Rapportlista - områdesindelad - Svenskt Vatten

svensktvatten.se

Rapportlista - områdesindelad - Svenskt Vatten

Svenskt Vatten Utveckling

Rapportlista 1992–2014

områdesindelad


Svenskt Vatten Utvecklings rapporter områdesindelade

Svenskt Vatten AB

Box 47607, 117 94 Stockholm

Tfn: 08-506 002 00 Fax: 08-506 002 10

svensktvatten@svensktvatten.se

www.svensktvatten.se

Alla rapporter är tryckta till och med år 2001.

Från och med år 2001 finns rapport erna (även)

som pdf-fil.

Från och med år 2002 markeras tryckta

rapporter med (Tryckt).

Utgivningsserier i Svenskt Vatten Utveckling

(SVU)

SVUs ordinarie rapporter ges normalt

beteckningen årtal-nr i ordning för

innevarande år.

Det finns också en B-serie och en C-serie:

• Serie B används för enklare och/eller kortare

rapporter, oftast från mindre projekt.

• Serie C används för redovisning av projektresultat

i annan form än Svenskt Vattens egna

ordinarie SVU-rapporter.

Ny rutin för utgivande av Svenskt Vatten Utvecklings (SVUs) egna rapporter

från och med 1 november – förhandsvisning exklusivt för medlemmar.

Förändringen är en del i Svenskt Vattens arbete med att tydliggöra medlemserbjudandet. Då det

enbart är medlemmar som betalar en FoU-avgift får dessa exklusiv förhandsinformation om de

senaste FoU-resultaten.

Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för medlemmar under tre månader

genom länk som skickas ut i e-post.

Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla som vanligt genom Svenskt Vattens

hemsida, vår rapportdatabas, Vattenbokhandeln och Newsdesk. Företagsabonnenter och övriga

icke-medlemmar som anmält sig till SVUs sändlista kommer då att få sedvanlig Newsdesk e-post.

Dricksvatten

1992-04 Artificial Groundwater Recharge – State of the Art

Cristina Frycklund

1992-05 Analysmetoder för klordioxid, klorit och klorat

Mats Lindgren och Einar Pontén

1992-06 Undersökning av förfilter för järn- och manganreduktion vid dricksvattenrening

Tibor Nemeth och Åke Elgemark

1992-13 Konstgjord grundvattenbildning

Bertil Sundlöf och Lars Kronqvist

1992-19 Hårdgöring av dricksvatten med krita-kolsyra,

ett alternativ till kalk-kolsyra – en kunskapsinventering

Dan Göthe och Bertil Israelsson

1993-03 Algtoxiner i dricksvatten – en undersökning

vid två svenska vattenverk samt litteraturstudie

Heléne Annadotter

1993-05 Användning av klordioxid – Reaktorstudier och halter

i distributionssystemet vid nio vattenverk

Mats Lindgren och Einar Pontén

1994-05 Vattenförbrukningens dygnsvariation

Lars Nikell

1994-08 Konstgjord grundvattenbildning – Processtudier

vid inducerad infiltration och bassänginfiltration

Cristina Frycklund, Gunnar Jacks, Per-Olof Johansson och Kerstin Lekander

1


1994-09 Desinfektion/oxidation som förbehandling av ytvatten

Mats Engdahl

1995-07 Hårdhetshöjning av dricksvatten med krita-kolsyra, ett alternativ till kalk-kolsyra

– Fullskaleförsök vid Öxsjöverket Lerum

Dan Göthe och Bertil Israelsson

1996-12 Litteraturdatabas för grundvatten i urban miljö på Internet

Chester Svensson

1997-07 Dricksvatten och korrosion – En handbok för vattenverken

Bo Berghult, Ann Elfström Broo, Torsten Hedberg

1998-04 Långsamfilters reningspotential

Essie Andersson

1998-05 Kontaktfiltrering av ytvatten – en teknik på frammarsch

Maria Byström

1998-11 Ozonbehandling följt av långsamfiltrering vid dricksvattenframställning

Anette Seger

1998-15 Dricksvattensituationen i Sverige

Anders Hult

Rapporten finns också sammanfattad i nyhetsbrevet VA-Forsk fokuserar

1999-02 Miljöföroreningar i dricksvatten

Olof Bergstedt, Nicklas Paxéus och Henrik Rydberg

1999-03 Processmodell för vattenverk – Tillämpning av Weasel på sju svenska vattenverk

Claes Hernebring och Bengt Zagerholm

1999-14 Spårämnesförsök som undersökningsmetodik vid konstgjord grundvattenbildning

Lena Tilly, Lena Maxe och Per-Olof Johansson

1999-17 Optimering av långsamfilter

Husam S. Jabur och Jonas Mårtensson

1999-18 Konstgjord grundvattenbildning avskiljning av organiskt material i den omättade zonen

Johanna Blomberg, redaktör

1999-19 Hårdgörning av dricksvatten med krita i torr form och kolsyra

– fullskaleförsök vid Öxsjöverket i lerum

Dan Göthe och Bertil Israelsson

2000-05 Konstgjord grundvattenbildning. 100-årig teknik inom svensk dricksvattenförsörjning

Göran Hanson

2000-12 Dricksvatten och korrosion – en handbok för vattenverken. Andra utökade upplagan

Ann Elfström Broo, Bo Berghult och Torsten Hedberg

Alla rapporter är tryckta till och med år 2001. Från och med år 2001 finns rapporterna (även)

som pdf-fil. Från och med år 2002 markeras tryckta rapporter med (Tryckt).

2001-01 Bioreaktorer i dricksvattenberedningen

Jan Andersson, Torsten Hedberg och Malte Hermansson

2002-03 Dricksvattnets kvalitetsföränding i ledningsnätet

Bengt Zagerholm

Bilagor kan erhållas från Svenskt Vatten

2003-13 Drifterfarenheter vid vattenverk med kemisk fällning under hösten/våren 1998–99

Claes Hernebring

2


2003-15 Fluoridrening av dricksvatten – en litteraturstudie

Kenneth M Persson, Bo Berghult och Ann Elfström-Broo

(Tryckt)

2003-17 Mineralämnen och metaller i 20 kommunala dricksvatten i södra Sverige

Ingegerd Rosborg, Bengt Nihlgård och Lars Gerhardsson

2003-18 Utveckling av alternativ till Hg-COD för mätning av

syreförbrukande ämnen i kommunalt avloppsvatten

Gregory M. Morrison och Mercedes Benito

2003-26 Genomfrätningar på kopparrör – orsaker, undersökningsmetoder och motåtgärder

Tor-Gunnar Vinka

2003-28 Trycktransienter i rörsystem för vattentransport – problem och nytta

Lennart Jönsson

2003-30 Optimal säkerhet i vattenförsörjningen

Bror Olsson och Erik Isgård

2003-35 Avhärdning av dricksvatten – tillämpning i Sverige

Torsten Hedberg och Mark de Blois

2003-36 Påverkan på säkerheten i vattenförsörjningen från strandbetande nötkreatur

– fallstudie Göta älv

Lars Rosén och Joanna Friberg

(Tryckt)

2003-39 Rensningsmetoder för långsamfilter

Husam S. Jabur och Jonas Mårtensson

2003-40 Miljöpåverkan av polyelektrolyter från användning vid reningsverk

Cajsa Wahlberg och Nicklas Paxéus

2003-42 Riktlinjer för användning av lut på vattenverk

Ulf Kolback

2003-46 Användning av en elektronisk tunga för övervakning av dricksvattenproduktion

Robert Bjorklund

2003-48 Partikelmätning – ett nytt sätt att kontrollera vattenkvalitet

Sudhir Chowdhury

2004-01 Filter av olivinsand för avskiljning av naturligt organiskt material vid dricksvattenrening

Dan Berggren, Erik Jonsson, Per-Olof Johansson, Jon Petter Gustafsson och

Josefin Abrahamsson

2004-07 Mikrobiell tillväxt från råvatten till kran i dricksvattensystem

Thor Axel Stenström och Ulrich Szewzyk

2004-12 Systemanalys av dricksvattenförsörjning med avseende

på mikrobiologiska barriärer och miljöpåverkan

Erik Kärrman, Olof Bergstedt, Therese Westrell, Gerald Heinicke,

Thor-Axel Stenström och Torsten Hedberg

(Tryckt)

2004-13 Pilotförsök med nanofiltrering av fluoridhaltigt dricksvatten

Kenneth M Persson och Stefan Billqvist

C B1522

Underlag för val av policy för krav på kväverening i avloppsreningsverk i södra Sverige

