02.11.2012 Views

3kompetens bland ledare och - Haldex

3kompetens bland ledare och - Haldex

3kompetens bland ledare och - Haldex

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Årsredovisning 2009

Innovative

Vehicle

Technology

Lagstiftning och kundkrav är de främsta drivkrafterna inom de nischer pÅ den

globala fordonsmarknaden där haldex verkar. haLdex har idag en produktportfölj

inom säkerhet, miLjö och köregenskaper som motsvarar, respektive överträffar,

samhällets krav.


koncernen i sammandrag 1)

affärsidé

haldex tillhandahåller egenutvecklade och

innovativa fordonstekniska lösningar som förbättrar

säkerhet, miljö och köregenskaper

inom vissa nischer till den globala fordonsindustrin.

Vi stärker vår konkurrenskraft och skapar långvariga

kundrelationer genom produkter med höga

prestanda, låga totalkostnader för kunden under

produktens livslängd, ett etiskt sätt att göra affärer

samt engagemang i långsiktiga partnerskap.

vision

haldex ska vara den globala fordonsindustrins

förstahandsval av långsiktig partner.

Vi ska bidra till samhällsbyggandet genom att tillhandahålla

fordonsteknik som tillfredsställer både

kunder och samhälle. Genom att ligga i teknikens

framkant och utveckla kompetenta, motiverade

medarbetare åstadkommer vi en lönsam tillväxt.

värderingar

• Kunden först

• Respekt för individen

• Eliminering av slöseri

tillväxtnischer

• Säkerhet

• Miljö

• Köregenskaper

marknad

Europa stod för 43 procent av koncernens försäljning

och Nordamerika för 47 procent under 2009. Resterande

marknader stod för 10 procent. Marknaderna i

Sydamerika och Asien, främst Kina, är i stark tillväxt

och får en snabbt ökande betydelse för koncernen.

Lagstiftning inom trafiksäkerhet och miljö samt

förbättrade köregenskaper utgör tillsammans med

nettoomsättning

per region 2009

Sydamerika, 3%

Asien och Mellanöstern,

7%

Europa, 43%

Nordamerika, 47%

Koncernen i sammandrag

nettoomsättning per

kundsegment 2009

Industriella fordon, 6%

Motorer, 13%

Lätta fordon,

16%

Tunga fordon, 65%

strategi

Haldex ska fokusera på områden där

koncernen kan uppnå en stark marknadsposition

baserad på innovativa och

ledande produkter för att skapa en plattform

för uthållig tillväxt och god lönsamhet.

Som en del av denna strategi utvärderas

strukturella möjligheter för att

skapa konkurrenskraftiga enheter med

goda förutsättningar.

tillväxt

• Nischstrategi: säkerhet, miljö

och köregenskaper

• Kapitalisera på starka positioner inom

vissa produkt- och marknadssegment,

till exempel eftermarknaden

• Produktutveckling

• Stärka positionerna på nya

marknader

• Samarbeten och företagsförvärv

Lönsamhet

• Säkerställa den nya strukturella

kostnadsnivån vid framtida volymökningar

• Öka andelen produktion

i lågkostnadsländer

• Sänka inköpskostnaderna

• Verksamhet i världsklass med hjälp

av Haldex Way

• Säkerställa att stora utvecklingsprojekt

blir framgångsrika

krav på ständiga kostnadsrationaliseringar drivkraften

för produktutveckling inom fordonsindustrin.

Efterfrågan drivs även av att fordonstillverkningen

i världen ökar.

Haldex har en global närvaro med 23 produktionsanläggningar

i Sverige, Tyskland, Storbritannien,

Ungern, USA, Mexiko, Brasilien, Indien

och Kina.

haldex i världen

haLdex divisioner


nettoomsättning,

anställda, medeltal

andel av koncernen rörelseresultat andel av koncernen

2)

verksamhet marknadsandel

commerciaL vehicLe systems;

utvecklar och tillverkar bromssystem

till tunga lastbilar, släpvagnar och

bussar. produktutbudet omfattar alla

huvudkomponenter och delsystem

som ingår i ett komplett luftbromssystem.

verksamheten är indelad i fyra

affärsenheter: actuators, air controls,

foundation brake och remanufactured

products.

hydrauLic systems; utvecklar och

tillverkar kugghjuls­ och gerotorpumpar

i kombination med hydrauliska

kraftaggregat och energieffektiva

hydrauliska hybridsystem. applikationerna

omfattar hydrauliska lyftsystem

och fläktdrivsystem. teknologi för

dieselmotorer; pumpar för olja, vatten

och bränsle, samt teknologier för att

minska utsläppen från dieselmotorer.

traction systems; utvecklar och

tillverkar elektroniskt reglerbara

system för fyrhjulsdrift till bilar,

så kallade aWd­system. systemets

mjukvara kan anpassas för att tillgodose

olika kunders önskemål

om köregenskaper och framkomlighet.

haLdex koncernen

3 134 msek

58%

1 406 msek

26%

850 msek

1) alla siffror avser kvarvarande verksamhet, exklusive garphyttan Wire.

16%

7%

sek 8,403 m sek 250 m 6,004

nettoomsättning,

koncernen totalt

– 60 msek

– 47msek

29 msek

rörelseresultat,

koncernen totalt 2)

2 169

53%

1 635

40%

304

anställda, medeltal

koncernen totalt

5 390 msek 4 108

–79 msek

15%

20 –30%

50%

2) exklusive omstruktureringskostnader, poster av engångskaraktär och avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden. rörelseresultatet uppgick till 155 msek (92).

haldex marknadsandel av den marknad

som betjänas med nuvarande

produktprogram uppgår till cirka

15%. på enskilda produkt områden

och kundsegment är marknadsandelarna

betydligt högre. haldex är

marknadsledande på automatiska

bromshävarmar och luftfjädringssystem

för släpvagnar.

affärsenheten hydraulics är en nischaktör

med ca 20% av marknaden i

sina nischer. affärsenheten engines

är marknadsledare för olje­, bränsle­

och vattenpumpar till dieselmotorer

i nordamerika och övriga världen.

haldex globala marknadsandel i dessa

sektorer är knappt 30% och drygt

40% för oljepumpar i nordamerika.

haldex är marknadsledare för

reglerbara aWd­system.

marknadsandelen i europa överstiger

50%.


innehåll

Året i korthet

2009 i korthet 1

VD-ord 2

Viktiga händelser 2009 2

haldex verksamhet

Inriktning och strategi 6

Fordonsmarknaden 10

tre divisioner

Commercial Vehicle Systems 16

Hydraulic Systems 20

Traction Systems 24

haldex i samhället

Medarbetare 28

Socialt ansvar 29

Miljöarbete 30

ekonomisk redovisning

Förvaltningsberättelse 32

Koncernens resultaträkning 39

Koncernens rapport över totalresultatet 39

Koncernens balansräkning 40

Förändring av eget kapital i koncernen 41

Koncernens kassaflödesanalys 42

Noter till koncernen 43

Moderbolagets resultaträkning 60

Moderbolagets balansräkning 61

Förändring av eget kapital i moderbolaget 62

Moderbolagets kassaflödesanalys 62

Noter till moderbolaget 63

Revisionsberättelse 67

Bolagsstyrning

Bolagsstyrningsrapport 68

Styrelse och revisorer 76

Ledningsgrupp 76

Övrigt

Haldex aktie 78

Flerårsöversikt och kvartalsredovisning 80

Definitioner 81

Adresser 82

Haldex hemsida: www.haldex.com 84


Året i korthet

största ordern någonsin

4,5 miljarder kronor

Haldex fick sin enskilt största order någonsin värd 4,5 miljarder

SEK från VW. Ordern avser system för fyrhjulsdrift till VW:s

nya modulära plattform.

• Omsättningen uppgick till 5 622 MSEK (8 403). Valutajusterat minskade omsättningen med 39 %.

• Resultatet efter skatt uppgick till 75 MSEK (–43). Resultat per aktie uppgick till 2:40 SEK (–1:25).

• Rörelseresultat och rörelsemarginal uppgick till 155 MSEK (92) respektive 2,8 % (1,1).

• Justerat 1) rörelseresultat och justerad 1) rörelsemarginal uppgick till –79 MSEK (181) respektive –1,5 % (2,5).

• Kassaflödet uppgick till 20 MSEK (465). Kassaflöde inklusive avyttringen av Garphyttan Wire uppgick

till 847 MSEK, vilket tillsammans med nyemissionen minskade nettoskulden till 985 MSEK(2 323).

• Nyemissionen som genomfördes under fjärde kvartalet fulltecknades och tillförde Haldex 504 MSEK

före avdrag för emissionskostnader.

• Försäljningen av Garphyttan Wire slutfördes den 1 juni 2009. Försäljningspriset uppgick till 827 MSEK

på skuldfri basis. Transaktionen medförde en realisationsvinst på 411 MSEK.

1) Kvarvarande verksamhet exklusive omstruktureringskostnader, poster av engångskaraktär och avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden.

nyckeltal, 3 år

2009 2008 2007

Nettoomsättning, MSEK 5 622 8 403 7 940

Resultat före skatt, MSEK 54 –55 222

Resultat efter skatt, MSEK 75 –43 141

Vinst per aktie, SEK 2,40 –1,92 6,24

Rörelsemarginal 1) , % –2,3 3,0 3,8

Rörelsemarginal, % 2,8 1,1 4,4

Utdelningsförslag, SEK – – 4,50

Avkastning på sysselsatt kapital, % 3,9 2,4 8,3

Avkastning på eget kapital, % 4,2 –2,3 7,3

Soliditet, % 47 29 37

Kassaflöde från rörelsen, MSEK 189 857 312

Nettoinvesteringar, MSEK 169 392 453

Medelantal anställda 4 281 6 004 5 519

1) Exklusive omstruktureringskostnader, poster av engångskaraktär och avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden.

besparingar

700 miljoner kronor

Kostnadsreduktionsprogrammet har genererat besparingar

på omkring 700 MSEK.

haldex 2009 Året i korthet

1


2

vd­ord

haldex – stärkta förutsättningar

att skapa värden när efterfrågan

normaliseras

med 25- till 60-procentiga bortfall i kundernas

produktion på viktiga marknader blev

2009 kort och gott det mest prövande året

i haldex moderna historia. arbetet koncentrerades

till att säkra synergierna från de

senaste årens strukturella förändringar,

ytterligare sänka kostnadsnivån, förbättra

ett positivt kassaflöde och stärka kapitalbasen.

vi har lyckats möta utmaningarna

på alla punkter och fått fortsatt förtroende

från viktiga kunder med flera betydande

orders. haldex är idag ett finansiellt stabilt

företag med en betydligt sänkt break evennivå,

ett välpositionerat produkterbjudande

och stärkta förutsättningar att

skapa värden när efterfrågan normaliseras.

Först och främst vill jag tacka alla våra medarbetare

för fantastiska insatser under mycket

pressande omständigheter 2009. Vi har tvingats

till extraordinära insatser och stora uppoffringar

under ett år som kommer att gå till

historien som det sämsta under hela efterkrigstiden.

Produktionen av lastbilar och

byggmaskiner på våra huvudmarknader mer

än halverades jämfört med toppnivåerna 2006

i USA och 2007/8 i Europa. Personbilsproduktionen

låg 25–30 procent under 2008.

viktiga händeLser under 2009

order från vW på fyrhjulsdriftsystem värd

4,5 miljarder kronor

den nya ordern, som offentliggjordes i april, är den

enskilt största ordern i haldexkoncernens historia. den

avser en utökning av det existerande programmet för

volkswagen.

volkswagen valde haldex som leverantör av fyrhjulsdriftssystem

till sin nya modulära plattform som ska

börja tillverkas 2012. systemet är generation v av

haldex fyrhjulsdriftskoppling. den femte generationen

är utvecklad för att möta framtida marknadskrav

beträffande vikt, kostnad och bränsleförbrukning.

den nya affären kommer successivt att ersätta de existerande

plattformarna från och med 2012, men också bli

tillämpliga för andra plattformar och modeller i volkswagens

produktprogram. det utökade plattformskonceptet

innebär en dubblering av dagens volymer när det

fått fullt genomslag. värdet på ordern uppgår till cirka

4,5 miljarder kronor över en sjuårsperiod.

Året i korthet | vd­ord

Sådana extrema marknadsförhållanden slog

obönhörligen igenom i våra försäljnings­ och

resultatsiffror:

• Omsättningen sjönk valutajusterat med

39 procent till 5 622 MSEK (8 403)

• Rörelseresultatet uppgick till 155 MSEK

(92) och justerat rörelsresultat var –79

MSEK (181)

• Kassaflödet inklusive avyttringen av

Garphyttan Wire uppgick till 847 MSEK

• Resultatet efter skatt uppgick till 75

MSEK (–43) och resultatet per aktie uppgick

till 2:40 SEK (–1:25)

Det är siffror som berättar om allvaret i de

utmaningar som vi och vår bransch haft att

möta och ger en relief till det mycket hårda

arbete hela organisationen lagt ned under

2009. Mot slutet av året såg vi en stabilisering

av efterfrågan på låg nivå och i början av 2010

de första tecknen på en ökad optimism bland

kunderna. Leder denna till ökad efterfrågan har

Haldex en potential för betydligt bättre resultat

tack vare en kraftigt minskad kostnadsnivå.

Under 2009 fokuserade vi än skarpare på

kostnadsbasen och kassaflödet. När den finansiella

krisen tog fart hösten 2008 fattade vi ett

beslut om ett nytt program för kostnadsreduktioner

i rörelsen som fortsättning på tidigare

års program för kostnadsminskningar.

Dessa kompletterades med ytterligare program

för att minska kapitalanvändningen och

stärka kassaflödet.

Sedan mitten av 2008 har vi minskat vår

personalstyrka med 35 procent, eller med

2 300 personer, exklusive avyttringen av

Garphyttan 2009. En stor del hänför sig till

strukturella åtgärder som att konsolidera CVS

europeiska distributionsnät från fyra enheter

till en, nedläggningar av produktion i Storbritannien

samt betydande rationaliseringar

inom Hydraulic Systems. Kostnadsminskningar

i personal och kapacitetsnedskärningar

uppgår till 700 MSEK årligen. Omstruktureringskostnader

på 64 MSEK är tagna under

2009. Programmet kommer att fortsätta med

ytterligare förbättringar 2010.

operativt kassaflöde på sammanlagt

en miljard kronor

Vi har också ägnat stora ansträngningar åt

kapitaleffektiviteten med fokus på lager och

materialflöden, betalningar och kundfordringar

och lyckats banta rörelsekapitalet med

27 procent. Likaledes har vi varit försiktiga

med investeringar. Tack vare dessa åtgärder

och försäljningen av Garphyttan Wire uppgick

kassaflödet till 847 MSEK 2009. De

senaste två åren har det operativa kassaflödet

uppgått till sammanlagt en miljard kronor.

order från perkins på pumpar till

nya dieselmotorer

haldex nominerades för en order på pumpar

till dieselmotortillverkaren perkins. ordern

gäller olje­ och vattenpumpar för perkins nya

motorer som uppfyller framtida emissionskrav,

och är värd omkring 500 msek över en femårsperiod.

leveranserna startar under 2010.

haldex fick också en order på vattenpumpar

till perkins nya elektroniskt styrda motorer.

ordern är värd omkring 75 msek över en femårsperiod.

produktionen startar under 2010.

avyttringen av garphyttan Wire slutfördes

avyttringen av garphyttan Wire till suzuki

metal slutfördes den 1 juni 2009. försäljningspriset

uppgick till 827 miljoner kronor på

skuldfri basis.

haldex 2009


Jag förväntar mig fortsatta positiva effekter

från kostnadsreduktionsprogrammet och

minskade strukturkostnader samt ytterligare

förbättringar i nyckeltalen för rörelsekapitalet.

För att överbrygga krisens längd och djup

och stärka Haldex affärsmöjligheter när marknaderna

börjar växa igen beslöt styrelsen att

genomföra en nyemission om 500 MSEK.

Det visar på förtroende för Haldex framtid att

emissionen övertecknade och garanterades

fullt ut av ägarna. Därmed förbättrade vi

väsentliga finansiella nyckeltal i kombination

med kassaflödet: soliditeten stärktes från 29

procent till 47 procent och nettoskuldsättningen

minskade från 2 323 MSEK till 985

MSEK. Haldex har nu den finansiella stabilitet

och strategiska flexibilitet som krävs för att

satsa offensivt när krisen vänds i en uppgång.

Det svåra året 2009 bjöd också många

exempel på goda säljinsatser och kundernas

fortsatta uppskattning av våra produkter och

lösningar. Haldex fick sin största order någonsin

då Volkswagen-gruppen valde vår femte

systemgeneration fyrhjulsdrift till sin nya

modulära plattform som sätts i produktion

2012. Ordern är en utökning av vårt existerande

program för Volkswagen och värd cirka

4,5 miljarder SEK under en sjuårsperiod.

Vi har också fått flera orders på hydraulaggregat

och pumpar från ledande internatio-

i och med avyttringen tog haldex ytterligare

ett steg mot att optimera koncernstrukturen

och får därigenom en starkare fokusering på

teknologiskt ledarskap inom nischer i den

globala fordonsindustrin med stark tillväxtpotential.

order från stiLL på pumpar

ordern från still, en av europas största tillverkare

av gaffeltruckar, avser pumpar som

styr lyft­ och böjfunktioner på elektriska

nella tillverkare av truckar, en stororder för

bränslepumpar till ett nytt insprutningssystem

som amerikanska Cummins och Scania

tagit fram i ett joint­venture och under tredje

kvartalet inleddes leveranserna av en stor

order på bromscylindrar från en av de största

amerikanska lastbilstillverkarna.

Att vi i hård konkurrens fortsätter ta stora

orders från nya och gamla kunder med state-ofthe-art-produkter

och lösningar visar styrkan i

Haldex varumärke och i den kompetens i

utveckling och produktion som vi slagit vakt

om i de svåra tiderna. I grunden finns en

stabil strategi baserad på långsiktiga globala

efterfrågetrender: fordonstillverkare och

-brukare efterfrågar alltmer säkra transporter,

samhället kräver att fordonssektorn minskar sin

negativa påverkan på miljön och fordonsförare

vill ha bekvämare fordon med bättre köregenskaper

och säkerhet, kort sagt mer körglädje.

Haldex position att ligga i fronten av

trend utvecklingen har stärkts under de senaste

årens marknadstubulens. Vi har flyttat verksamhetens

tyngdpunkt närmare kärnan i våra

strategier och fokuserat koncernen genom

att sälja Garphyttan till ett bra pris och förvärvat

Concentric, som nu är väl integrerat

i koncernen.

Förvärv har givit oss ytterligare kompetens

och teknologi som gör vår division Hydraulic

truckar. pumpserien, känd som calma (WQii),

är extremt tyst med upp till 85% lägre ljud,

och utmärker sig också genom låg energikonsumtion.

calma är främst avsedd för olika

elektriska truckar, inklusive gaffeltruckar,

arbetsplattformar och annan mobil utrustning.

calmapumparna lanserades av haldex 2009

och utvecklades i samarbete med universitetet

i dresden, tyskland. ordern är värd

omkring 80 msek över en femårsperiod.

order på 750 miljoner från europeisk lastbilstillverkare

en europeisk lastbilstillverkare valde haldex

som leverantör av modulair, en modulär produkt

för air­drying och luftdistribution för

lastbilar. ordervärdet uppgår till totalt

omkring 750 msek under en 10­årsperiod.

tillverkning startar i slutet av 2011. nomineringen

av modulair till en ny lastbilsplattform

är ett viktigt och strategiskt genombrott

för haldex nyutvecklade air management

system. nomineringen kommer ytterligare

att stärkta haldex position på den europeiska

lastbilsmarknaden.

affärsmöjligheter inom utsläppsreduktion

haldex strategiska fokusering på att möta

och överträffa samhällets allt striktare miljökrav

har varit framgångsrik. flera stora kontrakt

säkerställdes under 2009 för haldex

produkter och teknologier för nästa generations

dieselmotorer som möter hårdare miljökrav.

haldex 2009 vd­ord | Året i korthet

3


4

Systems till en av dieselmarknadens främsta

leverantörer av pumpar och lösningar till

motorer som minskar utsläpp och bränslekonsumtion.

Divisionen färdigställde under

året en ny generation av det framgångsrika

Alfdex­konceptet och tog utvecklingskontrakt

på variabla olje­ och vattenpumpar, en potentiellt

mycket stor framtidsmarknad. Båda är

teknologiska spetslösningar som möter de

ständigt uppgraderade miljökraven som ställs

på våra kunder. Med betydande kostnadsnedskärningar

och välpositionerade produkter

och lösningar har vår ”nya” division Hydraulic

Systems förutsättningar att växa med god

lönsamhet när efterfrågan tar fart igen.

globalt ledande position inom

viktiga marknader

Vår största division, CVS, har en globalt

ledande position inom viktiga marknader för

broms- och luftfjädringssystem för lastbilar,

släpvagnar och bussar. Vi har starka marknadspositioner

hos både OEM­tillverkarna

och på den viktiga eftermarknaden med våra

value-added-produkter som automatiska

bromshävarmar, bromscylindrar, ABS/EBS

och luftfjädringsprodukter.

CVS fortsätter att fokusera på tillväxt

inom de nischer och produkter där koncernen

redan har starka marknadspositioner, och där

det finns stor potential att nå och bibehålla

hög lönsamhet. Betydande framgångar har

också uppnåtts med att bygga starka positioner

på nya marknader som Kina, Indien och

Brasilien, vilka kännetecknas av en stark och

växande efterfrågan.

viktiga händeLser under 2009

order på hydraulikaggregat

koncernen säkrade en order på en ny serie

hydraulaggregat från en av världens

ledande leverantörer av gaffeltruckar och

lösningar för lagerlogistik.

hydraulaggregaten utvecklades särskilt

för denna kund och är avsedda för företagets

ledtruckar. aggregaten är utvecklade

för att möta krav på reducerad ljudnivå

och precisionsmanövrering. tillverkningen

startade i slutet av 2009 och produkterna

kommer att lanseras modellvis fram till

slutet av 2011. ordern är värd omkring

110 msek över en femårsperiod.

Året i korthet | vd­ord

CVS har under året fått flera bevis för framtidspotentialen

i divisionens utvecklingssatsningar.

Ett strategiskt genombrott på den

europeiska lastbilsmarknaden var en stororder

2009 på Modulair, ett modulbaserat produktprogram

för lufttorkning och luftdistribution.

Den visar att vår satsning på innovativa och

integrerade produkter baserade på mekatronik

är framgångsrik. En betydande potential

finns i utvecklingen av modulära system av

tryckluftsbaserade skivbromsar som vi bedriver

i samarbete med kunder.

Det fortsatta arbetet under året att förbättra

verksamheten ledde till en avsevärt effektivare

organisation. CVS har nu en betydligt sänkt

break­even­nivå och ett attraktivt erbjudande

av value-added-produkter för betydligt bättre

lönsamhet i en normalmarknad.

Division Tractions order från Volkwagengruppen

på 4,5 miljarder SEK visar Haldex

globalt ledande ställning när det gäller funktionalitet

och prestanda för fyrhjulsdriftsystem. Vi

är den främsta källan för innovativ produktutveckling

av elektroniskt kontrollerbara system,

sk AWD­system, som möter kundernas krav på

ökad säkerhet, låg energikonsumtion och kostnader.

Vi fortsätter hålla hög takt i produktutvecklingen

i nära samarbete med stora globala

kunder. Vi kompletterar fyrhjulsdriften med

FXD­systemet, som förbättrar tvåhjulsdriften

med bättre köregenskaper, väghållning och stabilitet.

Under 2009 tog vi fram och testade en

fullskaleprototyp för nya lösningar inom fyrhjulsdrift

baserade på hybridteknologi, som vi

tror har en spännande framtid med ökande

krav på bränsle besparingar.

haldex i samarbete med storkund i usa

haldex träffade en överenskommelse

med en kund om leveranser av rekonditionerade

produkter från haldex fabrik

i marion, usa. använding av rekonditionerade

produkter är relativt nya för

kunden, men efter inspektion av haldex

verksamhet i marion och vägtester av

produkterna, bestämde sig kunden för

ett samarbete.

Detta visar att Haldex har kompetens, innovationskraft

och kundernas förtroende som

utvecklare och tillverkare av viktiga teknologier

i samklang med de centrala efterfrågetrenderna

inom den globala fordonsindustrin.

Därtill har vi under 2009 gjort betydande

strukturella förändringar, kraftigt minskat

kostnaderna, stärkt finanserna och tagit viktiga

framtidsorder för tillväxt de kommande åren.

Sammanfattningsvis är vi väl positionerade

att växa med lönsamhet när marknadsefterfrå-

pumporder säkrad för cummins/scanias

joint venture

haldex vann en order avseende en serie xpi

bränslepumpar för ett nytt insprutningssystem

som utvecklats av cummins och scanias jointventure

för användning i lastbilsmotorer

som tillverkas av båda företagen. avtalet är

värt 175 msek fram till och med 2014. tillverkningen

inleds under 2010.

haldex 2009


gan vänder uppåt igen efter den lägsta produktionsnivån

på närmare 40 år.

marknadsutsikter för 2010

Marknadsutsikterna fortsätter vara svårbedömda.

Men stabiliseringen av de finansiella

marknaderna och den tydliga återgången till

makoekonomiskt tillväxt på de stora marknaderna

ger förutsättningarna för en återhämtning

av efterfrågan på fordon. Haldex uppfattning

är att marknadsvillkoren kommer att

avtal med cnhtc och

iveco i kina

överenskommelser om

leverans av vattenpumpar

för dieselmotorer träffades

med två stora lastbilstillverkare,

cnhtc (kinas

största tillverkare av tunga

lastbilar) och iveco china.

ordervärdet är 150 msek

under en femårsperiod.

tillverkningen började

under andra halvåret 2009.

fortsätta vara utmanande, men att en återgång

till tillväxt från mycket låga nivåer är

att vänta för de nordamerikanska och europeiska

marknaderna. Haldex kostnadsbas

är väsentligt lägre tack vare de senaste två

årens betydande struktur- och kostnadsåtgärder.

Ytterligare förbättringar är möjliga i

avtagande takt under 2010. Förutsättningar

finns för förbättrad lönsamhet i takt med

att marknadsefterfrågan normaliseras.

Stockholm 17 mars 2010

Joakim Olsson

VD och koncernchef

«Haldex har kompetens, innovationskraft

och kundernas förtroende.»

avtal om

bromscylindrar

ett avtal tecknades med

en större nordamerikansk

lastbilstillverkare

om haldex bromscylindrar

som standardutrustning

i kundens

lastbilar. ordern är värd

cirka 200 msek under

en period om fem år.

haldex 2009 vd­ord | Året i korthet

5


6

strategisk inriktning

affärsidé, vision, strategier och mål

affärsidé

haldex tillhandahåller

egenutvecklade och innovativa

fordonstekniska lösningar som

förbättrar säkerhet, miljö och

köregenskaper inom vissa nischer

till den globala fordonsindustrin.

vi stärker vår konkurrenskraft

och skapar långvariga kundrelationer

genom kompetenta medarbetare,

produkter med höga prestanda,

låga totalkostnader för kunden

under produktens livslängd,

ett etiskt sätt att göra affärer

samt engagemang i långsiktiga

partnerskap.

vision

Haldex ska vara den globala fordonsindustrins

förstahandsval av långsiktig partner. Vi ska bidra till

samhällsbyggandet genom att tillhandahålla

fordonsteknik som tillfredsställer både kunder och

samhälle. Genom att ligga i teknikens framkant och

utveckla kompetenta, motiverade medarbetare

åstadkommer vi en lönsam tillväxt.

värderingar

Kunden först

Respekt för individen

Eliminering av slöseri

Haldex verksamhet | strategisk inriktning

tillväxtområden

säkerhet

innovativa nya produkter och funktioner som ökar fordonssäkerhet

genererar tillväxt som överstiger fordonsmarknadens

generella tillväxt. trenden drivs av en ökande efterfrågan från

kunder samt ny lagstiftning vars mål är att förbättra trafiksäkerheten.

haldex bedriver utvecklingssamarbete tillsammans

med kunder för att möta och överträffa deras förväntningar

på innovationer inom området.

miljö

haldex strategi är att möta och överträffa samhällets allt striktare

miljökrav. haldex fortsätter att ligga steget före på viktiga

områden och erbjuder en portfölj med konkurrenskraftiga produkter

som bidrar till effektivare utsläppskontroll och förbättrad

bränsleeffektivitet.

köregenskaper

läs mer om säkerhet på sidan 10

läs mer om miljö på sidan 11

produkter som förbättrar köregenskaper är allt viktigare för tillverkare

av alla typer av fordon. köregenskaper och fordonsdynamik

är en differentieringsfaktor och en del av varumärket.

haldex är marknadsledande inom elektroniskt reglerbara fyrhjulsdriftsystem

och i framkant när det gäller utvecklingen av

sådana system.

läs mer om köregenskaper på sidan 12

strategier för tillväxt och lönsamhet

I koncernens strategi har lönsamhet högsta prioritet. Samtidigt är fortsatt stark

tillväxt en viktig förutsättning för framgång. För att uppnå de finansiella målen

om tillväxt och lönsamhet tillämpar Haldex följande strategier:

tillväxt

• Nischstrategi för ökad tillväxt genom att fokusera på produkter med högre

tillväxtpotential än fordonsmarknaden som helhet. För Haldex handlar det

om produkter som förbättrar säkerhet, miljö och köregenskaper.

• Kapitalisera på Haldex starka position inom vissa produkt- och marknadssegment,

till exempel eftermarknaden.

• Ökad konkurrenskraft genom produktutveckling är centralt i Haldex strategi.

Det handlar både om att utveckla nya produkter och att skapa nya tillämpningar

för våra nuvarande produkter.

• Att stärka positionen på nya marknader är avgörande för tillväxt. Det sker

genom en målmedveten expansion, i första hand i Kina, men även i länder

som Indien, Brasilien, Ryssland och i Östeuropa.

optimering av koncernstrukturen

För att nå uthållig tillväxt, god lönsamhet och ökat aktieägarvärde fokuserar

Haldex på områden där koncernen kan uppnå en stark marknadsposition

baserad på innovativa och ledande produkter.

Kärnverksamheten bedrivs inom divisionerna Commercial Vehicle Systems (CVS),

Hydraulic Systems, samt Traction Systems.

haldex 2009


haldex innovativa lösningar

Lastbilar, släpvagnar, bussar

bromssystem för lastbilar, släpvagnar, bussar

hydrauliska system och komponenter

för lastbilar

materialhantering

hydrauliska lyft­, driv­ och positioneringssystem

till gaffeltruckar

entreprenad och lantbruksmaskiner

hydrauliska lyft­, driv­ och positioneringssystem

till entreprenad­, lantbruksmaskiner

och arbetsplattformar

motorer

bränslematarpumpar

drivsystem för kylfläktar

alfdex­systemet

Bilar

elektroniskt reglerbara system för

fyrhjulsdrift till bilar (aWd­system)

Haldex undersöker kontinuerligt möjligheten att göra strategiska företagsförvärv

samtidigt som andra samarbeten etableras. Viktiga mål för Haldex

förvärvsstrategi är att utveckla nya teknologier samt en snabbare positionering

på nya marknader.

