Bruksanvisning SZ-16/DZ-105 - Olympus - Europe

olympus.pt

Bruksanvisning SZ-16/DZ-105 - Olympus - Europe

DIGITALKAMERA

SZ-16/DZ-105

Bruksanvisning

● Tack för att du har köpt denna digitalkamera från Olympus. Innan du börjar använda din nya kamera

bör du läsa igenom dessa instruktioner noggrant så att dina bilder får bästa möjliga resultat och så att

kameran håller längre. Förvara denna bruksanvisning på ett säkert ställe för framtida bruk.

● Vi rekommenderar att du tar några provbilder för att lära känna kameran innan du börjar ta viktiga bilder.

● För att vi kontinuerligt ska kunna förbättra våra produkter, förbehåller sig Olympus rätten att uppdatera

och ändra informationen i denna bruksanvisning.

Registrera din produkt på www.olympus.eu/register-product och få extra fördelar från Olympus!


Kontrollera innehållet i lådan

eller

Digitalkamera Kamerarem Litiumjonbatteri

(LI-50B)

USB-nätadapter

(F-2AC)

USB-kabel

(CB-USB8)

OLYMPUS Setup

CD-ROM-skiva

Andra tillbehör som inte visas: Garantikort

Innehållet kan variera beroende på var produkten har köpts.

Kamerans delar

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1 Fäste för kamerarem

2 Kontaktlucka

3 Multikontakt

4 HDMI-mikrokontakt

5 Mikrofon

6 Självutlösarlampa/AF-belysning

7 Batteri-/kortlucka

8 Batteri-/kortluckans lås

9 Blixt

10 Objektiv

11 Stativfäste

2 SV


1

2 7

3

4

5

6

8

9

10

11

12

1 Blixtomkopplare

2 Högtalare

3 Zoomspak

4 Avtryckare

5 Indikatorlampa

6 n-knappen

7 Skärm

8 R-knapp (videoinspelning)

9 q-knapp (växla mellan fotografering

och bildvisning)

10 Pilknappar

INFO (ändra informationsdisplay)

# (blixt)

Y (självutlösare)

D (radera)

11 A-knapp (OK)

12 m-knapp

Pilknappar

F (upp)

Fästa kameraremmen

H (vänster)

I (höger)

G (ned)

Dra åt remmen hårt så att den inte lossnar.

FGHI uppmanar dig att trycka pilknapparna

uppåt/nedåt/åt vänster/åt höger.

SV

3


Sätta i och ta bort batteriet och

kortet (finns i handeln)

1 Följ steg 1 och 2 för att öppna

batteri-/kortfackets lucka.

2

Batteri-/kortlucka

Skjut låsknappen i pilens riktning för att låsa upp

och ta därefter ur batteriet.

3 För in kortet rakt tills det klickar

på plats.

Skrivskyddsomkopplare

1

Batteri-/

kortluckans lås

Stäng av kameran innan du öppnar batteri-/

kortluckan.

2 Sätt i batteriet samtidigt som du

för låsknappen i pilens riktning.

Använd alltid SD/SDHC/SDXC/Eye-Fi/

FlashAir-minneskort (med trådlös

nätverksfunktion) med denna kamera.

Använd inga andra typer av minneskort.

»Använda kortet» (s.70)

● Rör inte vid kortets metalldelar.

Ta bort kortet

1 2

Låsknapp

Sätt i batteriet så som illustreras med

C-markeringen mot batterilåsknappen.

Skada på batteriets utsida (skrapmärken m.m.)

kan orsaka hetta eller explosion.

Tryck på kortet tills det klickar och skjuts ut lite grann,

dra därefter ut kortet.

4 SV


4 Följ steg 1 och 2 för att stänga

batteri-/kortfackets lucka.

1

Ansluta kameran

Indikatorlampa

Tänd: Laddar

Släckt: Uppladdad

2

Multikontakt

Innan du använder kameran ska du kontrollera

att batteri-/kortluckan är stängd och låst.

Ladda batteriet

Anslut USB-kabeln och USB-nätadaptern till kameran

och ladda batteriet.

För laddning av batteriet utomlands, se »Använda

laddaren och USB-nätadaptern utomlands» (s.70).

● Batteriet är inte helt laddat när kameran levereras.

Före användning ser du till att ladda batteriet tills

indikatorlampan släcks (upp till 3 timmar).

Kontaktlucka

Eluttag

USB-kabel

(medföljer)

SV

5


När du ska ladda batterierna

Ladda batteriet när felmeddelandet nedan visas.

Felmeddelande

● Kamerabatteriet kan laddas medan kameran är

ansluten till en dator via USB. Laddningstiden

varierar beroende på datorns prestanda. (det kan

fi nnas fall i vilka det tar cirka 10 timmar).

Battery Empty

Blinkar röd

Använd aldrig någon annan kabel än den

medföljande eller annan USB-kabel som

godkänts av Olympus. Det kan leda till

rökutveckling eller brand.

Den medföljande USB-nätadaptern F-2AC

(härefter benämnd USB-nätadapter) varierar

beroende på i vilken region du köpte kameran.

Om du har en USB-nätadapter av inkopplingstyp

ska du ansluta den direkt till eluttaget.

Den medföljande USB-nätadaptern har

konstruerats för att användas för laddning

och uppspelning. Ta inte bilder medan

USB-nätadaptern är ansluten till kameran.

Kontrollera att USB-nätadapterns nätkontakt

kopplats ur väggurtaget när laddningen slutförts

eller uppspelningen avslutats.

Mer information om batteriet fi nns i »Föreskrifter

för batteriet» (s.78). Mer information om USBnätadaptern

fi nns i »USB-nätadapter» (s.79).

● Om indikatorlampan inte lyser kontrollerar du

USB-kabeln och USB-nätadapterns anslutningar.

6 SV


Slå på kameran och göra de

slutliga inställningarna

När du slår på kameran för första gången visas en

skärmbild där du kan ställa in språket för menyerna

och meddelanden som visas på skärmen samt

datumet och tiden.

Om du vill ändra det valda datumet och klockslaget,

se »Inställning av datum och tid d [X]» (s.46).

1 Tryck på n-knappen för att slå

på kameran, tryck på FGHI på

pilknapparna för att välja språk

och tryck på A-knappen.

2 Tryck på FG på pilknapparna för

att välja året för [Y].

4 Som i stegen 2 och 3, tryck

på FGHI för att ställa in

[M] (månad), [D] (dag), [Time]

(timmar och minuter) och [Y/M/D]

(datumordning) och tryck sedan

på A-knappen.

Tryck på A-knappen när tidssignalen når

00 sekunder för en exakt inställning.

5 Tryck på HI på pilknapparna för att

välja tidszon och tryck sedan på

A-knappen.

● Använd FG för att sätta på eller stänga av

sommartid ([Summer]).

’13.02.26 12:30

Back

MENU

X

Y M D Time

2013. --.-- -- :--

Back MENU

Y/M/D

Seoul

Tokyo

Summer

Inställningsfönstret för

datum och tid

3 Tryck på I på pilknapparna för

att spara inställningen för [Y].

X

Back MENU

Y M D Time

2013. --.-- -- :--

Y/M/D

SV

7


Lära dig hur du använder

kameran

● Tryck på n-knappen för att slå på

kameran och ställa den i standbyläge. (Tryck

på n-knappen för att slå på kameran.)

● Välj fotograferingsläget och tryck på avtryckaren

för att ta en stillbild.

● Om du vill spela in en fi lm trycker du på

R-knappen.

● Ställ in fotograferingsfunktionerna med hjälp av

funktionsmenyn eller inställningsmenyn.

● Om du vill visa bilder trycker du på q-knappen för

att växla till uppspelningsläge.

● Om du vill återgå till standbyläge trycker du på

q-knappen igen eller trycker ned avtryckaren

halvvägs och släpper den sedan.

● Håll ned q-knappen medan kameran är avstängd

för att starta den i uppspelningsläge.

● Om du nu trycker på q-knappen igen placeras

kameran i standbyläge.

Ta stillbilder

1 Tryck på n-knappen för att

slå på kameran.

2 Välj fotograferingsläget. (s.13)

3 Håll kameran och komponera

bilden.

När du håller i kameran ska du se till så att du

inte täcker över blixten, mikrofonen eller andra

viktiga delar med dina fi ngrar etc.

Var försiktig så att blixtfönstret inte utsätts för

fi ngeravtryck eller smuts.

8 SV


4 Tryck ned avtryckaren halvvägs

för att fokusera.

Tryck ner

halvvägs

AF-markering

P

Använda zoomen

Genom att vrida på zoomspakarna ställer du in

fotograferingsavståndet.

Vrid zoomspaken så långt det går för att snabba

upp zoomningen och vrid den bara delvis för an

långsammare zoomning (fungerar inte när du

spelar in en film).

W-sidan

T-sidan

1/400

F3.4

Slutartid Bländarvärde

● Kameran kan inte fokusera om

AF-markeringen blinkar röd. Försök

att fokusera igen.

5 För att ta bilden trycker du mjukt

ner avtryckaren hela vägen

samtidigt som du är försiktig

så att du inte skakar kameran.

Tryck ner

halvvägs

Tryck ner

helt

Upplösning

16M

Zoomindikator

Optisk zoom

Superupplösningszoom*1

Andra

*2

*1

För Superupplösningszoom, se [Super-Res Zoom]

(s.34).

*2

På grund av ökad bearbetning av pixlarna

försämras inte bildkvaliteten. Förstoringsgraden

ändras beroende på inställningen för bildstorlek.

SV

9


Använda blixten

Blixtfunktionerna kan väljas för bästa

överensstämmelse med fotograferingsförhållandena.

1 Skjut blixtomkopplaren för att

fälla upp blixten.

Stänga av blixten

Tryck ned blixten i kameran.

2 Tryck på I.

Flash Auto

P

3 Använd HI för att välja

inställningsalternativ och tryck

på A-knappen för ställa in

alternativet.

Alternativ

Flash Auto

Redeye

Fill In

Flash Off

Beskrivning

Blixten utlöses automatiskt vid

svagt ljus eller motljus.

Förblixtar avfyras för att reducera

förekomsten av röda ögon

i bilderna.

Blixten utlöses, oberoende av hur

ljust det är.

Blixten utlöses inte.

0.0

WB

AUTO

ISO

AUTO

16M

4:3

MENU

10 SV


Använda självutlösaren

Efter att avtryckaren har tryckts ned helt tas bilden

efter en kort fördröjning.

1 Tryck på G.

Y Off

P

Avbryta självutlösaren efter att den startat

Avbryta självutlösaren efter att den startat

Tryck på m-knappen.

12 2

0.0

WB

AUTO

ISO

AUTO

16M

4:3

MENU

2 Använd HI för att välja

inställningsalternativ och tryck

på A-knappen för ställa in

alternativet.

Y Off

Alternativ

Y 12 sek.

Y 2 sek.

Auto

Release *1

Beskrivning

Självutlösaren inaktiveras.

Självutlösarlampan tänds i cirka

10 sekunder, sedan blinkar den

i cirka 2 sekunder och därefter

tas bilden.

Självutlösarlampan blinkar i cirka

2 sekunder och därefter tas

bilden.

När ditt husdjur (katt eller hund)

vrider dess huvud mot kameran,

känner kameran igen ansiktet och

bilden tas automatiskt.

*1

[Auto Release] visas endast när s-läget är [U]

eller [t].

SV

11


Fotograferingsskärmen visas

24

23

22

21

4 NORM DATE

1/100

F3.4

0:34

20191817 16 15141312

11

27 26

25

z

1

P

0.0

WB

AUTO

ISO

AUTO

16M

När avtryckaren trycks ned halvvägs

Läsa ett histogram

Om toppen fyller ut för stor del av

ramen, visas bilden mestadels vit.

Om toppen fyller

ut för stor del av

ramen, visas bilden

mestadels svart.

Den gröna delen visar

luminansdistribution

inom skärmens mitt.

4:3

2

3

4

5

6

7

89

10

Växla displayerna

Displayerna ändras i ordningen Normal →

Detaljerad → Ingen info. varje gång du trycker

på F (INFO).

Nr. Namn Normal Detaljerad Ingen

info.

1 Fotograferingsläge R R –

2 Blixt R R –

3 Självutlösare R R R

4 Exponeringskompensation R R –

5 Vitbalans R R –

6 ISO-känslighet R R –

7 Frammatning R R –

8 Bildstorlek (stillbilder) R R –

9 Förhållande R R –

10 Inspelning med reducering

av ljud/vindbrus

R R –

11 Bildstorlek

(videosekvenser)

R R –

12 Filminspelningslängd R R –

13 Filminspelningsikon R R –

14 Världstid – R –

15 Bildstabilisering – R –

16 Mätning – R –

17 Datumstämpel R R –

18 Compression R R –

19 Antal stillbilder som går

att lagra

R R –

20 Aktuellt minne R R –

21 Batterikontroll R R –

22 Histogram – R –

23 AF-markering R R R

24 Rutnät – R –

25 Bländarvärde R R R

26 Slutartid R R R

27 Kameraskakvarning R R R

12 SV


Välja fotograferingsläget

Standardinställningarna för funktionerna är markerade med .

Fotograferingsläge

Underläge

P (P-läge) –

M (M-läge) –

Q (Q-läge) Rekommenderat/Set 1/Set 2/Set 3

a (Supermakroläge) –

s (s-läge)

P (P-läge)

p (Panorama-läge)

(Stillbild med

A-klippläge)

B Portrait/F Landscape/i Hand-Held Starlight/G Night Scene/

M Night+Portrait/C Sport/N Indoor/R Self Portrait/S Sunset/X Fireworks/

V Cuisine/d Documents/q Beach & Snow/U Pet Mode – Cat/

t Pet Mode – Dog/h Backlight HDR

Pop Art/Pin Hole/Fish Eye/Soft Focus/Punk/Sparkle/Watercolor/Reflection/

Miniature/Fragmented/Dramatic

Auto/Manual

/////

● »Lista med inställningar tillgängliga i varje fotograferingsläge» (s.65), »Lista över inställningar för s» (s.66),

»Lista över inställningar för P» (s.68)

● I vissa fotograferingslägen kan det ta några ögonblick att bearbeta bilden när den tagits.

SV

13


1 Tryck på H på pilknapparna i

standbylägesskärmen för att välja

fotograferingsläge.

Om du vill välja underlägena Q, s,

P, p och trycker du på G på

pilknapparna för att först visa underlägena och

sedan på HI på pilknapparna för att välja

underläget och slutligen på Q-knappen.

Scene Mode

16M

4:3

Lär dig mer om

fotograferingslägena

P (P-läge)

Kameran väljer rätt bländarvärde

och slutartid för motivet. Det

går också att ändra de olika

fotograferingsinställningarna, t.ex.

exponeringskompensation, om det

behövs.

Välja ett underläge

Portrait

Ikon som anger det underläge som har valts

4 NORM

0:34

MENU

16M

4:3

MENU

16M

4:3

M (M-läge)

Kameran väljer automatiskt optimalt

fotograferingsläge för motivet.

Fotograferingsförhållandet avgörs av

kameran och inställningarna kan inte

ändras, förutom en del funktioner.

Q (Q-läge)

Du kan fotografera med Beauty Fixeffekter.

1 Rikta kameran mot motivet.

Kontrollera ramen som visas runt

det ansikte som detekterats av

kameran och tryck därefter på

avtryckaren för att ta bilden.

14 SV


2 Om du vill spara bilden väljer du

[OK] på granskningsskärmen och

trycker på Q-knappen. Om du vill

retuschera bilden ytterligare väljer

du [Beauty Fix].

Back MENU

OK

Beauty Fix

Beauty Fix

1 Använd FGHI för att välja ett

retuscheringsalternativ och tryck på Q-knappen.

Eye Color

Back

MENU

a (Supermakroläge)

Bilder kan tas på avstånd från 3 cm från

motivet.

s (s-läge)

Du kan fotografera med det bästa

läget för motivet och bakgrunden.

De bästa fotograferingsinställningarna

för olika motiv är förprogrammerade

som underlägen. Lägg märke till att

funktionerna kan vara begränsade

i vissa lägen.

Se beskrivningarna som visas på

skärmbilden för val av underläge

och välj sedan önskat underläge.

2 Kontrollera retuscheringseffekterna på

granskningsskärmen och tryck därefter på

Q-knappen för att starta retuscheringsprocessen

och spara.

● Det går att registrera inställningarna för Beauty Fix.

● Beroende på bilden, kanske redigeringen inte är

effektiv.

Off

P (P-läge)

Du kan fotografera med specialeffekter.

Se exempelbilderna som visas på

skärmbilden för val av underläge och

välj sedan önskat underläge.

De bästa fotograferingsinställningarna

för varje effekt är förprogrammerade,

så vissa funktionsinställningar kan inte

ändras.

● Lägg märke till att vissa effekter inte kan användas

för videofi lmer.

SV

15


p (Panorama-läge)

Du kan fotografera och kombinera fl era

bilder för att skapa en bild med en bred

bildvinkel (panoramabild).

Auto

Undermeny

Manual

Användning

Panoramabilder kombineras

automatiskt genom

att svänga kameran

i fotograferingsriktningen.

Tre bilder tas och kombineras

av kameran. Användaren

komponerar bilderna med hjälp

av guideramen och utlöser

slutaren manuellt.

● Flytta kameran som om du roterade den runt en

vertikal axel genom objektivets mitt för att ta bättre

panoramabilder.

