Rättigheter och skyldigheter för dig som student - Högskolan i Gävle

hig.se

Rättigheter och skyldigheter för dig som student - Högskolan i Gävle

R ÄT T I G H E T E R O C H S K Y L D I G H E T E R

f ö r d i g s o m s t u d e n t


Högskolelagen (HL) och Högskoleförordningen (HF) reglerar formerna för

studenternas inflytande vid Högskolan samt de krav som ställs på Högskolan

med avseende på hur den ska verka för studenternas inflytande.

Lagstiftningen ställer krav på Högskolan, i dess egenskap av myndighet,

att underlätta och effektivisera samarbetet med studenterna. Motsvarande

formella krav ställs dock inte på studenterna. Till detta finns också lokalt

antagna policydokument och regleringar vid Högskolan i Gävle som påverkar

relationen mellan studenter och högskola.

Syftet med en samlad skrift över studenternas rättigheter och skyldigheter

är att på ett överskådligt sätt presentera dessa för nya och redan inskrivna

studenter.

1. Allmänt

2. Utbildningsfrågor

2.1 Avgiftsfri utbildning

2.2 Antagning

2.3 Behörighet

2.4 Ur val

2.5 Tillgodoräknande

2.6 Inställd kurs

2.7 Schema

2.8 Deadline för ändring av kurslitteratur på kurs

2.9 Examination

3. Studeranderepresentation

3.1 Studentinflytande

3.2 Kursvärderingar

3.3 Programutvärderingar

3.4 Studeranderepresentation

I det fall du anser att Högskolan inte lever upp till de åtaganden som finns i det

här dokumentet ska du i första hand ta upp ärendet med berörd lärare/examinator

eller annan personal på institutionen. Prefekter och enhetschefer samt andra

inom högskoleförvaltningen får givetvis också kontaktas. Vid behov kan stöd

sökas hos Gefle Studentkår.

Du ansvarar själv för din studieprestation och det som är av betydelse för

denna. Det är din skyldighet att hålla dig informerad om de regler som finns

och att följa dem. All form av fusk är absolut förbjudet och leder till disciplinåtgärder.

Med fusk menas att med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöka

vilseleda vid tentamen eller när en studieprestation ska bedömas. Användning

av någon annans arbete utan att ange källa, d.v.s. att plagiera, kan bedömas som

fusk. Det åligger dig som student att planera din studietid utöver schemalagd

undervisning och tentamina för att få ut så mycket som möjligt av studierna.

2. Utbildningsfrågor

2.1 Avgiftsfri utbildning

Enligt HF 1:10 ska all högskoleutbildning vara avgiftsfri för studenterna. Med

detta menas att utbildning på Högskolan i Gävle inte får medföra onödiga eller

oskäliga kostnader för de enskilda studenterna för att genomgå denna utbildning.

Om det finns moment som medför särskilt höga kostnader, till exempel en

studieresa, ska det finnas ett kostnadsfritt likvärdigt alternativ som arrangeras

av Högskolan. Märk dock att normala levnadsomkostnader (mat, husrum, transport

etc.), studiematerial (kurslitteratur etc.) samt kåravgift inte täcks in i denna

bestämmelse.

Avgiftsfri utbildning gäller inte för så kallad uppdragsutbildning. Som enskild

student på en uppdragsutbildning får du dock inte drabbas av några kostnader för

utbildningens genomförande.

2.2 Antagning

Antagning till utbildningsprogram som ingår i den nationellt samordnade an-

2.5 Tillgodoräknande

Du kan tillgodoräkna dig en kurs som du läst vid en annan högskola med godkänt

resultat. Detta gäller inte om det är väsentlig skillnad mellan utbildningarna.

Du har rätt att tillgodoräkna dig annan utbildning, till exempel utbildning

från annat land/lärosäte så länge den inte är alltför olik den utbildning du studerar

vid Högskolan i Gävle. Det finns även vissa möjligheter att tillgodoräkna sig

motsvarande kunskaper och färdigheter som förvärvats genom yrkeserfarenhet.

Detta avgörs genom validering.

Beslut om tillgodoräknande fattas av berörd institution vid Högskolan. Vänd

dig till din institution för mer information.