Lönsamhet

• Kostnadsstrukturen förbättras genom struktur- och effektiviseringsåtgärder.

En ökande andel av produktionen förläggs till lågkostnadsländer. Med denna

inriktning minskar kostnaderna samtidigt som viktiga delar av produktionen

kommer närmare strategiska marknader och kunder.

• För att öka lönsamheten arbetar Haldex målmedvetet med att minska inköpskostnaderna.

Det sker främst genom en ökad andel inköp från lågkostnadsländer.

• Produktiviteten förbättras genom fortsatt implementering och utveckling av

ledningssystemet Haldex Way.

• Organisationens effektivitet förbättras genom ökad kompetens, tydligare

ansvar och styrning.

• Säkerställa att större utvecklingsprojekt blir lönsamma.

Som en del av koncernstrategin utvärderar Haldex kontinuerligt sina verksam heter

och olika strukturella möjligheter för att stärka de olika enheternas konkurrenskraft.

Det kan handla om samarbeten med andra företag, kompletterande förvärv

eller avyttringar. Förvärvet av Concentric under 2008 var ett första steg i Haldex

strategiska plan för att optimera koncernstrukturen och skapar en stark Hydraulic

haldex största kunder

Lastbilar/släpvagnar/Bussar

BAE, Daewoo Bus, Daimler, Dongfeng Motor, Eicher, Ford, First Auto Works, Freightliner,

General Motors, Hino, Hyundai, Isuzu, Iveco, Kamaz, MAN, Navistar, Oshkosh,

Paccar, Renault Trucks, Scania, TATA, Volkswagen, Volvo, Arvin Meritor, Bendix Spicer,

Bosch, BPW, CICM, Dana, Gigant, Great Dane, Guerra&Facchini, Hendrickson, Jindo,

Kögel, Krone, Randon, SAF, Schmitz, Stoughton, TRW, Utility, Wabash

materialhantering

Atlet, Crown, Jungheinrich, Linde (Still, OM Pimespo), NACCO (Hyster, Yale),

Rocla, Toyota (BT, Raymond, Prime Mover)

entreprenad och lantbruks maskiner

Agco, Bobcat, Case New Holland, Caterpillar, John Deere, Doosan, Dynapac,

Genie, Grove, JCB, JLG, Komatsu, Liebherr, O&K, Pinguely & Haulotte, Manitowoc,

Skyjack, Terex, Vögele, Wayhausen, Volvo

motorer

Caterpillar, Cummins, DAF, Daimler, Detroit Diesel, Deutz, Iveco, JCB,

John Deere, Scania, Volvo, Tata Cummins

personbilar

Ford (Ford, Volvo), Lamborghini, Land Rover, General Motors (SAAB, Opel,

Buick, Cadillac), Volkswagen (Audi, Bugatti, SEAT, Skoda, VW)

finansiella mål

För att bättre fånga Haldex marknadsförutsättningar och verksamhetens

långsiktiga karaktär uttrycks de finansiella målen som genomsnitt över en

konjunkturcykel.

de övergripande målen är:

• 15% avkastning på sysselsatt kapital

• 6% årlig tillväxt

delmålen är:

• 7% vinstmarginal

• 2,5 ggr kapitalomsättningshastighet

Målen gäller koncernen som helhet. För de olika verksamhetsområdena

kan målen variera med hänsyn till kapitalstruktur, förädlingsgrad eller andra

affärsmässiga omständigheter. De senaste fem åren har avkastningen på

sysselsatt kapital inte nått upp till 15 procent. Effektiviseringsarbetet för att

stärka Haldex lönsamhet fortsätter vara ledningens främsta prioritet.

Systems Division. Ett ytterligare steg mot en mer fokuserad koncern togs

under 2009 då division Garphyttan Wire avyttrades.

haldex 2009 strategisk inriktning | Haldex verksamhet

7


8

positionerade för tillväxt

Haldex affärsidé och strategiska inriktning

positionerar koncernen för tillväxt. Asien,

Östeuropa och Sydamerika är marknader med

stora behov och stark tillväxt. I länder som

Kina och Indien sker en snabb välfärdsutveckling.

Klimatfrågan och andra utmaningar gör

samtidigt att det ställs ökade krav på oss alla

att ta ett globalt ansvar för lägre energiförbrukning

och en bättre och säkrare miljö. I

takt med en ökande global handel, vilket driver

ett ökat transportbehov, sker en utbyggnad

och uppgradering av infrastrukturen i

västvärlden. För Haldex innebär denna

utveckling starka drivkrafter för tillväxt.

Haldex utvecklar och levererar produkter

som förbättrar säkerhet, miljö och köregenskaper

hos fordon inom transport- och infrastruktursektorn.

På de nya och växande marknaderna

är investeringar i dessa sektorer vitala

för tillväxt och välfärd. I de traditionella industriländerna

måste transport- och fordonssektorn

ta ett större ansvar för en bättre miljö

och ökad säkerhet. Med Haldex kompetens

inom tekniker för att möta kraven i framtida

lagstiftning och drivkrafterna bakom bättre

bränsleekonomi och ökad säkerhet, är koncernen

utomordentligt väl positionerad för att

möta efterfrågan från den globala fordonsindustrin.

Haldex verksamhet | strategisk inriktning

1 global

närvaro och

världsledande kunder

Haldex har en global närvaro och världsledande

kunder inom fordonsindustrin, vilket

är en strategisk styrka. Koncernen har produktion

i Nordamerika, Sydamerika, Europa

och Asien fördelat på 23 tillverkningsenheter

och nio utvecklingsenheter.

Vi är rätt positionerade och kan erbjuda

egenutvecklade produkter med fokus på

miljö, säkerhet och köregenskaper. Alla dessa

egenskaper är av strategisk betydelse för våra

kunder och har en stor tillväxtpotential. På

samtliga områden ligger Haldex i teknikens

framkant, men utan att vara uppfinnare. Vi

utvecklar och kommersialiserar innovationer,

ofta tillsammans med våra kunder, för största

möjliga kundnytta. Att ha världsledande kunder

inom samtliga produktområden ställer

stora krav och innebär ett erkännande av att

Haldex är världsledande tillverkare och drivande

inom våra marknadssegment.

2 produktutveckling

och

världsledande produkter

Produktutveckling är en viktig drivkraft i den

organiska tillväxten och en avgörande framgångsfaktor

för Haldex. Koncernen är specialist

på att omsätta innovationer i lönsamma

och världsledande produkter i sina nischer.

Satsningen på produktutveckling har successivt

ökat och givit banbrytande bidrag till

fordonsindustrins teknologiutveckling inom

fyrhjulsdrift, skivbromsar, rening och effektivisering

av motorer och hydraulik.

Under 2009 uppgick utvecklingskostnaderna

till knappt 5 procent av omsättningen.

Produktutvecklingen är en nyckel i Haldex

strategi att kunna erbjuda produkter i snabbväxande

nischer på den globala fordonsmarknaden.

En viktig förutsättning är att kunna

utveckla tekniska lösningar som matchar

kundbehov som ligger några år framåt i tiden

och samtidigt ha en produktplanering som

gör det möjligt att sälja nya produkter effektivt

och med god lönsamhet. Med vår modell

för innovativ produktutveckling kommer

Haldex under de kommande åren att kunna

erbjuda en rad nya och intressanta produkter

på marknaden.

3 kompetens

bland ledare och

andra medarbetare

Att ständigt ligga i teknikens framkant och att

ha världsledande kunder ställer höga krav på

kompetens, såväl hos de enskilda medarbetarna

som hos organisationen. Med medarbetarnas

kompetens och insatser som grund är

det Haldex ambition att utveckla en högpresterande

organisation i världsklass som ständigt

strävar efter att förbättra verksamheten i

haldex 2009


linje med det interna ledningssystemet

Haldex Way. Avgörande är hur det arbetet

organiseras och att varje medarbetare får

möjligheter att använda sin fulla potential.

Följande riktlinjer gäller för lednings­ och

personalarbete:

• Att kontinuerligt utveckla vår förmåga.

Vi skapar ett tydligt övertag gentemot

våra konkurrenter genom att ständigt höja

kompetensnivån i organisationen och

skapa förutsättningar för att vara fortsatt

innovativ, genom att ständigt lära och

genom att förbättra vår verksamhet.

• Att ständigt bli bättre ledare. Vi skapar förutsättningar

för Haldex att vara ett högpresterande

företag genom att öka vår förmåga

att leda människor och organisationen,

både på kort och lång sikt, och i en

allmänt mer mångfacetterad verksamhet.

• Att förstärka vår företagskultur. Vi skapar

en attraktiv arbetsplats för våra medarbetare

och förutsättningar för ständiga förbättringar

av vår verksamhet och vårt

resultat genom att utveckla en stark företagskultur

som uppmuntrar prestation och

ansvarstagande.

Detta kan bara åstadkommas genom bidraget

från varje medarbetare i organisationen och

när den enskilde individen:

• kan agera självständigt, fatta beslut och

handla utifrån sin förmåga samt företagets

normer och värderingar.

• är positivt engagerad och delaktig i utvecklingen

av sitt arbete och har förutsättningar

att samverka med andra för sin

egen och företagets utveckling.

4 produktivitet

och

haldex Way

För att ta till vara de utomordentliga tillväxtförutsättningarna

måste Haldex förbättra

kostnadseffektiviteten och höja produktiviteten.

Detta arbete bedrivs inom ramen för det

övergripande lednings- och processförbättringssystemet

Haldex Way.

Haldex Way fokuserar på kundtillfredsställelse

och att uppnå produktion i världsklass.

Basen för Haldex Way utgörs av filosofin om

”lean production” och syftet är att få ett kontinuerligt

kopplat flöde mellan kunder, underleverantörer,

produktion och produktutveckling.

Haldex Way är en samlad ledningsfilo-

sofi för hela värdekedjan och omfattar såväl

produkter som information och framtida

behov.

Haldex Way skapar en gemensam färdriktning

baserat på ett aktivt ledarskap, en

enhetlig kultur, samtidigt som det åstadkommer

reella förändringar och förbättringar av

koncernens verksamheter.

Konceptet för Haldex Way bygger på koncernens

tre grundläggande värderingar:

• Kunden först

• Respekt för individen

• Eliminering av slöseri

I enlighet med dessa värderingar är kundens

behov styrande. Våra kunders behov är grunden

för vad vi producerar, engagerade medarbetare

är förutsättningen för att tillverka kvalitativa

produkter och vi stärker vår konkurrenskraft

genom att eliminera alla former av

slöseri. Ledarskapet inom Haldex måste gå

hand i hand med principerna i Haldex Way

och agera stödjande, ledande och utvecklande.

«Haldex är väl positionerat för att möta efterfrågan

från den globala fordonsindustrin.»

haldex 2009 strategisk inriktning | Haldex verksamhet

9


10

fordonsmarknaden

trender och drivkrafter

säkerhet

Lösningar och system som förbättrar fordonssäkerhet är ett område som

växer snabbare än fordonsmarknaden i stort. Den främsta drivkraften för

utvecklingen är kontinuerligt hårdare krav från lagstiftare i USA, Europa

och Asien, samt tillverkares strävan att erbjuda marknaden säkra fordon,

vilket är en viktig del av deras identitet och varumärken.

Lagstiftning

Bromsar

USA beslutade om nya federala bestämmelser för kortare bromssträckor

för lastbilar under 2009. De nya reglerna innebär en 30­procentig reduktion

av bromssträckan för nya, tunga lastbilar jämfört med nuvarande krav

på bromssträckor. Bestämmelserna kommer att träda i kraft under en fyraårsperiod

med start från och med 2012 års modeller.

Även på tillväxtmarknader kommer kontinuerligt regler om förstärkt

säkerhet. Kina och Indien fick lagstiftning om automatiska bromshävarmar

under 2007 och i Kina förväntas en bromslagstiftning i enlighet med

den europeiska motsvarigheten ECE R­13 att träda i kraft i slutet av 2010.

Under 2009 beslutade Brasilien att införa krav på ABS på tunga fordon.

Dessa krav kommer att träda i kraft 2013.

Elektronisk stabilitetskontroll

EU beslutade under 2009 om regler för elektronisk stabilitetskontroll av

tunga fordon. Reglerna träder i kraft för nya modeller av lastbilar och

släpvagnar från och med slutet av 2011 och för samtliga nya tunga fordon

i slutet av 2014.

Amerikanska trafiksäkerhetsmyndigheter för en diskussion om stabilitetskontroll

och automatisk nödinbromsning av lastbilar för att ytterligare

öka trafiksäkerheten.

kundkrav

Att erbjuda marknaden säkra fordon är en vital del av de stora fordonstillverkarnas

identitet och varumärke. Eftersom underleverantörerna intar en

nyckelroll i produktutvecklingsarbetet förväntar sig fordonstillverkarna

hög kompetens av dessa och ställer allt högre krav på leverantörerna att

erbjuda ständigt säkrare system och produkter. Tillverkarnas förväntningar

innebär behov av ett starkt kvalitetsfokus hos leverantören för att

komma ifråga som samarbetspartner, och de företag som kan erbjuda teknologi

och produkter på hög nivå vad gäller kvalitet och säkerhet har en

konkurrensfördel.

Bland övriga trender som driver utvecklingen framåt kan nämnas en

ökande systemintegration på den europeiska marknaden. Exemplet är

broms- och fjädringssystem för släpvagnar, som i allt större utsträckning

kan byggas ihop och utnyttja gemensamma styrenheter. I övrigt sker en

konsolidering hos de stora tillverkarna av lastbilsplattformar globalt, men

med fler lokala/regionala produktvarianter.

Haldex verksamhet | fordonsmarknaden

haLdex system och Lösningar

haldex är en av fyra globala, större aktörer inom bromssystem

för tunga lastbilar, släpvagnar och bussar.

sett till produktkategorier intar haldex en ledande position

på den globala marknaden för automatiska bromshävarmar,

och på den europeiska marknaden en ledande

position för lösningar och system för broms­ och luftfjädring

till trailersegmentet. i nordamerika är haldex starkt

positionerade inom komponenter till hjulbromsenheten

för trumbromsar. under senare år har allt fler lastbilstillverkare

på den nordamerikanska marknaden valt haldex

produkter som standardutrustning till sina fordon.

kortare Bromssträckor

På den nordamerikanska marknaden är 95 procent av de nyproducerade

lastbilarna utrustade med trumbromsar. På denna marknad är

Haldex starkt positionerat inom komponenter till hjulbromsenheten

för trumbromsar med sina automatiska bromshävarmar och bromscylindrar.

Båda är vitala komponenter för att uppnå kortare bromssträckor

och därmed essentiella för uppfyllandet av nya lagkrav.

Haldex har omfattande kompetens och kapacitet att anpassa sina

komponenter enligt kundföretagens specifikationer och ökade krav.

På den europeiska marknaden är skivbromsar för lastbilar och

släpvagnar helt dominerande. Haldex erbjudande på denna och

andra marknader är en ny generation skivbromsar, ModulT, vilka är

betydligt lättare än en konventionell broms och har en pålitlig och

robust konstruktion. Bromsen är upp till 15 procent lättare jämfört

med nuvarande lösningar.

När det gäller tillväxtmarknader är Haldex väl etablerat med produktionsanläggningar

för främst automatiska bromshävarmar, men

även för andra produkter, i Indien, Kina och Brasilien. Lokal produktion

i dessa länder är avgörande för att kunna tillgodose den lokala

efterfrågan på bästa sätt.

staBiLitetskontroLL

Haldex gjorde under 2009 omfattande tester på testbanor i Europa

gällande stabilitetskontroll för släpvagnar. Utprovningarna kommer

att ligga till grund för anpassning av funktionaliteten av Haldex system

för att möta de nya lagkraven och för att underlätta typgodkännanden

av kunders släpvagnar.

Basen för Haldex systemlösningar inom trailersegmentet är det

elektroniska bromssystemet EB+ Gen2. Förutom elektronisk stabilitetskontroll

(ESC) omfattar EB+ Gen 2 även intelligent styrning av

lyftaxel (ILAS), samt en ny produktgeneration för höjning/sänkning

av trailerchassit (COLAS+) som bland annat omfattar Roll on Roll offfunktion

för optimal anpassning och säkerhet vid till exempel färjetransporter.

Systemet erbjuder också den av Haldex patenterade

komfort- och säkerhetsfunktionen för automatisk återställning av

chassienivån efter lastning och lossning, Reset To Ride. En ny funktion

som introducerades under året är så kallad Softdocking. Det innebär

att vid backning av fordon mot en lastbilsramp detekteras avståndet

mellan trailer och ramp för att förhindra skador på dessa när gods ska

lastas eller lossas. Bromssystemet aktiveras automatiskt då fordonet

har mindre än 0,5 meter kvar till rampen och föraren kan på ett

säkert sätt manövrera fordonet till lastning/lossningspositionen.

Haldex är med sin strategiska inriktning inom områdena säkerhet,

miljö och köregenskaper, samt med sin

expertis och produktportfölj positionerat

för att vara en väl fungerande

partner i utvecklingsarbetet

av produkter som kännetecknas

av säkerhet och tillförlitlighet.

haldex 2009


trender och drivkrafter

miLjö

Samhällets krav på renare och säkrare miljö

fortsätter att öka. Lagar som ökar kraven på

bränsleeffektivisering och emissionsreduktion

träder kontinuerligt i kraft i Europa, USA och

Asien. Detta har en direkt påverkan på fordonsindustrin.

Under den närmaste tioårsperioden

kommer lagstiftning som påverkar

utvecklingen av dieselmotorer för både lastbilar

och entreprenadmaskiner. Underleverantörer

och teknikföretag i likhet med Haldex som

utvecklar ny, klimatvänlig teknologi har en

konkurrensfördel genom att hjälpa sina kunder

att göra deras fordon mer bränsleeffektiva. I

linje med detta ökar även intresset för alternativa

teknologier, som till exempel hybridteknik.

haLdex system och Lösningar

haldex har en strategisk fokusering på att väl kunna möta och

överträffa samhällets allt strikare miljökrav och har idag en portfölj

av konkurrenskraftiga produkter som bidrar till effektivare avgasreducering

och förbättrad bränsleekonomi.

variaBLa fLödespumpar

Haldex teknologier är fullt utvecklade för nästa

generations motorer och koncernens olika produkter

kan därför leverera förbättringar i prestanda,

effektivitet och emissioner som krävs i

Euro 6 och regleringar bortom EPA 10. Den hårdare

lagstiftningen för motorer omfattar inte bara

vanliga avgaser utan även andra utsläpp, som till

exempel vevhusgaser.

Haldex variabla flödespumpar för olja och vatten

kan i kombination generera bränslebesparingar

på över fyra procent. Pumparna anpassar

vätskeflödet till behovet, vilket begränsar energiåtgången

som krävs för att driva pumpen. Därigenom minskar såväl CO2-utsläppen

som bränsleåtgången, vilket innebär betydliga förbättringar för både lastbilar

och personbilar.

varivent

På samma sätt har Varivent dubbla miljöeffekter. EGR (Exhaust Gas Recirculation)

är en etablerad metod att minska utsläppen av kväveoxid. Metoden förstärks av

Fordonsbranschen står också inför en utveckling

som innebär en global konvergens av regleringar

för emissioner och teknologier.

Europa, Japan och Nordamerika är föregångare,

och andra större städer och regioner i

övriga delar av världen ansluter sig. Diagrammet

nedan visar tydligt trenden för lagstiftning

för världens sex största marknader. Konvergens

av regleringar för emissioner leder till

standardisering av teknologier som i sin tur

leder till global produktkonvergens.

Haldex och andra ledande företag i branschen

har länge förutsett utvecklingen med

standardisering av teknologier samt samhällets

fokusering på koldioxid. Betoningen i

Lagstiftning för utsläppsbegränsningar på världens sex största marknader

usa

eu

japan 1)

Brazil

china 2)

india 3)

företagens utvecklingsarbete ligger därför på

bränsleeffektivitet. Minskningar av bränslekonsumtionen

medför motsvarande reduktion

av koldioxidutsläppen. För att uppnå

konkurrensfördelar i framtiden behöver

utvecklingsföretagen i branschen dels fokusera

på teknologier som förbättrar motoreffektivitet,

men också undersöka alternativa

bränslen, fordonsvikt och areodynamik. En

snabb ökning av avancerade hybrider för

innerstadskärnor förutses också. Olika lösningar

för olika användningsområden för

dieselmotorer kommer att bli nödvändiga.

inom parentes: emissioner: kväveoxider/partiklar i gram/kilowattimma

(3,3/0,134) (1,5/0,134) (0,27/0,134)

(3,5/0,02) (2,0/0,02)

(2,0/0,27) (0,7/0,01 > ”challenge” (0,27/0,01)

(5,0/0,1) (3,5/0,02)

(2,0/0,02)

(7,0/0,15) (5,0/0,1) (3,5/0,02) (2,0/0,02)

(5,0/0,1) (3,5/0,02)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1) Lagstiftning för bränsleeffektivitet 2015 2) I Peking och Shanghai 3) NCR (National Capital Region, inklusive Delhi)

Haldex produkt Varivent som använder olika teknologier för att cirkulera avgaser

effektivare. Det innebär att mindre energi krävs för att pumpa gas genom EGR

systemet och därmed reduceras både bränsleåtgång och CO2-utsläpp.

Omfattande motortester har bekräftat bränslebesparingar på fyra procent för

tunga lastbilar. Teknologin är särskilt passande för turboladdning och

höga EGR-flöden och kan anpassas för olika turboladdning och EGRstrategier.

Trenden mot minskad bränsleförbrukning gäller naturligtvis

också bensindrivna passagerarbilar. Framtidens motorer kommer

att vara volymmässigt mindre men med samma effekt som dagens.

Det uppnås med mer överladding och andra turbostrategier, och det

är här Varivent kommer in i bilden.

aLfdex

Alfdex-systemet erbjuder marknaden högeffektiv separering av olja

och sotpartiklar från ventilationsgaser i vevhuset på dieselmotorer,

s.k. vevhusgaser. Alfdex är ett joint-venture baserad på Alfa Lavals

kunskap inom centrifugalseparation och Haldex position som leverantör

till den globala fordonsindustrin.

Under 2008 lanserades en ny generation av Alfdex-systemet som är upp till

fyra gånger så effektivt och kan hantera upp till tre gånger större mängd vevhusgaser

jämfört med den tidigare modellen.

Systemet använder centrifugalteknologi för att ta bort partiklar ner till 0,1 g/h

eller lägre vid normala körförhållanden. Med en hastighet på 7 000–8 000 varv per

minut separeras sot- och oljepartiklar från gasen och returneras till oljesumpen.

haldex 2009 fordonsmarknaden | Haldex verksamhet

11


12

trender och drivkrafter

köregenskaper

Framförallt två företeelser utgör drivkrafter för marknaden för fyrhjulsdrift;

Lagstiftning för ökad säkerhet, samt växande konsumentkrav för

förbättrade köregenskaper.

Efterfrågan påverkas naturligtvis i grunden av försäljningen av fyrhjulsdrivna

fordon, men också i vilken takt enkla, mekaniska system ersätts av

mer avancerade elektroniskt reglerbara system.

Lagstiftning för ökad säkerhet

Till skillnad mot mekaniska fyrhjulsdriftsystem, gynnas efterfrågan på

elektroniskt reglerbara system av lagstiftning om stabilitetssystem eller

ESC – eftersom stabilitetssystem endast kan samverka och kommunicera

med reglerbara fyrhjulsdriftsystem.

I USA, där de flesta system fortfarande är mekaniska, föreligger ett lagförslag

från The National Highway Traffic Safety Administration som

innebär att samtliga personbilar ska utrustas med ESC, då myndigheten

uppskattar att stabilitetskontroll i personbilar skulle kunna förhindra mer

än 70% av alla singelolyckor där bilar voltat. Siffran för SUVs uppgår till

så mycket som 84%. Myndighetens bedömning är vidare att upp till

10.000 människoliv i Nordamerika skulle kunna räddas årligen om alla

personbilar utrustades med ESC. Om lagförslaget går igenom innebär det

att ESC krävs för samtliga personbilar senast 2012.

Beträffande Europa har EU­parlamentet överenskommit att elektronisk

stabilitetskontroll bör vara obligatorisk för samtliga nya fordon för att

öka trafiksäkerheten och minska bränslekonsumtionen. Enligt de nya reglerna

ska alla nya passagerarbilar och kommersiella fordon registrerade i

EU utrustas med ESC från och med slutet av 2011. Från slutet av 2014

ska reglerna gälla för samtliga nya fordon. Beslut om de nya reglerna återstår

ännu i ministerrådet.

Utvecklingen är liknande på tillväxtmarknader, där till exempel Brasilien

i förlängningen kommer att få samma krav för elektronisk stabilitetskontroll

som USA och Europa, vilket kommer att leda till att penetrationen

av kontrollerbara fyrhjulsdriftssystem ökar.

Under förutsättning att de nya regleringarna om ESC genomförs på

dessa viktiga marknader, innebär det sammantaget betydande affärsmöjligheter

för Haldex som är en av de ledande aktörerna på marknaden för

elektroniskt kontrollerbara fyrhjulsdriftsystem.

konsumentkrav på förbättrade köregenskaper

Det amerikanska analysföretaget Harris Interactive visar i en undersökning

från 2009 att drygt 30% av samtliga fordonsägare skulle överväga ett

fyrhjulsdrivet fordon vid sitt nästa bilköp. Det innebär att fyrhjulsdriftssystem

kommer som nummer två på bilköpares önskelista av totalt 67

unika bilteknologier.

Skälen som angavs av konsumenterna var att fyrhjulsdriftsystem innebär

fördelar både säkerhetsmässigt och vad gäller köregenskaper. Hälften av

de tillfrågade svarade att de uppfattar fyrhjulsdrift som en positiv faktor

för köregenskaperna och drygt 40% anser det vara en säkerhetsteknologi.

Konsumenterna i USA fortsätter att omvärdera sina preferenser till

fördel för bilplattformar och segment som gynnar övergången till reglerbara

fyrhjulsdriftssytem.

köregenskaper viktig differentieringsfaktor

I en utveckling med allt mer homogena bilmodeller fortsätter köregenskaper

och fordonsdynamik att vara allt viktigare konkurrensmedel och differentieringsfaktorer

för biltillverkare. Fyrhjulsdrift och elektroniska bromssystem

är viktiga komponenter för att utveckla köregenskaperna för olika

kunder och behov.

Haldex verksamhet | fordonsmarknaden

haLdex system och Lösningar

haldex är en av de ledande leverantörerna i världen på

system för elektroniskt reglerbar fyrhjulsdrift (aWd). den

första generationen av haldex koppling för aWd lanserades

1998 för audi tt och volkswagen golf. utvecklingen

av nya generationer har fortsatt och under 2008 introducerades

den fjärde generationen.

de mekaniska komponenterna i haldex fyrhjulsdriftsystem

är i grunden desamma för olika bilar, men programmering

och styrsystem skiljer sig åt beroende på

vilka köregenskaper som efterfrågas. kombinationen av

mekanik och elektronik – mekatronik – ger stor flexibilitet,

samtidigt som haldex modultänkande innebär lägre

kostnader för fordonstillverkarna.

för att bredda produktportföljen har ett system med

kontrollerbar differentialspärr utvecklats. syftet är att

förbättra fordonets traktionsegenskaper och att öka dess

stabilitet vid manövrering i högre hastigheter.

generation i – 1998

Den första Haldexkopplingen bestod av en våtlamellkoppling

integrerad i bakaxeln.

Bilar med generation i:

Audi A3, TT, VW Golf, Bora, Sharan, Beetle, Seat Leon, Alhambra,

Skoda Octavia

generation ii – 2002

Andra generationens Haldexkoppling försågs med intelligentare

mjukvara och ny ventilteknik för snabbare reaktioner.

Bilar med generation ii:

Audi A3, TT, Bugatti Veyron, Ford Freestyle,

500

Mercury Montego

Seat Altea, Freetracker

Skoda Octavia, VW Golf, Passat,

Multivan,

Volvo S40, V50, S60, V70, XC70, S80, XC90

generation iii – 2004

Den tredje generationen fick ett större tryck från en elpump

vid start, vilket eliminerar hjulspinn som i sin tur förbättade

egenskaperna vid off-road körning.

Bilar med generation iii:

Land Rover Freelander,

Volvo S60, V70, XC70, S80, XC90

generation iv och xWd – 2007/2008

Den snabbare och lättare Generation IV kan också kombineras

med en ytterligare koppling som styr momentet mellan höger och

vänster bakhjul – Haldex XWD.

Bilar med generation iv:

Audi A3, TT,

Skoda Octavia, Superb, Yeti,

VW Golf, Passat, Tiguan

Land Rover Freelander

Volvo S60, XC60, V70, XC70,S80, XC90

Bilar med haldex xWd:

Saab 9-3 XWD, Opel Insignia,

Buick Lacrosse, Cadillac SRX

generation v

Utvecklingen av en femte generation

pågår. Uppskattad produktionsstart:

2012.

haldex 2009


oem­ och eftermarknaden

oem-marknaden

Majoriteten av Haldex­koncernens kunder är

stora, globalt verksamma tillverkare av kommersiella

och industriella fordon, dieselmotorer

samt personvagnar, så kallade Original

Equipment Manufacturers (OEM).

Lastbilar, släpvagnar och bussar

Tillverkare av tunga lastbilar, bussar och släpvagnar,

samt axeltillverkare till dessa fordon

(se även sidan sju) utgör ett antal stora företag

på global eller regional nivå.

Haldex divisioner Commercial Vehicle

Systems (CVS) och Hydraulic Systems är

leverantörer till dessa OEMs. CVS verkar på

en marknad med främst tre globalt verksamma

aktörer, varav Haldex är en av dem (se

också sid 7). Haldex har historiskt en stark

position med en marknadsandel på omkring

15% men med starka och ledande positioner

inom vissa segment.

Tillväxten sker i samklang med lagstiftning

för förbättrad miljö och ökad säkerhet,

ett ökande transportbehov, ökande BNP, samt

på emerging markets.

Efterfrågan på Haldex produkter och systemlösningar

följer i stort sett OEM­tillverkarnas

produktionsnivåer. Samtidigt finns

flera skillnader som gör att den av Haldex

betjänade marknaden ofta har en annan

utveckling än fordonsmarknaden i stort:

Haldex betjänade marknad är större för

dragbilar än för släpvagnar, eftersom dragbilar

innehåller vissa bromsprodukter som

inte finns i släpvagnar.