Ta bilder med [Auto]

1 Välj [Auto] i undermenyn och använd HI för att

välja synvinkeln (STD:180°, FULL:360°) och tryck

därefter på A-knappen.

2 Rikta kameran mot startpositionen.

3 Tryck på avtryckaren för att börja fotografera.

Cancel

MENU

Save

Guide

4 Börja panorera. När pilen når slutet av guiden

avslutas inspelningen automatiskt.

● Kameran behandlar automatiskt bilderna och

den kombinerade panoramabilden visas.

● Tryck på avtryckaren eller A-knappen för att

avbryta fotograferingen mitt i. Om kameran

pausar ett tag avbryts fotograferingen

automatiskt.

● Om meddelandet [Image was not created.] visas,

ska du ta bilden igen.

● Om du vill avbryta panoramafunktionen trycker du

på m-knappen.

● Om slutaren inte utlöses automatiskt, prova

[Manual].

AUTO

FULL

OK

16 SV


Ta bilder med [Manual]

1 Använd FGHI för att ange vid vilken kant

nästa bild ska anslutas.

Riktning för

ihopslagning

av bilder

MANUAL

2 Tryck på avtryckaren för att ta den första bilden.

3 Komponera nästabild så att kanten på den första

bildrutan som visas blekt på skärmen överlappar

motivet i den andra bildrutan och tryck ned

avtryckaren.

● Om du bara vill slå ihop två bildrutor trycker du på

A-knappen.

4 Upprepa steg 3 för att ta en tredje bild. Kameran

slår automatiskt ihop bildrutorna till en enda

panoramabild.

(Stillbild med

A-klippläge)

När man fotograferar en stillbild sparas

samtidigt ett videoklipp som inkluderar

tiden före och efter att slutaren utlöstes.

Undermeny7 sek./3 sek.

5 sek./3 sek.

3 sek./3 sek.

7 sek./0 sek.

5 sek./0 sek.

3 sek./0 sek.

Beskrivning

● Det kanske inte går att fotografera under

följande förhållanden; direkt efter att du ställt in

fotograferingsläget (till exempel direkt efter att

kameran startats) eller direkt efter att en bild tagits.

● Videofi lmens bildstorlek är inställd på VGA.

SV

17


Titta på bilder

1 Tryck på q-knappen.

Antal bilder/

Totalt antal bilder

4/30

Spela upp ljudinspelningar

När du vill spela upp ljud som spelats in med en bild,

väljer du bilden och trycker på A-knappen.

● Tryck på FG för att justera volymen.

Småbildsformat och

närbildsvisning

Med småbildsformat ges ett snabbval av en önskad

bild. Med närbildsvisning (förstoring upp till 10×) går

det att kontrollera bilddetaljer.

Bildvisningsbild

’12/10/26 ’13/02/26 12:30

● Bilder tagna med Q-läget eller

serietagningsfunktionen visas som en grupp.

Vrid zoomreglaget till T-sidan för att visa bilden

i gruppen.

2 Använd HI för att välja en bild.

Visar

föregående

bild

Visar nästa

bild

1 Vrid zoomspaken.

Helskärmsläge

4/30

W

Närbildsvisning

4/30

● Håll I för att snabbspola framåt och håll H

för att snabbspola bakåt.

● Tryck på q-knappen igen för att återgå till

fotograferingsskärmen.

’13/02/26 12:30

W T

Småbildsformat

T

’13/02/26 12:30

’13/02/26 12:30

18 SV


Välja en bild i småbildsformat

Använd FGHI för att välja en bild och tryck

på A-knappen för att visa den valda bilden

i helskärmsläge.

Bläddra i en bild i närbildsvisning

Använd FGHI för att gå till området som ska

granskas.

Visa panoramabilder

Panoramabilder som har kombinerats med hjälp av

[Auto] eller [Manual] kan rullas för visning.

1 Välj en panoramabild under

bildvisning.

2 Tryck på A-knappen.

4/30

Replay OK ’13/02/26 12:30

Styra visning av panoramabilder

Avbryta bildvisning: Tryck på m-knappen.

Paus: Tryck på A-knappen.

Kontroll vid paus

Tryck på FGHI för att rulla bilden i samma

riktning som den tryckta knappen.

Tryck på zoomspaken för att förstora/förminska

bilden.

Tryck på A-knappen för att starta om rullningen.

Visa grupperade bilder

Med Q, Sequential eller Photo tillsammans med

A-klipp, visas de tagna bilder som en grupp vid

bildvisning.

T-sidan

A-knapp

Expanderar (ej för foto med

A-klipp).

• Välj bilden och tryck på

A-knappen för att visa

respektive bilder.

• Använd HI för att visa

föregående/efterföljande bild.

Visa/pausa visning.

Visningsområde

SV

19


Bildserier

● Bilder som tagits i serie spelas upp

automatiskt.

● Expandera för att visa bilderna i indexvy.

4/30

Expand

Play OK

T

Bildserier

’13/02/26 12:30

(Stillbild med A-klipp)-bildruta

● Videoklippet och stillbilderna spelas upp.

4/30

Play OK ’13/02/26 12:30

-ram

20 SV


Skärm för bildvisningsläge

● Normal Nr. Namn Normal Detaljerad Ingen

info.

2 345 6 7 8 9

1 Batterikontroll – R –

● Detaljerad

10

Stillbild

10

MAGIC

1/1000

4/30

’13/02/26 12:30

ISO

NORM 100 AUTO

WB 1

4608 3456

100-0004

F3.9

4/30

2.0

’13/02/26 12:30

22

21

1 2 345 6 7 8 9 1011 12 1314

● Ingen information

2

22

22

MAGIC

1/1000 F3.9

NORM

ISO

100

4608 3456

100-0004

WB

AUTO

2.0

1

’13/02/26 12:30

15

16

17

18

19

20

21

Växla displayerna

Växla displayerna

Displayerna ändras i ordningen Normal → Detaljerad →

Ingen info. varje gång du trycker på F (INFO).

2 Foto med fi lmklipp R R R

3 Eye-Fiöverföringsdata

R R –

4 Skydda R R –

5 Lägga till ljud R R –

6 Uppladdningsordning

R R –

7 Utskriftsreservation/

R R –

antalet utskrifter

8 Aktuellt minne R R –

9 Bildnummer/totalt

antal bilder

R R –

10 Compression – R –

11 Slutartid – R –

12 Fotograferingsläge – R –

13 ISO-känslighet – R –

14 Bländarvärde – R –

15 Histogram – R –

16 Exponeringskompensation

– R –

17 Fotograferingsunderläge

– R –

18 Vitbalans – R –

19 Upplösning – R –

20 Filnamn – R –

21 Inspelningsdatum

och tid

R R –

22 Grupperade bilder R R R

SV

21


Radera bilder under

uppspelning

1 Visa bilden du vill radera och

tryck på G (D).

Spela in videosekvenser

1 Tryck på R-knappen för att starta

inspelning.

Erase

Back

MENU

4/30

Erase

Cancel

100-0004

2 Tryck på FG för att välja [Erase]

och tryck på A-knappen.

● Grupperade bilder raderas som en grupp. Om

du vill radera bilder från de grupperade bilderna

kan du expandera gruppen och ta bort bilderna

individuellt.

● Flera bilder eller alla bilder kan raderas samtidigt

(s.38).

Lyser röd under

inspelning

REC 0:00 0:34

REC 0:00

0:34

Inspelningstid

Inspelningslängd (s.72)

● Filmen spelas in i det inställda

fotograferingsläget. Lägg märke till att

fotograferingslägeseffekterna kanske inte

kan användas i vissa fotograferingslägen.

● Ljud spelas också in.

● När du använder en kamera med en CMOSbildsensor

kan det hända att rörliga föremål

uppträder förvrängda pga. fenomenet

med rullande slutare. Detta är ett fysiskt

fenomen där distorsion uppstår i bilden när

du avbildar snabbrörliga föremål eller pga.

kameraskakningar. I synnerhet blir detta

fenomen mer märkbart när du använder

en lång brännvidd.

2 Tryck på R-knappen igen för att

avsluta inspelningen.

22 SV


Visa videosekvenser

Funktioner medan uppspelning är pausad

Välj en videosekvens och tryck på A-knappen.

4/30

Movie Play OK

’13/02/26

Videosekvens

Pausa och

återstarta

uppspelning

Snabbspolning

framåt

Snabbspola

tillbaka

Justera

volymen

12:30

00:12/00:34

Under bildvisning

Tryck på A-knappen för att

pausa uppspelning. Under paus,

snabbspolning framåt eller

bakåt, trycker du på A-knappen

för att starta om uppspelningen.

Tryck på I för att snabbspola

framåt. Tryck på I igen för

att öka hastigheten för

snabbspolning framåt.

Tryck på H för att spola tillbaka.

Tryck på H igen för att öka

bakåtspolningshastigheten.

Använd FG för att justera

volymen.

Förfl uten tid/

Total inspelningstid

Gå till början

eller slutet

Mata fram och

spola tillbaka

en bildruta åt

gången

Återuppta

uppspelning

Under paus

00:14/00:34

Använd F för att visa den första

bildrutan och tryck på G för att

visa den sista bildrutan.

Tryck på I eller H för att stega

en bildruta åt gången framåt

eller bakåt. Håll I eller H tryckt

för att spola framåt eller bakåt

kontinuerligt.

Tryck på A-knappen för att

återuppta uppspelning.

Stoppa uppspelning av en videosekvens

Stoppa uppspelning av en videosekvens

Tryck på m-knappen.

● Om du vill spela upp videosekvenser på en dator,

rekommenderas att du använder den medföljande

datorprogramvaran. Första gången du använder

datorprogramvaran ska du ansluta kameran till

datorn och därefter starta programvaran.

SV

23


Menyinställningar

Mer information fi nns i »Lista med inställningar tillgängliga i varje fotograferingsläge» (s.65).

Funktionsmeny

Program Auto

P

0.0

WB

AUTO

ISO

AUTO

16M

4:3

MENU

1

2

3

4

5

6

7

8

Inställningsmeny (s.28)

Funktionsmeny

1 Blixt 5 ISO-känslighet

2 Självutlösare 6 Frammatning

3 Exponeringskompensation 7 Bildstorlek

4 Vitbalans 8 Bildformat

Använda funktionsmenyn

1 Använd H på pilknapparna för att

visa funktionsmenyn.

Exempel: exponeringskompensation

2 Använd FG på pilknapparna för

att välja den funktion som ska

ställas in.

3 Använd HI på pilknapparna för att

välja inställningsvärdet och tryck

sedan på A-knappen för att ange

inställningen.

24 SV

Exposure Comp. ± 0.0

2 1

0

P

1 2

WB

AUTO

ISO

AUTO

16M

4:3

MENU


Blixt

Ställer in blixtavfyrningsmetoden.

_ Flash Auto Blixten utlöses automatiskt vid svagt ljus eller motljus.

! Redeye Förblixtar avfyras för att reducera förekomsten av röda ögon i bilderna.

# Fill In Blixten utlöses, oberoende av hur ljust det är.

$ Flash Off Blixten utlöses inte.

Självutlösare

Ställer in tiden efter att avtryckaren tryckts ned tills bilden tas.

b Y Off Självutlösaren inaktiveras.

c Y 12 sek. Självutlösarlampan tänds i cirka 10 sekunder, sedan blinkar den i cirka 2 sekunder

och därefter tas bilden.

d Y 2 sek. Självutlösarlampan blinkar i cirka 2 sekunder och därefter tas bilden.

Auto Release När ditt husdjur (katt eller hund) vrider dess huvud mot kameran, känner kameran

igen ansiktet och bilden tas automatiskt.

Exponeringskompensation

Kompenserar för ljusstyrkan (korrekt exponering) justerad av kameran.

–2.0 till +2.0 Värde Ställer in ett större negativt (–) värde för att justera mörkare, eller ett större positivt

(+) värde för att justera ljusare.

Vitbalans

Ställer in rätt färgschema för belysningen av motivet.

e WB Auto Kamera justerar vitbalansen automatiskt.

f Soligt Lämpligt för fotografering utomhus, under en klar himmel.

g Molnigt Lämpligt för fotografering utomhus, i molnig väderlek.

h Glödlampa Lämpligt för fotografering i glödlampsbelysning.

Lysrör Lämpligt för fotografering i lysrörsbelysning.One Touch 1

One Touch 2

För manuell justering av vitbalansen utifrån ljuset vid fotografering. Håll fram

ett vitt papper eller annat vitt föremål så att det fyller hela bilden och tryck på

m-knappen för att ställa in vitbalansen. Information om hur du registrerar

vitbalans med en tryckning, se »Registrera vitbalanssnabbval» (s.27).

SV

25


ISO-känslighet Ställer in ISO-känsligheten.

l ISO Auto Kameran ställer automatiskt in känsligheten med prioritet på bildkvalitet.

m High ISO

Auto

Kameran ställer automatiskt in känsligheten med prioritet på att minimera oskärpa

orsakad av rörliga motiv eller kameraskakningar.

Q till P Värde

Ställ in ett mindre värde för att minska brus i bilden eller ett större värde för att

minska oskärpa.

Frammatning

Ställer in funktionen för seriefotografering.

o En åt gången En bild tas varje gång avtryckaren trycks ner.

Sekvens 1 Kameran tar sekvensbilder med cirka 1,5 bilder/sek.

Sekvens 2 Kameran tar upp till 3 bilder i följd med cirka 3 bilder/sek.

c High-Speed1 Kameran tar upp till 28 bilder i följd med cirka 10 bilder/sek.

d High-Speed2 Kameran tar upp till 28 bilder i följd med cirka 30 bilder/sek.

Upplösning

Ställer in antalet inspelningspixlar.

4608×3456 Lämpligt för utskrift av bilder större än A3-format.

4 3200×2400 Lämpligt för utskrift av bilder upp till A3-format.

3 1920×1440 Lämpligt för utskrift av bilder upp till A4-format.

7 640×480 Lämpligt för användning av bilder i e-post.

Aspect

u 4:3

v 16:9

w 3:2

x 1:1

Ställer in bilderna bredd-/höjdförhållande.

Ändra det horisontella/vertikala förhållandet när du tar bilder.

● I vissa fotograferingslägen kan vissa funktioner inte ställas in. Se »Lista med inställningar tillgängliga i varje

fotograferingsläge» (s.65).

● Exempel på bildstorlek när bildförhållandet är 4:3.

26 SV


Registrera vitbalanssnabbval

Registrera vitbalanssnabbval

Välj [ One Touch 1] eller [ One Touch 2], rikta kameran mot ett vitt papper eller annat vitt föremål och

tryck på m-knappen.

● Kameran utlöser slutaren och vitbalansen registreras. När vitbalansen redan har registrerats, uppdateras

den lagrade informationen.

● Den registrerade vitbalansen tas inte bort genom att strömmen stängs av.

● Utför denna procedur under det ljus där bilderna faktiskt tas.

● När kamerainställningarna ändras måste vitbalansen registreras igen.

● När vitbalansen inte kan registreras, kontrollerar du att det vita papperet fyller hela skärmen och gör

sedan om proceduren.

SV

27


Inställningsmeny

9

0

a

b

c

d

e

Camera Menu 1

Reset

Compression

Shadow Adjust

AF Mode

ESP/

Digital Zoom

Image Stabilizer

Back MENU

Normal

Auto

Face/iESP

ESP

Off

On

9 Kamerameny 1 s.30

Reset

Compression

Shadow Adjust

z AF Mode

ESP/n

Digital Zoom

Image Stabilizer (Stillbilder)

0 Kamerameny 2 s.32

AF Illuminat.

Rec View

Pic Orientation

z Icon Guide

Date Stamp

Super-Res Zoom

a Videosekvensmeny s.35

Image Size

IS Movie Mode

R (Videoinspelning med ljud)

A Wind Noise Setting

b Bildvisningsmeny s.36

Slideshow

Edit

Erase

q Print Order

R (Skydda)

Uppladdningsordning

FlashAir

c Inställningsmeny 1 s.40

Memory Format/Format

Backup

Eye-Fi

d USB Connection

q Power On

Keep z Settings

Sound Settings

d Inställningsmeny 2 s.42

File Name

Pixel Mapping

s (Monitor)

d TV Out

Power Save

l (Språk)

X (Datum/tid)

e Inställningsmeny 3 s.47

World Time

Beauty Settings

d

28 SV


Använda inställningsmenyn

Tryck på m-knappen under fotografering eller bildvisning för att visa inställningsmenyn.

Inställningsmenyn ger åtkomst till en mängd olika kamerainställningar, t.ex. fotograferings- och

uppspelningsfunktioner, tid- och datuminställningar och visningsalternativ.

1 Tryck på m-knappen.

● Inställningsmenyn visas.

Camera Menu 1

Reset

Compression

Shadow Adjust

AF Mode

ESP/

Digital Zoom

Image Stabilizer

Back MENU

Normal

Auto

Face/iESP

ESP

Off

On

3 Använd FG för att välja önskad

undermeny 1 och tryck på

A-knappen.

Settings Menu 2

File Name

Pixel Mapping

Back

MENU

Reset

Settings Menu 2

File Name

Pixel Mapping

Undermeny 2

Back

MENU

Reset

2 Tryck på H för att välja sidflikarna.

Använd FG för att välja önskad

sidflik och tryck på I.

Flik för sida

Settings Menu 2

File Name

Pixel Mapping

TV Out

Power Save

Back

MENU

Reset

Off

English

X ’13.02.26 12:30

Undermeny 1

Settings Menu 2

File Name

Pixel Mapping

TV Out

Power Save

Back

MENU

Reset

Off

English

X ’13.02.26 12:30

TV Out

Power Save

Off

English

X ’13.02.26 12:30

TV Out

Power Save

Off

On

English

X ’13.02.26 12:30

4 Använd FG för att välja önskad

undermeny 2 och tryck på

A-knappen.

