SVUs informationsblad, nr 1 2013 - Svenskt Vatten

svensktvatten.se

SVUs informationsblad, nr 1 2013 - Svenskt Vatten

Projekt & rapporter

Projekt inom Svenskt Vatten Utveckling

Detta är ett informationsblad från Svenskt

Vatten Utveckling som distribueras till alla

som är med i vår sändlista. Informationsbladet

ges ut 2 gånger per år.

Informationsbladet innehåller bland annat information

om projekt samt efterföljande rapporter, som utförts

med bidrag från Svenskt Vatten Utveckling.

Svenskt Vatten Utvecklingskommittén har tagit fram

prioriterade områden för utlysningsmedel där Avlopp

& Miljökommittén under 2012 har lagt till kommentarer

rörande de prioriterade områdena för Avlopp &

Miljö.

Mer information om projekt, utlysningar, rapporter

samt kommande konferenser och seminarier m.m. hittas

Svenskt Vattens hemsida. www.svensktvatten.se

26 projekt beviljades medel år 2012

12-101 Biogasuppgradering-ekonomisk och teknisk

utvärdering

Tobias Persson, SGC

12-102 Utveckling av VASS Dricksvatten – Delprojekt

2: Datainsamling, analys och utvärdering av

nyckeltal dricksvatten

Annika Malm, Göteborg Vatten

12-103 Jämförelser av nonovirusanalyser i ytvatten

Elisabeth Hallin, SMI

12-104 Projektprogram inom dricksvattenområdet

för FoU inom dricksvatten inom dricksvattenområdet

i Sverige – från råvatten till tappkran

Thomas Pettersson, Institutionen för Bygg- och miljöteknik,

Chalmers tekniska högskola

12-105 Förlängning av Program för stärkande av

forskning, utveckling och utbildning inom den regionala

vattenförsörjnings- och avloppstekniken i

södra Sverige

Jes la Cour Jensen, VA-teknik vid Institutionen för Kemiteknik,

Lunds tekniska högskola

12-106 Livlängdsbedömningar av gummiringsfogar

hos VA-ledningar

Kristian Thörnblom, SP Pipe Center

12-107 Känn ditt råvatten: GIS stöd för prioritering

av parasitkällor

Johan Åström, Tyréns AB

12-108 Bearbetning av forskningspublikationer

röran de emissioner av lustgas och metan från avloppssystem

Magnus Arnell, Urban Water

Svenskt Vatten Utveckling Informerar Nr 1 mars 2013


Projekt

12-109 Metoder för att förhindra avloppspåverkan

på råvatten, Fas 1: förstudie

Magnus Bäckström, Vatten & Miljöbyrån AB

12-110 Metod för att kompensera för förångning

av VFA vid TS-analys

Cecilia Vahlberg, Tekniska Verken i Linköping

12-111 Hållbara system för biogas från avlopp och

matavfall

Åsa Davidsson, Lunds tekniska högskola

12-112 Studie av organisationsformer inom VAsektorn

i Sverige – Hur de används och dess effekter

Anna Thomasson, Institutet för ekonomisk forskning/

KEFU, Ekonomihögskolan, Lunds universitet

12-113 Utvärdering av interferensmodulerad flödescytometri

som tidigt varningssystem för mikrobiell

smitta

Johanna Samuelsson, Trollhättan Energi, Göteborgs stad,

Norrvatten och Vivab

12-114 Avgasning av slam för ökad reningskapacitet

och förbättrade slamegenskaper

Marinette Hagman, NSVA

12-115 Långtidsfunktionen av dagvattenvåtmarker

– Bläckaslöv våtmark och damm i Växjö

Godecke Blecken, LTU, Växjö kommun

12-116 Konkret handledning för bedömning av

lakvatten inom REVAQ

John Sternbeck, WSP Environmental

12-117 Förstudie till projekt om bräddningars påverkan

på miljö och hygieniska risker

Peter Sörngård, Svenskt Vatten

12-118 Pilotstudie – ny kombination av slambehandling

för hygienisering, minskad slamproduktion

samt reduktion av lukt efter mesofil rötning

Jesper Olsson, Uppsala Vatten och Avfall AB, Mälardalens

högskola

12-119 Strategier att reducera silver och vismut i

urbant avloppsvatten

Bo Bergbäck, Institutionen för naturvetenskap, Linnéuniversitetet

12-120 Utveckling av verktyg för beräkning av avloppsreningsverks

klimatpåverkan

Susanne Tumlin, Gryaab AB

12-121 Mikrobiella biomarkörer för kvalitetssäkring

av dricksvatten

Peter Rådström, Teknisk mikrobiologi, LTH

12-122 Utnyttja naturligt förekommande fager för

att säkerställa desinfektionseffekten

Emma Forsberg, Lackarebäcks vattenverk Laboratoriet,

Göteborg Vatten med stöd av SLU/SVA

12-123 VA-kluster Mälardalen 2013–2015

Bengt Carlsson, Institutionen för informationsteknologi,

Uppsala universitet

12-124 Alternativa metoder och metodiker för att

säkerställa tätheten och kvaliteten hos skarvar i nya

markförlagda tryckvattenledningar av etenplast

Gunnar Bergman, Swerea, KIMAB AB

12-125 Utvärdering och rekommendationer för

reningsteknik avseende lukt vid ARV och biologisk

behandling

Sten-Åke Barr, ÅF

12-126 Halter av 60 spårelement i klosettvatten för

fastställande av klosettvattenkvalitet-huvudstudie

Sven-Erik Svensson, SLU Alnarp, Område Agrosystem

Läs mer om projekten på www.svensktvatten.se

2


Högskolornas projektprogram

Ramprogrammet för dricksvattenforskning

vid Chalmers, DRICKS, omfattar delområdena råvattenskydd,

beredning och distribution samt det integrerade

området riskanalys/riskhantering. DRICKS

finansieras av Svenskt Vatten Utveckling, EU, MSB,

Göteborgs Stad och VIVAB. Slutdatum för nuvarande

programperiod är 31 december 2014.

