvärd. *) Röcksta, Jansson, E. A., auktionist.

Andersson, A. T., handelsföreståndare. *) Söderby, Andersson, August, & Co., han dl.")

Dahlborg. C., med. doktor. Utåhl, Brolinsson, P. A., landtbrukare,ordf.

Dufva, J. M., handl. i kommunalstämman. *)

Johansson, J. E., veterinärläkare. Welända, Jansson, J., handlande.

Rimbo. jel:nvägsstation: Lundgren, C. F., [5602] Wätö socken, adr.: Wätö.

statlOnslllspektor. *) Arholma, Eriksson, C. A., lotsålderman.

Rimbo mejeri, Stockholms mjölkaktiebolag. Adr. Arholrna,

Nygren, S., mejeriföreståndare. Båtängen, Kempe, C. B. G., rentier.

Rimbo snickerifabrik, Jansson, J. W., fabr. *) Edsvik östra, J ohansson, J. A., skeppsredare.

Sjöändan, Juhlin, E., garfvare. Adr. Arholrna.

Skogsberg, Sandholm, O., bagare. Harg, Berggren, J. A., komminister.

Wallby, Fagerlind, Au arrendator. Jonsson, L., handlande.

[5595] Röö socken, adr.: RÖö. Lidö, Edberg, L. B., f. d. possessionat.

Eke, Nilsson, J., ordf. i komm.-nämnden. Jansson, C. B., landtbrukare.

Fredrikelund, Broberg. C. G., komminister. Marum, Eriksson, C. O., handl., adr. Arholma.

Karlsro, Njurling, C. A., kronolänsman. *) Hyden, J., skollärare.

Arnberg, J. A., kommissionslandtmätare. Nysättra, Blanck, C., handlande. *)

Lovisedal, Akerlund, E., godsegare, leda- Eriksson, J., gästgifvare.

mot i riksdagens andra kammare. *) Prestgården, Andersson, M., kyrkoherde *J.

Arhen, K. R, inspektor. Blanck, R. L., poststat.-förest., ordf. i kom-

Näs, Carlsson, E. A., arrendator. munalnämnden. *)

Sandalen, Andersson, C. J., handlande. Skeppsmyra. 'I'örnqvist, A. E., handlande.

Skolhuset, Berzen, J. V. T., skollärare. Stärbsnäs, Sjöblom, K. W., telegrafist och

Sofielund. Bengtsson. J., handlande. poststationsföreståndare. Adr. Arholma.

Althin, C. L., inspektor.

[5596J Fasterna socken, adr.: Rånäs. Tjärholmen, stenhuggeri, Norrtelje meka-

Ahlby, Jansson, J. A., kronofjerdingsman. ni ska stenhuggeri-aktiebolag.

Nyberg, F., ·handlande. *) Gille, J. H., ingenior.

Lenalund. Pettersson, J., handlande, adr, Olsson, Bruno, ingeniör.

Rimbo.

Prestgården, Westin F., kyrkoherde, ord- Frötuna och Länna Skeppslag.

förande i Sjuhundra hushållsgille och [5605J Frötuna socken, adr.: Norrtelje.

ordförande i kommunalnämnden. Angskär, 'I'örnqvist, K. J., skollärare och.

Råby, Abrahamsson, J. A;, handlande. poststationsföreståndare.

I

*) Rikstelefon. *) Rikstelefon.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

,'I

t

}

l' ,


[5605-5611] Stockholms län.

Björnö, Å kerberg, E., förvalt. Allm. tel. Utanbro, Nyberg, F. A,., handlande.

Baltartorp, svenska pilodlings- ocb träd- Lindborg, J. M., landtbrukare.

gårdsaktiebolaget. W igoff, J., handlande.

Holzbausen, A., direktör. *) Wettershaga, Olsson, P., handlande.

Loven, C. A., disponent. [5608] BI'd- k d F d

Håtö, Schew en , C. von, possessionat. *) I o sac en, a r.: urusun.

Blidö, Meier, A., handlande.

Knutby, Lindholm, J. H., landtbrukare, Blidö säteri, Johansson, J. M., handlande.

auktionist.

Mellingeholm, Schtirer von Waldheim, W., Allm. tel.; Miiller, G. O., possessionat;

godsegare. *)

Näsström, F., v. komminister. Allm. tel.

Mutsundij., Larsson, L. E., handlande, *) Furusund, Hammer, Chr., hofjuvelerare. *)

Nodsta, Akerberg, Hj., ordf. i komm.-stämm. AstllC: ts~', jagtuppsyningsman.

Jansson, G., ordf. i kommunalnämnden. Cassel, Amanda, telegrafförast.

Pres~~~e~~l.wallin, J., kyrkoherde.' Elfberg, E., källarmäst. o. gästgifvare. *)

(Simpbyle) Gransäter,

session at.

Bagge, E. G., pos- Lindberg, M. A., handlande.

Löfgren, A. F., repslagare.

Skolhuset, Säfström, K. N., skollärare. Pettersson, J oseflna, enkefru, handl.

Strömberg W., öfveruppsyningsman

[5606] Rådmansö socken, adr.: Rådmansö. poststationsföreståndare.

och

Gräddö, Bäckström, A., handlande. Kohlsvik, Österman. J. A., skeppsredare.

Kungs~ården, Wulf, D., landtbrukare. Köpmanholmen, Loven, M., enkefru,

Prestgarden, Fröstedt, W. M., kyrkoherde. Lännmau, A., skeppsredare.

Riddersholm, Ridderstad, I., godsegare. *) Oden, Q.., lotsålderman.

Rådmansby, Andersson, J. E., ordf. i komm.- Oxhallsö, Ohman, A. F., ordf. i kommunaln.

nämnden.

Räfsnäs, Olsson, A., fru, handelsförestånd:a.

Rosenvik, Pettersson, A. P., landtbrukare.

Hagqvist, A., trädgårdsmästare.

Räfsnäs, Torfsjö, RåJmansö torfförädlings- Stemmarsund, Norman, J., handl. Allm. tel.

fabrik, egare. Sunda, Tenggren,

Westfelt, K. G., disponent. o

J., Iandtbrukare,

Skolhuset, Törnqvist, G. A., skollärare, post- Akers Skeppslag.

stationsförest.

S~enska hogarne, Johansson,

'..

A. J:.' fyrmast.

[5611]

Berga,

Öster-Åkers

Gustafsson,

socken, adr.: Äkersberg.

E. W., handlande.

S~derar~, flj;enJ:>erg,N. E, fyrmastare; Dyvik, Hybbinette, Oskar, f. d. handl.

Soder~vlk, Ostling, C. G., handlande.) Gillmyra, Melander, Emil, egare.

Uppnås, Jansson, A., handlande. Johannelund, Leffler, A., målaremästare.

[5607] Länna socken, adr.: Bergshamra. Klockaregården, Ferngren, E., orgelnist o.

Addarsnäs, Wallenius, K., godsegare. klockare. o •

Wallenius, E., inspektor. Margretelund, Akerhielm, G. S., f. d. stats-

Berashamra, Danielsson, N. J., garfvare. m~nister.. .

Hallberg, C. A., bagare. Husen, J. U., inspektor, ordf. ikommunaln.

Klintberg, C. J., handlande. Allm. tel. Näs, Wiren, J. C., brukare.

Lindstedt, K, nämndeman. *) Prestgården, Ponten, S. B., f. d.kontr.sprost.

Bergshamra mejeri, Andersson, A. P. Ponten, Sam, inspek~or.

Bergshamra ångsåg, Jansson, C. G., dispon. Garberg, E. A., fjerdingeman.

Fridhem. Lindstedt, J. E., kronofjerdingsm.*) Qvisslingby, Eneroth, e,. W., la~dtbrukare.

Grofsta, Carlsson, A. W., handlande- Lode- Runö, Höglind, J. A. HJ., skollarare.

nius, J. V., folkskolelärare. ' Petterson, J. G. L., ingenior.

Grofstanäs, Larsson, L. E., handl. . Petterssqn, G., landtbr. . .

Hammarby, Persson, J. P., ordförande i SJökarby, Ostman, E. J., komminister.

kommunalnämnden. Skolhuset, Kjellberg, A. G., skollärare.

Hemmarö, Jansson, J. G., f. d. riksdagsman. Skånsta, Qollen!us, C. G., lä~sman.

