5-8:e roten

stockholmskallan.se

5-8:e roten

5:te Roten. Egendomar inom Adolf Fredriks församling. 401

Nya N. Gatans namn. Adr.-N. Huseg. namn och karakter. Taxer.-v.

7,8 Bryggaregatan 30,32 Berendt, S., Fabriksidkare. 110,000

9 C( 36 Feron, L. C., Juvelerare. 54,000

10,11 « 38 Andersson, .J" Byggmästare. 110,000

12 G:la Kungsh.-brog. 51 Johansson, N. P., Fabrikör. 56,000

Hos K. lII:t livilar förslag om fördelning af Fjerde eller Kungsholmsroten i

tvenne rotar, den Fjerde och Sjuttonrle, och skulle till den förra räknas följande

qvarter:

Eldqvarnen , Glasbruket, Pilträdet, Bergsklippan mindre, Bergsklippan större,

Solvisaren, 'I'imstcnen, Ulrika, Bryggaren. Vattuormen. Mnrrnåstaren, Vindrufvan,

Applot, Traktören, Härolden, Drubantcn, Skörden, Plommonträdet, Bergamotträdet.

Asplnnden, Tegelslagaren, Bleckholmen norra, Bleckholmen södra.

Den Sjuttonde omfattar återstoden af Kungsholms församling:

Päronträdet, Körsbärsträdet, Morellträdet, Kronoberg, Jordgubben, Åkermannen,

Bergfallot, Göken, Handtverkaren. Väktaren, Arbetaren, Grinden, Roddaren,

Kettingen, Ankaret, Dykaren, Isbrytaren, Yallgossen, Carlsvik, Marieberg, Mälaren.

2 Drottninggatan

:: Barnhusgatan

4 Drottninggatan

«

5 «

Drottninggatan

2 Barnhusgatan

-. Rörstrandsgatan

1 Kammakaregatan

2 ~fRörstrandsgatan

" [Kammakaregatan

nfHörstrandsg


402 Egendomar inom Adolf Fredriks församling. 5:te Roten.

Nya N. Gatans namn. Adr.-N. Huseg. namn och karakter. 'I'axerv-v.

9,10Rörstrandsgatan 14,16 Brinck, F. L., Grosshandlare 200,000

11 « 18 Westin, A. L. 'rh., Byggmästare. 100,000

12,13,23 « 20 Apotekaresocieteten. 108,000

14 Kammakaregatan 35 Kastman, J. J., Grosshandlare. 140,000

15 « 33 Schölin, J. C., Fabrikörsenka. 20,000

16 « 31 Olsson, P. E., Handlande. Ofri. 20,000

17 « 29 Janson, A., Byggmästare. 163,000

18,19« 27 .Akermans. P. L., omyndige barn 40,000

20 « 25 Feychtings, C. E., Guldslagareenka, sterbhus. Ofri. 16,000

21 « 23 Dito, Dito. 60,000

22 « 21 Dito, Dito. 70,000

24 UpIandsgatan 4 Svenson, J. S., Fabrikör. 130,000

25 Drottninggatan 79 Wrede, F'. G., friherre. 145,000

26 Kammakaregatan 19 Wiberg, G. F. F., Snörmakare. 40,000

1-5 Drottninggat.

- Kammakaregatan

Qvarteret Grön/andet norra.

94,96 Statsverket. Vetenskapsakademien.

Qvarteret S:t Olof.

13 Adolf Fredriks församling.

Qvarteret Grönlandet södra.

l_~fDrottninggatan

\ Holländarega tan

9 2Jl Statsverket.

1 5

Vetenskapsakademien.

Qvarteret Is/andet.

1 Barnhusträdgårdsg. 16 Petersson, E. R., Doktor.

2 Drottninggatan 8.6 Fränekel, Edv., Direktör.

3,8{Hollän~aregatan 8g} Enander, C. E. och S.

'1 Il/Drottninggatan 90\ P . J B H dl d fl

T, O, lAd. Fr. s. Kg. 13,15J etersen, . ., an an e, m. .

5 6 (Holländaregatan 13\ W' o d H L F b 'k"

, \Ad. Fr:s s. Kyrkog.11J mgaru, . ., a n or.

7 Holländaregatan 11 National-Museum.

9« 7 Jäderlund, H., Grosshandlare.

1(Holländaregatan

\Repslagaregatan

2 3fHolländaregatan

, \Repslagaregatan

{ Holländaregatan

4 Repslagaregatan

I «

Qvarteret Tranhalsen.

8} Morssing. F., Handlande, 112. \

7 Ljungholm, A. M., Mamsell, 112.j

1~} Almqvist, M. C., Enkefru.

ii} Ljungholm, H. S., Enkefru.

13 .

51Holländaregatan

Ad. Fr:s s. Kyrkog.

14} Seelig & K:ni

g

m. fl.

Qvarteret Vargen.

2{Stora Badstugatan

Ad. Fr:s s. Kyrkog.

15\ A d

5J renan er,

O

.

A

.

L

.,

B

ryggare.

3 Stora Badstugatan 13 Westman, J. L., Grosshandlare.

,JRepslagaregatan 6}. C

~\Barnhusträdgårdsg. 12 Bille, . F. OCh

• .

M. \i., Bryggare.

6 Repslagaregatan 8 Nordstedt, L. m. fl.

7{Ad. Fr:s«s. Kyrkog. 1~} Ramen, V., Grosshandlare.

Qvarteret Träsket. .

l{St. Badstugatan 22} B . börd h t P P tri

Barnhusträdgårdsg. 6 am or s use ro ana.

,St. Badstugatan 24\

.2,9,10\ Luntmakareg. 17,19, Ljunglöf, IL, Grosshandlare.

Barnhustr. -gårdsg.4

Br.f.v, 400,000

5,000

150,000

36,000

237,500

200,000

425,000

71,000

35,000

90,000

100,000

175,000

120,000

80,00!}

80,000

140,000

200,000

125,000

85,000

66,000

400,000


5:te Roten. Egendomar inom Adolf Fredriks församling. 403

Nya N. Gatans namn. Adr.-N. Huseg. namn och karakter. Taxer.-v.

3 St. Badstugatan 26 Arenunder. O.A. L., Bryggare. Ofri. tax. m. n. 2 qv. Vargen.

4 C( 28 Holmgren, C., Fabrikörsenka, m. fl. 80,000

o,

- 6{Ad.

Luntmakaregatan

Fl'. s. Kyrkog,

27J

11 F

'ro

d

e,

S

...

F J

, l'e

'1 k 'l 55000

am ku s. ,

7« 25 Nilsson, Per, Handlande. 55,000

8 C( 23 Schönhult , A. 1


404

Nya ~.

Egendomar inom Adolf Fredriks församling. 5:te Roten.

Gatans namn. Adr.-N. Husez. namn och karakter.

Qvarteret

Adonis.

I{St. Badstugatan 4 2

2 6

}Sundberg, C. M., Enkefru.

Kammakarega tall

2 St. Badstugatan 44 Fredell, Svensson, S. C., Trävaruhandl.

3,12 « 46 Lagergren. A. G., Fabriksidkare.

5{Luntmakare g atan 43\ Renius C. J. Byggmästare.

6 Kammakaregatan 22,24J ' , b

7 St. Badstngatan 48 Lagergren, A. G., Fabriksidkare.

8 « 48 A. D:o n.e.

9 'I'rebaokarlångg. 3B Borgström, C. G., Löjtnant.

10 « 3A Jäger, C. A., Fabrikör.

11 Luntmakaregatan 45 Johansson, B., Skräddare.

Qvarteret S:t Anna.

Kammakaregatan 28

l,4IStora Badstugatan 17/ l Adolf Fredriks församling.

lSaltmätaregatan 2

JStora Badstugatan 21

2,5) Trebackarlånggatan 5/ 1 Stockholms stad.

\Saltmätaregatan 6

3{~tora ..Badstngatan 19} Stockholms stad.

Saltmataregatan 4 •

Qvarteret Angermanland.

30

1~} Adolf Fredriks församling.

1,5

J Kammakaregatan

1 Holländaregatan

Saltrnätaregatan

2 Holländaregatan

3{ «

'I'rebackarlånzgatan

.dSaltmä taregatan

T\ Tre backarlånggatan

18 Sundelin. Hulda och Lydia.

2~} Segerstedt, N. U. A. och H. J. G.

n Adolf Fredriks församlings Barnhem .

Qvarteret Kurland.

l{Drottninggatan 102} H b J F H dl d

Trebackarlångg. 11 B. am n, . ., an an e.

2{ Holländare gatan 25} L d C J F b 'k"

Trebackarlångg. 11 A. un gren, . ., a 1'1 or.

3{Drottnin gg atan 100} P'hl trö A F b -ikö

Holländaregatan 23 l S rom, ., a n or.

4 Drottninggatan 98 Kalb, J. L., Bryltgmästare.

5,6 Kammakaregatan 40,38 Stålhammar, A., Ofverstelöjtnant.

7 « 36 Lindgren, J. H., Poliskommissarie.

8 « 34 Lagerstedt, J. W., Byggmästare.

1 Kammakaregatan

2 «

3 «

6


5:te Roten. Egendomar inom Adolf Fredriks församling.

Nya N. Gatans namn. Adr.-N. Huseg. namn och karakter.

19 Upiandsgatan 10 Södling, J. E., Hnsegare.

20 fDrottninggat. 81 B. C.} R db k 1\1 F" .

21 \Kammakaregatan 44n ecx, j., nnernnna.

23 « 48 Nordström, M. K., Enkefru.

24 « 50 Boman . John, Grosshandlare.

25 cc 52 Abr3,hJ{1sen.E., Grosshandlare.

405

'I'axer.vv.

21,000

300,000

70,000

72,000

50,000

Qvarteret Barnhus-väderqvarn.

123/Rådmansgatan 21\ B D'1 o. r f 'r "d o

., , \ Vestr. Qvarngränd 2/ erggren, a

d ., t

VlC (\; J ase, ra gal' smas .

4 Rådmansgatan Hl Ericksson, E., Murare.

:J, - 10{Drottninggatan RO d t 89} 17 p1'0bs t'S, Cl' iarr. l ,\,}, w ., msegurinna, . st el' bh us.

a rnansga an

6 « 15 Ingerman. L., Enka o. Löfstedt, W., Mamsell.

9 « 91 Husberg. C. R., Handlande.

11,12 « 87 Sundström, A. C., En kefrn.

13 Rådmansgatan 13 Bergqvist, O. H., F,tbrikör.

14 Drottninggatan 93 Ohlsson. W., Landtbrukare.

Qvarteret

Kungsbacken.

1fDrottninggatan 198 1

fl Clerc , M., Skollårarinnu.

l Hollandaregatan ~

::; (C 29 Wahlen, H. L. L., Byggll1iistare.

6[Trebacka~'långgatan i~) Erhardt, E. W. B., :YI,:d. Doktor.

