Linnéjubileet 2007 - Uppsala kommun

uppsala.se

Linnéjubileet 2007 - Uppsala kommun

Linnéjubileet 2007

Rapport från Uppsala kommuns Linnéfirande

Mariette Manktelow Uppsala 2008-01-07


Del 1.

Rapport om Linnéjubileet 2007

Uppsala kommun

Mariette Manktelow

14 januari 2008

Framsida: Blomsterbarn fototgraferar tulpan. Foto: Björn Tingström

1


Innehåll

UPPSALA - LINNÉS STAD................................................................................................4

UPPSALA KOMMUNS LINNÉFIRANDE .......................................................................5

Nyfikenhet ..............................................................................................................................5

Lärande ..................................................................................................................................5

Stolthet ...................................................................................................................................5

Glädje....................................................................................................................................5

Uppsala kommun lanserade fem huvudområden:.........................................................................5

Tre grupper av uppsalabor prioriterades som målgrupp: ..............................................................5

Övergripande mål för Uppsala kommuns Linnéfirande .............................................................6

Kvantitativa mål i Uppsala kommuns Linnéfirande 2007...............................................................6

Kommunikationsplattform ..........................................................................................................7

Miljöpolicy..............................................................................................................................7

Infrastruktur och säkerhet ..........................................................................................................7

Organisation...........................................................................................................................8

Jubileumsveckans organisation ..................................................................................................9

Samarbete lokalt, nationellt och internationellt.............................................................................9

Uppsalaborna positiva till Linnéjubileet.....................................................................................10

Program för jubileumsåret .......................................................................................................11

Evenemang under 2007 i Uppsala ..........................................................................................11

Program för jubileumsveckan...................................................................................................12

NYFIKENHET......................................................................................................................14

Linnéstigarna fylldes av linneansk upptäckarglädje ....................................................................14

Invigning av Linnéstigen Herbatio Danensis 20 maj 2007 ..........................................................15

Gränby Linnéminne lär oss mer om kvinnorna kring Linné...........................................................15

Konstmuseet tolkade naturen ...................................................................................................16

Förskolorna firade med inspiration och gröna fingrar.................................................................16

LÄRANDE ............................................................................................................................17

Biotopia - Biologiska Museet Naturum Uppland.........................................................................17

En Kunskapsmarknad om jordens skönhet och sårbarhet ............................................................18

Kärleken spirade på Trädgårdsgatan .......................................................................................18

Sjuttonhundratalsfest med tidstypiskt bröllop..............................................................................19

Folkbildning om Linné.............................................................................................................20

Inte bara böcker på biblioteken...............................................................................................20

"Expedition Linné" visades på Vaksala torg efter miljödebatt ......................................................21

Ståndare, pistiller och vetenskap i Uppsalas skolor ....................................................................21

STOLTHET ............................................................................................................................22

Ett nyputsat Linnés Sävja höll öppet för första gången ................................................................22

Året då Uppsala blev en smyckad stad.....................................................................................23

Uppsalas skolbarn planterade krokus till Linnés ära ...................................................................23

Rosénparken invigdes med sprattlande fisk ...............................................................................24

En födelsedagspresent till Linné på en grönskande gågata .........................................................25

GLÄDJE ................................................................................................................................26

Linnés tulpan invigdes med poesi från tulpanens hemland...........................................................26

2


Tusen barn firade Linné med en blomsterparad .........................................................................27

Föreställning i Linnés musiksmak ..............................................................................................28

Linné firades av ung, men också av gammal .............................................................................29

Dockteater, Linnélopp, radiosignaler och urpremiär ...................................................................29

Aqua Linné i Fyrisån värmde i höstmörkret................................................................................30

Linnéveckan i Uppsala nådde sitt mål.......................................................................................30

MARKNADSFÖRING.......................................................................................................31

MEDIA ..................................................................................................................................32

SAMARBETE MED NÄRINGSLIVET I UPPSALA.......................................................33

TURISM I LINNÉS UPPSALA .........................................................................................34

DOKUMENTATION AV LINNÉJUBILEET....................................................................35

UPPSALA - FRAMTIDENS STAD...................................................................................35

Del 2. Bilagor. Linnéjubileet i Uppsala .....................................................................................36

3


Uppsala - Linnés stad

Roseénparken. Foto Björn Tingström

Under 2007 har vi firat 300-årsjubileet av Carl von Linnés födelse 1707. Hans

forskargärning har gjort honom till en av världens mest berömda vetenskapsmän

och Linnéjubileet firades i många delar av världen. I Sverige har jubileet

pågått över hela landet under hela året, men kulminerade vid datumet för hans

födelsedag enligt nya tideräkningen 23 maj, då en nationell högtidsdag förlades

till Uppsala där den omramades av en hel jubileumsvecka. Koncentrationen av

firandet i Uppsala har flera orsaker.

Carl von Linné är den i särklass mest berömde uppsalabon någonsin. Han

verkade och levde i Uppsala som student 1728-1734 och senare som professor

i medicin 1741-1778. Linnés vetenskapliga gärning utformades och offentliggjordes

i Uppsala genom verk som Species Plantarum 1753 och Systema

Naturae 1758, vilka utgör startpunkterna för botanik och zoologi som moderna

vetenskaper. I Uppsala skrev han också sina rapporter från resor inom landet

som gett honom en plats i den svenska litteraturen. Hans studenter reste från

Uppsala ut i världen på olika expeditioner och gjorde därmed vår stad känd på

världens alla kontinenter.

Hans liv och verksamhet har lämnat många spår i och omkring Uppsala. Hans

lantegendom med byggnader och trädgård finns bevarade i Hammarby. Lantegendomen

Sävja finns bevarad. Akademiträdgården med tjänstebostad har

rekonstruerats som Linnéträdgården och Linnémuseet. Exkursionslederna

Herbationes Upsalienses har återskapats som Linnéstigar, kantade med kvarlevande

populationer av de djur och växter som Linné studerade. I den nuvarande

botaniska trädgården finns flera spår av Linné och där står den unika

minnesbyggnaden Linneanum, skapad till hans ära av Gustaf III. En av hans

döttrar levde i Gränby, och där finns spår bevarade. Linnés grav är belägen i

Uppsala domkyrka.

Carl von Linné var en djärv, ung forskare som byggde upp sin vetenskap och

sin verksamhet på ett effektivt och lättillgängligt sätt för en global publik. Fortfarande

är Uppsala en plats där ny kunskap växer fram och effektiviserande

lösningar lanseras, en stad med internationella förtecken som expanderar,

men utan att göra avkall på närheten till naturen.

4


Uppsala kommuns Linnéfirande

Följande ledord fastslogs för Uppsala kommuns deltagande i Linnéjubileet:

Nyfikenhet

Nyfikenhet måste ha varit Linnés egen drivkraft i arbetet. Att locka fram

människors nyfikenhet var en utmaning.

Lärande

I firandet lyfte vi fram kunskap om Linné och hans verk och samtidigt

betydelsen av lärande och bildning.

Stolthet

I Uppsala ska vi känna stolthet över att en av världens främste vetenskapsmän

levde och verkade här.

Glädje

Linnéjubileet skulle präglas av glädje och fest.

Uppsala kommun lanserade fem huvudområden:

• De linneanska platserna

• Biotopia

• Smyckad stad

• Skolaktiviteter

• Linnéevenemang

Tre grupper av uppsalabor prioriterades som målgrupp:

• Barn upp till 15 år

Uppsalas olika etniciteter

• Aktiva äldre genom deras föreningar och organisationer

Som särskilda målgrupper identifierades därutöver föreningslivet, kulturlivet

och näringslivet inklusive kommunens olika bolag. En besöksmålgrupp

identifierades enligt de prioriteringar som är lagda för besöksmarknadsföringen

inom Uppsala Tourism.

5


Övergripande mål för

Uppsala kommuns Linnéfirande

Uppsala ska uppfattas som Linnés stad.

• Medborgarperspektivet ska lyftas fram, ett firande skapas som

inbjuder alla uppsalabor och besökare att ta del av jubileet.

Uppsala ska synliggöras som Sveriges fjärde stad, expansiv och

spännande enligt plattformen Uppsala varumärke.

• En positiv stämning ska gälla kring Uppsala som kunskaps- och

kulturstad.

• Jubileet ska inspirera i arbetet för en hållbar utveckling och

miljömedvetande hos medborgarna.

Kvantitativa mål i Uppsala kommuns Linnéfirande 2007

Mål: 80% av eleverna ska medverka i jubileumsanknutna aktiviteter i skolorna

och 100% av elever i skolan ska känna till att Linné har verkat i Uppsala.

Resultat: Målet uppfylldes med råge, så gott som skolelever var inblandade i

något projekt inom jubileet och kunskapen spreds effektivt genom projektet

med krokusgatan (se vidare i rapporten).

Mål: Antal Linnéaktiviteter under 2007 ska vara 500.

Resultat: Aktiviteterna uppgick till 526 aktiviteter, varav 472 riktade sig till

allmänheten, 29 skedde inom äldreboenden och dagcenter, samt 25 aktiviteter

bestod av konferensen.

Mål: Medfinansiering från näringslivet ska generera 50% av kommunens

budget för Linnéjubileet.

Resultat: kommunen avsatte sammanlagt 7 mkr i budget under perioden xxx –

2007. Under 2007 var summan 5 mkr. Näringslivet har bidragit med 3,61 mkr

under under 2007.

Mål: Besökstalen vid de linneanska platserna ska öka med 100% under

perioden 2006-2007.

Resultat: Målet nåddes med råge. Ökningen på de olika platserna låg mellan

247% och 975%. (se tabell nedan).

Under våren 2006 gjordes en mätning bland Uppsalaborna som visade intresset

för Linné. Avsikten är att den ska upprepas under våren 2008 för att vi ska få

fram jämförbara resultat. Då ser vi om vi uppnådde andra kvantitativa mål som

rör t.ex. andelen uppsalabor som har kännedom om Linné och hans koppling

till Uppsala.

6


Tabell 1. Antal besök Linneanska platser.

Linneansk plats Besök 2006 Besök 2007 Ökning

Linnémuseet 4 000 39 000 975%

Linnéträdgården 15 000 39 000 260%

Linnés Hammarby 15 000 37 000 247%

Linnés Sävja Inga uppgifter 4 000 -

Herbatio Jumkilensis Inga uppgifter 230/vecka maj-sep -

Herbatio Danensis Inga uppgifter 60/vecka maj-sep -

Gränby Linnéminne Inga uppgifter Inga uppgifter -

Kommunikationsplattform

För jubileumsarbetet följdes den nationella kommunikationsplattformen, i

vilken man fokuserade på den unge Linné och samt omtanke om miljö och

natur. Kommunikationsstrategin kopplades dessutom till Uppsala varumärkes

strategi, där evenemang och besökshändelser är viktiga. Genom att medverka

får man en upplevelse av Uppsala som Linnés stad. Linnéaktiviteterna i

Uppsala vilar på den grund som utgörs av det linneanska kulturarvet.

Miljöpolicy

Prioriteringen av miljön har varit viktig såväl i Uppsalas som det nationella

Linnéfirandet. Jubileumsaktiviteterna har varit överensstämmande med

Uppsala kommuns fastslagna miljöpolicy som bland annat innebär att vi vill

• nyttja naturens resurser så skonsamt som möjligt

• bevara och förstärka den biologiska mångfalden

• bidra till att skapa medvetenhet om verksamheternas påverkan på miljö

och hälsa hos alla aktörer i kommunen

• tillämpa miljöanpassad upphandling av varor och tjänster

• utarbeta uppföljningsbara miljömål i kommunala nämnders och bolags

verksamhetsplaner

• visa på goda exempel och vara ett gott föredöme i miljö/hälsoarbetet

• bevara och vårda kommunens grönområden.

