Bruksanvisning

arkiv.maskin.skanska.se

Bruksanvisning

*255579*

255579

SR16

Bruksanvisning 42–45


Säkerhetsföreskrifter

OBS!

Vid användning av elektriska verktyg ska alltid

följande grundläggande säkerhetsåtgärder

vidtas för att minska risken för elstötar, personskador

eller bränder.

Läs igenom anvisningarna innan Du börjar använda

verktyget.

■1 Håll ordning kring Ditt arbetsområde. Oordning

innebär olycksrisker.

■2 Ta hänsyn till omständigheterna. Utsätt inte

elektriska verktyg för regn. Använd inte elektriska

verktyg i fuktig eller våt omgivning. Se till

att belysningen är god. Använd inte elektriska

verktyg i närheten av brännbara vätskor eller gaser.

■3 Skydda Dig mot elektriska stötar. Undvik

kroppsberöring med jordade ytor t ex rör, radiatorer,

spisar, kylskåp.

■4 Håll barnen borta! Låt inte andra personer

röra verktyget eller kabeln. Låt inte obehöriga vistas

inom arbetsområdet.

■5 Förvara elektriska verktyg på säkert ställe.

Verktyg som inte används ska förvaras på torrt,

låst ställe utom räckhåll för barn.

■6 Överbelasta inte elektriska verktyg. Ditt arbete

blir bättre och säkrare om Du håller Dig till

angivet kapacitetsområde.

■7 Använd rätt verktyg.Använd inte kapacitetsmässigt

svaga verktyg för tunga belastningar.

Använd inte verktygen till andra ändamål än de

är avsedda för, använd t ex inte cirkelsåg för att

fälla träd eller kvista.

■8 Bär lämpliga arbetskläder. Ha inte vida kläder

eller smycken. De kan fastna i rörliga delar.

Vid arbete utomhus rekommenderas gummihandskar

och halkfria skor. Har Du långt hår, så

använd hårnät.

■9 Använd skyddsglasögon.Använd andningsskydd

vid dammande arbetstillfällen.

■10 Akta kabeln! Bär inte verktyget i kabeln och

dra inte i sladden, när Du ska dra ur stickkontakten.

Skydda kabeln mot värme, olja och skarpa

kanter.

■11 Se till att arbetsstycket är stabilt.Använd t ex

skruvstycke för att hålla arbetsstycket på plats.

Det är säkrare än att hålla det i handen och Du

får bägge händerna fria för arbetet.

■12 Böj Dig inte ner för djupt. Undvik onormal

kroppshållning. Se till att Du står stadigt och håller

balansen.

■13 Sköt verktygen med omsorg. Håll dem rena.

Följ skötselinstruktionerna och anvisningarna för

borrbyte. Kontrollera regelbundet kabeln och

om den är skadad, låt en fackman byta ut den.

Kontrollera också förlängningskabeln och byt

den, om den är trasig. Håll handtagen torra och

fria från olja och fett.

■14 Dra ur stickkontakten: När verktygen inte används,

vid service och vid byte av verktyg som

t ex sågblad och borr.

■15 Låt inte verktygsnycklar sitta kvar. Innan Du

startar maskinen, kontrollera att nyckel och justeringsverktyg

har tagits bort.

■16 Undvik oavsiktlig igångsättning. Bär inte verktyg

som är anslutet till nätet med fingret på brytaren.

Förvissa Dig om, att brytaren är frånslagen,

när Du ansluter maskinen till elnätet

■17 Förlängningskabel utomhus.Använd endast

förlängningskabel som är märkt och godkänd

för utomhusbruk.

■18 Var alltid uppmärksam. Se på vad Du gör. Gå

försiktigt tillväga. Använd inte verktyget om Du

är okoncentrerad.

■19 Kontrollera om det finns skador på verktyget.

Innan Du fortsätter att använda verktyget kontrollera

noggrant att skyddsanordningar eller

skadade delar är felfria och fungerar som de ska.

Kontrollera att rörliga delar fungerar tillfredsställande,

att de inte klämmer, att inga delar är

brutna, att samtliga andra detaljer är felfria, rätt

monterade och att alla andra villkor som påverkar

driften stämmer. Skadade skyddsanordningar

och delar ska repareras eller bytas ut hos

Hilti-service-verkstad, såvida inte annat anges

i bruksanvisningen. Skadad brytare måste bytas

av Hilti-service-verkstad.Använd inte verktyget,

om brytarens Till/Från inte fungerar.