● När en inställning är vald återgår visningen till

Undermeny 1.

● Det kan finnas ytterligare funktioner.

Settings Menu 2

File Name

Pixel Mapping

Back

MENU

Reset

TV Out

Power Save

On

English

X ’13.02.26 12:30

5 Tryck på m-knappen för att

slutföra inställningen.

SV

29


● Standardinställningarna för funktionerna är

markerade med .

● Mer information om användningsmetod finns

i »Använda inställningsmenyn» (s.29).

z Kamerameny 1

Återställa

fotograferingsfunktionerna till

standardinställningarna z [Reset]

Undermeny 2

Yes

No

Användning

Återställer följande

menyfunktioner till

standardinställningarna.

• Fotograferingsläge

• Blixt

• Självutlösare

• Exponeringskompensation

• Vitbalans

• ISO-känslighet

• Frammatning

• Bildstorlek (stillbilder)

• Förhållande

• Funktioner på Kamerameny 1,

Kamerameny 2 och

Videosekvensmeny

Inställningarna ändras inte.

Välja bildkvalitet för stillbilder

z [Compression]

Undermeny 2

Fine

Normal

Användning

Fotografera med hög kvalitet.

Fotografera med normal kvalitet.

● »Antal bilder som kan lagras (stillbilder)/

inspelningslängd (videosekvenser) i internminnet

och på kort» (s.72)

Göra motivet ljusare vid motljus

z [Shadow Adjust]

Undermeny 2

Auto

Off

On

Användning

Aktiveras automatiskt när ett

kompatibelt fokuseringsläge väljs.

Effekten tillämpas inte.

Fotografera med automatisk

justering för att göra ett mörkt

område ljusare.

● När [ESP/n] är inställt på [n], ställs [Shadow

Adjust] automatiskt in på [Off].

30 SV


Välja fokuseringsområde

z [AF Mode]

Undermeny 2

Face/iESP

Spot

Användning

Kameran fokuserar automatiskt.

(Om ett ansikte detekteras,

visas det med en vit ram *1 ; när

avtryckaren trycks ner halvvägs

och kameran fokuserar, blir

ramen grön *2 . Om inget ansikte

detekteras, väljer kameran ett

motiv i ramen och fokuserar

automatiskt.)

Kameran fokuserar på den

delen av motivet som finns

inom AF-markeringen.

Kameran spårar motivets rörelse

AF Tracking automatiskt för att automatiskt

fokusera på det.

*1

För en del motiv visas inte ramen eller så tar det

lite tid innan den visas.

*2

Om ramen blinkar rött, kan kameran inte fokusera.

Försök ställa in skärpan på motivet på nytt.

● [AF Tracking] aktiveras i det optiska zoomområdet.

Kontinuerligt fokusera på ett rörligt motiv

(AF Tracking)

1 Håll kameran för att rikta in AF-målmarkeringen

mot motivet och tryck på A-knappen.

2 När kameran känner av motivet, spårar

AF-markeringen automatiskt motivets rörelse

för att kontinuerligt fokusera på det.

3 För att avbryta spårningen, trycker du på

A-knappen.

● Beroende på motiven eller

fotograferingsförhållandena, kanske kameran inte

kan låsa fokus eller misslyckas att spåra motivets

rörelse.

● När kameran misslyckas att spåra motivets rörelse,

ändras AF-markeringen till rött.

Välja metod för mätning av

ljusstyrkan z [ESP/n]

Undermeny 2

ESP

5 (punkt)

Användning

Fotograferar för att erhålla en

balanserad ljusstyrka över hela

skärmen (Mäter ljusstyrkan

i mitten och i omgivande områden

på skärmen separat).

Fotograferar motivet i mitten vid

motljus (Mäter ljusstyrkan i mitten

av skärmen).

● Vid inställningen [ESP], kan mitten förefalla mörk

när man fotograferar vid starkt motljus.

SV

31


Fotografering med högre

förstoringar än den optiska

zoomen z [Digital Zoom]

Undermeny 2

Off

On

Användning

Inaktiverar digital zoom.

Aktiverar digital zoom.

● Alternativet som är valt för [Digital Zoom] påverkar

zoomindikatorns utseende. (s.34)

Reducera suddighet som

orsakas av kameraskakning vid

fotografering z [Image Stabilizer]

Undermeny 2

Off

On

Under

exponering

Användning

Bildstabiliseringen inaktiveras.

Detta alternativ rekommenderas

för fotografering när kameran

låses på plats på ett stativ eller

annan stabil yta.

Bildstabiliseringen aktiveras.

Bildstabilisering aktiveras när du

trycker ner avtryckaren helt.

● När [Image Stabilizer] är aktiverat kan det hända

att kameran avger ljud under bildstabilisering.

● Bilder kanske inte stabiliseras om

kameraskakningarna är för kraftiga.

● När slutartiden är extremt lång, t ex när man tar

bilder på natten, kanske [Image Stabilizer] inte är

lika effektivt.

z Camera Menu 2

Använda hjälplampan för

att fotografera mörka motiv

z [AF Illuminat.]

Undermeny 2

Off

On

Användning

AF-lampan används inte.

När avtryckaren trycks ned

halvvägs tänds AF-lampan som

hjälp för fokusering.

AF-lampa

32 SV


Visa bilden direkt efter tagning

z [Rec View]

Undermeny 2

Off

On

Användning

Bilden som registreras visas

inte. Detta låter användaren

förbereda nästa bild medan han

följer motivet på skärmen efter

fotografering.

Bilden som registreras visas.

Detta låter användaren göra en

kort kontroll av bilden som just

togs.

Automatiskt rotera bilder som

tagits med kameran i vertikal

position under bildvisning

z [Pic Orientation]

● Under fotografering ställs inställningen [y] (s.38)

på uppspelningsmenyn in automatiskt.

● Denna funktion kanske inte fungerar som den

ska om kameran riktas uppåt eller neråt under

fotografering.

Undermeny 2

Off

On

Användning

Information om kamerans

vertikala/horisontella orientering

under fotografering spelas inte in

med bilderna. Bilder som tagits

med kameran i vertikal orientering

roteras inte under visning.

Information om kamerans

vertikala/horisontella orientering

under fotografering spelas in

med bilderna. Bilder roteras

automatiskt under bildvisning.

Visa ikonguider z [Icon Guide]

Undermeny 2

Off

On

Ikonguide

Användning

Ingen ikonguide visas.

En förklaring av den valda

ikonen visas när en ikon för

ett fotograferingsläge eller

funktionsmenyn väljs (placera

pekaren på ikonen under en stund

för att visa förklaringen).

Program Auto

Functions can be

changed manually.

Skriva ut inspelningsdatumet

z [Date Stamp]

Undermeny 2

Off

On

Användning

Skriver inte ut datumet.

P

0.0

WB

AUTO

ISO

AUTO

16M

4:3

MENU

Skriver ut inspelningsdatumet på

nya fotografi er.

● När datum och tid inte är inställda kan inte

inställningen [Date Stamp] ställas in. »Slå på

kameran och göra de slutliga inställningarna» (s.7)

● Det går inte att ta bort datumstämpeln.

● När sekvensinställningarna är inställda på något

annat än [o] kan [Date Stamp] inte ställas in.

SV

33


Fotografering av större bilder än med optisk zoom med låg försämring

av bildkvalitet z [Super-Res Zoom]

Undermeny 2

Användning

Off

Avaktivera superupplösningszoom.

On

Aktivera superupplösningszoom.

● [Super-Res Zoom] är bara tillgängligt när [Image Size] är inställt på [].

Zoom med

superupplösning

Digital zoom Upplösning Zoomindikator

On Off 16M

Zoom med superupplösning

Off

On

16M

Digital zoom

Andra

*1

On On 16M Zoom med superupplösning

Digital zoom

*1

På grund av ökad bearbetning av pixlarna försämras inte bildkvaliteten. Förstoringsgraden ändras beroende

på inställningen för bildstorlek.

● Fotografi er som har tagits när zoomindikatorn visas i rött kan förefalla »korniga».

34 SV


A Movie Menu

Välja bildstorleken för

videosekvenser A [Image Size]

Undermeny 2

Användning

1080p

720p

VGA (640×480)

Välj bildkvalitet baserat på bildens

HS 120fps *1

storlek och bildfrekvens.

(640×480)

HS 240fps *1

(320×240)

*1

HS: Spela in videosekvenser av motiv som rör sig

snabbt för uppspelning i slow-motion.

Endast tillgängligt i P-läge.

● »Antal bilder som kan lagras (stillbilder)/

inspelningslängd (videosekvenser) i internminnet

och på kort» (s.72)

Reducera suddighet som

orsakas av kameraskakning vid

fotografering A [IS Movie Mode]

Undermeny 2

Off

On

Användning

Bildstabiliseringen inaktiveras.

Detta alternativ rekommenderas

för fotografering när kameran

låses på plats på ett stativ eller

annan stabil yta.

Bildstabiliseringen aktiveras.

Spela in ljud när man spelar in

videosekvenser A [R]

Undermeny 2

Off

On

Användning

Inget ljud spelas in.

Ljud spelas in.

● Inget ljud spelas in när ett HS-videofi lmsläge

har valts.

Minska vindbrus i det inspelade

ljudet när du spelar in

videosekvenser

A [Wind Noise Setting]

Undermeny 2

Off

On

Användning

Avaktivera Wind Noise Reduction.

Använder Wind Noise Reduction.

● Bilder kanske inte stabiliseras om

kameraskakningarna är för kraftiga.

● I HS-fi lmläge är den här inställningen fast på [Off].

SV

35


q Uppspelningsmeny

Automatisk visning av bilder

q [Slideshow]

Undermeny 2 Undermeny 3

BGM

Typ

Off/Cosmic/

Breeze/

Mellow/

Dreamy/

Urban

Normal/

Fader/

Zoom

Användning

Väljer alternativ för

bakgrundsmusiken.

Väljer typ av

övergångseffekter

som används

mellan bilder.

Start ― Startar bildspelet.

● Under ett bildspel, tryck på I för att gå framåt en

bild eller tryck på H för att gå bakåt en bild.

● Tryck på m-knappen eller A-knappen för att

stoppa bildspelet.

Ändra bildstorleken q [Q]

Detta sparar en högupplöst bild som en separat

bild i en mindre storlek för bifogande i ett

e-postmeddelande och andra program.

Undermeny 1 Undermeny 2 Undermeny 3

Edit

Q

n


1 Använd HI för att välja en bild.

2 Använd FG för att välja en bildstorlek och tryck

på A-knappen.

● Bilden med ny storlek sparas som en

separat bild.

Beskära bild q [P]

Undermeny 1 Undermeny 2

Edit

P

1 Använd HI för att välja en bild och tryck på

A-knappen.

2 Använd zoomknappen för att välja storleken för

beskärningsramen och använd FGHI för att

fl ytta ramen.

Beskärningsram

Back

MENU

3 Tryck på A-knappen efter att du har valt området

att beskära.

● Den redigerade bilden sparas som en

separat bild.

Lägga till ljud till stillbilder q [R]

Edit

Undermeny 1 Undermeny 2

R

36 SV


1 Använd HI för att välja en bild.

2 Rikta mikrofonen mot ljudkällan.

Mikrofon

OK

Beauty Fix

Back MENU

● [Image Size] för den retuscherade bilden är

begränsad till [3] eller lägre.

3 Tryck på A-knappen.

● Inspelningen startar.

● Kameran börjar spela in ljud under cirka

4 sekunder medan bilden visas.

Retuschera ansikten på stillbilder

q [Beauty Fix]

Undermeny 1 Undermeny 2

Edit

Beauty Fix

● Beroende på bilden, kanske redigeringen inte är

effektiv.

1 Använd HI för att välja en bild och tryck på

Q-knappen.

2 Använd FG för att välja ett retuscheringsalternativ

och tryck på Q-knappen.

3 Om du vill spara bilden väljer du [OK] på

granskningsskärmen och trycker på Q-knappen.

Om du vill retuschera bilden ytterligare väljer

du [Beauty Fix].

● Den retuscherade bilden sparas som en

separat bild.

Beauty Fix

1 Välj ett retuscheringsalternativ och en

retuscheringsnivå och tryck på A-knappen.

Eye Color

Off

Back

2 Tryck på Q-knappen på granskningsskärmen.

Göra områden som är mörka

på grund av motljus eller andra

anledningar q [Shadow Adj]

Undermeny 1 Undermeny 2

Edit

Skuggjustering

1 Använd HI för att välja en bild och tryck på

A-knappen.

● Den redigerade bilden sparas som en

separat bild.

● Beroende på bilden, kanske redigeringen inte är

effektiv.

● Retuscheringsprocessen kan göra att

bildupplösningen blir lägre.

SV

MENU

37


Retuschera röda ögon vid

blixtfotografering q [Redeye Fix]

Undermeny 1 Undermeny 2

Edit

Röda ögon reducering

1 Använd HI för att välja en bild och tryck på

A-knappen.

● Den redigerade bilden sparas som en

separat bild.

● Beroende på bilden, kanske redigeringen inte

är effektiv.

● Retuscheringsprocessen kan göra att

bildupplösningen blir lägre.

Rotera bilder q [y]

Undermeny 1 Undermeny 2

Edit

y

1 Använd HI för att välja en bild.

2 Tryck på A-knappen för att rotera bilden.

3 Vid behov upprepar du stegen 1 och 2 för att

göra inställningar för andra bilder och trycker

på m-knappen.

● Bilden behåller sin nya riktning även när kameran

stängts av.

Radera bilder q [Erase]

Undermeny 2

All Erase

Sel. Image

Erase

Erase Group

Användning

Alla bilder i internminnet eller på

kortet raderas.

Bilder väljs individuellt och

raderas.

Raderar den visade bilden.

Alla bilder i gruppen raderas.

● När du raderar bilder i internminnet ska du inte

sätta in ett kort i kameran.

● Skyddade bilder kan inte raderas.

Individuellt välja och radera bilder q

[Sel. Image]

1 Använd FG för att välja [Sel. Image] och tryck på

A-knappen.

2 Använd FGHI för att välja den bild som ska tas

bort och tryck på A-knappen för att lägga till en

R-markering på bilden.

● Vrid mot T för att återgå till helskärmsvisning.

R-markering

Sel. Image (1)

OK

4/30

Erase/Cancel

MENU

38 SV


3 Upprepa steg 2 för att välja bilden som ska

raderas och tryck därefter på m-knappen för

att radera de valda bilderna.

4 Använd FG för att välja [Yes] och tryck därefter

på A-knappen.

● Bilder markerade med R raderas.

Radera alla bilder [All Erase]

1 Använd FG för att välja [All Erase] och tryck sedan

på A-knappen.

2 Använd FG för att välja [Yes] och tryck därefter

på A-knappen.

Spara utskriftsinställningar till

bilddata q [Print Order]

● »Utskriftsreservationer» (s.55)

● Utskriftsreservationer kan endast ställas in för

stillbilder som sparats på kortet.

Skydda bilder q [R]

● Skyddade bilder kan inte raderas med [Erase]

(s.22, 38), [Sel. Image] (s.38), [Erase Group] (s.38)

eller [All Erase] (s.38), men alla bilder raderas

med [Memory Format]/[Format] (s.40).

1 Använd HI för att välja en bild.

2 Tryck på A-knappen.

● Tryck på A-knappen för att slutföra

inställningen.

3 Vid behov upprepar du stegen 1 och 2 för att

skydda andra bilder och trycker på m-knappen.

● Om du skyddar de grupperade bilderna, skyddas

alla bilder i gruppen samtidigt.

Ställa in bilder för överföring till

Internet med OLYMPUS Viewer 3

q [Upload Order]

1 Använd HI för att välja en bild.

2 Tryck på A-knappen.

● Tryck på A-knappen för att slutföra

inställningen.

3 Vid behov upprepar du stegen 1 och 2 för att

göra inställningar för andra bilder och trycker

på m-knappen.

● Endast JPEG-fi ler kan överföras.

● Mer information om OLYMPUS Viewer 3 fi nns

i »Installera datorprogramvaran och registrera

användare» (s.49).

● Se OLYMPUS Viewer 3 »Help» för mer information

om uppladdning av bilder.

SV

39


Ansluta till en smartphone

q [FlashAir]

● Med ett FlashAir-kort (med trådlös nätverksfunktion)

(fi nns i handeln), kan du ansluta kameran till en

WiFi-kompatibel smartphone eller dator och visa

eller importera bilder från FlashAir-kortet.

● När du använder ett FlashAir-kort läser du

FlashAir-kortets bruksanvisning noga och följer

instruktionerna i den.

Undermeny 2

Start/Stop

Startalternativ

Användning

Anslut till eller koppla från Wi-Fi.

[Manual Start] eller [Auto Start]

kan väljas.

● Kameran placeras inte i viloläge medan den är

ansluten till Wi-Fi.

● Smartphoneapp fi nns tillgänglig.

http://olympuspen.com/OIShare/

● Innan användning, se »FlashAir/Eye-Fi-kort» (s.70).

d Inställningsmeny 1

Radera data helt

d [Memory Format]/ d [Format]

● Före formatering kontrollerar du att ingen viktig

data fi nns kvar i internminnet eller kortet.

● Kort måste formateras med den här kameran innan

de används första gången eller efter att de har

använts med andra kameror eller datorer.