Denna miljöpolicy har varit genomgående i Uppsala kommuns Linnéfirande,

dock särskilt märkbar i aktiviteter som Kunskapsmarknaden, Linnéstigarna,

Linnébussen och naturligtvis inom skolorna.

Infrastruktur och säkerhet

Inför ett jubileum av denna storlek är det av yttersta vikt att logistik och

säkerhet fungerar perfekt. Särskilda förberedelser gjordes inför den nationella

högtidsdagen den 23 maj, då många människor skulle samsas på stadens ytor.

Stora grupper av barn rörde sig i stadsrummet. Kungahus och Kejsarpar

besökte staden, tillsammans med celebra hedersdoktorer, inklusive FN:s förre

generalsekreterare Kofi Annan. Turister beräknades strömma in till staden hela

sommaren, samtidigt som Uppsalas verksamheter måste pågå som vanligt. En

försvårande omständighet var de centrala ombyggnaderna i staden under uppbyggandet

av Uppsalas nya resecentrum, samt i viss mån uppbyggnaden av det

7


nya Konsert- och Kongresshuset. En annan försvårande faktor var att Uppsala

inte hade erfarit en aktivitet av denna storlek under mannaminne. Det var

därför svårt att förutsäga scenariot, särskilt under jubileumsveckan.

Uppsala kommun bar ansvaret för logistiken under hela jubileumsåret, vilket

innebar skyltning till Linnéminnena, planering av tillstånd för grävningar i gata

och stad, städning, tillhandahållande av extra parkeringsplatser, upprustning av

gatorna, sanering av klotter, avstängningar i samband med kungliga och

kejserliga besök, uppställande av offentliga toaletter, bland mycket annat.

Upplands Lokaltrafik startade en särskild Linnébuss i samverkan med Nordea

och Uppsala kommun. Bussen avgick varje timme under hela sommaren en tur

till Linnéträdgården, Linnés Hammarby och senare under säsongen även

Linnés Sävja. Linnébussen blev en succé med över 8 000 passagerare under

året, vilket var dubbelt så mycket som förväntat.

För att upprätthålla säkerheten genom jubileumsveckan genomfördes noggranna

riskanalyser i alla projekt. Uppsala kommun samlade en säkerhets- och

logistikgrupp bestående av bland annat polis, säkerhetspolis, brandförsvar,

länsstyrelse och universitet. Kommunen höjde också sin egen beredskap vad

gällde säkerhet och information under jubileumsveckan, vilket bidrog till att

inga allvarliga störningar skedde under jubileumsveckan.

Organisation

Enligt ett beslut i Kommunstyrelsen redan 1998 fick Kulturnämnden i uppdrag

att förbereda Linnéfirandet i Uppsala kommun. Ett beslut togs sedan 2003 där

alla nämnder uppmanades att beakta Linnéjubileet i sin verksamhet inför 2007.

På Kulturkontoret ansvarade Kulturdirektören tillsammans med projektledningen

inför en styrgrupp bestående av direktörer från berörda uppdragskontor.

Från 2004 var Christer Öjdeby från Kontoret för Barn, Ungdom och

Arbetsmarknad projektledare. I början av 2006 anställdes en projektkoordinator,

Mariette Manktelow, botaniker och Linnéforskare vid Uppsala

universitet. En projektgrupp tillskapades våren 2006 med ansvarspersoner för

olika områden inom jubileet (se tabell 2).

Tabell 2. Projektgrupp för Linnéjubileet 2006-2007.

Ansvarsområde Namn Arbetsplats

Projektkoordinator Mariette Manktelow Kulturkontoret

Skola Christer Öjdeby Kontoret för barn, ungdom och

arbetsmarknad

Park

Karin Åkerblom Anna

Sääf

Fritid- och Naturkontoret

Fritid- och Naturkontoret

Information Fia Söderberg Kulturkontoret

Evenemang Elise Rhodin Kulturkontoret

Näringsliv Magnus Lohe Kommunledningskontoret

Infrastruktur Jan Olof Hasselborn Gatukontoret

Marknadsföring 2006 Ulf Boivie Externa konsulter

2007 Fredrik Kjellén

Turism Brita Zetterberg-Blom Uppsala Tourism

8


Till gruppen fördes också tidvis kontaktpersoner från Stadsbyggnadskontoret

(Claes Larsson, senare Anders Erixon), Uppsala produktion - teknik och

service (Victoria Wirén) och pressansvarig från Informationsenheten (Inga-

Lena Andersson) samt extra anställda vid Kulturkontoret (Ing-Marie

Andersson och Sofie Blomgren).

Jubileumsveckans organisation

Inför jubileumsveckan i maj omorganiserades projektgruppen för att bli mer

operativ. I denna nya gruppering ingick endast ansvarspersoner för park, gata,

information och evenemang samt även Informationschef Lena W Jansson och

Säkerhetschef Åsa Morén. Ett presscenter inrättades med en för Uppsala

gemensam presschef Tina Zethraeus. Under jubileumsveckan upplät Uppsala

Tourism ett konferensrum till kommunikationscentral. Rummet försågs med

nödvändigt utrustning och bemannades av totalt tio funktionärer som arbetade

i fyratimmarspass enligt ett veckoschema. Nattetid var centralen bemannad via

jourtelefon. Huvudansvarig var Ulrika Nisser. En nyckelperson knöts till

sambandscentralen från vardera Uppsala kommun (Mariette Manktelow),

Uppsala universitet (Annika Windahl-Pontén), Sveriges Lantbruksuniversitet

(Kjell-Arne Nilsson) och Länsstyrelsen (Frederic Öberg).

Samarbete lokalt, nationellt och internationellt

Uppsala kommun beslutade redan 1998 att förbereda Linnéjubileet i samarbete

med övriga aktörer i staden. Särskilt angeläget var detta efter att samarbetet

med Uppsala universitet fördjupades kring De Linneanska Trädgårdarna

(Linnés Hammarby, Linnéträdgården och Botaniska Trädgården). Uppsala

kommun har genom året känt ett ansvar för det linneanska kulturarvet och har

bland annat genom bidrag till Svenska Linnésällskapet inför jubileet möjliggjort

restaureringar och förlängt öppethållande i Linnémuseet.

Projektkoordinator Mariette Manktelow var från 2006 huvudkontaktperson i

samrådsgruppen i Uppsala, som bestod av representanter från samtliga aktörer

med ansvar för Uppsalas linneanska platser.

Tabell 3. Samrådsgruppen i Uppsala under Linnéjubileet

Namn Tillhörighet Linneansk plats

Roland Moberg (ordf.)

Annika Windahl-Pontén

Anna Sjögren

Mariette Manktelow

Christer Öjdeby

Ulla Hjorton/

Anna Starbrink

Gunilla Ramberg

Kjell-Arne Nilsson

Frederic Öberg/Karl-Johan

Eklund

Eva Nyqvist

Eva Willén

Jojo Lindström

Brita Zetterberg-Blom

Uppsala universitet

Uppsala kommun

Sveriges

Lantbruksuniversitet

Länsstyrelsen i

Uppsala län

Svenska

Linnésällskapet

Uppsala Tourism

Linnés Hammarby

Linnéträdgården

Barockträdgården

Linnés Sävja

Linnéstigarna

Gränby Linnéminne

Funbo Lövsta

Kulturreservatet Linnés Hammarby

Linnémuseet

Övergripande marknadsföring av

alla platser

9


Uppsala kommuns projektkoordinator var tillsammans med Uppsala

universitets projektledare regional samordnare och kontaktperson gentemot det

nationella kansliet. Att Uppsala deltog med två regionansvariga förklaras av

magnituden på de lokala festligheterna och ett tydligt uppdelat ansvar inom

staden. Uppsala universitet ansvarade tillsammans med länsstyrelsen för

genomförandet av det nationella firandet under högtidsdagen den 23 maj,

medan Uppsala kommun skapade folkfesten i staden som omgärdade och

förhöjde det nationella firandet, vilket var ett starkt önskemål från det

nationella kansliet.

Uppsala kommun har också haft ett internationellt samarbete under

Linnéjubileet. Vänorterna i Skandinavien och Estland inbjöds att delta i

firandet under jubileumsveckan. Kommunen har haft ett nära samarbete med

Linnean Society of London, särskilt i anläggningen av Linnéstigarna. Linnean

Society var särskilt inbjudna av länsstyrelsen vid invigningen av

Kulturreservatet Linnés Hammarby den 13 maj, då de även inbjöds att delta i

en middag anordnad av Uppsala kommun.

Uppsalaborna positiva till Linnéjubileet

För att kunna bedöma behovet av marknadsföring gjordes under våren 2006 en

opinionsundersökning i Uppsala genom Uppsalabarometern om inställningen

till Linnéjubileet och de linneanska platserna. Underlaget som svarat på enkäten

var statistiskt godtagbart och representerade ett genomsnitt av Uppsalas

befolkning. Resultatet var överraskande. Kunskapen om att Uppsala skulle fira

ett Linnéjubileum 2007 var mycket stor redan innan vår marknadsföring hade

startat, hela 62%. Kunskapen var störst bland de äldre.

På frågan om hur väl man bedömde att man kände till Linné svarade endast

1% att de inte hade hört talas om honom. Andelen som ansåg sig känna till

Linné lite var 10%, en del 36%, ganska mycket 31% och mycket väl 22%.

Detta kan jämföras med en undersökning som genomfördes av det nationella

kansliet över hela Sverige under hösten samma år. När de intervjuade

personerna skulle gradera sin kunskap om Linné och hans arbete svarade hela

23% att de inte hade någon kunskap alls (grad ett), 39% lade sig på grad två,

30% på grad tre, 6% på grad fyra och 2% angav att de var mycket kunniga

(grad fem). Uppsalabornas kunskap om Linné skiljer sig alltså markant mot

genomsnittet i Sverige.

Opinionsundersökningen visade även att Linnéträdgården var den plats de

flesta uppsalabor hade besökt, endast 11% uppgav att de aldrig hade varit där.

Därefter kom Linnés Hammarby, Linnémuseet, Linnéstigarna och Linnés Sävja

i fallande ordning. Intresset av Carl von Linné var stort. Endast 16% uppgav

att de inte alls var intresserade av honom och hans gärningar.

Mest överraskande och glädjande var ändå uppsalabornas inställning till att det

skulle genomföras ett Linnéjubileum under 2007. Hela 73% uppgav att det var

mycket eller ganska bra. 26% var neutrala, och de otroliga siffrorna för andelen

som tyckte att det var ganska dåligt eller mycket dåligt var 0,4% respektive

0,3%. Företaget Q & A Analyse som genomförde undersökningen berättade att

de aldrig tidigare hade behövt dela en procentenhet.

10


Under våren 2008 kommer samma frågor att ställas för att se vilken effekt

Linnéjubileet hade bland befolkningen i Uppsala.

Program för jubileumsåret

Det nationella Linnéjubileet varade från Karldagen 28 januari 2007 till 15

december 2007. I Uppsala hölls en invigning den 28 januari och en avslutning

den 2 december. Vid invigningen Blomstrande snö och namnsdagsljus

skulpterade landskapsarkitektstudenter från

SLU snölyktor med linneansk formgivning.