7 ( 14: Wahlön. H. L. L .. Bygg'mästare.

8 Drottninggatan 104 Dito, Dito.

9 « 106 Dito, Dito.

2 Holländaregatan

3 Saltmätaregatan

4 cc

5 «

6 «

7 ITre baekarlångga tan

lHollåndaregatan

8 CC

9 «

10 «

Qvarteret Lindansaren.

28 Eklund. A. C.. Dsatillutorsenka.

11 Ni lsso a , J. G.. Byggmiistare.

9 Berg, C. A.. H::.ndLll1de.

7 Andersson. F. L., HandlaIlde.

5 Holm. N. E., Husegnre .

~~) Jacobson, E. Pi anofabri kant.

24 Östrand. Hcrruan, o. Palm, August.

26A Bostadstöreninccn Nordstjernan.

26B Dito, Dito.

Qvarteret Storm kransen.

l /'l're baekarlångga tan

§} Josefson, G. V., Bagare.

\Saltmätaregatan

1St. Badstngatan 27,

2\ Saltmä tarega tan 10/' Klint. C. V., Ha;ldbncle.

Rådmansgatan 9

3 St. Badstugatan 25 Fogclström, :M.Th., Pabrikörsen ka med son. Ofri.

4,5,6 CC

23 Stockholms sta.d.

7 Rådmansgatan IlA Johanss-.n , C. J. och J. P., Byggmästare.

8 « llB Dito,

Dito.

5 Luntmakaregatan

7 «

8 CC

\) St. Badstug-a tan

10 «

11 Rådmansgatan

12 Luntmakaregat.

Qvarteret Flygaren.

51 Johansson, A. J., Bagare.

49 B Johansson A. J., Bagur».

49 A Nilson, .T. G" Byggmästare.

54 A Bostac1saktie bolaget Balder.

54 BBostadsaktiebolaget »Svithiod».

7 Fastighetsbolaget Thor.

53 Johansson, A. Jo: Bagare.

Ofria.

Ofri.

Ofri.

Ofri.

Ofri.

}'ör i år.

45,000

8,000

50,000

28,500

60,000

140,000

2.5,000

170,000

250,000

50,000

225,000

25,000

72,000

55,000

15,000

80,000

27,000

15,000

120,000

120,000

48,000

70,000

70,000

40,000

50,000

25,000

144,000

41,000

55,000

14,700

17,000

185,000

175,000

112,000

22.000


406 Egendomar inom Adolf Fredriks församling. 5:te Roten.

Nya N. Gatans namn. Adr.-N. Huseg. namn och karakter.

13 St. Badstugatan 50 Lindau, S., Byggmästare.

14{Luntmakaregatan 47} l S H

Trebackarlånggatan 4 Pa mberg, P. ., usegare,

15 St. Badstugatan 52 A Bäckvall, L. J :son, o. Persson, L.

16 « 52 B Östlihn, Emil, Byggmästare.

I Taxer.-v.

Qvarteret Jägaren.

3 ,JLuntmakaregatan 38} R' C J B .. t

, L\Rådmansgatan 3 emus, . ., yggrnas are.

Ofria. 35,000

5 Tullportsgatan 37 Erikson. M., Enkefru.

45,000

6 ({ 35 Stockholms stad.

4,000

9« 29 Nilsson, P., Skrädd. o.Sundström, A., Mamsell. 74,000

16 « 25, 27 Andersson, J. E., Handlande.

186,000

17 Trebackarlånggatan 2 B Larsen, O. och Grönstedt, F. K., Handlande. 125,000

18{Luntmaka~egatan 23~} Rosenbaum, M., Handlande.

20 Tullportsgatan 31 Bostadsaktiebolaget Jägaren.

({ Tomtdel. 33 Stockholms stad.

21 Luntmakaregat. 34 B Hirsch, J. J., Grosshandlare.

22« 34 C Johnson, P., Kopparslagare.

23 ({ 36 Dito. Dito.

l{Tnllportsgatan

Rådmansgatan

27 {Luntmakaregatan

, Tullportsgatan

3 «

4 «

5 «

6fLuntmakaregatan

\KungstensgataR

8 Luntmakaregatan

9 10 n{ cc

, , Rådmansgatan

12 «

13 Luntmakaregatan

14 Tullportsgatan

15 Kungstensgatan

Qvarteret

Sjöråen.

3~} Pettersson, O., Murare.

~i}Aplanius, J. L., Handlande.

43 Zederfelts, J., arfvingar,

45 Johanson, J., Husegare.

47 Pehrsson, M., Smed.

4~} Svensson, J., Handlande.

42 Johansson, A. J., Bagare.

4~} Aplanius, J. L., Handlande.

4 Linck, A., Mamsell.

46 Erikson, M., Enkefru.

49 Källgren. J. F., Skornakare.

1 B. Olsson, Anna, Husegurinna.

Qvarteret Sjökatten.

3 St. Badstugatan 60 Berggren, A., Fabrikör.

4 C( 62 A. Rosen, P., Plåtslagare.

5 « 58 Floclin, K, J., Byggmästare.

6 « 62 B. Edlund, A. T.; Krogh & Nissen.

7{Luntmakaregatan 59} Berglund. A., Snickarev }. }

Kungstensgatan 5 J ohausson, E. A., Murare, 1.

S Luntmakaregatan 57 B. Dahlqvists, A., Enkefru, sterbhus.

9 « 55 Flodin, K. J., Byggmästare.

10,n ({ 57 B Anderzons, F. S., Byggmästare, Konkursbo.

12{St. Badstugatan 5 6}Stockholms stad.

Rådmansgatan 8

ISt. Badstugatan

1 Lilla «

tRådmansgatan

St. Badstugatan

2{

Lilla «

Kungstensgatan

Qvarteret

Sjökalfven.

29 l 2f Lundström, Th., Handlande.

10

31

t} Warberg, C. E., Handlande.

176,000

115,200

3,000

80,000

80,000

60,000

Ofri. 50,000

130,000

44,000

70,000

28,000

120,000

24,000

100,000

30,000

90.000

42;000

25,000

82,000

122,000

52,000

100,000

60,000

12,000

140,000

24,000

62,000

90,000


5:te Roten. Egendomar inom Adolf Fredriks församling.

Nya N. Gatans namn. Adr.-Nr. Huseg. namn och karakter.

Qvarteret Våghalsen.

,Lilla Badstug.

1,2,3\ Saltmätaregatanl4, 3,5 16, t Svartström, T. H., Handlande.

Kungstensgatan 11

Saltmätaregatan 12 C. n., P tt J H

Lilla Badstugatan 1 J e ersson, ., usegare.

,t,51 6 Saltmätaregutan 12 B. Hellström, A., Handlande.

7 Rådmansgatan 12 Friman, O. A., Handlande.

g Saltmätaregatan 12 A, Jonsson, C. J., Husegare.

Qvarteret Luftspringaren.

1 Holländaregatan 80 Wennström, J. P., Trädgårdsm.

2,3 cc 32,34 Holmgren, N. R., oAlmre.

7 Saltmätaregatan 17 Lindqvist, J. E., Akare.

8 15 Lindblaus, E. A., Skomakareenka, sterbhuscc

delegare.

9 C( 13 Wiberg, Ch. L., Mamsell.

lOfSaltmätaregatan 19} Kr t r G b' hrikör

\Holländareg. 36 1l1,' . ., a 11 or.

n/Saltmätaregat.

\Holländaregatan

19 A & B}

38

D't

rto ,

Dito.

Qvarteret Kungsten.

2 Kungstensgatan

StocJ;holms Högskola.

,Drottninggatan 110 IHierta, H. E., Frii:en. t

3 \ Kungsstensgatan 15 lLllld. af Hage?y, ,E. C., Fru,/

Holländaregatan 33 Retzius, A. \\., ]ir u.

Qvarteret Vega.

1 Drottninggatan 95 B. Statsverket. Bergsskolan.

2 95 A. Statsverket. Tekniska högskolan.

C(

Qvarteret Astrala.

1 Dplanc1sgatan

32 Bostadssällskapet.

2 Kungstensgatan 21 Dito.

3 Teknologgatan

';' Dito.

4


408

Egendomar inom Adolf Fredriks församling. 6:te Roten.

Nya N. Gatans namn. Adr.-N. Huseg. namn och karakter.

Qvarteret Röda berget.

2,27 rRörstrandsg.

4,28,41 l «

5 cc

6 cc

7 «

8,9 «

10 cc

11 cc

12 «

13 «

19 Kammakaregatan

20 cc

21,2~ Lilla Gråbergsg.

23 Atervändsgränd

26,45 Rörstrandsg.

31,32 Karlbergs Alleen

31,32 cc

37 «

40,47,49 Rörstrandsg.

42 «

46 cc

48 «

50 Rörstrandsgatan

1 Rörstrandsgatan 34

2

3

o u

Atervändsgränd

36,38

1,2,3

1,2·

1

1

1

2

3

4

6

7,8

9

10

1 Karlbergs Alle

Karlbergs Alle

cc «

« «

« cc

« «

« «

« «

1 Karlbergs AlM

2 cc «

3 cc «

4« «

1 Karlbergs AllG

15} Statsverket, J ernvägsstyrelsen. Vt~~de ~g:g~g

56 Eriksson, C., Åkare. 17.000

54 Stockholms stad. 22,000

52 Eriksson, C. J., Landtbrukara. 35,000

48,50 Aktiebolaget Atlas. Tax. med n:o 40.

46 Stockholms stad, 10,500

44

42

Dito.

af Funck. C. O., Major.

13,000

60,000

40 Jansson, C. C., Enka. Ofri. 60,000

72 Stockholms utsk.-aktiebolag. Ofri. 35,000

70 von Konow, S., Löjtnant. 88,000

3 Söderlund, A. G., Byggmästare. Ofria. 70,000

3 Aktiebolaget Atlas. . Tax. med n:o 40.

Stockholms stad. Sabbatsbergs

Ahlberg, C. J\'1., Enka.

fattiginrättning. 265,000

27,000

Andersson, A., Bagare. 23.000

Rörstrands aktiebolags porslinsfabrik. 1,167,200

Aktiebolaget Atlas. 1,200,000

Stockholms stad, 13,000

78,80

Stockholms stad. Sabbats bergs

Aktiebolaget Atlas.

sjukhus. 700,000

60,000

Stockholms stad. Fritt.

Uvarteret Läkaren.

Stockholms Mjölkföl'säljningsbolag.

J\'1öller, K, Kamererare.

Stockholms Mjölkförsäljningsbolag.

Porslinsbruket.

Rörstrands aktiebolag.

Jätten.

Rörstrands aktie bolag.

Gjutaren.

Rörstrands aktiebolag.

Liljan.

Rörstran ds aktie bolag.

Kadetten.

Rörstrands aktiebolag.

Qvarteret Gullvifvan.