Program för FoU inom VA i södra Sverige

vid Lunds Tekniska Högskola, ska stärka VA-tekniken

(speciellt inom avancerad avloppsvattenhantering) i

södra Sverige. Programmet finansieras av Svenskt Vatten

Utveckling och MISTRA samt av VA SYD, Hydrotech,

Primozone och VA-Ingenjörerna som alla har

med doktorander i programmet. Slutdatum för nuvarande

programperiod är 31 augusti 2015.

VA-kluster Mälardalen

är ett forsknings- och utbildningskluster inom vatten

och avloppsområdet. Medlemmar i klustret är

lärosäten i Mälardalsregionen (Uppsala universitet,

KTH, SLU, Mälardalens högskola), LTH i Lund,

VA-organisationerna i Mälardalen (Stockholm Vatten,

SYVAB, Käppalaförbundet, Uppsala Vatten, Mälarenergi

och Eskilstuna Energi och Miljö) och IVL

Svenska Miljöinstitutet. Klustret kommer i första hand

arbeta för att fungera som ett stöd till verksamheten vid

VA-organisationerna i Mälardalen och övriga Sverige.

Målet är att bidra till en effektivisering av våra avloppsoch

slamhanteringssystem med hänsyn tagen till energi-

och resursutnyttjande. Slutdatum för nuvarande

programperiod är 31 december 2015.

Dag&Nät

vid Luleå Tekniska Universitet, har beviljats stöd för

projektprogram med inriktning mot dagvatten- och

ledningsnätsfrågor. Slutdatum för nuvarande programperiod

är 31 augusti 2013.

Teknikprogrammet ”Tillväxt och hållbarhet i

lokalsamhällets infrasystem”

bedrivs vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet och

har under 2012 finansieras av Svenskt Vatten Utveckling,

Avfall Sverige och PricewaterhouseCooper samt

forskargruppen i Lund som genomför forskningen.

Teknikprogrammet är ett forskningsprogram som

startade 1991 för att etablera en forskningsmiljö med

inriktning mot de kommunala tekniska kontorens

ekonomi, organisation och administration. Forskningen

koncentreras på följande områden: Strategi

och branschstruktur inom tekniska försörjningssystem,

Tekniska kontorens organisationsutveckling, Tekniska

kontorens styrsystem och lärande samt Kalkyler för tekniska

försörjningssystem.

Information från högskolornas

projektprogram

DRICKS

Pågående projekt

Inom EU-projektet VISK (www.visk.nu), som koordineras

av Göteborg Stad, har DRICKS ansvarat för

fältmätningar i Göta älv under perioden juni 2011–

juni 2012, där Norovirus och indikatororganismer i

orenat och renat avloppsvatten, råvatten och biflöden

har kartlagts. Provtagare har varit installerade och tagit

flödesproportionella dygnsprover på inkommande och

utgående avloppsvatten i tre större avloppsreningsverk.

Månadsvisa råvattenprover har tagits som stickprover

vid fem råvattenintag i Göta älv samt i tre biflöden.

Resultaten från dessa prover kommer att utvärderas och

sammanställas under vårvintern och presenteras vid

VISK slutkonferens i Oslo 19–20 mars 2013. Intressanta

resultat visar på varierande avskiljningseffektivitet

för de tre reningsverken, där preliminära resultat visar

på variationer mellan 1–3 log10-enheter under året. Vidare

ser man som väntat en tydlig säsongsvariation på

Norovirus förekomst i både avloppsvatten och råvatten

under året. Samtliga resultat kommer att publiceras i

en VISK-rapport som är fritt tillgänglig för alla intresserade

under första halvåret 2013.

Inom DRICKS har man länge arbetat med att ta fram

tillämpade metoder för riskanalys, och i många sammanhang

framhålls enklare riskranking som en användbar

metod för att rangordna risker och identifiera

de mest kritiska. Detta genomförs genom att bedöma

sannolikheten och konsekvensen på t.ex. en 4- eller

5-gradig skala som bl.a. WHO framhåller som lämplig

i arbetet med Water Safety Plans (WSP), som ingår i

Livsmedelsverkets handbok för risk- och sårbarhetsanalys

för dricksvattenförsörjning. I en nyligen accepterad

vetenskaplig artikel presenterar Lindhe m.fl. (2013) en

ny metod för hur resultaten från en riskrankning kan

användas som utgångspunk då riskreducerande åtgärder

utvärderas och jämförs. Metoden bygger på s.k.

multikriterieanalys vilket gör det möjligt att ta hänsyn

till exempelvis både den möjliga riskreduktionen,

kostnaden för åtgärderna och eventuellt andra viktiga

aspekter. En viktig funktion med metoden är också

möjligheten att ta hänsyn till osäkerheter i de bedömningar

av t.ex. sannolikhet och konsekvens som görs.