Lyktorna var placerade med jämna mellanrum

längs Fyrisån och tändes sedan under

stämningsfull sång. Innan lykttändningen

invigningstalade kulturkommunalråd Karolina

Hilding, Uppsala universitets prorektor

Kerstin Sahlin och Stadsträdgårdsmästare

Karin Åkerblom på Gamla Torget. Vid

avslutningen på Uppsala slotts borggård höll

Kulturnämndens ordförande Jan-Erik

Wikström ett tacktal till uppsalaborna, och 1:e

vice Ordföranden i Kommunfullmäktige

Agneta Simonsson avtackade kommunens

arbetsgrupper. Konstnären Ragnhild Brodow

skapade en skulptur av is från Torne älv. En

bildkavalkad från året som gått visades på

storbildsskärm. Efter talen höll Upsala Nya

Tidning sitt årliga fyrverkeri. Vid både invigning och avslutning var Uppsalas

egen Carl von Linné, Hans Odöö, konferencier.

Linnéjubileets nationella logotyp fick bara användas

av evenemang och projekt som var godkända av

regionansvariga, Mariette Manktelow och Annika

Windahl-Pontén. Kraven var bland annat att

projektet var kopplat till Linnéjubileet och ekonomiskt

genomförbart, att logotypen inte skulle

användas i kommersiellt syfte samt att projektet

uppfyllde vissa miljökrav. Evenemang som godkänts

med Linnéjubileets nationella logotyp lades in

i Uppsalas Linnékalendarium. Under 2007 förekom 472 evenemang för

allmänheten i kalendariet. Därutöver hölls 25 konferenser och 29 aktiviteter på

äldreboenden. Totalt hölls 526 aktiviteter, skolorna ännu ej inräknade. De

större marknaderna och festerna anordnade av Uppsala kommun innehöll i sig

flera evenemang som inte har räknats med nedan.

Evenemang under 2007 i Uppsala

• Utställningar för allmänheten: 83 evenemang vid 68 olika utställningar

(varav Linnés Sävja 26 konstutställningar)

• Föredrag: 69 allmänna föredrag undantaget trädgårdsarrangemang.

• Vetenskapliga arrangemang: 38 vetenskapliga föredrag, 1 promotion,

1 universitetskurs om Linné samt 25 vetenskapliga konferenser.

11


• Trädgårdsarrangemang: 65 evenemang knutna till trädgård, varav

39 i Botaniska Trädgårdens Barockträdgård.

• Linneanska platser: 61 evenemang kopplade till de linneanska platserna

Linnés Hammarby, Linnémuseet, Linnéträdgården, Linnéstigarna och

Gränby Linnéminne (därutöver Barockträdgården 39 trädgårdsevenemang

och Linnés Sävja 26 konstutställningsevenemang).

• Musik, teater och filmföreställningar: 99 föreställningar kopplat till 66 uppsättningar.

• Skola och folkbildning: 41 evenemang varav 16 till barn och ungdomar

och 25 kopplade till folkbildning (interna skolevenemang ej räknade).

• Evenemang inom äldreboende och vård: 29 evenemang.

• Övrigt: 14 aktiviteter.

Program för jubileumsveckan

Linnéjubileet varade under hela året, men kulmen var Linnés födelsedag den 23

maj, som firades av hela landet i Uppsala som en av fyra nationella högtidsdagar.

De övriga tre högtidsdagarna hölls 28 januari i Växjö, 19 maj i Råshult

och 15 december i Jukkasjärvi. Uppsala valde att bekransa den högtidliga festen

med en hel jubileumsvecka fylld av aktiviteter från söndag 20 maj till söndag 27

maj. Den 19 maj valdes bort för att inte konkurrera med det nationella firandet

i Råshult. Uppsala kommun var representerade på samtliga nationella

högtidsdagar.

Jubileumsveckan invigdes gemensamt av Uppsalas alla fem arrangörer den 20

maj vid det nyrenoverade Linneanum i Botaniska Trädgården, som då också

premiärvisades för allmänheten. Man avslutade veckan gemensamt på kvällen

den 27 maj på samma plats med fyrverkerier och musik av Ulf Johansson

Werre.

Under jubileumsveckan pågick

35 större evenemang, varav

Uppsala kommun anordnade

eller hade beställt 22 stycken.

Programbilaga Jubileumsveckan.

Produktion: Inpress

12


Jubileumsveckan i Uppsala 20-27 maj 2007

Söndag 20 Måndag 21 Tisdag 22 Onsdag 23 Torsdag 24 Fredag 25 Lördag 26 Söndag 27

Avslutning

Friluftsgudstjänst

Blomstervandring i Linnés anda

Beda Hallberg och majblomman

Krukväxternas dag

Vad finns kvar?

Flower Power Walk

Visning av Botaniska trädgården

Doktorspromotion

Kroppens tunna skal - utställning

Visning av Botaniska trädgården

Undran inför naturen

Flower Power Walk

Expedition Linné

Flower Power Walk

En väsensk konsert och dansföreställning

Ordning i rabatten! sa Linné

Undran inför naturen

Kortfilmskavalkad

Undran inför naturen

Krona, krans och mer därtill

Vad finns i Universitetsparken?

Ordning i rabatten! sa Linné

Flower Power Walk

Vinnare i Krokustävling

Aj & Oj - en kärlekshistoria

Invigning av Rosénparken

Uppsala kommun

Uppsala universitet

SLU

Länsstyrelsen

Svenska Linnésällskapet

Svenska kyrkan

Nationellt

Övriga

Undran inför naturen

Musik i Linnés anda

Insekter som blomdesigners Lunchkonsert i Missionskyrkan

Ordning i rabatten! sa Linné

Flower Power Walk

Blomstrande barockmusik

Internationell tulpanfestival Visning av Botaniska trädgården

Blomsterfest i täppan

Smyckad stad - bananplantering Födelsedagsöverraskning

Ordning i rabatten! sa Linné

Undran inför naturen

Flower Power Walk

Arkiatern på Hammarby

Smyckad stad - guidade turer

Från stubbotan rot till ansenligt träd

Flower Power Walk

Ordning i rabatten! sa Linné

Smyckad Stad - guidade turer

Musik och konst på Linnés Sävja

Linné was here

Ramboäpplet Funbo Lövsta

Smyckad Stad - guidade turer

Haydn Skapelsen

Invigning Gränby Linnéminne

Invigning Herbatio Danensis

Öppet hus på Linneanska platser

Invigning Jubileumsveckan

Gudstjänst Linnéträdgården

Konstutställning Linnés Sävja

Officiellt födelsedagsfirande

Linné Gala Event

Bäst Före -kunskapsmarknad

1700-talsfest

Kärleksfestival

Tulpanfestival i Stadsträdgården

Smyckad stad


Tabell 4. Evenemang anordnade eller beställda av projektledningen för Linnéjubileet vid

Uppsala kommun under jubileumsveckan.

1. Invigning av Linnéstigen Herbatio Danensis.

2. Invigning av Gränby Linnéminne.

3. Bananplantering runt näckens polska.

4. Kärleken spirar på Trädgårdsgatan, 3 dagars festival.

5. Kunskapsmarknaden Bäst Före?, 3 dagar.

6. Tulpanvisning i Stadsträdgården.

7. Temaurnor på Stora Torget.

8. Linné Gala Event, 3 föreställningar.

9. Födelsedagsöverraskning - gräsmatta och 301 blomlådor på gågatan.

10. Födelsedagsbuketter i årummet.

11. Blomsterfesten i Täppan - barnparad med föreställning i Parksnäckan.

12. Internationell tulpanfestival i Stadsträdgården.

13. Flower Power Walk på Linnéstigen Herbatio Danensis samt

Herbatio Gottsundensis.

14. Prisutdelning till vinnare i skolornas krokustävling

15. Invigning av Rosénparken.

16. Vernissage på Konstmuseet.

17. 1700-talsmarknad på St Eriks Torg, 3 dagar.

18. Konsert och dansföreställning med Väsen.

19. Filmvisning "Expedition Linné" med klimatdebatt.

20. 1700-talsbröllop i Domkyrkan.

21. Teaterspelet Besatta av lusten att upptäcka, 6 föreställningar.

22. Bellmankonsert med Claes Jansson.

Det nationella firandet av Linnés födelsedag den 23 maj skedde i Uppsala

Domkyrka och Uppsala universitets aula samt på Uppsala slott med en bankett.

Uppsala besöktes då av det svenska Kungaparet och Kronprinsessan samt av

det japanska Kejsarparet. Uppsalaborna kom för att uppleva det unika kejsarbesöket,

och flera tusen stod och väntade vid processionen mellan domkyrkan

och universitetsaulan. Solen lyste över staden när tusen barn samlades på

gågatan för att klädda till blommor vandra i paraden "Blomster-festen i täppan"

till sin egen fest i Parksnäckan. En kärleksfestival för ungdomar pågick hela

dagen, liksom en kunskapsmarknad på Vaksala torg. På eftermiddagen

samlades ett tusental människor av olika nationaliteter i Stadsträdgården för att

vara med på Tulpanfestivalen och invigningen av en ny tulpansort "Carl

Linnaeus". På skolor och äldreboenden och på många andra platser firades

Linnés födelsedag med bakelse och tårta. På kvällen slutligen samlades 400

personer i Rikssalen på Uppsala slott där det bjöds på bankett, och ytterligare

400 personer i Linneanum för en Linnéfest som varade till långt in på natten.

1400 personer firade genom att se Galaföreställningen Nytt Liv med Su-En.

Andra valde att följa med på Flower Power Walk på Linnéstigarna för att njuta

av aftonen i maj då alla växter och djur vaknat till liv och förebådade

sommaren.

13


Arrangörer för den nationella festen var Uppsala universitet och Länsstyrelsen i

samarbete med den nationella delegationen och Uppsala Domkyrka. Uppsala

kommun var representerade i processionen mellan domkyrkan och aulan, samt

deltog i förberedelsedetaljer, som att anordna florist till blomsterarrangemangen

på Kejsarparets bord och hela bankettsalen och göra parken i

Slottsbacken utanför landshövdingens residens vacker inför kejsarbesöket.

Nyfikenhet

Foto: Björn Tingström

Linnéstigarna fylldes av linneansk upptäckarglädje

Tre av Linnés åtta exkursionsleder, de så kallade Herbationes Upsalienses

eller Linnéstigarna, rekonstruerades av Uppsala kommun redan 1 978 vid

tvåhundraårsminnet av Linnés död. Inför 2007 renoverades dessa tre exkursioner,

Herbatio Gottsundensis, Herbatio Vaksalensis samt Herbatio

Jumkilensis, utifrån ny kunskap framtagen i projektet Linnés Historiska

Landskap. Under jubileumsveckan 2007 invigdes även en fjärde Linnéstig,

Herbatio Danensis, som leder över Kungsängen och Sävja till Linnés

Hammarby. Alla stigar är uppmarkerade med blåmålade pålar. För att betona

det internationella värdet i stigarna är pålarna märkta med en blå och vit

Linnémedaljong från Linnean Society of London.

Enligt ett kommunfullmäktigebeslut den 24 april 2006 ska Uppsala kommun

med tiden även återskapa de återstående fyra Linnéstigarna, Herbatio

Hogensis, Herbatio Upsaliae-antiquae, Herbatio Ultunensis och Herbatio

Husbyensis.

