1p b) Vad anger talet

hig.se

1p b) Vad anger talet

Tentamen 1 Baskemi 1, 2005.05.09.

1 Den vanligaste kolisotopen tecknas 12 C.

a) Vilket atomnummer har kol? 1p

b) Vad anger talet 12? 1p

c) Teckna symbolen för kol-14 och ange hur många protoner, neutroner och

elektroner som en atom av denna isotop innehåller.

2p

2 a) Rita elektronstrukturen för en kvävemolekyl. 1p

b) Vad kallas den typ av bindning som håller ihop kväveatomerna i en

kvävemolekyl?

1p

c) Vilken egenskap hos kväve har samband med bindningen i molekylen? 1p

3 Stålull (järn) brinner i syre och det bildas järn(III)oxid.

a) Skriv reaktionsformel och sätt ut alla oxidationstal. 2p

b) Vilket ämne har oxiderats? 1p

4 Vilken typ av bindning/ar förekommer i

a) MgCO 3 (s) b) en molekyl HCl(g) c) H 2 O(s) 3p

5 Förklara varför NH 3 löses lättare i vatten än i CO 2 . 1p

6 a) En organisk förening avfärgar bromvatten. Ange ett skäl till detta. 1p

b) Ge exempel på en organisk förening som det kan vara. Ange namn

och strukturformel.

1p

7 Är reaktionen 2 H 2 (g) + O 2 (g) → 2 H 2 O(l) endoterm eller exoterm?

Motivera svaret.

1p

8 Vilken är den korresponderande basen till HPO 4 2- ? 1p

9 Ange surhetsgraden (starkt sur, svagt sur, neutral, svagt basisk, starkt basisk)

i lösningar av samma koncentrationer av följande ämnen:

a) NaOH, b) HAc, c) NH 3 , d) MgO, e) HNO 3 , f) NaCl,

g) NH 4 Cl, h) NaAc, i) HCl j) KOH 2p

10 Hur stor är [Cu 2+ ] och [Cl - ] i 0,30 mol/dm 3 CuCl 2 ? 1p

11 Ange reaktionen då metansyra protolyseras i vatten. 1p

12 En ester har formeln

O

| |

CH 3 - CH 2 - C - O - CH 2 - CH 3

a) Vad heter estern? 1p

b) Ange namn och strukturformel på den syra som behövs vid framställningen. 1p

c) Ange namn och strukturformel på den alkohol som behövs vid

framställningen.

1p

d) Vad kallas den typ av reaktion som sker vid esterframställning? 1p


13 Skriv strukturformeln för

a) 3-metyl-2-pentanol b) 4-metyl-2-hexyn 2p

14 a) Sker en reaktion om du lägger ner en bit zink i en blynitratlösning?

Om det sker en reaktion skriv reaktionsformel för reaktionen.

1p

b) Vad kallas denna typ av reaktion? 1p

15 a) Vad händer om du upphettar kristalliserat kopparsulfat?

Skriv ner så noga du kan vad ser innan, under och efter reaktionen.

b) Skriv en reaktionsformel och visa i reaktionsformeln om det är en exoterm

eller endoterm reaktion.

1p

1p

16 a) Vilka kemikalier kan du använda dig av om du vill göra silverjodid? 1p

b) Skriv en reaktionsformel för reaktionen. 1p

17 Du har en okänd lösning som du ska identifiera. Vid tillsatts av BTB blir det

gult. När silvernitrat tillsätts bildas en vit fällning. Vad kan lösningen

bestå av? Motivera ditt svar.

1p

Fullständiga lösningar krävs till uppgifterna 18-22

18 a) Du ska bereda 0,5 dm 3 lösning av natriumhydroxid, NaOH, med

koncentrationen 0,100 mol/dm 3 . Hur stor massa går åt?

2p

b) Vilket pH-värde får natriumhydroxidlösningen? 1p

19 a) Hur stor volym saltsyra, HCl, med koncentrationen 2,0 mol/dm 3 går åt för att

bereda 250 cm 3 saltsyra med koncentrationen 0,20 mol/dm 3 ?

2p

b) Vilket pH-värde får den nya saltsyralösningen? 1p

20 Upphettas natriumvätekarbonat sker följande reaktion:

2 NaHCO 3 (s) → Na 2 CO 3 (s) + CO 2 (g) + H 2 O(g)

Hur stor volym koldioxid bildas av 75 g natriumvätekarbonat om molvolymen

för en gas vid rådande tryck och temperatur är 24 dm 3 /mol?

2p

21 Kaliumsulfat kan framställas genom neutralisation.

a) Skriv reaktionsformel för reaktionen. 1p

b) Bestäm svavelsyrans koncentration om det går åt 100 cm 3 kaliumhydroxid

med koncentrationen 1,0 mol/dm 3 för att neutralisera 25 cm 3 svavelsyra. 2p

c) Vilket pH-värde har svavelsyralösningen? 1p

22 a) Ange reaktionsformeln för förbränning av oktan. 1p

b) Hur stor massa syre behövs för fullständig förbränning av 10 kg oktan? 2p

More magazines by this user
Similar magazines