Stockholms stad.

Qvarteret Jasminen.

Adolf Fredriks församling. Värde

Adolf Fredriks församling.

Carlsson, J., Bagare.

Tax. med n:o 1 Röda

Carlsson, W., Grosshandlare.

Adolf Fredriks församling. Tax. med n:o

Bostadsföreningen Karlbergs AllG.

Dito

Dito.

Qvarteret Pionen.

Bostadsföreningen Karlbergs AllG.

Lundqvist, :B'., Husegare,

Söderberg, N. F., Snickare.

Jonsson, J. E., Snickare.

Qvarteret Freja.

~tockholms stad.

'I'axer.-v.

164,500

Ofria. 105,000

5,500

Fri.

53,200

Berget.

30,000

14,200

1 Röda Berget.

100,000

100,000

}


6:te Roten. Egend0mar inom Adolf Fredriks församling.

Nya N. Gatans namn. Adr.·N. Huseg , namn och karakter.

Qvarteret Urnan.

1 Karlbergs Alle

WerSell, H., Förvaltare.

Karlson. W .. Handlande. I

.1 r ~ l. « «

Schmiterlöfs, A., Euka. J

:3-16 « «

,stockholms stad .]

Qvarteret Skålen.

Karlbergs Alle

~ ( «

5,6,7 « (

,'< « «

l Karlbergs Alle

~« «

1 Karlbergs Alle

Karlbergs

Karlbergs

l . Karlbergs

Alle

Alle

Alle

l Karlbergs Alle

Karlbergs

Karlbergs

Alle

Alle

1 Karlbergs Alle

l Karlbergs AW,

1 Karlbergs Alle

l .)~{~ådmansgatan.

,~,I Återvändsgränd

:L4.5 «

6 Lilla Gråbergsg.

Stockholms stad.

Carlsson, J. E.. Slag tare ,

Ji'alk, A. E., Fliiskhandlare.

Ramström. F. O., Grosshandlare.

Qvarteret Midgård.

Stockho lms ,ta,1.

Widforss, L. M. W., HarHl1ande.

Qvarteret Valkyrian.

Sbckholllls stad.

Qvarteret Sagan.

:-:tockhnlms stad.

Qvarteret Nornan.

Stockho lms stad.

Qvarteret Balder.

Stockholms stad.

Qvarteret Idun.

Stockholms stad.

Qvarteret Braqe.

Stockhrlurs st.u].

Qvarteret Loke.

Stockholtns stad.

Qvarteret Vidar.

Stockholms stad.

Ovarteret Fatet.

Stockhoims stad

Qvarteret Koppen.

Stockho lms st.i d.

Qvarteret Tomtegubben.

')')\

'J

4f

Stockholms stad.

2 Nyström, C., Doktor.

7 Stockholms stad.

Qvarteret Fackelmakaren.

1 (Vestra Qvarngr. 8 Ericksso1t, E., Byg2:mästare.

~A\ « Tomter. 6, Berggren, D. «ch .J., Trädgårclsmiistare.

Rådruansgutau 27 J

3 Uplandsgatan 13 Sjöbeck, C. A.. Polisko nstape l.

G « 25 Arbeturcbost.i dsbol acet n:o 1.

Qvarteret Stjernfallet.

l Uplandsgatan 38 Arfvirlson. .!H .. Enkoiru.

:2 Parisgränd 9 Bostadsfi',rcnilJg'ell Stjcrnfallet.

;.; « 7 Stockholms Bostadsbolag u:o L

.j, yr « 5 Gleerup, F. W., :::jöhpten.

Fria.

Ofri.

Ofria.

6 jKungstensgatan 14,16} B d f·'·· .... c l

[ Drutt.uingzatan 95 C,D yggna s Cr'211l1lgeE.xorrma m.

Tomtområde Stockholms stad.

7 Knngstensgatan 18 Bernde,:, G. F., Bruksegare.

8 « 20 Vesterberg. N. O.. Huseg are.

9 « 22 Hedenvall. A. 1Il.. Skom., Grönstedt, F. K., Sk011l.

10 « 24 Lindqv ist, Sw.. lJ ndcrlöjtuant.

11 « 26 Lundhulm, C. A. V., Bokförläggare.

Fri.

Fri.

Pri.

Fri.

Fri.

Fri.

Fri.

Fri.

Fri.

:Fri.

Fri.

Fri.

Ofri.

409

Taxer.-v.

9,700

146,000

140,000

75,000

12,000

12,000

53,300

16,000

8,000

7,000

8,000

26.000

170;000

205,000

113,000

125 000

125;000

;320,000

1:30,000

182,000

1B6,000

103,000

136,000


410 Egendomar inom Adolf Fredriks församling. 6:te Roten.

Nya. N. Gatans namn. Adr.-N. Huseg. namn och karakter.

12 UpIandsgatan 34 Bostadsföreuingen Trohet.

13 « 36 Sjöberg, G., Arkitekt.

14 Parisgränd 3 Klintberg, O., Sjökapten.

15{Drott~inggatan 9~J Selenius, C. A., Possessiona\

4-10 UpIandsgatan

1 UpIandsgatan

2 «

1-4 Kungstensg:s forts. -

3 « «

1 UpIandsgatan

2 Parisgränd

3 «

1 Parisgränd

2 Vestmannagatan

3 Kungstensgatan

4 « forts.

5 « «

6


6:te Roten. Egendomar inom Adolf Fredriks församling.

Nya N. Gatans namn. Adr.-N. Huseg. namn och karakter.

9 UpIandsgatan 33 Olsson, P. G., Husegare.

7,10


412 Egendomar inom Adolf Fredriks församling. 6:te roten.

Nya N. Gatans namn. Adr.-N. Huseg. namn och karakter. 'l'axer.-v.

5,6 Saltmätaregatan 29 Forssberg, C., Bagare. Ofria. 16,000

7 « 31 Söderblom, J. G., Målare. Ofri. 14,000

Qvarteret Sandåsen större.

1,2,4 L:a Badstug. 15,17 Andersson, F., o. Pettersson V., Bryggare. Ofria. 120,000

3 « 19 Löfgren. N. J., Slagtare. Ofri. 10,000

1 Lilla Badstugatån 13

2 Saltmätaregatan 20

3 Kungstensgatan 10

4 Lilla Badstugatan 7

5,6 « 11,13

1 Stora Badstugatan 33

~3 « 35,37

4« 39

5,6« 41

1 Marqvardsgränd

2 eSt. Badstugatan

3t «

3 Luntmakaregatan

4 St. Badstugatan

5 Luutmakaregatan

6 «

8 Rehnsgatan

9 St. Badstugatån

10 «

11 «

Qvarteret Sandgropen.

Andersson, F., o. Pettersson, V., Bryggare. I 28,000

Petterson, E. A., Landtbrukare, Ofri. 75,000

Petterssons. C., Sprutslagare, sterbhus. 10,000

Srether, M. N., Fourir. Ofri. 11,000

Pettersson, E. A., Landtbrukare. 12,000

Qvarteret Skogvaktaren.

Waldin, A. F. L., Garfvareenka.

Stookholms stad.

Dito

Waldin, A. F. L., Gurfvareenka.

QvarteretDraqaren,

7 Månsson, J., Akare.

~~} Stockholms poTterbryggeriaktie bolag.

Qvarteret Blompottan.

65 A. Källgren, J. P", Skomakare.

7~ Fröling, G. W., Akare.

65 B. Nehlsson, G., Orgelnist.

65 C. Bergqvist, O. H., Plåtslagare.

16 Grafström, C.. L, fabriksfirma.

68 Grafström, C. J., Fubriksidkare,

70 {Karth, C. A.. Landtbrnkare.}

Carlson, J. F., Arren dator.

f Gustafsson, P. G., Verkmästare och Anders-}

- \ son, A., Byggmästare

12 Luntmakaregatan 65 Erikson, A. A., Husegare.

13 « 65 E. Melin, G.. Handlande.

14 « 65 D. Gnese n, A. M., Fabriksidkare.

Qvarteret Palmträdet.

1,2 Stora Badstugatan 66,64 Bryggeriaktiebolaget Föreningen.

3 Kungstensgatan 4 Eklundh & Lennvall, Destillatorsfirma.

l Luntmakaregatan

2 Tullportsgatan

l Rehnsgatan

2 «

3 «

4 Tullportsgatan

5 «

6 «

7 «

8 «

9 Luntmakaregatan

10 «

11 «

l fMarqvardsgränd

\Luntmakaregatan

2 «

3


6:te Roten. Egendomar inom Adolf Fredriks församling.

Nya N. Gatans namn. Adr.-N. Huseg. namn och karakter.

'I'axer--v.

4.6 Tullportsgatan 71,73 Stockholms stad.

12,000

5 II 69 Grundins, C. }l., Orgeltramp.-enka, sterb, Ofri. 10,000

(ofria delen) St. Surbrg. 7 Stockholms stad.

Qvarteret Apelträdet.

2 Luntmakaregatan 67 Arbetarebostadsfonden.

3-8 St. Badstugat. 76 Sällströrn. A. G., Bygg·mästare.

'9,10 Luntruakaregatan 71,69 Dito Dito

11 St. Surbrunsgatan 7 Stockholrns stad.

Qvarteret Bryggpannan.

Stora 1

2

Badstagatan

«

49

51

Stockholms

Stockholms

stad.

stad.

3 St. Surbrunnsgatan 9 Asvlc! Lr Pauvres honteux.

"Qvarteret Gåsdjupet.

Bd.v.

2 Gåsgränd 2 B. Brandfors. G. L., ~\Iamsell.

3 cc 2 A. Stockl.olrns stad.

4,9 Observatoriigränd 4 Lagerström, H. C., Vrn.

5.6,12,13 Norrtullsgatan 10 Stockholms stad.

7 Gåse-ränd 4 Fredlundh E .. Byggmäsbre.

o Tomtdel. Stockholms stad.

8 Norrtullszatau 10 A. malmberg, H. F., Stenhuggare.

10,11 Observutoriigr. 4 Samuelsson, R, Bagare.

Qvarteret Killingen.

2,4,6 St. Badstugatan 80 Stockholms stad.

7-10,12,18 N. 'I'ullportsg. forts. - dc Champs. C. E., Kapten.

13 «Dahlgren . .T. A.. Snickare.

14 II 10 Olsson. Il .. Byggmiistarc.

15 .


414 Egendomar inom Jakobs församling. 7:de Roten.

Nya N. Gatans namn. Adr.-N. Huseg, namn och karakter.

10 Norrtullsgatan 21 B. 'I'orsselius, Amalia, Enkefru.

11 21 A. Pettersson ,••J ., Kaffeskänk.

18 19 G. Hirsch, S.. J:son, Grosshandlare.

19 « 19 G (öfre) Magnnsson, C., o Bruksegare.

20 ([ Skoglund, E., Akare.