Mikael Olshammar, Mats Ek, Magnus Rahmberg och Ulrika Bark

3


2005-17 Mikrobiologiska barriärer i vattenrening

Frank Persson, Gerald Heinicke, Torsten Hedberg, Olof Bergstedt, Claes Wångsell,

Henrik Rydberg, Inger Kjellberg och S-E Kristenson

2006-02 Dricksvatten och säkerhet mot terrorism i USA

Rolf Larsson

2006-05 Järnkorrosion i dricksvattenledningar – betydelsen av

strömningshastighet och beredningssteg för reduktion av NOM

Ann Elfström Broo, Bo Bergult, Stein Wold Østerhus och Lars J. Hem

2006-07 Återvinning av vattenverksslam

Hans Ulmert, Ida Fritzdorf, Börje Gestlöf, Kjell Stendahl och Kenneth M Persson

2006-10 Mikrobiologisk barriärverkan vid konstgjord grundvattenbildning

– en litteraturstudie om påverkande faktorer

Kajsa Engblom och Måns Lund

2006-19 Reduktion av naturligt organiskt material och mikroorganismer i konstgjord grundvattenbildning

– Del 1: Kolonnförsök med natursand ifrån Gråbo

Måns Lundh, Emma Holmström, Jonas Långmark och Henrik Rydberg

2006-27 Uran i dricksvatten från bergborrade brunnar

– exponering, utsöndring och njurtoxiska effekter

Anders Seldén, Bernt Bergström, Britt-Marie Ek, Britt-Marie Öjstrand, Bror Edlund,

Camilla Högdahl, Carin Norberg, Carl-Göran Ohlson, Cecilia Lundholm och Lars Weiss,

Lennart Andersson

C 95-06

C 2006-3

Undersökning av vattenverksslams användbarhet på bevuxen mark

Birgitta Jonasson

Legionella i vatteninstallationer

Görel Allestam, Birgitta de Jong, Bertil Jönsson, Ingegerd Kallings, Rolf Kling och

Thor-Axel Stenström

2007-06 Modellberäkning av konstgjord grundvattenbildning

Bengt Zagerholm, Maria Vikström och Bernt Persson

2007-11 Avloppsutsläpp och mikrobiologisk påverkan i råvattentäkten Göta älv

Johan Åström och Thomas Pettersson

2007-12 Uranrening av dricksvatten

Marta Ahlquist, Caroline Ranelycke och Kenneth M. Persson

2007-15 Blandning och omsättning i dricksvattenreservoarer

Ola Nordblom och Olle Ljunggren

2008-16 Relevant skydd för svenska vattentäkter

Rolf Larsson och Rikard Lidén

2008-20 Endotoxin i svenskt kranvatten

Johan Forssblad och Henéne Annadotter

C 164-2008

Veiledning for UV-desinfeksjon av drikkevann

Bjørnar Eikebrokk, Christen Ræstad, Lars J. Hem och Karl Olav Gjerstad

2009-03 Tidiga förvarningssystem – Är det något för våra kommuner?

Annelie Hedström, Robert Jonsson och Anna Mäki

2009-04 Mikrobiologisk förorening av ytvattentäkter

– kommunala avloppsutsläpp och stokastisk simulering

Johan Åström och Thomas Pettersson

2009-05 MRA - Ett modellverktyg för svenska vattenverk

Josefin Lundberg, Johanna Ansker och Gerald Heinicke

4


2009-10 Råvattenkarakterisering med inriktning på igensättningar av membran och avskiljning av

organiskt material i kemisk fällning

Kristofer Dahlberg, Jesper Knutsson och Gerald Heinicke

2009-14 Effekt av nitrattillsats på algblomning

Britt-Marie Pott, Nils Cronberg, Heléne Annadotter, Stefan Johnsson

och Gertrud Cronberg

C 169-2009 Optimal desinfeksjonspraksis fase 2

Hallvard Ødegaard, Stein Østerhus och Esa Melin

2010-07 Säkrare dricksvattenförsörjning – motverka föroreningsrisker inom avrinningsområden

Joanna Friberg, Lars Rosén, Olof Bergstedt, Björn Larsson

2010-08 Riskanalys från råvatten till tappkran

Andreas Lindhe

2010-09 Analysmetodik för norovirus i ytvatten

Erik Dalin, Johanna Ansker, Peder Häggström, Bengt Dahlberg, Britt-Marie Pott, Per

Ericsson och Per-Eric Lindgren

2010-12 Uran i dricksvatten – reningsmetoder i praktiken

Caroline Ranelycke, Kenneth M Persson, Mikael Jensen, Inger Östergren och Philip McCleaf

2010-13 Utbrott av calicivirus i Lilla Edet – händelseförlopp och lärdomar

Annika Ekvall

C SV-P2010

2011-02 (2:a

revidering)

Råd och riktlinjer för UV-ljus vid vattenverk

Ulf Eriksson

Giardia och Cryptosporidium i svenska ytvattentäkter

Smittskyddsinstitutet

2011-05 Upphandling av ultrafilter (UF)

Gerald Heinicke, Charlotte Lindstedt, Petra Viklund, Helena Almqvist, Olof Bergstedt

2011-06 Realtidsmätning av vattenkvalitet och automatisk provtagning vid befarad mikrobiell

förorening

Kenneth M Persson, Sudhir Chowdhury, Anders Rönnholm, Jing Li

2011-18 Värdering av risker för en relativt opåverkad ytvattentäkt – modellering av

Rådasjön med stöd av inaktiveringsstudier och mikrobiell källspårning

Johan Åström, Olof Bergstedt, Ekaterina Sokolova, Inger Kjellberg Thomas Pettersson,

Charlotta Borell-Lövstedt, Anna Karlsson och Cecilia Wennberg

2012-06 Norovirus i vatten – En litteraturstudie

Elisabeth Hallin

C 29-120

Kartläggning av SCADA-säkerhet inom svensk dricksvattenförsörjning

Erik Johansson

2013-06 Undersökning av hur TOC påverkar kopparutlösning i dricksvatten

Mari Sparr, Claes Taxén

C 29-127

Effektivare fällning vintertid vid vattenverk med höga humushalter i råvattnet

Dilip Roy

2013-01 Fullskaleutvärdering av expanderad lera som filtermaterial i snabbfilter

Susanna Öhman, Stina Welander, Sofia Andersson

2013-08 Om mikrobiella förändringar i dricksvattenledningsnät

Katharina Lührig, Catherine J Paul, Kenneth M Persson, Peter Rådström

2013-14 Dricksvattenprogrammet DRICKS – redovisning av perioden 2009–2011

Thomas Pettersson

5


2013-15 VASS Dricksvatten – uppgifter, nyckeltal och modell för säkert dricksvatten för vattenverk

Mia Bondelind, Thomas Pettersson, Annika Malm, Olof Bergstedt, Johanna Lindgren

2013-16 Geografiska informationssystem för analys av parasitkällor i ytvattentäkter

Johan Åström

2013-17 VA-verkens energianvändning 2011

Anders Lingsten, Mats Lundkvist, Daniel Hellström

2013-20 NORVID – Riskanalys med MRA och GDP baserad på långtidsundersökning av

norovirusförekomst i svenska ytvattentäkter

Johanna Ansker, Elisabet Athley, Per Ericsson, Peder Häggström, Per-Eric Lindgren,

Fredrik Nyström, Britt-Marie Pott

2013-22 Metoder för att förhindra mikrobiell avloppspåverkan på råvatten

Magnus Bäckström, Robert Jönsson, Anna Mäki, Alexandra Sjöstrand, Ann-Sofie

Wikström

Rörnät & Klimat

1994-13 Utjämningsmagasin - erfarenheter i svenska avloppsnät

Rolf Mansfeldt, Mats Andreasson och Bertil Svensson

1994-14 MIKE SHE i Urban Miljö – Tillämpningsexempel Vittskövle

Stefan Winberg, Lars-Göran Gustafsson och Lars Bengtsson

1995-02 Transport av föroreningar i avloppssystem. Beräkningsmöjligheter med MouseTRAP

Clæs Hernebring och Cecilia Appelgren

1995-10 Utvärdering av VAVs läckagestatistik

Ann-Christin Sundahl och Åse Hasselkvist

1995-11 Trädrötter och avloppsledningar. En fördjupad undersökning

av rotproblem i nya avloppsledningar

Örjan Stål och Jörgen Rosenlöf

1995-12 Renovering av vattenledningar. Riktlinjer för metodval, dimensionering och utförande

Thomas Johansson, Per Romdal och Øistein Torgersen

1996-07 Snösmältningspåverkan på avloppssystem inom urbana områden

Claes Hernebring

1997-10 Läcksökning med hjälp av tryckslagsmätningar – Transientmetoden

Lennart Jönsson och Anders Svensson

1997-15 Läck- och dräneringsvatten i spillvattensystem

Hans Bäckman, Bengt Göran Hellström, Anders Jaryd och Åke Jonsson

1998-01 Tryckslag i vattenledningsnät – några exempel

Johan Spännare

1998-02 Tryckslags inverkan på vattenledningsnät

Jakob Büchert och Anders Svensson

1998-17 Hur tolkas en LCA-rapport?