● Se till att ta bort kortet innan du formaterar

internminnet.

Undermeny 2

Yes

No

Användning

Raderar fullständigt bilddata

i internminnet eller kortet

(inklusive skyddade bilder).

Avbryter formatering.

Kopiera bilder i internminnet till

kortet d [Backup]

Undermeny 2

Yes

No

Användning

Säkerhetskopierar bilddata i

internminnet till kortet

Avbryter säkerhetskopieringen.

Använda ett Eye-Fi-kort d [Eye-Fi]

Undermeny 2

All

Sel. Image

Off

Användning

Överför alla bilder.

Överför endast den valda bilden.

Inaktivera Eye-Fi-kommunikation.

40 SV


● Vid användning av ett Eye-Fi-kort ska du läsa

Eye-Fi-kortets bruksanvisning noga och följa

anvisningarna.

● Denna kamera stödjer inte Eye-Fi-kortets

Endless-läge.

● Innan användning, se »FlashAir/Eye-Fi-kort» (s.70).

Välja en metod för att ansluta

kameran till andra enheter

d [USB Connection]

Undermeny 2

Auto

Storage

MTP

Utskrift

Användning

Välj det här alternativet för att

välja anslutningsmetod varje gång

kameran ansluts till en annan

enhet.

Anslut kameran som en

kortläsare.

För Windows Vista/Windows 7/

Windows 8, anslut kameran som

en bärbar enhet.

Välj detta alternativ när du

ansluter till en PictBridgekompatibel

skrivare.

Slå på kameran med q-knappen

d [q Power On]

Undermeny 2

No

Yes

Användning

Kameran slås inte på. Tryck på

n-knappen för att sätta på

kameran.

Tryck på och håll q-knappen

för att slå på kameran

i bildvisningsläge.

Spara läget när kameran stängs av

d [Keep z Settings]

Undermeny 2

Yes

No

Användning

Fotograferingsläget sparas

när kameran stängs av och

återaktiveras nästa gång kameran

sätts på.

Fotograferingsläget är inställt på

P-läget när kameran slås på.

● När du använder den medföljande programvaran

väljer du [Storage].

● Se »Ansluta till en dator» (s.48) för anslutningsmetod

med en dator.

SV

41


Välja kameraljudet och dess volym

d [Sound Settings]

Undermeny 2 Undermeny 3

Sound Type 1/2/3

Volume 0/1/2/3/4/5

q Volume 0/1/2/3/4/5

Användning

Väljer ljud

för kameran

(funktionsljud,

slutarljud, och

varningsljud).

Väljer volymen för

kamerans knappljud.

Väljer bilduppspelningsvolymen.

d Inställningsmeny 2

Återställa filnamnet för bilder

d [File Name]

Mappnamn Mappnamn Filnamn

DCIM 100OLYMP Pmdd0001.jpg

999OLYMP Pmdd9999.jpg

Automatisk

numrering

Pmdd

Automatisk

numrering

Månad: 1 till C

(A=Oktober,

B=November,

C=December)

Dag: 01 till 31

42 SV


Undermeny 2

Reset

Auto

Användning

Detta alternativ återställer

löpnummer för mappnamn och

fi lnamn när ett nytt kort sätts i. *1

Detta är användbart när man

grupperar bilder på separata kort.

Även när ett nytt kort sätts i,

fortsätter numreringen för

mappnamn och filnamn från

föregående kort. Detta är

användbart för att hantera alla

bildmappnamn och filnamn

med löpnummer.

*1

Numret för mappnamn är återställt till 100, och

numret för fi lnamnet är återställt till 0001.

Justera bildbehandlingsfunktionen

Tryck på A-knappen när [Start] (Undermeny 2)

visas.

● Kontroll och justering av

bildbehandlingsfunktionen startar.

Justering av skärmens ljusstyrka

d [s]

Justera skärmens ljusstyrka

1 Använd FG för att justera ljusstyrkan medan du

tittar på skärmen och tryck på A-knappen.

s

Back

MENU

Justera bildbehandlingsfunktionen

d [Pixel Mapping]

● Denna funktion har redan justerats före leverans

på fabriken och ingen justering krävs direkt efter

inköp. Ungefär en gång om året rekommenderas

att du gör en justering.

● För bästa resultat väntar du minst en minut

efter att bilder tagits eller visats innan du utför

pixelmapping. Om kameran stängs av under

pixelmapping, se till att utföra den igen.

SV

43


Visa bilder på en TV d [TV Out]

Videosignalsystemet för TV:n varierar beroende på vilket land/område som du befi nner dig i. Innan du

visar kamerabilder på TV:n, väljer du videoutgången enligt TV:ns videosignal.

Undermeny 2 Undermeny 3 Användning

NTSC/PAL

HDMI Out

HDMI Control

NTSC

PAL

480p/576p

720p

1080i

Off

On

Ansluta kameran till en TV i Nordamerika, Taiwan, Korea,

Japan osv.

Ansluta kameran till en TV i europeiska länder, Kina osv.

Ställ in signalformatet som ska ges prioritet. Om TV-inställningen

inte matchar ändras den automatiskt.

Styra med kameran.

Styra med TV:ns fjärrkontroll.

Fabriksinställningarna varierar beroende på var kameran har köpts.

Visa kamerabilderna på en TV

Visa kamerabilderna på en TV

● Anslutning via AV-kabel

1 Välj samma videosignalsystem på kameran ([NTSC]/[PAL]) som den anslutna TV:n har.

2 Anslut kameran till TV:n.

● Anslutning via HDMI-kabel

1 På kameran, välj format för digitalsignalen som ska anslutas ([480p/576p]/[720p]/[1080i]).

2 Anslut kameran till TV:n.

3 Slå på TV:n och ändra »INPUT» till »VIDEO (ingång som kameran är ansluten till)».

4 Slå på kameran och använd FGHI för att välja bilden för visning.

● När kameran är ansluten till datorn med USB-kabeln, anslut inte HDMI-kabeln till kameran.

44 SV


Multikontakt

AV-kabel

(säljs separat: CB-AVC3)

Anslut till videoingången

(gul) och ljudingången

(vit) på TV:n.

HDMI-mikrokontakt

(typ D)

HDMI-kabel

(säljs separat: CB-HD1)

Anslut till HDMIkontakten

på TV:n.

● Mer information om att ändra ingångskällan för TV:n fi nns i TV:ns bruksanvisning.

● När både kameran och TV:n är anslutna med en AV-kabel och en HDMI-kabel, får HDMI-kabeln prioritet.

● Beroende på TV:ns inställningar kan de visade bilderna och informationen beskäras.

Styra bilder med TV:ns fjärrkontroll

Styra bilder med TV:ns fjärrkontroll

1 Ställ in [HDMI Control] på [On] och stäng av kameran.

2 Anslut kameran och TV:n med en HDMI-kabel. »Anslutning via HDMI-kabel» (s.44)

3 Slå först på TV:n och slå därefter på kameran.

● Använd enligt funktionsguiden som visas på TV:n.

● Med vissa TV-apparater, kan man inte styra funktioner med TV:ns fjärrkontroll även om funktionsguiden visas

på skärmen.

● Om funktioner inte kan styras med TV:ns fjärrkontroll ska du ställa in [HDMI Control] på [Off] och styr

funktionerna med hjälp av kameran.

SV

45


Spara batteriet mellan

fotograferingar d [Power Save]

Undermeny 2

Off

On

Återuppta standbyläge

Tryck på valfri kapp.

Användning

Avbryter [Power Save].

När kameran inte används

under cirka 10 sekunder stängs

skärmen automatiskt av för att

spara batteriet.

Byta språk på displayen d [l]

Undermeny 2

Languages

Användning

Det går att välja språk för menyer

och felmeddelanden som visas

på skärmen.

Inställning av datum och tid d [X]

1 Tryck på FG på pilknapparna för att välja året

för [Y].

2 Tryck på I på pilknapparna för att spara

inställningen för [Y].

3 Som i stegen 1 och 2 trycker du på FGHI

på pilknapparna för att ställa in [M] (månad),

[D] (dag), [Time] (timmar och minuter) och [Y/M/D]

(datumordning) och trycker sedan på A-knappen.

● Tryck på A-knappen när tidssignalen når

00 sekunder för en exakt inställning.

Kontrollera datum och tid

Kontrollera datum och tid

Tryck på INFO-knappen när kameran är avstängd.

Den aktuella tiden visas i cirka 3 sekunder.

46 SV


d Inställningsmeny 3

Välja hemmatidszon och

alternativa tidszoner

d [World Time]

● Du kommer inte kunna välja en tidszon med hjälp

av [World Time] om kameraklockan inte först har

ställts in med hjälp av [X].

Undermeny 2 Undermeny 3

Home/

Alternate

x

z

x *1 —

z *1, 2 —

Användning

Tiden

i hemmatidszonen

(tidszon som

är vald för x

i undermeny 2).

Tiden i tidszonen för

resedestinationen

(tidszonen som

är vald för z

i undermeny 2).

Välj

hemmatidszonen

(x).

Välj tidszon för

resedestinationen

(z).

*1

I områden där sommartid gäller, använder du FG

för att aktivera sommartid ([Summer]).

*2

När du väljer en tidszon, beräknar kameran

automatiskt tidsskillnaden mellan den valda zonen

och hemmatidszonen (x) för att visa tiden i

tidszonen för resedestinationen (z)

Registrera inställningarna för

Beauty Fix d [Beauty Settings]

● Beroende på bilden, kanske redigeringen inte är

effektiv.

1 Använd FG för att välja en

retuscheringsinställning och tryck på Q-knappen.

2 Tryck på avtryckaren för att ta en porträttbild.

Take a portrait picture.

● Bilden sparas inte.

3 Välj ett retuscheringsalternativ och en

retuscheringsnivå och tryck på A-knappen.

Eye Color

Off

Back

MENU

4 Tryck på Q-knappen på granskningsskärmen för

att spara bilden.

● Registreringen är slutförd.

SV

47


Ansluta till en dator

Ställ in [USB Connection] i kamerans

inställningsmeny innan. (s.41)

Ansluta kameran

Multikontakt

USB-kabel

(medföljer)

När [USB Connection] är inställt på [Auto] ansluter du

kameran och datorn, väljer [Storage] eller [MTP] på

skärmbilden för val av anslutningsmetod och trycker

sedan på A-knappen.

Systemkrav

Windows

Macintosh

: Windows XP Home Edition/

Professional (SP1 eller senare)/

Windows Vista/Windows 7/

Windows 8

: Mac OS X v. 10.3 eller senare

● Även om en dator har USB-portar, kan rätt funktion

inte garanteras i följande fall:

● Datorer med USB-portar som installerats med

ett utbyggnadskort osv.

● Datorer som inte har något operativsystem

installerat vid leverans samt hemmabyggda

datorer

● Om datorn inte stöder SDXC-kort visas ett

meddelande som uppmanar dig att formatera

internminnet eller kortet. (Formatering raderar alla

bilder, så formatera inte.)

48 SV


Installera datorprogramvaran

och registrera användare

Windows

1 Sätt i den medföljande CD-skivan

i en CD-ROM-enhet.

Windows XP

● En »Setup»-dialogruta visas.

Windows Vista/Windows 7/Windows 8

● En dialogruta för automatisk uppspelning

visas. Klicka på »OLYMPUS Setup» för att

visa »Setup»-dialogrutan.

● Om »Setup»-dialogrutan inte visas väljer du

»Den här datorn» (Windows XP) eller »Dator»

(Windows Vista/Windows 7) på startmenyn.

Dubbelklicka på ikonen för cd-rom-skivan

(OLYMPUS Setup) för att öppna »OLYMPUS

Setup»-fönstret och dubbelklicka därefter på

»Launcher.exe».

Om dialogrutan »User Account Control» visas

klickar du på »Yes» eller »Continue».

2 Registrera din Olympus-produkt.

● Klicka på »Registration»-knappen och följ

anvisningarna på skärmen.

● Om du vill registrera kameran måste den vara

ansluten till en dator. »Ansluta kameran» (s.48)

● Om ingenting visas på kameraskärmen även

efter att kameran har anslutits till datorn,

kanske batteriet är helt urladdat. Ladda

batteriet och anslut därefter kameran igen.

3 Installera OLYMPUS Viewer 3.

● Kontrollera systemkraven innan du påbörjar

installationen.

● Klicka på »OLYMPUS Viewer 3»-knappen

och följ skärmanvisningarna för att installera

programvaran.

SV

49


OLYMPUS Viewer 3

Operativsystem

Processor

RAM

Ledigt

hårddisksutrymme

Skärminställningar

Windows XP (Service Pack 2 eller

senare) /Windows Vista / Windows 7/

Windows 8

Pentium 4 1,3 GHz eller bättre (Core 2

Duo 2,13 GHz eller bättre krävs för

videosekvenser)

1 GB eller mer (2 GB eller mer

rekommenderas)

3 GB eller mer

1024 x 768 bildpunkter eller mer

Minimum 65 536 färger (16 770 000

färger rekommenderas)

● Se onlinehjälpen för information om hur du

använder programvaran.

4 Installera kamerans

bruksanvisning.

● Klicka på »Camera Instruction Manual»-

knappen och följ anvisningarna på skärmen.

Macintosh

1 Sätt i den medföljande CD-skivan

i en CD-ROM-enhet.

● Dubbelklicka på ikonen CD (OLYMPUS Setup)

på skrivbordet.

● Dubbelklicka på »Setup»-ikonen för att visa

»Setup»-dialogrutan.

2 Installera OLYMPUS Viewer 3.

● Kontrollera systemkraven innan du påbörjar

installationen.

● Klicka på »OLYMPUS Viewer 3»-knappen

och följ skärmanvisningarna för att installera

programvaran.

● Du kan registrera via »Registration»

i OLYMPUS Viewer 3 »Help».

50 SV


OLYMPUS Viewer 3

Operativsystem

Mac OS X v10.5–v10.8

Intel Core Solo/Duo 1,5 GHz eller

Processor bättre (Core 2 Duo 2 GHz eller bättre

krävs för fi lmer)

1 GB eller mer (2 GB eller mer

RAM

rekommenderas)

Ledigt

hårddisksutrymme

3 GB eller mer

Skärminställningar

1024 x 768 bildpunkter eller mer

Minimum 32 000 färger (16 770 000

färger rekommenderas)

● Andra språk kan väljas i listrutan för val av språk.

Information om hur du använder programvaran

fi nns i direkthjälpen.

3 Kopiera kamerans

bruksanvisning.

● Klicka på »Camera Instruction Manual»-

knappen för att öppna mappen som innehåller

kamerans bruksanvisningar. Kopiera

bruksanvisningen för ditt språk till datorn.

SV

51


Direktutskrift (PictBridge)

Genom att ansluta kameran till en PictBridgekompatibel

skrivare kan du skriva ut bilder direkt utan

att använda en dator.

Se efter i skrivarens bruksanvisning om den stöder

PictBridge.

● Utskriftslägena, pappersstorlekarna och andra

parametrar som kan ställas in med kameran

varierar beroende på skrivaren som används.

För mer information se skrivarens bruksanvisning.

● Mer information om tillgängliga papperstyper,

påfyllning av papper och installation av

färgkassetter fi nns i skrivarens bruksanvisning.

● I inställningsmenyn ställer du in [USB Connection]

på [Print]. [USB Connection] (s.41)

Skriva ut bilder med skrivarens

standardinställningar

[Easy Print]

1 Visa bilden som ska skrivas ut på

skärmen.

● »Titta på bilder» (s.18)

2 Slå på skrivaren och anslut

därefter skrivaren till kameran.

Multikontakt

I (höger)

USB-kabel

(medföljer)

3 Tryck på I för starta utskriften.

4 För att skriva ut en annan bild

använder du HI för att välja en

bild och trycker på A-knappen.

Avsluta utskriften

Avsluta utskriften

Efter att en vald bild visas på skärmen kopplar du

bort USB-kabeln från kameran och skrivaren.

52 SV


Ändra skrivarens inställningar

för utskrift [Custom Print]

1 Visa bilden som ska skrivas ut på

skärmen.

● »Titta på bilder» (s.18)

2 Slå på skrivaren och anslut

därefter skrivaren till kameran.

3 Tryck på A-knappen.

4 Använd FG för att välja

utskriftsläget och tryck på

A-knappen.

Undermeny 2

Utskrift

All Print

Multi Print

All Index

Print Order *1

Användning

Detta skriver ut bilden som valdes

i steg 8.

Detta skriver ut alla bilder som

lagrats i det interna minnet eller

på kortet.

Detta skriver ut en bild

i multilayoutformat.

Detta skriver ut småbilder av alla

bilder som lagrats i det interna

minnet eller på kortet.

Detta skriver ut bilder baserat

på utskriftsreservationsdata

på kortet.

*1

[Print Order] är tillgänglig endast

när utskriftsreservationer har gjorts.

»Utskriftsreservationer» (s.55)

5 Använd FG för att välja [Size]

(undermeny 3) och tryck på I.

● Om fönstret [Printpaper] inte visas är [Size],

[Borderless] och [Pics/Sheet] inställda på

skrivarens standard.

Printpaper

Size

Standard

Back MENU

Borderless

Standard

6 Använd FG för att välja

[Borderless]- eller [Pics/Sheet]-

inställningarna och tryck på

A-knappen.

Undermeny 4

Off/

On *1

(Antalet bilder

per ark varierar

beroende på

skrivaren.)

Användning

Bilden skrivs ut med en kant runt

om ([Off]).