Hägmarsö slip, Elfving, J. P., föreståndare. Smedby, Akerhjelm, Knut~.fnh., arrend., ord-

Lännaby, Plengier, R., v. komminister. förande i kommunal~tamman.

Lindell. G., skollär. o. handl, Aspengren, C. J. H., Inspektor.

Penningby, Schalin, K. A., inspekt. Allm. tel. Eriksson, A. G., tegelmästare.

Prostgården, Fellenius, H. G., prost., adr, Stafva, Johanson, A., grosshandlare.

Norrtelje. Moblin, D., inspektor.

*) Rikstelefon.

*) Rikstelefon.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.


Stockholms

Stegesund, Lindqvist, J., landtbrukare.

Stenhagen, Lindblom. C. G., handl.

Svinninge, Gylling, O., o. Nilson, Axel, egare.

Jansson, J. F., kapten.

Pettersson, Johan, sjökapten.

Akerlund, C. E., landtbrukare.

Säby, Landin, A., bagare.

Säby lilla, Pettersson, C. A., handlande.

Teljö, Krook, O. W. L., f. d. kamererare.

Tuna, Bergman. F. A., landtbrukare.

Ytterby, Hassellund. J. W., landtbrukare.

o Pehrling, P., gruffogde.

.{;\.by,Hedlund, C. V., landtbrukare.

Akersberg, Sandell, J. O., postföreståndare.

Andersson, N. J., handlande.

Aroini. C. E., apotekare.

Gustafsson, C. A., gästgifvare.

Hamlin, K. G., veterinärläkare.

Ossbahr , C. M., distriktläkare.

Pierre, J., sadelmakare.

o Pierre, S. M., målaremästare.

Asättra, Bergqvist, C. A., arrendator.

Forslund, V. F., handlande.

Vistrand, J. A., litograf.

[5612] Riala socken, adr.: Riala.

Bergby, Garberg, V., befallning-sman.

Bergbylund, Janson, A. F., ordf. i kommnämnden.

Ekeby, Södergren, J. P., Ijerdingsman.

Bergqvist, Er., byggmästare.

Jansson, A. F .. handlande.

Eneby, Vougt, J. A., poststationsföreståndare;

hustrun idk. handel.

Prestgårdeji, Folmer, B. ,F., kyrkoherde.

Punskog, Akerberg, J. G., handlande.

Sättra, Eriksson, C. E., handlande.

[5613J Roslags Kulla socken, adr.: Östanå.

Boda, Larson, P., handlande.

Brudnäs, Granqvist, August,landtbrukare.

Mälby, Lind, A. F., fjerdingsman.

Prostgården, Odenrick, A., komminister.

Skolhuset, Dahlgren, G., skollärare.

Wira bruk, Nystedt, L. E., handlande, ordförande

i Kommunalnämnden.

Edberg E. A., mjölnare.

Östanå, Boströrn, E. G., statsminister.

Iggbom, A. J., bokhållare.

Nystedt, J. E., inspektor.

[5614J Ljusterö socken, adr.: Ljusterö,

Norr Ljusterö .f.jerding.

Dragboda. Sundvall, Axel, fjerdingsman.

Hästede, Jansson, J. V., landtbrukare,

Mellansjö, Säfholm, A. P., kyrkoherde.

Lundqvist, J. W., skollär. och orgelnist.

Nohlvik, Akerberg, C. P., handlande.

Siarö, Ekman, R. R., ingeniör.

Westerlagnö, Sjöberg, J. E., landtbrukare.

län.

[5611-5619]

Söder Ljusterö .f.jerding.

Bohlby, Forslund, C., handlande.

Janson, O. C. W., landtbrukare.

Sjöberg, C. P., landtbrukare.

Edö, Johansson, Mathilda, mamsell.

Henrikson, J. B., handlande.

Hummelmora. Åkerberg, A., handlande.

Marum, Osterman, Viktor, landtbr.; nk stel.

Mjölnarström, Rosengren, F. E. J., e. o.

hofrättsnotarie.

Mörtsunda, Österman, C. V., landtbrukare.

Stensvik, Sundblad, S. A., handlande.

Ström, Siljefors, Clara, egare .

Siljefors, C. A., arrendator.

Wäsby, Andersson, C. O., befallningsman,

ordförande i kommunalnämnden.

Wermdö Skeppslag.

[5619J Wermdö socken, adr.: Wermdö,

Fogelbro och Gustafsberg.

Hemmesta .f.jerding.

Brevik, Wagner, O. G., arrendator.

Fagerdala. Blomstedt, C. G.,landtbrukare.

Fogelbro, Silfverhjelm, G. E., godsegare.

Silfverhjelrn, Th. E. W., arrendator.

Fruvik, Bernhardt, Th.

Hemmesta. Malmberg, Per Johan, Iandtbr,

Lillström, N ohlcrantz, J. A., handlande.

Strömma, Pettersson, J. F., landtbrukare.

Strömmadal, Tillman, G. E., ångbåtsbefälh.

Tuna, Fellenius, Carl, löjtnant.

Wik, Gustafsson, J., egare.

Hellsten, J. G. E., arrendator.

Östra Elfsala, Carlson, J. A., egare.

Farsta .f.jerding.

Betsede, Andersson, Carin, enka, egare.

Anderson, E. G., handl.

Dillner, G., professor.

Ebbalund. Aström, H. & Co, handlande.

Gustafs bergs fabrik.

Barlow, G., förste verkmästare.

BjurlJerg, A. M., ångbåtsbefälhafvare.

Björsell, Otto, apotekare.

Blomqvist, Alrik, bokhållare.

Carlander, John, värdshusvärd.

Carlsson, Adolf, kamrer.

Dahlen, J. K, bokhållare.

Erikson. A. G., modellör.

Forssberg, C. J., andre verkmästare.

Forslund. Vilh., bokhållare.

Fredell, Elfrida, poststationsförest:a,

Gustafsson, Carolina, kontorist.

- Ebba, kontorist.

Hellström, E. W., kassör.

Hultman, Fredr .. bokhållare.

Körling, A. R., bokhållare.

Lagerström, G., skollärare.

Lindhe, H., med. doktor.

Lindström, Erik, bokhållare.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.


[5619-5621] Stockholms län.

Lundin, Frans, fjerdingsman. Rindö,Wahlberg,J .H., sjökapt. o.J ul.,landtbr.

Lutteman, S. G., bokhållare. Rindö brunn, bad o. sanatorium, Heden,

Möller, P. N., målare. J. L.

Odelberg, Axel, ingeniör. Skarpö, Olson, Joh., landtbrukare.

- Wilh., disponent. Tynningsö, Tvelin, Hj., arrendator.

Olson, Aug., bokhållare. Furusund, Johansson, Aug. F., källarm.

Pettersson, P. A., ångbåtsbefälhafvare. Hedvigsdal, Ceder, P. G., källarm.

- J, G.,

Rydstedt,

dito

C. J., bokhållare.

WC" b .j',' d'

as 'lJ n« mg.

Severin, G. R., bokhållare. Bullandö, Pettersson, P, G., f. d. skollärare.

Tömkvist, E. F., länsman. Carlsdahl, Ekström, A. J., handlande.

Westerberg, C. J. M., ång'oätsbefälhafv. Efiinge, Northun, K. F., landtbrukare.

Ostberg. Gustaf, kassör. Sandin, J. A., d:o.

Mörtnäs, Zetterberg, C. A., landtbrukare. Kalfvandö, Nisser, C. W.,

Klockaregården, Lindgren,

d:o.

P. K, orgeln. o.

Orminge jj"erding. klockare samt poststationsföreståndare.

Anneberg, Eklnnd. J. M. Lindblad, A. Th., notarie.

Aspvik, Heijkenskjöld, Carl, egare, Koppa~mora, Flagge, A. C. W., f. landskanel.

Lagnö, Haglund, O. J., byggmästare. Prestgarden, Kallberg. H ., :\-., enkefru.

Sundberg, J. G., handlande. :::landeberg, C. H., f. d. IOJtn.

Lilla Kovik, Dölling, Fr., s.r, bryggare, Saltarö, Hjorth, K, landtbrukare.

Stockholm, egare. 'I'ingshnset, Holmqvist, L. H., värdshusvärd.

Fredriksson, J. A., arrendator. ~~?rbby, Dahlberg, A., enkefru.