Metoden möjliggör således en vidare användning av

resultat från en riskrankning i arbetet med att utvärdera

och identifiera de mest lämpliga åtgärderna för att reducera

risken.

Inom DRICKS har nyligen ett arbete med att ta fram

nyckeltal för vattenverk, VASS Dricksvatten, slutförts.

3


Högskolornas projektprogram

Målet med arbetet har varit att svenska dricksvattenproducenter

skall kunna bedöma och värdera sin verksamhet

inom det enskilda vattenverket samt mellan

olika vattenverk. Jämförelser mellan vattenverk görs

via nyckeltal som baserade på insamlade driftdata mm.

Nyckeltal och data på anläggningsnivå är indelade i sex

kategorier (Figur 1). Ett hälsomässigt säkert vatten bedöms

utifrån antalet rutinprov med anmärkning som

tagits i vattenverket och på ledningsnätet samt genom

en förenklad GDP (god disinfektionspraxis) som ingår

i VASS Dricksvatten och visar om tillräcklig barriärverkan

för bakterier, virus och parasiter uppnås på verket.

Figur 1 Kategorier av data och nyckeltal som ingår i VASS

Dricksvatten

Uppsats och avhandling

Lindhe, A., Rosén, L., Norberg, T., Røstum, J. and Pettersson,

T.J.R. (2013). Uncertainty modelling in multicriteria

analysis of water safety measures. Accepted for

publication in Environment, Systems and Decisions.

Personalnytt

VIVAB är sedan årsskiftet den tredje svenska kommunen

som tagit steget och blivit en aktiv medlem som ger

ett årligt finansiellt bidrag till DRICKS. VIVAB ingår

därmed med en industriledamot, Alexander Keucken, i

DRICKS ledningsgrupp, jämte Johan Bengtsson Trollhättan

Energi och Lena Blom Göteborg Stad.

Program för FoU inom VA-teknik

Södra

VA-teknik Södra utvidgar kretsen av deltagare

VA-teknik Södra påbörjade den 1 september 2012 en

ny treårsperiod i och med att Svenskt Vatten beviljade

en fortsättning av programmet. I den nya treårsperioden

utökas programmets deltagarkrets; utöver VA SYD

och VA-teknik vid Lunds tekniska högskola innefattar

programmet nu även Gryaab AB, NSVA och Vatten

Miljö Teknik vid Chalmers tekniska högskola.

Avslutande av några av VA-teknik Södras

större forskningsprojekt

VA-teknik Södras deltagande i Mistraprogrammet MistraPharma

är nu nära slutförandet i och med att Per Falås

disputerade strax före jul och Gerly Hey disputerar

den 21 februari.

Per Falås avhandling – Removal of pharma ceuticals

in biofilm and activated sludge systems – har fokus på

att undersöka skillnaden i förmåga hos aktivt slam och

biomassa på rörliga bärare att reducera läkemedelssubstanser.

Det visade sig att för många substanser bröts

läkemedlen ner mycket snabbare av biomassa på bärare.

Avhandlingen går att hitta på VA-teknik Södras hemsida

Svenskt Vatten: www.svensktvatten.se/SVU/

Hogskoleprogram. Per arbe-tar fortfarande inom området

eftersom han har fått en postdoc-anställning på

EAWAG i Schweiz för att kun-na fortsätta det arbete

han gjorde där i slutet av doktorandarbetet.

Gerly Hey har arbetat parallellt med Per inom MistraPharma-projektet,

men med fokus på kemiska metoder.

Hon disputerade den 21 februari med avhandlingen

Application of chemical oxidation processes for removal

of pharmaceuticals in biologically treated wastewaters.

Tyngdpunkten i arbetet är att utveckla kemiska

oxidationsmetoder för reduktion av läkemedel som kan

anpassas till svenska avloppsreningsverk.

Anna Bernstad disputerade i juni 2012 med avhandlingen

Household food waste management – Evaluations

of current status and potential improvements

using life-cycle assessment methodology. I arbetet har

miljömässiga utvärderingar av insamlings- och behandlingssystem

för organiskt avfall inklusive system baserad

på kökskvarnar tagits fram.

Ny industridoktorand på AnoxKaldnes AB

Maria Piculell påbörjade sina doktorandstudier inom

VA-teknik Södra våren 2012. Maria arbetar med utvärdering

av bärarens betydelse och design i suspenderade

biofilmsprocesser. Parametrar som biofilmstjocklek,

syreöverföring, omblandning och reduktionshastighet

kommer att undersökas både i laboratorie-, pilot- och

fullskala. En första vetenskaplig artikel - On the roles

of biofilm and suspended biomass in MBBR systems

- kommer att presenteras på 9th IWA International

Conference on Biofilm Reactors, Paris 28-31 maj 2013.