Göran Svensson

1999-16 Kadmium – spårning och analys

Marie Hägglund, Christina Rydh och Birgitta Strandberg

1999-20 Servisavloppsledningar – erfarenheter och råd vid schaktfri renovering

Thomas Johansson

1999-21 Hydraulisk modellering av vattenledningsnät i realtid

Lennart Andersson

6


2000-07 Mätningar i avloppsnät samt principer för verifiering av avloppsmodeller

Bo Granlund och David Nilsson

2000-13 Tryckavloppssystem av rör med klena dimensioner

Bo Göran Lindqvist, Jörgen Lönnbring, Germund Persson och Håkan Svensson

2000-14 Rapportering av årlig bräddning 1994-98. Erfarenheter från kommuner inom utvalda län

Claes Hernebring, Mats Andréasson, DHI, Bertil Forsberg, VAI AV-Projekt

Alla rapporter är tryckta till och med år 2001. Från och med år 2001 finns rapporterna (även) som pdf-fil.

Från och med år 2002 markeras tryckta rapporter med (Tryckt).

2003-02 Boendeaspekter på resurseffektiv hantering av svartvatten och organiskt hushållsavfall

Birgitta Rydhagen

2003-23 Akustisk ”pigging” – en metod för täthetsövervakning

och läcklokalisering på matarledningar

Runo Stenberg och Ulf Rengman

2003-31 Trädrötter och ledningar - goda exempel på lösningar och samverkansformer

Alf Orvesten, Örjan Stål och Anders Kristoffersson

(Tryckt)

2003-34 Korrosion på metaller i svenska jordar – sammanställning

av resultat från fältexponeringar och praktiska erfarenheter

Tor-Gunnar Vinka

C 165

Ekologisk dagvattenhantering i praktiken

Gabriella Lönngren

2004-04 Driftuppföljning av LTA-system i sydvästra Skåne

Mårten Wärnö

2004-08 Anvisningar och riktlinjer för mät-metoder vid

riktningsavvikelsemätning i självfallsledningar

Jens Östlund och Lars Nilsson

C 21103

En långsiktigt hållbar dagvattenhantering – Planering och exempel

Peter Stahre

2005-11 Trädrötter och ledningar – nya rön om rotinträngning i moderna VA-ledningar

Örjan Stål, Kaj Rolf och Don Ridgers

2005-15 Desinfektion på ledningsnätet – effekten på dricksvattenkvaliteten

Jesper Olsson

2006-03 Generella säkerhetsregler för täthetsprovning med luft av självfallsledningar

Dan Ekbäck

2006-04 10års-regnets återkomst – förr och nu. Regndata för

dimensionering/kontrollberäkning av VA-system i tätorter

Claes Hernebring

2006-06 Vattenledningar och vattenläckor. Variationen på dricksvattnets

temperatur och dess betydelse för antalet vattenläckor

Lennart Andersson, Åsa Bengtsson Sjörs och Charlotte Jonelind

2006-14 Beräkning av partikulär föroreningstransport från flödesdata on-line i avloppsledningar

Gilbert Svensson och Claes Hernebring

2006-16 Läckagesökning med lågfrekvent ljudmedia i dricksvattenledningar

Tommy Ekblad

2006-26 Regnintensitet i Sverige – en klimatologisk analys

Bengt Dahlström

7


2007-16 Förnyelsebehov och val av förnyelseobjekt – Förstudie

Birgitta Olofsson och Monika Engman

2008-17 När regnet kommer. Effektivare utnyttjande av kommunernas nederbördinformation

Claes Hernebring

2009-12, Kartläggning av projekteringsverktyg för VA-ledningssystem

José-Ignacio Ramirez, Fredrik Ohls och Tore Lindell

C 26-101

C SP2009-21

Baerekraftig ledningsnett

Sveinung Sægrov

Acceptanskriterier för repor och intryck i plaströr

Gunnar Bergström, Mathias Flansbjer, Linda Karlsson, Sven-Erik Sällberg

och Kristian Thörnblom

2010-01 Luftspolning av tryckavloppsledningar för bekämpning av svavelväte

Magnus Bäckström, Daniel Johansson, Stefan Marklund och Jan-Erik Ylinenpää

2010-03 Fett i avloppsnät – kartläggning och åtgärdsförslag

Godecke Blecken, Maria Viklander, Gilbert Svensson, Annelie Hedström

2010-04 Förebyggande av rotinträngningar i VA-ledningar – utveckling av beslutsstöd

Johan Östberg, Örjan Stål, Max Martinsson, Ann-Mari Fransson

2010-05 Regnintensitet – en molnfysikalisk betraktelse

Bengt Dahlström

2010-11 Invändig inspektion av vattenledningar

Annika Malm

2011-01 Utvärdering av kortbetygsystem för TV-inspekterade avloppsledningar – förstudie

Jens Östlund, Tommy Giertz och Niclas Melander

2011-03 Plan B – hantering av översvämningar i tätorter vid extrema regn

Stefan Ahlman

2011-10 Metoder för täthetsprovning av trycksatta polyetenledningar

Linda Karlsson, Hans Andersson

2011-11 Silver i blad – metod för att identifiera träd som gjort rotinträngningar i

spillvattenledningar

Ann-Mari Fransson

2011-12 Handbok i förnyelseplanering av VA-ledningar

Annika Malm, Anders Horstmark, Elin Jansson, Göran Larsson, André Meyer, Jenny

Uusijärvi

2011-13 Material och åldersfördelning för Sveriges VA-nät och framtida

förnyelsebehov

Annika Malm, Gilbert Svensson

2011-14 Rörmaterial i svenska VA-ledningar – egenskaper och livslängd

Annika Malm, Anders Horstmark, Göran Larsson, Jenny Uusijärvi, André Meyer,

Elin Jansson

2011-17 Undersökning av täthet hos flänsförband i grova plaströr med beräkningar och experiment

Lars Jacobsson och Hans Andersson

C AvfallSverige-

U2011-08

C Norconsult_

2011-11-14

Förstudie av olika system för matavfallsutsortering med avfallskvarnar

Åsa Davidsson, Frida Pettersson, Anna Bernstad

Tillskottsvatten i avloppsvattennät – Ett förslag till utredningsstrategi anpassad till

dagens teknik

Bertil Forsberg

8


C VB2011_

DagoNatLTU

Dag&Nät Verksamhetsberättelse 2011

Maria Viklander

2012-08 Matavfallskvarnar – Långtids-effekter på ledningsnät

Jonathan Mattsson, Annelie Hedström

2013-02 Ny metod för läcksökning

Maria Rothman, Staffan Abrahamson, Nils Karlsson, Lars-Gunnar Huss, Tommy

Johansson, Jan-Olof Ousbäck, Jonas Rahm, Carl Samuelsson, Anders Örbom, Dan

Axelsson

2013-03 Minskning av in- och utläckage genom aktiv läcksökning

Jenny Uusijärvi

2013-05 Utvärdering av Svenskt Vattens rekommenderade sammanvägda avrinningskoefficienter

Linda Tegelberg, Gilbert Svensson

2013-09 Förslag till koder och symboler för VA-ledningssystem – förstudie

Nina Johansson, Anne Adrup

2013-17 VA-verkens energianvändning 2011

Anders Lingsten, Mats Lundkvist, Daniel Hellström

2013-17 VA-verkens energianvändning 2011

Anders Lingsten, Mats Lundkvist, Daniel Hellström

C VB2012_

DagoNatLTU

Dag&Nät Verksamhetsberättelse 2012

Maria Viklander

2014-01 Bräddning från ledningsnät – vägledning för att kontrollera, rapportera och bedöma

miljöbelastning på recipient

Åsa Bengtsson Sjörs (20140127)

Avlopp & Miljö

1992-15 Naturliga system för avloppsrening och resursutnyttjande i tempererat klimat

HB Wittgren och K Hasselgren

1993-01 Alternativ VA-teknik – Exempelsamling

Per-Arne Malmqvist och Agneta Samuelsson

1993-06 Slamspridning på åkermark

Per-Göran Andersson och Peter Nilsson

1993-07 Analys av tillförselgrad till avloppsverk – svårigheter och möjligheter.

Tillämpning på tillrinningen till Tivoliverket i Sundsvall

Claes Hernebring

1993-16 Rötkammares förmåga att bryta ned organiska föreningar i slam

Hans Ring

1994-02 Tillämpning av kvicksilverfri COD-analys inom va-tekniken

Evy Axén och Gregory M. Morrison

1994-03 Drifterfarenheter med biologisk kvävereduktion

Magnus Emanuelsson

1994-04 Bestämning av nitrat i kommunalt avloppsvatten

– en metod lämpad för automatiserad övervakning och kontroll

Christer Björklund, Bo Karlberg och Mikael Karlsson

1994-15 Avskiljare för lätta vätskor och fett

Fred Nyberg

1994-16 Datorstödd simulering av aktivslamprocessen – Försök vid 5 svenska reningsverk

Jes la Cour Jansen, Dines Thornberg och Anders Finnson

9


1995-03 Alternativa avloppssystem i Bergsjön och Hamburgsund.