Lång-sunda, Schager, Axel, f. d. revisor, A"as Y,'lSOH'dedrlbergd' J V., förvaltare.

K·F.

Stockholm, egare, ngsvi c, e un ., komminister,

Stora Kovik, Egnell, Emil, grosshandlare,

Stockholm, egare.

Skägga .f.jerding.

Lillsved, von Betzen, V. L., f. d. konsul.

Lundgren, A. Th., fjerdingsman.

Löknäs, Mörner. K, enkegrefvinna.

Norruäs, Wahlberg, J. W. A., fiskeriassistent,

ordförande i kommunalnämnden.

Wahlberg. G., Agronom.

Nyvarp, Widgren G. F., länsman, ordförande

i kommunalstämman.

Carlson, Johan, nämndeman.

Yårholma, Hallander, e. J. M., sjökapten.

Oster-Skägga, Blomstedt, Vendla, enkefru,

Sva'rtsjö

fjerding.

SkäriJ jferding.

Sigge sta fjM·d·ing.

KaHsvik, Öhlin, Karl A., landtbruk.

Si[ges~a, Lindauer, P. A., bokhållare.

Theel, C. F., landtbrukare,

Sund, Theel, Amelie. enkefru.

Tranberg. J. A., bokhållare.

WindiJ jferding.

Bodatorp. Levander, O. F., maskinist.

~osenhagen, Hök, P. G., snickare.

Ofverby, Tysk, C. A., arrendator.

Vaxholms landsjo'rsamling, adr.: Vaxholm.

Brännudden, Ifverström, J. J., verkmästare.

Zetterlund. J. O., ingeniör.

Ramsjö. Blomberg, C. .I!'., landtbrukare.

[5620] Ingarö kapell, adr.: Ingarö.

Beatelund, Cederström. A., frih., godseg.,

ordf. i kommunalstyreIsen.

Bergvik, Svensson, Aug., arrendator.

Liljefors, Bo A., artist.

Brunn, Oedcrström, C. G. A., arrendator.

Carlander, Ernst, inspektor.

Efiinge, Andersson, J., arrendator.

Fogelvik, Steffanson, A. R., arrendator.

Klockaregården, Bengtson, N. P., klockare

o. fjerdingsman.

Kohlström, Strömberg, Fr., handlande.

Lemshaga, Wretfors, C. A., sjökapten.

Pilhamn. Jonsson, A. L. K., komminister.

Skolhuset, Rundlöf, S., barnmorska.

Säby, Leuhusen, G. W., frih., f. d. justitieråd.

Lindqvist, A. G., inspektor.

[5621] Djurö kapell, adr.: Djurhamn

och Sandhamn.

Barnvik, Wahlström, J. C., landtbrukare.

Djurö, Hurtig, Carl, komminister; Jansson,

J. E., skeppare; Söderström, J. P., kapten;

Westerman, C. A., fjerdingsman;, Wiren,

Hj. A., orgeln.; Zetterholm, J. T., f. d.

orgelnist. Österman, J., handl.; Österman,

J. E. Iandtbr., ordf. i kommunalstyrelsen;

Österman. Alexander .Iandtbruk,

Grönskar, Sandblom, J . A., fyrmästare.

Lerkila. FriselI, C. G. E., ingeniör.

Långvik. Boman, A,handlande.

Sandhamn, Sand, T., handlande.

Ekbohrn, O., tullstationsföreståndare.

Folmer, A. 111.L., telegrafist,

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.


Norrby Eriks:n, J. E., skollär.

stationsföreståndare.

~undberg, J. R., bagare.

Aström, C. F., öfverlots. ,

Solberga, Visell, A. W., nämndeman.

Stafsnäs, Byrström, J. E., handlande.

Södersunda, Allard, C. W., f. d. skollärare.

Uppeby, Hellqvist, K. G., skollärare.

[5622J Boo kapell, adr.: Boo.

Björknäs. Herzog, P., egare.

Wallström, O., arrendator.

BOll säteri, Montgomery, Sofie, en kefru.

'I'hufvesson , A., arren da tor.

.Gustafsvik, Ahlberg, J. E., arrendator.

Wass, C. E., fjerdingsman.

Kihl, Cronstedt, Otto, grefve, egare,

Klinten, Engström, Nils, handlande.

Knarrnäs. Dölling, Fr., s.or, bryggare,

Stockholm, egare.

Kummelnäs, Ljunglöf, A. W., ingeniör, ordförande

i kommunalstyrelsen.

Smith, C. H., ingeniör.

Lännersta, Wahlberg, C. F., landtbrukare.

o. Gammeludden, Sundström, C.'J.

Löfberga qv arn, Wiberg, S., arrendator.

Nybacka, Andersson, A. J., handlande och

arrendator.

Skurebro, Wennerström, C. J., handlande,

Sågtorp, Ekdahl, K. A., skollärare.

'l'ollarö, Carlson, Fredr., grosshandl.: Lindeborg,

Elisabeth, lärarinna.

Velamsund, Egnell, Emil, grosshandlare,

Stockholm.

[5623J Möja kapell, adr.: Möja.

Berg, Carlson, Emma, skollärarinna.

Fredriksson, A. F., handlande.

Hållenins, L. A., f. d. orgelnist o. poststationsföreståndare.

Lundberg, A. P., skollärare.

Långvik, Petterson, J. A., fjerdingsman.

Prestgården, Gustafsson, E. B., komminister.

Ramsmora, Englund, Frans, ordförande i

kommunalnämnden.

Södermöja, Claeson, J. R., agent.

Danderyds

Skeppslag.

[5627J Östra Ryds socken, adr.: Rydbo.

Askrike, Dalgren, Ester, skollärarinna.

Bogesund, Fredin, Fr., skollärare.

v. Lantingshansen v. Höpken, N., frih.,

löjtnant.

Bredberg, C. G., kapten.

Klockaregärden, Wahlroth, A., skollärare

och orgelnist .

Prestgården, Blumenberg, H. G., kyrkoh.

o. ordf. i kommunalstyrelsen.

Blumenberg, John, styrman.

Stockholms län. [5621~5629)

o. post- Rydboholm, Brahe, Magnus, grefve.

Anderson, E. A., inspektor.

Elvin, Amalia, skollärarinna.

Eriksson, Axel, bokhållare. I

Landsberg, L. H., trädgårdsmästare.

Vestra Lund, Molin. C. E., fjerdingsman.

Ullna, Pettersson, G. A., arrendator.

Boden, A. G., handelsbokhållare.

[5628J Täby socken, adr.: 'Täby.

Ella, Alm, Aug., arrendator.

Engby, Söderlund, J. W., handlande.

Ensta, Lundström, C. J., ordf., i kommunalnämnden.

Fittja, Murbeckska stiftelsen.

Gribbylund. Jansson. C. G., landtbrukare.

Leidzen, P. G., hofjägare.

Petterson, G., f. d. inspektor.

Hagby, Bunsow, F. R, possessionat.

Karby, Jönsen, Vilh., agent.

Löfbrunna, VY ahlfors, Mina, fröken.

Löfsättra, Friberg, Victor; landtbrukare.

Löttinge. Eriksson, C. J., landtbrukare.

Nygård, Pauli, G., kanslisekreterare.

Näsby, Cronhjelm, Carl, grefve, egare.

Cronhjelrn, Ebba, enkegrefvinna.

Thorslund, J. A., arrendator.

Näsbylund, Sundberg, O. F., handlande.

Prestgården, Johnson, J. P., kyrkoherde.

Skogberga, Setterberg, J. G., Iandtbruk,

Skolhuset, Anderson, A., skollärare.

Skålharnra, Ramsay, A., landtbrukare.

Såsta, Djursson , C., landtbrukare.

Tibble, Thorslund, J. O., arrendator.

Täby jernvägsst., Malmqvist, C. E., stationsförest.

Wisinge, Aplanius, J. L. F., handlande.

Wiggebyholm, Frid, Alfred, arrendator.

[5629J Danderyds socken, adr.: Danderyd,

Djursholm och Stocksund.

Berga, Eriksson, A., Iandtbrukare. '

Danderydberg, Pettersson, C. O. slugtare.

Danderyds station, Ljung, E. V., stationsföreståndare.

Djursholm, Bäckstadi, C., förvaltare.

Djursholms villastad, adressförteckning

m. m., se mellan Namnregistret

och Yrkesregistret.