Regionen

’000 enheter

1 200

1 000

800

600

400

200

Globalt

’000 enheter

0

0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Nordamerika Sydamerika

Europa Globalt

Asien

2 400

2 000

1 600

1 200

800

400

• Marknaderna i Europa och Nordamerika

skiljer sig åt på flera sätt. I Europa monteras

till exempel skivbromsar i cirka 75% av

alla nyproducerade lastbilar. I Nordamerika

är motsvarande siffra mindre än 5%,

då denna marknad fortfarande domineras

av trumbromsar.

materialhantering, entreprenadmaskiner

och motorer

Marknaderna för materialhantering, entreprenad-

och lantbruksmaskiner är fragmenterade

med ett stort antal regionala tillverkare vid

sidan av de globala aktörerna.

Dieselmotormarknaden är konsoliderad

till ett antal stora, globala aktörer (se också

sidan 7).

Inom Haldex är det främst Hydraulic

Systems Division som levererar till dessa

marknader.

Större delen av tillväxten finns främst

i det växande segmentet för produkter som

minskar emissioner från dieselmotorer.

Även konkurrensen är fragmenterad med

många aktörer. Haldex Hydraulic Systems är

en stark nischtillverkare, med en intressant

produktportfölj bland annat i det attraktiva

segmentet för minskade utsläpp. Affärsenheten

Hydraulics har cirka 20% av marknaden i

sina nischer medan affärsenheten Engines är

marknadsledare för olje­, bränsle­ och vattenpumpar

till dieselmotorer. Haldex globala

marknadsandel i dessa sektorer är knappt

30% och drygt 40% för oljepumpar i Nord-

Regionen

’000 enheter

350

300

250

200

150

100

50

Globalt

’000 enheter

0

0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Nordamerika Sydamerika

Europa Globalt

Asien

1 400

1 200

1 000

800

600

400

200

amerika. Den fragmenterade marknadssituationen

öppnar upp för både konsolideringar

och organisk tillväxt.

personbilar

Tillverkare av personbilar är stora, globala

företag (se även sidan 7). Haldex Traction

Systems levererar fyrhjulsdriftsystem till

dessa kunder.

Tillverkarna av fyrhjulsdrift är konsoliderade

till ett mindre antal stora aktörer.

Haldex är med sitt teknologiska ledarskap

marknadsledare i Europa för reglerbara

fyrhjulsdriftsystem, med en andel överstigande

50%, och kompetens att fungera

som sina kunders partner för utveckling

av framtida, nya teknologier.

Marknaden har en stark, underliggande

tillväxt tack vare ökad penetration för fyrhjulsdrift

även i mindre personbilar. Efterfrågan

påverkas i hög grad av i vilken takt

mekaniska system ersätts av mer avancerade

eletroniskt reglerbara system.

produktion av lastbilar produktion av släpvagnar produktion av luftbaserade bromssystem

Regionen

’000 enheter

8 000

7 000

6 000

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

0

2008 2009

2010

2011

2012

2013

Nordamerika Sydamerika

Europa Globalt

Asien

Globalt

’000 enheter

haldex 2009 fordonsmarknaden | Haldex verksamhet

forts.

2014

18 000

15 000

12 000

9 000

6 000

3 000

0

13


14

eftermarknaden

commercial vehicles systems (cvs)

Normalt är efterfrågan på eftermarknaden

betydligt jämnare över konjunkturcykeln än

produktionen av lastbilar och släpvagnar.

Eftermarknaden har därför en utjämnande

effekt på Haldex försäljning i både uppgång

och nedgång. Eftermarknadsverksamheten

svarar normalt för cirka 40 procent av division

Commercial Vehicles Systems försäljning.

Under 2009 påverkades dock eftermarknaden

mer än vanligt av det svåra marknadsläget.

Nordamerika

Eftermarknaden i Nordamerika delas in i tre

segment:

1. OEMs egna verksamheter, OES

Samtliga stora lastbilstillverkare i Nordamerika

har egna verksamheter för försäljning och

distribution av reservdelar och service, OES.

Denna del utgör drygt 40% av den totala

eftermarknaden. Verksamheten utövas på

franchising-basis av entreprenörer och bildar

rikstäckande nätverk av detaljister, så kallade

”Dealers”, som säljer nya fordon, erbjuder

service samt säljer reservdelar. Dessa Dealers

kan ha kontrakt med flera fordonstillverkare,

Region

Global

ofta i olika ’000 of kombinationer units med lastbilar ’000 of och units

släpvagnar. 1,000

Haldex har en försäljningsorganisation

800

gentemot denna del av eftermarknaden och

är prisledare med stöd av sin starka position

600

hos fordonstillverkarna.

400

200

0

2008 2009 2010 2011 2012 2013

North America South America

Europe

Asia

Global

hydraulics division

Eftermarknadsverksamheten för Hydraulikdivisionen

är relativt likartad i Nordamerika och

Europa. Skillnaden är större gentemot CVS´

eftermarknadsverksamhet som till största

delen hanterar stora volymer av standardprodukter,

medan Hydraulikdivisionens produkter

ofta är kundspecifika.

Tillverkare av till exempel entreprenadmaskiner,

gaffeltruckar och bakgavellyftar samt

lastbilar har sina egna servicenätverk. För

hydraulikdivisionen går den huvudsakliga

Haldex verksamhet | fordonsmarknaden

2. Specialister – Warehouse Distributors

En ökande andel av eftermarknaden utgörs av

så kallade Warehouse Distributors. De är oberoende

entreprenörer som inte är knutna till

någon lastbilstillverkare och erbjuder reservdelar

och service till samtliga fordonsmärken

på marknaden.

3. Detaljister – Automotive Parts

Detaljistkedjor som Napa, Carquest och

O’Reilly utgör en ytterligare del av eftermarknaden

och fokuserar sin verksamhet på försäljning

av reservdelar till tunga lastbilar.

En betydande del av Haldex arbete på eftermarknaden

i Nordamerika riktar sig mot stora

åkerier och logistikföretag med omfattande

fordonsparker, som till exempel Walmart och

Fedex. Haldex säljkår förser dessa med information

och rådgivning om koncernens produkter.

Åkeriernas önskemål om utrustning

och system är styrande för vilka produkter och

från vilken leverantör fordonstillverkarna väljer

som standardutrustning för lastbilar och

släpvagnar.

Europa

I Europa är CVS eftermarknad uppdelad i två

segment: lastbils­ och släpvagnstillverkarnas

egna eftermarknadsverksamheter samt oberoende

eftermarknadsaktörer som distribuerar

komponenter och reservdelar till alla lastbils-

vägen till eftermarknaden genom dessa nätverk.

Anledningen är att Hydraulic Systems

normalt inte tillhandahåller standardprodukter.

Större delen av produktionen är kundanpassad

och kvantiteterna uppgår ofta till

under 500 enheter per applikation.

En sekundär kanal i Nordamerika är

Haldex nätverk av distributörer. De fokuserar

på de något mindre tillverkarna och ger information

och stöd framför allt vad gäller ersättning

av utrustning i äldre maskiner. De säljer

inte OEM­specifika produkter till eftermark-

märken. Den oberoende aktörerna utgör den

huvudsakliga delen av eftermarknaden.

De oberoende aktörerna är många till antalet,

men några större grupperingar har bildats

för inköpssamarbete. De flesta distributörerna

på europamarknaden är nationella, men en

viss internationalisering har påbörjats.

Ett antal lastbilstillverkare har börjat lansera

tjänster för att tillhandahålla komponenter

från många olika tillverkare i sina servicestationer.

nordamerika: andelar av eftermarknaden

OES

Specialister

Detaljister

europa: andelar av eftermarknaden

OES

Oberoende

eftermarknads aktörer

naden. Det nordamerikanska distributionsnätverket

är mer omfattande än det europeiska.

En tredje kanal är oberoende ”katalogdistributörer”.

De förser slutkunder med

generiska produkter via kataloger och websiter.

Än så länge förekommer denna kanal

inte i Europa.

haldex 2009


haldex tre divisioner

haldex innovativa lösningar haldex divisioner

Lastbilar, släpvagnar, bussar

bromssystem för lastbilar, släpvagnar,

bussar

hydrauliska system och komponenter

för lastbilar

materialhantering

hydrauliska lyft­, driv­ och positioneringssystem

till gaffeltruckar

entreprenad och

lantbruks maskiner

hydrauliska lyft­, driv­ och positioneringssystem

till entreprenad­, lantbruksmaskiner

och arbetsplattformar

motorer

bränslematarpumpar

drivsystem för kylfläktar

alfdex­systemet

Bilar

elektroniskt reglerbara system för

fyrhjulsdrift till bilar (aWd­system)

commercial vehicle systems

utvecklar, tillverkar och distribuerar

bromssystem till tunga lastbilar,

släpvagnar och bussar. produktutbudet

omfattar alla huvudkomponenter

och delsystem som ingår

i ett komplett luftbromssystem.

verksam heten bedrivs i fyra affärsenheter:

actuators, air controls,

foundation brake och remanufactured

products.

hydraulic systems

utvecklar och tillverkar kugghjuls­

och georotorpumpar, hydrauliska

kraftaggregat och energieffektiva

hydrauliska hybridsystem.

teknologi för dieselmotorer, pumpar

för olja, vatten och bränsle, samt

teknologi för att minska emissioner

från dieselmotorer.

15

sida

16

sida

20

traction systems

utvecklar och tillverkar elektroniskt

reglerbara system för fyrhjulsdrivna

bilar, så kallade aWd­system.

systemets mjukvara kan anpassas

för att tillgodose olika biltillverkares

önskemål om köregenskaper och

framkomlighet. sida

24

haldex 2009 haldex tre divisioner | Haldex verksamhet


16

commercial vehicle

systems division

• Nettoomsättning 2009

3 134 msek (4,234)

• Rörelseresultat 2009

– 60 msek (4)

• Antal anställda 2009

2 169 (2 856)

Fortsatt fokus

på effektiviseringar

s­aba/automatisk

bromshävarm

modulair/

luftdistribution

tryckluftskompressor

verksamhet/produkter

Commercial Vehicle Systems utvecklar, tillverkar och distribuerar bromsprodukter

och –komponenter till tunga lastbilar, släpvagnar och bussar. Produktutbudet

omfattar alla huvudkomponenter och delsystem som ingår i ett komplett luftbromssystem.

Verksamheten bedrivs i fyra affärsenheter; Actuators, Air Controls,

Foundation Brake och Remanufactured Products.

• actuators tillverkar bromscylindrar som omvandlar energi i form av tryckluft

till den mekaniska rörelse som behövs för att aktivera hjulbromsarna.

• air controls utvecklar och tillverkar produkter för att avfukta och reglera

tryckluft i bromssystem, som luftavfuktare och luftrenare, samt till luftbaserade

fjädringssystem, ventiler och elektroniskt reglerade delsystem, (ABS, ESP, EBS).

• foundation Brake utvecklar och tillverkar de hjulbromsprodukter som åstadkommer

själva bromsverkan, såsom skivbromsar, bromshävarmar för trumbromsar

och elektroniska sensorsystem för indikation av slitage på bromsbelägg.

• remanufactured products tillhandahåller bromsbelägg till trumbromsar,

rekonditionering och annan service.

Haldex verksamhet | commercial vehicle systems division

modulx /

skivbroms

ilas/e/elektroniskt

lyftaxelsystem

consep/

luftreningssystem

tillverkning och försäljning

Tillverkning i Brasilien, Indien, Kina, Mexiko, England, Sverige, Tyskland,

Ungern och USA.

strategi

• Öka lönsamheten genom verksamhetsutveckling och förbättringar av supply

chain management

• Bibehålla det globala marknadsledarskapet för automatiska bromshävarmar

• Exploatera tillväxtmöjligheterna på emerging markets

• Fullt utnyttja fördelen av Haldex starka position för ABS, Luftfjädringssystem

och höj- och sänkstyrenheter för släpvagnar

• Öka värdet för kunderna genom att bygga in ytterligare funktionalitet för att

möta framtida krav på bromsfunktion och diagnostik

• Fortsätta bygga på den starka positionen i eftermarknadsverksamheten

• Framgångsrikt kommersialisera skivbromsen

s­aba/automatisk

bromshävarm

mål/strategi

Att erbjuda kunderna ökat värde genom att vara en produktspecialist med bromssystemkunnande.

Att öka försäljningen genom öka andelen försäljning till lastbilstillverkare,

växa på tillväxtmarknader i Östeuropa och Asien och bygga på den

starka positionen på eftermarknaden.

haldex 2009


els/elektroniskt

luftfjädringssystem

tcm/

trailerstyrenhet

eb+ elektroniskt

bromssystem

fjäderbroms­

aktuator

marknadsandel

Marknadsandelen av den marknad som kan betjänas med Haldex nuvarande produktprogram

uppgår till cirka 15 procent. På enskilda produktområden och kundsegment

har Haldex betydligt högre marknadsandelar. Haldex är till exempel marknadsledare

inom automatiska bromshävarmar och luftfjädringssystem för släpvagnar.

kunder

CVS kunder är tillverkare av tunga lastbilar, bussar och släpvagnar, och axeltillverkare.

Omkring 27% av omsättningen utgörs av försäljning till lastbils- och busstillverkare,

och omkring 17% av försäljning till släpvagnstillverkare. Eftermarknadsförsäljningen

omfattar 56% av försäljningen.

Försäljningens fördelning mellan Nordamerika och Europa är relationen 60/40.

Försäljning till lastbilstillverkarna står för 56% av försäjningen i Europa och för 63%

i Nordamerika.

konkurrenter

De främsta konkurrenterna är Knorr Bremse och Wabco. Dessa två företag har

kompletta produktportföljer och agerar i likhet med Haldex globalt. En ytterligare

konkurrent inom vissa områden är Arvin Meritor.

ttm/trailer

telematikenhet

info centre

diagnostikverktyg

höj­ och

sänkstyrenhet

nivåreglerings­

ventil

»Med Haldex starka varumärke

som grund kunde koncernen stärka

sina marknadsandelar på flera

viktiga marknader under 2009.«

jay Longbottom

Divisionschef Commercial Vehicle Systems

haldex 2009 commercial vehicle systems division | Haldex verksamhet

17


18

commercial vehicle systems mötte det

unikt svåra marknadsläget under 2009

med kraftfulla anpassningar av verksamheten

och program för minskade kostnader

och effektiviseringar som en del av

koncernens kostnadsreduktionsprogram.

Med Haldex starka varumärke som grund,

och en fortsatt satsning på marknadsarbete

och produktlösningar kunde koncernen

stärka sina marknadsandelar på flera viktiga

marknader. Resultatet blev betydande beställningar

från flera stora kunder i Nordamerika

och Europa.

Sedan 2007 har divisionen bedrivit ett

omfattande förändringsarbete för ökad tillväxt

och lönsamhet. Under 2009 fortsatte

arbetet med kraftfulla åtgärder inriktade på

att stärka varumärket och att skapa en optimerad

struktur för produktion och logistik,

samt en produktportfölj med högre intjäningspotential

och lägre sysselsatt kapital.

Kostnadsanpassningarna innebar omfattande

personalneddragningar. Antalet medarbetare

(heltidsekvivalenter) minskade med

cirka 950, vilket motsvarar 32% jämfört med

juni 2008. Sammantaget har dessa kapacitetsoch

strukturanpassningar kraftfullt anpassat

divisionens kostnadsbas så att break even-nivån

minskat med omkring 25 procent. De ger nu

förutsättningar för betydligt bättre lönsamhetsnivåer

när marknadsvolymerna normaliseras.

Inom ramen för arbetet genomfördes

också ett antal strukturåtgärder:

• Divisionens europeiska distributionsverksamhet

konsoliderades. Lager och logistikfunktionerna

koncentrerades från fyra

enheter i olika länder till ett centrallager

i Weyersheim, Frankrike.

• All tillverkning och distribution i fabriken

i Redditch, England, flyttades till en annan

fabrik i koncernen.

• Affärsenheterna Air Management och

Brake Control slogs samman till Air Controls,

för att synergier i produktutveckling,

produktion och inköp.

marknadsutvecklingen 2009

nordamerika

Efter en snabb och dramatisk produktionsminskning

av lastbilar och släpvagnar under

det sista kvartalet 2008, fortsatte nedgången

fram till och med april 2009, då de första

tecknen på en stabilisering av marknaden

märktes. Under augusti bekräftades en svagt

uppåtgående trend, men från en mycket låg

nivå. Uppgången förklarades främst av förköp

av lastbilar med ny teknologi inför USA:s nya

emissionskrav på dieselmotorer som trädde

i kraft i januari 2010.

Produktionen av lastbilar minskade med

43 procent för helåret 2009 jämfört med den

låga volymen för 2008. Produktionen av släpvagnar

minskade med 50 procent till den

lägsta nivån på 36 år. Försäljningen till eftermarknaden

i Nordamerika minskade med

omkring 11 procent jämfört med året innan.

Produktionen av lastbilar och släpvagnar i

Nordamerika har legat på en mycket låg nivå

sedan 2007.

europa

Den snabba nedgången i den ekonomiska

aktiviteten under senare delen av 2008 fortsatte

i avtagande takt under 2009. På många

marknader i Europa har lastbilsflottorna en

relativt låg genomsnittsålder varför åkerierna

mötte den ökande överkapaciteten med beslut

om nedskärningar av investeringar i nya fordon.

En ytterligare hämmande faktor var fortsatta

kreditrestriktioner. Nedgången drabbade

alla marknader och särskilt dem i Östeuropa

och Spanien. Den minskade efterfrågan tvingade

tillverkarna av lastbilar och släpvagnar till

commerciaL vehicLe systems 2009 – fakta och siffror

omsättning och rörelseresultat

• Omsättningen uppgick till 3 134 MSEK (4 234). Valutajusterat minskade omsättningen

med 34 %. Den främsta orsaken var volymnedgången på marknaden

under första halvåret 2009 Under andra halvåret stabiliserades marknaden.

I Europa uppgick omsättningen till 1 085 MSEK (1 938) och i Nordamerika uppgick

den till 1 673 MSEK (1 852). Valutajusterat minskade omsättningen med

47 % i Europa och 22 % i Nordamerika.

• Justerat* rörelseresultat uppgick till –60 MSEK (4). Rörelseresultatet påverkades

av den kraftigt minskade efterfrågan. Divisionen låg under årets två sista kvartal

i princip på break even-nivå.

viktiga händelser 2009

• Kraftfulla kapacitets- och strukturanpassningar som omfattade personalreduktioner

och strukturåtgärder, bl a sammanslagningar av den europeiska distributionsverksamheten,

två affärsenheter, samt nedläggning av produktion i England

• Ökade marknadsaktiviteter i Nordamerika gentemot de stora lastbilstillverkarna

och deras slutkunder stärkte marknadsandelarna

• Order på 750 MSEK av ModulAir från en europeisk lastbilstillverkare

• Fortsatt uppbyggnad av verksamheterna i Indien och Kina

• Avsevärd förbättring av verksamheten genom Haldex Way och Six Sigma

* Exklusive omstruktureringskostnader.

Haldex verksamhet | commercial vehicle systems division

drastiska nedskärningar av produktionen med

produktionsstopp och lageravvecklingar som

pågick under större delen av året.

Produktionen av lastbilar i Europa minskade

2009 med 66 procent och av släpvagnar

med 67 procent, jämfört med 2008. Eftermarknaden,

som visade en viss uppgång mot

slutet av året, minskade med omkring 5 procent

jämfört med 2008.

asien och Latinamerika

Kina

Marknaden för tunga lastbilar i Kina har en

årlig tillväxt på omkring 7 procent och var

under 2009 ungefär 3,5 gånger så stor som

den europeiska eller amerikanska marknaden.

Omställningen från lätta och medeltunga

lastbilar med enkel teknologi, till tunga bilar

med mer avancerad teknologi sker i takt med

ökande transportbehov och förbättrad infrastruktur.

En drivkraft för utvecklingen är lagstiftning

för ökad säkerhet. I slutet av 2010 förväntas

till exempel en bromslagstiftning i enlighet

med den europeiska motsvarigheten träda

i kraft. Produktionen av tunga lastbilar, som för

helåret 2009 minskade med 2 procent jämfört

med föregående år, vände upp i slutet av året.

Indien

Marknaden för tunga lastbilar i Indien väntas

få en betydande tillväxt de närmaste åren. Precis

som i Kina sker en omställning från medelstora

lastbilar till större fordon med mer avancerade

tekniska lösningar. Även här är det lagstiftning

som driver på utvecklingen och 2007

fick Indien lagregler om automatiska bromshävarmar.

Ett förslag till nya regler om ABS,

låsningsfria bromsar, förväntas träda i kraft de

närmaste åren. Marknadsutvecklingen liknade

den i Kina, det vill säga att produktionen

minskade vid årets början, men ökade igen

under andra halvåret.

fokus 2010

• Ytterligare kostnadsreduktion. Säkerställa den nya lägre kostnadsbasen när

marknadsvolymerna normaliseras

• Bibehålla det globala marknadsledarskapet för automatiska bromshävarmar

• Exploatera tillväxtmöjligheterna på emerging markets

• Ytterligare stärka eftermarknadspositionen

• Öka värdet för kunderna genom att bygga in ytterligare funktionalitet för att

möta framtida krav på bromsfunktion och diagnostik

• Lansering av nya ABS och skivbromsprodukter

fordonsproduktionen på totalmarknaden 2009

jämfört med 2008

nordamerika europa

Tunga lastbilar –43% –66%

Släpvagnar –50% –67%

Eftermarknaden –11% –5%

haldex 2009


Latinamerika

I Latinamerika minskade marknaden för

tunga lastbilar med 37 procent för helåret

2009. Förklaringen är främst den finansiella

krisen i den övriga världen. Mot slutet av året

vände produktionen upp igen.

Marknaden för tunga lastbilar växer med

mellan 5–10 procent per år. Brasilien kommer

att införa krav på låsningsfria bromsar

på tunga fordon som träder i kraft 2013.

haldex på marknaden

nordamerika

Commercial Vehicle Systems fortsatte att

fokusera på systemkunnande och produktlösningar

för att möta kundernas behov. Ett

exempel är ett partnersamarbete med en kund

som ledde till utvecklingen av en unik produkt

som övervakar trycket i bromssystemet

och status för fordonshastighet.

Haldex framgång på marknaden under

året omfattade bland annat en överenskommelse

med en kund om leveranser av rekonditionerade

komponenter.

Under tredje kvartalet inleddes också leveranserna

av en stor order på bromscylindrar

till en av de större amerikanska lastbilstillverkarna.

Ordern är värd cirka 200 MSEK under

en period av fem år.

europa

Trots det svåra affärsklimatet upprätthöll

Haldex sina marknadsandelar i Europa under

2009. Haldex produktportfölj omfattar bland

annat det elektroniska bromssystemet EB+

Gen2 med elektronisk stabilitetskontroll

(ESC), intelligent styrning av lyftaxel (ILAS),

samt en produkt för höjning/sänkning av trailerchassit

(COLAS+) samt även en Roll­on­

Roll­off­funktion för större säkerhet. Kombinationen

erbjuder också en av Haldex patenterad

komfort- och säkerhetsfunktion för

nyckeltal, msek 2009 2008

Nettoomsättning 3 134 4 234

Rörelseresultat 1) –60 4

Rörelseresultat –112 –92

Rörelsemarginal 1) , % –1,9 0

Rörelsemarginal, % –3,6 –2,2

Tillgångar 2 285 2 546

Skulder 527 641

Avkastning på sysselsatt

kapital 2), %

–5,1

1) Exklusive omstruktureringskostnader, poster av engångskaraktär

och avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden

2) Rullande 12 månader

–3,9

Investeringar 103 232

Avskrivningar 144 160

Antal anställda 2) 2 169 2 856

automatisk återställning av chassienivån efter

lastning och lossning. Under 2009 introducerades

Softdocking, som vid backning mot en

ramp signalerar avståndet och automatiskt

aktiverar bromssystemet när fordonet kommer

för nära rampen.

Under 2009 genomförde Haldex omfattande

tester av stabilitetskontroll för släpvagnar

för att möta nya lagkrav under 2010.

Utprovningarna kommer att ligga till grund

för anpassning av funktionaliteten av Haldex

system för att möta de nya lagkraven, samt för

att underlätta typgodkännanden av kunders

släpvagnar. Med hjälp av virtuella, datorstödda

simuleringar kan Haldex hjälpa tillverkare

av släpvagnar att klara de kommande

kraven på förbättrad stabilitet. Haldex är först

på marknaden med detta förfarande, vilket

ger en konkurrensfördel.

Under 2009 valde en stor europeisk lastbilstillverkare

ModulAir för en ny lastbilsplattform.

ModulAir är ett modulbaserat produktprogram

för lufttorkning och luftdistribution

som utvecklats av Haldex för att möta

behovet av ökad systemintegration. Ordervärdet

uppgår till totalt omkring 750 MSEK

under en 10­årsperiod och tillverkningen startar

i slutet av 2011. Ordern till den nya plattformen

stärker koncernens position på den

europeiska lastbilsmarknaden.

asien och Latinamerika

I Kina har Haldex en komplett organisation

med produktion och försäljning av automatiska

och manuella bromshävarmar för den

inhemska marknaden och för export till övriga

Asien samt Europa. Vidare tillverkas låsningsfria

bromsar, ABS och bromscylindrar. Kunderna

finns i lastbils-, buss- och släpvagnssegmenten.

Den teknologi Haldex erbjuder säljs

emellertid främst till busstillverkare samt tillverkare

av lastbilar med hög tekniknivå.

nettoomsättning per region 2009

Sydamerika, 5%

Asien och Mellanöstern, 7%

Europa, 35%

Nordamerika, 53%

nettoomsättning

MSEK

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

0

2005 2006 2007 2008 2009

Koncernen försvarade väl sin starka och

världsledande position för automatiska

bromshävarmar under året. Bland annat

beslutade indiens största fordonstillverkare,

TATA Motors, att öka sina inköpsvolymer

av Haldex automatiska bromshävarmar.

I Indien har Haldex nu en komplett organisation

för produktion och försäljning.

forskning och utveckling

CVS har fem utvecklingscenter i Europa,

Indien och USA för forskning, utveckling,

applikation och design av lösningar.

En betydande satsning är vidareutvecklingen

av Haldex modulära system av tryckluftbaserade

skivbromsar, Modul X. För

Haldex betyder det effektivare utveckling, då

flera av modulerna kan användas i kommande

generationers skivbromsmodeller. Parallellt

med utvecklingen av nya produktvarianter

fortsätter ett omfattande arbete med att

utveckla en ny generation ModulX.

Vidare pågår utvecklingen av ett framtida

bromssystem för dragbil och släpvagn, baserad

på så kallad Brake by Wire­teknologi.

Principen bygger på att dagens tryckluftssystem

ersätts av bromsar som använder elektromekanik.

Systemet ökar trafiksäkerheten

genom 15 procent kortare bromssträckor

jämfört med dagens modernaste bromssystem

och ger bättre fordonsstabilitet.

För att möta lagstiftningskrav på fordonsstabilitet

och kortare bromssträckor fortsätter

utvecklingen av ABS/EBS.

rörelseresultat 1)

MSEK

250

200

150

100

50

0

−50

−100

2005 2006 2007 2008 2009

haldex 2009 commercial vehicle systems division | Haldex verksamhet

19


20

hydraulic systems division

• nettoomsättning 2009

1 406 msek (2 095)

• Rörelseresultat 2009

– 47 msek (146)

• antal anställda 2009

1 635 (2 335)

Teknologiskt ledarskap

på utsläppsreduktion och bränsleeffektivitet

verksamhet/produkter

Hydraulic Systems Division bedriver verksamhet i två affärsenheter, Hydraulics och

Engines.

• Hydraulics erbjuder ett brett produktsortiment av både kugghjuls- och gerotor

pumpar i kombination med hydrauliska kraftaggregat och energieffektiva

hydrauliska hybridsystem för ett stort antal industriella fordon samt dieselmotorinstallationer.

Användningsområden omfattar lyftapplikationer och fläktdrivsystem

för lastbilar och entreprenadmaskiner.

• Engines är marknadsledare inom pumpteknologi för dieselmotorer. Pumparna

används för att pumpa smörjolja, kylvatten och dieselbränsle. Motorerna

används i lastbilar, bussar, entreprenadmaskiner, jordbruksmaskiner samt

till stationär användning. Med fyra egenutvecklade produkter; olje- och

vattenpumpar, Alfdex (joint venture med Alfa Laval) och Varivent, har Haldex

unik teknologi för att möta krav på lägre utsläppsnivåer av skadliga avgaser

från motorer.

tillverkning

Tillverkning i England, Indien, Kina, Sverige, Tyskland och USA.

Haldex verksamhet | hydraulic systems division

strategi

• Att öka försäljningen genom nya produkterbjudanden som fokuserar

på miljöteknologi

• Att utveckla verksamheterna i Indien och Kina

• Kraftig organisk tillväxt kombinerad med möjliga förvärv

mål/strategi

Att erbjuda kunderna mervärden i form av hög servicenivå och systemlösningar.

Att vara teknologiskt ledande, särskilt i miljösammanhang och energieffektivitet.

Att förbli förstahandsvalet, som den självklara marknadsledaren.

marknadsandelar

Hydraulics är en nischaktör med cirka 20 procents marknadsandel i sina marknadsnischer.

Engines är marknadsledare för olje-, bränsle och vattenpumpar i såväl

Nordamerika som resten av världen. Haldex globala marknadsandel i dessa sektorer

är drygt 30 procent, och drygt 40 procent för oljepumpar i Nordamerika.

haldex 2009


kunder

Hydraulics levererar huvudsakligen till tillverkare av entreprenadmaskiner, som

Caterpillar, Volvo Construction Equipment, JCB, Terex, Atlas Copco och CNH

(19 procent av försäljningen) och gaffeltruckar, som Still, Linde, BT, Nacco (16

procent), samt bakgavellyftar, som Zepro, Bär, Maxxon och Sörensen. Engines

största kunder är tillverkare av motorer, som t.ex. Cummins, John Deere, Deutz

och Perkins, respektive stora lastbilstillverkare som t.ex. IVECO, Volvo, Scania

och Caterpillar, vilka tillverkar dieselmotorer för sina egna lastbilar och entreprenadmaskiner.

konkurrenter

Hydraulics största konkurrenter är Bosch, Rexroth, Parker Hannifin, Eaton och

Sauer Danfoss. Engines är en global tillverkare med ett antal regionala företag

som konkurrenter, som till exempel TBK, Pierburg och SHW.

»Strategin att möta och

överträffa allt striktare miljökrav

har varit framgångsrik.«

ian dugan

Divisionschef Hydraulic Systems

haldex 2009 hydraulic systems division | Haldex verksamhet

21


22

trots det svåra marknadsläget under 2009

lyckades hydraulics system division säkra

ytterligare marknadsandelar genom flera

betydande orders, framgångsrikt genomföra

ett krävande kostnadsreduktionsprogram

och upprätthålla ett genomgående

positivt kassaflöde. fortsatt fokus på

innovation resulterade i utvecklingen av

en ny vattenpump med variabelt flöde

för dieselmotorer som ger globalt marknadsledarskap

i detta produktsegment.

integrationen av concentric som förvärvades

2008, avslutades också framgångsrikt

före tidplan.