Till de fyra stigar som iordninggjordes till 2007 skapades ett omfattande

informationspaket. Illustrerade skyltar med särskild design sattes upp längs

stigarna. På skyltarna finns information på svenska och engelska och en

särskild text för barn. Där finns också telefonnummer man kan ringa upp

för att få fördjupad information om Linné och Herbationes Upsalienses.

Till var och en av de fyra stigarna trycktes en särskild broschyr med text på

svenska och engelska. En webbplats lanserades, www.linnestigarna.se, där

man får fördjupad kunskap. Särskilda Linnéstigsguider utbildades i linneansk

pedagogik i samarbete med Svenska Naturskyddsföreningen och Uppsala

universitet.

14


Invigning av Linnéstigen Herbatio Danensis 20 maj 2007

Under den första dagen i jubileumsveckan hade Uppsala kommun fyra

invigningar samtidigt. Klockan 15.00 invigdes den nya Herbatio Danensis

på tre platser med Flower Power Walks: Vid Linnés Hammarby för barn och

ungdom, vid hamnen för de nyfikna och vid Linnés Sävja för dem som ville

vandra för hjärtat. De två sista grupperna strålade samman på Kungsängen,

där högtidstal hölls av bland annat Ann-Christine Norrström, VD på

Linnestigsinvigning. Foto: Sofia Bryntse

Länsförsäkringar. Carl von

Linné uppträdde i Hans

Odöös gestaltning.

Vandringarna leddes av

Linnéstigsguiderna. Värd

för evenemanget var

Länsförsäkringar, en av

sponsorerna i jubileet.

Danmarks Hembygdsförening

deltog med delar

av sitt bygdespel "Linnés

på Hammarby".

Gränby Linnéminne lär oss mer om kvinnorna kring Linné

Uppsala kommun vill betona genusperspektivet i Linnéfirandet genom att rusta

upp Gränby Linnéminne, en minnesplats över kvinnorna i kretsen kring Linné.

I Gränby bodde Linnés dotter Sara Christina von Linné från 1798 till sin död

1835, de sista elva åren som änka. Huset hon bodde i brann ner 1972, men där

finns ännu spår av trädgård och jordbruksmarker. I närheten ligger Gränby 4H

som ofta besöks av barn och ungdomar.

Inför Linnéjubileet har Uppsala kommun satt upp gärdesgård kring gården och

sett över markerna i samarbete med Gränby 4H. Markerna har inventerats

botaniskt. En stig för barn har anlagts genom det gamla jordbrukslandskapet,

där man på skyltar ledsagas av Sara Christina

von Linnés piga, som berättar vad kvinnor

och barn gjorde i jordbruket i början av

1800-talet. Stigen berättar också om

kvinnliga botaniker på Linnés tid.

Agrarhistoriker Karin Hallgren har gjort en

agrarhistorisk utredning av Gränby och även

skrivit skylttexterna. Kulturnämnden har till

jubileet bekostat ett konstverk av Anette

Wixner och Bodil Gellermark som uppfördes

för att symbolisera det hus där Sara

Christina von Linné bodde.

Gränby Linnéminne. Foto: Björn Tingström

15


Invigning vid Gränby Linnéminne

Den första dagen i jubileumsveckan invigde Uppsala kommun det nya

konstverket och stigen vid Gränby Linnéminne. Kommunalråd Ilona Szatmari

Waldau höll ett invigningstal. Maja Åström, fotbollsmålvakt i Bälinge Damlag,

invigde konstverket och stigen genom att lämna en fotboll gjord av blommor

till en flicka som ska börja i Gränbyskolans idrottsklass med fotbollsinriktning.

Deltog gjorde också ett tjejfotbollslag från Lagga Långhundra. Konstnären

Anette Wixner presenterade konstverket Sara Stinas Hus. 4H-gården deltog

med visning av gammaldags lantraser.

Konstmuseet tolkade naturen

Uppsala konstmuseum har varit mycket aktivt under Linnéjubileet. Året

inleddes med ett screeningprogram Constructions of Nature med konstfilmer

där naturupplevelser konstruerats av olika konstnärer. Därefter följde flera

utställningar och aktiviteter av konstnärerna

Bigert & Bergström AB, Sten

Eklund, Filippa von Krusen-stjerna,

Roland Persson och r a k e t a. En

Colourpower Worskhop av Filippa

von Krusenstjerna hölls för barn

under sommaren. Konstmuseet kom

också ut med en bok av Martin

Karlsson, Uppsalas Linné, samt sålde

flera produkter som framtagits till

jubileet gemensamt av Uppsalas

museer, bland annat "Linnépärlan".

För framtida generationer skapades ett

konstmonument över Linné av

Roland Persson, Natura Armarium.

Detta placerades i Vasaparken invid

Biotopia och invigdes av Kulturnämndens

ordförande Jan-Erik

Wikström under Kulturnatten den

8 september. Mariette Manktelow invigningstalade. Monumentet visar ett av

Linnés herbarieskåp med växter och djur som väller ut i oordnad form och

olika livsstadier, även förruttnelse. Monumentet vill bland annat visa på

konflikten mellan människans behov att systematisera och det till synes

oordnade kaos som väller mot oss i naturen.

Förskolorna firade med inspiration och gröna fingrar

Uppsalas förskolor har

deltagit i Linnéjubileet

mycket intensivt. Två

gånger under 2007

anordnades inspirationsdagar

med rubriken

Nyfiken så in i framtiden

för den kommunala

förskoleverksamheten i

samarbete med Uppsala

16


universitet och Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik. Antalt

medarbetare som deltog var 670, och 3350 förskolebarn beräknas beröras av

detta. Liknande inspirationsdagar anordnades även för de enskilda förskolorna

i Uppsala. Den 10 maj planterades Barnens Träd i Botaniska Trädgården, en

magnolia och en apel. I juni 2007 planterade 400 förskolebarn rudbeckior i

Barockträdgården, vilka blommade vackert under sensommaren med små

flaggor från varje förskola innan barnen kom tillbaka för att skörda sina

blommor. Bilder från planteringen presenterades i en utställning på

Stadsbiblioteket vid årsskiftet 2007-2008. Den 7 juni hölls förskolans festival i

Källparken på Linnétema med picknick och underhållning genom

föreställningen Blomsteruret.

Entusiasmen och engagemanget har varit stort i förskoleverksamheten, och

den linneanska pedagogiken med upplevelse och upptäckarglädje som ledord

har fått ännu djupare förankring i förskolorna. Projektet fortsätter med full

kraft in i 2008, då Uppsala har blivit utvalt som en av få platser i Sverige där ett

pilotprojekt ska starta för att synliggöra naturvetenskapen och tekniken i

förskolornas dagliga verksamhet. Det är Nationellt resurscentrum för biologi

och bioteknik som på detta sätt uppmärksammat engagemanget inom Uppsala

kommun och valt att skapa en plattform just här för att satsa vidare inom

området.

Lärande

Kunskapsmarknaden Bäst före. Foto: Jeanette Hägglund

Biotopia - Biologiska Museet Naturum Uppland

Linnéjubileets viktigaste målgrupp var barn och ungdomar. Därför har Uppsala

kommun satsat på att restaurera Biologiska museet, med anor från början av

1900-talet till ett modernt Biotopia - ett upplevelsecentrum för både barn och

vuxna. Upplandsstiftelsen är en samarbetspartner i Biotopias verksamhet.

17


Den 19 oktober 2007 invigdes Biotopia, och besökarna fick se sig om både en

och två gånger för att känna igen sig. En ny entré har byggts med en glasvägg

som innehåller ett vackert konstverk av Ulla Fries. Konstverket består av flera

olika djur med sinsemellan väldigt olika kroppsbeklädnad. Ingången pryds av

en liten sårbar vildsvinsunge skapad av Hanna Beling. I det nyöppnade kaféet

finns två motiv av Gösta Gierows handmålade kakel. Dioramorna med djur i

den svenska naturen är varsamt renoverade och fyllda av ljus- och ljudspel som

förstärker dramatiken i den ekologiska näringskedjan där det gäller att äta eller

ätas. I detta numera interaktiva museum som skapar lust att lära presenteras

Sveriges landskap med tonvikten lagd på Uppland. Utställningspedagogiken är

upplevelsebetonad. Här kan man känna på inlandsisens kilometerhöga vägg, i

vilken flyttblocken ännu svävar högt ovan marken infrusna i ismassan. En

modell av jordklotet visar utvecklingen av jordskorpan med kontinenternas

rörelser och förklarar varför man hittar tropiska fossil i Uppland. En modell av

en klippa vid havet har årsringar som visar landhöjningen i Uppland på ett

begripligt och påtagligt sätt. Här finns även en experimentverkstad där barnen

kan agera forskare genom aktiviteter som fångst och undersökning av

vatteninsekter, extrahering av DNA ur frukt, kaviar och insidan av sin egen

kind samt småkrypssafari i en julgran.

Målet med Biotopia är att locka till egna utflykter i den verkliga naturen. Därför

finner man här information om Smultronställen i Uppland, Linnéstigarna runt

Uppsala och andra spännande platser. Biotopia hade 14 365 besökare under

2007.

En Kunskapsmarknad om jordens skönhet och sårbarhet

Ett viktigt mål för Linnéjubileet både lokalt och nationellt var att

uppmärksamma miljöfrågorna och väcka ett engagemang för ett hållbart

förhållningssätt till naturen bland både vuxna och barn. Därför anordnade

Uppsala kommun genom företaget iKubik en kunskapsmarknad "Bäst Före?"

som ville fokusera på naturvetenskap och forskning på ett populärvetenskapligt

vis och spegla jordens skönhet och sårbarhet. Kunskapsmarknaden blev

mycket lyckad och uppskattad av de 8000 besökarna som kom under dagtid

den 22-24 maj då den hölls på Vaksala torg. I de 36 marknadsstånden myllrade

kunskapen och upptäckarglädjen i aktiviteter som att leta efter smådjur i vatten

från Fyrisån, göra experiment tillsammans med forskare, lyssna på en orkester

av syrsor, skapa konst av sopor, se på teater, äta ekologisk mat, klättra i

elstolpar och mycket, mycket annat. Linnéjubileets fem huvudvärdar fanns i

ett särskilt tält där de erbjöd olika aktiviteter. Det visades film på en storbildsskärm,

bland annat "En obekväm sanning" av Al Gore. Man hade särskilt

anpassat marknaden till barn i åldern 6-13 år, och efterfrågan från skolan var

stor. De särskilda visningar som erbjöds blev snabbt fullbokade, och

sammanlagt kom 3 000 skolbarn.

Kärleken spirade på Trädgårdsgatan

Under tre dagar 21-23 maj hölls en Kärleksfestival för ungdomar om kärlek,

sex och samlevnad i linneansk anda på Regina. Den invigdes av kulturkommunalråd

Karolina Hilding som klippte ett band över Trädgårdsgatan

dekorerat med vackra kondomer. Under festivalen spelades pjäsen Aj! Oj! En

kärlekshistoria skriven av teaterelever vid Wiks folkhögskola. Pjäsen gjorde

18


succé och alla föreställningar blev fullsatta. I festivalen deltog också RFSU,

fritidsgårdarna i Uppsala via Grand, Uppsala Internationella Kortfilmfestival

och forskare från SLU. Växtekolog Pauline Snoeijs visade bilder på växtsex

inspirerade av Linnés sexualsystem. Festivalen uppskattades av Uppsalas

ungdomar och genomfördes utan några störningar. 1984 personer besökte

festivalen på Regina och 188 besökte kortfilmfestivalen Landstinget var

delfinansiär genom Kultur i Länet.

