Protokoll ST32. 2009-05-07. - Förbundet Svensk Bridge

svenskbridge.se

Protokoll ST32. 2009-05-07. - Förbundet Svensk Bridge

Protokoll ST32. 2009-05-07.

Protokoll fört på möte med styrelsen i Värmlands-Dals Bridgeförbund torsdagen den 7 maj 2009.

Närvarande:

Suzanne Larsson, ordförande

Torbjörn Askernäs, sekreterare

Torbjörn Olsson

Lillevi Gustavsson

Ingrid Petersén

Ingrid Skoglund

ST32:01 Mötets öppnande.

Ordföranden, Suzanne, hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

ST32:02 Föregående protokoll.

Sekreteraren gick igenom föregående mötesprotokoll, ST31, daterat 2009-04-01, vilket

godkändes och justerades.

ST32:03 Förberedelser inför Vårårsmötet..

Mingel – Suzanne tar fram några utmärkelser och presentkort att delas ut under

minglet.

Torbjörn O visade upp preliminärt tävlingsprogram att förelägga vårårsmötet.

Torbjörn A meddelade att medaljerna är klara och hämtade från leverantören. Suzanne

och Torbjörn A kollar upp vilka som ska ha de kompletterande medaljerna.

TL på årsmötestävlingen blir Anders Ljung.

Torbjörn A tar fram en Excelfil för snabb beräkning av Rallyresultatet samt kopierar

upp årsmöteshandlingar till mötet.

Torbjörn O köper in vin till lotteri.

Torbjörn A kontaktar OLW för att försöka få sponsring med chips till minglet.

Lillevi och Ingrid P tar hand om förtäring och ser till att detta fungerar.

Gamla hemsidan sägs upp. Detta meddelas även på Vårårsmötet.

ST32:04 Aktiveringskursen för TL

Kursen blev inställd p.g.a. för få deltagare. Ny undersökning hur intresset ser ut kommer att

göras under hösten..

Protokoll. Sid 1 (2)

VDB Styrelsemöte ST32 – 2009-05-07


ST32:05 Brickläggningskontrakt.

Torbjörn A var ej klar med detta. Beräknas dock vara klart innan säsongen avslutas.

ST32:06 Åtgärdslistan.

Lillevi kunde stryka ett antal punkter på åtgärdslistan. För närvarande är det bara 2 punkter

kvar på listan.

ST32:07 Utvärdering av styrelsens arbete + arvoden.

Suzanne konstaterade att samtliga styrelseledamöter varit närvarande på minst 5 styrelsemöten

och även aktivt utfört de arbetsuppgifter man tilldelats av styrelsen varför kriterierna för att få

arvode uppfyllts av samtliga styrelseledamöter.

Torbjörn O meddelade att han avsäger sig sitt arvode.

DTL har löpande fått ersättning för de till honom utdelade arbetsuppgifterna varför inget

ytterligare arvode betalas ut.

ST32:078 Övriga frågor.

Suzanne meddelade att Jan Lööw frånsagt sig uppdraget som DTL. Styrelsen valde Torbjörn

Olsson till ny DTL med omedelbar verkan.

Anders Darle kvarstår i TK liksom Mikael Skoog. Torbjörn O vill även ha en ledamot från

Karlstadtrakten.

Suzanne meddelade att hon pratat med Pierre Berg angående Lesjöfors verksamhet. De har

verksamheten i klubben vilande f.n. men de är fortfarande över 8 medlemmar. Klubben

återkommer i detta ärende.

Suzanne tackade styrelsen för ett gott utfört arbete under verksamhetsåret.

ST32:09 Nästkommande möte.

Inget datum bestämdes.

ST32:10 Mötets avslutande.

Suzanne tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

____________________________

Torbjörn Askernäs

____________________________

Suzanne Larsson

Protokoll. Sid 2 (2)

VDB Styrelsemöte ST32 – 2009-05-07

More magazines by this user
Similar magazines