Det fortsatt svaga efterfrågeläget 2009 möttes

med anpassningar av divisionens produktionsvolymer

och kostnadsrationaliseringar.

Som en del av Haldex program för kostnadsreduktioner,

minskades antalet medarbetare

med 1 240 personer, motsvarande 47 %.

Kapacitetsanpassningar och strukturåtgärder

minskade kostnadsnivån så att break evenpunkten

kunde sänkas.

Arbetet med att minska kostnaderna och

skapa en effektivare organisation fortsatte

också genom att beslut togs om konsolidering

av två av divisionens produktionsenheter i

USA. Det är tillverkningen i fabriken i Statesville,

North Carolina, som under 2010 kommer

att flyttas till fabriken i Rockford, Illionois,

varpå fabriken i Statesville kommer att

läggas ned.

Divisionen lyckades under året vinna ett

flertal viktiga orders med sina produkter för

Euro VI­klassade motorer, vilket säkrar framtida

tillväxt från 2012 och framåt.

marknadsutvecklingen 2009

Under andra halvåret 2008 försvagades efterfrågan

kraftigt inom de sektorer där Haldex

hydraulikdivison är verksam. Nedgången fortsatte

under 2009 i takt med att den internationella

finanskrisen under andra halvåret

följdes av en accelererande global konjunkturförsvagning.

Europa drabbades hårdast av efterfrågeminskningen

som bottnade vid halvårsskiftet

2009 då kundernas lageravvecklingar fortfarande

pågick. Det fjärde kvartalet visade en

tydlig uppgång i efterfrågan, främst beroende

på förköpseffekter inför den nya emissionslagstiftning

för dieselmotorer som träder i kraft

i Nordamerika i början av 2010. Då de nya

kraven medför en tio-procentig prisökning

på motorer gjorde många kunder därför sina

inköp redan under fjärde kvartalet 2009.

Förköpseffekten avtog dock vid årsskiftet

2009/2010.

I Indien och Kina minskade produktionen

kraftigt på totalmarknaden i början av året,

men ökade igen under andra halvåret.

Långsiktigt är bedömningen att det finns

uthållig tillväxt i samtliga marknadssegment

där divisionen är verksam. Dels på grund av

det fortsatta behovet av ytterligare, respektive

förbättrad, infrastruktur, dels på grund av

omfattande lagstiftning för utsläppsreduktion

i såväl utvecklingsländer som i utvecklade

ekonomier. Från och med 2010 omfattar lagstiftningen

inte bara motorer, bussar och last-

hydrauLic systems 2009 – fakta och siffror

omsättning och rörelseresultat

• Omsättningen uppgick till 1 406 MSEK (2 095).

Justerat för förvärv och valutakursförändringar

minskade omsättningen med 45 % jämfört med

föregående år. Marknadens efterfrågeminskning

som inleddes under andra halvåret 2008, pågick till

och med andra kvartalet 2009 men stabiliserades

under tredje kvartalet. Under fjärde kvartalet noterades

en ökning av efterfrågan, främst driven av en

förköpseffekt på motorer i Nordamerika.

• Justerat* rörelseresultat uppgick till –47 MSEK

(146). Justerat rörelseresultat i fjärde kvartalet var

positivt och uppgick till 10 MSEK. Detta innebär

en förbättring med 24 MSEK i fjärde kvartalet jämfört

med tredje kvartalet.

* Exklusive omstruktureringskostnader och

avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden.

Haldex verksamhet | hydraulic systems division

viktiga händelser 2009

• Integrationen av Concentric som färdigställdes före

tidplanen

• Ett antal nya avtal för motorprodukter inför EPA 10

och för nya pumpar

• Kostnadsreduktionsprogrammet minskade kraftigt

divisionens kostnadsbas så att break even punkten

kunde sänkas

• Konsolidering av två fabriker i Suzhou i Kina och

start av lokal montering av hydraulikaggregat

i lågprissegmentet i Suzhou

fokus 2010

• Produktionsstart av ett stort antal nya tier

4/EPA10-program

• Produktlansering och produktionsutveckling

av Euro 6-program för både variabla pumpar

och standardpumpar

bilar, utan även industriella applikationer,

som entreprenadmaskiner, kraftgenerering,

materialhantering och gruvdrift. Antagandet

är att utsläppslagstiftning även kommer att

omfatta mål för bränsleeffektivitet senast

2014. Divisionens strategi för produktutveckling

har utsläppslagstiftning som drivkraft,

vilket positionerar verksamheten väl för att

säkra ytterligare marknadsandelar.

haldex på marknaden

Haldex fokuserar på att utveckla energieffektiva

lösningar och ny, klimatvänlig teknologi

för bland annat dieselmotorer. Strategin att

möta och överträffa allt striktare miljökrav har

varit framgångsrik. Det bevisas av flera stora

kontrakt som Haldex säkrade under 2009 gällande

produkter och teknologier för nästa

generations dieselmotorer.

Under första halvåret 2009 fick Haldex en

order på pumpar till den brittiska dieselmotortillverkaren

Perkins, ett dotterbolag till

Caterpillar. Ordern gäller olje­ och vattenpumpar

till Perkins nya motorer som uppfyller

framtida emissionskrav. Värdet är omkring

500 MSEK över en femårsperiod. Pumparna

kommer att tillverkas i Haldex fabriker i Birmingham,

England och i Pune, Indien med

leveransstart under 2010.

Haldex fick också en order från Perkins på

vattenpumpar till Perkins nya elektroniskt

styrda motorer.

Haldex fick under året också en order från

STILL, en av Europas största tillverkare av

gaffeltruckar, på oljepumpar till elektriska

truckar. Pumpserien Calma är extremt tystgå-

• Omdaning och förbättringar av fabriken i Rockford,

Illinois, USA

• Stängning av fabriken i Statesville, North Carolina,

USA

• Lansering av Haldex lösning för styrning av hydrauliska

system, vilken möjliggör stora bränslebesparingar

samt möjliggör mindre motorvolymer

produktionen på totalmarknaden 2009

jämfört med 2008

nord­

amerika

europa

Entreprenadmaskiner –30% –45%

Gaffeltruckar –40% –50%

haldex 2009


ende med upp till 85 procent bullerreduktion

och låg energikonsumtion. Pumparna är

främst avsedda för olika elektriskt drivna fordon

som t ex gaffeltruckar, arbetsplattformar

och annan mobil utrustning. Pumparna lanserades

av Haldex i början av året och har

utvecklats i samarbete med universitetet i

Dresden, Tyskland.

Haldex vann också en order på XPI­bränslepumpar

för ett nytt insprutningssystem som

utvecklats av ett joint­venture mellan Cummins

och Scania för användning i lastbilsmotorer

som tillverkas av de båda företagen. Tillverkningen

startar under 2010.

Haldex tecknade också avtal om leveranser

av vattenpumpar med två stora lastbilstillverkare,

CNHTC, Kinas största lastbilstillverkare,

och det italienska företaget IVECO i

Kina. Produktionsstart skedde under året.

Alfdex är ett unikt och världsledande system

för högeffektiv borttagning av oljedroppar

och sotpartiklar från vevhusgaser som

Haldex utvecklat i ett joint venture med Alfa

Laval. Ledande lastbilstillverkare som valt systemet

för sina tunga lastbilar är bland annat

Scania, Volvo, Renault, Mack, Mercedes­

Benz, Freightliner, Western Star och Sterling

Trucks. Trots den vikande lastbilsmarknaden

ökade Alfdex marknadsandelar under 2009

tack vare att systemet accepterats för nya lastbilsplattformar

från bland annat Daimler.

Den nya generationen av Alfdex som lanserades

2008 kommer att öppna upp marknaden

för Alfdex inom det medeltunga lastbilssegmentet.

Denna vidareutveckling av Alfdex

är betydligt mindre, har högre kapacitet och

nyckeltal, msek 2009 2008

Nettoomsättning 1 406 2 095

Rörelseresultat 1) –47 146

Rörelseresultat –91 105

Rörelsemarginal 1) , % –3,4 7,0

Rörelsemarginal, % –6,5 5,0

Tillgångar 1 768 2 028

Skulder 485 628

Avkastning på

sysselsatt kapital 2), %

–5 0

8,2

Investeringar 40 88

Avskrivningar 81 74

Antal anställda 2) 1 635 2 335

1) Exklusive omstruktureringskostnader, poster av engångs karaktär

och avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden

2) Rullande 12 månader

är anpassad till motorerna i medeltunga

lastbilar.

Divisionens affärsområde Hydraulics

hade framgångar under året med en ny serie

hydraulaggregat genom en order på dessa från

en av världens ledande tillverkare av truckar

och lösningar för lagerlogistik. Aggregaten är

utvecklade för att möta krav på reducerad

ljudnivå och precisionsmanövrering. Tillverkningen

startade i slutet av 2009 i Haldex

fabrik i Skånes Fagerhult och lansering sker

modellvis fram till slutet av 2011.

forskning och utveckling

Efter utvecklingsarbete och tester lanserade

Haldex under året en variabel kylmedelspump.

Det är en centrifugal pump med elektro-pneumatiskt

styrd magnetkoppling som

reglerar pumpens varvtal, och därigenom

möter motorns krav på kylning vid alla driftspunkter.

Denna optimering ger en bränsleeffektivisering

på mellan 1–2%. Optimerad

kylkontroll ger också direkta emissionsfördelar

då uppvärmningen av motorn kan ske

snabbare och sen upprätthålla en optimal

temperatur över en cykel.

Utvecklingen av den nya tekniken för elektronisk

styrning av hydrauliska system, EMS,

fortsatte under året. EMS­teknologin kombinerar

hydraulik och elektronik i syfte att förbättra

effektivitet och minska energiförbrukning.

Teknologin öppnar möjligheter för

hydrauliska hybridfordon. En stor fördel med

ett hydrauliskt hybridfordon är möjligheten

att spara och återanvända en mycket större del

av den energi som går förlorad då fordonet

nettoomsättning per region 2009

Sydamerika, 1%

Asien och Mellanöstern, 9%

Europa, 33%

Nordamerika, 57%

nettoomsättning

MSEK

2 500

2 000

1 500

1 000

500

0

2005 2006 2007 2008 2009

bromsar, samt att ta tillvara lägesenergi vid

lastförflyttningar.

Haldex EMS­teknologi är unik då den

kan ta tillvara, lagra och återanvända både

rotations­ och linjär energi, vilket skulle

kunna leda till bränslebesparingar på uppemot

30–40 procent. Applikationen är särskilt

passande för specialbyggda lastbilar och

entreprenadmaskiner och möjliggör mindre

motordimensioner.

rörelseresultat 1)

MSEK

150

120

90

60

30

0

−30

−60

2005 2006 2007 2008 2009

haldex 2009 hydraulic systems division | Haldex verksamhet

23


24

traction systems division

• Nettoomsättning 2009

850 msek (1 021)

• Rörelseresultat 2009

29 msek (41)

• Antal anställda 2009

304 (339)

Satsningar på framtidens teknologi

verksamhet/produkter

Traction Systems utvecklar och tillverkar elektroniskt reglerbara system för fyrhjulsdrivna

bilar, så kallade AWD-system. Att systemen är reglerbara innebär

att de bättre kan samverka med andra delsystem i bilen. Systemets mjukvara

kan anpassas för att tillgodose olika biltillverkares önskemål om köregenskaper

och framkomlighet.

tillverkning

Tillverkning i Landskrona och i Irapuato i Mexiko. Viss förmontering, reservdels-

och lågvolymtillverkning sker i Szentlörinckáta i Ungern.

strategi

• att med den modularitet som finns i Haldex lösningar, täcka in marknadens

behov av såväl kostnadseffektiva lösningar som premiumprodukter

• att stärka positionen på den nordamerikanska marknaden och långsiktigt

säkerställa positionen som global marknadsledare inom reglerbara AWD-

system.

Haldex verksamhet | traction systems division

• att genom fortsatt aggressiv satsning på produktutveckling stärka positionen

som teknikledare inom reglerbara AWD-system samt utnyttja den

teknik Haldex har även i tvåhjulsdrivna applikationer

• att ytterligare stärka marknadsaktiviteten i Kina för att säkra en del av

den ökande inhemska AWD-marknaden

mål/strategier

Haldex ska stärka ställningen på den nordamerikanska marknaden och bredda

kundbasen för att långsiktigt nå positionen som global marknadsledare inom

reglerbara AWD-system, genom aggressiv produktutveckling, marknadsföring

och sänkta kostnader.

marknadsandelar

Haldex är marknadsledande inom reglerbara AWD-system med en marknadsandel

på mer än 50% i Europa.

haldex 2009


kunder

Kunderna är personbilstillverkare som till exempel Ford, Volvo och Landrover,

Volkswagenkoncernen med märkena Audi, VW, Seat, Skoda och Bugatti samt

General Motors med sin globala mellanbilsplattform där bland annat Cadillac,

Buick och Opel ingår. Systemen används i traditionella personbilar, i SUV-bilar

och i så kallade crossover-bilar, det vill säga kombinationer av vanliga kombibilar

och SUV-ar. Ett exempel i den senare kategorin är Volvo XC-60. Haldex AWD-

system används i samtliga Volvos fyrhjulsdrivna modeller.

konkurrenter

De viktigaste konkurrenterna är BorgWarner, GKN, Magna Power Train och JTEKT.

Haldex viktigaste konkurrensfördelar är dels bra reglerbarhet och tillförlitlighet

i systemen, dels en väl utvecklad fordonsdynamisk kompetens, det vill säga förmåga

att skapa de köregenskaper kunden önskar i en bil.

»Ordern på 4,5 miljarder kronor från

Volkswagen – Haldex enskilt största

order någonsin – bekräftar Haldex

teknologiska ledarskap inom AWD.«

ulf ahlén

Divisionschef Traction Systems

haldex 2009 traction systems division | Haldex verksamhet

25


26

i hård konkurrens säkrade haldex under

2009 en order från volkswagen på fyrhjulsdriftsystem

med ett beräknat värde

på 4,5 miljarder kronor över en period om

cirka sju år. ordern avser en utökning av

det existerande programmet för volkswagen

och är koncernens enskilt största

order någonsin. systemet utgör haldex

femte generation för fyrhjulsdrift.

haldex framtidssatsning på hybridteknik

för fyrhjulsdrivna personbilar fick stöd

av energimyndigheten i sverige med 9,4

mkr för ett projekt som syftar till att

minska bränsleförbrukning och utsläpp

med upp till 20–30 procent jämfört med

dagens fyrhjulsdrivna fordon.

marknaden 2009

Under 2008 började den internationella kreditkrisen

få märkbara effekter på efterfrågeutvecklingen

i fordonsbranschen. Finansieringssvårigheter

för företag och hushåll kom därför

att successivt minska efterfrågan. Bilförsäljningen

vek i allt snabbare takt och flera av de

stora tillverkarna minskade sina produktionsvolymer

som en anpassning till det svagare

marknadsläget. Läget för de stora amerikanska

biltillverkarna utvecklade sig mot slutet av

2008 till en kris med behov av offentlig stödfinansiering.

Det första halvåret 2009 präglades av en

stor osäkerhet på marknaden, svag efterfrågan

och låga volymer i de utvecklade industriländerna.

Under hösten stabiliserades marknaden

med hjälp av stimulansåtgärder av regeringarna

i Tyskland och USA. Åtgärderna

innebar bland annat att konsumenter fick premier

för att skrota sin gamla bil vid inköp av

en nytillverkad samt goda lånevillkor för bilköp.

Programmen upphörde under hösten i

Tyskland och vid årsskiftet i USA. Stödprogram

pågick även i andra västeuropeiska länder

under hösten.

Produktionen på den västeuropeiska

marknaden slutade på cirka 12 miljoner lätta

fordon, en minskning med 25 procent jämfört

med 2008.

Den asiatiska personbilsmarknaden fortsatte

att vara stark under hela året och nådde

en ny rekordnivå. Drivande var framför allt

den kinesiska marknaden där produktionen

av lätta fordon ökade med drygt 40 procent.

Kina är nu världens största bilmarknad, där

utvecklingen går mycket snabbt mot bilar

med mer avancerad teknologi. Volkswagen

startade under året montering i Kina av sin

Tiguan­modell med Haldex fyrhjulsdriftsystem.

Långsiktigt innebär utvecklingen

affärsmöjligheter för Haldex.

Produktionen på den krisdrabbade amerikanska

marknaden nådde sin lägsta nivå på

28 år. De asiatiska tillverkarna har en marknadsandel

i USA på närmare 48 procent.

Den sydamerikanska marknaden fortsatte

att öka. Brasilien nådde en ny rekordvolym på

knappt tre miljoner lätta fordon, en uppgång

med närmare tre procent. Den östeuropeiska

marknaden minskade kraftigt.

Långsiktigt bedöms marknadsutsikterna

som fortsatt goda för AWD­system. Trenden

går mot att utrusta allt fler biltyper med

AWD­system, t.ex. i crossover­segmentet och

i mindre biltyper. Dessutom sker en ständig

traction systems 2009 – fakta och siffror

omsättning och rörelseresultat

• Omsättningen uppgick till 850 MSEK (1 021). Valutajusterat

minskade omsättningen med 17 %. En

stark försäljningsökning noterades under fjärde

kvartalet jämfört med tredje kvartalet tack vare

ökade leveranser till flera nya bilmodeller, samt en

stark efterfrågan från Volvo och Volkswagen.

• Justerat* rörelseresultat uppgick till 29 MSEK (41),

Under fjärde kvartalet genererades 17 MSEK, vilket

innebar en rörelsemarginal på 7 %.

* Exklusive omstruktureringskostnader.

Haldex verksamhet | traction systems division

viktiga händelser 2009

• Serieleveranser av XWD till Buick Lacrosse och

Cadillac SRX

• Rekordorder på 4,5 miljarder kronor från VW på

nästa generation Haldex-koppling

• Flytt av lågvolymproduktion från fabriken i Landskrona

till Ungern för ökad kostnadseffektivitet

• Ett flertal viktiga prototyporder med nya produktkoncept,

exempelvis en elektronisk tvärdifferential

för framhjulsdrivna bilar som bygger på det modulära

konceptet Generation V

teknisk uppgradering genom att mekaniska

AWD­system ersätts av elektroniskt reglerbara

system.

Utvecklingen mot mindre och bränslesnålare

bilar kommer också att fortsätta, även

på den nordamerikanska marknaden där

utvecklingen går från stora bakhjulsdrivna

bilar till mindre, framhjulsdrivna bilar.

I Europa är trenden mot bränsleeffektiva,

mindre bilar tydlig sedan flera år tillbaka.

Även här bedöms utvecklingen gå mot mindre

bilar men med samma funktionalitet som

dagens produkter, exempel på detta är försäljningsframgången

för VW Tiguan och Ford

Kuga. Den långsiktiga utvecklingen gynnar

därmed Haldex vars fyrhjulsdriftsystem nu

finns i många bränslesnåla bilmodeller.

haldex på marknaden

Volkswagen valde under 2009 Haldex som

leverantör av fyrhjulsdriftssystem till sin nya

modulära plattform som ska börja tillverkas

2012. Ordern avser en utökning av det existerande

programmet för Volkswagen. Systemet

är den femte generationen av Haldex fyrhjulsdriftskoppling

och utvecklat för att möta

framtida marknadskrav beträffande vikt, kostnad

och bränsleförbrukning.

Det nya systemet kommer successivt att

ersätta de existerande plattformarna från och

med 2012, men också bli tillämpliga för andra

plattformar och modeller i Volkswagens produktprogram.

Det utökade plattformskonceptet

innebär en dubblering av dagens volymer

när det fått fullt genomslag. Värdet på

ordern, den enskilt största i Haldex historia,

uppgår till cirka 4,5 miljarder kronor över en

fokus 2010

• Utveckling av produktion och processer för lansering

av Generation V till VW 2012

• Fortsatt satsning på affärsutveckling med fokus

på nya kunder

• Satsning på produktutveckling inom miljö med

fokus på hybridfordon med en första prototyp

i bil under vintersäsongen 2009–2010.

• Effektivisering av produktionen genom fortsatt

arbete med synergier över divisionsgränserna

haldex 2009


sjuårsperiod och skapar grunden för en stabil

tillväxt för Traction fram till 2018. Leveranserna

kommer att ske från Haldex anläggning

i Landskrona.

Ordern från Volkswagen är ett bevis på

Haldex ledarskap när det gäller funktionalitet,

prestanda och konkurrenskraft för fyrhjulsdriftssystem,

i linje med allt starkare efterfrågetrender

när det gäller säkerhet, låg energikonsumtion

och kostnader.

Under 2009 har fokus på miljö och klimatfrågor

ytterligare ökat behovet av lösningar

som minskar bränsleförbrukning och klimatpåverkan.

Ett av de högst prioriterade områdena

gäller det skärpta kraven på högsta

tillåtna nivån av CO2- emissioner. Fordonstillverkarna

lanserar nu i allt snabbare takt

fordon som utnyttjar utveckling av befintlig

teknik för att möta dessa krav.

De nya hårdare lagkraven, som kommer

att gälla från och med 2012 i Europa, innebär

ett maximalt utsläpp på 120 g CO2 per km

mätt som ett genomsnitt på tillverkarnas bilflottor.

För att möta denna utsläppsnivå behöver

ny teknologi utvecklas på mycket kort tid.

En möjlig väg att gå är att fortsätta och

påskynda utvecklingen av elektrifieringen av

fordonen. Det kan ske med hjälp av hybridteknik

eller ren eldrift. Det finns en tydlig

trend att marknaden ökat intresset för el- och

hybridteknologi för att kunna uppfylla lagkraven

från och med 2012.

Haldex Traction bedriver sedan flera år tillbaka

en avancerad forskning och utveckling

inom detta område för att kunna möta de

framtida marknadsbehoven. Utvecklingen

sker i nära samarbete med ett antal stora inter-

nyckeltal, msek 2009 2008

Nettoomsättning 850 1 021

Rörelseresultat 1) 29 41

Rörelseresultat 26 38

Rörelsemarginal 1) , % 3,4 4,0

Rörelsemarginal, % 3,1 3,7

Tillgångar 366 369

Skulder 218 231

Avkastning på sysselsatt

kapital 2), %

12,7

16,9

Investeringar 26 60

Avskrivningar 62 52

Antal anställda 2) 304 339

1) Exklusive omstruktureringskostnader, poster av engångs karaktär

och avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden

2) Rullande 12 månader

nationella fordonstillverkare och underleverantörer.

Tester och prov av prototypfordon

sker i början av 2010. Kunskap och erfarenheter

från dessa projekt och samarbeten ska ligga

till grund för en kommande serietillverkning

och marknadsintroduktion.

forskning och utveckling

Under 2009 fortskred utvecklingen av Generation

V enligt plan och systemet testades i

såväl laboratorieprov som i fordonsprov med

mycket gott resultat. Produktionsstart av

Generation V för den första kunden är planerad

till första kvartalet 2012.

Marknaden visar ett allt större intresse

för system för kontrollerbara differentialer

avsedda för framhjulsdrivna fordon, och

under året fick Traction­divisionen en prototyporder

på ett sådant system från en billtillverkare.

Systemet som kallas FXD, styr och

fördelar momentet mellan fordonets framhjul

och bygger på samma teknologikoncept

som Generation V. Fördelen med

systemet är främst att risken

nettoomsättning per region 2009

Nordamerika, 9%

Europa, 91%

nettoomsättning

MSEK

1 200

1 000

800

600

400

200

0

2005 2006 2007 2008 2009

minskar för hjulspinn vid körstart, det vill

säga framkomligheten förbättras vid halt väglag.

Fordonents väghållning och stabilitet i

högre hastigheter förbättras också. Lösningen

är kostnadseffektiv på så sätt att delar av prestandan

i fyrhjulsdrivna bilar även blir tillgängliga

inom marknadssegmentet för framhjulsdrivna

bilar.

I nära samarbete med universitet och

personbilstillverkare driver Haldex ett hybridteknologiprojekt.

En fullskaleprototyp av

en elektriskt driven fyrhjulsdriftlösning

utvecklades och testades under året med

mycket lovande resultat och under första

halvåret 2010 utförs vintertest i fordon.

Projektet stöds och delfinansieras av Energimyndigheten.

rörelseresultat 1)

MSEK

50

40

30

20

10

0

2005 2006 2007 2008 2009

haldex 2009 traction systems division | Haldex verksamhet

27


28

Haldex i samhället

Personalarbetet 2009

«Through the contribution of our people.... more true than ever...»

Ett utmanande år

Haldex medarbetare bidrog med omfattande

insatser och stora uppoffringar för att ta koncernen

genom lågkonjunkturen under 2009.

Ett dominerade fokus inom koncernens

olika delar var, och är, att hantera effekterna

av den lågkonjunktur som vi alltjämt arbetar

oss igenom. Haldex adresserade detta tidigt

och redan under hösten 2008 sattes åtgärder

in för att snabbt reducera koncernens kostnader.

Detta omfattade bland annat kraftiga

minskningar i koncernens personalutvecklingsinsatser,

produktionsstopp och minskning

av arbetstid, och som en konsekvens,

minskade löneutbetalningar. Många tillfälligt

anställda medarbetare och inhyrd personal

fick tidigt lämna koncernen. Detta följdes av

program för minskning av fast anställd personal

vilket genomfördes lokalt på alla enheter

runt om i världen. Lönerevisioner har skjutits

på framtiden eller helt ställts in. Haldex medarbetare

har visat stor lojalitet med företaget i

det nödvändiga arbetet, som varit framgångsrikt.

Koncernen kunde under året säkra kostnadsbesparingar

och produktivitetsökningar.

En attraktiv arbetsplats

Haldex framgång bygger på sina medarbetares

kompetens och förmåga och strävan är alltid, i

goda såväl som svåra tider, efter att ständigt

utveckla koncernens arbetsplatser runt om i

världen för att attrahera de bästa medarbetarna.

Att skapa dessa attraktiva arbetsplatser

är en prioriterad uppgift för Haldex.

Anställda i olika länder och med olika kulturell

bakgrund måste ha ett väl fungerande

samarbete för att kunna skapa mervärde för

företaget och för kunderna. Det i sin tur ställer

ökade krav på medarbetarna och organisationens

förmåga att prestera.

Sedan ett par år tillbaka intensifierar

Haldex sitt arbete inom Human Resourceområdet.

Under 2006 upprättades en handlingsplan

med syfte att :

• förbättra ledaregenskaper

• skapa en kandidatpool för högre ledarpositioner

• skapa en stark företagskultur präglad av

personligt ansvarstagande och förmåga till

förändring

• skapa en kompensationsstruktur som

stödjer prestation

• framgångsrikt implementera Haldex Way

Haldex verksamhet | Haldex i samhället

Under 2007 och 2009 utvecklades planen

ytterligare och en långsiktig strategi för koncernens

personalarbete utarbetades. Denna strategi

är i sin tur nedbruten på fokusområdena:

• Competence Development

• Management & Leadership Capabilities

Haldex Culture

Inom dessa tre områden är nyckeltal definierade,

mål uppsatta för samtliga Haldexenheter

och handlingsplaner etablerade. Haldex arbetar

nu fokuserat med att förverkliga handlingsplanerna

och en lång rad initiativ har tagits för

att stödja enheternas arbete inom området.

Som en röd tråd genom de hårda nedskärningarna

och produktivitetsökningarna löper

Haldex personalstrategi. Stor vikt har lagts vid

noggrannhet och hänsynstagande i hur dessa

neddragningar genomförts för att skapa ett

starkare företag. Därför har alltjämt fokus

legat på prestation och kompetens samt tydligt

ledarskap.

Satsar framåt

Haldex planerar att under det kommande året

fortsätta att rekrytera för framtiden. Bland

annat kommer koncernen under 2010 upprätta

ett Young Professional Programme för

rekrytering och introduktion av en liten grupp

högt kvalificerade medarbetare som hämtas

direkt från avslutade universitetsstudier.

En central del i koncernens personalarbete

är det program Haldex har etablerat för

utvärdering av divisionernas ledningsgrupper,

bedömning av framtida behov av ledningskompetens

samt den chefspotential som idag

finns i företaget. Programmet går under

benämningen Haldex Management Review

och det övergripande syftet är att garantera

den långsiktiga försörjningen av kvalificerad

personal, på såväl koncern- som enhetsnivå.

Programmet identifierar och initierar en rad

utvecklingsinsatser och under 2009 har ett

antal konkreta program och verktyg lanserats

som stöd för enheternas arbete med att förverkliga

personalstrategin. Huvuddelen av koncernens

personalutvecklingsinsatser genomförs på

lokal nivå, nära medarbetaren och verksamheten.

Som en central del i alla enheters personalarbete

lanserades ett verktyg för långsiktig

resursplanering. Verktyget möjliggör för

Haldex olika organisatoriska delar att utarbeta

analys och handlingsplaner för att matcha personalsammansättning,

kompetens och organisation

med verksamhetens utvecklingsbehov.

Employee Engagement är en avgörande

faktor för ett prestationsorienterat företag som

Haldex. Företaget har även utvecklat ett verktyg

för analys och handlingsplanering med

syfte att stödja all enheter i arbetet att öka förutsättningarna

för våra medarbetare att prestera

och bidra till verksamhetens framgång.

En koncerngemensam och webbaserad

personalenkät finns etablerad. Den möjliggör

för koncernens alla delar att med hög frekvens

och med snabba svarstider följa upp organisationens

prestationsfokus och förmåga.

Som ett komplement till det arbete som

sker lokalt samt för att förstärka koncernens

ledningskompetens driver Haldex också ett

antal gemensamma ledningsutvecklingsprogram

och kurser. Sådana erbjuds bland annat

inom områdena Ledarskap, Förändringsarbete,

Affärsmannaskap, Värdebaserad försäljning

samt längre generalistprogram för morgondagens

chefer.

«...continously striving for operational excellence.»

People Management Strategy Through the contributions of our people, we will create a world-class

performance organization, continuously striving for operational excellence.

How we achieve this is broken down into three people management Key Success Factors:

Competence Development

Increasing the competence

levels of our people will enable

the organization to continually

be innovative, improve,

learn, and ultimately establish

a clear advantage over

the competition

Management &

Leadership Capabilities

Developing our ability

to lead and manage people and

the organization will provide solid

leadership when needed, adapted

to the situation, and result in

enhanced operational

excellence.

Haldex Culture

Developing a strong

corporate culture and encouraging

performance and accountability

will create the prerequisites for

continued improved

performance.

HALDEX 2009


socialt ansvarstagande

För ett par år sedan introducerades Haldex

sociala policy i koncernen. Arbetet fokuserades

på att implementera den som en del i

redan befintliga rutiner och riktlinjer.

Policyn har nu nått ut i företaget och är

i dag en del av flertalet av koncernens rutiner,

policys och program. Exempelvis är den en

del av introduktionen av samtliga nyanställda.

