REGLER - Tactic

tactic.net

REGLER - Tactic

REGLER

Odin’s table (Odens bord) är ett strategiskt brädspel där två spelare tampas om vinsten med hjälp av de forntida asagudarnas krafter.

Spelbrädan och målet med spelet:

Spelbrädan är uppdelad i 6 x 5 rutor. Båda spelarna börjar spelet med sex stycken spelmedaljonger. I början av spelet placerar spelarna sina

medaljonger på de röda rutorna i sina respektive änden av brädan. Dessa rutor kallas för spelarens fästning. Spelarna ska försöka flytta sina

medaljonger in i motspelarens fästning (till det röda området). Vinnaren är den spelare som först lyckas få in tre av sina medaljonger i motspelarens

fästning. Innanför fästningarna finns även spelbrädans hörnrutor. Under spelets gång kan spelarna när som helst returnera en utslagen

spelmedaljong till vilken som helst av sina två hörnrutor.

Spelkorten:

Spelet innehåller en kortlek om 54 kort. Dessa kort fördelas färgvis mellan de två spelarna (27 kort till vardera spelare). Korten är benämnda

och beklädda efter forntidens asagudar. Vardera kort har ett värde från 0 till 9.

Kortens utplacering i början av spelet:

På spelbrädan finns utmärkta platser för ospelade kort (tomma rektanglar) och för utspelade kort (rektanglar märkta med Odens spjut och

Tors hammare). I början av spelet blandas vardera spelares kortlek, som sedan placeras med den klädda sidan nedåt på det utmärkta platserna

för ospelade kort. Båda spelarna tar upp sina respektive sex översta korten. Spelarna placerar dessa kort i rad, med den klädda sidan uppåt,

utanför spelbrädan. Spelarna ser varandras startkort och kan i och med det planera sin egen starttaktik- och gruppering. Spelarna tar upp

sagda kort i handen och placerar dem i valfri ordning med den klädda sidan nedåt i den ovan nämnda raden. Detta är spelarens startgruppering.

Vardera kort motsvarar en vertikal rad på spelbrädan, vilket förtydligas av pilarna i brädkanten som visar vilket kort tillhör vilken rad.

När medaljongerna under spelets gång attackerar varandra, bestäms deras kraft av den vertikala radens motsvarande spelkort.

Hur spelmedaljongerna flyttas:

Den grå spelaren börjar spelet. Under sin tur flyttar spelaren en av sina medaljonger ett steg. Medaljongen kan flyttas åt vilket håll som helst

på spelbrädan, även diagonalt. Ett undantag till valfri flyttriktning är när medaljongen ska flyttas in i motspelarens fästning. I dessa fall får

medaljongen endast flyttas rakt fram. Spelaren får heller inte flytta medaljongen diagonalt mellan två av motspelarens medaljonger.

22


SpeCiala koRt:

loke, SpeCialföRmåga:

luRendRejeRi

näR vilket högRe koRt Som helSt attaCkeRaR

loke-koRtet, Så SlåS ingendeRa av

medaljongeRna ut. den Som attaCkeRade

kvaRStåR i Rutan Som han/hon attaCkeRade.

den föRSvaRande medaljongen flyttaS till den

Rutan Som attaCkeRaRen attaCkeRade fRån.

9 – oden

aSgåRdS häRSkaRe.

den enögde viShetenS

oCh StyRkanS aSagud

4 – hel

den fRuktade häRSkaRinnan

av undeRjoRden,

SkapaRe av

Sjukdom oCh kaoS

8 – fRigg

m o d e R S g u d i n n a n,

aSgåRdS

dRottning

oCh odenS maka

3 – fReja

SySteR till fRej, käRlekenS

oCh SkönhetenS

aSagudinna

7 – toR

odenS Son. åSkguden,

Som föRSvaRaR

2 – baldeR

ljuSetS, oSkyldighetenS

oCh lyCkanS

aSagud. godhjäRtad,

men olyCklig

6 – fRej

fRuktbaRhetenS oCh

SköRdaRnaS

Sina följeSlagaRe

med hammaRen mjölneR

aSagudinna

vaRS SväRd

kan SlåSS av Sig

Själv

1 – loke

luRendRejaRe Som kan

föRvandla Sig till vad

Som helSt. gåR med

Sina gäRningaR öveR

till den möRka Sidan

5 – tyR

den enhänte duelleRnaS

oCh modetS

aSagud

0 - hugin

oCh munin

odenS budbäRaRe.