Bilden skrivs ut täckande hela

sidan ([On]).

Antalet bilder per ark ([Pics/

Sheet]) kan endast väljas om

[Multi Print] väljs i steg 4.

*1

Tillgängliga inställningar för [Borderless] varierar

beroende på skrivaren.

Om [Standard] väljs i steg 5 och 6 skrivs bilden

ut med skrivarens standardinställningar.

SV

53


7 Använd HI för att välja en bild.

8 Tryck på F för att göra en

utskriftsreservation för den

aktuella bilden. Tryck på G

för att göra detaljerade

utskriftsinställningar för

den aktuella bilden.

Göra detaljerade skrivarinställningar

1 Använd FGHI för att välja inställningen och

tryck på A-knappen.

Undermeny 5 Undermeny 6


11 Använd FG för att välja [Print]

och tryck på A-knappen.

● Skrivaren börjar skriva ut.

● När [Option Set] har valts i läget [All Print]

visas fönstret [Print Info].

● När den skrivit klart visas fönstret [Print Mode

Select].

Print Mode Select

Print

All Print

Multi Print

All Index

Print Order

Back

För att avbryta utskriften

1 Tryck på m-knappen medan [Do Not Remove

USB Cable] visas.

2 Välj [Cancel] med hjälp av FG och tryck därefter

på A-knappen.

12 Tryck på m-knappen.

13 När meddelandet [Remove USB

Cable] visas kopplar du bort

USB-kabeln från kameran och

skrivaren.

MENU

Utskriftsreservationer

I utskriftsreservationer sparas antalet utskrifter och

alternativet för datumstämpel i bilden på kortet.

Det gör det enkelt att skriva ut på en skrivare eller

affär som stöder DPOF genom att använda endast

utskriftsreservationer på kortet utan en dator eller

en kamera.

● Utskriftsreservationer kan endast ställas in för

bilderna som lagrades på kortet.

● DPOF-reservationer som är gjorda med en annan

DPOF-enhet kan inte ändras med denna kamera.

Gör ändringarna med hjälp av originalenheten.

Om du gör nya DPOF-reservationer med denna

kamera raderas reservationer som gjorts av andra

enheter.

● DPOF-utskriftsreservationer kan göras för upp

till 999 bilder per kort.

Utskriftsreservationer av

enstaka bilder [


3 Använd FG för att välja [


Återställa

utskriftsreservationsdata

för valda bilder

1 Följ steg 1 och 2 i [


Användartips

Om kameran inte fungerar som den ska eller om

felmeddelanden visas på skärmen och du är osäker

på vad du ska göra, läser du informationen nedan för

att åtgärda problem(en).

Felsökning

Batteri

»Kameran fungerar inte trots att batterierna

är isatta.»

● Sätt i uppladdade batterier med polerna åt

rätt håll.

»Sätta i och ta bort batteriet och kortet (fi nns i

handeln)» (s.4), »Ladda batteriet» (s.5)

● Batteriets prestanda kan tillfälligt ha minskats

på grund av låg temperatur. Ta ut batterierna ur

kameran och värm dem genom att lägga dem

i fi ckan en stund.

Kort/internt minne

»Ett felmeddelande visas.»

»Felmeddelande» (s.60)

Objektiv

»Objektivet har immat igen från insidan.»

● Det fi nns sannolikt mycket fukt i kameran.

Innan du använder kameran igen tar du ut

batteriet och minneskortet och låter den torka

helt med batteri-/kortluckan öppen.

Avtryckare

»Det tas ingen bild när avtryckaren trycks ner.»

● Avbryt energisparläget.

För att spara på batteriet övergår kameran

automatiskt till energisparläge och skärmen

stängs av om kameran inte används under

3 minuter när kameran är påslagen. Det tas

ingen bild när avtryckaren trycks ner helt

i detta läge. Tryck på zoomknappen eller

någon annan knapp för att aktivera kameran

från energisparläget innan en bild tas. Om

kameran inte används under ytterligare

5 minuter stängs den av automatiskt. Tryck

på n-knappen för att slå på kameran.

● Tryck på q-knappen för att växla till

fotograferingsläget.

● Vänta tills symbolen # (blixten laddas) slutar

att blinka innan du tar bilder.

● Om kameran används under en längre tid, kan

den interna temperaturen öka, vilket leder till

att kameran stänger av sig automatiskt. Om

detta inträffar väntar du tills kameran svalnat.

Kamerans yttre temperatur kan också stiga

under användningen. Detta är normalt och är

inget tecken på att något är fel.

58 SV


Skärm

»Svårt att se.»

● Kondens kan ha uppstått. Stäng av strömmen

och vänta tills kamerahuset har anpassat sig

till omgivningstemperaturen och har torkat

innan du tar bilder.

»Ljuseffekter i bilden.»

● Fotografering med blixt under mörka

förhållanden kan ge en bild med många

blixtrefl ektioner från damm i luften.

Datum- och tidsfunktion

»Datum- och tidsinställningar återgår till

standardinställningarna.»

● Om batterierna tas bort och lämnas utanför

kameran i ungefär 3 dagar *1 återgår datumoch

tidsinställningarna till standardinställningen

och måste ställas in igen.

*1

Den tid det tar för datum- och

tidsinställningarna att återgå till

standardinställningen varierar beroende på

hur länge batterierna har laddats.

»Slå på kameran och göra de slutliga

inställningarna» (s.7)

Diverse

»Kameran avger ljud vid bildtagning.»

● Kameran kan aktivera objektivet och avge ljud

även om ingen funktion utförs. Detta beror på

att kameran automatiskt aktiverar autofokus för

att vara redo för bildtagning.

SV

59


Felmeddelande

Felmeddelande Åtgärd

● När felmeddelande visas på skärmen kontrollera

Problem med internminne/kort

och åtgärda enligt tabellen.

Ta bilder innan du visar dem.

No Picture

Felmeddelande

Åtgärd

Problem med vald bild

Använd ett

Kortproblem

bildbehandlingsprogram el. dyl.

Sätt i ett nytt kort.

för att visa bilden på en dator.

Card Error

Picture Error

Om bilden fortfarande inte kan

Kortproblem

visas är bildfi len skadad.

Kortets skrivskyddsomkopplare

Problem med vald bild

Write Protect står på »LOCK». Lås upp kortet.

Använd ett

Problem med internminnet

The Image bildbehandlingsprogram el.

• Sätt i ett kort.

Cannot Be dyl. för att redigera bilden på

Memory Full • Ta bort oönskade bilder. *1

Edited en dator.

Kortproblem

Batteriproblem

• Byt ut kortet.

Ladda batteriet.

Card Full • Ta bort oönskade bilder. *1

Battery Empty

Kortproblem

Anslutningsproblem

Card Setup

Använd FG för att välja

Anslut kameran och datorn eller

Power Off [Format] och tryck på

No Connection skrivaren korrekt.

Format

A-knappen. Använd härefter

FG för att välja [Yes] och

Utskriftsproblem

tryck på A-knappen. *2

Lägg i papper i skrivaren.

No Paper

Problem med internminnet

Memory Setup

Använd FG för att välja

Utskriftsproblem

Power Off [Memory Format] och tryck på

Byt ut skrivarens bläckpatron.

No Ink

Memory Format

A-knappen. Använd härefter

*1

FG för att välja [Yes] och tryck Ladda ner viktiga bilder till en dator innan du

på A-knappen. *2 raderar dem.

*2

All data kommer att raderas.

60 SV


Felmeddelande

Jammed

Settings

Changed *3

Print Error

Åtgärd

Utskriftsproblem

Ta bort pappret som har fastnat.

Utskriftsproblem

Återgå till statusen där skrivaren

kan användas.

Utskriftsproblem

Stäng av kameran och skrivaren,

kontrollera om det är något fel

på skrivaren och slå därefter på

strömmen igen.

Cannot Print *4

Problem med vald bild

Använd en dator för att skriva ut.

*3

Detta visas till exempel när pappret i skrivarens

pappersfack har tagits bort. Använd inte skrivaren

medan utskriftsinställningarna görs på kameran.

*4

Kameran kan eventuellt inte skriva ut bilder som

tagits med andra kameror.

SV

61


Tips för fotografering

Om du är osäker på hur du tar en tänkt bild, här följer

några tips.

Fokusera

»Ställa in skärpan på motivet»

● Ta en bild på ett motiv som inte är mitt

i bilden

När du har fokuserat på ett föremål på samma

avstånd som motivet, komponerar du bilden

och tar den.

Trycka ned avtryckaren halvvägs (s.9)

● Ställ in [AF Mode] (s.31) på [Face/iESP]

● Ta en bild i [AF Tracking]-läge (s.31)

Kameran spårar motivets rörelse automatiskt

för att automatiskt fokusera på det.

● Ta en bild av ett skuggigt motiv

Att använda AF-belysningen underlättar

fokuseringen. [AF Illuminat.] (s.32)

● Ta en bild på ett motiv där autofokus är

svårt att använda

I följande fall, efter att du fokuserat på ett

föremål (genom att trycka ned avtryckaren

halvvägs) med stora kontraster på samma

avstånd som motivet, komponerar du bilden

och tar den.

Motiv med låg kontrast

När extremt ljusa motiv

visas i mitten på skärmen

Motiv utan vertikala linjer *1

När motiv fi nns på

olika avstånd

Snabbrörliga motiv

När motivet inte är

i mitt i bilden

*1

Det är även effektfullt att komponera bilden

genom att hålla kameran vertikalt för att

fokusera och därefter återgå till horisontellt läge

för att ta bilden.

62 SV


Skakoskärpa

»Ta bilder utan kameraskakning»

● Ta bilder med [Image Stabilizer] (s.32)

Bildomvandlaren *1 fl yttas för att korrigera

kameraskakning även om ISO-känsligheten

inte ökas. Denna funktion är också effektiv när

man tar bilder med hög zoomförstoring.

*1

En enhet som omvandlar ljuset som kommer

in genom objektivet till elektriska signaler.

● Spela in videosekvenser med hjälp av

[IS Movie Mode] (s.35)

● Välj [C Sport] i motivprogramläget (s.13)

[C Sport]-läget använder en snabb slutartid

och kan minska oskärpa som orsakas av ett

rörligt motiv.

● Ta bilder med hög ISO-känslighet

Om en hög ISO-känslighet väljs, kan bilder tas

med en hög slutartid även på platser där en

blixt inte kan användas.

»ISO-känslighet» (s.26)

Exponering (ljusstyrka)

● Ta bilder med [Face/iESP] (s.31)

Lämplig exponering erhålles för ett ansikte

i motljus och ansiktet blir ljusare.

● Ta bilder med hjälp av [n] för [ESP/n]

(s.31)

Ljusstyrkan matchas med ett motiv mitt

på bilden och bilden påverkas inte av

bakgrundsljuset.

● Ta bilder med [Fill In]-blixt (s.25)

Ett motiv i motljus blir ljusare.

● Ta bilder av en vit strand eller ett snömotiv.

Välj [q Beach & Snow] i motivläget (s.13).

● Ta bilder med exponeringskompensation

(s.25)

Justera ljusstyrkan medan du tittar på skärmen

för att ta bilden. Vid fotografering av vita

motiv (till exempel snö) blir bilderna normalt

mörkare än det faktiska motivet. Använd

exponeringskompensation för att justera åt

det positiva hållet (+) för att få de vita delarna

i bilden att blir så vita som de visas. När du

å andra sidan tar bilder av svarta motiv justerar

du åt det negativa hållet (-).

»Ta bilder med rätt ljusstyrka»

● Ta bilder av ett motiv i motljus

Ansikten eller bakgrunder blir ljusa även när de

fotograferas i motljus.

[Shadow Adjust] (s.30)

[h Backlight HDR] (s.13)

SV

63


Färgnyans

»Ta bilder med färger i samma nyans som de

visas»

● Fotografera genom att välja vitbalans (s.25)

Du får normalt bäst resultat i de flesta

omgivningar med [WB Auto]-inställningen,

men för en del motiv bör du försöka med olika

inställningar. (Detta gäller särskilt för skugga

under en klar himmel, blandade naturliga och

artifi ciella ljusinställningar osv.)

Bildkvalitet

»Ta skarpare bilder»

● Ta bilder med den optiska zoomen eller

superupplösningszoomen

Undvik att ta bilder med digital zoom (s.32)

● Ta bilder med låg ISO-känslighet

Om bilden har tagits med hög ISO-känslighet,

kan brus (små färgade punkter och ojämnheter

i färg som inte fanns i den ursprungliga bilden)

uppstå och bilden kan verka kornig.

»ISO-känslighet» (s.26)

Bildvisnings-/redigeringstips

Bildvisning

»Visa bilder från internminnet och kortet»

● Ta bort kortet och visa bilderna

i internminnet

● »Sätta i och ta bort batteriet och kortet

(fi nns i handeln)» (s.4)

»Visa bilder med hög bildkvalitet på en HD-TV»

● Anslut kameran till TV:n med hjälp av en

HDMI-kabel (säljs separat)

● »Visa bilder på en TV d [TV Out]» (s.44)

Redigera

»Ta bort ljud som spelats in till en stillbild»

● Spela över ljudet med tystnad när du

visar bilden

»Lägga till ljud till stillbilder q [R]» (s.36)

Batterier

»Få batterierna att räcka längre»

● Ställ in [Power Save] (s.46) på [On]

64 SV


Lista med inställningar tillgängliga i varje fotograferingsläge

För detaljer om s, se »Lista över inställningar för s» (s.66).

För detaljer om skuggade områden, se »Lista över inställningar för P» (s.68).

P M Q a P p

Zoom R R R – R R R

Blixt R *1 *1 – R – R

Självutlösare *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1

Exponeringskompensation

R – – R R R

Vitbalans R – – R R R

ISO-känslighet R – – R – – R

Frammatning R – – R – – –

Image Size R R *1 R R – –

Förhållande R R R R R – –

Reset R R R R R R R

Compression R R R R R R R

Shadow Adjust R – R R – – R

AF Mode R – – – – *1 –

ESP/n R – – R R R R

Digital Zoom R – R – – – –

Image Stabilizer R R R R R R R

AF Illuminat. R R R – R – R

Rec View R R R R R R R

Pic Orientation R R R R R R R

Icon Guide R R R R R R R

Date Stamp R R – R – – R

Super-Res Zoom R – – – – – –

*1

Vissa funktioner kan inte ställas in.

SV

65


Lista över inställningar för s

B F i G M C N R S X

Zoom R R R R R R R – R R

Blixt *1 – – – *1 *1 *1 *1 – –

Självutlösare *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1

Exponeringskompensation

– – – – – – – – – –

Vitbalans – – – – – – – – – –

ISO-känslighet – – – – – – – – – –

Frammatning – – – – – *1 – – – –

Image Size R R *1 R R R R R R R

Förhållande R R R R R R R R R R

Reset R R R R R R R R R R

Compression R R R R R R R R R R

Shadow Adjust R R – – – R R R R –

AF Mode R R – R R R R – R –

ESP/n R R – R R R R – R R

Digital Zoom R R – R R R R – R R

Image Stabilizer R R R R R R R R R R

AF Illuminat. R R R R R R R R R –

Rec View R R R R R R R R R R

Pic Orientation R R R R R R R R R R

Icon Guide R R R R R R R R R R

Date Stamp R R R R R R R R R R

Super-Res Zoom – – – – – – – – – –

*1

Vissa funktioner kan inte ställas in.

66 SV


V d q U t h

Zoom R R R R R R

Blixt *1 – *1 – – –

Självutlösare *1 *1 *1 R R *1

Exponeringskompensation

– – – – – –

Vitbalans – – – – – –

ISO-känslighet – – – – – –

Frammatning – – – – – –

Image Size R R R R R *1

Förhållande R R R R R R

Reset R R R R R R

Compression R R R R R R

Shadow Adjust R R R R R –

AF Mode R R R – – R

ESP/n R R R R R R

Digital Zoom R R R R R –

Image Stabilizer R R R R R R

AF Illuminat. R R R – – R

Rec View R R R R R R

Pic Orientation R R R R R R

Icon Guide R R R R R R

Date Stamp R R R R R R

Super-Res Zoom – – – – – –

*1

Vissa funktioner kan inte ställas in.

SV

67


Lista över inställningar för P

Pop Art Pin Hole Fish Eye Soft Focus Punk Sparkle

Exponeringskompensation

R R – R R R

Vitbalans R R – R – R

Watercolor Reflection Miniature Fragmented Dramatic

Exponeringskompensation

R R R R R

Vitbalans R R R R R

68 SV


Övrigt

Kameraskötsel

Utsidan

• Torka försiktigt med en mjuk trasa. Om kameran är

mycket smutsig, fukta trasan i en mild tvållösning

och vrid ur den ordentligt. Rengör kameran med

den fuktiga trasan och torka den sedan med en torr

trasa. Om du har använt kameran på stranden ska

du använda en trasa som är doppad i rent vatten

och ordentligt urvriden.

Skärm

• Torka försiktigt med en mjuk trasa.

Objektiv

• Blås bort dammet från objektivet med en

blåsborste (fi nns att köpa i handeln) och torka

sedan försiktigt med en linsduk.

Använd inte starka lösningsmedel, som

exempelvis tvättbensin eller sprit, eller kemiskt

behandlade dukar.

Det kan bildas mögel på objektivets yta om

objektivet är smutsigt.

Batteri/USB-nätadapter

• Torka försiktigt med en mjuk, torr trasa.

Använda en USB-nätadapter som

säljs separat

Den här kameran kan användas med USBnätadapter

F-3AC (säljs separat). Använd inte

någon annan USB-nätadapter än den avsedda.