Sjuttonhundratalsfest med tidstypiskt bröllop

Foto: Camilla Reineck

Hur levde människorna på

Linnés tid i Uppsala. Vad åt

man, vad skrattade man åt,

vilka verktyg använde man?

För att levandegöra Uppsala

på 1700-talet skapade Uppsala

kommun med projektledarna

Marie Öhrns och Katarina

Tjernströms hjälp en 1700-

talsfest på St Erikstorg den

sista helgen i jubileumsveckan 25-27 maj. På torget sattes det upp tält med

olika aktörer och försäljare i. Man kunde få medicin av en äkta kvacksalvare,

klappa på levande grisar, träffa en smed, pröva på den nya drycken coffea och

mycket annat. Många uppsalabor kom i 1700-talsklädsel och såg på Katarina

Ehnmarks specialskrivna pjäs Besatta av lusten att upptäcka – ett teaterspel om

Linnés apostlar med Hans Odöö í rollen som Linné själv med fyra av hans

apostlar. Saluhallen engagerades och Swedbank som stod värd för festen deltog

och visade bland annat tunga kopparmynt från förr. Narrar uppträdde med

lustspelet The Linnés - the true story som brutalt tog ner vårt födelsedagsbarn

från piedestalen.

Mest uppskattat var det äkta 1700-

talsbröllopet som skedde under lördagen i

Domkyrkan. Upsala Nya Tidning stod värdar

för det och hade utlyst en tävling till alla

giftaslystna par i Uppsala. Lisa Markström

och Christian Eriksson var de lyckliga

vinnarna. De gifte sig i en Domkyrka fullsatt

av uppsalabor, många i tidsenlig klädsel.

Vigselakten skedde enligt tidens ritual, och

efter bjöds de på en ärotur genom Uppsalas

gator till häst och vagn och en bröllopsfest

på Guldkanten där alla gäster bar 1700-

talsklädsel.

Foto: Camilla Reineck

Festen avslutades på söndagkvällen med en

konsert av uppsalamusikern Claes Janson

Carl Michael Bellman – ett bluesliv. Sedan tågade publiken upp till

jubileumsveckans avslutning i Botaniska Trädgården där ett fyrverkeri hölls i

19


natten. Publikgenomströmningen på torget var mycket stor under dessa tre

dagar och uppskattas till 25-30 000 personer. Många har lovprisat den trevliga

familjefesten och önskar att den återkommer.

Folkbildning om Linné

En prioriterad grupp i Uppsala kommuns Linnéfirande har varit aktiva äldre.

En särskild satsning gjordes av studieförbunden för att skapa studiecirklar om

Linné och hans vetenskaper. Olika Linnéutbildningar skapades för att utbilda

guider, personal och andra viktiga grupper. Kulturnämnden bidrog med medel

för att skapa en studiehandledning till boken Linné i Uppsala av Helena

Harnesk, som tidigare fått Fridegårdsstipendiet för att kunna slutföra sin bok.

Under 2006 och 2007 pågick 29 studiecirklar med 511 studietimmar anknutna

till Linné. Dessutom förekom 61 föreläsningar samt 4 ledarutbildningar.

Sammanlagt engagerades 1 882 personer i folkbildning. Verksamheten i

studieförbund och folkhögskolor har upplevts som mycket positiv av både

arrangörer och deltagare.

Inte bara böcker på biblioteken

Biblioteken har engagerat sig under hela året och arrangerat flera välbesökta

evenemang. De har också fungerat som informationskanaler till uppsalaborna

med tillgängligt marknadsföringsmaterial. Stadsbiblioteket inredde en speciell

Linnéhylla med utvalda böcker

och informationsblad. Liknande

har förekommit på andra bibliotek

runt om i staden. På

Stadsbiblioteket har man också

digitaliserades en del äldre skrifter

om Linné som gjorts tillgänglig på

bibliotekets webbplats.

Stadsbiblioteket har arrangerat 19

evenemang med föredrag,

utställningar och musik. Alla har

varit mycket uppskattade och

välbesökta. Föredrag har hållits av

kunniga personer om Linnés liv,

botanik, ostindiefararen, linneanska platser i Uppsala, människans ursprung

och mycket annat. En teologisk diskussion har även hållits, Gud och Darwin,

känner de varandra? I utställningarna kunde man uppleva en modevisning av

Viola Germain, Danmarks skolas elevers blombilder och historier om sin egen

sockenbo Linné, Linnés blommor i lappteknik och kunskap om

blomstertapeterna på Hammarby. Den 19 maj dagen innan jubileumsveckan

var det smygpremiär med Blomsterlördag på Stadsbiblioteket och

direktsändning av Odla med P1 där Lena Redin ställde läsarnas frågor till Maj-

Lis Pettersson. Mariette Manktelow deltog med en hälsning från Uppsalas

Linnéjubileum till den nationella högtidsdagen i Råshult. Under dagen kunde

uppsalaborna byta trädgårdsväxter med varandra och elever vid Musikskolan

uppträdde med Blommig Musik.

Även på övriga bibliotek har det hänt mycket. I Gottsunda har man samlats

kring Herbatio Gottsundensis, men också haft flera uppskattade föredrag, I

20


Storvreta har man haft flera föredrag och en skärmutställning om Linnés

resande lärjunge Anders Sparrman som växte upp i bygden. I Gränby har man

haft utställning på Linnétema och i Sävja vernissage med konstnärer. I

Eriksberg har man haft porslinsmålning och utställning av elever från

Eriksbergsskolan.

"Expedition Linné" visades på Vaksala torg efter miljödebatt

En uppmärksammad film under Linnéjubileet var "Expedition Linné" av

uppsalabon Mattias Klum och Folke Rydén. Filmen gick på biograferna och

visades i TV. Tillsammans med några ungdomar for de runt till olika platser på

jorden för att besöka olika naturområden och mäta temperaturen på vår planet.

Uppsala kommun visade filmen på storbildsskärm på Vaksala torg den 25 maj

tillsammans med Vattenfall, en av huvudvärdarna i Linnejubileet. Filmvisningen

var gratis och inleddes med en miljödebatt mellan filmmakarna och

Vattenfalls koncernchef Lars G Josefsson. Närmare 1000 uppsalabor valde

att följa med Klum och Rydén på denna vackra och tankeväckande resa ut i

världen denna ljumma försommarnatt i Uppsala.

Ståndare, pistiller och vetenskap i Uppsalas skolor

Ett viktigt mål i Linnéjubileet var att väcka intresse bland barn och unga för

naturvetenskap, och i Uppsala prioriterades särskilt förskolan och grundskolan.

Men även gymnasiet arbetade under året med olika projekt och evenemang.

Uppsala var med och arrangerade en affischtävling som initierades av det

nationella kansliet. Eleverna på Grafiskt Utbildningscenter i Uppsala och

Kungsmadsskolan i Växjö fick i uppgift att formge affischer som kunde

kopplas till Linnéjubileet, men med ett modernt uttryckssätt. Vinnare blev

Viktor Olsson från Uppsala med en affisch där en hand höll tre hundralappar

med Linnés bild.

Juryns motivering löd: ”Genom att använda en välbekant nationell symbol har

förstapristagaren lyft fram Carl von Linné och hans 300-årsdag på ett kreativt,

nytänkande och humoristiskt sätt, helt i Linnés egen anda. Affischen symboliserar

på ett lättsamt sätt det stora värde som vi fortfarande sätter på Linnés

arv”. Fyra andra affischer fick hederspris och alla fem ställdes ut i Uppsala

under våren och sommaren 2006.

Ekebyskolan deltog under Tulpanfestivalen med en speciell Linnélunch som

man framställt i restaurangprogrammet, och elever från Brantingsskolan hade

arbetat fram en speciell logotyp till invigningen. På Linnéskolan arbetade man

fram jubileumsprodukter i Ung Företagsamhet, bland annat Linnékulan.

Fredrika Bremerskolan vann pris i den nationella tävlingen Årets kock i skolan

med bidraget "Linnés Blomsterpizza".

Linné var en lysande lärare och djärv pedagog, och dessutom först i landet med

avancerad naturpedagogik. Med denna kunskap i bagaget framställde det

nationella skolprojektet en serie Linnélektioner som gav kunskap om Linné

och hans vetenskaper och inspirerade till egna upptäckter. Materialet beställdes

inom samtliga rektorsområden i Uppsala. Två skolor i Uppsala anmälde sig

21


som Linnéskolor till Nationellt resurscentrum för biologi och biovetenskap,

med en särskild satsning på naturvetenskap.

Linné som pedagog inspirerade även Naturskolan, som hade en nationell

utbildningsdag i Uppsala i januari 2007 och inspirerades av den linneanska

pedagogiken att ytterligare fördjupa och förankra sin naturpedagogik.

I skolor och förskolor bjöds skolbarnen på en 1700-talsinspirerad Linnébuffé

den 25 maj. Bland rätterna fanns druvkyckling, kålpudding, hemlagad ost, stekt

fläsk och rotfrukter. Potatis saknades, och måltiden blev en pedagogisk och

praktisk lektion i vilken mat som förekom på Linnés tid.

Stolthet

Ett nyputsat Linnés Sävja höll öppet för första gången

Uppsala kommun äger och ansvarar för ett av Linnés tre bevarade hem i

Uppsala, Linnés Sävja, och det var naturligtvis viktigt att genomföra en

restaurering inför Linnéjubileet så att denna linneanska plats kunde göras

tillgänglig och visas upp med

stolthet. En försiktig ansiktslyftning

genomfördes i form av renoveringar,

målning av exteriörer och installation

av handikapptoalett, allt i samarbete

med kunniga antikvarier och

historiker. De omgivande markerna

restaurerades efter att ett historiskt

underlag tagits fram genom noggranna

kartstudier. En botanisk

inventering genomfördes 2006 av

Roger Englund, disputerad i

systematisk botanik.

Verksamheten på Linnés Sävja har

förtjänstfullt drivits av Danmarks

Hembygdsförening och alla

förberedelser gjordes i tät

kommunikation med dem.

Föreningen fick ett kulturbidrag till

2007 så att Sävja för första gången skulle kunna hållas öppet dagligen under

sommaren. Den 12 maj slogs portarna upp till en säsong som kom att vara

ända till 7 oktober och kom att innehålla 21 konstutställningar, musikkonserter,

midsommarfirande, vandringar, utställningar, plantering av Rambo-äpplet och

en konstinstallation av Hans Hedlund i Sävjas örtagård. Linnébussen transporterade

turister och hela 4000 besökte Sävja under denna premiärsäsong,

vilket är lika många som besöker Linnémuseet ett år när det inte är

Linnéjubileum.

22


Året då Uppsala blev en smyckad stad

I Uppsala kommun bestämde man sig tidigt för att Linnés stad skulle blomma

som aldrig förr under jubileet, och så blev det. Uppsala preparerades med 36

000 blomsterlökar, 44 000 vårblommor, 46 000 sommarblommor och 50

exotiska växter. Stadens urnor såg ut som små blomsterängar i koncentrat. I

Stadsträdgården sköt tulpaner, tulpaner och åter tulpaner i höjden, och där

prunkade det av fantasifulla planteringar på olika Linnéteman. Lycksalighetens

ö fick en speciell och mycket uppskattad blomsterinstallation som föreställde

Linnés arbetsrum omgiven av en örtrik fuktäng på våren, på sommaren en

småländsk granskog. I parken fanns talande träd som berättade om sin art när

man ringde upp ett telefonnummer.