Prisbelönta examensarbeten inom VA-teknik

Södra det senaste året

Många examensarbeten med hög kvalitet har slutförts

inom VA-teknik Södra under det senaste året och tre av

dem har belönats med priser:

4


Högskolornas projektprogram

• Linn Malmquist har fått SYSAVs uppsatsstipendium

för bästa examensarbete i avfallsbranschen med uppsatsen

Utvärdering av förbehandlingsprocessen på biogasanläggningen

vid Kungsängens gård i Uppsala.

• Lisa Magnusson och Frida Skult har fått Rambølls

stipendium för bästa examensarbete inom VA-teknik

för examensarbetet Potential för biologisk fosforavskiljning

vid Torekovs avloppsreningsverk.

• Salar Haghighatafshar har fått Rambølls pris för bästa

examensarbete inom miljö för uppsatsen Management

of hydrogen sulfide in anaerobic digestion of enzyme

pretreated marine macro-algae.

Alla examensarbeten inom VA-teknik Södra och VAteknik

Södras aktivitetsrapport 2011–2012 kan hittas

på: www.svensktvatten.se/SVU/Hogskoleprogram

VA-kluster Mälardalen

VA-teknik Mälardalen

Allmänt

VA-kluster Mälardalen är ett i huvudsak regionalt kluster

som samordnar forskning och utbildning inom VA.

Forskning bedrivs inom området resurseffektiv avloppsvattenrening

och slamhantering med särskilt fokus på

(i) Hantering av nya utsläppskrav på kväve, fosfor och

BOD, (ii) Övervakning, styrning och optimering, (iii)

Hållbar återföring av växtnäring och organiskt material

till åkrar, (iv) Biogasproduktion, (v) Hantering av

svårnedbrytbara ämnen och (vi) Minskade utsläpp av

klimatgaser. Under 2012 har klustret utökats med fyra

nya medlemsorganisationer: Norrköping Vatten, Tekniska

Verken i Linköping, Växjö kommun och Örebro

kommun och klustret består nu av 17 organisationer.

VA-kluster Mälardalen har fått en ny projektansökan

för perioden 2013-15 beviljad av Svenskt Vatten Utveckling.

Mer information om klustrets verksamhet

under 2012 kommer att ges i en verksamhetsberättelse

publicerad som en SVU C-rapport. Läs mer om Mälardalsklustret

på www.va-malardalen.se.

• Den 12 december 2012 höll VA-kluster Mälardalens

sin årliga workshop. Här presenterades aktuella projektsamarbeten

mellan forskare och reningsverk

kring ammoniakhygienisering av slam, mätning av

enzymaktivitet för optimering av biologiska reningsprocesser,

avvägning mellan vattenkvalitet, växthusgasutsläpp

och driftskostnad, utvärdering av luftningsstrategier

på tre stora reningsverk samt teknik

för att styra och optimera deammonifikation. Workshopen

hade ca 40 deltagare.

• Den 21–22 augusti höll klustret ett internt internat.

Internatet syftade till att diskutera forskningsagendan

och samarbetsmöjligheter för nästkommande

projektperioden.

• Resultat från forskningen inom klustret har bland

annat presenterats på

**

IWA World Water Congress (WWC2012), Busan,

Korea, 16–21 september

**

IWA Nutrient Removal and Recovery Conference

(NRR2012), Harbin, Kina, 23–26 september

**

2 International Congress Environment Protection,

Energy saving, Sustainable Environmental

Management. Lviv 19–22 september

**

Reglermöte 2012, 13–14 juni

**

International Conference of Applied Energy,

Kina, 2–5 juli

**

IT & Water, Amsterdam, 4–6 november

**

VA-mässan i Göteborg, 18–20 september

**

India Water Impact Summit 2012, 3–5 december

**

Conference “Future urban sanitation to meet

new requirements for water quality in the Baltic

Sea Region”, Yalta, Ukraine, 7–10 maj

• Hösten 2012 startade klustret ett nyhetsbrev via e-

post. Nyhetbrevet går ut till ca 100 personer inom

och utom klustret ungefär en gång i månaden. Nyheter

uppdateras kontinuerligt på klustrets hemsida,

där man även kan anmäla sig till nyhetsbrevet.

• KTH har under året startat ett nytt mastersprogram

inom Miljöteknik. I programmet ingår kurser inom

VA.

Nya projekt

• Forskare i VA-kluster Mälardalen deltar i ett nytt

VINNOVA-finansierat projekt ”Morgondagens

kommunala vattenrening – en produktionsanläggning

för nyttigheter” under perioden 2012–2014.

IVL koordinerar inom ramen för utlysningen Utmaningsdriven

innovation.

• JTI deltar i VINNOVA-projektet ”Grå-gröna systemlösningar

för hållbara städer”, även det inom Utmaningsdriven

innovation. CBI Betonginstitutet

koordinerar.

• IVL, UU och Stockholm Vatten deltar I EU-projektet

DIAMOND – Advanced data management and

Informatics for the optimum operation and control

of wastewater treatment plants under perioden

2012–2014.

• SLU startade 2012 upp projektet ”Kartläggning av

hygieniseringsteknik för säker forsforåterförsel”

• Ny COST Action “Conceiving wastewater treat-

5


Högskolornas projektprogram

ment in 2020 – energetic, environmental and economic

challenges (WATER_2020)” har startats upp

inom EU. Ulf Jeppsson, LTH, och Elzbieta Plaza,

KTH, är utsedda att representera Sverige i denna actions

Management Committee.