Om du använder F-3AC ska du se till att använda

USB-kabeln som medföljer kameran.

Använd inte andra USB-nätadaptrar med denna

kamera.

Använda en laddare som

säljs separat

En laddare (UC-50: säljs separat) kan användas för

att ladda batteriet.

Storage

• Om du ska förvara kameran under en längre

period: Ta ur batteriet. USB-nätadaptern och kortet.

Förvara sedan kameran på ett svalt och torrt ställe

som är ordentligt ventilerat.

• Sätt då och då i batteriet och testa kamerans

funktioner.

Undvik att lämna kameran på platser där

kemiska produkter hanteras eftersom detta

kan resultera i frätskador.

SV

69


Använda laddaren och

USB-nätadaptern utomlands

• Laddaren och USB-nätadaptern kan användas

i de fl esta eluttag i världen som har en spänning

på mellan 100 V AC och 240 V AC (50/60 Hz).

Vägguttagen kan variera beroende på landet

eller området du befi nner dig i. Det kan

behövas en adapter för att ansluta laddaren och

USB-nätadaptern till vägguttaget. Kontakta din

lokala elhandel eller resebyrå för detaljer.

• Använd ingen spänningsomvandlare eftersom det

kan skada laddaren eller USB--nätadaptern.

Använda kortet

Kort som kan användas med denna

kamera

SD/SDHC/SDXC/Eye-Fi/FlashAirkort

(med trådlös nätverksfunktion)

(säljs i handeln) (mer information

om kortkompatibilitet fi nns på

Olympus webbplats.)

• Den här kameran kan användas utan ett

minneskort och sparar då bilder i internminnet.

FlashAir/Eye-Fi-kort

• »FlashAir» SD-kort har inbyggt trådlöst LAN och

kan inte formateras. Använd den programvara som

medföljer FlashAir-kortet för att formatera kortet.

• Använd FlashAir- eller Eye-Fi-kortet i enlighet med

lagar och föreskrifter i landet där du använder

kameran. Ta bort FlashAir- eller Eye-Fi-kortet från

kameran eller avaktivera kortfunktionerna i flygplan

och på andra platser där användning inte är tillåten.

• FlashAir-/Eye-Fi-kortet kan bli varmt under

användning.

• När man använder ett FlashAir-/Eye-Fi-kort kan

batteriet ta slut snabbare.

• När man använder ett FlashAir-/Eye-Fi-kort kan

kameran bli långsammare.

Skrivskyddsomkopplare på SD/SDHC/

SDXC-kort

På SD/SDHC/SDXC-kortet fi nns en

skrivskyddsomkopplare.

Om du ställer in omkopplaren på »LOCK» kommer

du inte kunna skriva till kortet, radera data eller

formatera kortet. Ställ tillbaka omkopplaren för att

göra det möjligt att skriva på kortet.

LOCK

Formatera

Kort måste formateras med den här kameran innan

de används första gången eller efter att de har

använts med andra kameror eller datorer.

70 SV


Kontrollera vart bilden sparas

Minnesindikatorn visar om internminnet eller kortet

används vid fotografering eller visning.

Aktuell minnesindikator

v: Internminnet används

w: Ett kort används

Även om [Memory Format]/[Format], [Erase],

[Sel. Image] eller [All Erase] utförs raderas inte

informationen på kortet helt. När du kasserar

kortet bör du förstöra det för att förhindra att

personlig information avslöjas.

Det går inte att växla mellan ett kort och

internminnet.

När du använder internminnet måste du först

ta ut kortet.

Kortets läsnings-/skrivningsprocess

Kortets läsnings-/skrivningsprocess

Under fotografering tänds indikatorn för aktuellt

minne i rött när kameran skriver data. Öppna aldrig

batteri-/kortluckan eller koppla bort USB-kabeln.

Detta skadar inte endast bilddata utan gör även

att internminnet eller kortet inte kan användas.

SV

71


Antal bilder som kan lagras (stillbilder)/inspelningslängd (videosekvenser)

i internminnet och på kort

Siffrorna för antalet stillbilder som kan lagras och inspelningslängd är ungefärliga. Den faktiska kapaciteten

varierar med fotograferingsförhållandena och kortet som används.

Stillbilder Image Size Compression

Antal stillbilder som kan lagras

Internminne

SD/SDHC/SDXC-kort (4 GB)

4608×3456

L 4 460

M 9 880

4 3200×2400

L 9 910

M 17 1 630

3 1920×1440

L 29 2 800

M 57 5 480

7 640×480

L 228 20 110

M 419 40 230

*1

Exempel på bildstorlek när bildförhållandet är 4:3.

Videosekvenser

Inspelningslängd

Image Size

Internminne

SD/SDHC/SDXC-kort (4 GB)

Med ljud Utan ljud Med ljud Utan ljud

C 1920×1080 *1 15 sek. 16 sek. 27 min. 29 min.

D 1280×720 *1 29 sek. 32 sek. 52 min. 57 min.

E 640×480 1 min. 15 sek. 1 min. 33 sek. 133 min. 167 min.

y 640×480 *2 — 24 sek. — 43 min.

z 320×240 *2 — 36 sek. — 64 min.

*1

Inspelningslängden är upp till 29 minuter i den specificerade HD-kvalitén.

*2

Inspelningslängden är upp till 20 sek. i den angivna HS-kvaliteten.

• Maximal fi lstorlek för en enda videosekvens är 4 GB oavsett kortets kapacitet.

Hur man ökar antalet bilder som kan tas

Hur man ökar antalet bilder som kan tas

Antingen raderar du oönskade bilder eller så ansluter du kameran till en dator eller annan enhet för att spara

bilderna och därefter radera dem i internminnet eller på kortet.

[Erase] (s.22, 38), [Sel. Image] (s.38), [All Erase] (s.38), [Erase Group] (s.38), [Memory Format]/[Format] (s.40)

72 SV


Varumärken

• Microsoft och Windows är registrerade varumärken för

Microsoft Corporation.

• Macintosh är ett varumärke för Apple Inc.

• SDXC-logotypen är ett varumärke som tillhör SD-3C, LLC.

• Eye-Fi är ett registrerat varumärke som tillhör Eye-Fi, Inc.

• FlashAir är ett varumärke som tillhör Toshiba

Corporation.

• Powered by ARCSOFT.

• Alla andra företags- och produktnamn är registrerade

varumärken och/eller varumärken för sina respektive

ägare.

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC

PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL

AND NONCOMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO

(i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC

STANDARD (“AVC VIDEO”) AND/OR (ii) DECODE

AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER

ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL

ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO

PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO.

NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED

FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION

MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE

HTTP://WWW.MPEGLA.COM

Programvaran i denna kamera inkluderar

programvara från tredje part. All

tredjepartsprogramvara är föremål för villkoren

som ställts upp av ägarna eller licensgivarna för

den programvaran, och under vilka programvaran

licensieras till dig.

Dessa villkor och meddelanden om

tredjepartsprogramvara, om det fi nns några, kan

hittas i PDF-fi len för programvarumeddelanden som

fi nns på den medföljande CD-ROM-skivan eller på

http://www.olympus.co.jp/en/support/imsg/

digicamera/download/notice/notice.cfm

• Standarden för kamerafi lsystem som hänvisas till i denna

bruksanvisning är DCF (Design Rule for Camera File

System) som fastställts av JEITA (Japan Electronics

and Information Technology Industries Association).

SV

73


TEKNISKA DATA

Kamera

Produkttyp : Digitalkamera (för fotografering och visning av bilder/videosekvenser)

Inspelningssystem

Stillbilder : Digital inspelning, JPEG i enlighet med (DCF) (Design rule for Camera File

system)

Tillämpliga : Exif 2.3, Digital Print Order Format (DPOF), PRINT Image Matching III, PictBridge

standarder

Ljud med : Wave-format

stillbilder

Videosekvens : MOV H.264 linjär PCM/AVI Motion JPEG (HSVGA 120fps eller HSQVGA 240fps)

Minne : Internminne, SD/SDHC/SDXC-kort (stöder UHS-I), Eye-Fi-/FlashAir-kort (med

trådlös nätverksfunktion)

Antal effektiva pixlar : 16 000 000 pixlar

Bildomvandlare : 1/2,3-tums CMOS (primärfärgsfi lter)

Objektiv : Olympus-objektiv 4,5 till 108,0 mm, f3.0 till 6.9.

(Motsvarande 25 till 600 mm på en 35 mm fi lm.)

Ljusmätningssystem : Digitalt ESP-mätsystem, punktmätningssystem

Slutartid : 4 till 1/2000 sek.

Fotograferingsavstånd

: 0,1 m till (W), 0,4 m till (T) (Normal)

0,03 m till (supermakroläge)

Skärm : 3,0-tums TFT LCD-färgdisplay, 460 000 pixlar

Anslutning : Multi-kontakt (DC-IN-uttag, USB-kontakt, A/V OUT-uttag)

HDMI-mikrokontakt (typ D)

Automatiskt

: 2000 till 2099

kalendersystem

Användningsförhållanden

Temperatur : 0 °C till 40 °C (användning)/

–20 °C till 60 °C (förvaring)

Luftfuktighet : 30 % till 90 % (användning)/10 % till 90 % (förvaring)

Strömförsörjning : Ett Olympus-litiumjonbatteri (LI-50B) eller en USB-nätadapter som säljs separat

Mått : 107,9 mm (B) × 69,7 mm (H) × 39,9 mm (D)

(exklusive utskjutande delar)

Vikt : 227 g (inklusive batteri och kort)

74 SV


Litium-jonbatteri (LI-50B)

Produkttyp : Uppladdningsbart litium-jonbatteri

Modellnr : LI-50BA/LI-50BB

Standardspänning : DC 3,7 V

Standardkapacitet : 925 mAh

Batteriets livslängd : Ca 300 hela uppladdningar (beroende på användningen)

Användningsförhållanden

Temperatur : 0 °C till 40 °C (laddning)

USB-nätadapter (F-2AC)

Modellnr : F-2AC-1B/F-2AC-2B

Krav på spänning : 100 till 240 V AC (50/60 Hz)

Utgång : DC 5 V, 500 mA

Användningsförhållanden

Temperatur : 0 °C till 40 °C (användning)/

–20 °C till 60 °C (förvaring)

Rätt till ändringar förbehålles.

HDMI, HDMI-logotypen och High-Defi nition Multimedia

Interface är varumärken och registrerade varumärken

som tillhör HDMI Licensing LLC.

SV

75


SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

RISK

RISK FÖR ELEKTRISKA

STÖTAR

ÖPPNA INTE

RISK! FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR

ELEKTRISKA STÖTAR: TA INTE BORT LUCKAN

(ELLER BAKSIDAN).

DET FINNS INGA DELAR INUTI SOM DU SKA

UTFÖRA UNDERHÅLL PÅ SJÄLV.

EVENTUELLA REPARATIONER SKA

UTFÖRAS AV BEHÖRIG SERVICEPERSONAL

FRÅN OLYMPUS.

76 SV

FARA

VARNING

RISK

Ett utropstecken i en triangel

gör dig uppmärksam på

viktiga användnings- eller

underhållsinstruktioner

i dokumentationen som

följer med produkten.

Om produkten används utan

att instruktionerna som står vid

denna symbol följs kan detta

leda till allvarliga personskador

eller dödsfall.

Om produkten används utan

att instruktionerna som står vid

denna symbol följs kan detta

leda till personskador eller

dödsfall.

Om produkten används utan att

man följer instruktionerna som

står vid denna symbol kan det

leda till mindre personskador,

skador på utrustningen

eller förlust av värdefull

datainformation.

VARNING!

FÖR ATT UNDVIKA RISK FÖR BRAND

ELLER ELEKTRISKA STÖTAR: TA INTE ISÄR

PRODUKTEN, UTSÄTT DEN ALDRIG FÖR VATTEN

OCH ANVÄND DEN INTE I FUKTIGA MILJÖER.

Allmänna föreskrifter

Läs igenom alla instruktioner — Läs igenom alla instruktioner

innan du använder produkten. Spara alla bruksanvisningar

och dokumentationer för framtida bruk.

Rengöring — Dra alltid ur stickproppen ur vägguttaget innan du

rengör produkten. Använd endast en fuktig trasa för rengöring.

Använd aldrig rengöringsvätskor, sprayer eller någon form av

organiska lösningsmedel för att rengöra produkten.

Tillbehör — För din egen säkerhet och för att undvika skador

på produkten: Använd endast tillbehör som rekommenderas

av Olympus.

Vatten och fukt — Säkerhetsföreskrifter för produkter med

väderskyddad konstruktion hittar du i avsnittet om vädertålighet.

Placering — För att undvika skador på produkten får den

endast monteras på stabila stativ, ställningar eller hållare.

Elanslutning — Anslut bara produkten till vägguttag med den

spänning och den frekvens som anges på produktetiketten.

Blixtnedslag — Om ett åskoväder inträffar medan du använder

en USB-nätadapter, ska du genast koppla bort den från

väggurtaget.

Främmande föremål — För att undvika personskador får inga

metallföremål föras in i produkten.

Värme — Använd eller förvara inte produkten nära en

värmekälla som t.ex. element, värmeutsläpp, ugn/spis eller

andra typer av utrustning eller anordningar som genererar

värme, inklusive stereoförstärkare.

Kameran

VARNING

• Använd inte kameran i närheten av antändliga eller

explosiva gaser.

• Använd inte blixten eller LED-lampor (inklusive AFbelysningen)

alltför nära någons ansikte (i synnerhet

spädbarn, små barn etc.).

• Avståndet till ansiktet på den du fotograferar måste vara

minst 1 m. Om du använder blixten på för nära håll kan

personen du fotograferar bli bländad.


• Håll barn, småbarn och djur borta från kameran.

• Använd och förvara alltid kameran utom räckhåll för småbarn

för att förhindra följande farliga situationer som kan ge

upphov till allvarliga skador:

• De kan fastna i kameraremmen, vilket innebär risk för

strypning.

• De kan råka svälja batterier, kort eller andra smådelar.

• De kan råka utlösa blixten nära sina egna eller andra

barns ögon.

• De kan råka skada sig på kamerans rörliga delar.

• Titta inte på solen eller starka ljuskällor genom kameran.

• Använd eller förvara inte kameran på dammiga eller

fuktiga platser.

• Täck inte blixten med handen när du fotograferar.

• Använd endast SD/SDHC/SDXC-minneskort eller Eye-Fi-/

FlashAir-kort. Använd aldrig andra typer av kort.

Om du av misstag sätter i en annan typ av kort i kameran, ska

du kontakta en auktoriserad distributör eller ett servicecenter.

Försök inte ta ur kortet med kraft.

• Om du upptäcker att USB-nätadaptern är extremt het eller

upptäcker någon ovanlig lukt, ljud eller rök runt den ska

du omedelbart koppla bort nätkontakten från vägguttaget

och sluta använda den. Kontakta därefter en auktoriserad

distributör eller servicecenter.

RISK

• Sluta omedelbart använda kameran om du känner någon

ovanlig lukt, hör något ovanligt ljud eller ser rök komma

ut ur kameran.

• Ta aldrig ur batterierna med bara händer, eftersom det fi nns

risk för brand eller brännskador.

• Håll aldrig i och använd aldrig kameran med våta händer.

Detta kan leda till överhettning, explosion, brand, elektriska

stötar eller andra fel.

• Lämna inte kameran på platser där den kan utsättas för

extremt höga temperaturer.

• Om du gör det kan materialet i somliga delar brytas ner,

vilket under vissa förhållanden kan leda till att kameran

börjar brinna. Använd inte laddaren eller USB-nätadaptern

om den är övertäckt (till exempel med fi lt). Det fi nns risk för

överhettning, vilket i sin tur kan leda till brand.

• Hantera kameran försiktigt för att undvika brännskador.

• Om kameran innehåller metalldelar kan överhettning leda till

lindriga brännskador. Tänk på följande:

• När kameran används under lång tid blir den varm. Om du

håller i kameran kan du få lindriga brännskador.

• På extremt kalla platser kan temperaturen på kamerans

hölje vara lägre än omgivningens temperatur. Använd

om möjligt handskar när du använder kameran vid låga

temperaturer.

• Var försiktig med kameraremmen.

• Var försiktig med kameraremmen när du bär kameran. Den

kan lätt fastna i lösa föremål och orsaka allvarliga skador.

• Skydda den avancerade tekniken som fi nns i denna produkt

genom att aldrig lämna kameran på platser som anges nedan,

oavsett om den används eller för förvaring:

• Platser där temperaturer och/eller luftfuktigheten är höga eller

varierar extremt mycket. I direkt solljus, på stränder, inlåsta

i bilar eller nära andra värmekällor (spisar, element m.m)

eller luftfuktare.

• I omgivningar med mycket sand eller damm.

• Nära lättantändliga föremål eller explosiva varor.

• På platser som är våta, till exempel badrum eller i regn. Om

du använder produkter som är väderbeständiga ska du även

läsa deras bruksanvisningar.

• På platser där kraftiga vibrationer kan uppstå.

• Tappa aldrig kameran och utsätt den aldrig för kraftiga slag

eller vibrationer.

• När du sätter fast kameran på eller tar bort den från ett stativ

ska du alltid vrida på stativets skruv inte på kameran.

• Innan du transporterar kameran, ska du ta bort stativ och alla

övriga tillbehör som inte är från OLYMPUS.

• Vidrör inte elkontakter på kameror.