Den är också en del av koncernens inköpsmanual.

Arbetet med implementeringen fortgår

dock alltjämt, nu med fortsatt fokus på

utvecklingen och genomförandet av handlingsplaner.

Haldex sociala policy bygger på FN:s allmänna

deklaration om de mänskliga rättigheterna,

FN:s initiativ för Global Compact,

Internationella arbetsorganisationens (ILO)

grundläggande principer för arbetsrätt samt

OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

haldex i samhället

Bidra till att förbättra de ekonomiska, miljömässiga

och sociala förhållandena genom en

öppen dialog med relevanta intressegrupper i

de samhällen Haldex verkar.

mänskliga rättigheter

Stödja och respektera bevarandet av internationellt

påbjudna mänskliga rättigheter.

Barnarbete

Se till att minderåriga skyddas på ett tillfredsställande

sätt och att som grundprincip inte

anställa barn eller stödja barnarbete – utom

när det ingår i av regeringar godkända utbildningsprogram

för ungdomar, till exempel

praktiktjänstgöring.

avtalsfrihet

Se till att alla medarbetare tar anställning i

företaget av fri vilja.

hälsa och säkerhet

Erbjuda en säker arbetsmiljö vid alla arbetsplatser

och vidta åtgärder för att förhindra olyckor

och arbetsskador genom att så långt det är möjligt

minimera riskerna i arbetsmiljön.

Lika möjligheter

Erbjuda alla medarbetare lika möjligheter, och

inte diskriminera på grund av etniskt eller

nationellt ursprung, religion, kast, handikapp,

kön, ålder, sexuell läggning, medlemskap i

fackförening eller medlemskap i politisk organisation.

Leverantörer

Använda lämpliga metoder för att värdera och

välja leverantörer efter deras förmåga att tillgodose

kraven i Haldex sociala policy och

övriga sociala principer samt dokumentera att

de kontinuerligt uppfyller kraven.

affärsetik

Tillämpa högt ställda krav på affärsetik och

integritet, och att stödja nationella och internationella

organisationers arbete att etablera

och upprätthålla strikta etiska normer för alla

företag.

haldex 2009 haldex i samhället | Haldex verksamhet

29


30

miljöarbete

fokus på miljön – i produktportföljen

och i arbetssättet

Samhällets krav på en renare och säkrare miljö

ökar ständigt. Ny lagstiftning i Europa, USA

och Asien skärper kontinuerligt kraven på

minskade utsläpp och bränsleeffektivitet.

Detta har en direkt inverkan på fordonsindustrin.

På dagens marknad är det bara företag

som kan erbjuda klimatvänlig teknologi och

produkter som bidrar till en uthållig utveckling,

som i längden är konkurrenskraftiga.

I Haldex affärsidé finns ett starkt fokus på

produkter som förbättrar miljön. Haldex produkter

hjälper koncernens kunder att leva upp

till allt strängare miljölagstiftning. I produktportföljen

finns bland annat pumpar för olja,

vatten och bränsle med variabelt flöde som

förbättrar energieffektivitet i dieselmotorer

och minskar energiåtgången. Ett ytterligare

exempel är Varivent som återcirkulerar avgaserna

i dieselmotorer vilket sänker bränsleförbrukningen

och minskar utsläppsnivåerna av

kväveoxider. Ett tredje är Alfdex, ett system

för avskiljning av oljepartiklar i ventilationsluft

från vevhuset i dieselmotorer. Med Alfdex

reduceras utsläpp till i det närmaste noll.

Under 2009 inleddes också arbetet med att

tillförsäkra en så klimatvänlig produktion som

möjligt. Som en del i detta initierade Haldex

ett treårigt forskningsprojekt tillsammans

med Volvo Technology, Volvo Construction

Equipment, Saab Automobile och All­Emballage

i samarbete med forskare från Mälardalens

Högskola, finansierat av VINNOVA’s

FFI program. Målet är att möta gröna miljökrav

och ge produktionen en miljöstämpel i

syfte att skapa nya värden och öka konkurrenskraften.

Projektet ska resultera i strategier

och verktyg som stöder utvecklingen av miljövänliga

produktionssystem. Utgångspunkten

var det pilotprojekt inom klimatsmart produktion

som genomfördes för Alfdex i samarbete

med Mälardalens högskola under 2008.

Haldex verksamhet | haldex i samhället

Haldex långsiktiga produktionsstrategi inkluderar

åtgärder för att skapa ett effektivt och

uthålligt produktionssystem, vilket ytterligare

stärker Haldex fokus på miljö.

Några av Haldex enheter har kommit

mycket långt i sitt miljöarbete. Ett exempel är

verksamheten som bedrivs av affärsenheten

Engines i Hydraulics Division i Birmingham,

England. En rad åtgärder har genomförts för

att göra medarbetarna på alla nivåer medvetna

om fabrikens direkta och indirekta miljöpåverkan.

Arbetet har lett till kraftigt minskad

energiåtgång, effektivare återvinning och

ökade krav på underleverantörer. Miljöarbetet

ledde under 2009 till en regional utmärkelse

från analysföretaget Midlands Excellence.

miljöarbete med stöd i värderingarna

En av koncernens grundläggande värderingar

är ”eliminering av allt slöseri”, vilket inom

miljöarbetet stärker en effektiv resurshushållning.

Utifrån ett livscykelperspektiv granskas

den totala miljöbelastningen, och förbättringsarbetet

fokuserar på de olika faserna tillverkning,

användning och återvinning av

företagets produkter.

I sin verksamhet eftersträvar Haldex att;

• använda naturens resurser så skonsamt

som möjligt

• minska miljöpåverkan genom vidareutveckling

av produkter och tillverkningsprocesser

• konstruera produkter med hänsyn till

effektiv återvinning

systematiskt arbete ger resultat

Den stora majoriteten av Haldex produktionsanläggningar

har miljöledningssystem

som är certifierade enligt ISO 14001. I slutet

av 2009 var 86 procent av totala antalet

anläggningar certifierade, varav 80 procent av

de produktionsanläggningar som ligger i

Mexiko, Sydamerika, Kina och Indien. Samtliga

tillverkningsanläggningar är antingen tillståndspliktiga

eller regleras av respektive lands

miljölagstiftning. Samtliga enheter har de tillstånd

och avtal som krävs, samt uppfyller

givna rapporterings- och kontrollkrav.

En viktig del av miljöarbetet är att minska

energiförbrukningen och de utsläpp den ger

upphov till, vilket är i linje med andan i

Haldex Way och innebär i praktiken en integration

av ”lean och green”. Förbättringar för

att kontinuerligt minska energiförbrukning

och utsläpp är viktiga målsättningar för en

uthållig verksamhet för Haldex. Varje anläggning

mäter växthusgaser i enlighet med riktlinjerna

i World Resource Institute, Greenhouse

Gas Protocol (GHG). Under 2009

uppgick utsläppen till omkring 30 000 ton,

vilket är en minskning med 46 procent jämfört

med 2008. Huvuddelen av minskningen

är en konsekvens av avyttringen av divisionen

Garphyttan Wire, stängningen av fabriken i

Redditch i England och omfattande produktionsneddragningar

beroende på volymminskningen

i takt med marknadens minskade

efterfrågan under året. Framgångsrika

miljöprojekt bidrog också till förbättringen.

haldex 2009


ekonomisk redovisning

innehåll

förvaltningsberättelse 32

Verksamheten under året 32

Försäljning och rörelseresultat 32

Förvärv och avyttringar 32

Kostnadsreduktionsprogram 33

Resultat 33

Kassaflöde 33

Investeringar 33

Produktutveckling 33

Nyemission 33

Finansiell ställning 33

Lönsamhet 34

Risker och riskhantering 34

Operationella risker 34

Finansiella risker 35

Legala risker 36

Miljöpåverkan 37

Riktlinjer för bestämmande av

ersättningar till ledande

befattningshavare 37

Framtida utveckling 37

Moderbolaget 37

Händelser efter balansdagen 37

Vinstdisposition 38

Nettoomsättning per division

och region 38

Investeringar per division 38

Avskrivningar per division 38

koncernen 39

Koncernens resultaträkning 39

Koncernens rapport över totalresultat 39

Koncernens balansräkning 40

Koncernens rapport över

förändringar i eget kapital 41

Koncernens kassaflödesanalys 42

noter koncernen 43

Not 1 Allmän information 43

Not 2 Sammanfattning av viktiga

redovisningsprinciper 43

Not 3 Viktiga uppskattningar

och antaganden 47

Not 4 Segmentsrapportering 47

Not 5 Kostnader fördelade

per kostnadsslag 49

Not 6 Medelantal anställda 49

Not 7 Löner och andra

ersättningar 50

Not 8 Ersättning till ledande

befattningshavare 51

Not 9 Revisionsarvode 51

Not 10 Avskrivningar 52

Not 11 Skatt 52

Not 12 Immateriella tillgångar 53

Not 13 Materiella anläggnings -

tillgångar 54

Not 14 Operationell leasing 54

Not 15 Uppskjuten inkomstskatt 55

Not 16 Derivatinstrument 55

Not 17 Varulager 56

Not 18 Övriga kortfristiga

fordringar 56

Not 19 Likvida medel 56

Not 20 Tillgångar och skulder

som innehas för försäljning 56

Not 21 Långfristiga räntebärande

skulder 56

Not 22 Pensioner och liknande

förpliktelser 57

Not 23 Övriga avsättningar 59

Not 24 Övriga kortfristiga skulder 59

Not 25 Förvärv och avyttringar 59

Not 26 Transaktioner med

närstående 59

moderbolaget 60

Moderbolagets resultaträkning 60

Moderbolagets balansräkning

Förändring av eget kapital

61

i moderbolaget 62

Moderbolaget kassaflödesanalys 62

noter moderbolaget 63

Not 1 Allmän information 63

Not 2 Sammanfattning av viktiga

redovisningsprinciper 63

Not 3 Medelantal anställda och

sjukfrånvaro 63

Not 4 Löner och andra

ersättningar 63

Not 5 Revisionsarvode 64

Not 6 Avskrivningar 64

Not 7 Ränteintäkter och

räntekostnader 64

Not 8 Materiella anläggningstillgångar

64

Not 9 Aktier och andelar 64

Not 10 Långfristiga fordringar 65

Not 11 Övriga kortfristiga

fordringar 65

Not 12 Derivatinstrument 65

Not 13 Likvida medel 65

Not 14 Obeskattade reserver 65

Not 15 Skatter 65

Not 16 Pensioner och liknande

förpliktelser 65

Not 17 Långfristiga räntebärande

skulder 66

Not 18 Övriga kortfristiga skulder 66

Not 19 Ansvarsförbindelser och

ställda panter 66

revisionsberättelse 67

haldex 2009 ekonomisk redovisning – innehåll | Ekonomisk redovisning

31


32

förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för

Haldex AB (publ), organisationsnummer

556010­1155, får härmed avge årsredovisning

jämte koncernredovisning för 2009. Haldex

tillhandahåller egenutvecklade och innovativa

lösningar till den globala fordonsindustrin.

Huvudinriktningen är produkter relaterade

till fordonsdynamik, säkerhet och miljö.

Haldex AB är moderbolag i Haldexkoncernen.

Bolaget bedriver huvudkontorsfunktioner

inklusive central finansfunktion.

Belopp är i miljoner kronor (MSEK) där

inget annat anges. Belopp inom parentes

anger föregående års värde. Med Haldex avses

Haldexkoncernen, det vill säga Haldex AB

med dotterbolag.

verksamheten under året

försäljning och rörelseresultat

Den dramatiska försvagning av efterfrågan

som inleddes under andra halvåret 2008 fortsatte

även under första halvåret 2009. Under

tredje och fjärde kvartalen 2009 stabiliserades

dock efterfrågan på Haldex huvudmarknader,

om än på en låg nivå. Koncernens nettoomsättning

i den kvarvarande verksamheten

uppgick till 5 390 MSEK (7 350). Justerat för

valutor och förvärv minskade omsättningen

med 35 procent.

Det justerade rörelseresultatet* uppgick

till –79 MSEK (181) och den justerade* rörelsemarginalen

till –1,5 procent (2,5). Rörelse-

resultatet uppgick till 155 MSEK (92). Under

året har en realisationsvinst på 411 MSEK

avseende försäljningen av Garphyttan Wire

och en nedskrivning av värdet på en fastighet

uppgående till 25 MSEK bokförts.

Därutöver har en omstruktureringskostnad

på 69 MSEK, relaterat till kostnadsreduktionsprogrammet,

kostnadsförts. Programmet

har minskat kostnadsbasen betydligt. Kostnadsminskningen

motsvarar cirka 700 MSEK

på årsbasis.

Commercial Vehicle Systems omsättning

uppgick till 3 134 MSEK (4 234). Valutajusterat

minskade omsättningen med 34 procent.

Den främsta orsaken till nedgången var volymnedgången

på marknaden under första halvåret

2009. Under andra halvåret stabiliserades

marknaden. I Europa uppgick omsättningen

till 1 085 MSEK (1 938) och i Nordamerika

uppgick den till 1 673 MSEK (1852). Valutajusterat

minskade omsättningen med 47 procent

i Europa och 22 procent i Nordamerika.

Det justerade rörelseresultatet* uppgick

till –60 MSEK (4). Rörelseresultatet påverkades

av den kraftigt minskade efterfrågan.

Divisionen låg under årets två sista kvartal i

princip på break even.

Omsättningen för Hydraulics Division

uppgick till 1 406 MSEK (2 095). Justerat för

förvärv och valutakursförändringar minskade

omsättningen med 45 procent jämfört med

före gående år.

soliditet och skuldsättningsgrad kassaflöde och självfinansieringsgrad

%

150

120

90

60

30

0

05 06 07 08

Soliditet Skuldsättningsgrad

Ekonomisk redovisning | förvaltningsberättelse

09

Marknadens efterfrågeminskning som

inleddes under andra halvåret 2008, pågick

till och med andra kvartalet 2009 men stabiliserades

under tredje kvartalet. Under fjärde

kvartalet noterades en ökning av efterfrågan,

främst driven av en förköpseffekt på motorer i

Nordamerika, på grund av höjda miljökrav.

Det justerade rörelseresultatet* uppgick

till –47 MSEK (146). Detta innebär en förbättring

med 24 MSEK i fjärde kvartalet jämfört

med tredje kvartalet.

Traction Systems Division omsättning

uppgick till 850 MSEK (1 021). En stark försäljningsökning

noterades under fjärde kvartalet

jämfört med tredje kvartalet tack vare

ökade leveranser till flera nya bilmodeller,

samt en stark efterfrågan från Volvo och

Volkswagen.

Det justerade rörelseresultatet* uppgick

till 29 MSEK (41).

* Kvarvarande verksamhet exklusive omstruktureringskostnader,

poster av engångskaraktär och avskrivningar

på förvärvsrelaterade övervärden.

förvärv och avyttringar

Under 2009 gjordes inga förvärv.

Den 25 december 2008 träffade Haldex en

överenskommelse med Suzuki Metal Industry

Co, en japansk tillverkare av ståltrådsprodukter,

om att avyttra divisionen Garphyttan

Wire. Försäljningen slutfördes den 1 juni

2009. Försäljningspriset uppgick till 827

MSEK %

500

400

300

200

100

0

−100

−200

05 06 07 08

Kassaflöde

Självfinansieringsgrad

09

250

200

150

100

50

0

haldex 2009


MSEK på skuldfri basis. Transaktionen medförde

en realisationsvinst på 411 MSEK.

kostnadsreduktionsprogram

Under 2008 införde Haldex ett kostnadsreduktionsprogram

omfattande samtliga divisioner.

Programmet fortsatte under 2009.

I programmet ingick under 2009 strukturella

åtgärder såsom konsolidering av CVS europeiska

distributionsverksamhet, varvid lager och

logistikfunktioner koncentrerades från fyra

enheter i olika länder till ett gemensamt lager,

samt nedläggning av all tillverkning och distribution

i anläggningen i Redditch i Storbritannien.

Minskningen av antalet heltidsanställda

motsvarar cirka 2 300 (från mitten

av 2008 till december 2009), vilket motsvarar

35 procent av arbetsstyrkan.

Den årliga besparingen är för närvarande

cirka 700 MSEK för kvarvarande verksamhet

efter försäljningen av Garphyttan Wire.

resultat

Koncernens resultat före skatt uppgick till

54 MSEK (–55). De finansiella kostnaderna

uppgick till 101 MSEK (147). Kostnaderna

består i huvudsak av räntor på lån och pensionskulder,

vilka uppgick till 81 MSEK

(135). Resultatet efter skatt uppgick till

75 MSEK (–43).

En skatteintäkt på 60 MSEK redovisades

till följd av aktiverad skatt på förlustavdrag,

vilka värderats till rådande skattesats i respektive

land. Skatt på förlustavdrag har enbart

redovisats i den utsträckning de bedöms

kunna utnyttjas i framtiden. En skattekostnad

om 39 MSEK avseende realisationsvinsten på

försäljningen av Garphyttan Wire kostnadsfördes

dessutom. Skatten hänför sig till

realisations vinsten på den amerikanska delen

av Garphyttan Wire och kommer inte att föranleda

någon utbetalning då skatten kan kvittas

mot underskottsavdrag. I andra länder där

Garphyttan hade verksamhet beskattades inte

realisationsvinsten.

Totalt redovisades skatteintäkter på

21 MSEK (12).

Den justerade rörelsemarginalen* minskade

från 3,0 procent till –2,3 procent jämfört

med föregående år. Avkastningen på sysselsatt

kapital uppgick till 3,9 procent (2,4).

* Kvarvarande verksamhet exklusive omstruktureringskostnader,

poster av engångskaraktär och avskrivningar

på förvärvsrelaterade övervärden.

kassaflöde

Kassaflödet efter nettoinvesteringar och försäljningen

av Garphyttan Wire uppgick till

847 MSEK (465). Kassaflödet från den

löpande verksamheten i kvarvarande verksamhet

var 254 MSEK. Motsvarande belopp föregående

år var 730 MSEK.

investeringar

Koncernens nettoinvesteringar minskade till

169 MSEK (392), varav 49 MSEK (60) utgjordes

av aktiverade utvecklingskostnader.

Investeringar i avvecklad verksamhet uppgick

till 6 MSEK (21).

produktutveckling

Varje år görs betydande investeringar i utvecklingsarbete

inom koncernen för att säkerställa

framtagandet av marknadsledande produkter

och stärka företagets position på marknaden.

Utvecklingsarbetet omfattar både framtagandet

av helt nya produkter, enskilt och i vissa

fall tillsammans med samarbetspartners, samt

produktutvecklingskostnader investeringar

MSEK %

400

300

200

100

0

05 06 07 08

Produktutvecklingskostnader

justerat, MSEK

09

Produktutvecklingskostnader

/netto-omsättning

5,0

4,5

4,0

3,5

3,0

MSEK

500

400

300

200

100

uppdateringar av befintliga produktlösningar.

Under räkenskapsåret uppgick koncernens

totala utgifter för utveckling till 267 MSEK

(339) varav 49 MSEK (60) har aktiverats. Per

den 31 december 2009 uppgick aktiverade

utvecklingskostnader till 308 MSEK (282).

nyemission

Under det fjärde kvartalet 2009 genom­

fördes en nyemission. Emissionen, som

fulltecknades, var till 100 procent täckt

genom teckningsåtaganden och garantier

från större ägare.

Nyemissionen tillförde Haldex 504 MSEK

före avdrag för emissionskostnader, som uppgick

till 16 MSEK. Bakgrunden till nyemissionen

var den kraftiga nedgång i efterfrågan

som inleddes under första halvåret 2008 till

följd av den globala ekonomiska och finansiella

krisen. Situationen påverkade Haldex

samtliga divisioner negativt. Den osäkra

marknadssituationen medförde att Haldex

gjorde bedömningen att det fanns behov av

att stärka bolagets finansiella ställning genom

att sänka nettoskuldsättningen. Det huvudsakliga

syftet med nyemissionen var att stärka

bolagets långsiktiga finansieringsstruktur och

skapa en ökad finansiell flexibilitet.

finansiell ställning

Koncernens nettoskuld uppgick till 985

MSEK (2 323). Likvida medel uppgick till

362 MSEK (431). I nettoskulden ingår även

80 MSEK på spärrade konton och ett negativt

värde på derivat avseende bolagets lån i

utländsk valuta på 6 MSEK (12). Dessa poster

redovisas som en fordran respektive skuld

i de finansiella rapporterna.

05 06 07 08

Investeringar

haldex 2009 förvaltningsberättelse | Ekonomisk redovisning

09

33


34

Den genomförda nyemissionen tillförde bolaget

488 MSEK efter avdrag för emissions­

och garantikostnader. Det egna kapitalet

ökade med motsvarande belopp och uppgick

till 2 373 MSEK (1 823), vilket gav en soliditet

på 47 procent (29). Koncernen slöt också

ett avtal om ett obligationslån på 650 MSEK.

Obligationen har en löptid på fem år och är

delvis garanterad av Exportkreditnämnden.

Koncernen återbetalade under året lånet

som upptogs i samband med förvärvet av

Concentric samt ett obligationslån som förföll

i april. Dessa lån uppgick till 65 MGBP

respektive 250 MSEK.

Efter det att obligationslånet ställts ut,

viket skedde efter periodens utgång, består

koncernens huvudsakliga lånefinansieringskällor

därmed av:

• Tre obligationslån om totalt 1 000 MSEK,

varav ett lån uppgående till 100 MSEK

förfaller under 2010.

• En syndikerad kreditfacilitet uppgående

till 225 MUSD som förfaller 2012, varav

138 MUSD var outnyttjat vid periodens

utgång.

Under året säkerställde koncernen den långsiktiga

finansieringen genom att förändra

kapitalstrukturen. Situationen på kreditmarknaden

har dock lett till att koncernens relativa

lånefinansiering blivit dyrare.

Koncernens finansiella kostnader består i

huvudsak av räntor på lån och pensionsskulder,

men även av kursvinster och kursförluster

på lån i utländsk valuta samt löftesprovision

på outnyttjade kreditfaciliteter.

Lönsamhet

Avkastningen på det sysselsatta kapitalet var

3,9 procent (2,4). Koncernens lönsamhetsmål

är 15 procents avkastning på sysselsatt kapital

som ett genomsnitt över en konjunkturcykel.

Kapitalomsättningshastigheten var 1,4 (2,2).

Avkastningen på eget kapital ökade från

–2,3 procent till 4,2 procent.

risker och riskhantering

operationella risker

marknadsrisk

Haldex verkar i huvudsak inom marknaderna

för lastbilar, släpvagnar, entreprenadmaskiner

och personbilar. Efterfrågan på bolagets pro-

Ekonomisk redovisning | förvaltningsberättelse

dukter är beroende av efterfrågan på transporter,

som i sin tur drivs av den ökade globala

handeln, byggandet av infrastruktur, ökat trafiksäkerhetsmedvetande,

miljö­ och säkerhetslagstiftning

samt den ekonomiska tillväxten

på respektive kontinent. Haldex geografiska

marknader är i huvudsak Nordamerika och

Europa, men koncernen är även verksam på

den asiatiska och den sydamerikanska marknaden.

Marknadsriskerna hanteras i strategiprocessen

som involverar samtliga enheter

inom koncernen. Styrelsen medverkar i denna

process och fattar beslut om koncernens strategi

och inriktning.

kunder

Haldex verkar inom flera olika marknadssegment

och har ett stort antal kunder fördelade

inom flera verksamhetsområden. En förlust av

en större kund eller förlust respektive senareläggning

av ett stort kontrakt kan dock ha en

stor påverkan på en enskild division.

konjunkturkänslighet

Produktionen inom fordonsindustrin, framförallt

av tunga lastbilar, släpvagnar, industriella

fordon och personbilar, är en indikator på

hur Haldex marknad utvecklas. Fordonsbranschen

har normalt uppvisat ett cykliskt mönster.

Haldex verksamhet påverkas av det allmänna

konjunkturläget. En betydande del av

Haldex marknad är eftermarknaden, vilken

normalt uppvisar mindre svängningar än fordonsindustrin

i stort och därför har en utjämnande

effekt på Haldex försäljning i både

uppgång och nedgång.

prisutveckling

På den konkurrensutsatta marknaden som

Haldex verkar är prispress ett naturligt inslag.

För att hantera denna arbetar Haldex såväl

med att reducera kostnader och att öka värdet

för kunden genom att utveckla nya produkter

och teknologier.

råvaror och råvarupriser

Koncernen är beroende av ett antal råvaror

och insatsvaror. Haldex har definierat sin

exponering mot råmaterial som dels koncernens

köp av råmaterial, dels som Haldex

underleverantörers inköp av råmaterial. Exponeringen

är störst mot olika kvaliteter av stål,

där de årliga volymerna uppgår till cirka 980

MSEK, varav olika typer av stål utgjorde 650

MSEK och aluminium 110 MSEK. En viss

exponering finns även mot koppar.

För att begränsa risken för en negativ

resultatpåverkan finns i vissa kundkontrakt

råmaterialprisklausuler. I de fall prisklausuler

ej finns försöker Haldex omförhandla avtal i

de fall råmaterialprisutvecklingen medfört en

betydande kostnadsökning. De kortsiktiga

effekterna av råmaterialprisökningar begränsas

till stor del av att prisavtalen med koncernens

råvaruleverantörer sträcker sig i genomsnitt

sex månader.

produktion

Skador på produktionsanläggningar, förorsakade

av till exempel brand, kan få negativa

konsekvenser dels i form av direkta skador på

egendom, dels i form av avbrott som försvårar

möjligheterna att leva upp till åtaganden gentemot

kunden. Detta kan i sin tur få kunder

att välja andra leverantörer.

Tack vare att Haldex har produktion vid

flera anläggningar för en viss produktlinje

finns möjligheten att minska konsekvenserna

av ett avbrott genom att öka produktionen

vid andra anläggningar. Detta medför dock

i regel merkostnader.

Ett kontinuerligt arbete pågår för att

ständigt utveckla olika skadeförebyggande

åtgärder. Koncernen har ett fullgott försäkringsskydd

mot såväl avbrott som egendomsskador.

produktutveckling

Efterfrågan från användare och lagstiftare

på ökad säkerhet och bättre miljö­ och köregenskaper

medför en ökad efterfrågan på

de produkter Haldex tillhandahåller. Det är

så ledes viktigt att kontinuerligt utveckla nya

eller förbättra befintliga produkter som möter

denna efterfrågan för att ej förlora marknadsandelar

till konkurrenter.

En viktig del av Haldex strategi är således

att utveckla nya produkter inom de områden

koncernen bedömer viktiga för en fortsatt tillväxt

och/eller bevaka marknadsandelar. Koncernens

utgifter för produktutveckling uppgick

2009 till 4,8 procent (4,0) av omsättningen.

Vid utveckling av nya produkter finns alltid

en risk att lanseringen av dessa misslyckas

av något skäl. Då koncernen kapitaliserar

kostnader för större produktutvecklingspro-

haldex 2009


jekt skulle en misslyckad lansering innebära

ett nedskrivningsbehov. Koncernens kapitaliserade

investeringar i produktutveckling

uppgick till 308 MSEK (282) per den 31

december 2009.

patent

Riskerna berör dels de fall konkurrenter gör

intrång i koncernens patent, dels då Haldex

av misstag gör intrång på patent som innehas

av konkurrerande bolag. Risken för att olicensierade

kopior av koncernens produkter

marknadsförs har ökat de senaste åren, framförallt

på de asiatiska marknaderna. För att

minimera dessa risker sker en noggrann och

kontinuerlig uppföljning av patentläget. Egna

innovationer skyddas med patent så långt det

är möjligt.

reklamationer, återkallelser och

produktansvar

Haldex är exponerat för reklamationer för den

händelse koncernens produkter inte fungerar

som de ska. I dessa fall är koncernen skyldig

att åtgärda eller ersätta de defekta produkterna.

Återkallelser avser de fall då en hel produktionsserie

eller en stor del av den måste återkallas

från kunderna för åtgärdande av bristerna.

Detta inträffar från tid till annan i fordonsindustrin.

För återkallelser har koncernen inget

försäkringsskydd. Bedömningen är att kostnaden

för en sådan försäkring inte står i proportion

till den risk försäkringen täcker. Haldex

har historiskt inte drabbats av några större återkallelser.

Det finns alltid en risk att våra kunder

kräver att leverantörer ska bära kostnader

ut över att ersätta produkten, som till exempel

kostnader för demontering, montering och

andra kringkostnader. Haldex försöker i möjligaste

mån friskriva sig från detta ansvar.

Om en produkt orsakar skada på en person

eller egendom kan koncernen bli ersättningsskyldig.

Haldex är försäkrat mot sådana

produktansvarsskador. Under det senaste

decenniet har det inte inträffat några produktansvarsskador

av väsentlig art.

Kostnaderna för reklamationer och återkallelser

uppgick 2009 till 2,1 procent (1,3)

av omsättningen.

Haldex försöker att minimera riskerna för

reklamationer, återkallelser och produktansvar

genom omfattande och långvariga tester

i utvecklingsprocessen samt genom kvalitetsstyrning

och kontroll i produktionen.

humankapitalrisk

Det är för bolaget av betydelse att koncernen

i ett kort- och långsiktigt perspektiv skapar

goda förutsättningar för att attrahera och

behålla kompetenta medarbetare och chefer.

För att åstadkomma detta är koncernens personalarbete

fokuserat på tre huvudområden;

Kompetensutveckling, utveckling av ledarskap

och ledningsarbete samt stärkt företagskultur.

Inom dessa tre områden har en rad koncerngemensamma

processer för till exempel

prestationsbedömning, identifikation och

utveckling av kompetens och potential, lön

och belöning implementerats för att säkerställa

en konsekvent hantering av personalfrågor

samt för att minimera humankapitalrisker.

finansiella risker

Koncernen är utsatt för finansiella risker

såsom marknadsrisker, kreditrisker, likviditets

och finansieringsrisk. För att reducera effekterna

av dessa risker arbetar Haldex efter en

policy som reglerar hanteringen av dessa risker.

Denna policy är fastställd av Haldex styrelse.

Uppföljning och kontroll sker löpande i

respektive bolag och på koncernnivå.

valutarisker

Haldex är genom sin internationella verksamhet

exponerad för valutarisk. Valutakursförändringar

påverkar koncernens resultat- och

balansräkning dels i form av transaktionsrisker,

dels i form av omräkningsrisker.

Transaktionsrisker

Koncernens nettoflöden av betalningar i

utländsk valuta ger upphov till transaktionsrisker.

Det totala värdet av nettoflöden i

utländska valutor uppgick 2009 till ett motvärde

av cirka 400 MSEK (870). De valutaflöden

som har störst potentiella resultatpåverkan

är inflöden i EUR till SEK samt inflöde

av CAD mot USD. En kursförändring med

10 procent mellan EUR och SEK påverkar

koncernens resultat efter skatt med cirka 22

MSEK (43) och motsvarande kursförändring

mellan CAD och USD, cirka 7 MSEK (6).