Personalnytt

• Jesper Olsson har börjat som doktorand vid Mälardalens

högskola. Jesper kommer fokusera på samrötning

av olika substrat och alger samt att finna en

ekonomisk och resurseffektiv process för hygiensiering

av slam.

• 2 nya doktorander (Ramesh Saagi, Kimberly Solon)

anställdes vid IEA sommaren 2012 inom ramen för

7FP EU projekt (Marie Curie Initial Training Networks)

”Sustainable and Integrated Urban Water

System Management”.

• Käppalaförbundet och Syvab finansierar sedan hösten

2012 en doktorand inom biogasproduktion

(Maximilian Lüdtke) som är anställd på IVL med

doktorandhandledning från KTH och SLU.

• Vid IWA World Water Congress blev Gustaf Olsson

vid LTH utsedd till IWA Honorary Member och Ulf

Jeppsson också vid LTH blev utsedd till IWA Fellow.

Avhandlingar och examensarbeten

• Under 2012 har ett trettiotal examensarbeten utförts

med anknytning till VA-kluster Mälardalen. Rapporterna

kan laddas ner från hemsidan:

www.va-malardalen.se

• Jingjing Yang KTH presenterade sin licentiatavhandling

den 11 juni 2012 med titeln Controlling and

monitoring of Deammonification process in moving bed

biofilm reactor.

• Herbert Mpagi Kalibbala försvarade sin doktorsavhandling

den 12 september 2012 med titeln Removal

of natural organic matter and control of trihalomethanes

formation in water treatment

Kommande händelser

• 15 februari hålls en processingenjörsträff för klustrets

VA-organisationer i Eskilstuna.

• VA-kluster Mälardalens årliga workshop planeras till

den 4 december 2013.

• IWA konferensen ”Sludge management and anaerobic

digestion in a broad holistic system perspective”

går i Västerås den 6–8 maj 2013 arrangeras av bl.a.

VA-kluster Mälardalen. Se vidare på:

www.hsm2013.se

• Mälardalens högskola planerar att 2013 starta ett

nytt mastersprogram inom Mark- och miljöteknik. I

programmet kommer kurser inom VA att erbjudas.

• Forskare från klustret planerar att ge presentationer

på bland annat 11th IWA Conference on Instrumentation

Control and Automation 18-20 september

2013, Narbonne, Frankrike och Nordiska avloppskonferensen

NORDIWA 2013 den 8–10

oktober i Malmö.

Intensiva regn – hot mot stadens vattensystem

Urban nederbörd har stor inverkan på mängden föroreningar

till dagvattensystemen samt deras miljöpåverkan.

Doktoranden Matthias Borris studerar i projektet

Hydroimpact – Dagvattenkvalitet i ett förändrat klimat/

WP3 Hydrological effect modelling at various scales hur

vattenkvalitet och masstransport påverkas av olika faktorer,

speciellt då landnyttjande och nederbördskaraktäristik.

De globala klimatmodellerna behöver skalas ner till lokala

förhållanden, t.ex. en stad av Luleås storlek. Den

urbana hydrologiska modellen möjliggör studier av hur

stadsmiljöns ytor (asfaltbeläggning, tak, infrastruktur)

kan anpassas till förändrade årstidsförlopp, där torrperioder

blandas med regn med varierande omfång och

intensitet.

I olika scenarios ändras regnets egenskaper vilket påverkar

dagvattnets halter av föroreningar. Det handlar

effektmässigt om att sediment, tungmetaller eller mikroorganismer

lösgörs med ökande flöden i mark eller på

ytan. Dessutom kan noteras att regn mitt i högvinterperioden

kommer att bli mer vanligt förekommande,

nederbörd på frusen mark eller täta is/snöytor påverkar

både avrinningsförlopp och avrinningsvägar.

Biofilter/permeabla ytor istället för konventionell asfalt

eller gröna tak istället för plåttak är två alternativ som

kan förbättra dagvattnets avrinningsförlopp samt hantering

av föroreningar. Projektet finansieras av FOR-

MAS och drivs i samarbete med SMHI samt Lunds

Universitet.

Händelser i urval

• Den 21 t.o.m. 25 maj deltog Ahmed Al-Rubaei i

WWW-YES workshop Urban Water – Risk or Resource

i Paris, Frankrike. Doktorander från hela världen

möttes för att presentera forskningsprojekt, tillgodogöra

sig kollegors artiklar samt utveckla ett nytt

forskningsfokus. Dessutom studerades ett flertal

dagvatten-anläggningar i Paris.

6


Högskolornas projektprogram

• I det internationella samarbetet mötte Godecke

Blecken Bill Hunt, expert i dagvattenfrågor och docent

vid North Carolina State University, 19-22 juni

2012. Under mötet diskuterades samverkan i form

av gemensamma forskningsprojekt. Dagvattengruppen

vid NC State University är en av de av USA:s

mer framstående forskningsgrupper.

• 13–15 augusti presenterade forskare från Dag&Nät

ett flertal projekt under Nordic Water 2012 in Uleåborg,

Finland.

• Den 3–7 september medverkade forskare från

Dag&Nät med ett antal projektredovisningar under

konferensen Urban Drainage Modelling i Belgrad,

Serbien.