2.6 Inställd kurs

Om en kurs blir inställd ska du som blivit antagen till denna kurs erbjudas ett

likvärdigt alternativ. Exempelvis kan du få plats på ditt andrahandsval för kursansökan.

Högskolan ska i detta avseende vara flexibel och om möjligt utöka

antalet platser på vissa kurser för att ditt önskemål ska kunna tillgodoses i så stor

utsträckning som möjligt.

Du som blivit antagen till en inställd kurs som även ges vid ett senare tillfälle

har rätt till platsgaranti till denna kurs.

Du ska ha möjlighet att kunna slutföra en påbörjad utbildning enligt den utbildningsplan

som gällde vid den aktuella utbildningens start under förutsättning

att utbildningen finns kvar i utbildningsutbudet.

2.7 Schema

Schema för en kurs ska finnas tillgängligt senast måndag två veckor före angiven

vecka för kursstart. Förändringar i schemat efter denna tid sker normalt inte om

det inte görs med anledning av rent kursadministrativa orsaker eller för att skapa

möjligheter som förbättrar studenternas förutsättningar för inlärning av kursens

innehåll.

Ändras schemat under kursens gång ska detta göras i samråd med kursdeltagarna.

Ditt examinationsresultat inrapporteras i studiedokumentationssystemet (LADOK)

efter avslutad rättning. För att din skriftliga tentamen ska rättas måste du ha betalat

kåravgift för den termin som kursen gavs.

Du har möjlighet att begära ny examinator.

Om du erhållit felaktiga uppgifter om tid och plats för examination och detta

kan bevisas, och du ej närvarat vid examinationstillfället ska du beredas möjlighet

att genomgå en ny ordinarie examination.

Är du på grund av funktionshinder förhindrad att genomföra en examination

enligt kursplanen, ska du erbjudas en individuellt anpassad examinationsform.

Se mer om examination i skriften ”Gemensamma riktlinjer för examination

vid Högskolan i Gävle”.

3. Studeranderepresentation

3.1 Studentinflytande

Det är av yttersta vikt och varje students ansvar att bidra med kritik och åsikter

om utbildningen (t.ex. kursvärderingar) och dess vidareutveckling för att förbättringar

ska kunna ske. Det är också väldigt viktigt för Högskolans kvalitetsarbete

på kursnivå att studenternas synpunkter tas tillvara och beaktas. Detta är

även reglerat i HF 1:14.

3.2 Kursvärderingar

En kursvärdering syftar till att värdera hur kursens undervisning, planering och

genomförande uppfyller de krav som kursplanen angivit som syfte och innehåll

med kursen.

Du som deltar i kursvärderingar får göra det anonymt i förhållande till lärare/

examinator.

Högskolan ska sammanställa kursvärderingarna samt informera om resultatet

och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna.

Resultatet ska hållas tillgängligt för studenterna.

4. Studiesociala frågor

4.1 Studievägledning

4.2 Lokaler och skyddsombud

4.3 Likabehandling

4.4 Studenthälsan

4.5 Studieavbrott, uppehåll och anstånd

4.6 Biblioteket

5. Övrigt

5.1 Tillgång till lokaler

5.2 Överklagande av beslut

1. Allmänt

Ramverket för studenters rättigheter och skyldigheter finns framför allt i

Högskolelagen (HL) och Högskoleförordningen (HF). Där kan du finna regleringar

som t.ex. gäller tillträde till utbildning, antagning och examensföreskrifter.

Det finns även andra lagar som gäller liksom lokala föreskrifter som kan antas

vid de olika högskolorna. Då Högskolelagen samt Högskoleförordningen eller

annan lag är aktuell i detta dokument kommer enbart hänvisningar till relevanta

lagrum (lagparagrafer) att göras. Lagparagraferna skrivs med kapitelnummer

först och paragrafnummer efter. Om du vill veta mer kan du själv läsa i dessa

lagar och förordningar.

Tanken med detta dokument är att åskådliggöra och kortfattat informera om

riktlinjer, lagar och regler som berör relationen mellan studenter och Högskolan.