Enebyberg, Alenius, Anna, enkefru.

Kefvinge, Jacobson, C. J., arrendator.

Bobergh., 'I'herese, enkefru.

Klingsta. Aberg, Ernst, professor.

Kullen, Apelqvist, J. A., Iandtbrukare.

Långängen, Nordqvist, A., enkefru.

Mörby, Wahlström, A., arrendator, ordf.

i kommunalnämnden.

Wahlström, S. A., civil ingeniör,

Nora, Vasseur, E. A., landtbrukare.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

l

fl

"l

fl'

j

f

,f

I

"f

-,l


15629-5632J

Stockholms

Vasseur, F. J., f. d. restauratör.

Wendel, E. A., ingeniör.

Rinkeby, Anderson, Axel, arrend., fjerdingsm.

Holmström, H. N., länsman"

Skolhuset. Jonsson, J enny, barnmorska.

Skogshyddan, Cedergren, A. N., jägmästare.

Skogsvik, Förberg, E., hoftandläk.

Almgren, O. 1., f. d. Iandtbruk,

Stockby, Andren, F. W., disponent.

Dahlgren, C. F., jernhandl,

Ekberg, J. A., kassör

v. Horn, C. E .. kammarherre.

Hultman, J. A., amanuens.

Hörlin, A. T., dekorationsmålare.

ISlllUS, E. R., kamrer.

Lagerholm. O. V., fil. lic., fabriksidk.

Odelmark, F. V., artist.

Sundström, P. V., grosshandl,

Wassberg, G. E., grosshandlare.

Stocksund, Janson. J. G., stationsförman.

Stooksundsbro, Johansson, O. L., handl.

Sätra, Ekstedt, J. E., kyrkoherde.

Skolhuset, Thörnborg, K. A., skollärare.

Svalnäs, Palme, J. R., bankdirektör.

Sandstedt, E. O. G., inspektor.

Ösby station, Sundelius, J. A., stationsförm.

län.

Ahlby, Lilla, Humble, Carl, notarie.

Ahlby, Stora, Ljungqvist, Emma Christina,

enkefru.

Alsättra, Wall, E. T. S., kassör.

Annero, Lund, W. A., stenhuggare.

Bagartorp, Svärd, A., trädgårdsmäst.

Bergshamra, Cadier, C., enkefru.

Cadier, R., löjtnant.

Magnuson, A. F., byggmast.

CapelIansgården, Törnkvist. A. M., arrend.

Charlottenborg, Ström, D. E., landtbrukare,

Ekelund, Johansson, Josefina, fru.

Ekhyddan, Humble, K., kassör.

Ellenhill, Rosen, J. A., arrendator.

Fogdevreten, Grönvall, G. J., fjerdingsman.

Franstorp. Lindskog, F. C., direktör.

Siewert, E. J., fabrikör.

Frösunda, nedre, Lundström, A., landtbruk.,

kommunalnämndens ordf.

Frösunda öfre, Amundsen, A. kapten.

von Braun, C. L. D. T., kamrer.

Hallen, J. A., kapellmästare.

Hallström, P. A. L., författare.

Furumo, Giertta, J. K. B., uppbördskommissarie.

Haga, Feuk, G. G., kamrer.

Färnström, R. W., f. d. kamrer.

Wall, C. J., direktör, Villa Valhalla.

,[5631J Lidingö socken, adr.: Lidingö. Wallmark, Joh., trädgårdsdirektör.

Bodahl, Anderson, C. E., arrendator. Wennström, P., polis.

Boo, Hamilton, W. D., arrendator. Westberg, A., enkefru, Villa Kina.

Brevik, Ulff, D. F. A., inspektor. Wohlin, Selma, enkefru, Villa J apan.

Elfvik, Janse, A., kapten, egare. Hufvudsta, Wibom, Olga, enkefru,

Fjederholmen, Anderson, C. A., kapten. Wibom, E. G., löjtnant.

Grönsta. Mörling, J., komministor. Wibom, E. G. D., hofr. e. o. notarie.

Gångsättra, Erikson, Er., bokhållare. Wibom, M., agronom. .

Gåshaga, Printz, J. G., arrendator. och Andersberg, Lindman, C. R., rep-

Hersby, Lagerheim, R., arrendator. slagare.

Islinge, Dalerns, C. G., ingeniör, egare. och Beatadal, Blixt, C. J., slagtare.

Klockaregården, Björkman, J. A., skollärare. och Biddleberg, Biddle, O. J., gross-

Kyttinge, Berggren, C. J., kronofjerdingsm. handlare.

Käppala. Jansson, F. J., verkmästare. och Ekensberg, Wahlström, C. R., träd-

Mölna, Simonson, M. P., bryggare. gårdsmästare.

Rudboda, Schulze, Aug., egare, och Hyddan, Brnzelius, M. M., f. d.

Skolhuset, Kiörning, Hanna, lärarinna. auditör.

Mattsson, Augusta, d:o. och Konsulatet, Mau, A. G., dansk gene-

Sticklinge, Giellman, A., f. d. handlande. ralkonsul.

Zetterberg, H., possessionat, ordf. i kom- och Rudsjödal, Anderson, Carl Er., handl.

munalnämnden, och Snottra, Stenqvist, L. J., bildhugg.

Stockby, Wirström. J. W., målare. Ingenting, Öhrström, H., jägmästare.

Törner, Jean, pyrotekniker. Jerfva, Almström, O. N., arrendator.

Södergarn, Falkman, Carl, grossh., egare. Breckström, R., f. d. kapten.

yestra Ytt!inge, oKellberg, M., enkefru. Jansson, A. L., tjensteman.

Ostra Yttringe, Akerstedt, S., enkefru. Jerfva nedre, Larsson, L. P., arrendator.

[5632J

.

Solna socken, adr.: Stockholm,

Jerfva jernvägsstation,

kontorsbitr.

Dahlström, C. A.,

Jerfva, Hagalund eller Tomteboda. Molander, H., stationsinpektor.

Agnesberg, Lindberg, J. J., kontorsskrifvare.\Jerfva f. d. Krog, Berggren, J. R. T., handl.

~kstrand, C. V. C., Iandtmätare. Jerfva och Fridensborg, Almkvist.H', enkefru.

Söderberg, C. G. T., musikdirektör. . Almkvist, A. E. A., kontorist.

Brand- ooh Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.


Stockholms län. [5633-5643]

(5633J

'I'ornteboda, Anstrin, Th., lärarinna; Fagerell,

Karlberg, Anderson, A. R., redogörare. W., lärare; Holmerz, J. V. E., lärare;

Johnson, O. H., slöjdlärare; Kerf~

Breitholtz, C. J., löjtnant.

Brunnströrn, lItI. R. M. E." löjtnant. stedt, P., direktör; Kerfstedt, Signe lärarinna;

Larsen, P., lärare; Leijon, å. J.,

Carlsson, J. A. F., kapten.

Forsberg, C. A., löjtnant.

lärare; Lindgren, A., litteratör; Lovall. F.

Gen berg, K. A., löjtnant.

W., lärare; LundelI, C., musiklärare; Rupert,

'I'hore, lärare; Schray, Desideria, lä-

Holm, H. P., skräddare.

Jochnick C. H. W., lektor.

rarinna; Zimmerman, W. U., kontorsskrif.

Jochnick, C. J. W., löjtnant.

Tomteboda jernvägsstation, Forsgren, G.

Lindvall, G. P., styckjunkare.

P., stationsinspektor.

Löfvenborg, F. V., löjtnant.

Ulriksdal , Björn, Ax., trädgårdsdirektör.

Montgomery, J., löjtnant.

Cronstedt, O C., grefve, ståthållare.

.Olsson, J. M., förvaltare.

Ekstedt, C. F., slottsfogde .

Pantzerhielm, H. A. G. A., öfverstelöjtn, Hedberg, O., skollärare,

och chef för kongl. krigsskolan.

Thorelli, O., direktör.

Planting-Gyllenbåga, G. H. V., löjtnant. Wigren, A. G., slottsvaktrnäst.

Rosengren, J. H., lärare.

och Jakobsdal. Haase, Ch. H., agent.

Toll, C. O., kapten.

Ofver-Jerfva, Westerström. K. IL, arrendator.

Linneaholme, Petterson, Augusta Lovisa, Öfre Carlsro, Gripenberg, E. F., fröken.

enkefru.