• September 2012 påbörjades ett omfattande provtagningsprogram

på dagvatten i Östersund. Arbetet är

del av doktoranden Helen Galfis forskningsprojekt

som fokuserar på dagvattnets innehåll och variabilitet.

Syftet är att ta fram nya schablonhalter som kan

anpassas efter plats och tid. Vatten Östersund tillsammans

med andra samverkande kommuner har

här uppmärksammats lokalt i media.

• På VA-mässan i Göteborg presenterade Dag&Nät

8–20 september i en fullmatad monter pågående

verksamhet. Inom samma ram deltog Maria Viklander,

LTU, och Stefan Marklund, Luleå kommun, i

en öppen intressentdiskussion om nationellt framgångsrikt

FoU-samarbete.

• Den 13–14 november organiserade slutligen Svenskt

Vatten i samarbete med Dag&Nät vid Luleå Tekniska

Universitet, IWA Sverige och Föreningen Vatten i

Stockholm den välbesökta dagvattenkonferensen

Hantering av föroreningar i dagvatten: Internationella

erfarenheter och svenska utmaningar. Världsledande

forskare från Kanada, England och Sverige gav en

historisk överblick av utvecklingen inom dagvattenforskningen

och en inblick i kunskapen som finns

idag, samtidigt som forskare och yrkesaktiva fick

osökt tillfälle att utbyta erfarenheter samt knyta nya

kontakter. Dessutom presenterade Dag&Nät i ett

separat block aktuella projekt i Sverige.

Nya projekt

Dag&Nät har, tillsammans med flera andra forskningsgrupper

vid LTU, tilldelats 23 miljoner kronor från

Vinnova och Hjalmar Lundbohm Research Centre

(HLRC) för utvecklingsprojektet Attract som är kopplat

till de stora samhällsomvandlingarna i Kiruna och

Gällivare. I samarbete med företag och kommunerna

ska varor och tjänster för attraktivt och hållbart samhällsbyggande

i kallt klimat utvecklas. Allt från attraktiva

utemiljöer, isolermaterial och lågenergihus, till

innovativa hållbara energi- och VA-lösningar anpassade

för kalla områden kommer att omfattas av projektet.

Därtill har Dag&Nät beviljats drygt 5 miljoner kronor

under fyra år för projektet Renovering av åldrande

avloppsledningsnät – Förbättrar miljö och hälsa eller

bortkastade pengar? Projektet kommer att beröra bräddningar

i avloppsnätet, överkopplingar mellan spill- och

dagvattenledningar samt renoveringsmetoder som kan

resultera i minskat inläckage och därmed minska belastningen

på reningsverk och recipienter. Verktyg för

att kunna prioritera vilka brädd punkter som ska åtgärdas

kommer också utvecklas inom ramen för projektet.

Dag&Nät har av Norrbottens Forskningråd och Åke

och Greta Lissheds Stiftelse samt Stiftelsen R.J.Gust.

Richert erhållit 650 000 kronor för att undersöka hur

gröna tak klarar sig i kallt klimat. Frågeställningen är

aktuell och faktiskt för första gången i världen på gång

att i kallt klimat studeras centralt i Luleå, närmare bestämt

på ett nybyggt flerbostadshus med en ”grön” takkonstruktion.

I projektet är det primärt avrinning och

vattenkvalité som skall studeras. Av intresse är också

hur snön som under vinterhalvåret lagras på taket samlar

på sig föroreningar från t.ex. trafik och närliggande

industrier.

Personalnytt

Camilla Westerlund, forskarassistent inom forskargruppen

Stadens Vattensystem vid LTU med fokus på

forskningsprojekt om ”kvalitet på vägdagvatten i kalla

klimat” lämnade gruppen efter sommaren 2012. Hon

har tagit an sig en ny utmaning som vattensamordnare

Vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikt.

Där fortsätter hon arbeta med VA-frågor och förblir

därmed en viktig kontaktperson inom området.

Richard Newman har anställts som post-doc. Han

kommer ursprungligen från Sheffield, England. Hans

forskningsintresse är förändring av socio-tekniska system

som hjälpmedel för minimerad översvämningsrisk

och bättrad anpassning i urbana avrinningsområden.

Fokus i forskningen ligger på att förstå hinder för socio-tekniska

övergångar, detta för att underlätta den anpassning

som krävs för att möta utmaningar som följer

av rådande förhållanden (då främst klimatförändring

och urbanisering). Inom Stadens Vatten arbetar Richard

med dagvattenfrågor – bland annat anknuten till

Vinnovaprogrammet Attract.

Avhandlingar

Annicka Cettner lade i december 2012 fram sin avhandling

Overcoming inertia to sustainable stormwater

management practice. Hon undersökte de administrativa

system som idag reglerar hanteringen av dagvatten

7


och huruvida de kan anpassas till nya förutsättningar,

bland annat genom en enkätstudie som skickades ut

till landets samtliga kommunala VA-avdelningar. I avhandlingen

har hon identifierat visioner och stödjande

processer som varande viktiga förändringsvillkor när

kommunala tjänstemän arbetar med stadens dagvatten.

Resultaten visar att utvecklingen mot en hållbar dagvattenhantering

i Sverige går långsamt framåt och att

utvecklingen kan påverkas av stödjande organisatoriska

kontexter.