Dokumentet har tagits fram i samarbete mellan Högskolan i Gävle och Gefle

Studentkår. Det här dokumentet ska finnas att enkelt tillgå för studenter och

anställda vid Högskolan i Gävle, både i tryck och elektronisk form via studentkåren

och Högskolan.

Högskolan i Gävle ska bevaka att gällande riktlinjer, lagar och regler åtföljs.

Trots detta är det nödvändigt om du som enskild student märker att något är

fel genast påpekar detta. På så vis kan felaktigheter rättas till, förbättringar göras

och oklarheter förklaras.

tagningen ombesörjs av Verket för Högskoleservice (VHS). Högskolan i Gävle

sköter den lokala antagningen till utbildningsprogram.

Antagning till högskoleutbildning regleras i HF 7:1-9. Mer information kan

du också få genom att läsa Högskolans i Gävle antagningsordning som finns på

Högskolans hemsida.

2.3 Behörighet

Högskolan i Gävle bestämmer vilken behörighet som ska gälla för en viss utbildning

som Högskolan arrangerar. En person som uppfyller denna behörighet

ska kunna bli antagen till utbildningen om plats finns. Detta gäller såvida inte

regeringen eller riksdagen beslutar annat.

För att se vilka behörighetskrav som gäller för just din utbildning finns dessa

i utbildningskatalogen som finns att få av Högskolan.

I de fall Högskolan beslutar om ändrade behörighetskrav för en utbildning

ska beslut om sådan förändring ske i så pass god tid att ändringen kan tillkännages

i informations- och ansökningsmaterial till den gällande utbildningen.

För att bli antagen till en kurs eller på ett program krävs grundläggande

behörighet, dessutom kan särskild behörighet krävas på vissa utbildningar.

Om det finns särskilda skäl, får Högskolan besluta om undantag från något eller

några behörighetsvillkor. En högskola kan göra undantag från något eller

några behörighetsvillkor om du har förutsättningar att tillgodogöra dig den sökta

utbildningen utan att uppfylla de stipulerade behörighetsvillkoren. Läs mer

under 2.5 i detta dokument.

2.4 Ur val

Om det finns fler sökande än antalet platser till en kurs eller ett program krävs ett

urval för att se vilka som blir antagna till utbildningen.

Urvalsförfarandet regleras i högskoleförordningen 7:10-20. Det finns även

en antagningsordning vid Högskolan i Gävle där du kan hitta utförlig information

om urvalsregler och olika tillämpningar av dessa.

Vid urval till en kurs eller ett program tas hänsyn till dina meriter. Dessa kan

vara gymnasiebetyg, akademiska meriter och högskoleprov.

Ändringar i schemat ska meddelas så snart som möjligt. Vid varje schemaändring

ligger informationsansvaret på berörd kursansvarig.

2.8 Deadline för ändring av kurslitteratur på kurs

Ändringar av kurslitteratur bör inte ske efter att kursplanen antagits av institutionsstyrelsen.

Den kurslitteratur som angivits i kursplanerna ska gälla.

2.9 Examination

Anmälan till en skriftlig tentamen ska göras senast tio dagar före tentamen. Anmälan

ska göras via Högskolans hemsida. Om man ej anmält sig till tentamen,

kan man gå till skrivtillfället och få skriva i mån av plats. Man får också vänta i

30 minuter innan man får påbörja sin skrivning.

För varje kurs/delmoment ska det anordnas en ordinarie examination och en

omexamination på likvärdigt kursinnehåll som ska ligga i nära anslutning till

den ordinarie examinationen.

Det ska ställas samma kunskapskrav på en omexamination som på den ordinarie

examinationen.

Examinationsregler och formen för examinationen ska tydligt delges dig som

student vid varje kurs- och momentstart.

Tidigare skrivningsuppgifter ska hållas lättillgängliga på Högskolans hemsida

då detta är offentligt material.

Som norm gäller 15 arbetsdagars rättningstid för en examination.

Efter varje examination ska det arrangeras en examinationsgenomgång där

du ska få en förklaring till varför ett visst betyg givits. Datum och former för

skrivningsgenomgång bör anges redan vid skrivningstillfället. Tidpunkten bör

ge god marginal för eventuell omtentamen.