■20 OBS! För Din egen säkerhet, använd endast

tillbehör och specialverktyg, som finns angivna

i bruksanvisningen eller i produktkatalogen. I annat

fall föreligger risk för personskador.

■21 Detta elektriska verktyg överenstämmer med

gällande säkerhetsbestämmelser. Reparationer

får endast göras av behörig fackman. I annat fall

kan användaren råka ut för olyckor.

■22 Anslutning av dammsugarutrustning. Om det

finns anslutning för dammutsugning, säkerställ

att anslutningen sker korrekt och att utrustningen

används på rätt sätt.

Ta väl vara på denna anvisning!

42 schwedisch


SR16 Borrmaskin, 2-hastigheter

Dubbel isolering
➀ Strömbrytare med elektronisk varvtalsreglering

➁ Höger-/vänster-omkopplare

➂ Låsknapp för kontinuerlig drift

➃ Snabbchuck

➄ Omkopplare 2 hastigheter

➅ Sidohandtag, djupanslag

Försäkran om överensstämmelse

Beteckning: Borrmaskin, 2-hastigheter Tilverkningsnummer: XX/0000001–9999999/XX

Typbeteckning: SR16 Konstruktionsår: 1995

Vi intygar och ansvarer för att denna produkt överensstämmer med följande norm och dokument:

EN 50144-1, EN 50144-2-1, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 enligt

bestämmelserna i riktlinjerna 73/23/EWG, 89/336/EWG, 98/37/EG

Hilti Aktiengesellschaft


Martin A.C. Messner

Dr. Heinrich Schäperkötter

Leiter Division Bohrmontage

Leiter Entwicklung Bohrmontage

Vice president D&ET division

Development manager D&ET division

11/1995 11/1995Tekniska data

Effekt:

600 Watt

Spänning:

220–240 Volt

Ingående ström:

2,8 A vid 230 Volt

Frekvens:

50–60 Hz

Varvtal, tomgång:

1:a växeln 0– 750 v/min.

2:a växeln 0–1900 v/min.

Chuck:

∅ 1–13 mm snabbchuck

Vikt:

2,0 kg

Max. vridmoment:

1:a växeln 50 Nm

2:a växeln 20 Nm

Varvtalsreglering:

Elektronisk via strömbrytare

Höger-/vänstervarv:

Omkopplare med omkopplingsspärr under drift

Ljudnivå:

Karakteristiskt A-vägd ljudtrycksnivå för

maskinen är lägre än 80 dB (A)

Vibrationsvärde:

Karakteristisk hand-arm-vibrationsbelastning

är lägre än 2,5 m/s 2

Skyddsisolering: EN 50144

Radio-och TV-avstörd enligt: EN 55014-1

CE-överensstämmelse:

73/23 EWG, 89/392 EWG, 89/336 EWG

Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar!

Driftsäkerhet:

● Viktigt: Läs noga igenom bifogade säkerhetsanvisningar.

● Använd aldrig verktyget för annat ändamål än vad denna bruksanvisning föreskriver.

● Viktigt: Vid blockering, koppla omedelbart ifrånnskruvdragaren. Varar blockeringen mer

än 2–3 sek kan motorn skadas.

● Nätspänningen måste stämma överens med uppgifterna på typskylten.

● Borrmaskinen är skyddsisolerad och får därför inte jordas.

● Innan stickkontakten sätts i urtaget, kontrollera att inga skador finns på kontakt och kabel. Vid ev.

skador, kontakta fackman för åtgård.

● Se alltid till att stickkontakten är utdragen, innan något arbete på borrmaskinen påbörjas (t ex

rengöring/skötsel).

● Borrmaskinen måste vara urkopplad, när stickkontakten sätts i.

● Med rätt skötsel uppnås hög kapacitet och lång livslängd.

Håll alltid maskinen med båda händerna, eftersom borret plötsligt kan fastna i grundmaterialet.

Använd sidohandtaget!

