Bruksanvisning

arkiv.maskin.skanska.se

Bruksanvisning

*255576*

255576

SD45

Bruksanvisning 32–34


Säkerhetsföreskrifter

OBS!

Vid användning av elektriska verktyg ska alltid

följande grundläggande säkerhetsåtgärder

vidtas för att minska risken för elstötar, personskador

eller bränder.

Läs igenom anvisningarna innan Du börjar använda

verktyget.

■1 Håll ordning kring Ditt arbetsområde. Oordning

innebär olycksrisker.

■2 Ta hänsyn till omständigheterna. Utsätt inte

elektriska verktyg för regn. Använd inte elektriska

verktyg i fuktig eller våt omgivning. Se till

att belysningen är god. Använd inte elektriska

verktyg i närheten av brännbara vätskor eller gaser.

■3 Skydda Dig mot elektriska stötar. Undvik

kroppsberöring med jordade ytor t ex rör, radiatorer,

spisar, kylskåp.

■4 Håll barnen borta! Låt inte andra personer

röra verktyget eller kabeln. Låt inte obehöriga vistas

inom arbetsområdet.

■5 Förvara elektriska verktyg på säkert ställe.

Verktyg som inte används ska förvaras på torrt,

låst ställe utom räckhåll för barn.

■6 Överbelasta inte elektriska verktyg. Ditt arbete

blir bättre och säkrare om Du håller Dig till

angivet kapacitetsområde.

■7 Använd rätt verktyg.Använd inte kapacitetsmässigt

svaga verktyg för tunga belastningar.

Använd inte verktygen till andra ändamål än de

är avsedda för, använd t ex inte cirkelsåg för att

fälla träd eller kvista.

■8 Bär lämpliga arbetskläder. Ha inte vida kläder

eller smycken. De kan fastna i rörliga delar.

Vid arbete utomhus rekommenderas gummihandskar

och halkfria skor. Har Du långt hår, så

använd hårnät.

■9 Använd skyddsglasögon.Använd andningsskydd

vid dammande arbetstillfällen.

■10 Akta kabeln! Bär inte verktyget i kabeln och

dra inte i sladden, när Du ska dra ur stickkontakten.

Skydda kabeln mot värme, olja och skarpa

kanter.

■11 Se till att arbetsstycket är stabilt.Använd t ex

skruvstycke för att hålla arbetsstycket på plats.

Det är säkrare än att hålla det i handen och Du

får bägge händerna fria för arbetet.

■12 Böj Dig inte ner för djupt. Undvik onormal

kroppshållning. Se till att Du står stadigt och håller

balansen.

■13 Sköt verktygen med omsorg. Håll dem rena.

Följ skötselinstruktionerna och anvisningarna för

borrbyte. Kontrollera regelbundet kabeln och

om den är skadad, låt en fackman byta ut den.

Kontrollera också förlängningskabeln och byt

den, om den är trasig. Håll handtagen torra och

fria från olja och fett.

■14 Dra ur stickkontakten: När verktygen inte används,

vid service och vid byte av verktyg som

t ex sågblad och borr.

■15 Låt inte verktygsnycklar sitta kvar. Innan Du

startar maskinen, kontrollera att nyckel och justeringsverktyg

har tagits bort.

■16 Undvik oavsiktlig igångsättning. Bär inte verktyg

som är anslutet till nätet med fingret på brytaren.

Förvissa Dig om, att brytaren är frånslagen,

när Du ansluter maskinen till elnätet

■17 Förlängningskabel utomhus.Använd endast

förlängningskabel som är märkt och godkänd

för utomhusbruk.

■18 Var alltid uppmärksam. Se på vad Du gör. Gå

försiktigt tillväga. Använd inte verktyget om Du

är okoncentrerad.

■19 Kontrollera om det finns skador på verktyget.

Innan Du fortsätter att använda verktyget kontrollera

noggrant att skyddsanordningar eller

skadade delar är felfria och fungerar som de ska.

Kontrollera att rörliga delar fungerar tillfredsställande,

att de inte klämmer, att inga delar är

brutna, att samtliga andra detaljer är felfria, rätt

monterade och att alla andra villkor som påverkar

driften stämmer. Skadade skyddsanordningar

och delar ska repareras eller bytas ut hos

Hilti-service-verkstad, såvida inte annat anges

i bruksanvisningen. Skadad brytare måste bytas

av Hilti-service-verkstad.Använd inte verktyget,

om brytarens Till/Från inte fungerar.