1 Norrtullsgatan

2 Karlbergs alle

3 ([

4,5 «

2,3,9 «

4 «

5 «

6 «

7,10--13 «

14 «

15 «

16,17,18 «

Qvarteret Kejsarkronan.

15B. Flodin, K. S., Bokförläggare.

4 Johansson, A. M., vaktmästare.

6 Montelius, C. G. D., 'I'apetfabrikör.

8 Schenholm, J. A., Tullförvaltare.

Qvarteret Rundelen.

25,27 Tysta Skolan.

29 A. Stockholms stad.

- Stockholms stad. f. d. Tullhus.

31 Svensson, L. P., 'I'obaksplantör,

33 Sjöblom. J. L., Landtbrukare.

29 B. Winroth, V. F., Advokat.

29 U. Holm, J. M., Slagtarehustru.

29 E. Jonsson, C. J., Stenhugcare.

Qvarteret Skallmejblåsaren större.

20 Stockholms Stadsmission.

16 Föreningen f. sinneslöa barns vård.

1 Norrtullsgatan

fl «

1 Norrtullsgatan 18

Qvarteret

Stockholms stad.

Odin.

Qvarteret Skallmejblåsaren mindre.

1,2,3,4, Norrtullsgat. 22 Stockholms stad.

1,2 St. Badstugatan 82

Qvarteret Ormträsket.

Stockholms stad.

Qvarteret Orion.

1

2

3

1

2

3,5

Moberg, C. J., Byggmästare.

Holmin, C. E., o. Jonsson, G., Handlande.

Olsson, Fr., Verkmästare.

Qvarteret HeimdaI.

Hellström, L. M., Bagare.

Nordström, E., Vaktmästare.

Herzo~, P., Bokbindare.

Värde.

Ofria.

Taxer.-v.

70,000

65,000

70,000

64,000

10,000

90,000

60,000

40,000

60,000

100,000

37,000

15,000

60,000

70,000

142,000

86,000

40,000

Värde. 120,000

D:o. 80,000

50,000

24,000

41,900

1 Kungl. Hofstallet

-- Strörnparterren

2 Arsenalsgatan

Cabinets inodores

'- Bazarbyggnaden

1,9 Gust. Ad. Torg 12,10

2 Regeringsgatan 4

3 « 6

4 Jakobs Kyrkogata 3

5 Jakobs torg 3

6 « 1

7 Arsenalsgatan 6

8« 8

1 Gustaf Adolfs Torg 14

2 Regeringsgatan 3

3,4 Gustaf Ad. Torg 16

Sjunde eller Jakobs södra Rote.

Qvarteret Norrström.

Statsverket.

Stockholms stad.

7 Statsverket. Kungl. Stora Teatern.

Lindahl, L. H., Karnererare.

Bolag.

Qvarteret Jakob mindre.

Sachs, Simon, Handlande,

Sörman, J. H., Handlande,

Grähs, H. C., Enkefru.

Carlsson, B., Källaremästare.

Eriksson, C. R., Apotekare. .

Försäkringsaktiebolaget Skandia.

Carlsson, B., Källaremästare.

Davidson, l. L, Handlande.

Qvarteret Vinstocken.

von Celsing, G. H., Kammarherre.

von Celsing, P. F., Kapten.

Grosshan dels-Societete n.

Värde 59,000

281,000

333,300

3,000

450,000

för i år 544,000

78,000

153,000

93,000

235,000

100,000

120,000

320,000

510,000

320,000

400,000


415

7:deRoten. Egendomar inom J akobs församling.

2

((

18 84,000

3 « 20 40.000

4 « 22 Åhlström, J., Fastighetsegare.

90;000

Hirschs,

Lernbcke,

R. o. H.,

A. S., Enkefru.

Mamseller , sterbhus.

Nya N. Gatans namn. Adr.-N. Huseg. namn och karakter.

Taxer.-v.

Qvarteret Thorviggen.

1 J\!Ialmtorgsgatan 6 Cervin. C. G., Grosshandlare.

500,000

3,3 ((

8 Rylanders. E. K., Grosshandlareanka.

253,000

4 «

10 Aktiebolaget Hotell Kung Karl.

240,000

.S,6 Herkulesgatan 5 Svanberg, C. 'l'h., Spegelfabrikör.

230,000

Qvarteret S:t Pehr.

1 Jakobs Kyrkogata 14 Lindström. C. W .. Eukefru,

81,000

2 Norra Smedjegatan 4 Schröder, C., Enkefru.

93,000

8 ((

6 Lundström, J. H .. Källaremästare.

93,000

4 ((

8 Kreding, F., Skraddare.

85,000

.S (

10 Wallin, L. A., Hotellvärd .

90,000

d ((

12 Tauvon, r. H., Auditör.

125,000

7 ((

14 Bremberg, P. O., Jägmästare.

147,000

8 Regeringsgatan 11 Johansson, G., Glasharidlarc,

380,000

9 ((

9 Sachs, H., Bokhållare.

24d,000

10,11 ((

7,5 Sachs, S,; Handhnde.

350,000

12 Jakobs Kyrkogata 12 Boivic, A., Handlande.

·10,000

Qvarteret Jakob Större.

1,2 Jakobs Kyrkogata 4 Jakobs förs. Kyrkoh. o. Kormnin.vbostålle. Värde 100,000

s ((

6 Sörlerlund. C. A., Källarmåstare.

180,000

4 5 16{


416 Egendomar inom Jakobs församling. 7:de, Roten.

Nya N. Gatans namn. Adr.-N. Huseg, namn och karakter. 'I'axer.vv.

5 Norra Smedjegatan 24 Katolska församlingen. Värde 100,000

6 « 2S Stavenow, L. H., Musik, instrumentmakare. '142,000

7,S « 30,32 Ljungberg, C. E., Advokatfiskal och A. A. E.,Kansl. 191,000

9 « 34 Björklund, J. R. J., Karnererare. 79,000

10 « 36 Beck, F., Bokbindare. 55,000

11 Hamngatan 11 Cedergren, J. Th., Fabrikör. 36,000

12 Regeringsgatan 43 Stenberg, G., Professorsenka, 255,000

13 41 Dalin, r., Snickare. 120,000

14 « 39 Rundqvist & k:i, Fabriksidkare. 70,000

15 37 Ekmarck, Aug., Hr och Ekrnarck, C. M., l\1:11. 75,000

16 « 35 Schiick, J. H. E., fil. KamI. 53,000

17 « 33 Berghman, A., Grosshandlare. 99,000

IS « 31 Grafström, O. B., Handlande. 100,000

19 29 Förberg, C., Tandläkare. 6S,000

20 « 27 Meijer, G., Enkefru. 76,000

21 « 25 Berendt, S., Fabrikör. 165,000

22 « 23 Smedberg, E., Skräddareenka. 100.000

23 « 21 Björck, Charlotta, Fru, m. fL 75,000

24 19 i Linden, E., Agent,; m. fl. 139,000

25 17 'I'ornerhjelrn, F., Ofverstelöjt.-enka. !.l0,000

26 15 Larsson, G., Tandläkare. 77,000

27 « 13 Vasseur, F. J., Restauratör. 168,000

2S Herkulesgatan 4 Klint, F. H., Handlande. 135,000

, Qvarteret Åskslaget.

1 Herkulesgatan 10 Rosenström, A. 'I'h., Sterbhusnotarie. 120,000'

2 « S Holtz, M. C., Bnkefru. 100,000

3 Norra Smedjegatan 9 Lundgren, B. J., 'I'apetserare, 84.000

4{Norra Smedjegatan Il} Rungs, C., Enkefru, sterbh. ~.l. 160,000

Brunkebergstorg 14 Rung, G.. Mamsell, ii. J

1) Nona Smedjegatan 13 Rosenström, Hjalmar. 110,000

Ii> 7 1S{Brunkeb.t. 16,lS,20} Ribbi

w, , •• N. Smedjeg .. 15,17 l ~ng,

E

.,

O"f t Iöit t

vers ~ oJ nan .

506000

,

S Br.b.-t. 22, N. Sm.g. 19 Trane, F., Skornakare. 75,000

9,10 24 « 21 Pauli, A. F., Fabriksidkare. 250,000

11,12 « 26« 23 Kindstraud, r. R, Apotekare. 175,000

13 Malmsk:g. 2S, « 25 Heijkensköld, S. L., Major. 140,000

14 Malmskilnadsg. 30 Stockholms Allm. Telefonakticbolag. 105,000

15 Norra Smedjegat. 29 Glassel, H. S., Handlande. 25,000

LUndegardh, S. J., Skråddare, {"

1617 {Hamngatan 13,15 Hallström, P. J., Byggmäst., {.

J ,Malmskilnadsg. 32 { Janzon, O., Kamrer, -k.

Ericsson, A., Grundläggare, t.

19 Brunkebergstorg 12 Almquists, P. J., barn.

140,000

Qvarteret Hästskon.

47 Lörmqvist, J., Fastighetsegare.

290,QOO

45 v. Rosen, C. C., Enkegrefvinna.

400,000

24 Wåhlander, C. A., Bagare.

75,000

26 Schagerström, 1'., med. D:r.

65,000

34 Nordenson. C. F., 'Bergmästare.

344,000

36 Schiick, J. H. K, fil. Kand.

105,000

1 Regeringsga tan

2 «

3 Hamngatan

4 «

5 Malmskilnadsg.

6 «

2 Hamngatan

.3 «


5 Regeringsgatan

'6 «

.7Små'landsgatan

8 «

!9 Il

Qvarteret Hästen.

14 Rosen, K. A., Bruksegare .

16 Wretman, C., Enkefru, m. fl.

IS Lundberg, C. O., Byggmästare.

36 Almqvists, L., J ustitieråd, sterbhus.

3S Wrangel, H. J., Majorsenka.

13 Agrens, N. A., omyndiga barn.

11 v. Geijer, Bror, LÖJtnant.

9 Dito Dito.

200,000

130,000

655,000

442.000 '

306,000

112,000

35,000

72,000


7:de Roten. Egendomar inom Jakobs församling.

Nya N. Gatans namn. Adr.-N. Huseg. namn och karakter.

10 Smålandsgatan 7 Sidvall, S. L., Sämskmakare.

11 Norrlandsgatan 5 Wibom, A., Kamererareenka.

12« 3 Carl ström, F. A., Grosshandlare.

13« l Francke, J. E., Grosshandlare.

14 Hamngatan 12 Ahlström, J., Fastighetsegare.

1 ~egeringsga tan

2 Alandsgatan

3,4 «

S «

6 «

7 { «

8,9 Norrlandsgatan

12 Smålandsgatan

13 «

14 «

15 «

16 Regeringsgatan

17 «

18 Norrlandsgatan

19 Smålandsgatan

1 fMalmskilnadsgatan

\Smålandsgatan

2 «

3 «

4 Regeringsgatan

5 «

6 er

7 o «

8 Ålandsgatan

9 «

10 Il:

11 «

12 «

13( ~almskilnadsgat.