koRpaR Som iakttaR

väRldShändelSeR åt

Sin huSbonde

om loke-koRtet attaCkeRaS av ett annat

loke-koRt, Så vinneR den Som attaCkeRaR oCh

den föRSvaRande medaljongen bliR utSlagen.

hugin oCh munin, SpeCialföRmåga:

undeRRättelSe

näR en SpelaRe flyttaR en medaljong däR

den veRtikala Raden motSvaRaS av ett

hugin oCh munin-koRt, kan han/hon Spela

koRtetS SpeCialföRmåga undeRRättelSe

(även om medaljongen inte utföR en attaCk).

koRtet flyttaS till högen med utSpelade koRt

med den klädda Sidan uppåt, oCh den Som

Spelade koRtet vändeR upp ett valfRitt koRt

fRån motSpelaRenS koRt med den klädda

Sidan uppåt. detta koRt kvaRStåR med den

klädda Sidan uppåt tillS den användS.

obSeRveRa att om SpelaRen föRloRaR en

attaCk med ett hugin oCh munin-koRt

(Såvida föRSvaRaRen haR vilket annat koRt

Som helSt), Så kan SpelaRen inte använda

undeRRättelSeföRmågan. ett hugin oCh

munin-koRt Som attaCkeRaR ett lokekoRt

föRloRaR, men loke-koRtet kan i det

fallet inte använda Sin SpeCialföRmåga

luRendRejeRi.

23


Attack:

Spelaren får inte flytta en medaljong till en ruta där han/hon redan har en av sina egna medaljonger. Spelaren kan dock inom ramarna för

flyttreglerna flytta sin medaljong till en ruta där motspelaren har en av sina medaljonger. Denna manöver kallas för att attackera. Effekten av

attacken avgörs omedelbart med hjälp av spelkorten. När en spelare attackerar en motspelares medaljong (genom att placera sin medaljong

ovanpå motspelarens medaljong), avslöjar spelarna de kort som motsvarar den vertikala raden varifrån attacken skedde. De avslöjade korten

placeras på spelbrädan med den klädda sidan uppåt på respektive spelares utmärkta plats för utspelade kort. De avslöjade korten bestämmer

resultatet av attacken, vinnaren är den spelare vars kort har ett högre värde. Om det blir oavgjort (om spelarna har samma kort) vinner

den som attackerade. En förlorad medaljong är utslagen och den flyttas till kanten av spelbrädan. Vinnarmedaljongen kvarstår i rutan som

attackerades.

Flytt in i eller attack mot motspelarens fästning:

När spelaren flyttar sin medaljong in i motspelarens fästning eller attackerar den och tar över en fästningsruta (flyttning endast framåt),

kvarstår den attackerande medaljongen på den platsen. Medaljongen kan inte längre användas under spelomgången och är även immun mot

attacker. När spelarna har tagit upp nya kort (om kort användes), får spelaren vars fästningsruta övertogs byta ut två valfria kort mot motspelarens

kort i de motsvarande raderna.

Returnera en medaljong:

Om en av spelarens medaljonger har blivit utslagen, kan spelaren stå över en förflyttning för att istället returnera en utslagen medaljong till

någondera av hörnrutorna i sin egen fästning. Detta förutsätter att rutan inte befolkas av antingen en av spelarens egna medaljonger, eller en

av motspelarens medaljonger.

Ta upp nya kort:

Om det efter förflyttning av en medaljong, eller efter en möjlig attack- eller underrättelsemanöver, uppstår en tom ruta i kortraden (dvs. att

kortet använts), så fylls det tomrummet med ett nytt kort från spelarens ospelade korthög. Återigen tittar spelaren på kortet utan att visa

den för motspelaren. Spelarna får under spelets gång titta på sina egna kort. Om spelarens hög med ospelade kort tar slut, blandas de redan

spelade korten på nytt och kortleken läggs åter på platsen för ospelade kort med den klädda sidan nedåt.

Att vinna spelet:

Spelet avslutas när den ena spelaren har fått in tre av sina spelmedaljonger i motspelarens fästning. Han/hon har alltså vunnit spelet!

24


toRS koRt

huR SpelmedaljongeRna

flyttaS

SpelRegleR

flytt in i

motSpelaRenS

fäStning

utSlagna medaljongeR

toRS hammaRe

oSpelade koRt

utSpelade koRt

odenS Spjut

utSlagna medaljongeR

höRnRuta

ett undantag

till flyttning

attaCk

odenS koRt

25

More magazines by this user
Similar magazines