Enligt nuvarande finanspolicy ska förväntade

nettoflöden säkras till 70 procent av

beräknade volymer med en tillåten avvikelse

om +/–10 procent, för den kommande tolvmånadersperioden.

Per den 31 december

2009 var 69 procent (77) säkrat genom derivatinstrument.

Finanspolicyn reglerar vilka

typer av derivatinstrument som får användas

för säkring och med vilka motparter kontrakt

får tecknas. Under 2009 användes valutaterminskontrakt

för säkring av fakturerade och

prognostiserade valutaflöden. Vid årsskiftet

fanns ingångna valutaterminskontrakt med

förfall inom 12 månader uppgående till 264

MSEK (531) netto. Dessa hade ett positivt

marknadsvärde på 18 MSEK (–69).

I särskilda fall kan bolaget säkra valutaflöden

över längre tidshorisonter. Under 2009

gjordes säkringar för prognostiserade inflöden

under 2011–2012 till ett nominellt belopp

av 231 MSEK per 31 december 2009. Dessa

hade per samma datum ett totalt upparbetat

positivt värde på 23 MSEK.

utestående valutakontrakt

31 december 2009

msek

nominellt värde

eur

netto

sålda

cad

netto

sålda

övriga

netto

köpta

Förfalloår 2010

Genomsnittlig

198 56 10

kurs

Säkring av flöden

11,29 6,39 –

>12 mån

Genomsnittlig

231 – –

kurs 11,28 – –

Omräkningsrisker

De utländska dotterbolagens nettotillgångar,

det vill säga eget kapital, är en investering i

utländsk valuta och ger vid konsolidering

upphov till en omräkningsdifferens. Koncernen

har i sin finanspolicy stadgat ramen för

hur den omräkningsexponering som uppstår

skall kontrolleras för att kunna styra effekterna

av omräkningsdifferensernas påverkan

på koncernens kapitalstruktur. Finanspolicyn

föreskriver att koncernens nettoskuld ska

fördelas i proportion till sysselsatt kapital per

valuta. För att uppnå detta mål tas därför,

vid behov, lån i dotterbolagens olika valutor

i enlighet med finanspolicyn.

Vinster eller förluster på sådana lån vilka

bedöms vara en effektiv säkring av omräkningsdifferenser

redovisas direkt i eget kapital

medan valutakursförändringar på lån som

haldex 2009 förvaltningsberättelse | Ekonomisk redovisning

35


36

inte ingår i en säkringsrelation redovisas i

resultaträkningen som en finansiell post.

Värdet av koncernens nettotillgångar, det

vill säga skillnaden mellan sysselsatt kapital

och nettoskulden, uppgick vid utgången

av 2009 till ett motvärde om 2 373 MSEK

(1823) och var fördelat på följande valutor:

2009 2008

SEK 323 85

USD 868 723

EUR 216 293

GBP 598 336

Övriga 368 386

Denna fördelning uppnåddes under 2009,

utan upptagande av lån.

ränterisk

Med ränterisk avses risken att förändringar i

räntenivån ska påverka koncernens resultat

negativt. Eftersom koncernen inte innehar

några väsentliga räntebärande tillgångar är

intäkter och kassaflöde från den löpande verksamheten

i allt väsentligt oberoende av förändringar

i marknadsräntorna. Koncernens

ränterisk uppstår genom dess upplåning.

Enligt finanspolicyn ska den genomsnittliga

räntebindningstiden vara mellan 1 och 12

månader. Den ska också spridas över tiden så

att en mindre del av den totala skulden ränteomförhandlas

samtidigt. Räntebindningstiden

var vid utgången av 2009 i genomsnitt två

månader. Det innebär att koncernens finansiella

skulder till övervägande del låg till rörlig

ränta, det vill säga en ränta som omsätts inom

ett år. Per 31 december 2009 hade 981 MSEK

(2 051) av låneskulden en genomsnittlig rörlig

ränta på 4,23 (3,87) procent. En förändring

av räntan med en procentenhet påverkar

kostnaden för koncernens upplåning med

cirka 7 MSEK (16) efter skatt.

kreditrisk

Kreditrisk innebär att en part i en transaktion

inte kan fullgöra sina åtaganden, och därigenom

orsakar den andra parten en förlust.

Risken för att kunder inte betalar levererade

produkter minimeras genom en noggrann

kontroll av nya kunder och uppföljning

av betalningsbeteendet hos befintliga kunder

samt kreditförsäkringar enligt koncernens

kreditpolicy. Koncernens kundfordringar

uppgick vid årsskiftet till 620 MSEK (832

MSEK) och är redovisade till de belopp som

Ekonomisk redovisning | förvaltningsberättelse

beräknas bli betalda. Kunderna är i huvudsak

fordonstillverkare, andra system- och komponenttillverkare

och eftermarknadsdistributörer

inom fordonsindustrin. Den geografiska

spridningen av kundfordringarna motsvarar i

stort omsättningens fördelning per region.

Ingen enskild kund svarar för mer än 8 procent

(5) av omsättningen. Koncernens kundförluster

uppgår normalt till mindre än 0,1

procent av omsättningen.

kundfordringar

förfallna men

ej nedskrivna

2009

2008

1– 30 dagar 37 63

30 – 60 dagar 1 14

> 60 dagar 8 7

Årets nettokostnad för osäkra kundfordringar

uppgick till 5 MSEK (3).

avsättning för osäkra fordringar

har ändrats enligt följande:

avsättning för osäkra

fordringar

2009

2008

Avsättning vid årets

början

Förändring av reserv

33 30

för befarade förluster 1 3

Konstaterade förluster –5 –2

Valutaeffekt

avsättning

–1 2

vid årets slut 28 33

Kreditrisken avseende finansiella tillgångar

regleras i finanspolicyn. Risken minimeras

bland annat genom att placeringar begränsas

till räntebärande papper med låg risk och hög

likviditet samt genom begränsningar av dels,

det belopp som maximalt får placeras hos en

viss motpart, dels i deras kreditbetyg. För att

ytterligare reducera risken tecknas, med

huvuddelen av motparterna, ramavtal för

kvittningsrätt. Kreditrisken i valuta­ och räntederivatkontrakt

motsvaras av det positiva

marknadsvärdet, dvs potentiella vinster på

dessa kontrakt. Per 31 december var kreditrisken

för valutaterminskontrakt 48 MSEK

(16). För placeringar i kreditinstitut var motsvarande

risk 362 MEK (430) utan hänsyn

taget till eventuell kvittningsmöjlighet.

finansieringsrisk

Koncernens finansieringsrisk utgörs av att

bolaget inte kan uppta nya – eller refinansiera

sina lån. Risken reduceras genom att i enlig-

het med finanspolicyn uppta lån med lång

bindingstid. Den totala skulden ska ha en

genomsnittlig återstående löptid av minst två

år. Den 31 december hade 62 (62) procent en

förfallodag bortom två år. Förfallostrukturen

fördelade sig enligt följande: 2010 19 procent,

2011 19 procent, 2012 62 procent.

Under 2009 slöts aven avtal om ett nytt

obligationslån med 5 årig löptid vilket dock

lyfts i januari 2010 och ingår därför inte i siffrorna

ovan.

Likviditetsrisk

Likviditetsrisk, det vill säga risken att inte

kunna tillgodose koncernens omedelbara

kapitalbehov, reduceras genom att inneha tillräckliga

likvida medel samt beviljade men ej

utnyttjade kreditfaciliteter vilka kan utnyttjas

utan förbehåll. Målsättningen enligt finanspolicyn

är att likvida medel och tillgängliga

kreditfaciliteter ska uppgå till minst 5 procent

av nettoomsättningen. Vid utgången av 2009

uppgick dessa till 1 354 (1 647 MSEK), motsvarande

24 (20) procent av nettoomsättningen.

haldex huvudsakliga finansieringskällor

31 december 2009

nominellt värde

(miljoner)

2009 2008

Syndikerat lån USD 225 USD 250

Obligationslån SEK 350 SEK 600

Överbryggningslån – GBP 65

kapitalrisk

Koncernens mål avseende kapitalstrukturen

är att trygga koncernens förmåga att fortsätta

sin verksamhet, så att den kan generera

avkastning till aktieägarna och nytta för andra

intressenter och att upprätthålla en optimal

kapitalstruktur för att hålla kostnaderna för

kapitalet nere. För att hantera kapitalstrukturen

kan koncernen förändra den utdelning

som betalas till aktieägarna, återbetala kapital

till aktieägarna, utfärda nya aktier eller sälja

tillgångar för att minska skulderna.

Legala risker

Genom sin världsomspännande verksamhet

omfattas Haldex av många lagar, förordningar,

regler, överenskommelser och riktlinjer,

däribland sådana som avser miljö, hälsa

och säkerhet, handelsrestriktioner, konkurrensrättsliga

regleringar och valutaregleringar.

haldex 2009


Lagstiftning och reglering

Med tyngdpunkt på aktiviteter som bedrivs

på lokal eller regional nivå och med koncerncentralt

stöd följer Haldex fortlöpande de regler

och bestämmelser som finns på respektive

marknad och arbetar för att anpassa Koncernen

till identifierade framtida förändringar på

området. Förändringar i regelverk, tullregleringar

och andra handelshinder, pris-, valutakontroller

och offentliga riktlinjer i de länder

där Haldex är verksamt kan dock komma att

påverka Koncernens verksamhet och framtida

verksamhetsutveckling.

immateriella rättigheter

Haldex satsar stora resurser på produktutveckling.

För att säkerställa avkastningen på dessa

investeringar hävdar bolag inom Koncernen

aktivt sin rätt och följer konkurrenternas verksamhet

noga. Riskerna berör dels de fall konkurrenter

gör intrång i Koncernens patent, dels

Haldex på grund av misstag eller felbedömningar

riskerar att göra intrång i giltiga patent

som innehas av konkurrerande bolag. Bolaget

utför en noggrann kontinuerlig uppföljning av

patentläget och egna innovationer skyddas

med patent så långt det är möjligt. Risken för

att olicensierade kopior av Koncernens produkter

marknadsförs har ökat de senaste åren,

framförallt på de asiatiska marknaderna.

Vidare uppvisar de branscher som Haldex verkar

på i flera avseenden en snabb teknisk

utveckling. Det finns därför en risk att nya teknologier

och produkter utvecklas som kringgår

eller ersätter Haldex immateriella rättigheter.

miljöpåverkan

Koncernen bedriver tillståndspliktig verksamhet

enligt miljöbalken i tre svenska dotterbolag.

Koncernens tillstånds­ och anmälningspliktiga

svenska verksamhet påverkar

den yttre miljön huvudsakligen genom

dotterbolaget Haldex Brake Products AB.

Bolaget bedriver ytbehandling och målning

av bromssystem för vägburna fordon, vilket

påverkar den yttre miljön i huvudsak genom

utsläpp till luft och vatten samt genom buller.

För mer information avseende miljö se sid 30.

riktlinjer för bestämmande

av ersättningar till ledande

befattningshavare

Enligt ett förslag till årsstämman 2010 föreslår

styrelsen att följande riktlinjer ska gälla

fram till årsstämman 2011. Riktlinjerna skall

gälla för anställningsavtal som ingås efter

stämmans beslut samt för de fall ändringar

görs i befintliga avtal efter stämmans beslut.

Ersättningen till verkställande direktören

och koncernchefen och andra ledande befattningshavare

ska utgöras av en väl avvägd kombination

av fast lön, årlig bonus, långsiktigt

incitamentsprogram, pensionsförmåner och

övriga förmåner samt villkor vid uppsägning/

avgångsvederlag. Den sammanlagda ersättningen

bör vara marknadsmässig samt ska

vara baserad på prestation. Den fasta lönen

ska vara individuell och baserad på varje individs

ansvar, roll, kompetens och befattning.

Den årliga bonusen ska baseras på utfall av

förutbestämda finansiella och individuella

mål samt ska inte överstiga 30–50 procent av

den fasta årslönen.

En särskild ersättning kan utgå i undantagssituationer

i syfte att attrahera och behålla nyckelkompetens

eller att förmå individer att flytta

till nya tjänstgöringsorter eller nya befattningar.

Sådan ersättning ska inte kunna utgå under

längre tid än 36 månader och ska vara maximerad

till motsvarande två gånger den ersättning

befattningshavaren i annat fall skulle ha erhållit.

Styrelsen kan föreslå stämman att fatta beslut

om långsiktiga incitamentsprogram.

Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda

och för anställda i Sverige ge rätt att

erhålla pension från 65 års ålder. Vid uppsägning

från bolagets sida gäller en uppsägningstid

om 12 månader för verkställande direktören

och 6 månader för övriga ledande befattningshavare.

Avseende nya anställningsavtal

ska därutöver kunna överenskommas om

avgångsvederlag motsvarande högst 12 månaders

fast lön. Styrelsen har även möjlighet att

avvika från riktlinjerna i enskilda fall där särskilda

skäl eller behov föreligger.

Ovanstående riktlinjer är i allt väsentligt

oförändrade gentemot de riktlinjer som

antogs av årsstämman 2009. För ytterligare

information om ersättningar till ledande

befattningshavare, se not 8.

framtida utveckling

Förutom antalet tillverkade fordon påverkas

Haldex marknad av krav från kunder och lagstiftare.

Kraven bildar trender och drivkrafter

som till exempel ökad betoning av säkerhet

och miljömedvetenhet samt köregenskapernas

allt större betydelse.

Ytterligare trender som påverkar Haldex

är fordonstillverkarnas strävan att bygga

lättare fordon för att minska bränsleförbrukningen.

På marknader utanför Europa och

Nordamerika finns en tydlig trend mot ökad

efterfrågan på västerländsk teknologi. Det

gäller inte minst på stora marknader som

Indien och Kina.

Sammantaget gör trenderna mot bättre

säkerhet, miljö och köregenskaper att Haldex

marknad förväntas växa snabbare än fordonsmarknaden

generellt. För detta talar även

utvecklingen på de nya och snabbväxande

marknaderna i Asien där efterfrågan på avancerade

produkter och teknik hela tiden ökar.

moderbolaget

Koncernens moderbolag, Haldex AB, bedriver

huvudkontorsfunktioner, inklusive central

finansfunktion.

Under 2009 uppvisade Haldex AB ett

negativt rörelseresultat på 22 MSEK (–34),

men resultatet före bokslutsdispositioner och

skatt uppgick till 393 MSEK (265). Inklusive

utdelningar från koncernbolag 87 MSEK

(373), koncernbidrag 65 MSEK (35) och ett

finansnetto på –13 MSEK (–109).

Likvida medel vid årets utgång var 172

MSEK (178).

händelser efter balansdagen

Beslut fattades om att tillverkningen i två av

Hydraulics Divisions enheter i USA, kommer

att konsolideras till en fabrik. Då tillverkningen

i fabriken i Statesville, North Carolina,

flyttats till verksamheten i Rockford, Illinois,

kommer Statesvillefabriken att läggas

ned. Kostnaden för omstruktureringen kommer

att uppgå till cirka 13 MSEK, och kommer

att bokföras i första kvartalet 2010. Den

årliga besparingen uppskattas till 23 MSEK.

haldex 2009 förvaltningsberättelse | Ekonomisk redovisning

37


38

vinstdisposition

till bolagsstämmans förfogande står enligt moderbolagets balansräkning: msek

Balanserade vinstmedel 695

Årets resultat 465

styrelsen och verkställande direktören föreslår att dessa vinstmedel disponeras på följande sätt:

Till aktieägarna utdelas –

i ny räkning balanseras 1 160

nettoomsättning per division och region

msek 2009 2008

förändring,

nominellt, %

förändring,

valutajusterat, %

Commercial Vehicle Systems 3 134 4 234 –26 –34

Hydraulic Systems 1 406 2 095 –33 –39

Traction Systems 850 1 021 –17 –17

Kvarvarande verksamhet 5 390 7 350 –27 –33

Garphyttan Wire 232 1 053 e.t. e.t.

totalt 5 622 8 403 –33 –39

Nordamerika 2 550 2 961 –14 –25

Europa 2 331 3 711 –37 –39

Asien och Mellanöstern 359 458 –22 –30

Sydamerika 150 220 –32 –36

kvarvarande verksamhet 5 390 7 350 –27 –33

investeringar per division

msek 2009 2008

förändring,

nominellt, %

förändring,

valutajusterat, %

Commercial Vehicle Systems 103 232 –56 –58

Hydraulic Systems 40 88 –55 –60

Traction Systems 26 60 –57 –57

Kvarvarande verksamhet 169 381 –56 –58

Garphyttan Wire 6 21 e.t. e.t.

totalt 175 402 –57 –59

avskrivningar per division

msek 2009 2008

förändring,

nominellt, %

förändring,

valutajusterat, %

Commercial Vehicle Systems 144 160 –10 –18

Hydraulic Systems 81 74 10 1

Traction Systems 62 52 20 19

Kvarvarande verksamhet 287 286 1 –6

Garphyttan Wire – 43 e.t. e.t.

totalt 287 329 –13 –19

Ekonomisk redovisning | förvaltningsberättelse

1 160

haldex 2009


koncernens resultaträkning

2009 2008

kvarvarande avvecklad

kvarvarande avvecklad

belopp i msek

not verksamhet verksamhet haldex

verksamhet verksamhet haldex

Nettoomsättning 5 390 232 5 622 7 350 1 053 8 403

Kostnad för sålda varor 10 –4 217 –235 –4 452 –5 785 –830 –6 615

Bruttoresultat 1 173 –3 1 170 1 565 223 1 788

Försäljningskostnader 10 –582 –25 –607 –643 –93 –736

Administrationskostnader 10 –491 –19 –510 –622 –66 –688

Produktutvecklingskostnader

Övriga rörelseintäkter

10 –224 –5 –229 –271 –14 –285

och -kostnader –80 – –80 12 1 13

Realisationsvinst – 411 411

rörelseresultat –204 359 155 41 51 92

Ränteintäkter 7 – 7 5 1 6

Räntekostnader –63 – –63 –122 –3 –125

Övriga finansiella poster –42 –3 –45 –27 –1 –28

resultat före skatt –302 356 54 –103 48 –55

Skatter 11 45 –24 21 17 –5 12

Årets resultat –257 332 75 –86 43 –43

Hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare –250 –322 82 –87 43 –44

Minoritetsintresse –7 – –7 1 – 1

Resultat per aktie före utspädning, SEK 2:40 – 2:40 –1:25 – –1:25

Resultat per aktie efter utspädning, SEK 2:40 – 2:40 –1:25 – –1:25

Utdelning per aktie, SEK

Genomsnittligt antal

– – – – – –

aktier, tusental 34 020 – 34 020 33 652 – 33 652

koncernens rapport över totalresultat

belopp i msek 2009 2008

periodens resultat 75 –43

övrigt totalresultat

Förändring av säkringsreserv, efter skatt 68 –53

Säkring av nettoinvesteringar 16 –39

Omräkningsdifferens –76 182

Återvinning av omräkningsdifferens –19 –

summa övrigt totalresultat –11 90

summa totalresultat 64 47

haldex 2009

koncernen

koncernens resultaträkning | Ekonomisk redovisning

39


40

koncernen

koncernens balansräkning

belopp i msek not 2009 2008

tiLLgÅngar

anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 12 1 715 1 761

Materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

13 1 099 1 315

Derivatinstrument 16 27 –

Uppskjutna skatter 15 134 143

Långfristiga fordringar 33 31

summa anläggningstillgångar 3 008 3 250

Varulager

Kortfristiga fordringar

17 660 940

Kundfordringar 620 770

Övriga kortfristiga fordringar 18 358 278

Derivatinstrument 16 31 45

Likvida medel 19 362 431

summa omsättningstillgångar 2 031 2 464

Tillgångar som innehas för försäljning 20 – 576

totala tillgångar 5 039 6 290

eget kapitaL och skuLder

eget kapital

Aktiekapital 221 111

Tillskjutna medel 834 455

Reserver 78 88

Balanserad vinst 1 233 1 151

Hänförligt till Moderbolagets aktieägare 2 365 1 805

Minoritetsintresse 8 18

summa eget kapital 2 373 1 823

Långfristiga skulder

Långfristiga räntebärande skulder 21 847 1 097

Pensioner och liknande förpliktelser 22 374 396

Uppskjutna skatter 15 114 84

Övriga långfristiga skulder 37 30

summa långfristiga skulder 1 372 1 607

kortfristiga skulder

Kortfristiga lån 200 1 229

Leverantörsskulder 658 769

Derivatinstrument 16 27 99

Övriga avsättningar 23 108 127

Övriga kortfristiga skulder 24 301 341

summa kortfristiga skulder 1 294 2 565

Skulder som innehas för försäljning 20 – 295

totalt eget kapital och skulder 5 039 6 290

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser 5 10

Ekonomisk redovisning | koncernens balansräkning

haldex 2009


koncernens rapport över

förändringar i eget kapital

aktiekapital

tillskjutna

medel

hänförligt till aktieägare i moderbolaget

andra

reserver

omräkn.

reserv

säkringsreserv

reserv för

egna aktier

balanse­

rad vinst

del­

total

minoritet

ingående balans

1 januari 2008 111 455 112 –90 17 –42 1 294 1 857 14 1 871

Totalresultat

Årets resultat –44 –44 1 –43

Övrigt totaltresultat

Omräkningsdifferens 183 183 –1 182

Säkring av nettoinvestering –39 –39 –39

Förändring av säkerhetsreserv,

efter skatt –53 –53 –53

Summa övrigt totalresultat 0 0 0 144 –53 0 0 91 –1 90

summa totalresultat 0 0 0 144 –53 0 –44 47 0 47

Transaktioner med aktieägare

Ökning av minoritetens andel

i eget kapital

Utdelning till ägare av

4 4

moderbolaget

Summa transaktioner med

–99 –99 –99

aktieägare

utgående balans

0 0 0 0 0 0 –99 –99 4 –95

31 december 2008 111 455 112 54 –36 –42 1 151 1 805 18 1 823

ingående balans

1 januari 2009

Totalresultat

111 455 112 54 –36 –42 1 151 1 805 18 1 823

Årets resultat 82 82 –7 75

Övrigt totalresultat

Omräkningsdifferens

Återvinning av

–75 –75 –1 –76

omräkningsdifferens –19 –19 –19

Säkring av nettoinvestering

Förändring av säkerhetsreserv,

16 16 16

efter skatt 68 68 68

Summa övrigt totalresultat 0 0 0 –78 68 0 0 –10 –1 –11

summa totalresultat 0 0 0 –78 68 0 82 72 –8 64

Transaktioner med aktieägare

Nyemission

Förändring i minoritetens

110 378 488 488

andel i eget kapital –2 –2

Utdelning

Summa transaktioner med

0 0

aktieägare

utgående balans

110 378 0 0 0 0 0 488 –2 486

31 december 2009 221 834 112 –24 32 –42 1 233 2 365 8 2 373

haldex 2009

koncernen

total

koncernens rapport över förändringar i eget kapital | Ekonomisk redovisning

41


42

koncernen

koncernens kassaflödesanalys

belopp i msek 2009 2008

kassaflöde från rörelsen

Rörelseresultat1) 155 92

Återläggning av av- och nedskrivningar 343 392

Erlagda räntor –108 –143

Resultat avyttring av andelar i dotterbolag –411 1

Betalda skatter

Kassaflöde från den löpande verksamheten

7 –61

före förändringar i rörelsekapitalet –14 281

Rörelsekapitalförändring

Kortfristiga fordringar 138 22

Varulager 262 142

Rörelseskulder –197 412

Rörelsekapitalförändring 203 576

kassaflöde från rörelsen 2) 189 857

kassaflöde från investeringar

Investeringar i anläggningar –169 –392

Företagsförvärv – –554

Köpeskilling från försäljning av dotterbolag 827 4

kassaflöde från investeringar3) 658 –942

kassaflöde från finansiering

Utdelning till Haldex ABs aktieägare – –99

Räntebärande skulder –1 411 409

Nyemission 498 –

Förändring av långfristiga fordringar –2 15

kassaflöde från finansiering4) –915 325

Årets förändring av likvida medel

exklusive valutadifferenser –68 240

Likvida medel vid periodens början 431 182

Valutakursdifferens på likvida medel –1 9

Likvida medel vid periodens slut 362 431

1) Rörelseresultatet för Haldexkoncernens kvarvarande verksamhet var –204 MSEK (41) och för avvecklad verksamhet 359 MSEK (51).

2) Kassaflödet från den löpande verksamheten för Haldexkoncernens kvarvarande verksamhet var 254 MSEK (730) och för avvecklad verksamhet –65 MSEK (127).

3) Kassaflödet från investeringsverksamheten för Haldexkoncernens kvarvarande verksamhet var 661 MSEK (–922) och för avvecklad verksamhet –3 MSEK (–20).

4) Kassaflödet från finansieringsverksamheten för Haldexkoncernens kvarvarande verksamhet var –915 MSEK (325) och för avvecklad verksamhet – MSEK (–).

Ekonomisk redovisning | koncernens kassaflödesanalys

haldex 2009


noter koncernen

not 1 aLLmän information

Haldex AB (Moderbolaget) och dess dotterbolag utgör tillsammans

Haldexkoncernen. Haldex tillhandahåller egenutvecklade och innovativa

lösningar till den globala fordonsindustrin. Huvudinriktningen är

produkter relaterade till fordonsdynamik, säkerhet och miljö.

Haldex AB (publ), organisationsnummer 556010­1155, är ett

registrerat aktiebolag med säte i Stockholm, Sverige. Huvudkontorets

adress är Haldex AB, Box 7200, 103 88 Stockholm.

Haldex AB:s aktier är noterade på OMX Stockholmsbörsen,

Mid Cap.

not 2 sammanfattning av viktiga

redovisningsprinciper

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International

Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de är antagna av EU.

Vidare har Årsredovisningslagen och Rådet för Finansiell Rapportering,

RFR1.2 ”Kompletterande redovisningsregler för koncerner” tillämpats.

Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor som även

utgör rapporte-ringsvalutan för moderbolaget och för koncernen. Det

innebär att de finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. Alla

belopp redovisas i MSEK om inte annat anges.

Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvärden

förutom vissa finansiella tillgångar och skulder som värderas till

verkligt värde.

Resultaträkningen är upprättad i funktionsindelad form i enlighet

med IAS 1 vilket speglar den interna rapporteringen och ger en tydlig

bild av företagets resultat.

2.1 koncernredovisning

dotterbolag

Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och de bolag i vilka

moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 procent av

röstvärdet eller på annat sätt har bestämmande inflytande. Dotterbolagen

inkluderas i koncernen från och med den dag då det bestämmande

inflytandet överförs till koncernen. Avyttrade bolag ingår i koncernens

redovisning till och med tidpunkten för avyttringen. Bolag som förvärvas

under löpande år ingår i koncernens redovisning från och med förvärvstidpunkten.

Minoritetens andel av eget kapital redovisas som

separat post inom eget kapital.

Koncernredovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden. Denna

innebär att dotterbolagens tillgångar och skulder redovisas till verkliga

värden på förvärvsdagen enligt en förvärvsanalys. I analysen fastställs

dels anskaffningsvärdet för andelarna eller rörelsen, dels det verkliga

värdet på förvärvsdagen av förvärvade identifierbara tillgångar samt

övertagna skulder och eventualförpliktelser. Anskaffningsvärdet för

dotterföretagsaktierna respektive rörelsen utgörs av de verkliga värdena

per överlåtelsedagen för tillgångar, uppkomna eller övertagna skulder

och emitterade egetkapitalinstrument som lämnats som vederlag i

utbyte mot förvärvade nettotillgångar samt transaktionskostnader som

är direkt hänförbara till förvärvet. Överstiger anskaffningsvärdet för

koncernen

verksamheten det verkliga värdet av förvärvade nettotillgångar, redovisas

skillnaden som goodwill. Om anskaffningsvärdet understiger verkligt

värde av förvärvade nettotillgångar redovisas mellanskillnaden

direkt i resultaträkningen.

Koncerninterna transaktioner och balansposter samt orealiserade

vinster och förluster på transaktioner mellan koncernföretag elimineras.

Alfdex AB är samägt med Alfa Laval där parterna äger 50 procent

var. Bolaget konsolideras enligt klyvningsmetoden.

2.2 omräkning av utländsk valuta

Haldexkoncernens funktionella valuta och presentationsvaluta är

svenska kronor (SEK).

transaktioner och balansposter

Transaktioner i utländsk valuta omräknas till SEK enligt de valutakurser

som gäller på transaktionsdagen. Valutavinster och -förluster som

uppkommer vid betalning av sådana transaktioner och vid omräkning

av monetära tillgångar och skulder till balansdagskurs, redovisas i resultaträkningen.

Transaktioner som uppfyller kraven för säkringsredovisning

redovisas i eget kapital.

dotterbolag

Omräkning av utländska dotterbolags balans­ och resultaträkningar

sker genom att tillgångar och skulder omräknas till balansdagens kurs

medan intäkter och kostnader omräknas till årets genomsnittskurs.

Omräkningsdifferenser som är en effekt av att utländska dotterbolags

nettotillgångar omräknas till olika kurs vid årets början respektive vid

årets slut redovisas direkt i omräkningsreserven i eget kapital.

Valutadifferenser på lån och andra valutainstrument som identifieras

som säkringar för nettoinvesteringar i utländsk valuta redovisas

direkt i omräkningsreserven i eget kapital.

2.3 intäktsredovisning

Intäkter från försäljning av varor och tjänster redovisas i samband med

leverans till kunden enligt ingångna leveransvillkor då de huvudsakliga

riskerna och rättigheterna som är förknippade med ägandet bedöms ha

övergått till köparen. Intäkterna redovisas till verkligt värde och har i

förekommande fall reducerats med värdet av lämnade rabatter samt

varureturer. Intäktsredovisning för utvecklingsuppdrag redovisas i takt

med färdigställandegrad i de fall det ekonomiska utfallet av utvecklingsuppdraget

kan beräknas på ett tillförlitligt sätt (successiv vinstavräkning).

Färdigställandegraden bestäms utifrån nedlagda uppdragsutgifter

i förhållande till uppdragets totala beräknade uppdragsutgifter.

Koncerninterna transaktioner elimineras i sin helhet.

2.4 Leasing

Leasing klassificeras i koncernredovisningen antingen som finansiell

leasing eller operationell leasing beroende på om företaget har alla de

risker och fördelar som är förknippade med ägandet av den underliggande

tillgången. Redovisning av finansiell leasing medför att anläggningstillgången

upptas som tillgångspost i balansräkningen och att leasingförpliktelsen

redovisas som skuld i balansräkningen. Anläggningstillgångar

skrivs av enligt plan över nyttjandeperioden medan leasing-

haldex 2009 noter koncernen | Ekonomisk redovisning

43


44

koncernen

betalningarna redovisas som räntekostnad och amortering av skulden.

Vid operationell leasing redovisas inte någon tillgångs- eller skuldpost i

balansräkningen.

I resultaträkningen kostnadsförs leasingavgiften linjärt över leasingperioden.