~andström, 1. U. Ch., lärarinna.

Nedra Carlsro, Brandt, S., tjensteman. ..}lander, C. M., lärarinna.

Ouchter1ony, F. V. A. V., kontorsskrifvare, Alander. R. J., lärarinna.

Svenson, Axel, kontorsskrifvare.

Söderberg, R. H., handlande. S Ö d e r m a n I a n d s d el e n.

Åkerman, Er., bokhållare. Sotholms Härad.

Norrbacka. Anderson, H., trädg-årdsmästare. • ..

Elmqvist, H. F. A., pastoratsadjunkt. [5641J Osferhanlnqe socken, postadr.:

Eugeniahemmet, Berg, Emilia, U., före- Osterhaninge.

• ståndarluna. .. HesslingjJy, Petterson, P., landtbrukare.

Alderdomshemmet för blinda, Ohman, A. Husby, Akerblom, K. A., arrendator.

M, föreståndarinna. Kalfsvik, Berner. S. J., komminister.

Nya Ahlby, Ahlborg, W. T., kassör; Ceder- Klockaregården, Nyholm, J. A., poststationsgren,

E. A., f. d. grosshandl.; Deurell, O. föreståndare.

F., ingeniör; Dvfverman , M., enkefru; Gul- Sanda, Jäderlund, Wald., godsegare.

lander, C. J. 6., bokhåll.; Hellsten, O. E., Sandemar, Braunerhjelm, C. F., kammarh.

urfabrikör; Johansson, C. A., predikant; Almqvist, A., inspektor.

Larson, A. P., skolföreståndare; Laurents, Solberga, Pettersson, A. 'L, kyrkoherde o.

J., inspektor; Lindskog , Fr .. direktör; kontraktsprost, ledarn. af riksd. 2. kamm.

Ljungström, H. F., ingeniör; Ljungström. Skolhuset Nyström, C. J., skollär. o. klock,

J., banktjensteman; Ljungström. P. V., Stadsberga, Andersson,A. P., kronofjerd.-man.

registrator; Marcus, H. 1. med. dr; Ny- Stegsholm, Wångenberg-, 'I'h., syssloman ..

ström, H. A., bokhåll.; Schelin, T. G., Ingelström., A., skollärare.

stationsskrifvare; Sievert, E., fabriks- Strömslund, Ostmark. Fredrik, fabrikör.

föreståndare; Sjögren, C. G., kontrollör; Årsta, Nyström, K. J., inspektor.

Svenningsen. A., dispachör; Wesster,

L. E., ingeniör; Westergren, J. L., [5642J Ornö socken, postadr.: Dalarö.

agent. Dägernäs, Zetterqvist, Aug., kapellpredik,

Nya Hagalund, Carlson, A., bag-are. Hufvudskär, Sjöblom, C. G., tulluppsynings-

Ny tomta , Christianson, C. A. A., bokhållare. man.

Prostgården, Ham rnarsten.Fredr., kyl'koherde. "Wahrn berg, F. G., lotsförman .

Skolhuset, Håkansson, E., lärarinna. Osterberg, J. A. Hj, fyrmästare.

Lundkvist, Erland, skollärare. Stora Sundby, Helleday, A., arrendator.

Sofiehem, Chronvall, J. K, l itteratör, Steenbock, A., grefve, godseg.

Stallmästaregården, Wellander, Hilda Char- [5643J Nämndö socken, postadr.: Nämndö,

lotta, värdshusidk·a. Ekholmeu, Westerlund, A. T., handlande.

Stenbrottet, Ambrosiani, B., arrendator. Grönviks folkskola, Sofiehill, Goffin, C.

Stocksundstorp, Cronstrand, E. S., ingeniör. Sundin, L. P., folkskolelärare.

Sysslomansbostället vid Nya kyrkogården, Krokvik. Apelgren, A., kapellpredikant.

Holmberg. G., syssloman. Östanvik, Elmen, C. G. M., landtbrukare.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Adr ••• kalendern 18.99.

92

r

l

t

t

I


[5644-5651] Stockholms län.

[5644] Utö Kapellförsamling, '[5648] Muskö socken; postadr.:

postadress: Utö. Vesterhaninge,

Edesnäs, Jönsson, O., arrendator o. kron o- Arbottna, Levin, J. M., f. d. kapten, fldeifjerdingsman..

kommissarie, bor i Paris.

Utö grufvor, Lewin, E. W., grosshandlare;

Johnsson, C. A., handl.

'Sjöberg, Carl, förvaltare.

Kapellansgården, Eriksson, P. E." kapell-

Lenander, P. L., kapellpredikant. predikant.

Ludvigsberg, Tersmeden, G. F .• arrendator.

[5645] Tyresö socken, adr.: Stockholrn. Rummet, Lewin, A. L., fideikommissarie.

Ahlby, Löuroth, C. A., kyrkoherde. Skolhuset, Nilsson, V. N., skollärare .

.Aljö, Sundell, J. P., arrendator. .. ..

Gåsö, Campanius, C. F.. f. d. handl. [5649] Osmo socken, postadr.: Osmo.

Kumla, Hallström, F. V., arrendator. Björsta, Larsson, A. E., kronofjerdingsman.

Skolhuset, Forsman, P. K, orgelnist ocb Djnrsnäs, Svensson, C. J., inspektor.

skollärare. 'Eriksdal, Jakobsson, J. A., postmästare.

'Tyresö, Lagergren, Clas, grefve, egare. Hammersta, Trots, F., arrendator.

Karlström. R., arrendator. Engelhart, J. G. C., arrendator.

Pettersson, $.., kronofjerdingsman. Klockaregården, Hagström, A., orgelnist.

Tyresö, Lilla, Osterlund, A., handl. Kyrkskolan, Göransson. J. A., ~kollärare.

[ 5646] Dalarö Kapell, postadr.: Dalarö. Körunda, Graff, Carl C., possessionat.

Ponten, Carl, kronolänsman.

Små Dalarö. Berg, C. G., landtbrukare. Lund, Zins, Ph., possessionat.

Berg, Gustav, agronom. d V h

A b

Muskösun , Nylander, il., vice pastor.

Berg, . H., landt rukare. Qvist, A., kyrkoherde.

Sundin, B. V., sjökapten.

Nibble, Appelbom, V., komminister.

Stora Dalarö, Andersson" A., skollär.; An- Nynäs, Sjögren, Hj .. professor.

dersson, A.P., skomakare; Aurelius, Bernh., H b C P f" lt

t. f. distriktsläkare; Beckman, A.~., bryg- ag erg, . ., orva are.

C

Vestling, J. A., bokhållare.

geriförest. ; Bl?mq,:ist,. . F., handl.; Carl- Ogesta, Helen, M., godsegare.

son, C. A., kronofjerdingsrn.: Carlsson, C. Sk hydda PI 'k wski Q M k gsfö .

G h dl El A F t

Ilöf ogs n, aSI o ,'J.., S o IV.

:' an.; g, . ., u o veruppsy- Walla, Ar'nberg, Å., godsegare.

nmgsman; Hedengren, O. r., h~lldJ.; Hult- Wansta, Toll, E. O., frib., f. d. marindirektör.

man, Oktavie,

G., apotekare;

restauratris: LIndblad, K. Ö mofors

Palmborg. K. F. Å., post- s I,

C"l on F E handlande

ar ss , . ., .

mästare; Schultz, H., fröken; Stenström, [5650] Sorunda socken, postadr.: Sorunda.

G., kar:nrer; Söderlund, C., byggmä~t.; mista, Laurell, J. G., komminister.

Westemus •. ~h. J., enkefru; Zetterqvist, Eneby, Norra, Eriksson, B., kronofjerdingsm.

Isr., komminist. ' Eriksson, E. F., handlande.

[5647] Vesterhaninge socken, postadr.: Kjellberg, J. "G., arrendator o. ordf.

Vesterhaniuse

kommunalnamnden.

Berga, Scharp, J. A., god~e~are. Fituna, von H~rn, H., kammarherre.

Ekeby, Nylen, C. G., distr.-veterinär. Per~son, P., Inspektor. .

Gansta, Oskarsberg, Fredriksson,C.F.,handl. F~edr~ksberg, Ka:lson, Carolm.a, han~lan~e.

Hammar, Upmark, J., godsegare. ' Fallnas, von H~Ill, Hans, fi~.eIkommIssane.

