Protokoll styrelsemöte Växjöbridgen 2013-03-25 - Förbundet ...

svenskbridge.se

Protokoll styrelsemöte Växjöbridgen 2013-03-25 - Förbundet ...

Protokoll styrelsemöte Växjöbridgen 2013-03-25

Närvarande:

Gunbritt Öhlén

Göran Magnusson

Agneta Svahn

Jan-Olof Hjelmberg

Bertil Karlsson

Ingrid Svensson

Anders-Eric Andersson

§ 1 Mötet öppnas

Gunbritt förklarade mötet öppnat och hälsade styrelseledamöterna välkomna.

§ 2 Val av justerare

Till justerare valdes Bertil Karlsson.

§ 3 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 4 Konstituerande av styrelsen

Ordförande Gunbritt Öhlén, vald till ordförande vid årsmötet den 24 mars 2013

Vice ordförande Bertil Karlsson

Sekreterare Agneta Svahn

Kassör Göran Magnusson

Ledamot Jan-Olof Hjelmberg

Suppleanter Ingrid Svensson

Anders-Eric Andersson

§ 5 Firmatecknare

Beslutades att ordförande eller vice ordförande i förening med ordinarie styrelseledamot skall

vara firmatecknare. Vidare beslutades att ge kassören fullmakt att ansvara för löpande

ekonomiska transaktioner.

§ 6 Senaste styrelseprotokollet

Avtalet med PU ska omförhandlas innan april månads utgång. Göran och Gunbritt förhandlar

med PU om nytt avtal.

§ 7 Rapport från årsmötet den 24 mars 2013

Bertil Karlsson sammanfattade årsmötet kort. Det togs bl.a. upp; organisationen för klubbens

tävlingsverksamhet, utbytesmatchen mot Varberg, grund- och vidareutbildning för mindre

rutinerade spelare, handikappsystemet, simultantävlingar, utbildning.

§ 8 Ekonomisk rapport inkl. delårsbokslut per den 24 mars 2013

Göran redovisade för en ej periodiserad resultatrapport per den 24 mars 2013. Ett preliminärt

resultat visar på minus 12 000 kr.

Revision ska ske per 130324. Delårsbokslutet ska vara klart till ett styrelsemöte innan maj

månads utgång.

____________________________________________________________________________________

Styrelsemöte 2013-03-25 1


§ 9 Tävlingar

- Översyn av vårens spelprogram

Bertil kollar vårens spelprogram. Ser till att det blir en tävlingsledarträff.

- Sommarbridge – upplägg + anmäla till Bridgetidningen

PU kommer att spela onsdag. Bertil ansvarar för klubbens planering.

- Nybörjarträff 15-28 april

Göran och Gunbritt ansvarar för planering samt kollar med SBF vad som gäller. Anders-Eric

kollar vilka som är nybörjare.

- Simultantävlingar under våren

Bertil kollar upp detta.

- Utse tävlingsansvarig i styrelsen

Bertil Karlsson valdes till Tävlingsansvarig.

§ 10 Utbildning

- Nybörjarkurs hösten 2013

Gunbritt sonderar om vi har några som är intresserade att leda en kurs. PU kommer att ha

en ”blänkare” i PU´s tidning inför höstens kurs.

- Fortsättningskurser hösten 2013

Planering fortsätter.

- Utse utbildningssamordnare i styrelsen

Gunbritt valdes tillsvidare.

§ 11 Information

- Uppdatera information på hemsidan + anslagstavlan

Gunbritt ansvarar.

- Informera Förbundet Svensk Bridge om medlemsavgift samt ny styrelse

Gunbritt ansvarar.

- Utse informationsansvarig

Gunbritt valdes till informationsansvarig.

§ 12 Tävlingsledare / blivande tävlingsledare

- Arrangera en träff och planera utbildning

Styrelsen anser att det är akut. Planeringen fortsätter.

- Utse ansvarig i styrelsen

Bertil Karlsson valdes.

§ 13 Städdag i klubblokalen

Gunbritt ansvarar och bestämmer dag.

§ 14 Inbjuda medlemmar att göra en insats för klubben

- T.ex. tävlingsledare, cafeterian, hemsidan, sponsring, trivselskapande åtgärder,

brickläggning eller något annat.

Gunbritt ansvarar.

§ 15 Frågor vi måste ta oss an snarast

- Göra en arbetsordning för styrelsen

- Upprätta spelplan för hösten

- Fastställa spelavgift och priser

- Pengahantering – kupongsystem modell Filbyter?

- Cafeterian – förenkla

____________________________________________________________________________________

Styrelsemöte 2013-03-25 2


- Upprätta en inventarieförteckning

- Påbörja budgetarbete och verksamhetsplan för kommande år

- Ersättning till brickläggare och tävlingsledare

- Hemsidan – behov av en egen hemsida

§ 16 Övriga frågor

Utbyte med Varberg, kanske i september.

Göran pratar med Sture om Silverligan.

§ 17 Nästa styrelsemöte

Måndagen den 15 april kl. 16.00.

§ 18 Mötet avslutas

Gunbritt förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse.

Växjö 2013-04-09

___________________ ___________________ ____________________

Agneta Svahn Gunbritt Öhlén Bertil Karlsson

Sekreterare Ordförande Justerare

____________________________________________________________________________________

Styrelsemöte 2013-03-25 3