Huvudhandledare var professor Maria Viklander och

som biträdande handledare fungerade universitetslektor

Annelie Hedström.

Mer information om avhandlingen:

www.ltu.se/dag-nat

Doktoranden Karolina Berggren planerar att disputera

till sommaren 2013. Hon studerar i sitt arbete den effekt

förändrade regn har på dagvattensystem. Under

flera år har hon studerat indikatorer som kan användas

för att undersöka dagvattensystem och hur modellsimuleringarna

påverkas av vilken teoretisk regntyp som

nyttjas. Den avslutande fasen i arbetet handlar om

grönytornas påverkan på flödet i ledningssystem, en

parameter som kan vara betydande om jorden är vattenmättad

eller frusen.

Huvudhandledare är professor Maria Viklander och biträdande

handledare är forskningsassistent Anna-Maria

Gustafsson samt adjungerad professor Richard Ashley.

Mer information om vår verksamhet:

www.ltu.se/dag-nat

8


Publicerade rapporter under 2012

Management

2012-09 Kostnader för VA i omvandlingsområden

– en handledning

Erik Kärrman, Frida Pettersson, CIT Urban Water Management

AB, Åsa Erlandsson, Ecoloop AB

2012-11 Arbetsmiljöverktyg för kommunala avloppsrenings-verk

– www.ArbetsmiljöVA.se

Eliana Alvarez de Davila, Ann-Beth Antonsson, IVL

Svenska Miljöinstitutet

2012-03 Kommunala VA-planer – en kunskapsöversikt

Mats Johansson, Ecoloop AB

Dricksvatten

2012-06 Norovirus i vatten – En litteraturstudie

Elisabeth Hallin, Avdelningen för Beredskap, Smittskyddsinstitutet

2012-14 Genomträngning av kemiska markföroreningar

till dricksvatten i distributionsnätet

Magnus Bäckström, Maria Eklund, och Ann-Sofie Wikström,

Vatten & Miljöbyrån AB

Rörnät

2012-16 Regnintensitet i Europa med fokus på

Sverige – ett klimatförändringsperspektiv

Claes Hernebring, DHI, Bengt Dahlström, Ombros, Erik

Kjellström, SMHI

2012-14 Genomträngning av kemiska markföroreningar

till dricksvatten i distributionsnätet

Magnus Bäckström, Maria Eklund, och Ann-Sofie Wikström,

Vatten & Miljöbyrån AB

2012-13 Undersökningsmetoder för att hitta källorna

till tillskottsvatten

Ulf Lundblad, Jonas Backö

2012-08 Matavfallskvarnar – Långtidseffekter på

ledningsnät

Jonathan Mattsson och Annelie Hedström, Luleå tekniska

universitet

Avlopp och miljö

2012-02 NOS-dagvatten – Uppföljning av dagvattenanläggningar

i fem Stockholmskommuner

Jonas Andersson, Sophie Owenius och Daniel Stråe, WRS

Uppsala AB

2012-18 Silver i produktkedjan: Från konsumentvaror

till avloppsslam med aktörsperspektiv

Derek Diener och Ulrika Palme, Chalmers tekniska högskola

2012-17 Avdödning av indikatororganismer vid

långtidslagring av avvattnat slam

Agneta Leander, VA SYD, Erik Helmersson, Josefine Elving,

Ann Albihn, Statens Veterinärmedicinska Anstalt

2012-15 Rötning av avloppsslam vid 35, 55 och

60°C

Hamse Kjerstadius och Åsa Davidsson, Lunds tekniska

högskola, Liselotte Stålhanske, VA SYD, Eva Eriksson och

Mikael Olsson, Danmarks tekniske universitet, Jes la Cour

Jansen, Lunds tekniska högskola

2012-12 Kväveavskiljningens effekt på Ekoln

Irina Persson, Jenny Pirard, Anders Larsson, Caroline

Holm, Alexandra Lousa-Alvin

2012-10 Återvinning av fosfor och energi ur

avloppsslam genom termisk behandling i fluidiserad

bädd – Utvärdering och optimering av prestanda för

slutprodukten

Nils Skoglund och Dan Boström, Umeå universitet, Alejandro

Grimm och Marcus Öhman, Luleå tekniska universitet

2012-07 Mekanisk förbehandling av slam innan

rötning – En erfarenhetssammanställning av försök

gjorda på Käppalaverket

Agnieszka Witkiewicz, Käppalaförbundet

2012-05 Halter av 60 spårelement i klosettvatten

för fastställande av klosettvattenkvalitet – förstudie

Christina Johansson, Christina Johansson Utredningar &

Dokumentation, Sven-Erik Svensson, Område Agrosystem,

SLU Alnarp.

2012-04 Rötning med inledande termofilt hydrolyssteg

för hygienisering och utökad metanutvinning

på avloppsreningsverk

Emelie Persson, Elin Ossiansson, BioMil AB. My Carlsson,

Martina Uldal, Sofia Johannesson, AnoxKaldnes AB

2012-01 Svavelväte i avloppsreningsverk – en exponeringsstudie

Ragnar Rylander, BioFact Miljömedicinska Forskningscentrum,

Lerum; Jenny Schmitz, Yara AB, Köping

9


Serie C

Management

C LU nr 202 Befolkningsförändringar: Vilka blir

de redovisade ekonomiska effekterna i avgiftsfinansierade

kommunaltekniska verksamheter?