Alandsgatan

14 Smålandsgatan

1 Malmskilnadsgat.

2 «

4 Jakobs Bergsgata

5 ~egeringsgatan

6 Alandsgatan

7 «

8 «

fl Regeringsgatan

10 Malmskilnadsgatan

11 Jakobs Bergsgata

1 Regeringsgatan

2 «

3 «

Qvarteret

Torsken.

44 Pripp, J., Enka, jemte barn.

19 Oxenstjerna, E., Hofmarskalksenka.

17,15 Bonnier, Alb., Boktryckare.

13 May, C., Notarie.

11 {Hultman, O. W., fabriksidkare, t.l

Naumburg , P., t· f

9}{d'Orchimonts, C. D., sterbhus, 1

11 Dito, Dito. J

14 Buhre, J. G., Särnskrnakare.

16 Backlin, M. L., Hattstofferareenka.

18 Boström, F. Å., Ryttmästare.

20 Guldsmedsaktiebolaget.

Mande~str?llI' E., grefvinna., H-)

40 { MandeI~trom, E., grefve. ;r~ I

Lagerhcim, A., Kammarh, +t.

42 Mineur, C. G., Fabrikör.

9 Frykholm, C. E., Enkefru.

10 Silfversvärd, C. G., Major.

Qvarteret Stormhatten.

~~} Bonde, Fredr., grefve.

28 B. Almgren, J. R., Snickare.

26 Lilljegren, E. M., Enkefru.

49 Lönnberg, R., med. Doktor.

51 Paulsson, N., Restauratör.

53 Roth, V. W., e. o. Kanslist.

155 Holm, C. E., Körsnär.

215 Rolffs. Å. M., sterbhus.

27 Sundell, L S., Enkefru.

29 Hanzon, P., m. fl.

31 Johansson, Å. G., Snickare.

33 Bonedicks', E. O., arfvingar.

t~} Nyström, L. R., Hofintendent.

28 Lindahl, P. E., Possessionat.

Qvarteret Gräflingen.

42 Brinck, J. F., Kopparslagare.

44 Norin, J., 'I'raktör ,

23 B rCla~son, C. E., Enkefru i-·1

\Claeson, N. L. Å., Ässessor2-.1

57 Levin, H., Grosshandlare.

22 Malmqvist, C. E. L., Revisor.

24 Gnospelius, Å., Mamsell.

26 Westman, H. G., Kapten.

59 Rarnstedt, A., Spanmålshandlare.

46 Beskow, G. E., Hofpredikant.

215 Johansson, A., m. fl.

Qvarteret Oxen större.

50 Wrangol, O. G., grefve, Major.

48 Dahlqvist, E., Krigsråd.

46 Mattson, A. O. E., Kapten.

417

Taxer.-v.

20,000

110,000

120,000

230,000

150,000

75,000

60,000

400,000

130,000

79,000

144,000

170,000

50,000

215,000

280,000

353,000

105,000

112,000

]70,000

338,000

77,000

56,000

225,000

75,000

40,000

120,000

30,000

16,000

20,000

45,000

90,000

200,000

77,000

126,000

50,000

135,000

166,000

90,000

100,000

109,000

340,000

200,000

52,000

110,000

270.000

160,000

27


418 Egendomar inom Jakobs församling. 7:de Roten.

Nya N. Gatans namn. Adr.-N. Huseg. namn och karakter.

4 Ålandsgatan 14 Wrehrenqvist, P. A., Grosshandlare.

5« 12 Breitholtz, E. J., Öfverstelöjtnant.

6« 10 Olsson, R., Fabrikör.

7« 8 Brinkert, J. C. W., Bagare.

S et 6 Hagbergh, C. P., Protokollssekreterare.

9 Norrlandsgatan 13 Brändström, B. P., Major.

10,15« 15 Alexanderson, Ad., Justitieråd.

11 Jakobs Bergsgata 13 Aspenberg, C. A., Vinhandlare.

12 « 15 Sandman, O. A., Vaktmästare.

13« 17 Stålhammar, C. P., Smed.

14« 19 Åkerhielm, O., frih., Löjtnant.

16 « 11 Praktiska Hushållsskolan.

1,3, 17,19 Regeringsgat.

2,18 «

4 Lästmakaregatan

5 «

6 «

7 «

8 «

9 Norrlandsgatan

10 «

11 «

12 Jakobs Bergsgata

13 «

14 «

15 «

16 «

20 Lästmakaregatan

1 Regeringsgatan

2 Jakobs Bergsgata

3 Malmskilnadsgatan

5 Lästmakaregatan

6 Regeringsgatan

7 «

8 Malmskilnadsgatan

9 Lästmakaregatan

10 Malmskilnadsgatan

11 «

12 Lästmakaregatan

13 Jakobs Bergsgata

1 Regeringsgatan

2 «

3 «

4 Oxtorget

5 . «

1 Norrlandsgatan 23

2 Lästmakaregatan 10

3 « 12

4,5 « 14,16

6« 18

11,12 Regeringsgatan 60,62

13 Lästmakaregatan 20

14,20 Lutterns gata 13

15 ~ 11

Qvarteret Jericho.

52 Wennberg & Ramstedts ångqvarnsaktiebölag.

54 Dito, dito.

19 Dito, dito.

17 Wiksten, H. H. C., Skorstensfejare.

15 Hård, J. C., Löjtnantsenka,

13 Nordström, J. O., Målare.

11 Gustafson, A., Underofficer.

21 Holmberg, C. A., Viktualiehandl.

19 Hesselbom, J., Landtbrukare.

17 Schumacher, C. W., Bagare.

14 Björk, J. F., Fabrikör

16 Klint, F. H., Handlande.

18 Granberg. A., och S., och H., Mamseller.

20 Hoffmann, E., Bildhuggareenka.

22 Wennberg & Ramstedts ångqvarnsaktiebolag.

9 Wiman, E. A., Civilingenior.

Qvarteret Hammaren.

61 Wrangel, O. G., grefve, Major.

30 Wallström, A. W., Stadsingeniör.

48 D. Sällsk. för Upplysning

27B. Loven, A. R., Enkefru.

och Sedlighet.

65 Dunör, S., Handlande.

63 Benckert, C. H., j:or., Snickare.

48A. Loven, S., Professor.

27A. Wahlström, S. F., Fabrikör.

48C. Hellichius, O., Destillator.

48 B. Jehander, C. J., Byggmästare.

29 Malmgren, A. J., Källaremästare.

32 Sandberg, J., Hofslagare.

Qvarteret Stuten.

71 Ekman, C. E., Handlande.

69 Kellin, Nils, Karnererare.

67 Schmidts, M. C., Handlande, Enka

4 Gern,andt, C. E., Boktryckare.

6 Duner, S. C., Grosshandlare.

Qvarteret Bocken.

Malmberg, H. F., Stenhuggare,

Bjurelins, A. W., Bokhållare.

lkrglund, A. H., Vaktmästare-enka.

Ostergren, C. E., Enkefrn.

Sundin, C. J., Målare.

Tornberg, L. ~., Landtbrukare.

Ek, J. A., Svärdfejare.

Wallander, A., Byggmästare.

Wennman, J., Bagare.

T:u:er.-v.

210,000

75,00(1

81,0O


7:de Roten. Egendomar inom Jakobs församling.

Nya N. Gatans namn. Adr.·N. Huseg, namn och karakter.

'I'axer.vv,

16,17 Lutterns gata 9 'I'oren, H. E., Handlande.

50,000

18 « 7 Svensson, C. J., Plåtslagare.

16,000

19 Norrlandsgatan 25 Lindblad, Gustaf, :Målare.

130,000

21 Lästmakaregatan 26 'Yennberg & Ramstedts ångqvarnsaktiebolag. 120,000

22 Regeringsgatan 56 Akerstedt, G., Skräddare

242,500

23 Lutterns gata 17 Bengtsson, N., Possessionat. Ofri. 111,000

24 Regeringsgatan 58 Fahnehjelm, C., Enkefru med barn.

55,000

1,2 Lästmakaregatan

3,4,5 Norrlandsgatan

6 «

7 . (

8 (

9 Norrmalmsgatan

10 (

1.2 Jakobs Bergsgata

:3 Norrmalmsgatan

4 (

1 Jakobs Bergsgata

2 «

3,4 Norrlandsgatan

5 (

6 Norrmalmsgatan

1 Norrlandsgatan 34

2,3 ( 36,38

4 Jakobs Bergsgata 7

5 (( 5

6 Norrmalmsgatan 5

7 Jakobs Bergsgata 3

2

Qvarteret Sumpen.

r Dahlqvist, E., Krigsråd }. l

l Lovisin, C., Kapten, friherre }. J

44 Wagner, S., .Målare.

4fl Pettersson, H., Byggmästare.

48 Hillerstrund, A. G. W., Skomakare.

50 Hallonlöf, W., Perukmakareenka,

17 Söderman, G. J., Byggmästare.

15 Granholms, E., Bleckslagare, sterbhus.

Qvarteret Språkmästaren.

4 Alms, Axel och Sofia, stiftelse.

18 Dito, Dito.

16 Dito, Dito.

Qvarteret Vildmannen.

6 Simonsson, P. M., Bryggare

8 Lundholm, M. C., Bagareenka.

40 Wallström, J. :tIL, Grosshaudlareeuka

42 Naumburg, P., Fabrikör.

11 Lundvall. K. J., Förvaltare.

Qvarteret Qvasten.

af Kleens, J., Generallöjtnant, sterbhus.

Renszner, S. B., Enkefru.

Alms, Axel och Sofia, stiftelse.

Simonsson, P. M., Bryggare.

Magnussou, E. J., Byggmästare.

Sörman, Hugo, Handlande.

Qvarteret Pumpstocken.

2 Norrmalmsgatan 4 Ekenberg, C. A., Civilingeniör.

:3 « 6 Wagner, S., Målare.

4 « S Stockholms stad.

5 (( 12 Wennberg, C. A. A., Handlande.

6 Jakobs Bergsgata 1 B. Stockholms stad.

7 Norrmalmsg, Tomt. 10 Simonsson, P. M., Bryggare.

8 Norrmalmstorg 2 Edelsvärd. A. W., 'Major.

9 Norrmalmstorg 2A\ {

sea b J E H

Norrmalmsgatan 21 o er erg, .. '., usegare.

1,2 Norrlandsgatan

3 o «

4 Alandsgatan

5 Norrmalmsgatan

6 Norrmalmstorg

7,8 Smålandsgatan

1 Hamngatan

2 Norrlandsgatan

3 Norrmalmstorg

5,7 Ö. Trädgårdsgatan

6 «

Qvarteret Skären.

30,28 Hellmans, J. F" Protckollssekr., arfvingar,

32:3 Cedergren, H. T., och A.