Delrapport från ECO-GUIDE-projektet

Per-Arne Malmqvist, Hans Björkman, Majlis Stenberg, Ann-Carin Andersson,

Anne-Marie Tillman och Erik Kärrman

1995-04 Utvärdering av biologisk fosforavskiljning vid Öresundsverket i Helsingborg

– Processtekniska och mikrobiologiska aspekter

Magnus Christensson, Karin Jönsson, Natuschka Lee, Ewa Lie, Per Johansson,

Thomas Welander och Kjetill Østgaard

1995-08 Våtmarksrening vid Landsbro ARV

Leif Lorentzon, Göran Nilsson, Yvonne Gunnevik, Carl Odelberg och Thomas Svensson

1995-09 Tvättmedel – Effekter på reningsverk och miljö

Cajsa Wahlberg

1995-13 Nya kemikalier – En utmaning för kommunala reningsverk – Förstudie

Björn Frostell, Bengt Hultman, Jonas Röttorp och Peter Solyom

1995-16 Försöksrapport från biologisk fosforavskiljning vid

Jämshögs reningsverk, Olofströms kommun

Carl-Johan Legetth

1996-01 Organiskt avfall som växtnäringsresurs. Potential

och förslag till forsknings- och utvecklingsinssatser

H B Wittgren

1996-03 Källsorterad humanurin i kretslopp – Förstudie i tre delar

Håkan Jönsson, Anna Olsson, Thor Axel Stenström och Gunnel Dalhammar

1996-08 Rening av avloppsslam från tungmetaller och organiska miljöfarliga ämnen

Erik Levlin, Lars Westlund och Bengt Hultman

1996-09 Kemikaliers effekter i VA-sammanhang – En datasammanställning

Ingemar Dellien

1996-10 Syrgas i kombination med luftinblåsning vid pilotförsök med kväverening vid Västerås

reningsverk

Hermann Wiklund, Kjell-Ivar Dahlqvist och Bernt Ericsson

1997-01 Utvärdering av VA-lösningar i ekobyar

J-E Haglund och B Olofsson

1997-03 Dosering av biokultur i en igensatt infiltrationsanläggning

Jenny Holmgren

1997-04 Biogasanläggningar i Sverige

Anna Lindberg

Bilaga: Biogasanläggningar i Sverige

1997-06 Fosforns växttillgänglighet i olika typer av slam, handelsgödsel samt aska

Kersti Linderholm

1997-08 Alternativa avloppssystem i Bergsjön och Hamburgsund,

Sammanfattande slutrapport från EKO-GUIDE-projektet

Per-Arne Malmqvist och Majlis Stenberg

1997-09 Analys av avloppssystem med datormodeller,

Tillämpningsexempel med MOUSE-systemet

Bo Granlund och Mats Andreásson

1997-11 Modellering av ekologisk dagvattenhantering

Cecilia Wennberg

10


1997-12 Avvattning av avloppsslam med naturnära metoder

– Erfarenheter från ett fullskaleförsök i Lövånger

Daniel Hellström och Elisabeth Kvarnström

1997-16 Avvattningslaguner för slam från enskilda brunnar

Erik Brydolf och Eric Rönnols

1998-06 Utvärdering av WEFs CD kurs "Operations Training – Wastewater Treatment Course"

José-Ignacio Ramíres

1998-07 Nordisk konferens om kväverening och biologisk fosforrening – 1997

Bengt Göran Hellström och Anders Finnson

1998-08 Toluen i avloppsslam – En studie av Lingheds reningsverk

Thomas Hellström och Hans Hedvall

1998-09 Långtidseffekter av storskalig avloppsinfiltration,

– Erfarenheter från Berlin – Brandenburg

Per-Arne Malmqvist, Viveka Ramstedt och Hans Björkman

1998-12 Nitrifikationshämning i svenska kommunala avloppsvatten,

– Undersökningar med screeningmetoden och renkulturer av nitrifikationsbakterier

Karin Jönsson och Camilla Grunditz

1998-13 Katjoniska polyakrylamider – Inverkan på markens mikrobiologi

Mats Johansson, Nicklas Paxéus, Cajsa Wahlber och, Lennart Torstensson

1998-14 Miljöledningssystem för avloppssystem – En handledning

Ann-Carin Andersson och Ann-Charlotte Bauer

1998-16 Systemanalys VA – Hygienstudie

Ann Albihn och Thor Axel Stenström

1999-01 Internationell sammanställning av erfarenheter med ekologisk dagvattenhantering

Janusz Niemczynowicz

1999-05 Bevattning av energiskog med biologiskt behandlat avloppsvatten

Kenth Hasselgren

1999-06 Kartläggning av retention av fosfor och metaller i kommunala slamdeponier

– modellområde Avan i Gävle

Emil Rydin, Kristian Persson och Curt Forsberg

1999-07 Utveckling av en biosensor för denitrifikationshämning

Lena Gumaelius och Gunnel Dahlhammar

1999-08 VA-försörjning och avfallshantering i lokal Agenda 21 i Skåne,

– erfarenheter från 20 kommuner

Peder Hjorth

1999-09 Köksavfallskvarnar – effekter på avloppsreningsverk. En studie från Surahammar

Tina Karlberg och Erik Norin

1999-10 Kompletterande avloppslösningar i flerfamiljshus och offentliga lokaler

Jan-Erik Haglund, Birgitta Olofsson, Maria Rydén och Henrik Tideström

Rapporten finns också sammanfattad i nyhetsbrevet VA-Forsk fokuserar

1999-11 Slamförbränning

Katarina Starberg, Jan-Erik Haglund och Jan Hultgren

1999-12 Organiska för(or)eningar i avloppsvatten från kommunala reningsverk

Nicklas Paxéus

11


1999-15 Miljösystemanalys av hushållens avlopp och organiska avfall – syntes av hanteringssystem

undersökta inom FoU-programmet "Organiskt avfall som växtnäringsresurs"

Erik Kärrman, Håkan Jönsson, Christopher Gruvberger,

Magnus Dalemo, Ulf Sonesson och Thor Axel Stenström

1999-22 Slamspridning på åkermark. Fältförsök med kommunalt

avloppsslam från Malmö och Lund under åren 1981–1997

Per-Göran Andersson och Peter Nilsson

2000-01 Källsorterad humanurin i kretslopp

Håkan Jönsson, Björn Vinnerås, Caroline Höglund, Thor Axel Stenström,

Gunnel Dalhammar och Holger Krichmann

2000-02 Användningsmöjligheter för avloppsslam

Henrik Tideström, Katarina Starberg, Thord Ohlsson, Per-Axel Camper och Peter Ek

2000-03 Hantering av svartvatten från Tegelvikens skola

– kretsloppssystem med våtkompostering

Erik Norin, Christopher Gruvberger och Per-Ola Nilsson

2000-06 Reglering av avloppsreningsverk

Bengt Carlsson och Sara Hallin

2000-09 Slutrapport från FoU-programmet Organiskt avfall som växtnäringsresurs

Ola Palm, Marianne Löwgren och H B Wittgren

2000-10 Utformning och dimensionering av dagvattenreningsanläggningar

Thomas Larm

2000-11 VA-PLAN 2050 – ”VA-samverkan i södra Dalarna”

Tage Hägerman, Pär Johansson, Åsa Johansson och Jonas Larsson

2000-14 Rapportering av årlig bräddning 1994-98. Erfarenheter från kommuner inom utvalda län

Claes Hernebring, Mats Andréasson, DHI, Bertil Forsberg, VAI AV-Projekt

2001-02 Köksavfallskvarnar – en teknik för uthållig resursanvändning

Erik Kärrman, Mattias Olofsson, Bernt Persson, Agneta Sander och Helena Åberg

2001-03 Underlag för gränsvärdeslista

Thomas Hellström, Karin Book, Jan Rennerfelt och Henrik Willers

2001-04 Handbok för renovering och ombyggnad av nedstigningsbrunnar

Thomas Johansson

2001-05 Slamkvalitet och trender för slamhantering

Erik Levlin, Henrik Tideström, Sachida Kapilashrami, Kristina Stark och Bengt Hultman

Alla rapporter är tryckta till och med år 2001. Från och med år 2001 finns rapporterna (även) som pdf-fil.

Från och med år 2002 markeras tryckta rapporter med (Tryckt).