Jonas Fjertorp, Företagsekonomiska institutionen vid

Lunds universitet

C IVL B2050 Fallstudie – Avgiftssystem fosfor och

kväve för kommunala avloppsreningsverk

Olshammar M, Malmaeus M, Ek Mats, Åmand L, Baresel

C, IVL Svenska Miljöinstitutet

Rörnät

C VB2011_DagoNatLTU Dag&Nät Verksamhetsberättelse

2011

Maria Viklander, Stadens vatten/VA-teknik, Luleå tekniska

universitet

C Norconsult 2011-11-14 Tillskottsvatten i avloppsledningsnät

Bertil Forsberg, Norconsult AB

Avlopp och miljö

C SGC 269 Process för ökad biogasproduktion

och energieffektiv hygienisering av slam

Gustav Rogstrand, Henrik Olsson, Chan Anneli Andersson,

Niklas Johansson, Mats Edström

C SGC 246 Karakterisering av föroreningar i biogas

före och efter uppgradering till fordonsgas

Karine Arrhenius, SP, Ulrika Johansson, SP

C VB2011_DagoNatLTU Dag&Nät Verksamhetsberättelse

2011

Maria Viklander, Stadens vatten/VA-teknik, Luleå tekniska

universitet

C VA-teknik Södra_2011 VA-teknik Södra – Aktivitets-rapport

september 2010 – augusti 2011

Jes la Cour Jansen, Karin Jönsson VA-teknik vid Institutionen

för Kemiteknik, LTH, och Henrik Aspegren VA SYD

C VB2011 VA-kluster MD Verksamhetsberättelse

2011 VA-kluster Mälardalen

Redaktörer Bengt Carlsson, Institutionen för informationsteknologi,

Uppsala universitet samt Linda Åmand,

IVL Svenska Miljöinstitutet

10


Konferenser och seminarium

För mer information om Svenskt Vattens konferenser

och seminarier, gå in på Kalendarium på Svenskt Vattens

hemsida: www.svensktvatten.se

Nationell Dricksvattenkonferens

17–18 april 2013 Göteborg. Nationella dricksvattenkonferensen

hålls i år för andra gången. Den första

hölls 2011, och är tänkt att hållas vartannat år. Den här

gången är vi på Chalmers Conference Centre i Göteborg.

Läs mer på: www.trippus.se

HSM 2013

HSM 2013 – den första internationella IWA konferensen

med temat Holistic Sludge Management, kommer

hållas 6-8 maj 2013 i Västerås.

Läs mer på: www.hsm2013.se

ICA2013

18–20 september 2013, Narbonne Frankrike

ICA2013 – är den 11:e IWA konferensen inom temat:

Instrumentation, Control and Automation. Konferensen

kommer äga rum den 18–20 september 2013 i

Narbonne, Frankrike.

Läs mer på: www1.montpellier.inra.fr

NORDIWA 2013 – 13:de Nordiska Avloppskonferensen

Välkommen till den Trettonde Nordiska Avloppskonferensen,

8–10 oktober 2013 i Malmö!

Avloppskonferensen har arrangerats vartannat år sedan

1989 på olika platser i de nordiska länderna. Läs mer

på: www.svensktvatten.se

Vattenstämma 2013

Vattenstämman äger rum i Umeå den 14–15 maj. Vattenstämman

är en nätverks- och mötesplats för vatten-,

miljö- och samhällsplanerare. När bladet kommer ut

går det att anmäla sig. Klicka här för anmälan:

www.svensktvatten.se

IWA

IWA erbjuder konferenser för hela VA-området, exempelvis:

13th World Congress on Anaerobic Digestion,

25–28 juni 2013, Santiago de Compostela, Spanien

Klicka här för anmälan: www.ad13.org

11


Nästa möte

SVU:s kommitté sammanträder följande

datum:

Möte 1 Den 16 april 2013

Möte 2 Den 10 september 2013

Ansökningar SVU tillhanda

senast 5 juni.

Möte 3 Den 12 december 2013

Ansökningar SVU tillhanda

senast 21 oktober.

Kontakt

Daniel Hellström

Utvecklingsledare

Sekreterare i SVU-kommittén

Tfn 08-506 002 08

Mob 0768-36 42 11

daniel.hellstrom@svensktvatten.se

Sonja Ländén

Redaktör för informationsbladet

Tfn: 08-506 002 19

sonja.landen@svensktvatten.se

Skicka mejl till SVU@svensktvatten.se

för att anmäla dig till sändlistan och

få mejl när nya rapporter publiceras

samt informationsblad 2 gånger per

år.

Om man vill ha nyheter oftare kan

man följa Svenskt Vatten Utveckling

på: Twitter(@SVUtveckling

Svenskt Vatten AB

Box 47607

117 94 Stockholm

Tfn: 08-506 002 00

Fax: 08-506 002 10

svensktvatten@svensktvatten.se

www.svensktvatten.se

Ansvarig utgivare:

VD Lena Söderberg

Grafisk form: Sonja Ländén, Svenskt Vatten

Foton: Thomas Henrikson och Svenskt Vatten

More magazines by this user
Similar magazines