2.5 materiella anläggningstillgångar

Med materiella anläggningstillgångar avses byggnader (kontor, fabriker,

lager), mark och markanläggningar, maskiner, samt verktyg och

installationer. Dessa tillgångar värderas till anskaffningsvärde med

avdrag för avskrivningar och eventuell nedskrivning. Avskrivningar

enligt plan baseras på anläggningarnas anskaffningsvärde och nyttjandeperioden.

Av­skrivningstiden för byggnader uppgår till 25–50 år.

Maskiner och inventarier skrivs normalt av på 3–10 år medan tyngre

maskinutrustning har en ekonomisk livslängd på 20 år. Inga avskrivningar

görs på mark. Tillgångarnas restvärden och nyttjandeperioder

prövas varje balansdag och justeras vid behov.

2.6 immateriella tillgångar

produktutveckling

Enligt IAS 38 redovisas utgifter för utveckling av nya produkter som

immateriella anläggningstillgångar då de uppfyller följande kriterier;

det är sannolikt att tillgången kommer att leda till framtida ekonomiska

fördelar för koncernen; anskaffningsvärdet kan beräknas på ett

tillförlitligt sätt; bolaget har för avsikt att färdigställa tillgången samt

har tekniska, finansiella resurser att fullfölja utvecklingen. Dokument

för att styrka gjorda aktiveringar kan vara affärsplaner, budget samt

bolagets bedömning av framtida utfall. Anskaffningsvärdet är summan

av de direkta och indirekta utgifter som uppkommer från och med den

tidpunkt då den immateriella tillgången uppfyller ovannämnda kriterier.

Immateriella tillgångar redovisas till anskaffningsvärdet med

avdrag för ackumulerade avskrivningar samt eventuella nedskrivningar.

Avskrivning påbörjas när tillgången kan börja användas och

sker i takt med bedömd nyttjandeperiod och i relation till de ekonomiska

fördelarna som beräknas genereras av produktutvecklingen.

Nyttjandeperioden bedöms som regel inte kunna överstiga fem år.

varumärken, licenser och patent

Varumärken, licenser och patent redovisas till anskaffningsvärde minskat

med ackumulerade avskrivningar samt eventuella nedskrivningar.

Varumärken, licenser och patent, som förvärvats genom ett rörelseförvärv,

redovisas till verkligt värde på förvärvsdagen. Varumärken, licenser

och patent har en bestämbar nyttjandeperiod över vilken avskrivningar

sker linjärt för att fördela kostnaden i resultaträkningen.

Bedömd nyttjandeperiod på licenser och patent bedöms uppgå till

mellan 3–15 år. Bedömd nyttjandeperiod för varumärken bedöms

uppgå till 20 år.

kundrelationer

Kundrelationer vilka förvärvats genom rörelseförvärv redovisas till

verkligt värde på förvärvsdagen och redovisas till anskaffningsvärde

minskat med ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

Kundrelationer har en bestämbar nyttjandeperiod vilken uppskattats

till mellan 11–17 år. Avskrivning sker linjärt över kundrelationernas

bedömda nyttjandeperiod.

Ekonomisk redovisning | noter koncernen

programvara och it-system

Förvärvade programvarulicenser och kostnader för utveckling av programvara

som bedöms generera framtida ekonomiska fördelar för koncernen

i mer än tre år aktiveras och skrivs av under den bedömda nyttjandeperioden

(3–5 år).

goodwill

Goodwill är det värde med vilket anskaffningsvärdet för en tillgång

överstiger tillgångens verkliga värde. Goodwill som uppstår i samband

med förvärv av dotterbolag redovisas som immateriell tillgång.

Goodwill har en obestämbar nyttjandeperiod och prövning för

nedskrivning sker minst årligen.

2.7 finansiella instrument

Koncernen klassificerar sina finansiella instrument i följande kategorier:

finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen,

lånefordringar och kundfordringar, finansiella instrument

som hålles till förfall och finansiella tillgångar som kan säljas. Klassificeringen

är beroende av för vilket syfte instrumenten förvärvades. Ledningen

fastställer klassificeringen av instrumenten vid den första redovisningen

och omprövar detta beslut vid respektive rapporteringstillfälle.

Koncernen hade under räkenskapsåret finansiella instrument tillhörande

finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen,

samt lånefordringar och kundfordringar.

finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via

resultaträkningen

Denna kategori har två underkategorier: finansiella tillgångar som

innehas för handel och sådana som från första början hänförs till kategorin

värderade till verkligt värde via resultaträkningen. En finansiell

tillgång klassificeras i denna kategori om den förvärvas huvudsakligen i

syfte att säljas inom kort eller om denna klassificering bestäms av ledningen.

Derivatinstrument kategoriseras också som innehav för handel

om de inte är identifierade som säkringar.

Lånefordringar och kundfordringar

Lånefordringar och kundfordringar är icke-derivata finansiella tillgångar

med fastställda eller fastställbara betalningar som inte är noterade

på en aktiv marknad. Utmärkande är att de uppstår när koncernen

tillhandahåller pengar, varor eller tjänster direkt till kund utan

avsikt att handla med uppkommen fordran. De ingår i omsättningstillgångar

med undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader

efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar.

redovisning av derivatinstrument

Derivatinstrument redovisas i balansräkningen per kontraktsdagen och

värderas till verkligt värde, både initialt och vid efterföljande omvärderingar.

Metoden för att redovisa den vinst eller förlust som uppkommer

vid varje omvärderingstillfälle beror på om derivatet identifieras

som ett säkringsinstrument och, om så är fallet, karaktären hos den

post som säkrats. Koncernen identifierar vissa derivat som antingen:

1) säkring av verkligt värde av tillgång eller skuld; 2) säkring av prognostiserade

flöden (kassaflödessäkring) eller 3) säkring av nettoinvestering

i en utlandsverksamhet. För att kvalificera till säkringsredovisning

krävs viss dokumentation beträffande säkringsinstrumentet och dess

förhållande till den säkrade posten. Koncernen dokumenterar även

haldex 2009


mål och strategier för riskhantering och säkringsåtgärder tillsammans

med en bedömning av säkringsrelationens effektivitet när det gäller att

utjämna förändringar i verkligt värde eller kassaflöde för säkrade poster,

både vid säkringens början och löpande.

säkring av verkligt värde

Förändringar i verkligt värde på derivat identifierade som säkring av

verkligt värde, och som uppfyller villkoren på säkringsredovisning,

redovisas i resultaträkningen tillsammans med förändringar i verkligt

värde på den tillgång eller skuld som gett upphov till den säkrade risken.

kassaflödessäkring

Kassaflödessäkring tillämpas på prognostiserade flöden av försäljning.

Den del av förändringar i verkligt värde av derivat som uppfyller villkoren

för säkringsredovisning redovisas direkt i eget kapital. Den

in effektiva delen av vinsten eller förlusten redovisas direkt i resultaträkningen

bland finansiella poster. Det orealiserade resulatet som

ackumuleras i eget kapital återförs och redovisas i resultaträkningen

när den säkrade posten påverkar resultatet (till exempel när den prognostiserade

försäljningen som är säkrad äger rum).

Om säkringsinstrumenten inte längre uppfyller kraven försäkringsredovisning,

säljs eller avslutas, kvarstår eventuella ackumulerade

vinster eller förluster i eget kapital och resultatförs samtidigt som den

prognostiserade transaktionen slutligen redovisas i resultaträkningen.

När en prognostiserad transaktion inte längre förväntas ske, överförs

den ackumulerade vinst eller förlust som redovisats i eget kapital,

omedelbart till resultaträkningen.

säkring av nettoinvestering

Ackumulerade vinster eller förluster vid omvärdering av säkringar för

nettoinvesteringar och som uppfyller villkoren på säkringsredovisning,

redovisas i eget kapital. När verksamheter avyttras överförs ackumulerade

effekter till resultaträkningen och påverkar koncernens nettoresultat

av avyttringen.

Beräkning av verkligt värde

Verkligt värde på finansiella instrument som handlas på en aktiv marknad

(till exempel marknadsnoterade derivatinstrument samt finansiella

tillgångar som innehas för handel och finansiella tillgångar som kan

säljas) baseras på noterade marknadspriser på balansdagen. Noterat

marknadspris som används för koncernens finansiella tillgångar är den

aktuella köpkursen, använt noterat marknadspris för finansiella skulder

är den aktuella säljkursen. De instrument som koncernen har,

handlas till 100 procent på en aktiv marknad.

2.8 varulager

Varulager värderas till det lägsta av anskaffningskostnaden enligt principen

först­in­först­ut (FIFU) och nettoförsäljningsvärdet.

Anskaffningsvärdet för egentillverkade varor och pågående arbete

består av råmaterial, direkt lön, andra direkta kostnader och indirekta

tillverkningskostnader baserade på normal tillverkningskapacitet.

2.9 kundfordringar

Fordringar upptas till det belopp som efter individuell bedömning

beräknas bli betalt.

koncernen

2.10 Likvida medel

I likvida medel ingår kassa, banktillgodohavanden och övriga kortfristiga

placeringar med förfallodag inom tre månader samt checkräkningskredit.

I balansräkningen redovisas checkräkningskredit som

upplåning bland kortfristiga skulder.

2.11 fordringar och skulder

Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens

kurs. Kursvinster och kursförluster avseende operativa valutaflöden

redovisas i rörelseresultatet. Korta och långfristiga räntebärande skulder

är i balansräkningen upptagna till nominellt belopp.

2.12 avsättningar

Avsättningar redovisas i balansräkningen när koncernen har framtida

åtaganden till följd av en inträffad händelse som med sannolikhet

kommer att resultera i utgifter som rimligen kan uppskattas. Avsättningar

för omstruktureringskostnader redovisas när koncernen har

presenterat en plan för åtgärdernas genomförande och planen kommunicerats

till berörda parter.

2.13 ersättningar till anställda

pensionsförpliktelser

Inom koncernen finns både förmånsbestämda och avgiftsbestämda

pensionsplaner. Förvaltningen av tillgångsmassan sköts av tredje part

hos fondförvaltare, försäkringsbolag eller banker. Finansiering sker

genom avgifter och redovisas i resultaträkningen. Avgifternas storlek

baseras på aktuariella beräkningar som görs en gång per år.

Förmånsbestämda planer anger vilket belopp en anställd kan förvänta

sig att erhålla efter pensionering beräknat på faktorer såsom

ålder, tjänstgöringstid och framtida lön. Den verkliga skulden, netto

eventuella förvaltningstillgångar och ej redovisade aktuariella vinster

eller förluster, redovisas i balansräkningen.

Avgiftsbestämda pensionsplaner omfattar huvudsakligen ålderspension,

sjukpension och familjepension och innebär att en bestämd

avgift, vanligen uttryckt som procent av aktuell lön, betalas till en separat

juridisk enhet. Enligt dessa planer står den anställde för risken

medan koncernen inte har några ytterligare förpliktelser om fondens

tillgångar skulle sjunka. Ingen skuld redovisas i balansräkningen.

Den skuld som redovisas i balansräkningen avseende förmånsbaserade

pensionsplaner är nuvärdet av den förmånsbaserade förpliktelsen

på balansdagen minskat med det verkliga värdet på förvaltningstillgångarna,

justerat för ej redovisade aktuariella vinster/förluster. Förmånsbestämda

pensionsförpliktelser beräknas årligen av oberoende

aktuarier med användning av den så kallade projected unit credit

metoden. Nuvärdet av förpliktelsen fastställs genom diskontering av

uppskattade framtida kassaflöden.

Aktuariella vinster/förluster som uppstår från erfarenhetsbaserade

justeringar och förändringar i aktuariella antaganden överstigande det

högre av 10 procent av värdet på förvaltningstillgångarna och 10 procent

av den förmånsbestämda förpliktelsen, kostnads- eller intäktsförs över de

anställdas genomsnittliga återstående tjänstgöringstid enligt den så kallade

korridormetoden. Ingen skuld redovisas därför i balansräkningen.

Svenska koncernbolag tillämpar UFR 4, vilket innebär att skatt på

pensionskostnader beräknas på skillnaden mellan pensionskostnader

enligt IAS 19 och pensionskostnader enligt svenska regler.

haldex 2009 noter koncernen | Ekonomisk redovisning

45


46

koncernen

aktierelaterade ersättningar

Koncernen har en aktierelaterad ersättningsplan i form att ett incitamentsprogram

riktat till ledande befattningshavare och nyckelpersoner.

Företaget erhåller tjänster från de anställda som vederlag för egetkapitalinstrument

(optioner) i koncernen.

Verkligt värde på den tjänst som berättigar anställda tilldelning av

optioner kostnadsförs och baseras på verkligt värde på de tilldelade

optionerna. Kostnaden fördelas över intjänandeperioden, dvs. den

period under vilken de angivna intjänandevillkoren skall uppfyllas. För

ytterligare information om incitamentsprogrammet se not 8, Ersättning

till ledande befattningshavare.

2.14 skatter

Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatter

redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion

redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt

redovisas i eget kapital.

Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt

år baserat på gällande skattesatser. Hit hör även justering av aktuell

skatt hänförlig till tidigare perioder.

Uppskjuten skatt beräknas med utgångspunkt i temporära skillnader

mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder.

Värdering av uppskjuten skatt baserar sig på att redovisade värden

på tillgångar och skulder förväntas bli realiserade eller reglerade. En

värdering görs baserat på de skattesatser och skatteregler som har beslutats

eller avisterats per balansdagen. Uppskjutna skattefordringar avseende

underskottsavdrag redovisas i den mån det är sannolikt att dessa

kommer att kunna utnyttjas.

2.15 kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys upprättas enligt indirekt metod. Denna innebär att

rörelseresultatet justeras för transaktioner som inte medfört in eller utbetalningar

under perioden samt för eventuella intäkter och kostnader som

hänförs till investerings­ eller finansieringsverksamhetens kassaflöden.

2.16 statliga stöd

Erhållna statliga stöd vilka är kopplade till förvärv av anläggningstillgång

har reducerat tillgångens anskaffningsvärde. Det innebär att tillgången

har redovisats till ett nettoanskaffningsvärde på vilket avskrivningarnas

storlek har beräknats.

2.17 avvecklade verksamheter

Den 25 december 2008 träffade Haldex en överenskommelse med

Suzuki Metal Industry Co Ltd, en japansk tillverkare av ståltrådsprodukter,

om att avyttra divisionen Garphyttan Wire.

Haldex har därför upprättat sin bokslutsrapport i enlighet med

IFRS 5, Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och avvecklade

verksamheter. I koncernens resultaträkning redovisas fortsatt verksamhet

och avvecklad verksamhet separat.

Koncernens balansräkning för 2008 visar tillgångar och skulder

som innehas för försäljning på egna rader i balansräkningen.

Det är inte möjligt att jämföra de uppgifter som redovisas för de

avvecklade verksamheterna med uppgifterna för divisionen Garphyttan

Wire, eftersom olika fördelningar av koncernmedel ingår i siffrorna

för divisionerna.

Ekonomisk redovisning | noter koncernen

2.18 ändringar i redovisningsprinciper och upplysningar

nya och ändrade standarder som tillämpats av koncernen

från 1 januari 2009

IAS 1 (omarbetad) – Utformning av finansiella rapporter

Förändringar i eget kapital, som inte avser transaktioner med aktieägare,

skall redovisas skilt från förändringar i eget kapital som avser

sådana transaktioner, i en rapport över totalresultat.

Alla ägarrelaterade förändringar i eget kapital presenteras därför

i ”Koncernens förändringar i eget kapital”, medan de förändringar

i eget kapital som inte avser transaktioner med aktieägare, redovisas

in ”Koncernens rapport över totalresultat”.

Ändringen av redovisningsprincipen påverkar enbart presentationen

och har ingen inverkan på resultat per aktie. Jämförelsesiffror har

omräknats.

IFRS 2 (ändring) – Aktierelaterade ersättningar

Förändringen i standarden behandlar intjäningsvillkor och indragningar.

Intjäningsvillkor definieras som enbart tjänstgöringsvillkor

och prestationsvillkor och skall beaktas när verkligt värde per tilldelningsdagen

fastställs för transaktioner med anställda. Förändringen

i standarden påverkar inte antalet optioner som förväntas bli intjänade

eller värderingen av dessa efter tilldelningsdagen.

nya och ändringar i standarder och tolkningar som ännu inte

trätt i kraft

Vid upprättandet av koncernredovisningen per 31 december 2009

har ett flertal standarder och tolkningar publicerats vilka ännu inte

trätt ikraft. På grund av det stora antalet förändringar har fokus varit

att ge en preliminär bedömning av de standarder och uttalanden som

bedöms kan få påverkan på Haldex ABs finansiella rapporter:

IFRS 3 (ändring) – Rörelseförvärv

Ändringen påverkar redovisningen av framtida förvärv, bland annat

vad avser redovisning av transaktionskostnader, eventuella villkorade

köpeskillingar och successiva förvärv. Koncernen kommer att tillämpa

standarden från och med det räkenskapsår som påbörjas 1 januari

2010. Ändringen av standarden kommer inte att innebära någon effekt

på tidigare förvärv men kommer att påverka koncernens redovisning

av framtida transaktioner.

IAS 38 (ändring) – Immateriella tillgångar

Förändringen innebär ett förtydligande vid värdering till verkligt värde

av en immateriell tillgång som förvärvats i ett rörelseförvärv. I och med

förändringen kommer immateriella tillgångar att grupperas och

behandlas som en tillgång om dessa har liknande nyttjandeperioder.

Koncernen kommer att tillämpa standarden från och med det räkenskapsår

som påbörjas 1 januari 2010. Ändringen bedöms inte ha någon

väsentlig inverkan på koncernens finansiella rapporter.

IAS 36 (förtydligande) – Nedskrivningar

Förtydligandet klargör att den största kassagenererande enhet på vilken

goodwill skall fördelas i syfte att pröva nedskrivningsbehov är ett rörelsesegment

enligt definition i punkt 5 i IFRS 8. Förtydligande påverkar inte

den nivå på vilken goodwill prövas för nedskrivningsbehov i koncernen.

haldex 2009


not 3 viktiga uppskattningar och antaganden

Koncernredovisningen innehåller vissa bedömningar och antaganden

om framtiden. Dessa baseras dels på historisk erfarenhet och dels på

förväntningar på framtida händelser. De områden, där risken för framtida

justeringar av redovisade värden är som störst, nämns härunder.

goodwill

Till följd av implementeringen av IFRS 3 sker ingen avskrivning på

goodwill.

Under 2009 har koncernens goodwill prövats. Prövningen genomförs

på divisionsnivå (Commercial Vehicle Systems och Hydraulic Systems),

vilket bedöms utgöra de kassagenererande enheterna. Prövningarna

genomförs genom att diskontera framtida flöden och därigenom beräkna

ett värde. Värdet ställs mot bokfört värde på de två divisionernas goodwill.

Haldex omsättning och avkastning har historiskt haft en mycket

stark korrelation med antalet producerade enheter av lastbilar och släpvagnar.

Beräkningen av framtida kassaflöden är därför baserad på officiella

prognoser över framtida tillverkning av lastbilar och släpvagnar.

Dock har hänsyn tagits till Haldex historiska finansiella prestationer och

förväntade framtida fördelar genom nuvarande förbättringsprogram.

Vid diskontering av framtida förväntade kassaflöden har en genomsnittlig

kapitalkostnad (WACC) efter skatt använts, för närvarande

13 procent. Den genomsnittliga kostnaden för kapital har baserats på

följande antaganden:

• Riskfri ränta: Tioårig svensk statlig obligationsränta

• Marknadens riskpremie: 5 procent

• Betavärde: Fastställt betavärde för Haldex

• Räntekostnad: Har beräknats som en vägd ränta utifrån koncernens

finansieringsstruktur i olika valutor, beaktat med en lånepremie

• Skattesats: Enligt respektive lands skattesats

Prövningarna av goodwill genomförda under 2009 uppvisade inte

något nedskrivningsbehov. En förändring av diskonteringsräntan med

en procent eller minskning av kassaflödet med tio procent förändrar

inte resultatet av prövningarna.

produktutvecklingsprojekt

Haldex kapitaliserar kostnader hänförliga till utvecklingsprojekt.

Utvecklingsprojektens eventuella nedskrivningsbehov prövas varje år

eller när det finns indikationer på en värdeminskning. Prövningen

baseras på förväntade framtida kassaflöden och korresponderade produktionskostnader.

Vid en negativ avvikelse på framtida volymer, priser

eller kostnader gentemot framtida prognoser kan ett nedskrivningsbehov

uppstå.

Produktutvecklingsprojekt anses vara en naturlig del av Haldex

dagliga affärsverksamhet. Generellt genomförs därför prövningarna av

produktutvecklingsprojekten med samma antaganden (WACC) som

testen av goodwill. Dock uppvisar individuella riskbedömningar olika

risker i olika projekt och därför justeras diskonteringsräntan utifrån

den bedömda risken i de olika projekten. Produktutvecklingsprojekt

med en högre bedömd risk prövas med en högre diskonteringsränta

relativt ett projekt med en bedömd lägre risk.

En förändring av diskonteringsräntan med en procent eller en

minskning av kassaflödet med tio procent förändrar inte resultatet av

prövningen.

haldex 2009

inkomstskatter

Koncernen betalar skatt i olika länder. För respektive skattesubjekt inom

koncernen görs detaljberäkningar avseende framtida skattebetalningar.

Koncernen redovisar fastställda uppskjutna skatteskulder utifrån en

bedömning av troligt utfall och för uppskjutna skattefordringar utifrån

bedömd sannolikhet att kunna utnyttja dessa mot framtida beskattningsbara

vinster. Om det slutliga utfallet skiljer sig från denna bedömning

kommer en sådan avvikelse att påverka den nuvarande och uppskjutna

skattefordran och skuld i perioden då den slutliga skatten fastställs.

garantireserver

Koncernen prövar kontinuerligt värdet av avsatta reserver i relation till

beräknat behov. Garantireserven utgjorde 1,5 procent (0,9) av nettoomsättningen

per den 31 december 2009.

pensioner

Den i balansräkningen redovisade pensionsskulden är aktuarieberäknad

och baseras på antaganden som görs årligen. Dessa antaganden är

redovisade i not 22.

En förändring om 0,25 procentenheter på respektive lands diskonteringsränta

påverkar nuvärdet av koncernens pensionsförpliktelser

med cirka 70 MSEK. Cirka 70 % av koncernens totala pensionsförpliktelse

tillhör koncernens brittiska bolag varför störst känslighet ligger

i rörelser i den brittiska räntan.

not 4 segmentsrapportering

koncernen

Rörelsesegment rapporteras på ett sätt som motsvaras av hur den

interna rapporteringen lämnas till koncernens högsta verkställande

beslutsfattare.

Koncernen har delat in sin verksamhet i tre divisioner, CVS,

Hydraulics, och Traction. Dessa divisioner utgör rörelsesegmenten

mot bakgrund av att det är på denna nivå uppföljning av koncernens

resultat sker och strategiska beslut fattas.

Rörelsesegmenten erhåller sina intäkter från tillverkning och försäljning

av varor såsom beskrivs nedan:

Commercial Vehicle Systems – utvecklar, tillverkar och säljer

bromssystem till tunga lastbilar, släpvagnar och bussar.

Hydraulic Systems – utvecklar, tillverkar och säljer hydrauliska

lyftsystem och drivsystem för industriella fordon samt utvecklar,

tillverkar och säljer pumpar vilka pumpar smörjolja, kylvatten och

bränsle i dieselmotorer.

Traction Systems – tillverkar elektroniskt reglerbara system för

fyrhjulsdrift till bilar, så kallat AWD­system.

Utvärdering av ett rörelsesegments resultat utgår från ett justerat

EBIT, dvs. poster av engångskaraktär, omstruktureringskostnader samt

avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden exkluderas.

Tillgångar och skulder som inte har fördelats ut på segment är uppskjutna

skattefordringar och uppskjutna skatteskulder samt finansiella

placeringar, finansiella fordringar och finansiella skulder.

Ingen enskild kund svarar för mer än 10 procent av de totala intäkterna

i koncernen som helhet.

Kundernas lokalisering utgör grunden för omsättning per geografiskt

område. Informationen avseende segmentens tillgångar och periodens

investeringar är baserade på geografiska områden grupperade

efter var tillgångarna är lokaliserade.

noter koncernen | Ekonomisk redovisning

47


48

koncernen

forts. not 4 segmentsrapportering

msek helår 2009 helår 2008 helår 2009 helår 2008

commercial vehicle systems hydraulic systems

Nettoomsättning 3 134 4 234 Nettoomsättning 1 406 2 095

Rörelseresultat¹ –60 4 Rörelseresultat¹ –47 146

Rörelseresultat –112 –92 Rörelseresultat –91 105

Rörelsemarginal, % ¹ –1,9 0 Rörelsemarginal, % ¹ –3,4 7,0

Rörelsemarginal, % –3,6 –2,2 Rörelsemarginal, % –6,5 5,0

Tillgångar 2 285 2 546 Tillgångar 1 768 2 028

Skulder 527 641 Skulder 485 628

Avkastning sysselsatt kapital, % ² –5,1 –3,9 Avkastning sysselsatt kapital, % ² –5,0 8,2

Investeringar 103 232 Investeringar 40 88

Avskrivningar 144 160 Avskrivningar 81 74

Antal anställda² 2 169 2 856 Antal anställda ² 1 635 2 335

garphyttan Wire traction systems

Nettoomsättning 232 1 053 Nettoomsättning 850 1 021

Rörelseresultat1 –54 59 Rörelseresultat¹ 29 41

Rörelseresultat –54 56 Rörelseresultat 26 38

Rörelsemarginal, %¹ –23,1 5,6 Rörelsemarginal, % ¹ 3,4 4,0

Rörelsemarginal, % –23,1 5,3 Rörelsemarginal, % 3,1 3,7

Tillgångar – 556 Tillgångar 366 369

Skulder – 169 Skulder 218 231

Avkastning sysselsatt kapital, % ² – 12,6 Avkastning sysselsatt kapital, % ² 12,7 16,9

Investeringar 6 21 Investeringar 26 60

Avskrivningar – 43 Avskrivningar 62 52

Antal anställda² 173 474 Antal anställda ² 304 339

ofördelat koncernen

Nettoomsättning – – Nettoomsättning 5 622 8 403

Rörelseresultat¹ – – Rörelseresultat¹ –131 250

Rörelseresultat 386 –14 Rörelseresultat 155 92

Rörelsemarginal, % ¹ – – Rörelsemarginal, % ¹ –2,3 3,0

Rörelsemarginal, % – – Rörelsemarginal, % 2,8 1,1

Tillgångar 621 792 Tillgångar 5 039 6 290

Skulder 1 436 2 799 Skulder 2 666 4 467

Avkastning sysselsatt kapital, % ² – – Avkastning sysselsatt kapital, % ² 3,9 2,4

Investeringar – – Investeringar 175 402

Avskrivningar – – Avskrivningar 287 329

Antal anställda ² – – Antal anställda ² 4 281 6 004

1 Exklusive omstruktureringskostnader, kostnader av engångskaraktär och avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden.

2 Rullande 12 månader

fördelat per geografiskt område

2009 nordamerika europa

asien och

mellanöstern sydamerika koncernen

Nettoomsättning 2 588 2 477 396 161 5 622

Tillgångar 2 169 2 238 471 161 5 039

Investeringar 54 109 10 2 175

2008 nordamerika europa

asien och

mellanöstern sydamerika koncernen

Nettoomsättning 3 189 4 423 510 281 8 403

Tillgångar 1 775 3 634 732 149 6 290

Investeringar 94 243 11 54 402

Ekonomisk redovisning | noter koncernen

haldex 2009


not 5 kostnader fördeLade per kostnadssLag

2009 2008

Direkta materialkostnader –3 016 –4 573

Personalkostnader –1 560 –2 040

Avskrivningar –343 –360

Övriga rörelsekostnader –959 –1 338

Summa rörelsekostnader –5 878 –8 311

not 6 medeLantaL anstäLLda

kvinnor män

totalt

2009 kvinnor män

Sverige 197 601 798 262 1 018 1 280

USA 384 840 1 224 501 1 140 1 641

Kina 120 545 665 379 825 1 204

Tyskland 78 274 352 64 356 420

Storbritannien 31 251 282 75 363 438

Indien 24 222 246 19 234 253

Mexiko 76 159 235 53 160 213

Ungern 93 73 166 99 88 187

Brasilien 35 122 157 40 138 178

Frankrike 25 49 74 19 48 67

Kanada 8 17 25 9 19 28

Italien 8 7 15 9 19 28

Polen 3 8 11 4 13 17

Spanien 5 4 9 9 8 17

Österrike 2 5 7 6 9 15

Sydkorea 1 7 8 1 8 9

Belgien - 4 4 2 4 6

Ryssland - 3 3 - 3 3

haldex 2009

koncernen

totalt

2008

1 090 3 191 4 281 1 551 4 453 6 004

noter koncernen | Ekonomisk redovisning

49


50

not 7 Löner och andra ersättningar

2009

2008

koncernen

löner och

ersättningar

löner och

ersättningar

varav styrelse, vd

och andra ledande

befattningshavare

varav styrelse, vd

och andra ledande

befattningshavare

sociala

kostnader

sociala

kostnader

varav

pensionskostnader

Sverige 275 19 141 42

USA 434 8 160 15

Tyskland 133 2 58 11

Storbritannien 115 7 14 4

Kina 45 5 0 0

Frankrike 27 2 12 0

Mexiko 18 1 3 0

Ungern 17 1 5 0

Brasilien 14 2 10 0

Indien 9 1 0 0

Italien 9 0 4 3

Kanada 7 0 3 0

Österrike 6 2 3 0

Belgien 4 0 0 0

Spanien 4 0 1 0

Sydkorea 3 1 0 0

Polen 2 0 0 0

Ryssland 1 0 0 0

Styrelse, VD och andra ledande befattningshavare omfattade 30 personer

(31). Rörlig ersättning till VD och andra ledande befattningshavare

uppgick till 9 MSEK (7). Av koncernens totala pensioner avsåg

7 MSEK (8) pensioner till VD och andra ledande befattningshavare.

1 123 51 414 75

För ytterligare information angående löner och ersättningar se koncernens

not 8 samt moderbolagets not 4.

varav

pensionskostnader

Sverige 433 18 213 55

USA 495 6 168 6

Tyskland 170 6 70 10

Storbritannien 138 6 19 7

Kina 51 5 0 0

Frankrike 24 1 13 0

Ungern 21 1 6 0

Brasilien 14 2 11 0

Mexiko 14 1 7 0

Italien 10 0 4 4

Kanada 7 0 3 0

Österrike 7 2 2 0

Belgien 5 0 0 0

Indien 4 1 0 0

Spanien 4 0 1 0

Sydkorea 4 1 1 1

Polen 3 0 0 0

Ryssland 1 0 0 0

Ekonomisk redovisning | noter koncernen

1 403 50 518 81

haldex 2009


not 8 ersättning tiLL Ledande Befattningshavare

belopp i tusental kronor

grundlön/

styrelsearvode

2009 2008

rörlig

ersättning pension

grundlön/

styrelsearvode

rörlig

ersättning pension

styrelse

(7 ledamöter, varav 2 kvinnor) 1 800 – – 1 925 – –

Lars-Göran Moberg (ordförande) 525 – – 525 – –

Anders Böös 175 – – 175 – –

Arne Karlsson 225 – – 225 – –

Caroline Sundewall 275 – – 275 – –

Anders Thelin 200 – – 200 – –

Cecilia Vieweg 225 – – 225 – –

Stefan Charette (tillträtt under

2009) 175 – – – – –

Dr Reiner Beutel (avgått under

2009) – – – 300 – –

verkställande direktör

Joakim Olsson 3 968 1 901 959 4 000 1 260 795

andra ledande

befattningshavare

(koncernledning)

(6 personer, varav 0 kvinnor) 12 030 2 643 2 932 12 500 3 030 3 050

riktlinjer

Riktlinjer för bestämmande av ersättningar till ledande befattningshavare

som fastställdes av årsstämman 2009 överensstämmer i allt

väsentligt med de riktlinjer som föreslås till stämman 2010. Information

om dessa finns i Förvaltningsberättelsen, sidan 37.