2002-01 Hygieniska aspekter vid avloppsbevattning av Salixodlingar

Anneli Carlander, Thor Axel Stenström, Ann Albihn och Kenth Hasselgren

(Tryckt)

2002-02 Energihandbok för avloppsreningsverk

Börje J. Kjellén och Ann-Carin Andersson

(Tryckt)

2002-04 Kontroll av grundvattentillskott till spillvattensystem

Ulf Lundblad

2002-05 Alternativa åtgärder mot grundvatten i avloppssystem

– att genomföra och förutsäga effekterna med stöd av datormodellering

Lars-Göran Gustafsson och Bertil Sundlöf

(Tryckt)

12


2002-06 De fyra stora – en jämförelse av reningsresultat i

svenska våtmarker för avloppsvattenrening

Jonas Andersson och Sofia Kallner Bastviken

2002-07 Ekologisk dagvattenhantering i Halmstad

Jonas Svensson, Siegfried Fleischer, Torsten Rosenqvist, Lars Stige och Joakim Pansar

(Tryckt)

C 3-02A

Undersökning av anställda i reningsverk

Jörgen Thorn, Lena Beijer och Ragnar Rylander

2003-01 Effekten av reducerat fosforflöde från brackvattensediment

– experiment i Östhammarsfjärden

Emil Rydin och Ulf Westerlund

(Tryckt)

2003-04 Infiltration av avloppsvatten i öppna dammar i kallt norrlandsklimat

Ulf Wiklund

2003-06 Vattenbehandling genom återinfiltration i filterbäddar med skikt av krossad kalksten

Robert Jönsson och Ann-Sofie Wikström

2003-07 Småskaliga avloppsreningsanläggningar – marknadsöversikt över

prefabricerade produkter för behandling i "slutet av röret"

Ebba av Petersens

2003-10 Strategier för effektiv nitrifikation – slamålderns betydelse

Sara Hallin, Per-Eric Lindgren, Stefan Kokalj och Maria Rothman

(Tryckt)

2003-11 Bekämpningsmedelsrester i Alnarpsströmmen

Bo Leander och Charlotte Jönsson

2003-12 Studie av funktion och reningsresultat i öppna filterbäddar

Sören Bylund

3003-16 Rening av dagvatten genom filtrering och sedimentation

Carina Färm

2003-20 Exergianalys som verktyg inom VA-tekniken

Jörgen Hanaeus och Anneli Hedström

2003-21 Täckning av deponier med blandning av avloppsslam och aska.

Erfarenheter, beständighet och andra egenskaper

Jan Sundberg, Maria Carling, Märta Ländell och Bo Svensson

2003-24 Kemisk hygienisering av avloppsprodukter

Björn Vinnerås och Håkan Jönsson

2003-29 Effektiv rörtransport av avvattnat avloppsslam

Anders Sellgren

2003-32 Erfaringer med hygienisering av slam i Norge

Steinar Nybruket, Bjarne Paulsrud och Kjell Terje Nedland

2003-33 Vattenomsättning i några svenska städer

Lars Bengtsson och Janusz Niemczynowicz

2003-40 Miljöpåverkan av polyelektrolyter från användning vid reningsverk

Cajsa Wahlberg och Nicklas Paxéus

2003-41 Karakteriseringen av vattenhantering i Östeuropa

Janusz Niemczynowicz

2003-43 Linermaterial med aska och rötslam

J. Mácsik, Y. Rogbeck, O. Uhlander, B. Svedberg och A. Mossakowska

13


2003-44 Samförbränning av torkat avloppsslam med kol och trä i en panna med fluidiserad bädd

Lars-Erik Åmand, Bo Leckner, Karsten Lücke och Joachim Werther

2003-45 Omsättning av organiska ämnen i VA-system

Henrik Aspegren, Jes la Cour Jansen, Mogens Henze, Per Halkier Nielsen

och Natuschka Lee

2003-47 Omsättning av metaller i slamgödslad Salixodling

Ingemar Lundström och Kenth Hasselgren

2003-49 Vakuumsystem i Höganäs

Göran Olofsson, Jan Dammberg och Rolf Mansfeldt

2003-50 Samförbränning av avloppsslam med kol och trä i en panna med fluidiserad bädd

– anrikning av fosfor och tungmetaller i askor

Lars-Erik Åmand, Bo Leckner, Leif Hansson och Olof Norrlöw

B 2003-101

B 2003-102

B 2003-103

B 2003-104

C 165

C 03-20

C 5224

Fosfor i avloppsslam – växttillgänglighet och markreaktioner

E Otabbong

Förbränning av avloppsslam

Christer Östlund

Småskalig avloppsvattenrening

Krister Fors

Halmfilter

Claës Englund

Ekologisk dagvattenhantering

i praktiken

Gabriella Lönngren

Värmning av avloppsvatten

med spillvärme för att förbättra kvävereningen

Helena Andersson och Jenny Arnell

Robusta, uthålliga små avloppssystem – en kunskaps sammanställning

Ola Palm, Linda Malmén och Håkan Jönsson

5188 Bromerade flamskyddsmedel i avloppsslam

Kerstin Nylund, Malin Haglund, Daniel Berggren, Amelie Kierkegaard, Alison Allan,

Lillemor Asplund och Cynthia de Witt

2004-03 Lakning av slamrest från förbränning och superkritisk vattenoxidation

Erik Levlin, Monica Löwén och Kristina Stark

2004-05 Regional eller lokal hantering av slam från tretton Västgötakommuner

– teknik, miljö och ekonomi

Henrik Tideström, Anette Seger och Jan Hultgren

2004-06 Kombinerad kemisk och biologisk fosforrening på Käppalaverket, Lidingö

– en studie ur ett process-tekniskt, mikrobiologiskt och ekonomiskt perspektiv

Anna Maria Borglund

2004-09 Deammonifikation som en ny process för behandling av

avloppsströmmar med hög kvävehalt – experiment i pilot-skala

Józef Trela, Elzbieta Płaza, Beata Szatkowska, Luiza Gut, Bengt Hultman

2004-10 Fluorkarboner i slam och avloppsvatten från industritvätt och

textila beredningsverk – förekomst och egenskaper

Stefan Posner, Ulf Järnberg

2004-11 Dagvattendammars avskiljningsförmåga

– påverkande faktorer och metodik för bedömning

Maria Vikström, Lars-Göran Gustafsson, Jonas German, Gilbert Svensson

14


2004-14 Vinter vid Bäckaslöv Våtmark – fallstudie från en

dagvattendamm i Växjö kommun, Småland

Annette Semadeni-Davies

2004-15 Samverkan mellan avloppsvattenrening och slambehandling

Bengt Hultman, Erik Levlin, Monica Löwén, Elzbieta Plaza, Jozef Trela

B 2004-102

C 21103

C 1352

Biologisk fosforavskiljning i Sverige – karakterisering, kartläggning och planering

Jes la Cour Jansen, Erik Särner, Eva Tykesson, Karin Jönsson

En långsiktigt hållbar dagvattenhantering – Planering och exempel

Peter Stahre

Östrogena effekter av kommunala och industriella avloppsvatten i Sverige

Anders Svenson, Ann-Sofie Allard, Tomas Viktor, Stefan Örn, Jari Parkkonen

och Lars Förlin, Leif Norrgren

2005-03 Östrogena ämnen i avloppsvatten, slam och lagrad urin

Margaretha Adolfsson-Erici, Maria Pettersson, Cajsa Wahlberg, Lillemor Asplund

2005-04 Långtidslagring av avloppsslam – effekt på hygienisk kvalitet

Ingela Berggren, Ann Albihn, Mats Johansson

2005-05 Lokal rening av trafikdagvatten

Knut Bennerstedt

2005-06 Hälsorisker till följd av exponering för mikroorganismer vid arbete i reningsverk

– information till företagshälsovård

Jörgen Thorn, Lena Beijer, Ragnar Rylander

2005-07 Hälsorisker till följd av exponering för mikroorganismer vid arbete i reningsverk

– information till anställda och arbetsledning i reningsverk

Jörgen Thorn, Lena Beijer, Ragnar Rylander

(Tryckt)

2005-09 CHIAT – Chemical Hazard Identification and Assessment Tool. En metodik för utvärdering

av kemiska risker i samband med hantering av dag- och avloppsvatten

Anna Ledin, Eva Eriksson, Anders Baun, Thomas Aabling, Peter Steen Mikkelsen

2005-10 Problem och lösningar vid processoptimering

av rötkammardriften vid avloppsreningsverk

Katarina Starberg, Bernt Karlsson, Jan-Erik Larsson, Peter Moraeus, Anna Lindberg

2005-12 Tvåstegslakning med syra och bas för fosforutvinning ur

slam efter superkritisk vattenoxidation eller förbränning

Erik Levlin, Bengt Hultman, Monica Löwén

2005-14 Deammonifikation, en ny process för behandling av avloppsströmmar med hög kvävehalt

– fortsatta pilot-plant experiment

Jozef Trela, Elzbieta Plaza, Luiza Gut, Beata Szatkowska, Bengt Hultman, Jan Bosander

2005-16 Uppföljning av funktionen hos öppna filterbäddar

Erik Norin, Fredrik Bellander, Lotta Johansson

2005-18 Fällningsdamm och biodamm – fällningsdammar med avstängd dosering sommartid