• Lämna inte kameran pekande direkt mot solen. Detta kan

skada objektivet eller slutarridån, orsaka färgfel, skuggningar

på bildomvandlaren eller eventuellt orsaka brand.

• Tryck och dra inte hårt i objektivet.

• Ta bort batterierna om du ska förvara kameran under en längre

period. Välj en sval torr plats att förvara kameran på för att

förhindra att kondens eller mögel uppstår inuti kameran. Testa

kameran efter förvaring genom att slå på den och trycka ner

avtryckaren för att säkerställa att den fungerar normalt.

SV

77


• Fel kan uppstå i kameran om den används på platser där

den utsätts för magnetiska/elektromagnetiska fält, radiovågor

eller starkström, till exempel nära en TV, mikrovågsugn,

videospel, högtalare, stora monitorer, TV-/radiomaster eller

högspänningsmaster. I så fall ska du stänga av och slå på

kameran före vidare användning.

• Följ alltid gränserna och restriktionerna för den yttre miljön som

anges i kamerans bruksanvisning.

Föreskrifter för batteriet

Följ dessa viktiga föreskrifter för batterierna

för att undvika läckage, överhettning, brand,

explosion, elektriska stötar och brännskador.

FARA

• Ett litium-jonbatteri från Olympus används i den här kameran.

Ladda batteriet med USB-nätadaptern eller laddaren som

anges i den här instruktionen. Använd inte andra USBnätadaptrar

eller laddare.

• Bränn aldrig upp eller värm inte upp batteriet i mikrougnar,

på varma plattor eller i tryckkärl etc.

• Lämna aldrig kameran på eller nära elektromagnetiska enheter.

Det kan leda till överhettning, brännskador eller explosion.

• Anslut inte terminaler till några metallföremål.

• Var försiktig när du bär eller förvarar batterierna, så att de inte

kommer i kontakt med metallföremål, t.ex. smycken, nålar,

spännen, nycklar etc.

Kortslutningen kan leda till överhettning, explosion eller

brännskador som kan skada dig.

• Förvara aldrig batterierna på platser som utsätts för direkt

solljus eller höga temperaturer, t.ex. i en varm bil, nära en

värmekälla etc.

• Alla användningsinstruktioner för batterierna måste följas

noggrant, för att förhindra batteriläckage och skador på

batteripolerna. Försök aldrig ta isär ett batteri eller modifi era

det på något sätt, t.ex. genom lödning.

• Om du får batterivätska i ögonen måste du skölja dem

omedelbart med rent, kallt rinnande vatten och genast

kontakta en läkare.

• Förvara alltid batterierna utom räckhåll för småbarn. Om ett

barn av misstag sväljer ett batteri måste en läkare genast

kontaktas.

• Om du inte kan ta bort batteriet från kameran ska du kontakta

en auktoriserad återförsäljare eller servicecenter. Försök inte

ta ur batteriet med kraft.

Skada på batteriets utsida (skrapmärken m.m.) kan orsaka

hetta eller explosion.

78 SV

VARNING

• Blöt inte ned batterier med vätska som vatten eller havsvatten.

• För att förhindra batteriläckage, överhettning, brand och

explosion, får endast de batterier som rekommenderas för

den här produkten användas.

• Sätt i batterierna försiktigt på det sätt som beskrivs

i instruktionerna.

• Om uppladdningsbara batterier inte har blivit uppladdade efter

den angivna laddningstiden ska du sluta ladda dem och inte

använda dem mer.

• Använd inte batterier som är spruckna eller trasiga.

• Om ett batteri läcker, luktar konstigt, blir missfärgat eller

deformerat eller verkar konstigt på något sätt under

användning måste du omedelbart sluta använda kameran

och undvika eld.

• Om ett batteri läcker vätska på dina kläder eller din hud: Ta

av kläderna och skölj omedelbart av huden med rent, kallt

rinnande vatten. Om vätskan bränner huden måste du genast

kontakta läkare.

• Utsätt aldrig batterier för kraftiga stötar eller kontinuerliga

vibrationer genom att tappa det eller slå på det.

Det kan leda till överhettning, brännskador eller explosion.

RISK

• Undersök batteriet noga för att se om det läcker, är missfärgat,

missformat eller på något annat sätt onormalt innan du

laddar det.

• Batteriet kan bli hett vid långvarig användning. Ta inte ut det

direkt när det har används för att du inte ska bränna dig.

• Ta alltid ut batterierna ur kameran om kameran inte ska

användas under en längre tid.

Läckage och överhettning kan leda till brand, skador och

bristfällig funktion.

• När du lägger undan batteriet under en längre period ska du

välja en kall plats för förvaring.

• Den här kameran har ett Olympus-litiumjonbatteri. Använd

det avsedda batteriet. Det fi nns en explosionsrisk om batteriet

ersätts med ett batteri av fel typ.

• Kamerans strömförbrukning varierar i hög grad beroende på

vilka funktioner som används.

• Under förhållandena som beskrivs nedan förbrukas ström

hela tiden och batteriet laddas ur snabbt.

• När zoomen används hela tiden.

• När avtryckaren trycks ner halvvägs flera gånger

i fotograferingsläget (autofokus aktiveras).

• En bild visas på skärmen under en längre tid.

• När kameran är ansluten till en skrivare.


• Om ett urladdat batteri används kan kameran stängas av utan

att varningen om låg batterinivå visas.

• Litiumjonbatteriet från Olympus är konstruerat för att endast

användas med Olympus-digitalkamera.

Använd inte batteriet i andra enheter.

• Om det kommer vatten eller fett på batterikontakterna kan det

uppstå kontaktfel. Torka batteriet noga med en torr trasa innan

du använder det.

• Ladda alltid batteriet när du använder det för första gången

eller om det inte har används på ett tag.

• Om du använder kameran med batteridrift vid låga

temperaturer ska du försöka hålla kameran och reservbatteriet

så varma som möjligt. Ett batteri som slutar fungerar vid

låga temperaturer kan börja fungera igen när det återfår

rumstemperatur.

• Innan du åker iväg på en lång resa, i synnerhet om du ska

resa utomlands, bör du köpa reservbatterier. Det kan hända

att det blir svårt att få tag på det rekommenderade batteriet

under resan.

• Lämna batterier till återvinning för att skona miljön. När du

slänger obrukbara batterier måste polerna täckas över.

Följ de nationella lagarna och bestämmelserna.

USB-nätadapter

• Medföljande USB-nätadapter F-2AC har konstruerats för att

användas endast med denna kamera. Andra kameror kan inte

laddas med denna USB-nätadapter.

• Anslut inte medföljande USB-nätadapter F-2AC till annan

utrustning än denna kamera.

• För USB-nätadapter av inkopplingstyp:

Medföljande USB-nätadapter F-2AC är avsedd att användas

liggande på ett plant underlag, exempelvis bordsskiva eller

golv.

Använd endast godkända uppladdningsbara

batterier, batteriladdare och USB-nätadaptrar

Vi rekommenderar att du endast använder det godkända

laddningsbara batteriet, batteriladdaren och USB-nätadaptern

från Olympus till den här kameran. Om du använder ett

laddningsbart batteri, en batteriladdare och/eller en USBnätadapter

som inte godkänts kan det leda till brand eller

personskada p.g.a. att batteriet läcker, blir för varmt, antänds

eller skadas. Olympus tar inget ansvar för skador eller olyckor

som uppstår när man använder ett batteri, en batteriladdare

och/eller en USB-nätadapter som inte ingår i Olympus

tillbehörsserie.

Skärm

• Tryck inte hårt på skärmen; om du gör det fi nns det risk att

bilden blir suddig, att bildvisningen inte fungerar korrekt eller

att skärmen skadas.

• Ett ljust band kan synas längst upp eller längst ner på

skärmen, men det betyder inte att något är fel.

• När man tittar på ett motiv diagonalt i kameran, kan kanterna se

trappstegsformade ut på skärmen. Detta betyder inte att något

är fel; det kommer inte att märkas lika tydligt i bildvisningsläge.

• På kalla platser kan det ta lång tid för monitorn att aktiveras och

färgerna kan tillfälligt bli förvrängda. Om du använder kameran på

extremt kalla platser är det bra att då och då värma upp den. Om

monitorn fungerar dåligt på grund av låg temperatur, börjar den

fungera som den ska igen när den återfår normal temperatur.

• Monitorn för denna produkt har tillverkats med hög noggrannhet

men det kan emellertid finnas en fastnad eller död pixel på

skärmen. Dessa pixlar påverkar inte bilden som sparas. På grund

av monitorns egenskaper kan det uppstå ojämnheter i färg eller

ljusstyrka vid vissa vinklar. Detta betyder inte att något är fel.

Rättsliga kommentarer och övriga anmärkningar

Olympus tar inget ansvar och ger inga garantier för eventuella

skador, eller uteblivna fördelar som förväntas vid användning

av denna enhet på ett lagligt sätt, eller krav från tredje person,

som är orsakade av felaktig användning av produkten.

Olympus tar inget ansvar och ger inga garantier för eventuella

skador, eller uteblivna fördelar som förväntas vid användning

av denna enhet på ett lagligt sätt, som orsakas av radering

av bilddata.

Friskrivningsklausul

Olympus tar inget ansvar och ger inga garantier, vare sig

uttryckligen eller underförstått, för eller rörande något innehåll

i detta skriftliga material eller programvaran, och ska under inga

förhållanden vara ansvarsskyldigt för några underförstådda

säljbarhetsgarantier eller garantier för lämplighet för ett visst

syfte eller för eventuella följdskador eller indirekta skador

(inklusive men inte begränsat till skador rörande förlust

av affärsvinster, avbruten affärsverksamhet och förlust

av affärsinformation) som uppstår genom användningen

eller oförmågan att använda detta skriftliga material eller

programvaran eller utrustningen. I vissa länder är det inte tillåtet

att utesluta eller begränsa ansvarsskyldigheten för följdskador

eller indirekta skador eller den underförstådda garantin, så det

är möjligt att ovanstående begränsningar inte gäller för dig.

Olympus förbehåller sig alla rättigheter för denna bruksanvisning.

SV

79


Varning

Ej tillåten fotografering eller användning av upphovsrättsskyddat

material kan kränka tillämpliga upphovsrättslagar. Olympus tar

inget ansvar för otillåten fotografering, användning eller andra

åtgärder som kan kränka rättigheterna för upphovsrättsägare.

Kommentar om upphovsrätt

Alla rättigheter förbehålles. Ingen del av detta skriftliga material

eller denna programvara får reproduceras eller användas

i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt,

inklusive fotokopiering, inspelning eller användning av någon

typ av informationslagring eller informationsinhämtningssystem,

utan föregående skriftligt godkännande från Olympus. Ingen

ansvarsskyldighet accepteras vad gäller användningen

av informationen som fi nns i detta skriftliga material

eller programvaran, eller för skador som uppstår genom

användningen av informationen som fi nns häri. Olympus

förbehåller sig rätten att ändra funktionerna och innehållet

i detta dokument eller programvaran efter eget godtycke och

utan föregående meddelande.

FCC-meddelande

• Störning av radio och TV

• Ändringar eller modifi eringar som inte uttryckligen godkänns

av tillverkaren kan upphäva användarens rätt att använda

utrustningen. Denna utrustning har testats och funnits följa

gränserna för en Klass B-digitalenhet, enligt del 15 i FCCreglerna.

Dessa gränser är framtagna för att ge ett rimligt

skydd mot störningar i bostäder.

• Denna utrustning genererar, använder och kan sända

ut radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras

och används enligt instruktionerna, orsaka störningar på

radiokommunikationer.

• Det fi nns dock inga garantier för att störning inte kommer att

inträffa för en viss installation. Om denna utrustning orsakar

störningar på radio- eller TV-mottagning, vilket man kan

fastställa genom att sätta på och stänga av utrustningen,

rekommenderas användaren att försöka åtgärda störningen

med en eller fl era av följande åtgärder:

• Justera eller fl ytta mottagningsantennen.

• Öka avståndet mellan kameran och mottagaren.

• Anslut utrustningen till ett vägguttag som är på en annan

strömkrets än den som mottagaren använder.

• Kontakta din återförsäljare eller en radio/TV-tekniker för att

få hjälp. Enbart USB-kabeln som följer med från OLYMPUS

ska användas för att ansluta kameran till persondatorer med

USB-port.

80 SV

Ej auktoriserade ändringar eller anpassningar av denna

utrustning upphäver användarens rätt att bruka denna produkt.

För kunder i Nord- och Sydamerika

För kunder i USA

Försäkran om överensstämmelse

Modellnummer: SZ-16/DZ-105

Varumärke: OLYMPUS

Ansvarande utgivare:

Adress: 3500 Corporate Parkway, P.O. Box 610,

Center Valley, PA 18034-0610, USA

Telefonnummer: 484 896 50 00

Produkten har testats och motsvarar FCC-standard

FÖR ANVÄNDNING PÅ KONTORET ELLER I HEMMET

Produkten uppfyller kraven i del 15 av FCC-reglerna.

Användning sker enligt följande två villkor:

(1) Den här produkten får inte orsaka skadlig störning.

(2) Den här produkten måste acceptera mottagna störningar,

även om det leder till oönskad funktion.

För kunder i KANADA

Denna klass B digitala apparat överensstämmer med

kanadensiska ICES-003.

OLYMPUS GLOBALA BEGRÄNSADE GARANTI –

PRODUKTER FÖR BILDÅTERGIVNING

Olympus garanterar att bifogade bildåtergivningsprodukter från

Olympus® samt relaterade tillbehör från Olympus® (var och en

kallad för en »Produkt» och tillsammans kallade »Produkter») är

felfria avseende material och tillverkning vid normal användning

och normalt underhåll under en period av ett (1) år efter

inköpsdatum.

Om någon Produkt visar sig vara defekt inom den ettåriga

garantiperioden måste kunden returnera den defekta Produkten

till ett Olympus-servicecenter i enlighet med förfarandet nedan

(se »GÖR SÅ HÄR NÄR REPARATION KRÄVS»).

Olympus kommer på det sätt man själva väljer att reparera,

ersätta eller justera den defekta Produkten, förutsatt att

Olympus undersökning och fabrikskontroll visar att (a) sådan

defekt uppkommit under normal och korrekt användning och

att (b) Produkten omfattas av denna begränsade garanti.

I enlighet med detta ska reparation, ersättning eller justering av

defekta Produkter vara Olympus enda åtagande och kundens

enda ersättning.


Kunden är skyldig att betala för frakt av Produkter till Olympusservicecenter.

Olympus ska inte vara skyldiga att utföra förebyggande

underhåll, installation, avinstallation eller underhåll.

Olympus förbehåller sig rätten att (i) använda reparerade,

renoverade och/eller användbara begagnade delar (som

uppfyller Olympus kvalitetskrav) för garanti- eller andra

reparationer och (ii) att utföra interna och/eller externa ändringar

av design och/eller funktion på eller i sina Produkter utan

skyldighet att införliva sådana ändringar på eller i Produkterna.

DETTA OMFATTAS INTE AV DENNA

BEGRÄNSADE GARANTI

Det som utesluts från denna begränsade garanti och som inte

garanteras av Olympus på något sätt, varken uttryckligen,

underförstått eller enligt lag, är:

(a) produkter och tillbehör som inte tillverkats av Olympus och/

eller som inte är märkta med varumärket »OLYMPUS»

(garantins omfattning för produkter och tillbehör från andra

tillverkare, som kan distribueras av Olympus, ansvarar

tillverkarna av sådana produkter och tillbehör för i enlighet

med sådana tillverkargarantiers villkor och varaktighet);

(b) en Produkt som demonterats, reparerats, ändrats

eller modifi erats av andra personer än Olympus egen

auktoriserade servicepersonal, såvida inte reparation utförd

av andra skriftligen beviljats av Olympus;

(c) defekter eller skada på Produkterna till följd av slitage,

missbruk, ovett, försumlighet, sand, vätskor, slag, olämplig

förvaring, underlåtenhet att utföra regelbundna funktioner

eller underhåll, läckande batteri, användning av tillbehör

av annat märke än »OLYMPUS», kringutrustning,

förbrukningsartiklar eller reservdelar, eller användning av

Produkterna i kombination med inkompatibla enheter;

(d) programvaror;

(e) kringutrustning och förbrukningsvaror (inklusive men inte

begränsat till lampor, bläck, papper, film, utskrifter, negativ,

kablar och batterier); och/eller

(f) Produkter som inte har ett rätt placerat eller registrerat

Olympus-serienummer, såvida det inte är en modell för

vilken Olympus inte placerar eller registrerar serienummer.

UTÖVER DEN BEGRÄNSADE GARANTI SOM BESKRIVS

OVAN FRAMSTÄLLER INTE, OCH FRÅNSÄGER SIG

OLYMPUS ALLA FRAMSTÄLLANDEN, VILLKOR OCH

GARANTIER GÄLLANDE PRODUKTERNA, OAVSETT

OM DE ÄR DIREKTA ELLER INDIREKTA, UTTRYCKTA

ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, ELLER SOM UPPKOMMER

GENOM LAGSTIFTNING, FÖRORDNING, KOMMERSIELL

ANVÄNDNING ELLER ANNAT, INKLUSIVE MEN INTE

BEGRÄNSAT TILL GARANTI ELLER FRAMSTÄLLAN OM

PRODUKTERNAS LÄMPLIGHET, HÅLLBARHET, DESIGN,

FUNKTION ELLER SKICK (ELLER NÅGON DEL AV

DESAMMA) ELLER PRODUKTERNAS SÄLJBARHET ELLER

DERAS LÄMPLIGHET FÖR ETT SPECIFIKT SYFTE, ELLER

I RELATION TILL INTRÅNG PÅ PATENT, UPPHOVSRÄTT

ELLER ANNAN ÄGANDERÄTT SOM ANVÄNDS ELLER

INKLUDERAS DÄRI.