Häringe. 'I'rolle-Löwen, Aug., friherre, fidei- Kyrkskolan, Schill, E., skollarare:

kommissarie.

L~ndby, Sand.berll"~A. T., possessionat,

Muhlsta, Fahlborg, Hj .. kronolänsman. L.?ft?rp, Norlin. ti. G., landtbrukare,

Norrlötb, Dahlberg, C. M., kronofjerdingsm. ~JoovIk,~age:~ulld, Carl, possessionat.

Näringsberg, Björkman, J. W. A., arrend.

Nödesta, Engdabl, K. H., arrend.

~pan~~Io, Eriksson,

Stennäs, Fagerlu~d,

G. A., .handlande.

A. T., inspektor. .

Ribby, Pettersson, J. A., Iandtbrukare. Sundsta. Wenster, O,.W., handelsfirma (m-

Skogs Ekeby, Helen, R., godsegare. neh. enk~fru .HedVIg Wenster).

Möller, P. F. T., arrendator. Sun~erby, ~htreus, O., prost.

Skolhuset, Westerin, G. A., skollär, o. orgeln.

Sotholmen, Holmer. C. O., provinsialläkare.

Linden, . A., pastor.

Wre~ens skolax,Sundblad,

.. .

Carl, skollärare,

Stenkulla, Lundqvist, C. F., handlande. Akerby, Groen, Carl, arrendator.

Tingshuset. Lundqvist., Alfr., arrend. r5651] Torö socken, postadr.: TorQ..

Wittså, Widman, M., Iandtbrukare. Bråten, Appelbom, V., komminister i Osmo,

Aby, Fahlborg, A. L., kyrkoherde. v. kapellpredikant.

ö~tnora,Eneroth, H., a.potekare. Euren, O. Y., kapellpredikant; tjenstledig.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget

SVEA. 13 Drottninggatan.


~. .,

Stockholms län. [5651-5658]

Eksjö, Johansson, Aug., f. d. handlande. Öberg, P. G., pappersmåst.

Herrhamra. Nissen, Carl, godsegare. Tumba jernvägsstation, Nilson, Nils, sta-

Landsort, Holm, Albert, lotsförman. Lilljan- tionsinsp.; Andersson, A.; Einnberg, C. O.

der, A., telegratrörestånd.; Nordin, C. A.~ handlande. l"

fyrmästare; Lennmalm, Thure, tullupp- Tumbaläkarebost .. Nyström,J. A.. e.prov.-läk.

syningsman. Ström, G. W., f. d. mäster- Tumba Nedergård, v. Porat, Emil, kom.r.

lots; Aström, A. R., mästerlots. Tuna, Carlström, J. A., possessionat.

Werkarö, Lagerström, J. F., kronofjerdingsm. [5657J Salems socken, postadr.: Tumba.

Svartlösa Härad. Bergholm, Edin, G., f. d. godsegare.

Fogelsta, Seippel, B. O., grosshandlare.

[5655] Grödinge socken, postadr.: Högantorp. Almgren, V., godsegare, adr.

Grödinge.

I Södertelje.

Eldtomta, Wahlgren, A. L., handlande. Stjernstedt, J. V., frih., bokhållare.

Hörningsnäs, Lindroth, G. A., kronojägare. Klockaregården, Eklund, K. A., orgelnist

Karshamra, Rudbeck,A. 'I'h.son, frih.,arrendat. och skollärare.

Klockaregården, Liden, J. G., skollärare o. Rön.ninge, egare: Rönni~gea~tieb., verkst.dir

klockare.

Löfgren, Claes; Bergvik, Kjellberg, A., med

Malmbro, Pock, F. W., fabrikör. kand., Ban-torp, FriestedtA. W.,fabr.:Björk

:'iIn.lmsjö, Rydberg, J. A., arrendator. näs, Lindgren, E., dir.: Ekenshof, Karlsson

Stråle, W., godsegare. I K. J., agent; Fridhem, Gustafsson, A,insp.

Marieberg, Rudbeck, C. Thureson, frih., Sandbäck, Bolin. Maria, enkefru; Uttringe,

ordf. i kommunalnämnden. . Berg, Helen, enkefru.

Nolinge, Wasastierna, A., bruksegare. IRönninge station, Lundqvist, J. R., stat.-rn.

Sirenius, T., fröken. Söderbylund, Lindqvist, C. F.,f.d. fanjunkare.

Norrga, Carlsson, L. M., gästgifvare, hä- Söderby uppgård. Wallman, C. J., d:o.

radsdomare. Thalby, Planthaber, J., landtbrukare.

Olberga skolhus, Hägerman, L., skollärare. Uttringe, Gustafsson, A., lägenhetsegare.

Rosenhill. Andersson, A., handlande. Wiksberg, Andersson, Nils, landtbrukare.

Sjöberg, Carlsson, Birger, godsegare. Wällinge, Blomstedt, Otto, kammarherre.

Snäckstavik, Hellström, A., arrendator. Lundin. Carl, qvarnarrendator.

Svalsta, Eriksson, E., kyrkoherde.

Tyttinge, Nylund, O., landtbrnkare. [5658] Huddinge socken, postadr.:

Uringe, Eckerström, J. E. Hj., arrendator. Huddinge.

Uringe skola, Karlsson, P. A., skollärare. Annelund, Behm, Vilh, artist. .

[5656] Botkyrka socken, postadr.: Tumba. Balingsta,Pripp,J.V .,godseg.;arr.Pripp,C. W.

Brunna, Lundström,

Fittja.

K., kronolänsman, adr.: Beateberg,

Björksättra,

Steffens,

Tegner,

A. Th., landtbrukarc.

F. H. K., jägmästare.

Elfsta, Rönqvist, C. A., häradshöfding. Tegner. C. J., grosshandl.

Pittja. Carlsson, L. M., god seg ; Carlsson, Fittjabro, under Vårby, Köhler, J. F., garfv.

Gustaf, e. o. hofrättsnot.; Carlsson, Hjal- Fridhem, Karlsson, N., kronofjerdingsman.

mar, ryttmästare; Gyllenpalm, C. A., fjer- Fullersta, Lindell, Carl. förvaltare.

dingsman i Botkyrka och Salem; Holm- Ekhoff, P. E. C.; fil. dr, amanuens.

berg, A., källarmästare. Öhrn, L. R, bokh.

Gröndal, Andersson, A. F., handl. Huddinge jernv.stat., Arven, Arvid, stat.insp,

Hammarby, Hagström, K. A., kyrkoherde. Johannesdal, Petersen, Dorotea, fröken.

Hamra, Jonson, V., förvaltare. Juringe, Pric«, C. P. F., arrendator.

Lundin, K. F., mejerikonsulent. Klockaregård en, Malmen, J., orgeln ist.

Lindhof. Andersson, J., arrendator. Lisma, Hammarborg, V., arrendator.

Riksten, Jansson, G. T., inspektor. Länna, Holmberg, S. G., landtbrukare.

Sjöstugan, Bergman, V. G., major. Matineholm, Larsson, O., sjökapten.

Sturehof, Reuterskiöld, C. E., född Posse, Segeltorp, Berg, F. O., vattenfabrikör.

grefvinna; Reuterskiöld, L., ryttmästare. Stortorp, Printz, K. M., godsegare.

Tullinge. Larsson, E. J., inspektor. Stufsta, Jungmarker, K., arrendator.

Tumba apotek, Frögren, C. E. A., apoteks- Tomteberga, Forssman, C. A., prost o. kyrkoh.

föreståndare. Forssman, Ragnar, e. o. tjensteman iRiksb.

och Axelsberg, Ekman, S., bagare. Tunalund, Carlen, J. G , notarie i Ofv.st.emb.

Tumba bruk,

Lagerblad,

Fiebelkorn, J. Th., förvaltare.ITrångsund, Scharp, R. A., god segare.

P., skollärare. Udden, Berg, F. V., f. d. öfverjägmästare ,

Norström, J. E., verkmästare. Norell, John, handlande.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA.

13 Drottninggatan.


[5658-5661 J Stockholms län.

Vistaberg, Lindell, Gösta, arrendator. Hultman, A., maskiningeniör,

Yårby, Bprg.Axcl.arrend;Berg,G.,brukspatr. Sahlström, M. V., bokförläggare.

Ag-esta, Sanden, S. A., inspektor. Vinterviken. Bergqvist, J. E., ingeniör. .