Brithelli, A. B., Kaptensenka.

3 Aspengren, F. U., Snickare.

4 Wagner, S., Sadelmakareenka.

6 Schuberth, B. M. N., Fru.

Qvarteret Norrmalm.

10 Bång, J. A., Brukspatron.

26 Mälareprovinsernas Hypoteksförening.

3 Alms, Axel och Sofia, stiftelse.

Qvarteret Styrpinnen.

18 Bäckström, M., Kassörsenka.

16 {Lundström,

Lundström,

F. J., Amanuens.

E. A., Artist.

}

Ofri.

Ofri.

Ofri.

419

160,000

150,000

40,000

12,000

28,000

167,000

70,000

90,000

140,000

10,000

100,000

56,000

87,000

75,000

225,000

268,000

195,000

75,000

42,000

420,000

70,000

160,000

105,000

65,000

240,000

26,000

30,000

170,000

111,000

270,000

110,000

56,000

70,000

270,000

190,000

626,000

120,000

90,000

160,000

240,000


420 Egendomar inom Jakobs församling. 7:de Roten •.

Nya N. Gatans namn. Adr.-N. Huseg. namn och karakter.

1011amngatan 3 A. Davidson, M., Värdshusidkare.

11 O. Trädgårdsgatan 20 Bruzelius, R., Professor.

12 Hamngatan 1 B. Davidson. M., Värdshusidkare,

13« 1 A. Ekström, F. A., med. Doktor.

14« 3 B. Bruzelius, R., Professor.

1 Ö. Trädgårdsgatan

2 «

3 «

6 ~senalsgatan .

7 O. Trädsgårdsgatan

8 Wahrendorffsgatan

9 Näckströmsgatan

10 Wahrendorffsgatan

11 Arsenalsgatan

12 II

13 II

14 Nåckströmsgaten

15 Ö. Trädgårdsgatan

16 «

17 Atsenalsgatan

En del af Berzelii park

Qvarteret Näckström.

14 Wallenberg, A. O., Bankdirektör.

12 Evangeliska Brödrasamfundet.

10 Berg, E. A., Enkefru.

2 D. Horns, S., grefvinna, stiftelse.

6 Statsverket. Dramatiska Teatern.

3 Mosaiska Församlingen. Värde.

1 Berns, W. H., Konditor.

10 Nyström, A., med. Doktor.

2 C. Pettersson, C. A. H., Handlande.

2 A. Seippel,J .A., Grosshandlare.

2 B. Forsgren, B. G., Handlande.

3 Molin, E., Professorsenka,

8 {Holm, G. B. A., v. Häradshöfding. t.l.

Berg, J. A., Kapten, t. J

4 J ernkontoret

4 Allmänna Hypoteksbanken.

Stockholms stad.

Qvarteret 81asiiholmen. '

4,5, Blasiiholmst, 14 von Dardel. Fl'. L., Öfverintendent. 840,000

8 « 8 Statsverket. Boställe för Utr. Ministern. 120,000

N.Blasiiholmshamnen11 Musikaliska Akademien. Värde 150,000

9 {N. B1asiih.-hamnen

Blasiiholmsgatan

9}

6

Frimuraresamhället. Bl'. f. v

.

470,000

11 N. Blasiiholmshamn. 3 Hellstrand. E. F. M., Enka jemte barn. 350,000

12 Hofslagaregatan 1 Stockholms stad. 8,800

13,14,15S. BI:h.-hamnen - National-Museum. 800,000

16 « 4 B. Bolinder, J., Fabrikör. 400,000

17,18« 6,8 Cadier, R., Hotellvärd. 1,200,000

19 Blasiiholmsgatan 7 Statsverket. Värde 17,000

21 O. Trädgårdsgatan 2 C. Hamilton, S., Enkegrefvinna, 306,000

23 S.B1asiiholmshamnen 2 Edelstam, C. F., Regementsskrifvare. 368,000

24 Blasiiholmsgatau 5 Styr. öfver Blasiiholm, Kyrkostiftelse. Bl'. f. v. 200,000

25 O. Trädgårdsgatan 2 B. Wannberg, A. F., Grosshandlare. 343,000

26 S. Blasiiholmshamnen12 A~tiebolaget »Blasieholmen» 400,000

27 Bl iih l t 3 {Steffens, E .. Fru t· l. 60000

asu o msga an Cronhielm, E. S. M., grefvinna, i-.J '

22« 1 Norska Staten. 256,000

29 Arsenalsgatan 3 B. Andersson, J., Byggmästare. 207,000

30« 3 A. Sällskapet. 200,000

31 Blasiiholmstorget 11 Sörensen, N. G., Grosshandlare. 453,000

33 Stallgatan 4 Andersson, J., Byggmästare. 568,000

35 Blasiiholmstorg 10 Skogberg, L.F., Grosshandlare. 125,000

36 N. Blasiiholmshamn. 13 Kjellberg, Therese, Enka. 86,000

38,39« 7 Höganäs Stenkolsaktiebolag. 55,000

40 II 5 Ekengren, W. A. F., Stadsmäklare. 300,000

41 B1asiiholmsgatan 4 A. Holmqvist, R. W., Josephsson L., Teaterdirektörer. 526,000

43 N. Nybrohamnen 17,19 von Dardel, G. A., Löjtnant.

{ B1asiiholmstor g 12} W'k .. A S G dl k

44,45 N. BI:h.-hamnen 15 1strom,.., rosshan areen a.

46 N. Teatergatan 3 Wrern, L. M.

N. Blasiih.vhamnen 1 Stockholms stad. Våghus.

47 B1asiiholmsgatan 4 B B1omgren, Angust, Byggmästare.

Taxer.-v.

240,000

220,000

152,000

240,000

346,000

175,000

60,000

100,000

137,000

Värde 200,000

Ofri. 200,000

200,000

Ofri. 165,000

75,000

Ofri. 200,000

Ofri. 160,000

100,000

Fritt.

288,500

280,000

400,000

25,000

213,000

246,000


8:de Roten. Egendomar inom Jakobs församling.

Nya N. Gatans namn. Adr.-N. Huseg. namn och karakter.

Skepps- och Kastellholmarne.

Statsverket. Uppskattningsvärde för lägenh.

å Skeppsholmen.

Dito ä Kastellholmen.

421

Taxer.-v.

5,169,800

405,600

1 Norrmalmsgatall

4 Lutterns gata

5 Norrlandsgatan

6 «

7 er

9 «

8 «

10 «

12 Norrmalmsgatan

13 «

14 «

1 j Regeringsgatan

t Lutterns gata

2 {Regeringsgatan

3

Brunnsgatan

«

• 4 {Brunns gatan

17,18 Lutterns gata

5,6 Brunnsgatan

7,8 9 «

10,11 Norrlandsgatan

12 «

13 «

14 «

15 Lutterns gata

16 «

20 «

19 Il

Åttonde eller Jakobs norra rote med Johannis.

Jakobs

församling.

Qvarteret Sparfven.

20 A. Stockholms stad.

4 Stockholms stad.

52 'I'halen , C. F., Öfverkonst. med hustru.

54 Stockholms stad.

56 Gyllenskepp, A. C., Enkefru.

60 Stockholms stad.

58 Stockholms stad m. fl.

62 Wärif, A. H., Skräddare.

19 Stockholms stad.

21 Homeijer, von, Zoila.

23 Wallin, J. A., Apotekare.

Qvarteret

Kåkenhausen.

~~} v. Holst, E., Hofmarskalksenka.

~g} Högstedt, P. F., Vinhandlare.

13 Hörnsten, J. A., Vaktmästare.

U} Jakobs o. Johannis församlingar.

9,7 Bernhard, A., .Pastor.

5 Widgren, J., Akare.

3 Erdrnann, O. F., Karnererare.

33 Fries, L. L., Expeditionssekreterare.

31 Hegardt, A. L., Kanslisekreterare.

29 Falk, J. A. Enkefru.

27 May, C. H., Notarie.

10 ,Sporrong, G.F., Målare, 1· }

lSvensson, P. A., Sadelmakare, }.

12 C. Johansson, G. A., Byggmästare.

12 A. Andersson, A. G., Landtbrukare.

12 B. Nilsson, A. W., Handlande.

Qvarteret Polacken.

l Oxtorget 4 Lilljeberg, G. E., Målare.

2,3 « 2 Ranft, C. A., Snickareenka.

5,6,7 Lutterns gata 20,22 Duner, S. C., Handlande.

8,9 Regeringsgatan 73 Lundberg, C. G., Enkefru.

11 « 77 lIallstedt, A. L., Ingeniör.

13 Brunnsgatan 21 Ericsson, C. F., Fastighetsegare.

14,15« 23 Fegth, C. R., Målare.

16 {Malmskilnadsg. 54} H P B kb' d

Brunnsgatan 25 erzog, ., o m are.

17 Regeringsgatan 75 A. Sifvert, A. W., Handlande.

18« 75 B. Isaac Marcus' Boktryckeri-Aktiebolag.

19 Lutterns gata 24 {Andersson, J., Smed.... t

Hagerman, fl .. Fabrikör. J

20 Malmskilnadsgatan 52 Stockholms Arbetareförening.

Ofri.

Ofri.

Ofri.

Värde

Ofria.

Ofri.

Ofri.

Ofri.

Ofria.

45,000

23,000

65,000

5,000

38,000

95,000

20,000

27,000

113,000

103,000

180,000

250,000

6,000

150,000

72,000

4,000

45,000

80,000

67,000

127,000

44,000

6,000

71,000

75,000

53,000

22,000

90,000

45,000

52,000

112,000

50,000

130,000

110,000

33,000

205,000

64,000

210,000


422 Egendomar inom Johannis församling. 8:de Roten.

Nya N. Gatans namn. Adr.-N. Huseg. namn och karakter.

Johannis församling.

Qvarteret Väderqvarn.

l 15 16 tf Regeringsg.

" Brunnsgatan

79,81\ Stockholms

221,

stad

.

2 ({ 24 Thelin, A. E., Pumpmakareenka.

3 II 26 Rundström. A. L., Snickareenka.

4 II 28 Karlsson, J.F. o. Karth, K.A., Landtbrukare.

5 rMalmskilnadsgatan 56 }{Johannis förs. Komministerbest. '}

6,7\ II 58A o. B Jakobs och Johannie förs. Friskola.

Yärde

a.

8 DavidBagaresgata '25 Wissnell, F. C., Enkefru.

9 II 23 Sjöberg. A., Apotekare.

10 II 21 Hirsch, J :son, S. .Grosshandlare,

11 II 19 Eneberg, S. R., Ångfartygsbefälhafvare.

12 II 17 Jonsson, C., Enka. Ofri.

13 II 15 Henriksson, C. A., Handlande. Ofri.

14 Regeringsgatan 83 Malmström, A. E., Handlande.

l Regeringsgatan

2 «

3 David Bagares gata

4 «

5 «

6 «

7 «

8 {Norrlandsgatan

Brunnsgatan

9 «

10,11 «

12 Brunnsgatan

13,14 II

15 «

16 «

18 Norrlandsgatan

19 Regeringsgatan

20 Brunnsgatan

Qvarteret Österbotten.