Erica Johansson, Jörgen Hanæus, Erik Grönlund

C B1587

Energi och miljöintegrering genom utnyttjande av lågvärdigt värme från kraftvärmeverk

och fjärrvärmeanläggningar för effektivisering avloppsvattenrening

Jenny Arnell, Rune Bergström, Mats Ek, Bengt Hansen

2006-01 Pilotförsök med flygaskastabiliserat avloppsslam (FSA) som tätskikt

Josef Mácsik, Christian Maurice, Agnes Mossakowska, Caroline Eklund

2006-07 Återvinning av vattenverksslam

Hans Ulmert, Ida Fritzdorf, Börje Gestlöf, Kjell Stendahl, Kenneth M Persson

15


2006-08 Täckning av deponier med aska och slam – erfarenheter från tre fältförsök

Maria Carling, Märta Ländell, Karsten Håkansson, Elke Myrhede

2006-09 Avloppsslam som växtnäringskälla till stråsäd och oljeväxter – fältförsök

Andras Baky, Ola Palm, Staffan Steineck

2006-12 Kvävets betydelse för cyanobakterier och andra vertikalmigrerande alger

– en studie av åtta sjöar

Heléne Annadotter

2006-13 Markrestaurering av grustäkt med kommunalt avloppsslam – delrapport I: miljöeffekter

Tord Magnusson

2006-15 Framtagande av underlag för dimensionering, drift och

processövervakning av deammonifikation vid kommunala avloppsverk

Jozef Trela, Bengt Hultman, Elzbieta Plaza, Beata Szatkowska, Grzegorz Cema, Luiza Gut,

Jan Bosander

2006-18 Nitrifierande biofilmer för biologisk kväverening i avloppsreningsverk

Malte Hermansson, Fred Sörensson, Per-Eric Lindgren, Ann Mattsson, Torsten Wik

2006-20 Naturbasert rensing av avløpsvann

– en kunnskapssammenstilling med hovedvekt på norske erfaringer

Petter D. Jenssen, Sven A. Jonasson, Arve Heistad

2006-21 Avloppsanläggningar för 25–2000 pe – En nationell översikt

Marika Palmér Rivera

2006-22 Vattenöversikt i tre skånska åar

Justyna Czemiel Berndtsson, Lars Bengtsson

2006-23 Stadens inverkan på vattenmiljön i avrinningsområden

Justyna Czemiel Berndtsson, Lars Bengtsson

2006-25 Fjädermyggor och spindlar i avloppsreningsverk – problem som kan hanteras

Jan O. Lundström & Martina L. Schäfe

2006-28 Vattenplanering i praktiken

Lena Tilly, Lars-Göran Gustafsson

C 2006:503

Klosettvattensystem. Nordisk inventering och förslag till FoU

Karin Book Emilsson, Petter D.J. Jenssen, Arnstein Flatlandsmo, Jim Greatorex, Daniel

Hellström, Jakob Magid, Linda Malmén, Ola Palm, Erkki Santala

2007-01 Spårning av fekal förorening med hjälp av Bifidobakterier

Jakob Ottoson

2007-02 Utvärdering av ReVAQ-projektet

Erik Kärrman, Per-Arne Malmqvist, Birgitta Rydhagen, Gilbert Svensson

2007-03 Analys av läkemedelsrester i fiskblod för att bedöma

miljörisker vid exponering för avloppsvatten

Joakim Larsson, Jeffrey Brown, Nicklas Paxeus, Lars Förlin

2007-05 Sammansättning och flöden på BDT-vatten, urin, fekalier och fast organiskt avfall i Gebers

Helena Almqvist, Åsa Andersson, Annika Jenssen, Håkan Jönsson

2007-07 Biologisk fosforavskiljning med hydrolys av returslammet

och utan anaerob volym i huvudströmmen

Erik Särner

2007-08 Småskalig avloppsanläggning med salixbädd och sorbenter

Annelie Hedström, Lea Rastas Amofah, Jörgen Hanæus

2007-09 Uppföljning – Kontroll av tätskiktskonstruktionen på Dragmossens deponi

Josef Mácsik, Christian Maurice, Agnes Mossakowska, Caroline Eklund, Åsa Erlandsson

16


2007-10 Flygaskastabiliserat avloppsslam (FSA) som tätskiktsmaterial

vid sluttäckning av deponier – en vägledning

Mácsik J., Carling M., Håkansson K., Rogbeck Y., Mossakowska A.

2007-14 Erfarenheter av kommunala Dagvattendammar

Jan Falk

(Tryckt)

2008-02 Ultraljudsbehandling, en kostnadseffektiv metod

för att öka gasproduktionen och minska mängden slam?

Maria Dåverhög, Peter Balmér

2008-04 Konduktivitetsmätningar som mät- och

kontrollmetod vid kommunala avloppsanläggningar

Erik Levlin, Bengt Hultman

2008-05 Omsättning av metaller i Salixodling gödslad med slamkompost

Kenth Hasselgren

2008-06 Risker med rester av läkemedel i avloppsvatten

– Kommentarer till osäkerhet i värdering och bedömning samt förslag till åtgärder

Anders Svenson, Mats Ek

2008-08 Anaerob behandling av hushållsspillvatten och klosettavlopp blandat

med organiskt hushållsavfall - resultat från Sjöstadsverket, Stockholm

Daniel Hellström, Lena Jonsson, Åke Nordberg, Lars-Erik Olsson

2008-09 Metoder för slamhydrolys

Åsa Davidsson, Karin Jönsson, Jes la Cour Jansen, Erik Särner

2008-10 Återvinning av näringsämnen ur svartvatten – utvärdering projekt Skogaberg

Pascal Karlsson, Peter Aarsrud, Mark de Blois

2008-12 Energigrödor – en möjlighet för jordbruksanvändning av slam

Johanna Olsson, Eva Salomon, Andras Baky, Ola Palm

2008-13 Markrestaurering av grustäkt med kommunalt avloppsslam

– Delrapport 2: produktionseffekter

Tord Magnusson

2008-14 Vegetationsetablering i rötslam vid efterbehandling av sandmagasin

Clara Neuschütz och Maria Greger

2008-15 Alternativ dagvattenhantering i kallt klimat

Maria Viklander och Magnus Bäckström

2008-18 Utvärdering av enstegsprocess för deammonifikation

Jozef Trela, Elzbieta Plaza, Grzegorz Cema, Bengt Hultman, Erik Levlin och Jan Bosander

C 2008-

SP148

Certifieringsregler för P-märkning av anläggningsjordar

Annika Ekwall

2009-01 Endotoxin och bakterieenzym i reningsverk för avloppsvatten

Ragnar Rylander

2009-02 Uppföljning av provytor med tätskikt av FSA - Gärstad och Sofielunds deponi

Märta Ländell, Maria Carling, Karsten Håkansson, Elke Myrhede och Bo Svensson

2009-06 Reduktion av naturligt organiskt material och mikroorganismer

i konstgjord grundvattenbildning, Del 2: Försök i kolonn- och pilotskala

med natursand och järnoxidtäckt olivinsand,

Dan Berggren, Per-Olof Johansson, Julia Skarbinski och Jon Petter Gustafsson

2009-07 Fosfor i infilrationsbäddar - fastläggning, rörlighet och bedömningsmetoder,

David Eveborn, Jon Petter Gustafsson och Caroline Holm

17


2009-08 Biologisk fosforavskiljning i Sverige – Uppstart och drift

Jes la Cour Jansen, Erik Särner, Eva Tykesson, Karin Jönsson och Lars-Erik Jönsson

2009-09 Biologisk fosforavskiljning i Sverige – Erfarenhetsutbyte och slamavvattning

Jes la Cour Jansen, Eva Tykesson, Karin Jönsson och Lars-Erik Jönsson

2009-11 Mätteknik för att styra och optimera deammonifikation

Jozef Trela, Bengt Hultman, Elzbieta Plaza, Erik Levlin, Isaac Fernández

2009-15 Pilotstudie av tre metoder att bekämpa fjädermyggor i avloppsreningsverk

Leif Sildén

2009-16 Fällningsdammar – nuläge och framtid

Jörgen Hanæus, Åsa Hanæus, Wen Zhang

C RKA 44

System för kvalitetssäkring och jordbruksanvändning av

källsorterade avloppsfraktioner från enskilda hushåll

Ola Palm och Anna Richert Stintzing

2010-02 Övervakning av prioriterade ämnen i vatten och slam från avloppsreningsverk i Stockholm

Maria Pettersson och Cajsa Wahlberg

2010-06 Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller

samt vissa övriga ämnen i dagvatten

Henrik Alm, Agata Banach, Thomas Larm

2010-10 Benchmarking och nyckeltal vid avloppsreningsverk

Peter Balmér

C U2005-06

C 1097

C SGC215

C SGC219

C IVLB1928

Utvärdering av storskaliga system för kompostering och rötning av källsorterat bioavfall