Uppsalas broar smyckades, för första gången blommade även Nybron,

Dombron, S:t Olofsbron och Jernbron. Den som såg ner i Fyrisån kunde se

runda födelsedagsbuketter i de nya järnringarna som installerats längs väggarna.

En ny park tillskapades i Uppsala som döptes till Rosénparken. Gågatan fick

blomsterbågar över bänkarna och nya blomsterurnor. Man kunde följa med

genom blomsterprakten på guidade visningar.

På Stora Torget fanns 24 temaplanteringar med en pedagogisk exposé över

Carl von Linnés livsverk. Här kunde man se växter från jordens alla hörn,

döpta efter Linnés studenter eller ordnade efter antalet ståndare och pistiller.

Allt planterades i tidstypiska lådor som byggdes efter ett gammalt tryck som

visade hur växter på Linnés tid transporterades långa sträckor. I 18 stora fat på

torget planterades blommor efter växtfamilj. Värd för den smyckade platsen

var Vattenfall. På Stora Torget kunde man också hämta en karta som visade

var alla planteringar i Uppsala låg.

Resecentrum bjöd på en hyllning till de

resande lärjungarna. Exotiska växter som

palmer, bougainvillea och bananer bildade

en storslagen entré till staden. Den

avskärmade platsen kring Näckens polska

där vattnet porlade blev så uppskattad att

man snabbt fick ställa dit bänkar. En oas

hade uppstått mitt i staden som välkomnade

alla besökare och blev en lisa för själen till

alla pendlare.

Foto: Bernt Johansson

Det blev en symfoni i färg och form. Det blev lovord och uppskattning från

uppsalabor, besökande och media. Det blev framför allt en hyllning till Carl

von Linné, Mr Flower Power, som varade ända in över vintern med frosttåliga

växter, granskogar på Stora Torget och mistlar över gågatans bänkar. Det blev

årets mest uppskattade projekt.

Uppsalas skolbarn planterade krokus till Linnés ära

Under hösten 2006 erbjöds alla grundskolor att komma in till Slottsbacken och

plantera en krokusgata. Hela 58 skolor nappade på idén, vilket är nästan alla

skolor inom kommunen. Under en hel vecka strömmade 2000 representanter

för olika klasser in till staden för att sätta sammanlagt 36 000 krokusknölar med

hjälp av parkpersonal. Barnen fick sedan träffa en Linnéexpert, vissa dagar var

23


det Linné själv i Hans Odöös gestalt, och få kunskap om vem Linné var, och

varför man skulle fira honom 2007. De fick därefter ett diplom som visade att

de nu var Linnéambassa-dörer med rätt att informera sina klasskompisar.

När snön sedan hade smält våren

2007 kom så den enorma blomningen

av krokusar i gult, vitt och

blått, och barnens Krokusgata blev

det första som blommade i Uppsala

under jubileumsåret.

Många uppsalabor berördes

personligen av planteringen.

Krokusplantering. Foto:Vivianne Blomgren

Med tjugo barn i varje klass blev 10 000 barn involverade, som i sin tur

berättade om krokusgatan för sina familjer.

Ytterligare 289 000 krokusknölar delades ut till Uppsalas skolor för att

planteras på skolgårdarna. En tävling utlystes där skolorna skulle skriva en

slogan med koppling till Linné och fotografera sin rabatt när den blommade.

Den finaste rabatten med fyndigaste slogan vann, och priset på 25 000 kr gick

till Tiundaskolan som skrivit "Linné 300 år" med sina krokusar och vågat

lämna fria ytor. Den enkla och träffsäkra slogan de skrivit som bottnade i

barnens vardag löd:

Att vandra bland blommor och blader

Gör en så underbart glader!

Växter kan också ha läkande kraft

Av vissa kan man göra jättegod saft!

Rosénparken invigdes med sprattlande fisk

Under 2007 invigde Uppsala kommun en ny park vid den strömmande Fyrisån

ovanför kvarnfallet. Den är belägen i den sänka som ligger strax norr om bron

över till den gamla akademikvarnen, nuvarande Upplandsmuseet. Bron anlades

under Linnés tid som Rektor vid Uppsala universitet, och den bär initialerna C.

L. på sin södra sida. Parken fick namnet Rosénparken efter professor Nils

Rosén von Rosenstein, världens första barnläkare, som var kollega till Linné

vid den medicinska fakulteten. I parken hade Uppsala kommun byggt en

fisktrappa som ska ge Upplands landskapsfisk asp möjlighet att vandra upp

genom Fyrisån under lekperioden. Parken är öppen med olika rabatter och

träd. På den stora gräsmattan planterades ett blomsteremblem i form av den

nationella logotypen för Linnéjubileet. Belysning installerades av Vattenfall,

som också var värdar vid invigningen den 24 maj. Kommunfullmäktiges

ordförande Lars Bäcklund invigningstalade tillsammans med Stefan Persson,

chef för Vattenfalls Värmeverksamhet i Uppsala. Klass 5 från Vänge skola

deltog som sponsorer till asptrappan. När klassen hörde talas om att Uppsala

skulle hjälpa aspen samlade de in tusentals kapsyler som sedan såldes och

24


förtjänsten skänktes till Uppsala kommun. Erik Petersson, forskare vid

Fiskeriverket, informerade om Uppsalas landskapsfisk aspen, en karpfisk, som

kan bli över en meter lång och väga över 12 kg. Den världsberömde fotografen

Lennart Nilsson invigde slutligen parken medan en hiskeligt stor asp baxades

ner av Erik Petersson i Fyrisån.

En födelsedagspresent till Linné på en grönskande gågata

Det hade viskats hela vintern om att en överraskning skulle äga rum i Uppsala

på Linnés födelsedag, och natten till den 23 maj skedde det. En 483 meter

lång gräsmatta rullades ut på gågatan och smyckades med 301 specialbyggda

blomsterlådor märkta med årtal från 1707

till 2007. Blomsterlådorna var tillverkade

efter en modell som man använde på

1700-talet för att frakta växter, och i varje

blommade en löjtnantshjärta, växten som

Linné så gärna ville ha i sin trädgård, men

aldrig lyckades få till Uppsala.

Uppsalaborna tog av sig skorna och smög

barfota omkring i gräset med förvånade

leenden, barn sprang slalom mellan

krukorna och förälskade par hade

picknick mitt på Forumtorget i gröngräset.

Blomsterparadens barn tågade på

den gröna mattan som rullats ut för Linné.

Foto: Bernt Johansson

Gräsmattan togs bort natten till den 25

maj, och kunde då återanvändas till

reparationer på förskolor och skolor. En

del av gräset fick Linné tillbaka genom att det forslades till hans gård Linnés

Hammarby. Blomsterlådorna, som Uppsalahem stått värd för, placerades ut vid

olika bostadsgårdar i Uppsala.

25


Glädje

Foto: Björn Tingström

Linnés tulpan invigdes med poesi från tulpanens hemland

I Stadsträdgården fanns det många spännande planteringar under 2007, men

det som alla gick och väntade på under våren var tulpanfestivalen. Över 10 000

blomsterlökar av 60 olika sorter hade skänkts av nederländska Verver Export

och planterades under hösten i olika kombinationer på olika planteringsytor.

Mellan tulpanerna planterades under tidig vår 3500 penséer, bellis och

förgätmigejplantor. Tulpanfestivalen som låg i jubileumsveckan blev en stor

händelse även för den mest initierade trädgårdsvännen. Här fanns

polkagrisrandiga tulpaner och fransiga vita. Hav av skira lila och blygt rosa

tulpaner växte bredvid flammande brandgula och brunröda papegojtulpaner.

På Linnés födelsedag invigdes en tulpansort som gavs namnet Carl Linnaeus,

med kronblad flammande stolt i rött och guld. Aldrig tidigare har så många

uppsalabor och besökare befunnit sig i Stadsträdgården som denna vackra

majdag. Glada utrop och klickandet från tusentals kameror fyllde luften.

Invigningen blev ett mångkulturellt evenemang med persisk musik från

tulpanens hemland. I den persiska kulturen räknas tulpanen som den vackraste

och värdefullaste av alla blommor. Dikter om tulpaner lästes på sju språk,

svenska, persiska, engelska, japanska, kurdiska, holländska och arabiska. Vid

invigningen klipptes ett band med färger från olika länders flaggor kring den

nya tulpansorten Carl Linnaeus.

I varje lund som är full av tulpaner

har var och en vuxit upp ur kungarnas blod.

Varje violblad som växer ur jorden

har varit födelsemärket på en skönhets kind!

Dikt av Omar Khayam

Tulpanerna blommade från slutet av april fram till början på juni på grund av

en varm och tidig start på våren som sedan övergick i en sval vår och

försommar. Lökarna och planteringsbäddarna togs bort andra veckan i juni och

gavs till kommunens skolor, förskolor och omsorgsboenden. Efterfrågan var

mycket stor, och blomsterlökarna kommer att glädja många i Uppsala även

under 2008.

26


Tusen barn firade Linné med en blomsterparad

På Linnés födelsedag 23 maj firades Linné av tusen barn som klädde upp sig till

blommor och paraderade längs den gräsmattebelagda gågatan i city till

Blomsterfesten i Täppan, som för dagen var belägen i Parksnäckan i Stadsträdgården.

Där

spelades föreställningen

Blomsteruret –

en musiksaga om

Linné och naturen av

AKO. Med i paraden

var Carl von Linné,

personifierad av Hans

Odöö, och Nannas

serenadensemble från

Musikskolan.

Av säkerhetsskäl måste

paraden begränsas till tusen barn, men efterfrågan var enorm, och ytterligare

tusen barn stod snabbt i kö. Som en tröst till dem som inte kunde få plats slog

Fyrishov upp sina portar och erbjöd gratis bad hela dagen. Uppsalas handlare

genom Uppsala City och Vi i Stan säkrade paraden i händelse av regn och

delade ut blomparaplyer till alla barn i paraden. Solen strålade dock över alla

blåsippor, tusenskönor och linneor denna minnesvärda dag som gick till

historien även för de yngsta skolbarnen. Inte bara blommor förekom i paraden,

även stenar, kottar och flugsvampar skymtades i paradvimlet som uppmärksammades

långt ut i världen. En tidning i Saudiarabien skrev senare om

Linnéyran i Sverige och illustrerade artikeln med en bild av en uppsalapojke

med flugsvampshatt.

Linné Gala Event - Nytt Liv på Vaksala torg

Vad är väl ett jubileum utan en grandios jubileumsföreställning? För att betona

den globala betydelsen av Linnéjubileet och den särskilda relationen mellan

Uppsala och Japan genom Linnés resande lärjunge Carl Petter Thunberg

satsade Uppsala kommun på en galaföreställning

med det världsberömda,

uppsalabaserade SU-EN Butoh Company.

Dansföreställningen i japansk butoh-stil

uppfördes i dagarna tre kring Linnés

födelsedag, den 22, 23 och 24 maj, på

Vaksala torg under bar himmel.

Linné Gala Event – Ny tt Liv blev

en livsbejakande, glädjefylld upplevelse

som berörde alla sinnen, en ritual som

hyllade livet och vårens seger över

vinterns kyla och död. Förutom de

professionella dansarna deltog seniorer

från Uppsala och Vaksalaskolans 6-

årsverksamhet. Den berömde japanske

blomsterkonstnären Junichi Kakizaki

byggde upp fantastiska

27


lomsterarrangemang av tusentals blommor under dansens gång. Hästar,

hundar, getter och papegojor paraderade med sina ägare framför scenen och

musik uppfördes av en stråkensemble ur Uppsala kammarorkester.