Ett betyg kan omprövas med stöd av förvaltningslagen. Den som är missnöjd

med ett beslut kan vända sig till beslutsmyndigheten, i det här fallet

examinerande lärare, och begära att det ska ändras. Examinator har då skyldighet

att gå igenom tentamen en gång till och överväga sin bedömning. Begäran om

omprövning kan upprepas. Beslutet om att ändra ett betyg ligger emellertid

hos den examinerande läraren.

3.3 Programutvärderingar

Ett utbildningsprogram ska vara sammanhållet och motsvara utbildningsplanen

samt examensordningens krav. Varje program bör därför utvärderas för varje

årskull.

3.4 Studeranderepresentation

Enligt HL 1:4a har varje student rätt att utöva inflytande över utbildningen.

Högskolan ska uppmuntra studenterna att aktivt delta i vidareutvecklingen av

utbildningen.

Studenterna har rätt att vara representerade med minst två ledamöter i alla

Högskolans beslutande organ som behandlar utbildningsfrågor och studenternas

situation (HF 3:9). Dessutom har studenterna rätt att vara representerade

i samtliga beredande och rådgivande organ på Högskolan oavsett om dessa är

permanenta eller tillfälliga. Gefle Studentkår ombesörjer nomineringsförfarande

av studeranderepresentanter och utser dessa efter de riktlinjer som studentkåren

fattat beslut om. Studeranderepresentanten ska följa de särskilda riktlinjer som

utfärdats av Gefle Studentkår. Du kan få dessa riktlinjer av studentkåren.

För att en studeranderepresentant ska kunna utföra sitt arbete och delta i sammanträden

med Högskolans olika organ ska studenten ges möjlighet att vid annan

tidpunkt genomgå obligatoriska kursmoment i utbildningen, med undantag

för examination.

Studeranderepresentanter ska ges samma information som övriga ledamöter

i organ där de är representerade. Samtliga handlingar till alla organs möten ska

vara studeranderepresentanterna tillhanda i god tid innan mötena i enlighet med

organens arbetsordning eller annan bestämmelse.

För att studeranderepresentanterna ska kunna göra sitt arbete på bästa möjliga

sätt ska de minst en gång om året ges tillfälle till utbildning i Högskolans

organisation och finansiering. Utbildningen arrangeras av Gefle Studentkår.


4. Studiesociala frågor

4.1 Studievägledning

Du som student har enligt HF 6:3 rätt till studievägledning och yrkesorientering.

4.2 Lokaler och skyddsombud

Undervisningslokaler ska alltid vara ändamålsenliga. Den fysiska arbetsmiljön

inom Högskolan ska hålla hög kvalitet. Detta gäller till exempel god ergonomi,

goda ljus- och klimatförhållanden samt de särskilda behov vissa utbildningar

kan ha.

Studerandeskyddsombuden ska liksom övriga skyddsombud inom Högskolan

ha rätt till utbildning i arbetsmiljöfrågor. Utbildningen ska årligen organiseras

och finansieras av Högskolan.

4.3 Likabehandling

Likabehandling ska alltid iakttas i Högskolans verksamhet. Högskolan ska

följa lagen om likabehandling av studenter (SFS 2001:1286). Lagen förbjuder

diskriminering av studenter på högskola och universitet om diskrimineringen

har samband med studentens kön, etniska tillhörighet, sexuella läggning eller

funktionshinder.

Högskolan ska ha en jämställdhetsplan med konkreta mål och förslag för att

öka jämställdheten bland studenter vid Högskolan i Gävle.

Ingen student ska utsättas för någon form av trakasserier. Alla former av

trakasserier ska motverkas då de är allvarliga hot mot psykisk hälsa, studie- och

arbetsglädje samt möjlighet till framgång med studier eller arbete på Högskolan.

Det räcker med att du eller någon annan person, till exempel på studentkåren,

berättar om kränkningen för en lärare eller annan personal på Högskolan.

Högskolan måste i och med denna vetskap agera för att utreda vad som hänt,

det ska egentligen inte krävas någon formell anmälan för att Högskolan ska

agera. Om Högskolan själv upptäcker trakasserierna måste den också agera.