43


Huvudanvändning

Skruvdragning:

Borrning i metall:

Skruvning i trä max. ∅ 6 mm

HSS-spiralborr (∅ 6 mm direkt,

∅ 13 mm efter förborrning med ∅ 6 mm)

Borrning i trä:

Borrtyp: Mjukt trä Hårt trä Spånskiva

Spiralborr ∅ 15 mm ∅ 15 mm ∅ 15 mm

Vindelborr ∅ 30 mm ∅ 20 mm ∅ 30 mm

Speedborr ∅ 38 mm ∅ 25 mm ∅ 38 mm

Hålsåg ∅ 66 mm ∅ 40 mm ∅ 66 mm

➃ Snabbchuck

Ingen chucknyckel behövs för att spänna fast eller lossa verktyg.

Öppna chucken:

➊ Vrid röda ringen till «Lock»

Lock

Unlock

➋ Vrid hylsan

Öppna då den sitter hårt:

➌ Håll fast låsringen med handen eller ett

stift

➍ Vrid hylsan

1

2

eller

Handhavande / Funktion:


➎ Håll fast låsringen med hylsnyckel SW17

➏ Vrid hylsan

3➀ Strömbrytare med elektronisk varvtalsreglering

Genom att successivt trycka in strömbrytaren regleras varvtalet steglöst upp till maximalt varvtal.

➁ Höger-/vänster-omkopplare

Genom omkopplaren väljs antingen höger- eller vänstergång på maskinen. En spärr förhindrar omkoppling

under drift.

– Tryck omkopplaren åt höger = högervarv

– Tryck omkopplaren åt vänster = vänstervarv

➂ Låsknapp för kontinuerlig drift

Inkoppling av kontinuerlig drift:

Tryck in strömbrytaren ➀, tryck in låsknapp för kontinuerlig drift ➂ och släpp båda brytarna.

Urkoppling av kontinuerlig drift:

Tryck kort på strömbrytaren, varvid låsknappen automatiskt löser ut.

Spänn fast borr etc.:

➐ Vrid den röda ringen till «Unlock»

Lock

Unlock

➑ Vrid hylsan

4

➑ ➐

44


➄ 2 hastigheter

Önskat varvtal väljs med den mekaniska 2-hastighetsomkopplaren. (1:a växeln: 0–750 v/min. 2:a

växeln: 0–1900 v/min.) Viktigt: Omkoppling får endast ske när maskinen inte är i gång.

➅ Sidohandtag med djupanslag

Sidohandtaget är vridbart och låsbart i önskat läge. Lossa sidohandtaget genom att vrida vid greppet,

ställ in önskat borrdjup med djupanslaget och säkra sidohandtaget. Spännhalsen är ∅ 43 mm och

motsvarar Euronormen.

Skötsel / rengöring / service:

Borrmaskinen är permanentsmord och därmed underhållsfri. Vid hård drift under en längre tidsperiod

rekommenderas en service-inspektion hos Din Hilti-verkstad.

På så sätt ökar maskinens livslängd och onödiga driftsavbrott kan undvikas.

Maskinens luftintag får inte bli igensatt av smuts. Blås vid behov rent med tryckluft för att rengöra

maskinen.

Elverktyg måste motsvara härför gällande säkerhetsbestämmelser. Service får endast utföras av

behörig el-fackman. För optimal säkerhet, använd endast Hilti original reservdelar.

Garanti

Hilti garanterar, att levererat verktyg inte är behäftat med material- eller tillverkningsfel. Denna garanti

gäller under förutsättning att verktygets användning, handhavande, skötsel och rengöring följer Hiltis

bruksanvisning, att ev. garantianspråk inlämnas inom 12 månader från försäljningsdatum samt att endast

Hilti original förbrukningsmateriel, tillbehör och reservdelar används tillsammans med maskinen.

Denna garanti omfattar kostnadsfri reparation eller ersättning av defekta delar. Garantin gäller ej för störningar

orsakade av normal förslitning.

Ytterligare anspråk innefattas inte i garantin, såvida inte nationella bestämmelser föreskriver

annat. Hilti svarar inte för direkta eller indirekta fel eller följdskador, förlust eller kostnader i samband

med användning av eller på grund av omöjlighet att använda maskinen för något som helst

ändamål.

För reparation eller ersättning måste maskinen och/eller berörda delar omgående efter det att felet upptäckts

sändas in till närmaste Hilti Center.

Denna garanti omfattar samtliga garantiåtaganden från Hiltis sida och ersätter alla tidigare eller samtidiga

förklaringar, skriftliga eller muntliga avtal beträffande garantier.

45

More magazines by this user
Similar magazines