Holm, Torsson, ingeniör.

[5659] Bränkyrka socken. Årstadal, Hemmet, Zimmerdal,P. A.,e.polism.

Charlottendal, Torell, O. M., chef för Sve- Hallqvist, Viet, fjerdingsman.

riges geologiska undersökning. Olsson Alfr handl.

Sannadal. Loven, C. J., f.'d. krigsarkivarie. Örnsberg Wetterlind, C. L., fabrikör.

Dalen, Kjellqvist J., Iandtbrukare, '

Ekensberg, Molijn, C. P., skeppsbyggmäst. [5661] Nacka socken.

Hanell, B: C., verkm-,; Wallin, A. F., bokh. Alfhem, Wahlberg, J. A., litteratör.

Ekl~~d, Eriksson, Arv~.d,landtbruk. Alphyddan. Hagman, F. O., ingeniör.

ElfsJ~ o. Ka.rlslugn, ~ollel:~ A. G., kontors- Berg, Björk, Emanuel, gulddragare.

~~:ifvare. l Kungl. Je.rnvagsstyrelse~. Björkvik, Gustafsson, D., handlande.

Elfsjö station, Lundqvist, ..C. A.,. stat~.onsm. Dräfvinge, af Trolle, H., arrendator.

Enskede, Odelberg, Th., öfverdirektör, Durnäs. Dahlbeck, C. O., kamarerare.

Frykman, H., bokhållare. Ditzinger, F. G., fabriksidkare.

Gubbängen, eg. Arvidson, Oscar, grossh., Forsstrand, C. V., fil. dokt., agronom.

St~.lm; arrend .. Andersson, L. E. Karlsson, Reinh., tjensteman hos Drätsel.

Herrången. Asbrink, L., landtbrukare. nämnden.

Hökarängen, Johansson, J. A., landtbrukare Käsel, E. H., e. o. kammarskr.

Jakobsberg, Boström, K. E., f. d. handlande. Landgren, P. A. H., bokh. i Skand. kred.

Johannesdal, Sandberg, N., trävaruhandl. akt.-bol. '

Kristineberg,. Lundqvist, P., godseg~re. Tengroth, B. M., e. O. hofr.vnot.

Lerkrogen,WlCkberg,F.G.,f.d.krono(].-man. Dufnäs stat., Johansson, G. A., stat.förest.

Mossen, eg. Arvidson, Oscar, grossh., Sthlm; Eklotten, Ekengren, A. A., f. d. apotekare.

arrend. Jacobsson, C. E. Kock E. A. disponent.

Ny:~äs, Polster, Oscar, ingeniör. . Ellensb~rg. H~gman, Jerker, kontorschef.

Skondalsbro o. Tallkrogen! eg.. ~rvld~?n, Erstuvik, af Petersens, H., hofjägmäst .

.. Oscar; arr. And~rsson, Wilh., tradg.-mast. Finnboda slip, Bang, J. R., byggmästare.

Orby Vll~a.stad, Llgnell, J. E. brukspatron, Bergström, Th., kassör.

a. t. Liljeholmen 14. Englund, E. G. N., verkmästare.

[5660] Liljeholmen, Andreasson, J., öfver- Frykholm, J. G., ingeniör,

banmäst.; Bergman, A. J. T., stat.insp.; Hägglund. N. J., förman.

Lindblom, D. O., verkm.: Lundgren, O. Höstman, Carl, bokhållare.

L., skol!.; Setterberg, E. E. G., bokh. Nissen, K. A.·, ingeniör.

Liljeholmens stubinfabrik, Forssberg A., fao V. Schmalensee, K., ingen., verkstadschef.

briksidkare, Ternberg, G. R., mariningeniör.

Linde, Åberg, J. L., arrendator. Fogelbo, Almqvist, J., direktör.

Långbro, Söderlund, A., godsegare. Gunnarsberg, Johansson, E.A., fje~dingsman.

Maryvik, Ericsson, Anders, ingeniör. Gäddviken, Anderson, G. Alb., ingeniör.

Nyuäs, Friestedt, R. L. N., fabriksidk. Wahlström, J. A., bokhållare.

R('i~ersholm, Auren, A. V. B.,.kon~.orschef. Henri~sborg, Creutzer l A. F., verkmästare.

Nisbeth, C. G. M., verkst. direktör. Edhng, P. A., bokhallare.

Reimersholms yllefabrik, Lauffs, F. J., di- Lundeberg, A. F., ingeniör.

rektör.

Rudolfs, J. R. C., ingeniör,

Skansqvarn, Jonsson, J. A., kronofjerdingsm. Järla, Eden, K., skollär. o.klock.; Helen, J .U.,

. Skärmarbrink. Bryn, W., slagtars. f. d. landtbr,

Sköndal, Johansson, Amanda, enkefru. J ärla garfveri, Ekroth, 'I'eodor, fabrikör, a. t.

Johansson, Emil, landtbrukare. 3003, 3528; r. t. 1263.

Skönstavik, Råström, G. A., gravör. \Videqvist, J. F., verkmästare.

Slätten, Wimmerstedt, C. H., kapten. Akerström, J. F., verkmäst.

Solberga, Andersson, L., komminister. Järla ångturbin, Bergqvist, A. G., inge'niör.

Sundsborg, Friberg, Emil,handelsträdg.mäst. Bomgren. J. A., ingenior.

Sundsta, Eales, J., fabrikör. Edqvist, G. H., karnererare.

Svedmyran, Kjellqvist, John, inspektor. Katrineberg, Ek, C. A. F., svärdfejare.

Bättra, Widblad, A. E., arrendator. Tjäder, Eric, fröhandlande.

Stora Katrine berg, Arnheim. C.A.,kr ..länsm. Kolbotten, Fristedt, J., arrendator.

Axelsson, A. T., stationsskrifvare. Kurrebo, Jacobson, J. A., grossh,

Edström, Filip, kommunalkamererar,). Källtorp, FromelI, J. O., kapellpredikant.

Brand- och LiWörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.


Stockholms län.

[5661-5669J

Lugnet, Brodöu, Aug., handl.

Öknebo Härad.

Nacka går.d, Vickholm, J. L., arrendator.

[5665] Öster-Telje socken, postadr.:

Nackanäs, Andersson, Claes, källarmästare.

Södertelje.

Neglinge, Moranäs, Lundqvist, J. Emil,

handl.

G1asberga, Ringblom, Sofia, enkefru.

Neglinge båtvarf, Östman, J. A., r. t. Saltsjöbaden

53.

Hall, Hagström, J. O., pastor; Boström, H.

H., befälhafvare; Fant, C. F. M., direktör;

Holmen, J. E., skollär. ; Jansson, J.

Neglinge station, Johansson, C. K, stationsmästare.

F., skollär.; Lnndell , K., kassör.

Larsson, Carl, trafikchef.

Igelsta, Vletorson, M. A., inspektor.

Nynäs, Kempe, D. T., ingeniör,

von Homeyer, Erica, enkefru.

Nysättra, Lagercrantz, K, löjtnant. Igelsta cementfabrik, Bylin, H. J., egare.

- C., apotekare.

Beijer, A. P., verkmäst.

Rylid, Rylander, L; G., ingeniör,

Karleby, Nordenmark, O., komminister.

Kant, G. O., f. agronom.

Rosenborg, Beurling, A., f. d. bokhållare.

Ryssviken, Ekeberg, L. L. A., sjökapten. Hermansson, C. F., grefve.

Saltsjöbaden,

[5666] Vester-Telje socken.

Andersson, C. 'I'h., källarmästare.

Geneta, Linder, L. J., kontraktsprost.

Bernström. John, direktör.

Måsnaryd, Almqvist, E. C. G., löjtnant.

- P., löjtnant.

Kiholm, von Francken, Sidney, direktör.

Blom, 'C. G., kameror i Sthlms Ensk. Bank. Nilsson, O.. ingemör.

Casparsson, E. H., tjensteman i bol. Skandia. Winqvist, U., inspektor, arrendator,

Cederberg, A. F. O., öfverstelöjtnant. Lina, Lindberg, 1


[5669-5675] Stockholms län.

Engsholm, Johansson, C. V., arrendator. Sten e, Lundberg,G.,laJldtbr.,kronofjerd.man.