68 Seligmann, J., Förlagsbokhandlare.

72 Sjösteen, M., Vagumakareenka.

9 Sanderholm, C., Fabrikörsenka.

7 Lundström, J. L., Vaktmästare.

5 Berlien, Sofia, Målarehustru.

3 Malmberg, H. F., Stenhuggare.

1 Samzelius, P., Advokatfiskal.

3~} Akt.-Bolaget för Arbetarebostäder.

4 Hofström. A., Snickare.

6,8 Söderlund, C. T., Stämningsrnan.

10 Norling, T., Godsegare.

12 Björkman, E. A:n, Verkmästare.

14 Wahlberg, M. C., Vaktmästareenka.

16 Pettersson, E., Juvelerare.

37 Tham, A., Löjtnantsenka.

70 MÅöller-Allerson, M., Enkefru.

18 kerstedt, C. G. E., Skräddare.

Qvarteret Torkan.

l Regeringsgatan 91 {Norling, F. W., Cigarrfabrikör, Erikssons, L. cu., Enka, sterbh. H

2,3 II 89 Stahre, C. J., Apotekare.

4,5 f Regeringsgatan } 87 IFahlcrantz, A., PPofessorsenka.}

6 iDavid Bagares gata 18 Fredricsson, M. C., Enkefru.

Hagström, F. L., Mamsell.

7 « 20 Carlson, A. V., Bokförläggare.

8,9{Johann1s ö. Kyrk;;:2~} Andersson, C., Skräddare.

10 « 4 Carlson, A. V., Bokförläggare.

11 II 6 Fegth, P. J., Målare.

12 « 8 Hellström, E., Possessionat.

13 « 10 Rydell, P. A., Skräddare.

14,16« 12 Wennman, J. W., Bagare.

15 « 14 Nilsson, A. O., Smedsenka.

17,18 Regeringsgatan 93 Lindblom, G. W., Slottsqvartermästare.

l ~5{MalmskilnadSg.

Joh:nisö.Kyrkog.

6 »

Qvarteret Johannes mindre.

5~} Stockholms stad. Brandstation.

3 Stockholms stad

Taxer.-v.

Värde. 180,000

Ofri.

Ofri.

Ofri.

Ofri.

Ofri.

Ofria.

15,000

65,000

36,000

85,000

53,000

12,000

66,000

33,000

12,000

88,000

60,000

62,000

77,000

8,000

7,000

8,000

5,000

66,000

77,000

30,000

5,600

176,000 •

81,000

55,000

105,000

140,000

44,000

70,000

Ofri. 6,000

90,000

Ofria. 70,000

Ofria.

Ofri.

70,000

180,000

77,000

77,000

70,000

74,000

50,000

70,000

28,000

Värde 276,000

20,000


8:de Roten. Egendomar inom Johannia församling.

Nya N. Gatans namn. Adr.-N. Huseg, namn och karakter.

7 David Bagares gata 26 Byggnadsföreningen Svea.

8 9 {

Malmskilnadsgat. 60} B . I A B kf" l"

, David Bagares gata 28 onmerv r. ., O' or aggare.

10 Malmskilnadsgatan 62 Norra frivilliga Arbetshuset.

12,13 Kammakaregatan - Jakobs och Johannis församling.

Qvarteret Oxryggen.

1 Malmskilnadsgatan 41 Hallström, Arvid, Byggmästare.

2 II 39 Lindgren, A. R., Bryggare.

Qvarteret Drottninghuset.

1 Johannis ö. Kyrkog. 16 Drottninghuset.

Värde.

4 « 95 Beeken o. WesterIund, Fabrik.; Meyer, A., Hand!.

5 Regeringsgatan 97 Samuelson. C. G., o. Linne, C. J., Byggmäst.

Qvarteret Vätan.

1,2 rRegeringsgatan 74,76l' . . 172500

15,16lDavid Bag. gat. 14J Aktieboleget »S:ta Birgitta» ,

3 78 Aktiebolaget l>S:ta Birgittall 59,000

4 « 80»)» Il 62,000

5 Snickarebacken 7 Persson, P., Timmerman. 15,000

1)« 5 Lindqvist, J. G., Verkmästare. 16,000

7,8,9 Smala gränd 5 Bethesda Missionsförening. 87,000

10,13 {~~:~~ ~~f~fata 19} Notini, A. M., Ornamentsbildhuggare. Ofria. 20,000

11 Smala gränd 1 Sjösten, A., Arkitekt, o. J ohansson, D., Bokhållare. 20,000

12 David Bagares gata 8 Eggertz, F. O., Vaktmästare. Ofri. 15,000

14 « 12 Calle berg, E., Skräddare. 13,000

1,8 Norrlandsgatan 39,41

2 David Bagares gata 4

3,9 Smala gränd 2

4 Norrlandsgatan 49

10 « 43,45,47

l Stora

Träskgatan

1 Snickarebacken

2 «

"3-7 Regeringsg.

8 «

9 ((

10 Smala gränd

11 «

12 II

13 II

1,2 Roslagstorg

3 «

4 {Regeringsgatan

Roslagstorg

5 Il

6 II

7 ({

8 Il

9 «

10 Regeringsgatan

11 «

12 Ros1agstorg

Qvarteret Nedre Vätan.

Högman, C. W., Handlande. 22,000

Flodqvist, K. A., Ingeniör. Ofri. 3,000

Lindbom, Fr., Gelbgjutareenka. . 22,000

Pettersson, F.Q., Vikt.-handl., o. Erikson.J .G., Handl. 51,000

Ohlson, O. E., Målare. 105,000

Qvarteret Italien mindre.

51 Stockholms stad.

Qvarteret

Italien större.

4 Stockholms stad.

6 » ))

82,84,86 Falk, E. V., Snickare.

88 Eriksson, C. P., Husegare.

90 Eklund, A., Filhuggare.

15 Cedergren, A. N., Jägmästare.

13 B. Pehrsson, ]\l.. Smed.

11 Beckman, Alfr .. Hofkamererare.

13 A. Stockholms stad.

Qvarteret Såpsjudaren.

17

19

Stockholms

Bergqvists,

stad.

I". W., Hattmakare, sterbhus. Ofri.

~i}Lundenberg, A. W., Kakelugnsmakare.

23 Ekmans, M. G., Snickareenka, sterbhus.

25 Rönnqvist, E. 0., Fabrikör.

27 Tärnings, F. W., Restauratörsenka, sterbhus.

29 Lindgren, Ch. F., Ellka. Ofri.

31 Stockholms stad.

94 Roman, E. A. o. J. M.. Mamseller.

94 A. Bergman, J .• Fanjunkare.

25 A. Lundqvist, C. B., Fru.

423

Taxer.-v.

165,000

90,000

15,000

Värde 23,800

Ofri.

Ofri.

Ofri.

6,000

143,000

37,500

26,000

158,000

30,000

14,000

10,000

73,000

22,000

33,000

16,000

20,000

50,000

28,000

19,000

23,000

65,000

45,000

44,000

44,000

5;000

5,000

46,000

86,000

50,000


424

Egendomar inom Jöhannis församling. 8:de Roten.

.NyaN. Gatans namn. Adr.-N. Hnseg. namn och karakter •

Taxer.-v.

Qvarteret Hägerberget.

1 Regeringsgatan 99 Johansson, A. G., Husegare,

25,000

2« 101 Jonsson, C. J., Murare, o. Stockh:s stad. Ofri. 20,000

3 Johannis gränd 6 Haglund, P., Handlande.

55,000

4hohann~s Ö. Kyrkog. 1~} Ohlsson, L., Instrumentmakare.

Ofri. 72,000

7 N. Tullportsgatan 8 Hammarström, W. R., Kakelugnsmakare.

8 « 10 Dito, Dito.

11 Nya Vägen 137 Nylund, C. L., Enka. Ofri.

15« 127 Rundqvists, H. O., Byggmästare, sterbhus. Ofri.

17« 125 Stockholms stad.

18,19,31 Reger.g:n 121, 123 Lindell, N., Pappersråknars.

20 « 119 Hoflund, C. E., Skräddare.

21 « 117 Montelius, K. G. D., Fabrikör.

22,23 ([ 115 Glanberg, C. J., Målare.

24 « 113 Eriksson, J. O., Husegara.

25 « 111 Kock, C., Musikkorporalsenka.

26,27 109 Wennberg & Ramstedts ångqvarnsaktiebolag.

28 « 107 Broström, J. A., Bokhållare.

29 ([ 105 de Champs, C. E., Kapten.

30 « 103 Dito, Dito.

32 N. Tullportsgatan 6 Blanck, A. C. och J. T., Mamseller.

38 Kammakaregatan 12 Jehander, C., Ingeniör.

39 N. Tullportsgatan 4 Edlund, E., Skräddare.

40 « 2 Johansson, G., Grundläggare.

41 Kammakaregat.

42,44,45 «

4} d

6,8,10 e

Ch

amps,

C

.

E

.,

K

apten.

1 Joh:s ö. Kyrkog.

2 «

3

4 Joh:s ö. Kyrkog.

Qvarteret Höjden.

20,22 de Champs, C. E., Kapten.

24 Stackelberg, B. O., Kommendör, Friherre.

26 Svartling, Ida, Enkefru.

28 de Champs, C. E., Kapten.

Qvarteret Vintervägen större.

3,4 Nya Vägen 100 Lutherska Missionsföreningen.

5 Perlstickaregränd 4 Dito Dito.

Qvarteret Spårvagnen.

1 Roslagstullsgatan 1 Stockholms Nya Spårvägs-aktiebolag.

1 N. Tullportsgatan

3 «

4 «

5 «

6 «

7 «

8,9,10 ([

Del af9 «

11 Perlstickaregränd

12 «

13 «

14 «

16 N. Tullportsgatan

Qvarteret Apotekaren.

18 Lilja, A. J., Handlande.

22 Jonsson, O., Husegare.

24

26

Svensson, L. P.,

Stockholms stad.

Trädgårdsmästare.

28 Zederfeldts, A., sterbhusdelegare.

30 Petterson, A., Handlande.

32 Stockholms stad.

38 Byggnadsföreningen Svea.

11 Stockholms stad.

9 Lagerqvist, A., Snickare.

7 Stockholms stad.

5 Dito Dito. .

20 Rundblom, K M., Enkefru.

Qvarteret Taktäckaren.

1 Norra Tullportsgatan - Stockholms stad.

2 « Byggnadsföreningen Svea.

Qvarteret Smeden.

Roslagstullsgatan Tomt Stockholms stad.

Ofri.

Ofri.