Katarina Starberg

Alternativa konstruktionsmaterial på deponier – Vägledning

Thomas Rihm, Yvonne Rogbeck, Bo Svedberg Maria Eriksson

Rötning med inledande biologiskt hydrolyssteg för utökad metanutvinning på

avloppsreningsverk och biogasanläggningar

Emelie Persson, Elin Ossiansson, My Carlsson, Martina Uldal, Lars-Erik Olsson

Livscykelanalys av biogas från avloppsreningsverksslam

David Palm, Mats Ek

Bottenundersökningar i Upplands, Stockholms,

Södermanlands och Östergötlands skärgårdar 2008–2009

Magnus Karlsson, Mikael Malmaeus, Emil Rydin, Per Jonsson

2011-07 Luftburet enzym som riskmarkör vid arbete i reningsverk för avloppsvatten

Ragnar Rylander, Anna Calo

2011-08 Tätorters inverkan på recipienters bakteriella status

Lars Ohlsson, Dick Karlsson, Lars-Göran Gustafsson

2011-09 Kväveberikning och skogsgödsling med torkat granulerat avloppsslam

Kenneth Sahlén, Margareta Söderström, Thomas Mård

2011-15 Nyckeltal för reningsverk – verktyg för effektivare resursanvändning

Peter Balmér och Daniel Hellström

2011-16 Fosfor och dess växttillgänglighet i slam – en litteraturstudie

Kersti Linderholm

C IVLB1954

Hammarby Sjöstadsverk – Uppstart av Försöks- och Demonstrationsanläggningen för

Framtidens Kommunala VA-Teknik

Christian Baresel, Mats Ek, Östen Ekengren, Erik Levlin, Lars Bengtsson, Jozef Trela,

Elzbieta Plaza

18


C VB2010

VA-kluster

MD

C VA-teknik

Södra_2010

Verksamhetsberättelse VA-kluster Mälardalen 2010

Redaktörer Bengt Carlsson samt Linda Åmand

VA-teknik Södra – Aktivitetsrapport september 2009 - augusti 2010

Jes la Cour Jansen, Karin Jönsson och Henrik Aspegren

C DHI12010427 Biokemisk modellering av Himmerfjärden

Olof Liungman, Patricia Moreno-Arancibia, Erik Kock Rasmussen,

Charlotta Borell Lövstedt

C DHI12801069 Hydrodynamisk modellering av cirkulation och utbyte i Himmerfjärden

Olof Liungman, Patricia Moreno-Arancibia och Dick Karlsson

C 2011-

IVLB1977

C 2011-

SGC229

Lustgasemissioner från avloppsreningsverk – en litteraturstudie

Klara Westling

Utvärdering av svensk biogasstandard – underlag för en framtida revision

Mattias Svensson

C AvfallSverige-

U2011-09

C AvfallSverige-

U2011-08

Bedömning av långtidsegenskaper hos tätskikt bestående av flygaskastabiliserat

avloppsslam, FSA. Beständighet, täthet och ytutlakning

Josef Mácsik, Ecoloop; Märta Ländell och Karsten Håkansson

Förstudie av olika system för matavfallsutsortering med avfallskvarnar

Åsa Davidsson, Frida Pettersson, Anna Bernstad

C_VA-teknik_

Sodra_2011

VA-teknik Södra – Aktivitetsrapport september 2010–augusti 2011

Jes la Cour Jansen, Karin Jönsson och Henrik Aspegren

2012-01 Svavelväte i avloppsreningsverk – en exponeringsstudie

Ragnar Rylander, Jenny Schmitz

2012-02 NOS-dagvatten – Uppföljning av dagvattenanläggningar i fem

Stockholmskommuner

Jonas Andersson, Sophie Owenius och Daniel Stråe

2012-04 Rötning med inledande termofilt hydrolyssteg för hygienisering och utökad

metanutvinning på avloppsreningsverk

Emelie Persson, Elin Ossiansson, My Carlsson, Martina Uldal och Sofia Johannesson

2012-05 Halter av 60 spårelement i klosettvatten för fastställande

av klosettvattenkvalitet – förstudie

Christina Johansson, Christina Johansson och Sven-Erik Svensson

2012-07 Mekanisk förbehandling av slam innan rötning

– En erfarenhetssammanställning av försök gjorda på Käppalaverket

Agnieszka Witkiewicz

C_SGC 246

Karakterisering av föroreningar i biogas före och efter uppgradering till fordonsgas

Karine Arrhenius och Ulrika Johansson

2013-04 Värdering och utveckling av mätmetoder för bestämning av metanemissioner från

biogasanläggningar – Försök i pilotskala

Magnus Andreas Holmgren, Agnes Willén, Henrik Olsson, Lena Rodhe

2013-11 Utsläpp av lustgas och metan från avloppssystem – en granskning av kunskapsläget

Magnus Arnell

2013-12 Flödesanalys av spårelement från källa till slam – Ett stöd i uppströmsarbetet

Hans Bertil Wittgren och Frida Pettersson

2013-17 VA-verkens energianvändning 2011

Anders Lingsten, Mats Lundkvist, Daniel Hellström

19


2013-18 Styrning av luftningsprocesser i avloppsreningsverk

Linda Åmand

C VB2012_

VA-klusterMD

Verksamhetsberättelse VA-kluster Mälardalen 2012

Redaktörer Bengt Carlsson, Linda Åmand

C SGC2013-

270

C SGC2013-

273

C Slutrapport

2012_VAklusterMD

C VB2012_

DagoNatLTU

C SGC2013-

282

C_SLU2013-

061

C_SP2013-

WR55

Biogasuppgradering – Granskning av kommersiella tekniker

Fredric Bauer, Christian Hulteberg, Tobias Persson, Daniel Tamm

Eng. rapport med svensk sammanfattning

Metod för korrigering av VFA-förlust vid bestämning av torrhalt i biomassa

Cecilia Vahlberg, Erik Nordell, Lina Wiberg, Anna Schnürer

Eng. rapport med svensk sammanfattning

Slutrapport VA-kluster Mälardalen 2010-2012

Redaktörer Bengt Carlsson, Linda Åmand

Dag&Nät Verksamhetsberättelse 2012

Maria Viklander

Metanutsläpp i den svenska fordonsgaskedjan – En nulägesanalys

Lotta Göthe

System för återföring av fosfor i källsorterade fraktion av urin, fekalier, matavfall och i

liknande rötat samhälls- och lantbruksavfall

Håkan Jönsson, Åke Nordberg, Björn Vinnerås

Utvärdering och rekommendationer för reningsteknik avseende på lukt vid anläggningar

för återvinning av organiskt avfall och kommunala reningsverk

Sten-Åke Barr, Henrik Bjurström, Markus Olofsgård, Mårten Arbrandt, Ulrika Follin,

Mattias Wesslau (Publicerad 20131105)

2013-23 Avgasning av slam för ökad reningskapacitet och förbättrade slamegenskaper

Marinette Hagman, Salar Haghighatafshar, Andreas Thunberg, Jonas Grundestam,

Annika Nyberg, Mats Jonasson, Maria Mases, Britt-Marie Wilén, Jes la Cour Jansen

(20131217)

2013-24 Från bioavfall till bionäring – hållbara kretslopp med rötning och gödsling

Kenneth Sahlén, Thomas Andersson och Nina Åkerback (20131217)

C Slutrapport

2013_DagoNat

Dag&Nät Forsknings- och utvecklingsprogram 2010-2013, Slutrapport

Maria Viklander (20140109)

2014-01 Bräddning från ledningsnät – vägledning för att kontrollera, rapportera och bedöma

miljöbelastning på recipient

Åsa Bengtsson Sjörs (20140127)

2014-02 Klimatpåverkan från avloppsreningsverk

Susanne Tumlin, David Gustavsson, Anna Bernstad Saraiva Schott (20140127)

Management

1992-07 Inventering av datorbaserade system för övervakning och styrning inom kommunal teknik

Bengt Zagerholm

1992-10 PRISEK Prioritering Samhällskonsekvenser Ekonomi. Ekonomisk modell

och systematisk effektredovisning för värdering och prioritering av VA-åtgärder

Bertil Gustafsson och Gilbert Svensson

1992-18 Utvärdering av VA-Forsk

Björn Svedinger

1993-09 Franska VA-driftentreprenader

Lise-Lotte Nilsson

20


1993-10 Generell kravspecifikation för styr- och övervakningssystem

Bengt Zagerholm

1993-11 VA på entreprenad

Gösta Fredriksson, Bo Lannblad, Bengt Larsson och Åke Mattsson

1993-14 Drömmen om att allt skall förbli som det var

Lennart Hansson och Ola Mattisson

1993-15 Kostnader för drift av avloppsreningsverk

Peter Balmér och Bengt Mattsson

1995-01 Ringar på vattnet – VA-verken och Agenda 21

Anna Helmrot, Gunnel Jonsson och Örjan Eriksson

1995-05 Internkontroll vid VA-verk. Arbetsbok för upprättande och

genomförande av internkontrollprogram för arbetsmiljön vid VA-verk

Ingvar Borgström och Anders Karlsson

1995-06 Regional VA-samverkan – Potential och principer

Lennart Hansson och Ola Mattisson

1995-14 CD-ROM inom VA

Leif W Linde och Gunnar Pettersson

1996-04 VA sett på nytt sätt

Gösta Fredriksson, Bo Lannblad, Bengt Larsson och Åke Mattsson

1996-05 Avrinningsområdesbaserade organisationer som aktiva planeringsaktörer

Jan-Erik Gustafsson

1996-11 Export av svenskt kommunalt VA-kunnande

Gösta W Fredriksson och Åke Mattsson

1996-13 Konkurrensutsättning av VA-verksamheten i Malmö

Stig Tunestål

1997-02 Aktivt stöd till fastighetsägare vid nybyggnad av VA-nät

Roland Strandberg och Mårten Wärnö

1997-05 VA-försörjning i ny skepnad – Om konkurrens och strukturomvandling i Vaxholm

