Generationskampen om jobben - Svenskt Näringsliv

svensktnaringsliv.se

Generationskampen om jobben - Svenskt Näringsliv

Inledning 3

Inledning

Att snabbt få ett jobb efter avslutad utbildning är viktigt på ett antal olika sätt. Genom arbetsinkoms

terna kan ungdomar förverkliga sina drömmar vare sig det gäller att skaffa sitt eget boende,

bilda familj eller att resa. Att däremot tvingas stå utanför arbetslivet stoppar inte bara dessa drömmar

tillfälligt. Ofta får det också långsiktiga konsekvenser. Ungdomarna går miste om värdefull arbetslivs

erfarenhet samtidigt som de kunskaper som inhämtades under utbildningen blir inaktuella.

Sveriges arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin har under våren räknat på ungdomsarbetslöshe

ten med en något annorlunda metod. Han dividerade antalet arbetssökande, borträknat

studenter som söker och är beredda att ta ett arbete, med hela befolkningen i gruppen 15-24 år.

Genom detta kom man fram till att vi har en ungdomsarbetslöshet på blotta 6,3 procent. Räknat

på det viset skulle den totala arbetslösheten inte vara högre än 4,1 procent och vi skulle inte ha

några egentliga pro blem på arbetsmarknaden. Vi menar att detta är ett alltför vågat sätt att räkna

och att den egentliga arbetslösheten är så hög som SCB presenterar – om inte högre. Problemet

är betydligt mer alarme rande än vad arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin vill kännas vid,

och det är också ett stort problem att den svenska ungdomsarbetslösheten är högre än i de flesta

jäm förbara länder. Den glo bala konjunkturnedgången och finanskrisen har dessutom förvärrat

situatio nen markant.

I den här rapporten specialstuderar vi hur krisen påverkat olika generationer på ar betsmarknaden.

Arbetslöshetssiffrorna visar bara en del av sanningen. I själva verket påverkar krisen ungdomarna i

betydligt högre grad än vad den officiella statistiken visar. En stor del av ungdomarna som förlorar

sina jobb blir aldrig registrerade som arbetslösa.

I det efterföljande avsnittet redovisar vi varför det svenska regelverket konsekvent missgynnar ungdomars

möjligheter på arbetsmarknaden och vi studerar även de långsiktiga konsekvenserna av

ung domsarbetslöshet för de enskilda individerna.

I två helt nya opinionsundersökningar som presenteras i denna rapport visas också att det hos

majorite ten finns ett klart missnöje med dagens regelverk, detta både bland unga och vuxna.

Rappor ten av slutas med en genomgång av olika reformer som skulle kunna bryta den nega tiva

utvecklingen för ungdomar på den svenska arbetsmarknaden.

Svenskt Näringsliv

More magazines by this user
Similar magazines