Utredningen bör starta på en gång och vara saklig och opartisk.

4.4 Studenthälsan

Studenthälsan ska ha kunskap om studenternas situation och vara förtrogen med

studiespecifika problem. Patientavgift ska ej debiteras vid besök hos studenthälsan.

Särskilda resurser avsätts för att studenter med funktionshinder ska få den

hjälp de behöver för att kunna fullfölja studierna.

4.5 Studieavbrott, uppehåll och anstånd

Om särskilda skäl föreligger kan du beviljas anstånd med att påbörja ett program

du blivit antagen till. Skäl kan vara sociala, medicinska, värnplikt eller andra

omständigheter. Du måste kunna intyga dina skäl. Anstånd beviljas upp till 18

månader om inte synnerliga skäl finns för en längre period. Förnyad anmälan

samt kopia av anståndsbeslutet ska skickas till Högskolan i Gävle för antagning

inför den termin som studierna ska påbörjas.

Om du gör avbrott i dina studier på ett utbildningsprogram eller kurs måste du

anmäla detta till studievägledningen på en speciell blankett. Studieuppehåll ska

du ansöka om du inte tänker läsa kurser inom ditt program. Studieuppehåll medges

normalt tidigast efter en termin och för högst ett år i taget. Återanmälan till

utbildningen sker genom anmälan till kurser.

För mer information om studieavbrott, uppehåll och anstånd tag kontakt med

studievägledningen på Högskolan.

4.6 Biblioteket

Biblioteket är Högskolans centrala resurs för informations- och litteratursökning.

Bibliotekets viktigaste uppgift är att bidra till att utveckla studenternas informationskompetens,

och anordnar introduktioner och kurser i informationssökning.

Biblioteket har referensexemplar och utlåningsexemplar av kurslitteraturen,

men du måste räkna med att själv skaffa det mesta av din kurslitteratur.

Studenter med funktionshinder, som behöver anpassad kurslitteratur, kan vända

sig till biblioteket för sin litteraturförsörjning.

Tänk på att respektera lånetider för att så många som möjligt ska få tillgång

till bibliotekets böcker och att hålla ljudnivån låg i biblioteket – biblioteket

är studenternas arbetsplats!

5. Övrigt

5.1 Tillgång till lokaler

Enligt HF 1:13 är en högskola skyldig att låta en demokratiskt uppbyggd

förening för studenter vid Högskolan använda undervisningslokalerna vid en

sammankomst som föreningen anordnar för sina medlemmar, om sammankomsten

hålls för upplysning, meningsyttring eller annat liknande syfte eller för

framförande av konstnärligt verk. Den som av föreningen har bjudits in för att

medverka vid sammankomsten får inte vägras tillträde till möteslokalerna.

Vad som sägs i första stycket ska inte gälla om det är tänkbart att det vid

sammankomsten kommer att uppstå någon allvarlig ordningsstörning eller

inträffa någonting som strider mot lag. Första stycket gäller inte heller om

föreningens användning av lokalerna är oförenlig med högskoleverksamhetens

behöriga gång och med Högskolans förpliktelser mot tredje man.

5.2 Överklagande av beslut

I vissa frågor kan du som student överklaga beslut som Högskolan fattat.

Överklagande sker till Överklagandenämnden för Högskolan (ÖNH). Detta gäller

frågor som handlar om beslut om att du inte uppfyller kraven på behörighet för

att bli antagen till grundläggande högskoleutbildning, beslut om tillgodoräknande

av kurs, avslag på en students begäran om befrielse från ett obligatoriskt

utbildningsmoment och avslag på en students begäran att få examensbevis eller

utbildningsbevis.

Beslut av en disciplinnämnd om avstängning och varning får överklagas

hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut tagna av en disciplinnämnd får ej

överklagas.

Kanslibeslut av rektor den 1 juli 2004. Dnr. 10-878/04.

Högskolelagen och Högskoleförordningen hittar du på www.hsv.se Klicka på ”Lag och rätt” gå sedan vidare till ”Lagar och regler”

801 76 Gävle • 026-64 85 00 • www.hig.se

More magazines by this user
Similar magazines