Ofri.

Ofri.

Ofri.

Fritt.

.Fritt.

21,000

12,000

5,000

3,000

2,500

40,000

10,000

7,000

35,000

12,000

12,000

61,000

10,000

4,000

4,000

80,000

10,000

55,000

80,000

596,000

175,000

90,000

85,000

108,000

10,000

5,000

225,000

5,QOO

140,000

30,00()

9,000

12,000

20,000

50,00(}

18,000

6,000

10,000

20,000

7,000

16,000

170,000


8:de Roten. Egendomar inom Johannis församling.

Nya N. Gatans namn. Ådr.-N. Huseg. namn och karakter.

Qvarteret Provisorn.

Roslagstullsgatan Tomt Stockholms stad.

Fritt.

Qvarteret Helsan.

1 Rådmansgatan

Soopiska fattighuset.

2 L:a Surbrunnsgatan 5 Eriksson, L. M., Mekanikus.

3,5 «

Lutherska missionsföreningen

4 « 1 Bengtsson, N. J.

6

Nilsson, J., och Sandberg, C. A., Byggmästare.

Qvarteret Vintervägen.

10 Stockholms stad.

12 Å. Carleson, U., Arrendatorsenka.

14 Liberg, A. G., Stålarbetare.

12 B. Lagerqvist, A., Snickare.

Ofri.

Ofri.

2 Perlstickaregränd

3 Perlstickargränd

4 «

7 «

8 «

9 «

1 Rehnsgatan

1,2,3 Tullportsgatan 40, 42

4,6 « 44

5 St. Surbrunnsgatan 5

Stockholms stad.

16 Stockholms Nya Spårvägsaktiebolag.

Qvarteret Roslagen.

2 Stockholms stad

Qvarteret Surbrunn.

Johansson, G. A., o. Hammarlund, N. M., Byggm.

Stockholms stad.

Lindblads, E. A., Skom.-enka, sterbhus deleg. Ofri.

Qvarteret Killingen.

5 Lilla Surbrunnsgatan - Stockholms stad.

Qvarteret Geten.

l

/Norra Tullportsgatan50

\St. Surbrunnsgatan

} S

8 B. und berg,

C

. A., f.

d

.

L

andtbrukare. 164,000

2 « 8A Samuelsson, O. J. W., Bagare. 25,000

3 « 6 Björklund & Lundbeck, Tapetfabrik, firma. 17,000

4 / Lilla

\Stora

Surbrunnsgatan « 6 A.

7} J

o

h

ansso n,

N P

I. .,

1"

.a

b 'k"

fl or.

150,000

5 N. Tullportsgatan 52 Meurlin, C. O., Byggmästare. 105,000

6 Lilla Surbrunnsgatan 9 Wejdling, C., Landtbrukare. 124,000

7 N. Tullportsgatan 54 Norlin, L L., Landtbrukare 120,000

8 Lilla Surbrunnsgatan 11 Levin, E. W., Grosshandlare. 124,000

9 N. Tullportsgatan 56 Björklund, A. W., Murare. 110,000

10 Lilla Surbrunnsgatan 13 Adlers, F., Possessionat. 120,000

11 N. Tullportsgatan 58 Richter, C. F. P., v. Häradshöfding. 148,000

12 Lilla Surbrunnsgatan 15 Bostadssällskapet Unionen. 123,000

13 N. Tullportsgatan 60 Åkerlund, H. J:son, Murare. 14,000

14 Lilla Surbrunnsgatan 17 Bostadssällskapet Unionen. 132,000

15 N. Tullportsg:s forts. - Lundberg, N. och Per, Smeder. 13,000

16 Lilla Surbrunnsgatan 19 Carlsson, J. M., Verkmäst., Gustafsson, J. F., Kakelugnsm.

17 N. 'I'ullportsg:s forts. - de Champs, C. E., Kapten, 13,000

18 Ulla Surbrunnsgatan 21 Karlberg, J. P., Verkmästare.

19 N. 'I'ullportsgrs forts. - Stockholms stad.

20,21« «

22 Lilla Surbrunnsgatan «

4,000

2 L. Surbrunnsgatan

3 St. Surbrunnsgatan

4 «

5 Roslagstullsgatan

6 «

7,8, «

9,10 «

11 L. Surbrunnsgatan

Qvarteret Snickaren.

4 Stockholms stad.

3 B. Olofsson, S. G., Husegare.

3 A. Berggren, C. W., Källaremästare.

5 C. Bergström, N. J., Selander, J. A.

5 B. Gnasen, J. L., Karnererare.

Stockholms stad.

Stockholms stad.

6 Grresen, J. L., Kamererare.

425

Taxer.-v.

Värde 10,000

25,000

14.000

43,000

Ofri.

:Fri.

Ofri.

Ofri.

Ofri.

Fria.

9,000

6,000

9,000

25,000

2,500

85,000

26,000

300,000

5,000

55,000

20,000

80,000

75,000

22,000

90,000

6,000

51,000


426 Egendomar inom J ohannis församling. 8:de Roten.

Nya N. Gatans namn. Ådr.-N. Huseg. namn och karater.

1,4 Roslagstullsgatan

2 ({

3 4:

3

4,5

6

7

8

9

10

11

12

l L. Surbrunnsgatan

Qvarteret Trehörningen.

6 Eklund, C., Vindragareenka.

4 Stockholms stad.

2 Carlsson, J., Handlande.

Qvarteret Baggen.

8 Norra Renhållningsbolaget.

Qvarteret Väduren.

Westman, O. E., Landtbrukare.

Berggren, J. O., Byggmästare.

Wallin, J. Å., Arkitekt.

Carlsson, V., Byggmästare, m. fl.

Boström, Lars, Verkmästare, In. fl.

Berglund, A., Snickare m. fl.

Weinberg, -W., Bruksegare.

Abrahamsson, J., Byggmästare.

Lindståhl, J. E. F., o. Törnqvist, H., Byggm.

Taxer.-v.

Ofria. 15,000

22,000

Ofri. 40,000

50,000

20,000

17,000

21,000

} 788,000.

Qvarteret Hvilan.

1,2 L. Surbrunnsgatan 23 Levin, C., Grosshandlare.

2 L. Surbrunnsgatan

5 Roslagstullsgatan

6 q; Bellems

7 el:

10 ([

11 «

12,13,14 q;

15 «

Qvarteret

Kråkhvilan.

10 'l'ranberg, G., Hofjägare.

13

15

Sjöstrand, M. G., Bryggareenka.

Statsverket.

11 Petterson, A., Enka.

Svensson, G. A., Jernkramhandlare.

Firman Krogh & Nissen.

Freij, J. L., Enkefru.

Möller, F., Konsul.

Ofria.

26,000_

20,000

Ofri. 30,000

Värde 22,000

40,000

100,000

24,000

2

3-7

8

9-13

14

15,16

2

3-6

7,8

9

10-)2

13-16

17-19

20

21

22

23

24,25

26,27

Qvarteret Beckasinen.

Cassel, O., Grosshandlare.

Stockholms Nya Tomtaktiebolag.

Söderlund, A. G., Byggmästare.

Stockholms Nya Tomtaktiebolag.

Schwieler . J., Grosshandlare.

Stockholms Nya Tomtaktiebolag.

Qvarteret Morkullan.

Lindståhl, J. E. F., Byg~mästare.

Stockholms Nya Tomtaktiebolag.

Levin, R., Herr.

Cassel, O., Grosshandlare.

Stockholms Nya Tomtaktiebolag.

Schwieler, J., Grosshandlare.

Stockholms Nya Tomtaktiebolag.

Lindståhl,

Ahlbo1m,

J. E.- F.,

W., Herr.

o. Törnqvist, H., Byggmäst.

.

Johansson, J. G. Grundläggare.

Stockholms Nya Tomtaktiebolag.

Holmer , J., Bokhållare.

Johansson, E. Å., o. Berglund, A., Herr.


NyaN.

2

3

4-8

9

10-15

16,17

2

3

4

5

6-8

9

10

11

12-15

16,17

18

19

20

21,2

. 9:de Roten. Egendomar inom Ladugårdslands församling.

Gatans namn. Adr.-N. Huseg. namn och karakter.

1

2

3

4

5

6,7

8,9

11

12

13

14

1 Roslagstullsgatan 12

3 St. Surbrunnsgatan 2

4 Roslagstullsg. Albano 14

Qvarteret Staren.

Ljungberg, S. O., Herr.

Warnicke, J., Herr.

Stockholms Nya Tomtaktiebolag.

Cassel, O., Grosshandlare.

Stockholms Nya 'I'omtaktiebolag.

Nilsson, A., Snickare, m. fl.

Qvarteret Trasten.

Alm, T., Herr.

Andersson, A., Handlande.

Alm, T., Herr.

Heijkenskjöld, T .• Herr.

Berggren. J. O., Herr.

Andersson, J. F., Herr.

Johansson, J., Husegare m. fl.

D:o d:o.

Johansson, G., Grundläggare m. fl.

Sto~~holms ny~ Tomtaktiebolag.

Skroder, G., Disponent, m. fl.

Winroth, V. F., Advokat.

D:o d:o m. fl.

Schwieler, F. J. H.

Qvarteret Ingemar.

Abrahamsson, J., Byggmästare.

Warnicke. J., Trädgårdsmästare.

Ljungberg, S. O., Ver~mästare.

Brandt, J. A., Byggmastare, ro. fl.

D:o d:o.

Levin, J., Kapten.

Stockholms Nya 'fpmtaktiebolag.

Andersson, J., o. Asberg, E. J.

Stockholms nya Tomtaktiebolag.

Johansson, C. M., Snickare, m. fl.

Winroth, V. F., Advokat, m. fl.

Qvarteret Ruddammen.

Stockholms stad.

Stockholms stad.

Wulff, H. E., Grosshandlare.

427

Taxer.-v.

17,000

117,000

48,000

Nionde eller Ladugårdslands vestra Rote.

1 Södra Humleg:gatan

Qvarteret Sperlingens backe.

31 {Cedergren, H. T., Civilingeniör, h

Stockholms stad, 1" J

4 Gref-Thuregatan 19C Hirsch, 1., Grosshandlare, m. fl.

5 « 21 Saul, L. & T., Snickare.

6 Norrmalmsgatan 32 af Sillen, O. F., President.

13 Norrmalmsgatan 25 Hallström, G., Karnererare.

14 Il: 30 Nybergs, G. E., By~gmiistare, arfvingar.

15,16 (( 26,28 Söderström, C. C., urosshandlare.

17 Sturegatan 1 Lundberg, C. O., Byggmästare.

18 Södra Humleg:g. 23 Nyberg, U. M., Enkefru.

19{5turegat:n 2n ron Post, V., Brukspatron.

58,000

200,000

65,000

140,000

106,000

82,000

34,500

168,000

90,000

266,000

More magazines by this user
Similar magazines