Foto: Gunnar Stening

Under den första föreställningen bröt solen fram för att sedan inte gå i moln

förrän jubileumsveckan var över. Ungefär 3500 personer bevistade de tre unika

föreställningarna som genomfördes med en stor logistikinsats bakom scenen

som bland annat innebar skötsel av djurstallar samt omdirigering av helikoptrar

och trafik. Många uppsalabor valde att fira Linnés födelsedag med japanska

förtecken i en fullsatt publik på Vaksala torg i samhörighet med Japans Kejsare

som bevistade staden och samtidigt höll ett hyllningstal till Linné på Uppsala

slott.

Föreställning i Linnés musiksmak

Mycket överraskande framkom strax innan Linnéjubileet att Carl von Linné

älskade musik, trots att han skrev om sig själv att han hade "intet öra för

musiquen". Linné älskade att dansa, och särskilt älskade han polska, vilket han

gärna visade på logdanserna i Hammarby. Musikforskaren Magnus Gustafsson

grävde fram noter från Linnés småländska släkt och fann till och med en

polones tillägnad Carl Linnaeus skriven av hans svåger. Samtidigt väcktes ett

positiv på Hammarby till liv, vilket stått trasigt sedan 1700-talet, men visade

sig innehålla samma musik som spelades i Linnés släkt i Småland.

Linnés musiksmak inspirerade Väsen som är en internationellt erkänd

folkmusikgrupp med ett helt eget sound. Uppsala kommun anlitade gruppen

att hålla en konsert på Vaksala torg 25 maj under jubileumsveckan. Det blev

en mycket speciell afton. Den sensuella och lustfyllda musiken växlade med

personliga berättelser av Väsens uppsalamusiker Olov Johansson och

förstärktes genom ett antal dansare från Eric Sahlströminstitutet som

uppträdde på scenen. Ett tusental personer kom till konserten, varav många

hade åkt långväga för att ta del av denna banbrytande musikupplevelse.

Vattenfall stod värdar för konserten. Väsen spelade in de olika låtarna på en

CD som släpptes i maj och blev en uppskattad present till representanterna

28


för Uppsalas vänorter som besökte Linnéjubileet. Musiken användes också vid

flera olika tillfällen under året för att återuppliva atmosfären under jubileumsveckan

i maj.

Linné firades av ung, men också av gammal

En undersökning i Uppsala våren 2006 visade att ju äldre uppsalaborna är

desto mer kunskap har de om Linné. Därför firades Linné inte bara stort i

staden och i skolorna, utan även inom Uppsalas vårdomsorg, särskilt bland de

äldre. Carl von Linné själv åldrade hastigt mot slutet av sitt liv och blev dement

den sista sommaren han levde. Man bar då ut honom i trädgården i Hammarby

för att han skulle få njuta av sina växter, även om han inte längre kom ihåg

deras namn. Med detta som inspiration firades Linné inom vården med

utevistelser och blomsterprakt i största möjligaste mån. På äldreboenden bjöds

det på Linnébakelser och tårta på Linnés födelsedag. Man anordnade

promenader i den smyckade staden, underhållning på Linnétema, samtal i

grupper om Linné, bildvisningar och utställningar. Inom hemtjänsten tog man

ut alla som kunde i den jubilerande staden i maj. Inom Kultur i Vården har

man erbjudit äldreomsorgen föreställningar med visprogram, blomstertraditioner

och lustspel. Man har framställt minneslådor och lådor med lättlästa

böcker på tema Linné och naturen. Dessa har varit mycket efterfrågade och

uppskattade. Även psykiatrin har erbjudits evenemang, som visningar i

Orangeriet i Botaniska Trädgården, Linnéträdgården och Linnémuseet samt

stadsvandringar med Helena Harnesk i Linnés Uppsala. Alla evenemang har

varit fullbokade, och totalt har minst 1500 personer deltagit i Kultur i Vårdens

evenemang.

Dockteater, Linnélopp, radiosignaler och urpremiär

Inför Linnéjubileet formligen exploderade

det kreativa Uppsala. Alla som

ville och kunde skapa arrangemang

bjöds in att söka den nationella

logotypen och vara med i Linnéjubileet.

Ansökningarna strömmade in, och

endast några av alla evenemang kan

nämnas här. Teater Spektaklet skapade

dockteatern Ordning i rabatten som

spelades för fulla hus hela året i Uppsala

och for på turné i hela Sverige och

utomlands. Sällskapet Linnés Hammarby

anordnade en Saradag på Linnés

Hammarby för att uppmärksamma

Linnés hustru. Uppsala Radioklubb

sände ut en radiosignal till världens alla

hörn som meddelade att man firade

Linné i Uppsala. Jumkils IF anordnade

Linnéloppet på Herbatio Jumkilensis. Uppsala dragspelsklubb for till Argentina

och deltog i deras Linnéfirande. Danmarks Hembygdsförening höll bygdespel

på Linnés Hammarby. Focus Dance stod för en urpremiär med en kraftfull

dansföreställning Linnaeus a man for all seasons/Våroffer. Ett stort antal

29


konstutställningar anordnades där Uppsalas konstnärer gav sina olika

tolkningar av Linnés liv och verk. Uppsala Konstnärsklubb for till Japan i

projektet Sverige möter Linné i Japan 2007. Vandringar och guidningar med

linneanska förtecken gick i staden och i naturen. Musik skapades, spelades och

sjöngs. Utställningar berättade om allt man kunde tänka sig att associera till

årets huvudperson. Ingen kunde undgå att märka att Linné firade sin 300:ade

födelsedag.

Aqua Linné i Fyrisån värmde i höstmörkret

Foto: Björn Tingström

Under kulturnatten 8 september och den påföljande veckan visade Uppsala

kommun en film Aqua Linné på en vattenskärm på Fyrisån strax ovanför

Kvarnfallet. Med högt tryck sprutades vatten upp i luften och en specialgjord

film projicerades på

vattendropparna. Filmen

bestod av två delar, en

berättelse om Uppsalas

vatten och en minneskavalkad

från jubileumsveckan

20-27 maj. Den

första delen uppmärksammade

den historiska

förändringen 2007 till

mjukare vatten i Uppsalas

nya vattenverk. Den andra

delen väckte minnena till liv om allt festligt som hände under jubileumsveckan

och Linnés födelsedag. Musiken till filmen var hämtad bland annat från Väsens

Linnékonsert i Uppsala. Många uppsalabor samlades varje kväll i Gotlandsparken

för att bese filmen, som visades med en halvtimmes mellanrum efter

att mörkret fallit. En vattenskärm i Uppsala var något helt nytt, och filmen med

blombarn, tulpaner och kejsarbesök förlängde sommarkänslan i ett jubileumsår

som redan förvandlats till höst.

Linnéveckan i Uppsala nådde sitt mål

Sedan 1994 har Uppsala kommun stöttat Linnéveckan som årligen genomförts

av Hans Odöö under en höstvecka i augusti. De senaste åren har även en

vårvecka lagts till. Under Linnéveckan har Odöö koordinerat de olika Linnéaktörerna

i Uppsala och skapat ett förtätat program av Linnéhändelser. Han

har också själv deltagit med sin personifiering av Linné, vilken han startade

redan 1978 när Uppsala högtidlighöll minnet av Linnés 1778. Linnéveckan har

varit ett uppskattat inslag i sommarstaden Uppsala. Genom de många föreläsningarna

av olika experter har den i praktiken fungerat som en utbildning för

uppsalaborna inför Linnéjubileet 2007. Genom den internationella uppmärksamhet

som Odöös personifiering av Linné har fått, har kunskap om

Linnés koppling till Uppsala spridits ut till olika länder i världen, till exempel

till USA, England, Sri Lanka och Brunei.

Ett av målen med Linnéveckan har varit att skapa en identitet av Uppsala som

Linnés stad och inspirera till festligheter med linneanska förtecken. Under 2007

kom så Linnéveckan i mål, och hölls som vanligt den första veckan i augusti,

30


men för första gången inte alls kontrasterande mot årets övriga veckor.

Uppsalas egen Linné i Hans Odöös gestalt har 2007 förekommit i de flesta

större evenemang under hela året, fungerat som ambassadör för Uppsalas

Linnéjubileum i ett stort antal länder och för första gången fått stark konkurrens

genom flera upplagor av Carl von Linné i Uppsala och övriga delar

av Sverige.

Marknadsföring

De linneanska platserna i Uppsala ägs och förvaltas av flera olika aktörer, var

och en med sina grafiska profiler. För att visa upp ett enat Uppsala krävdes en

gemensam plattform för Uppsala Linnéjubileum. Organisatoriskt var denna

plattform samrådsgruppen i Uppsala, men det behövdes också en gemensam

grafisk profil samt en gemensam webbplats. Detta löstes genom att använda sig

av Uppsala varumärkes profil, vilken alla aktörer i samrådsgruppen hade

anslutit sig till. Den grafiska profilen innefattade en grön baslinje med texten:

"Uppsala. Linnés stad. Varje dag sedan 1728". Årtalet 1728 valdes eftersom det

var den dag Carl von Linné första gången trädde genom Uppsalas portar som

ung student, och därmed började påverka stadens historia. Ovanför den gröna

baslinjen placerades logotyperna från de fem aktörerna i samrådsgruppen vilket

speglade det gemensamma arbetet i staden. Man valde också att använda

bröllopsporträttet av Linné målat av Johan Henrik Scheffel 1739, vilken visar

den unge Linné och har en stark Uppsalaanknytning eftersom originalet

förvaras här. För övrigt beslutades att tilltalet skulle vara modernt och med ett

stänk av humor. Alla aktörer i samrådsgruppen kom överens om att

huvudsakligen använda detta gemensamma manér och därmed också

marknadsföra varandra.

En webbplats www.linneuppsala.se med Uppsala Linnéjubileums profil

anordnades under våren 2006 inför en gemensam monter i mars på

Relationsbåten, en lokal mässa för uppsalaföretag. Medvetet valdes ett namn

utan årtalet 2007, för att sidan skulle

kunna fortleva efter jubileumsåret.

Webbplatsen var en enkel portal, där man

slussades vidare till varje aktörs egen

webbplats. Där fanns även länkar till

kalendarium, kontaktpersoner,

informationssidan Linné online och

Uppsalas sponsorer.

Uppsala Linnéjubileums grafiska profil var

nödvändig även för att ge exponeringsutrymme

till våra lokala sponsorer,

eftersom den nationella grafiska profilen

med Mr Flower Power samt den nationella

Linnélogotypen inte fick användas i samband

vid exponering av lokala sponsorer.

En marknadsföringskoordinator tillsattes

under hösten 2006 (Ulf Boivie, från 2007 Fredrik Kjellén) och en plan

utformades med förberedande marknadsföring inom olika grupper samt

exponering vid ett antal höjdpunkter under 2007. Vid annonsering i

31


tidningsmedia användes huvudsakligen Upsala Nya Tidning med 16 större

annonser under 2007 vid invigningen den 28 januari, krokusgatans blomning,

dagligen under jubileumsveckan 20-27 maj, under sommaren, kulturnatten,

invigning av Biotopia, urpremiär av Focus Dance samt en tackannons vid

avslutningen 2 december. För att nå fler i Uppsala annonserades programmet

för jubileumsåret och för jubileumsveckan även i gratistidningen Uppsalatidningen.