Farsta, Österberg, Carl, godsegare. Stora Transätra, egare: Oldenburg, Y., landt-

Gerstaberg. Löwen, S. A. F., grefve, godseg. bruk.; adr, Sättra, Mölnbo. (Rikstel.)

Håknäs, Hseren, M., f. d. provinsialläkare. Svalsta, Daehnhardt, Frits, god segare.

Klockargårdsn, Runbäck, J., orgelnist. Usta, von Weyhe, A., god segare, ordf.

Kumla, Ohman, K., kronolänsman. kommunalstämman.

Pilkrog. Johnson, Ellert, arrendator. Wisbohammar, Hedengren, J., arrendator.

Skolhuset, Asplund, J. R., skollärare. [5671] Thuringe socken, adr.: Södertelje.

Säby, Krouander, A. G., handlande.

Säbylund, Vigzell, E, handlande. Elsaborg, Gyhlin, O., handlande.

Klockareg., Loqvist, F. O., organist.

[5670] Wärdinge socken, adr.: Mölnbo. Kongsbro, Grandin. C. W., kyrkoherde.

Hjortsberga, Gustafsson, J. G., inspektor. Kumla gästgifv.-g., Alild-ersson,A. P. arrend.

Drakenberg. N. J. S., kassör. Kyrkskolan, Samuelsson, P., skollärare.

Klockaregården, Sjölander, A. J., organist Marsta, Lundberg, C. B., landtbrukare.

och skollärare. Mörby, Thålin, U., arrendator. .

Långbro, Schult, C. G., grosshandlare. Nyhammar, Ålund, G., byggmästare.

Morstaberg, Barthelson, G., godsegare. Nyqvarns jernvägsatation, Burenstam. F.,

Mölnbo jernvägsst., Johansson, A. W., statA. stat.vinspektor .

Nysund, von Duben, Lotten, friherrinna. - pappersbruk, Lundqvist, J. F., verkmåst.

Nådhammar, Lidholm, H. A., direktör. Lundqvist, J .. kronofjerdingsman.

Näsby, Rådberg, A. T., förvaltare. Slöjdskolan, Jernström, J. A., lärare.

Sjuenda, Fagerholm, P. H., god segare. Sundsvik. Berglund, J. och E., arrendatorer.

Sjögård, Torssander, Axel, kyrkoherde. Sundsör, Littke, G. W. R., godsegare.

Skillöt, Grönberg, J. W., hemmansegare. Widbynäs, Petersen. Carl, godsegare. l

Grönberg, J. A. och Steiner, J. P., landtbr. Ahrby, Cato, C. W., arrendator.

[5675] Register

öfver under n.is [5501]-[5671] upptagna härads o, socknars namn m. m.

Adelsö socken 5514 Gottröra socken '5524 Muskö socken .•.... 5648 Thuringe socken .••• 5671

Almunge d:o ...•... 5569 Gräsö d:o 5560 Möja kapelL. 5623 Torö d:o ...........• 5651

Alsike d:o 5529 Grödinge d:o 5655 Nacka socken 5661 Tumba ............•.. 565&

Angarns d:o 5555 Gustafsbergs fabrik .. 5619 Norrsunda d:o 5538 Tveta socken .•....•. 5667

Bladåkersd:o 5572 Haga socken 5535 Nämndö d:o 6643 Tyresö d:o ....•....• 564:>

Blidö d:o ...••.. 5608 Hammarby d:o •.•.•. 5552 Närdinghundrahärad5569 Täbyd:o ......•..••.• 5628

Boo kapell ...•••.•.. 5622 Hargs d:o .•......... 5561 Närtuna socken ..... 5525· Ulriksdal ...•.....•.• 5633'

Botkyrka socken •... 5656 Hillersjö d:o •..•.•. 5616 Odensala d:o ••.•... 6631 Ununge socken 5573

Bro o.wätö skeppsjag gauj Huddinge d:o ...•... 5658 Ornö d:o •.•...•...•. 5642 Utö kapell. ..•.•••••• 5644

Bro(Roslags-)socken 5601 Husby EJrlinghundra Riala d:o .•.......•.. 56U Wada socken ....•.•• 5554

Bromma socken 5505 socken 5532 Rimbo d:o .••........ 5594 Wallentuna härad ••• 6551

Bränkyrka d:o ..•.. 5659 D:o Lyhundra d:o 5589 Rindö brunn ••..•.•. 5619 Wallentuna socken .. 5553

Börstils d:o 5559 D:o Länghundra d:o 5523 Roslags-Bro socken. 5601 Wahlö d:o •...•..•..• 5564

Dalarö kapel!.. 5646 Harverö skeppslag 5579 Roslags-Kulfa d:o 5613 Wassunda d:o 5534

Danderydsskeppslag 5627 Häfverö socken ••..• 5580 Rädmansö d:o ...••.. 5606 Wermdö skeppslag .. 5619

Danderyds socken ••. 5629 Hökhufvuds d:o ...••. 5563 Rönninge 565~ Wermdö socken ..••. 5619

Djursholmsvillastad 5629 Ingarö kapell •.....•• 5620 Röö socken .....••••. 5595 Vesterhaninge d:o •• 5647

Djurö kapell .•.•...•• 5621 Jerfva ...........•...• 5632 Salems d:o ..•...•... 565.7 Vester·Telje d:o ..••. 5666

Drottningholm ...•.. 5511 Järf'lilla socken ....•. 5502 Saltsjöbaden ..•..•..• 1\661 Widbo d-o ....••.•••• 6543

EJdebo socken •...•.. 5562 Karlberg •...•..•.••.• 5633 Sanct Olofs socken .• 5536 Wåedånge d:o ..•..•.• 5670

Eds d:o •••.•.• 5503 Knifsta socken 5530 Sanct Pers d.o •..•.. 5537 Wäddö skeppslag ••• 5579

Edsbro d:o ••..... 6574 Knutby d:o .•...• 5570 Seminghundrahärad 5541 Wädd;; socken 5579

Ekerö d:o •...•.. 5512 Kulla (Roslags) d:o .. 5613 Singö socken .•....•. 55.81 Wätö skeppslag ....• öB01

Erlinghundra härad 5529 Kårsta d:o .....••.... 5526 Sjuhundra härad ..• 5593 Wätö socken .....•.• 6602

Estuna socken •.•... 5586 Lagga d:o 5521 Skederids socken 5593 Ytter.Jerna d:o ..•... 6669

Faringe d:o 5571 Lidingö d:o ••........ 5631 Skeptuna d:o 5541 Åkers skeppslag ....• 5611

Fasterna d:o ..•... 5596 Liljeholmen 5660 Skå d:o .•...•.•..•... 5518 Årkesta socken ..•.•. 5646

Forsmarks d:o ,1)565Ljusterö socken 5614 Skänella d:o ..•••.•... 5544 Öfver-Jerna d:o ..•••• 5668

Fresta d:o 5551 Lofö d:o .•.•.••....... 5511 Sollentuna härad 5501 .Öknebo härad .•.•••• 5665

Frösundad:o •..•.. 5547 Lohärads d:o •...•..• 6587 Sollentuna socken 5604 'Örby villastad .... ,. 5669

Frösåkers härad .••.. 5559 Lunda d:o ....•...... 5542 Solna dro ••••••••••.• 5632 Osseby-Garns socken 5556.

Frötnna och Länna Lyhundra härad ..•. 55S5 Sorunda d:o ......•.. 5650 Ösmo d.o •...•.•..••. 5649

skeppslag •.•...... 5605 Långhundra d:o •.... 5521 'Sotholms härad •.•. 6641 Österhaninge d:o •... 664I

Frötnna socken 5605 Länna skeppslag ••.. 5605 Spånga socken 5501 :gster-Telje d:o 566i}

Furusund •.•...•....• 5608 Lännasocken 5607 Sundbybergs köping 5506 ()ster'Åkers d:o •.... 5611

Färentuna härad ..•. 5511 Malsta d:o ..••.•.• 5588 Svartlösa härad •.•• 5655 Ostra Ryds d:o ...•.. 5527

Färentuna socken 5515 Markims d:o ......•... 5545 Sänga socken •....•. 5.;')17Östuna d:o ••.•.•••.• 562Z

Garns d:o 5556 Munsö d:o ..••..... 5513 Söderby Carls sen ... 5585-

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget

SVEA. 13 Drottninggatan.

More magazines by this user
Similar magazines