OM NÅGRA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER GÄLLER

ENLIGT LAGEN ÄR DE BEGRÄNSADE TILL DENNA

BEGRÄNSADE GARANTIS GILTIGHETSTID.

VISSA STATER ACCEPTERAR INTE

ANSVARSFRISKRIVNING ELLER BEGRÄNSNING AV

GARANTIER OCH/ELLER ANSVARSSKYLDIGHET, SÅ

DÄRFÖR GÄLLER EVENTUELLT INTE FRISKRIVNINGARNA

OCH UNDANTAGEN OVAN.

KUNDEN KAN OCKSÅ HA ANDRA OCH/ELLER

YTTERLIGARE RÄTTIGHETER OCH RÄTT TILL

ERSÄTTNING SOM VARIERAR MELLAN OLIKA STATER.

KUNDEN BEKRÄFTAR OCH ACCEPTERAR ATT

OLYMPUS INTE SKALL HÅLLAS ANSVARIGA FÖR

EVENTUELLA SKADOR SOM KUNDEN KAN ÅDRA SIG

TILL FÖLJD AV FÖRSENAD LEVERANS, PRODUKTFEL,

PRODUKTUTFÖRANDE, VAL ELLER PRODUKTION, BILD-

ELLER DATAFÖRLUST ELLER FÖRSÄMRING ELLER AV

ANNAN ORSAK, OAVSETT OM ANSVARSSKYLDIGHETEN

BEDYRAS I KONTRAKT, ÅTALBAR HANDLING (INKLUSIVE

FÖRSUMLIGHET OCH STRIKT PRODUKTANSVAR) ELLER

ANNAT. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA OLYMPUS

HÅLLAS ANSVARIGA FÖR EVENTUELLA INDIREKTA,

OAVSIKTLIGA, FÖLJAKTLIGA ELLER SPECIELLA SKADOR

AV NÅGOT SLAG (INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING TILL

FÖRLORAD VINST ELLER ANVÄNDNINGSMÖJLIGHET),

OAVSETT OM OLYMPUS SKA VARA MEDVETNA OM

MÖJLIGHETEN FÖR SÅDAN POTENTIELL FÖRLUST

ELLER SKADA ELLER INTE.

SV

81


Framställan eller garantier som lämnats eller gjorts av en person,

inklusive men inte begränsat till återförsäljare, representanter,

försäljare eller agenter för Olympus, som inte är konsekventa

med, eller som strider mot eller inte nämns i denna begränsade

garanti, ska inte vara bindande för Olympus om de inte skriftligen

godkänts av en uttryckligen auktoriserad tjänsteman vid Olympus.

Denna begränsade garanti är det kompletta och exklusiva

garantiyttrande som Olympus lämnar avseende Produkterna,

och det ska ersätta alla tidigare och samtida muntliga

eller skriftliga avtal, överenskommelser, erbjudanden och

meddelanden i detta ämne.

Denna begränsade garanti gäller enbart för den ursprungliga

kunden och kan inte överlåtas eller tillskrivas.

GÖR SÅ HÄR NÄR REPARATION KRÄVS

Kunden måste överföra alla bilder eller annan information som

sparats på en Produkt till ett annat lagringsmedium, och/eller

plocka ut eventuell fi lm ur Produkten innan Produkten skickas

till Olympus för reparation.

OLYMPUS SKA INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER

HÅLLAS ANSVARIGA FÖR ATT SPARA, BEHÅLLA ELLER

BEVARA BILDER ELLER DATA SOM SPARATS PÅ EN

PRODUKT OCH SOM MOTTAGITS FÖR REPARATION, ELLER

FÖR EVENTUELL FILM SOM FINNS I EN PRODUKT SOM

MOTTAGITS FÖR REPARATION. OLYMPUS SKA DESSUTOM

INTE HÅLLAS ANSVARIGA FÖR EVENTUELLA SKADOR OM

EN BILD ELLER DATA FÖRLORAS ELLER SKADAS NÄR

REPARATION UTFÖRS (INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING

TILL DIREKTA, INDIREKTA, OAVSIKTLIGA, FÖLJAKTLIGA

ELLER SPECIELLA SKADOR, FÖRLORAD VINST ELLER

ANVÄNDNINGSMÖJLIGHET), ÄVEN OM OLYMPUS SKA ELLER

BORDE VARA MEDVETNA OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDAN

POTENTIELL FÖRLUST ELLER SKADA.

Emballera Produkten noga med mycket vadderande material

för att förhindra fraktskador och leverera den antingen till den

auktoriserade Olympus-återförsäljare som sålde Produkten,

eller som rekommenderat och försäkrat paket till något av våra

Olympus-servicecenter.

När Produkter returneras för reparation ska ditt paket innehålla

följande:

1 Försäljningskvitto med datum och plats för köpet.

2 Kopia av denna begränsade garanti med Produktens

serienummer angivet (såvida det inte är en Produkt för

vilken Olympus inte anger eller registrerar serienummer).

3 En detaljerad beskrivning av problemet.

4 Provutskrifter, negativ, digitala utskrifter (eller filer på en

skiva) om sådana fi nns och gäller problemet.

82 SV

När reparationen är utförd kommer Produkten att returneras

till dig.

VART SKICKAR MAN PRODUKTEN FÖR

REPARATION

Se »GLOBAL GARANTI» för närmsta servicecenter.

INTERNATIONELL GARANTIREPARATION

Internationell garantireparation omfattas av denna garanti.

För kunder i Europa

»CE»-märket visar att produkten

följer den europeiska standarden för

säkerhet, hälsoskydd, miljöskydd och

kundskydd. Kameror med »CE»-märke

är avsedda för försäljning i Europa.

Denna symbol [överkorsad soptunna

med hjul enligt WEEE, bilaga IV]

betyder att elektriska och elektroniska

produkter ska avfallssorteras

i EU-länderna.

Släng inte produkten i hushållsavfallet.

Lämna produkten till återvinning när

den ska kasseras.

Denna symbol [överkorsad soptunna

med hjul enligt direktiv 2006/66/EC,

bilaga II] betyder kasserade batterier

ska avfallssorteras i EU-länderna.

Släng inte batterierna med

hushållsavfallet. Använd de

uppsamlings- och återvinningssystem

som fi nns i ditt land när du kasserar

batterierna.


Garanti

1 Om den här produkten visar sig vara defekt trots att

den har använts på rätt sätt (enligt de bifogade skriftliga

instruktionerna för skötsel och användning), under den

tillämpliga nationella garantiperioden och om den har

inhandlats hos en auktoriserad återförsäljare av Olympus

inom marknadsområdet för Olympus Europa Holding GmbH,

vilket fastställs på webbplatsen: http://www.olympus.com,

kommer den här produkten att repareras eller, om Olympus

anser så, bytas ut utan extra kostnad. För att garantin

ska gälla måste kunden ta med produkten innan tillämplig

nationell garantiperiod är över till den återförsäljare där

produkten köptes eller till en av Olympus servicestationer

som ligger inom marknadsområdet för Olympus Europa

Holding GmbH (se http://www.olympus.com). Under den

ettåriga världsomfattande garantin kan kunden lämna in

produkten på valfri Olympus-servicestation. Observera att

det inte fi nns Olympus-servicestationer i alla länder.

2 Kunden transporterar produkten till återförsäljaren eller

en auktoriserad Olympus-servicestation på egen risk och

ansvarar för alla kostnader som kan uppstå i samband

med transporten.

Garanti

1 »OLYMPUS IMAGING CORP., 2951 Ishikawa-machi,

Hachioji-shi, Tokyo 192-8507, Japan, tillhandahåller en

ettårig världsomfattande garanti. Denna världsomfattande

garanti måste uppvisas på en auktoriserad Olympusservicestation

innan reparation enligt garantivillkoren kan

utföras. Garantin gäller endast under förutsättning att

garantibevis och inköpskvitto kan uppvisas på Olympusservicestationen.

Observera att denna garanti gäller utöver

kundens nationellt, lagstadgade rättigheter och påverkar inte

de konsumenträttigheter som nämns ovan.»

2 Den här garantin gäller inte under följande omständigheter

och kunden kommer att få betala för reparationerna, även för

defekter som uppstår inom garantitiden som beskrivs ovan.

a. Defekter som uppstår p.g.a. felaktig användning (t.ex.

om produkten används på ett sätt som inte beskrivs

i bruksanvisningen etc).

b. Defekter som uppstår p.g.a. reparation, ändringar,

rengöring etc. som utförs av någon annan än Olympus

eller en auktoriserad Olympus-servicestation.

c. Defekter som uppstår p.g.a. transport, att produkten ramlar

ner, stötar etc. när produkten har köpts.

d. Defekter eller skador som uppstår p.g.a. brand, jordskalv,

översvämning, oväder, andra naturkatastrofer, föroreningar

av miljön och ojämn strömtillförsel.

e. Defekter som uppstår p.g.a. att produkten förvaras felaktigt

(hög temperatur, hög luftfuktighet, nära insektsmedel som

t.ex. naftalin eller skadliga ämnen (läkemedel, droger)),

sköts felaktigt etc.

f. Defekter som uppstår p.g.a. urladdade batterier etc.

g. Defekter som uppstår p.g.a. att sand, jord etc. tränger in

i produkten.

h. När det här garantibeviset inte lämnas in tillsammans med

produkten.

i. När garantibeviset har ändrats med avseende på år,

månad och dag då produkten köptes, kundens namn,

återförsäljarens namn och serienummer.

j. När ett köpebevis inte kan uppvisas tillsammans med

garantibeviset.

3 Garantin gäller endast produkten; garantin gäller inte för

tillbehör som fodral, kamerarem, objektivlock och batterier.

4 Olympus ansvar under garantin sträcker sig endast till att

reparera och byta ut produkten. Olympus ansvarar inte under

garantin för indirekta skador eller följdskador av något slag

som drabbar kunden p.g.a. att produkten är defekt. Detta

gäller särskilt om objektiv, filmer, annan utrustning eller

tillbehör som används med produkten förloras eller skadas

eller skador som uppstår p.g.a. att reparationer fördröjs eller

dataförlust. Gällande regler och lagar berörs inte av detta.

Garantins giltighet

1 Den här garantin gäller endast om garantibeviset har

kompletterats av Olympus eller en auktoriserad återförsäljare

eller om det fi nns annan dokumentation som styrker detta. Se

därför till att ditt namn, återförsäljarens namn, serienummer

och år, månad och dag då produkten köptes har fyllts i på

garantibeviset eller att originalräkningen eller kvittot (där

återförsäljarens namn, inköpsdatum och produkttyp fi nns

med) bifogas garantibeviset. Olympus förbehåller sig rätten

att inte utföra service utan extra kostnad om garantibeviset

inte är komplett eller om ovan nämnda dokumentation inte

fi nns med eller om informationen inte är komplett eller är

ogiltig.

2 Förvara garantibeviset på ett säkert ställe eftersom du inte

kan få ett nytt.

* Referera till listan på webbplatsen http://www.olympus.com

där Olympus auktoriserade servicenätverk fi nns angivet.

SV

83


För kunder i Asien

Garanti

1 Om den här produkten visar sig vara defekt, trots att

den har använts på rätt sätt (enligt de bifogade skriftliga

instruktionerna för skötsel och användning), under en period

på upp till ett år efter inköpsdatumet, reparerar eller byter

Olympus ut produkten utan kostnad. För att garantin ska

gälla måste kunden ta med produkten och detta garantibevis

innan garantiperioden på ett år är över till den återförsäljare

där produkten köptes eller till en av Olympus servicestationer

som anges i anvisningarna och begära nödvändiga

reparationer.

2 Kunden transporterar produkten till återförsäljaren eller

en auktoriserad Olympus-servicestation på egen risk och

ansvarar för alla kostnader som kan uppstå i samband med

transporten.

3 Den här garantin gäller inte under följande omständigheter

och kunden kommer att få betala för reparationerna, även

för defekter som uppstår inom den ettåriga garantitiden som

beskrivs ovan.

a. Defekter som uppstår p.g.a. felaktig användning (t.ex.

om produkten används på ett sätt som inte beskrivs i

bruksanvisningen etc).

b. Defekter som uppstår p.g.a. reparation, ändringar,

rengöring etc. som utförs av någon annan än Olympus

eller en auktoriserad Olympus-servicestation.

c. Defekter som uppstår p.g.a. transport, att produkten ramlar

ner, stötar etc. när produkten har köpts.

d. Defekter eller skador som uppstår p.g.a. brand, jordskalv,

översvämning, oväder, andra naturkatastrofer, föroreningar

av miljön och ojämn strömtillförsel.

e. Defekter som uppstår p.g.a. att produkten förvaras felaktigt

(hög temperatur, hög luftfuktighet, nära insektsmedel som

t.ex. naftalin eller skadliga ämnen (läkemedel, droger)),

sköts felaktigt etc.

f. Defekter som uppstår p.g.a. urladdade batterier etc.

g. Defekter som uppstår p.g.a. att sand, jord etc. tränger in

i produkten.

h. När det här garantibeviset inte lämnas in tillsammans med

produkten.

i. När garantibeviset har ändrats med avseende på år,

månad och dag då produkten köptes, kundens namn,

återförsäljarens namn och serienummer.

j. När ett köpebevis inte kan uppvisas tillsammans med

garantibeviset.

4 Garantin gäller endast produkten; garantin gäller inte för

tillbehör som fodral, kamerarem, objektivlock och batterier.

84 SV

5 Olympus enda ansvar enligt denna garanti ska begränsas

till att reparera eller byta ut produkten och undantar

ansvarskyldighet för indirekta eller följdskador av något slag

som drabbar kunden p.g.a. att produkten är defekt. Detta

gäller särskilt om objektiv, filmer, annan utrustning eller

tillbehör som används med produkten förloras eller skadas

eller skador som uppstår p.g.a. att reparationer fördröjs eller

dataförlust.

Observera!

1 Denna garanti gäller i tillägg till och påverkar inte kundens

lagstadgade rättigheter.

2 Om du har frågor beträffande denna garanti, kontaktar

du någon av de Olympus servicestationer som anges i

anvisningarna.

Garantins giltighet

1 Denna garanti är endast giltig om garantibeviset har fyllts

i av Olympus eller återförsäljaren. Se till att ditt namn,

återförsäljarens namn, serienummer samt år, månad och

datum för inköpet har fyllts i.

2 Förvara garantibeviset på ett säkert ställe eftersom du inte

kan få ett nytt.

3 Alla reparationsanspråk från en kund i samma land som

produkten köptes ska vara föremål för villkoren enligt den

garanti som utfärdats av Olympus-distributören i det landet.

Om den lokala Olympus-distributören inte utfärdar en separat

garanti eller om kunden inte befi nner sig i det land där

produkten köptes ska villkoren i den världsomspännande

garantin gälla.

4 Där det är tillämpligt, gäller denna garanti över hela världen.

De Olympus servicestationer som anges i denna garanti

kommer att gärna infria garantin.

* Se den bifogade listan över Olympus auktoriserade

servicenätverk.

Friskrivningsklausul

Olympus tar inget ansvar och ger inga garantier, vare sig

uttryckligen eller underförstått, för eller rörande något innehåll

i detta skriftliga material eller programvaran, och ska under inga

förhållanden vara ansvarsskyldigt för några underförstådda

säljbarhetsgarantier eller garantier för lämplighet för ett visst

syfte eller för eventuella följdskador eller indirekta skador

(inklusive men inte begränsat till skador rörande förlust

av affärsvinster, avbruten affärsverksamhet och förlust

av affärsinformation) som uppstår genom användningen

eller oförmågan att använda detta skriftliga material eller

programvaran. I vissa länder är det inte tillåtet att utesluta eller

begränsa ansvarsskyldigheten för följdskador eller indirekta

skador, så det är möjligt att ovanstående begränsningar inte

gäller för dig.


http://www.olympus.com/

OLYMPUS EUROPA HOLDING GMBH

Besöksadress: Consumer Product Division

Wendenstrasse 14–18, 20097 Hamburg, Tyskland

Tfn: +49 40 – 23 77 3-0/Fax: +49 40 – 23 07 61

Godsleverans: Modul H, Willi-Bleicher Str. 36, 52353 Düren, Tyskland

Brev:

Postfach 10 49 08, 20034 Hamburg, Tyskland

Teknisk kundsupport i Europa:

Besök vår hemsida http://www.olympus.se

eller ring vårt AVGIFTSFRIA NUMMER*: 00800 – 671 083 00

i Österrike, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Luxemburg,

Nederländerna, Norge, Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien.

* Observera att vissa (mobila) telefontjänster/-leverantörer inte låter

dig ringa +800-nummer eller kräver ytterligare prefi x.

För europeiska länder som inte fi nns med här ovan, eller om

du inte anslutstill numret ovan, använd följande

BETALNUMMER: +49 180 5 – 67 10 83 eller +49 40 – 237 73 48 99.

Vår tekniska kundsupport är öppen från 9 till 18, mellaneuropeisk tid (måndag till fredag).

Auktoriserade återförsäljare

Sweden: Olympus Sverige AB

Box 1816

171 23 SOLNA

Tel.: 08 735 34 00

© 2013

VM771901

More magazines by this user
Similar magazines