För att nå ungdomar producerades en kortare reklamfilm om

jubileet som gick på alla SF-biografer 22 gånger om dagen från mars till början

av maj. För att nå ut till icke svenskfödda uppsalabor anlitades en etnisk

marknadsförare (Laleh Maghonaki från Folklink).

Programmet för jubileumsveckan bekostades och projektleddes av Uppsala

kommun. Den gavs ut som en bilaga i UNT samt DN i Stockholmsdistriktet

den 16 maj, men trycktes också i gratistidningen Uppsalatidningen och lades ut

som en pdf på webben. Tonen i programbilagan fick ett sinnligt och

livsbejakande anslag för att spegla Uppsala kommuns ledord i jubileet.

Ovanliga vägar för marknadsföring valdes också. Uppsala kommuns

projektkoordinator deltog i Upsala Nya Tidnings stafettblogg från 23 april till 6

maj. De byggstaket som under hela jubileumsåret kantade byggarbetsplatserna i

det blivande Resecentrum vid Järnvägsstationen kläddes med långa vepor där

det rika programmet under året presenterades. Mitt i Fyrisån placerades en

vattenskärm Aqua Linné där en film om Linnéjubileet och Uppsalas vatten

projicerades. Den visades flera gånger varje kväll en vecka i september med

början på kulturnatten.

En gemensam satsning för att marknadsföra Linnéjubileet i Uppsala gjordes på

flera mässor, såsom TURmässan (turism) och Bok- och Biblioteksmässan

(tillsammans med det nationella kansliet) samt den lokala Relationsmässan.

Media

Intresset från pressen var mycket stort kring Linnéfirandet i Uppsala, med

många inslag om Linné och Uppsala i både radio, TV, Internetmedier och

tryckta medier i både internationella,

nationella och

lokala inslag. Här ingår inslag i

i kinesisk tv, österrikisk radio,

Vetenskapsradion, SVT

rikssändningar, ABC-nytt,

TV4 Uppland och Radio

Uppland samt lokal och

nationell press. Medialt

uppmärksammades särskilt

blomsterparaden med barnen

och smyckad stad med

gräsmattan längs gågatan.

Även Linné Gala Event och kunskapsmarknaden Bäst före väckte intresse.

Totalt producerade Uppsala kommun drygt 60 pressmeddelanden med

anknytning till Linnéjubileet.

32


Några siffror som visar det stora mediaintresset är:

• 230 ackrediterade journalister bevakade arrangemangen i Uppsala

under jubileumsveckan

• 1442 artiklar om Linné och firandet publicerades under maj månad (ej

etermedia)

• 16-25 maj publicerades sammanlagt 800 artiklar om Linné, och 150

inslag i etermedia

• 500 internationella nätartiklar om Linné och Uppsala i maj månad

• 400 svenska nätartiklar under maj månad om Linné och Uppsala

• 160 artiklar i internationell press om Uppsala under maj månad, främst

Japan

Uppsala kommun arrangerade en pressaktivitet på kvällen 22 maj som

inkluderade värdarnas välkomstkonferens till internationella gäster på temat

Kulturarv i modern stadsutveckling – paradox eller möjlighet? med påföljande

föreställning Linné Gala Event med SU-EN.

Samarbete med näringslivet i Uppsala

Målet med att involvera näringslivet i Linnéfirandet var att möjliggöra ett starkt

och stort firande lokalt. Utan medverkan av det lokala näringslivet skulle inte

en stor satsning kunna genomföras. Det kommunala målet sattes till att nå en

medfinansieringslösning (OPP) där näringslivet bidrog med medel motsvarande

minst 50% av kommunens budgeterade medel för Linnéjubileet.

Detta mål uppnåddes med råge.

Ett särskilt partnersamarbete inleddes med Uppsala universitet för att kunna

skapa medfinansiering också för den gemensamma satsningen kring Uppsalas

Linneanska Trädgårdar (Linnéminnena). Genom detta kunde ett nytt besökscentrum

på Linnés Hammarby byggas genom Sh Bygg. Samarbetet med

universitetet utföll synnerligen lyckosamt och innebar en utveckling av

parternas gemensamma arbetssätt och den ömsesidiga förståelsen för

respektive organisation.

Huvudvärdar för Linnéjubileet i Uppsala var Sh Bygg, Vattenfall, UppsalaHem,

Swedbank och Upsala Nya Tidning. Vattenfall var värdar för utsmyckningar av

staden (Stora Torget samt Rosénparken) samt för föreställningarna den 25 maj

med Väsen och Expedition Linné. UppsalaHem var värdar för de 301

blomsterlådorna på gågatan som blev jubileumsveckans överraskning. Dessa

placerades senare ut i Uppsalahems olika bostadsområden. Swedbank stod

värdar för 1700-talsfesten. Upsala Nya Tidning var värdar för det stora 1700-

talsbröllopet samt för en fototävling under sommaren, Mitt Gröna Uppsala.

Samarbetspartners till Linnéjubileet på en lägre nivå var Länsförsäkringar, som

stod värdar för Linnéstigarna, Salléns och Ekeby Bruk med installationer i

besökscentrat vid Linnés Hammarby, Inpress genom produktion av bland

annat programmet för jubileumsveckan, Upplands Lokaltrafik med

33


Linnébussen i samverkan med Nordea, Interflora med blomsterutsmyckningar

i staden samt under Linné Gala Event, Elanders med tryck av häften och

kartor under 2007, Hasselfors Garden med gräsmattan, jubileumsveckans

överraskning. Förutom dessa förekom avgränsad medfinansiering inom mindre

enskilda projekt genom hela jubileet av olika företag. Samverkan med

näringslivet var intensiv.

Utvärderingarna med samtliga medverkande visar på att man vill fortsätta

arbeta på detta sätt för Uppsala, samfinansieringsarbetet och resultatet därav är

en framgång för de medverkande på alla sätt. Jubileet och dess organisation

kring samfinansieringen liksom samarbetet med Uppsala universitet skapade

tillsammans en grund för framgångarna. Utan den öppna och progressiva

inställning som samtliga medverkande parter hade skulle inte framgången ha

blivit så stor.

Flera uppsalaföretag har också engagerat sig i jubileet genom att framställa

olika produkter. Hera skapade av den nationella logotypen samt framställde av

Linnéjubileets medalj, som gavs till den japanske kejsaren, men också till

regionala samordnarna inklusive Uppsala kommun. En

annan produkt som fick mycket uppmärksamhet var

Linnékulan, en chokladtryffel med lingonsmak. Denna

produkt framkom som en examensprodukt på utbildningen

Ung Företagsamhet på Linnéskolan i Uppsala och utsågs

till 2007 års Linnésouvenir av projektledningen för Linnéjubileet vid Uppsala

kommun. Slottskällan bryggde ett särskilt Linné-öl. Ett stort antal andra

produkter förekom under året med anknytning till Linné och Uppsala.

Turism i Linnés Uppsala

Linnéjubileet har starkt präglat Uppsala Tourisms verksamhet de senaste två

åren. Marknadsföringsinsatser riktades mot researrangörer, press och media

samt presumtiva och ankomna besökare.

Under 2007 ökade antalet bokningar januari-december med 73% jämfört med

år 2006. Uppskattningsvis kan 75-80% av denna ökning relateras till Linnéjubileet.

Under jubileumsveckan hade turistbyrån en ökning av besökarantalet

med 120% jämfört med motsvarande vecka 2006. Under hela maj hade turistbyrån

60% fler besökare än i maj 2006. Totalt hade turistbyrån 120 000

besökare under 2007. Det är en ökning med 17% jämfört med hela 2006.

Antalet gästnätter på hotell, vandrarhem och stugbyar ökade med 21% i augusti

2007 jämfört med samma månad 2006. För perioden januari-november 2007

var ökningen 8% jämfört med samma period 2006.

Antalet besök på Uppsala Tourisms webbplats www.uppland.nu passerade

under 2007 en miljon, vilket innebär en ökning med ca 88 % från året innan.

(Ökningen mellan år 2005 och 2006 var ca 40%).

Mottagandet av journalister har varit en viktig uppgift för Uppsala Tourism

under jubileumsåret. Under 2007 togs 27 journalister emot från 7 olika länder

för en- till flerdagsbesök. Fullständig statistik för resultatmätning vad gäller

ökad turism beräknas vara klar i mitten av april 2008, så ännu finns endast en

delrapport.

34


Dokumentation av Linnéjubileet

Linnéjubileet dokumenterades på många sätt under året bildmässigt genom

media och de olika deltagande aktörerna. Uppsala kommun anlitade fotografer

som dokumenterade flitigt under året, särskilt vid jubileumsveckans olika

evenemang. Dessa bilder användes till ett bildspel som visades vid avslutningen

den 2 december. Bilderna användes också till den vattenskärm som anlades i

Fyrisån 8-16 september. Det enorma material som framkommit under

jubileumsarbetet kommer att registreras och arkiveras på Stadsarkivet.

Uppsala - Framtidens stad

En satsning så stor som Linnéjubileet lämnar inte en stad oberörd. På många

vis har jubileet förändrat och förnyat staden. De positiva upplevelserna har

berört så gott som alla uppsalabor. Samarbetet kring jubileet var starkt och på

många sätt en ny upplevelse för de ansvariga arrangörerna. Det goda

samarbetet som uppkommit genom förenade viljor i kommun, länsstyrelse,

universitet, näringsliv och föreningsliv ger många goda bieffekter. Arbetet har

underlättats av den så positiva attityden hos uppsalaborna. Man har under

förberedelserna hittat många goda och effektiva lösningar genom samverkan,

och jubileumsarbetet har präglats av arbetsglädje hos de inblandade.

Erfarenheterna från Linnéjubileet har skapat viktiga förutsättningar för

kommande, större evenemang i Uppsala.

Uppsala har genom Linnéjubileet förankrat sin identitet som Linnés stad hos

medborgare och besökare. Medvetenheten av Linnés betydelse nationellt och

internationellt har förstärkts genom de många aktiviteterna i Sverige och

världen samt förläggandet av den nationella högtidsdagen till Uppsala

Linnés födelsedag. Det unika privata besöket av Japans Kejsarpar som deltog

med oväntad uppsluppenhet och angelägenhet bidrog ytterligare till insikter om

det unika kulturarv vi förvaltar.

Möjligheterna för Uppsala som stad att under Linnéjubileet visa upp en

progressiv utveckling där värnandet om miljön och kulturarvet är en naturlig

del är mycket viktig för stadens identitet och framtid. Närheten till natur med

ett levande kulturarv kombinerat med en expanderande men tät stadskärna där

resvägarna är korta till både huvudstad och andra länder torde vara en unik

företeelse att fortsätta värna och utveckla.

Remembering Linnaeus

And the binomial nomenclature

He established,

To this city I have come

With the King of Sweden.

Waka-dikt av Kejsar Akihito efter besöket i Uppsala 23 maj 2007.

Publicerad i Uppsala Nya Tidning 10 januari 2008.

35


Del 2. Bilagor. Linnéjubileet i Uppsala

1. Uppsala kommuns linneanska platser

2. Linnéjubileets program i Uppsala

3. Uppsala kommuns evenemang i jubileumsveckan

4. Smyckad stad.

5. Biotopia

6. Skola och förskola

7. Marknadsföring

8. Infrastruktur

9. Äldrevården

10. Konstmuseet och Stadsteatern

11. Studieförbunden och biblioteken

12. Linnejubileet i Uppsala Tourism

13. Rapporter från övriga aktörer i Uppsala

14. Nationell Pressrapport

36

More magazines by this user
Similar magazines