■20 OBS! För Din egen säkerhet, använd endast

tillbehör och specialverktyg, som finns angivna

i bruksanvisningen eller i produktkatalogen. I annat

fall föreligger risk för personskador.

■21 Detta elektriska verktyg överenstämmer med

gällande säkerhetsbestämmelser. Reparationer

får endast göras av behörig fackman. I annat fall

kan användaren råka ut för olyckor.

■22 Anslutning av dammsugarutrustning. Om det

finns anslutning för dammutsugning, säkerställ

att anslutningen sker korrekt och att utrustningen

används på rätt sätt.

Ta väl vara på denna anvisning!

32 schwedisch


SD45 gipsskruvdragare


Dubbel isolering

➃ ➄

1 Strömbrytare med elektronisk varvtalsreglering

2 Höger-/vänster-omkopplare

3 Låsknapp

4 Djupanslagsinställning

5 Anslutning för djupanslag

6 Bits, bitshållare

7 Bältesupphängning

Tekniska data:

Effekt:

550 W

Spänning:

220–240 V

Ingående ström:

2,4 A vid 230 V

Frekvens:

50 Hz /60 Hz

Varvtal tomgång: 0–4300 varv/min (+_ 10%)

Chuck:

1

/4" insex

Vikt:

1,4 kg

Max. vridmoment:

> 7,5 Nm

Varvtalsreglering:

Elektronisk brytare

Höger-/vänsteromkopplare:

Med spärr för att förhindra omkoppling

under drift

Ljudnivå:

Karakteristiskt A-vägda ljudtrycksnivån

för maskinen är lägre än 80 dB(A).

Vibration:

Karakteristisk hand-arm-vibrationsbelastning

är lägre än 2,5 m/s 2

Skyddsisolering: EN 50144

Radio- och TV-avstörd: EN 55014-1

CE-anpassning:

73/23 EEC, 98/37 EC, 89/336 EEC

Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar.

Driftsäkerhet:

● Viktigt: Läs noga igenom bifogade

säkerhetsanvisningar!

● Använd inte denna produkt på annat

sätt än vad som föreskrivs i bruksanvisningen.

● Viktigt: Om rotationen på skruvdragaren

blockeras, stäng genast av den.

Dröjer detta mer än 2-3 sekunder kan

skador på motorn uppstå.

● Kontrollera att nätspänningen stämmer

överens med den på typskylten angivna

spänningen.

● Skruvdragaren är skyddsisolerad och

får därför inte jordas.

● Kontrollera att stickkontakt och sladd är

hela före anslutning till nätet. Vid ev. skada,

låt omedelbart byta ut de skadade delarna.

● Dra alltid ur kontakten innan något arbete

i skruvdragaren påbörjas, t ex service,

underhåll etc.

● Anslut aldrig skruvdragaren till nätet utan

att den är avstängd.

● För bästa möjliga skruvkapacitet och

lång livslängd, var noga med att rengöra

och serva skruvdragaren.

Användning / funktion:

➀ Strömbrytare med elektronisk varvtalsreglering

Genom att successivt pressa in strömbrytaren

kan varvtalet regleras steglöst upp

till max. antal varv per minut.

➁ Höger-/vänster-omkopplare

Genom omkopplaren väljs höger- resp.

vänstergång på skruvdragaren. En spärr

förhindrar omkoppling under drift. För omkopplaren

åt höger för medsols rotation.

För omkopplaren åt vänster för motsols rotation.

➂ Låsknapp för konstant drift

Med denna låsknapp intryckt erhålls konstant

drift.

Inställning för konstant drift:

Tryck in strömbrytaren ➀, tryck in låsknappen

➂ och släpp båda. Nu går skruvdragaren

kontinuerligt.

Avbrytning av konstant drift:

Tryck kort på strömbrytaren och låsknappen

löser automatiskt ut.

33


➃ Djupanslagsinställning

Ändamål:

Genom justering av djupanslaget kan

skruven skruvas in i förutbestämt läge.

Inställning:

Vrid djupanslaget motsols:

➔ Skruven drivs inte in så långt scven

Vrid djupanslaget medsols:

➔ Skruven drivs djupare in (varje klick

motsvarar en justering om +_ 0.25 mm)

➄ Anslutning mellan djupanslag och

skruvdragare

Drag loss djupanslaget från skruvdragaren.

Härigenom frigörs bitsen, vilket gör det

möjligt att skruva ut en skruv eller att byta

bits, bitshållare etc.

➅ Bits, bitshållare

Motoraxeln har en 1 /4" insexfattning som

hållare för verktygen (internationell standard

enligt DIN 3126/ISO 1173).

Bitshållaren kan tas bort genom att dra.