Ola Mattisson

1997-13 Sambandet melan kostnader och avgifter inom kommunal VA-verksamhet

Torbjörn Tagesson

1997-14 Kundorienterad kvalitetsutveckling i VA-verksamhet – rapport från en förstudie

Patrik Larsson och Saara Isaksson

1998-03 Analys av redovisade kostnader enligt DRIVA. Kostnadsjämförelser för åren 1993–1995

Gilbert Svensson och Annika Malm

1998-10 Struktur för ledningssystem VA

Gunnar Mellström och Jan Adamsson

1999-04 Kundenkäter inom VA – handledning och förslag till frågeformulär

Jan Lille

1999-13 Tillämpning av hydrologiska modeller i vattenplanering

Lars Kylefors, Thomas Gumbricht och Lars-Göran Gustafsson

2000-04 Redovisning av kostnader inom VA-försörjningen

Gunnar Mellström

2000-08 Nyckeltal inom VA – en introduktion

Peter Stahre, Jan Adamsson och Örjan Eriksson

21


Alla rapporter är tryckta till och med år 2001. Från och med år 2001 finns rapporterna (även) som pdf-fil.

Från och med år 2002 markeras tryckta rapporter med (Tryckt).

2003-03 Organisation i en uthållig utveckling – verktyg för strategisk planering

Henriette Söderberg

2003-05 Värdering av VA-verksamhet – förprojekt

Christian Odevall

2003-08 Arbetsledning inom VA – en kursbok

Olle Sellström och Curt Boman

2003-09 Regionala VA-företag

Christian Odevall

(Tryckt)

2003-14 Svenska biogasanläggningar – erfarenhetssammanställning och rapporteringssystem

Åsa Svärd och Jes la Cour Jansen

2003-19 Utvärdering av Fåröprojektet

Anna Bäckstäde

2003-22 Varför är Tibro så billig och Tanum så dyr?

Anders Lingsten

2003-25 Kapitalkostnadsredovisning inom VA-branschen i Sverige

Torbjörn Tagesson

(Tryckt)

2003-37 Val av ränta vid kapitalkostnadsberäkningar inom svenska VA-verksamheter

Stefan Yard

2003-38 Biologisk rening i kallt klimat – konsekvenser för Norrlands kommunala

reningsverk av artikel 4.2 i avloppsdirektiv 91/271/EEG

Robert Jönsson, Christin Jonasson och Gunnel Nilsson

2004-16 Hur kommer framtidens VA-organisationer att se ut?

– två exempel: samverkan och entreprenad

Anna Thomasson

B 2004-101

B 2004-103

Performance assessment of water and wastewater services – survey of best practice

Jan Adamsson och Peter Stahre

FoU om de kommunala tekniska kontorens ekonomi,

organisation och administration vid Ekonomihögskolan i Lund

Anders Lingsten

2005-01 Vatten på holländskt vis – en studie av VA-verksamheten i Nederländerna

Anna Thomasson

2005-02 Uthålliga VA-system – internationella erfarenheter

av organisationsformer och drivkrafter i en VA-sektor

i utveckling

Anna Thomasson, Ola Mattisson och Ulf Ramberg

2005-08 På väg mot en hållbar stad – uppfattad och uppmätt

påverkan av miljösatsningar i Hammarby Sjöstad, Stockholm

Jan-Olof Drangert, Anna Klockner och Linda Nors

2005-13 Kostnadsmodell för strategiska vägval

Bo Olin

C SKL1

Va i samverkan – Samverkansformer inom vatten- & avloppsförsörjning

Hans Knutsson och Ulf Ramberg

22


2006-11 Kan driftentreprenad tillföra något till svensk VA-sektor?

Anna Thomasson

2006-17 Visionsplan Lyckebyån – planering av vattenresursen

Lars Kylefors

2007-04 Drivkrafter för hållbar dagvattenhantering

Lars-Erik Widarsson

2007-13 Värdering av vatten- och avloppsledningsnät

Peter Stahre, Gunnar Mellström och Jan Adamsson

(Tryckt)

2008-01 Nulägesbeskrivning av VA-verkens energianvändning

Anders Lingsten och Mats Lundkvist

2008-07 Vattenmätare i småhus? Analys av för- och nackdelar med avseende

på vattenanvändning, ekonomi, politik och taxekonstruktion

Anders Lingsten och Jan Söderström

2008-11 Handbok om VA i omvandlingsområden

Krister Törneke, Lena Tilly, Erik Kärrman, Mats Johansson och Denis van Moeffaert

(Tryckt)

2008-19 Effektivare reningsverk. Några steg mot bättre energi- och resursutnyttjande

Gustaf Olsson

2009-13

(reviderad)

Vattenförsörjningsintresset i fysisk planering

Lars Karlsson

2010-10 Benchmarking och nyckeltal vid avloppsreningsverk

Peter Balmér

2011-04 VA-verkens energianvändning 2008

Anders Lingsten, Mats Lundkvist, Daniel Hellström och Peter Balmér

2011-15 Nyckeltal för reningsverk – verktyg för effektivare resursanvändning

Peter Balmér och Daniel Hellström

2012-03 Kommunala VA-planer – en kunskapsöversikt

Mats Johansson

2012-09 Kostnader för VA i omvandlings-områden – en handledning

Erik Kärrman, Frida Pettersson, Åsa Erlandsson

C 23-115

C LU nr 202

Benchmarking med VASS – Handbok

Gilbert Svensson, Gunnar Mellström och Hans Bäckman

Befolkningsförändringar: Vilka blir de redovisade ekonomiska effekterna

i avgiftsfinansierade kommunaltekniska verksamheter?

Jonas Fjertorp

2013-07 Drick kranvatten – ett kommunikationsprojekt inom VA-branschen.

Dokumentation och utvärdering

Jörgen Eksell, Anna-Karin Wickström

2013-10 Värderingsmodellen för VA-ledningsnät tillämpad på data från VASS 2006–2010

Gunnar Mellström, Gilbert Svensson, Kjell Kihlberg

2013-13 Organisering för ökad uthållighet – En studie av olika organisationsformer

inom den svenska VA-sektorn

Anna Thomasson

2013-17 VA-verkens energianvändning 2011

Anders Lingsten, Mats Lundkvist, Daniel Hellström

23


2013-19 Biogas från VA – prissättning och hantering av affärsrisker

Ola Nordahl

2013-21 Särredovisning inom VA-branschen

Mattias Haraldsson

C_IVL2013-

B2141

Vattenaspekter i framtida svenska certifieringssystem för stadsdelar

Johanna Andersson, Anders Rydberg och Sven Celander (Publicerad 20131217)

Utbildning och Kommunikation

1992-16 Vattenboken. Ett häfte med lärarhandledning för mellanstadiet om vårt svenska vatten,

Accurat Information AB

1992-17 Vattenboken – lärarboken

Vid beställning av 10 st Vattenböcker medföljer en lärarbok utan kostnad.

Alla rapporter är tryckta till och med år 2001. Från och med år 2001 finns rapporterna (även) som pdf-fil.

Från och med år 2002 markeras tryckta rapporter med (Tryckt).

2003-27 Reglerteknik och mikrobiologi i avloppsreningsverk

Bengt Carlsson och Sara Hallin

(Tryckt)

2004-02 Rörläggare på väg – en utredning om utbildning av VA-rörläggare

Örjan Eriksson

2006-24 Kompetens för driftspersonal vid VA-verk – Bakgrund och utveckling

Anneli Andersson Chan, Magnus Bäckström och Jörgen Hanæus

2008-03 Svensk FoU innen VA-teknikk

Hallvard Ødegaard

(Tryckt)

C_VB2011

VA-kluster_MD

Verksamhetsberättelse 2011 – VA-kluster Mälardalen

Redaktörer Bengt Carlsson och Linda Åmand

1999-0 VA-FORSK-rapporter 1992–1998

Mars 1999, 121 s.

Statistik och övrigt

24

More magazines by this user
Similar magazines