34

➆ Bältesupphängning

Skruvdragaren finns alltid lättillgänglig, om

den sitter i användarens bälte. Om bälteshaken

inte behövs kan den enkelt tas

bort genom att lossa skruven.

Rengöring/service/underhåll:

Denna skruvdragare är permanentsmord

och därför underhållsfri. Vid hård drift under

en längre tidsperiod rekommenderas

en serviceinspektion hos Din Hilti-verkstad.

På så sätt ökar skruvdragarens livslängd

och onödiga driftsavbrott kan undvikas.

Skruvdragarens luftintag får inte bli igensatta

av smuts. Blås vid behov rent med

tryckluft. Skötseln av elektriska verktyg

måste följa resp. nationella säkerhetsföreskrifter.

Service får endast utföras av behörig

person. Använd bara Hilti originaldelar

för optimal säkerhet.

Huvudsakliga användningsområden:

Montage:

Skruvtyp:

Gipsskivor mot plåtreglar etc

Gipsskruv

(0,8 mm tjock)

Gipsskivor mot U-profil etc

Gipsskruv med borrspets

(upp till 2,3 mm tjocklek)

Plåt mot plåt etc

(3 x 0,8 mm tjock)

Gipsskivor mot träreglar

Spån-/Plywoodskivor mot träreglar

Gipsskruv med borrspets

Gipsskruv

Spånskiveskruv

Garanti:

Hilti garanterar, att levererad maskin inte är behäftad med material- eller tillverk-ningsfel.

Denna garanti gäller under förutsättning att verktygets användning, handhavande,

skötsel och rengöring följer Hiltis bruksanvisning, att ev. garantianspråk inlämnas

inom 12 månader från försäljningsdatum samt att endast Hilti original förbrukningsmateriel,

tillbehör och reservdelar används tillsammans med maskinen.

Denna garanti omfattar kostnadsfri reparation eller ersättning av defekta delar. Garantin

gäller ej för störningar orsakade av normal förslitning.

Ytterligare anspråk innefattas inte i garantin, såvida inte nationella bestämmelser

föreskriver annat. Hilti svarar inte för direkta/indirekta fel eller följd-skador,

förlust eller kostnader i samband med användning av eller på grund av

omöjlighet att använda verktyget för något som helst ändamål.

För reparation eller ersättning måste verktyget omgående efter det att felet upptäckts

sändas in till närmaste Hilti-center. Denna garanti omfattar samtliga garantiåtaganden

från Hiltis sida och ersätter alla tidigare eller samtidiga förklaringar, skriftliga eller

muntliga avtal beträffande garantier.


EG-Konformitätserklärung

Bezeichnung: Schrauber

Seriennummern: XX/0000001 - 9999999/XX

Typenbezeichnung: SD45 Konstruktionsjahr: 1995

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt mit den folgenden

Normen oder normativen Dokumenten übereinstimmt:

EN 50144-1, EN 50144-2-2, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-

3-3 gemäss den Bestimmungen der Richtlinien 73/23/EWG, 89/336/EWG,

98/37/EG

D

Declaração de conformidade

P

Descricão: Aparafusadora Nr. de série: XX/0000001 - 9999999/XX

Designacão: SD45 Ano de fabrico: 1995

Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que este producto cumpre as

seguintes normas ou documentos normativos:

EN 50144-1, EN 50144-2-2, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-

3-3 de acordo com as disposições das directivas 73/23/CEE, 89/336/CEE,

98/37/CE

EC declaration of conformity

GB

Description: Screwdriver Serial no.: XX/0000001 - 9999999/XX

Designation: SD45 Year of design: 1995

We declare, under our sole responsibility, that this product complies with the

following standards or standardization documents:

EN 50144-1, EN 50144-2-2, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-

3-3 according to the provisions of the directives 73/23/EEC, 89/336/EEC, 98/37/EC

Dichiarazione di conformità

I

Descrizione: Avvitatori Nr. di serie: XX/0000001 - 9999999/XX

Modello/Tipo: SD45 Anno di progettazione: 1995

Assumendone la piena responsabilità, dichiariamo che il prodotto è conforme alle

seguenti normative ed ai relativi documenti:

EN 50144-1, EN 50144-2-2, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-

3-3 in base alle prescrizioni delle direttive CEE 73/23, CEE 89/336, CE 98/37

Déclaration de conformité CE

F

Designation: Visseuse No. de série: XX/0000001 - 9999999/XX

Modéle/type: SD45 Année de conception: 1995

Nous declarons sous notre propre responsabilité que ce produit est conforme avec

normes ou documents de normalisés:

EN 50144-1, EN 50144-2-2, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-

3-3 conformément aux termes des directives 73/23/CEE, 89/336/CEE, 98/37/CE

Konformiteitsverklaring

NL

Omschrijving: Schroefmachine Seriennummer: XX/0000001 - 9999999/XX

Type-aanduiding: SD45 Constructie-jaar: 1995

Wij verklaren op eigen verantwoordelijkheid dat dit produkt voldoet aan de

volgende normen of normatieve documenten:

EN 50144-1, EN 50144-2-2, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-

3-3 volgens de bepalingen van de richtlijnen 73/23/EEG, 89/336/EEG, 98/37/EG

Declaración de conformidad

E

Designacion: Atornilladoras No. de serie: XX/0000001 - 9999999/XX

Modelo/Tipo: SD45 Año de fabricacion: 1995

Declaramos bajo nuestra sole responsabilidad que este producto està en

conformidad con las normas o documentos normalizados siguientes:

EN 50144-1, EN 50144-2-2, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-

3-3 de acuerdo con las regulaciones 73/23/CEE, 89/336/CEE, 98/37/CE

Konformitetserklæring

DK

Betegnelse: Skruemaskine Serienr.: XX/0000001 - 9999999/XX

Model/type: SD45 Fremstillingsår: 1995

Vi påtager os det fulde ansvar for, at dette produkt er i overensstemmelse med

følgende normer og normative dokumenter:

EN 50144-1, EN 50144-2-2, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-

3-3 i henhold til bestemmelserne i direktiverne 73/23/EØF, 89/336/EØF, 98/37/EF


Försäkran om överensstämmelse

Beteckning: Skruvdragare Tillverkningsnummer: XX/0000001 - 9999999/XX

Typbeteckning: SD45 Konstruktionsår: 1995

Vi intygar och ansvarar för att denna produkt överensstämmer med följande norm

och dokument:

EN 50144-1, EN 50144-2-2, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-

3-3 enligt bestämmelserna i riktlinjerna 73/23/EWG, 89/336/EWG, 98/37/EG

S

Samræmisyfirlýsing

Heiti: Skrúfvél Raõnr.: XX/0000001 - 9999999/XX

Gerõ: SD45 Framleiõsluár: 1995

Viõ tökum fulla ábyrgõ á pví aõ vara pessi sé í samræmi viõ eftirfarandi staõla:

EN 50144-1, EN 50144-2-2, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-

3-3, sbr. reglur ESB-tilskipana nr. 73/23, 89/336, 98/37

ISL

Erklæring av ansvarsforhold

N

Betegnelse: Skrudrill Seriennummer: XX/0000001 - 9999999/XX

Typenbetegnelse: SD45 Konstruktjonsår: 1995

Vi erklærer hervedtat at dette produktet er i overenstemmelse med følgende

normer eller standarder:

EN 50144-1, EN 50144-2-2, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-

3-3 i henhold til retningsbestemmelsene i direktivene 73/23/EØF, 89/336/EØF,

98/37/EØ

Todistus standardinmukaisuudesta

FIN

Mimike: Ruuvain Serjanumero: XX/0000001 - 9999999/XX

Tyyppimerkintä: SD45 Suunnitteluvuosi: 1995

Todistamme täten ja vastaamme yksin siitä, että tämä tuote en allalueteltujen

standardien ja standardoimisasiakirjojen vaatimusten mukainen:

EN 50144-1, EN 50144-2-2, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-

3-3 seuraavien ohjeiden määräysten mukaisesti: 73/23/EWG, 89/336/EWG,

98/37/EG

Hilti Aktiengesellschaft

CE ∆ηλωση συµδατικοτητος

GR

Περιγραφή: Κατσαβιδιέρα Αριθµός σειράς: XX/0000001 - 9999999/XX

Μοντέλο-Τύπος: SD45 Ετος Σχεδιασµού 1995

∆ηλωνουµε υπευθυνα οτι το προιον αυτο ειναι σε συµφωνια µε τις ακολουθες

τυποποιησεις ή διαταξεις τυποποιησης:

EN 50144-1, EN 50144-2-2, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-

3-3 συµφωνα µε τις προβλεψεις των κανονισµων 73/23/EEC, 89/336/EEC, 98/37/EC.

Martin A.C. Messner

Dr. Heinrich Schäperkötter

Leiter Division Bohrmontage

Leiter Entwicklung Bohrmontage

Vice president D&ET division

Development manager D&ET division

11/1995 11/1995

More magazines by this user
Similar magazines