Utbetalda ersättningar till ledande befattningshavare har skett

i enlighet med de riktlinjer som fastställdes vid årsstämman 2009.

avgångsvederlag

Utöver en ömsesidig uppsägningstid på 12 månader har VD, vid uppsägning

från företagets sida, rätt till avgångsersättning motsvarande

12 månadslöner.

Vid uppsägning från VD:s sida kan inget avgångsvederlag påkallas.

För koncernledningen utgår avgångsvederlag i enlighet med de av

styrelsen fastställda riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

incitamentsprogram

Årsstämman fattade i april 2007 ett beslut om att införa ett långsiktigt

prestationsbaserat incitamentsprogram under vilket ledande befattningshavare

och nyckelpersoner tilldelas personaloptioner under förutsättning

att deltagarna blir aktieägare genom egen investering i

Haldex-aktier på marknaden.

not 9 revisionsarvode

Varje aktie som förvärvats på marknaden berättigar till vederlagsfri tilldelning

av tio personaloptioner, där varje option berättigar till förvärv

av 1,5 aktie i Haldex. Tilldelning förutsätter vidare att Haldex vinst

före skatt ökat i förhållande till föregående räkenskapsår med mer än

7 procent. Maximal tilldelning sker förutsatt att vinst före skatt ökat i

förhållande till föregående räkenskapsår med 20 procent eller mer.

Personaloptionerna kan ges ut i tre serier och tilldelas enligt beslut

av styrelsen under år 2008, 2009 respektive 2010.

Ingen tilldelning av 2008 eller 2009 års optioner skedde baserat på

bolagets resultatutfall. För 2010 kommer dock tilldelning att ske.

personaloptioner

antal optioner

Verkställande direktör 20 000

Övriga ledande befattningshavare 50 000

Övriga nyckelpersoner 90 000

totalt 160 000

För detaljerad information om programmet hänvisas till Haldex hemsida

www.haldex.com.

2009 2008

PricewaterhouseCoopers

Revisionsuppdrag 8 8

Andra uppdrag 10 4

18 12

haldex 2009

koncernen

noter koncernen | Ekonomisk redovisning

51


52

koncernen

not 10 avskrivningar

not 11 skatt

2009 2008

Totalt betald skattekostnad 7 –57

Totalt uppskjuten skatt 14 69

Totalt redovisad skattekostnad 21 12

Inkomstskatten på koncernens resultat före skatt skiljer sig från det teoretiska belopp som skulle ha framkommit vid användningen

av en vägd genomsnittlig skattesats för resultaten i de konsoliderade företagen enligt följande:

avstämning av effektiv skattesats 2009 2008

Resultat före skatt 54 –55

Skatt enligt gällande skattesats i Sverige 26% 28 %

Skillnader i olika verksamhetsländers skattesats 42% –2 %

Ej avdragsgilla kostnader 9% –13 %

Ej skattepliktiga intäkter –144% 13 %

Skatt hänförlig till tidigare år 7% 9 %

Utnyttjande av förlustavdrag som tidigare ej redovisats –10% –

Skattemässiga underskott för vilken ingen uppskjuten skattefordran redovisats 29% –

Omvärdering av uppskjuten skatt, förändring i den svenska skattesatsen – –1%

Omvärdering av uppskjuten skatt i dotterbolag 6% –12%

Övriga skatter –3% –

redovisad effektiv skattesats –38% 22%

Den inkomstskatt som redovisats i eget kapital under året uppgår till följande belopp:

2009 2008

Kostnad för sålda varor 209 243

Försäljningskostnader 9 9

Administrationskostnader 40 40

Produktutvecklingskostnader 30 37

287 329

2009 2008

Uppskjuten skatt

Säkringsreserv –24 19

Säkring av nettoinvestering –6 14

–30 33

Ekonomisk redovisning | noter koncernen

haldex 2009


not 12 immaterieLLa tiLLgÅngar

per 1 januari 2008 goodwill

patent och andra immateriella

tillgångar

balanserade utvecklingskostnader

totalt

Anskaffningsvärde 425 88 266 779

Ackumulerade avskrivningar – –43 –25 –68

Bokfört värde 425 45 241 711

1 januari – 31 december 2008

Ingående bokfört värde 425 45 241 711

Valutadifferenser –20 –15 7 –28

Investeringar 0 4 60 64

Företagsförvärv/omklassificering 562 511 – 1 073

Avskrivningar – –9 –21 –30

Nedskrivningar – – –5 –5

Avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden – –24 – –24

utgående bokfört värde 967 512 282 1 761

per 31 december 2008

Anskaffningsvärde 967 595 335 1 897

Ackumulerade avskrivningar – –59 –48 –107

Ackumulerade nedskrivningar

Ackumulerade avskrivningar på

– – –5 –5

förvärvsrelaterade övervärden – –24 – –24

Bokfört värde 967 512 282 1 761

1 januari – 31 december 2009

Ingående bokfört värde 967 512 282 1 761

Valutadifferenser –13 –10 –6 –29

Investeringar – 1 49 50

Avskrivningar – –9 –17 –26

Nedskrivningar – –10 – –10

Avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden – –31 – –31

utgående bokfört värde 954 453 308 1 715

per 31 december 2009

Anskaffningsvärde 954 586 378 1 918

Ackumulerade avskrivningar – –68 –65 –133

Ackumulerade nedskrivningar

Ackumulerade avskrivningar på

– –10 –5 –15

förvärvsrelaterade övervärden – –55 – –55

Bokfört värde 954 453 308 1 715

haldex 2009

koncernen

noter koncernen | Ekonomisk redovisning

53


54

koncernen

not 13 materieLLa anLäggningstiLLgÅngar

per 1 januari 2008 byggnader

mark och markanläggningar

maskiner och

andra tekniska

anläggningar

inventarier,

verktyg och

installationer

pågående

nyanläggningar

och förskott till

leverantörer totalt

Anskaffningsvärde 428 51 2 396 775 179 3 829

Ackumulerade avskrivningar – 214 – 7 –1 521 – 586 0 –2 328

Bokfört värde 214 44 875 189 179 1 501

1 januari – 31 december 2008

Ingående bokfört värde 214 44 875 189 179 1 501

Valutadifferenser 23 1 73 23 25 145

Investeringar 20 0 268 78 – 24 342

Företagsförvärv/omklassificering 1 – 67 10 – 15 63

Försäljningar/utrangeringar – 32 – – 44 – 5 – 4 – 85

Avskrivningar – 17 – 1 – 206 – 75 – – 299

Nedskrivningar

Omklassificering till tillgångar som

– – – 21 – – 6 – 27

innehas till försäljning – 15 – 1 – 280 – 18 – 11 – 325

utgående bokfört värde 194 43 732 202 144 1 315

per 31 december 2008

Anskaffningsvärde 436 53 2 904 946 161 4 500

Ackumulerade avskrivningar – 227 – 9 –1 871 – 726 – –2 833

Ackumulerade nedskrivningar

Omklassificering till tillgångar som

– – – 21 – – 6 – 27

innehas till försäljning – 15 – 1 – 280 – 18 – 11 – 325

Bokfört värde 194 43 732 202 144 1 315

1 januari – 31 december 2009

Ingående bokfört värde 194 43 732 202 144 1 315

Valutadifferenser – 12 – 1 –20 – 8 – 7 – 48

Investeringar 9 – 98 59 – 42 124

Försäljningar/utrangeringar – – – 16 – – – 16

Avskrivningar – 18 – 1 – 165 – 77 – – 261

Nedskrivningar –15 – – – – –15

utgående bokfört värde 158 41 629 176 95 1 099

per 31 december 2009

Anskaffningsvärde 418 51 2 686 979 95 4 229

Ackumulerade avskrivningar –245 –10 –2 036 –803 0 –3 094

Ackumulerade nedskrivningar –15 0 –21 0 0 –36

Bokfört värde 158 41 629 176 95 1 099

not 14 operationeLL Leasing

Koncernens operationella leasingavtal förfaller till betalning enligt följande:

lokaler

maskiner och

övriga inventarier totalt

2010 42 27 69

2011 – 2014 156 46 202

2015 och senare 162 4 166

Kostnadsförda leasingavgifter uppgick 2009 till 78 MSEK (86).

Ekonomisk redovisning | noter koncernen

haldex 2009


not 15 uppskjuten inkomstskatt

Uppskjutna skattefordringar och ­skulder kvittas när det finns en legal kvittningsrätt för aktuella skatter och när dessa hänför sig till skatter

debiterade av en och samma skattemyndighet och avser antingen samma skattesubjekt eller olika skattesubjekt, där det finns en avsikt att

reglera saldona genom nettobetalningar.

Bruttoförändringen avseende uppskjutna skatter är enligt följande:

2009 2008

Ingående balans 59 22

Redovisning i resultaträkningen (not 11) 14 69

Ökning genom rörelseförvärv – –113

Skatt som redovisas i eget kapital (not 11) –30 33

Omklassificering från aktuella skatter – –30

Valutakursdifferenser –22 22

Tillgångar som innehas för försäljning (not 20) – –4

Skulder som innehas för försäljning (not 20) – 60

utgående balans 21 59

Uppskjutna skattefordringar och ­skulder, utan hänsyn tagen till kvittningar som gjorts inom samma skatterättsliga jurisdiktion, framgår enligt nedan:

tillgångar skulder netto

2009 2008 2009 2008 2009 2008

Underskottsavdrag 184 194 184 194

Materiella anläggningstillgångar 83 105 –83 –105

Immateriella tillgångar 21 26 62 78 –41 –52

Avsättningar 14 33 14 33

Periodiseringsfonder 5 69 –5 –69

Pensioner och liknande

förpliktelser 74 84 74 84

Förvärvsrelaterade övervärden 132 128 –132 –128

Övrigt

Tillgångar och skulder som

35 46 25 10 46

innehas för försäljning (not 20)

netto uppskjuten

– –4 – –60 – 56

skattefordran/skatteskuld 328 379 307 320 21 59

Uppskjutna skattefordringar redovisas för skattemässiga underskottsavdrag i den utsträckning som det är sannolikt att de kan tillgodogöras

genom framtida beskattningsbara vinster.

Samtliga värderade underskottsavdrag har en förfalloperiod överstigande tio år.

not 16 derivatinstrument

2009 2008

tillgångar skulder tillgångar skulder

Ränteswappar – – – 4

Valutaterminer – kassaflödessäkringar 42 – 9 75

Valutaterminer – säkringar till verkligt värde via resultaträkningen 0 1 1 5

Valutaswappar – säkringar till verkligt värde via resultaträkningen 16 26 35 25

Tillgångar och skulder som innehas för försäljning (not 20) – – – –10

58 27 45 99

Vinster och förluster i eget kapital på kortfristiga valutaterminskontrakt kommer att överföras till resultaträkningen vid olika tidpunkter under 2010.

De finansiella instrument som redovisas i balansräkningen till verkligt värde tillhör nivå 2 i verkligt värdehierarkin, dvs. verkligt värde är

bestämt, direkt eller indirekt, från observerbar marknadsdata.

haldex 2009

koncernen

noter koncernen | Ekonomisk redovisning

55


56

koncernen

not 17 varuLager

2009 2008

Råmaterial 372 582

Halvfabrikat 69 103

Färdiga produkter 219 420

Tillgångar som innehas för

försäljning (not 20) – –165

not 18 övriga kortfristiga fordringar

660 940

2009 2008

Skattefordringar 34 63

Förutbetalda kostnader och

upplupna intäkter

Hyror och försäkringar 32 19

Upplupna intäkter 47 52

Övriga förutbetalda kostnader 50 63

Spärrade medel 80 –

Övriga kortfristiga fordringar

Tillgångar som innehas för

115 101

försäljning (not 20) – –20

358 278

not 19 Likvida medeL

2009 2008

Bankräkningar och kassa 362 425

Bankcertifikat och specialinlåning – 6

362 431

forts. not 21 LÅngfristiga ränteBärande skuLder

skulder

not 20 tiLLgÅngar och skuLder som innehas

för försäLjning

Tillgångar som innehas

för försäljning

2009 2008

Materiella anläggningstillgångar – 325

Uppskjutna skatter – 4

Varulager – 165

Kundfordringar – 62

Övriga kortfristiga fordringar – 20

totala tillgångar som innehas

för försäljning – 576

Skulder som innehas för försäljning

Pensioner och liknande förpliktelser – 44

Uppskjutna skatter – 60

Leverantörsskulder – 71

Derivatinstrument – 10

Övriga avsättningar – 3

Övriga kortfristiga skulder – 107

totala skulder som innehas

för försäljning – 295

not 21 LÅngfristiga ränteBärande skuLder

2009 2008

Syndikerat lån 631 720

Obligationslån 200 350

Övriga intecknings- och reverslån 15 20

Finansiell leasing 1 7

totalt 847 1 097

totalt 0–1 1–3 3–5 >5 år

genomsnittlig

ränta

SEK 200 – 200 – – 2,9

GBP 314 – 314 – – 3,9

EUR – – – – – –

USD 317 – 317 – – 3,75

INR 11 – 11 – – 14,5

BRL 5 – 5 – – 9,7

summa 847 0 847 – – 3,8

Beräknad ränta 77 32 45 – – –

totalt 924 32 892 – – –

Då lån under syndikerat lån och obligationslån löper med en räntebindningstid mellan 1–6 månader motsvaras verkligt värde av redovisat värde.

Disponibla outnyttjade kreditfaciliteter vid årets slut uppgick till 992 MSEK (1 217). Beräknad ränta utgörs av motvärdet i SEK baserat på

valutakurser per 31 december 2009 och skuldernas aktuella räntesatser.

Ekonomisk redovisning | noter koncernen

haldex 2009


not 22 pensioner och Liknande förpLikteLser

pensionsskuld enligt balansräkningen 2009 2008

FPG/PRI-pensioner 127 146

Förmånsbestämda sjukvårdsförmåner 41 42

Övriga förmånsbestämda planer 206 252

*Inklusive skulder som innehas för försäljning 44 MSEK (not 20)

374 440*

Haldex har förmånsbestämda pensionsplaner för vissa enheter i Sverige, Tyskland, Frankrike, Storbritannien och USA.

Pensionen i dessa planer baseras huvudsakligen på slutlönen. I dessa länder förekommer även avgiftsbaserade planer.

Dotterbolag i andra länder inom koncernen har huvudsakligen avgiftsbaserade planer.

Aktuariella förluster, netto, på pensionsförpliktelserna och förvaltningstillgångarna ökade under året med 103 Mkr, främst drivet av den kraftiga

nedgången i den brittiska räntan. De aktuariella förlusterna uppgick vid årets utgång till 7 procent (1) av nuvärdet av pensionsförpliktelserna.

I resultaträkningen redovisad avkastning på förvaltningstillgångar uppgår till 71 Mkr medan verklig avkastning uppgår till 119 Mkr. Förvaltningstillgångarna

består huvudsakligen av aktier, räntebärande värdepapper och andra andelar i fonder.

koncernen 2009 2008

Pensionsförpliktelser fonderade planer, nuvärde per 31 december 1 346 1 167

Förvaltningstillgångar, verkligt värde per 31 december –1 145 –1 023

summa 201 144

Pensionsförpliktelser ofonderade plander, nuvärde per 31 december 292 312

Oredovisade akturariella vinster (+), förluster (-) –119 –16

nettoskuld enligt balansräkningen 374 440

totala pensionskostnader

koncernen 2009 2008

Pensioner intjänade under perioden –23 –29

Ränta på förpliktelsen –87 –78

Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar 71 68

Amortering av oredovisade aktuariella vinster (+), förluster (-) –1 0

Effekter av reduceringar och regleringar 1 –

pensionskostnader förmånsbestämda planer –39 –39

Pensionskostnader, avgiftsbestämda planer –36 –46

totala pensionskostnader –75 –85

pensionsförpliktelse

koncernen 2009 2008

Ingående balans 1 479 799

Effekter av avyttrade verksamheter –53 –

Förvärvad pensionsförpliktelse – 804

Pensioner intjänade under perioden 23 29

Ränta på förpliktelser 87 78

Betalda förmåner –48 –59

Oredovisade aktuariella vinster (-), förluster (+), pensionsförpliktelser 170 –182

Effekter av reduceringar och regleringar –1 –

Valutakursdifferenser –19 10

pensionsförpliktelser, nuvärde 1 638 1 479

haldex 2009

koncernen

noter koncernen | Ekonomisk redovisning

57


58

koncernen

forts. not 22 pensioner och Liknande förpLikteLser

förvaltningstillgångar

koncernen 2009 2008

Ingående balans 1023 431

Förvärvade förvaltningstillgångar – 698

Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar 71 68

Tillskjutna medel från arbetsgivare 43 53

Tillskjutna medel från arbetstagare 2 –

Utbetalningar av pensionsersättningar –42 –49

Oredovisade aktuariella vinster (+), förluster (-), förvaltningstillgångar 48 –161

Valutakursdifferenser – –17

förvaltningstillgångar, verkligt värde 1 145 1 023

avstämning räntebärande pensionsskuld

koncernen 2009 2008

Ingående balans pensionsskuld (netto) 440 334

Effekter av avyttrade verksamheter –44

Förvärvad pensionsskuld (not 27) – 106

Pensionskostnader 39 39

Betalda förmåner –48 –59

Tillskjutna medel från arbetsgivare –43 –53

Tillskjutna medel från arbetstagare –2 –

Gottgörelse från förvaltningstillgångar 42 49

Valutakursdifferenser –10 24

enligt balansräkning 374 440

aktuarieantaganden

i procent sverige tyskland frankrike storbritannien usa

Diskonteringsränta, den 1 januari 3,75 6,25 6,50 6,85 5,80

Diskonteringsränta, den 31 december 4,10 5,70 5,70 5,75 5,70

Förväntad avkastning på förvaltningstillgångarna 4,90 4,70 – 6,50–6,60 7,90

Förväntad löneökning 3,00 3,00 3,00 3,50 3,80

Förväntad inflation 2,00 2,00 2,00 2,70 2,50

Erfarenhetsbaserad förändring av oredovisade aktuariella vinster (+)/förluster(­)

koncernen 2009 2008 2007 2006 2005

Nuvärde av förmånsbestämda förpliktelser 1 638 1 479 799 818 841

Förvaltningstillgångar 1 145 1 023 431 407 373

Överskott (+) /underskott (–) –493 –456 –368 –411 –468

Erfarenhetsbaserade justeringar på förpliktelserna –17 –19 4 –8 –15

Erfarenhetsbaserade justeringar på

förvaltningstillgångarna 48 –161 –11 13 34

Med erfarenhetsbaserade justeringar på förpliktelser avses avvikelser

från grundantaganden i beräkningen av pensionsförpliktelsen. Detta

kan till exempel avse förändringar i förväntad personalomsättning,

förtidspensionering, löneökningar och livslängd.

Ekonomisk redovisning | noter koncernen

Med erfarenhetsbaserad justering på förvaltningstillgångar avses skillnaden

mellan förväntad avkastning och den verkliga avkastningen på

förvaltningstillgångarna.

haldex 2009


not 23 övriga avsättningar

garanti­

reserver

omstruktu­

rerings­

reserver totalt

per 1 januari 2009 70 57 127

Avsättningar 120 69 189

Ianspråktagande –105 –99 –204

Omräkningsdifferenser –3 –1 –4

per 31 december 2009 82 26 108

not 24 övriga kortfristiga skuLder

2009 2008

Skatteskulder – 40

Upplupna kostnader och

förutbetalda intäkter

Personalkostnader 160 226

Övriga upplupna kostnader 98 75

Övriga kortfristiga skulder

Skulder som innehas för försäljning

43 107

(not 20) – –107

301 341

haldex 2009

not 25 förvärv och avyttringar

koncernen

Under första kvartalet 2009 fastställdes förvärvsbalansen för Concentric.

Haldex försäljning av Garphyttan Wire till Suzuki Metal slutfördes

den 1 juni 2009. Försäljningspriset uppgick till 827 MSEK på skuldfri

basis, vilket reducerade nettoskulden med motsvarande belopp. Transaktionen

medförde en realisationsvinst på 411 MSEK.

not 26 transaktioner med närstÅende

Moderbolaget har en närstående relation med sina dotterföretag.

Transaktioner med dotterföretag har skett på marknadsmässiga villkor.

Ersättningar till ledande befattningshavare framgår av not 8.

noter koncernen | Ekonomisk redovisning

59


60

moderbolaget

moderbolagets resultaträkning

belopp i msek not 2009 2008

Nettoomsättning 32 49

Administrationskostnader 6 –54 –83

rörelseresultat –22 –34

Utdelningar från koncernbolag 87 373

Koncernbidrag 65 35

Ränteintäkter 7 66 87

Räntekostnader 7 –67 –127

Realisationsvinst 276 –

Övriga finansiella poster –12 –69

resultat före skatt 393 265

Förändring av periodiseringsfond 14 112 57

Skatter 15 –39 10

Årets resultat 465 332

Ekonomisk redovisning | moderbolagets resultaträkning

haldex 2009


moderbolagets balansräkning

moderbolaget

belopp i msek not 2009 2008

tiLLgÅngar

anläggningstillgångar

Materiella tillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

8 3 4

Aktier och andelar 9 2 634 2 380

Långfristiga fordringar 10 13 24

summa anläggningstillgångar 2 650 2 408

Kortfristiga fordringar

Fordringar på dotterbolag 1 473 1 876

Övriga kortfristiga fordringar 11 116 50

Derivatinstrument 12 70 147

Likvida medel 13 172 178

summa omsättningstillgångar 1 831 2 251

totalt tillgångar 4 481 4 659

eget kapitaL och skuLder

eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 221 111

Bundna medel

Fritt eget kapital

455 455

Överkursfond 378

Balanserad vinst 695 445

Året resultat 465 332

summa eget kapital 2 214 1 343

Obeskattade reserver 14 19 131

avsättningar

Pensioner och liknande förpliktelser 16 12 11

Övriga avsättningar 13 9

summa avsättningar 25 20

Långfristiga skulder

Långfristiga räntebärande skulder 17 831 1 070

Skulder till dotterbolag 157 141

summa långfristiga skulder 988 1 211

kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 15 9

Skulder till dotterbolag 954 794

Kortfristiga räntebärande skulder 150 981

Derivatinstrument 12 78 149

Övriga kortfristiga skulder 18 38 21

summa kortfristiga skulder 1 235 1 954

totalt eget kapital och skulder 4 481 4 659

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser 19 344 548

haldex 2009 moderbolagets balansräkning | Ekonomisk redovisning

61


62

moderbolaget

förändring av eget kapital

bundet eget kapital fritt eget kapital totalt

belopp i msek aktiekapital reservfond överkursfond balanserad vinst

eget kapital

ingående balans per 1 januari 2008 111 455 544 1 110

Årets resultat – – – 332 332

Utdelning – – – –99 –99

utgående balans per 31 december 2008 111 455 – 777 1 343

ingående balans per 1 januari 2009 111 455 – 777 1 343

Årets resultat – – 465 465

Nyemission 110 378 488

Lämnade koncernbidrag efter skatt – – – –82 –82

utgående balans per 31 december 2009 221 455 378 1 160 2 214

moderbolagets kassaflödesanalys

belopp i msek 2009 2008

kassaflöde från rörelsen

Resultat efter finansiella poster 328 229

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet –373* –3

Betalda skatter 5 –17

Kassaflöde från rörelsen före förändring i rörelsekapital –40 209

Rörelsekapitalförändring

Rörelsefordringar 413 –611

Rörelseskulder 111 454

Rörelsekapitalförändring 524 –157

kassaflöde från rörelsen 484 52

kassaflöde från investeringar

Investeringar i anläggningar 0 –2

Investering i aktier och andelar –279 –619

Försäljning av dotterbolag 545 –

kassaflöde från investeringar 266 –621

kassaflöde från finansiering

Utdelning till aktieägare – –99

Nyemission 498 –

Räntebärande skulder –1 254 802

kassaflöde från finansiering –756 703

Året förändring i likvida medel –6 134

Likvida medel vid årets början 178 44

Likvida medel vid årets slut 172 178

*Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:

Vinst vid försäljning av aktier i dotterbolag –276

Koncernbidrag lämnat via eget kapital –111

Övrigt 14 –3

–373 –3

Ekonomisk redovisning | moderbolagets förändring av eget kapital | kassaflödesanalys

haldex 2009


noter moderbolaget

not 1 aLLmän information

Haldex AB är moderbolag i Haldexkoncernen. Bolaget bedriver

huvudkontorsfunktioner inklusive central finansfunktion.

Haldex AB (publ), organisationsnummer 556010­1155, är aktiebolag

med säte i Stockholm, Sverige. Huvudkontorets adress är Haldex

AB, Box 7200, 103 88 Stockholm.

Haldex AB:s aktier är noterade på Stockholmsbörsen, Mid Cap.

not 2 sammanfattning av viktiga

redovisningsprinciper

Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning i enlighet med Årsredovisningslagen

och Rådet för Finansiell Rapportering, RFR 2.1 ”Redovisning

för juridisk person”. Reglerna i RFR 2.1 innebär att moderbolaget

i årsredovisingen för den juridiska personen skall tillämpa

samtliga av EU godkända IFRS regler och uttalanden så långt detta är

möjligt inom ramen för Årsredovisningslagen och med hänsyn tagen

till sambandet mellan redovisning och beskattning. Rekommendationen

anger vilka undantag och tillägg som skall göras från IFRS.

Moderbolagets redovisningsprinciper motsvarar de för koncernen

förutom inom nedanstående områden.

2.1 pensioner och liknande förpliktelser

Haldex AB har förmånsbestämda pensionsplaner samt avgiftsbestämda

pensionsplaner. Enligt RR 32.37 innehåller Tryggandelagen och

Finansinspektionen föreskrifter regler som innebär en annan redovisning

än IAS 19 för förmånsbestämda planer. För skattemässig avdragsrätt

krävs att Tryggandelagens regler tillämpas vilket innebär att reglerna

i IAS 19 för förmånsbestämda planer inte ska tillämpas i juridisk

person. I juridisk person tillämpas bestämmelserna i enligt FAR SRS

redovisningsrekommendation RedR 4 vilken är i enlighet med Tryggandelagen

och Finansinspektionens föreskrifter. För förmånsbestämda

pensionsplaner redovisas aktuellt värde baserat på aktuariella

not 4 Löner och andra ersättningar

löner och

ersättningar

varav styrelse,

vd och andra

ledande

befattningshavare

beräkningar som en skuld i balansräkningen. Förändringen på skulden

bokförs i resultaträkningen. För avgiftsbestämda pensions planer bokförs

löpande avgifter från pensionsinstitut som en kostnad

i resultaträkningen.

Kapitalförsäkringar redovisas till marknadsvärde både som finansiell

anläggningstillgång och som övrig avsättning. Kostnaden vid tecknandet

av kapitalförsäkring redovisas i resultaträkningen.

Haldex AB har härutöver pensionsutfästelser vilka tryggas genom

två pensionsstiftelser. Tillgångarna och skulderna för dessa förpliktelser

sköts av tredje part och redovisas inte i balansräkningen. Den beräknade

kostnaden för att tillgodose tryggandenivån redovisas över resultaträkningen.

2.2 uppskjutna skatter

Skattelagstiftningen i Sverige och vissa andra länder medger möjlighet

att skjuta upp skattebetalningar genom avsättningar till obeskattade

reserver. Moderbolaget har periodiseringsfonder som skall återföras

till beskattning senast år sex från avsättningsåret.

Härutöver beräknas uppskjutna skatter för temporära differenser

mellan intäkts- och kostnadsposters bokförda och skattemässiga

värden.

not 3 medeLantaL anstäLLda och sjukfrÅnvaro

medelantal

anställda kvinnor män

2009

totalt kvinnor män

2008

totalt

Sverige 6 8 14 5 12 17

totalt

sjukfrånvaro

2009 (2008) kvinnor män

Ålder

< 29

Ålder

30 – 49

Ålder

> 50 totalt

Total

sjukfrånvaro, % 0,2 (–) 0,1 (0,1) 0,6 (–) 0,1 (0,6) – 0,2 (0,4)

varav > 60 dagar – – – – – –

2009 2008

sociala

kostnader

varav

pensions­

kostnader

löner och

ersättningar

varav styrelse,

vd och andra

ledande

befattningshavare

moderbolaget

sociala

kostnader

varav

pensions­

kostnader

Sverige 19 12 11 5 23 12 13 6

Styrelsen består av 7 ledamöter (7), för deras och VDs individuella ersättningar se koncernens not 8. Ersättning till andra ledande befattningshavare,

2 personer (2), uppgick till 5 MSEK (4), varav 1 MSEK (1) avsåg rörlig ersättning. Av pensionskostnader avsåg 1 MSEK (1) pensioner

till andra ledande befattningshavare.

haldex 2009 noter moderbolaget | Ekonomisk redovisning

63


64

moderbolaget

not 5 revisionsarvode

2009 2008

PricewaterhouseCoopers

Revisionsuppdrag 2 2

Andra uppdrag 2 1

4 3

not 6 avskrivningar

2009 2008

Administrationskostnader 2 2

not 7 ränteintäkter och räntekostnader

2009 2008

Ränteintäkter

Ränteintäkter externa 2 2

Ränteintäkter från koncernbolag 64 85

totalt 66 87

Räntekostnader

Räntekostnader externa –60 –111

Räntekostnader till koncernbolag –7 –16

totalt –67 –127

not 9 aktier och andeLar

2 2

not 8 materieLLa anLäggningstiLLgÅngar

1 januari–31 december 2008

Ingående bokfört värde 3

Investeringar 3

Avskrivningar –2

utgående bokfört värde 4

per 31 december 2008

Anskaffningsvärde 9

Ackumulerade avskrivningar –5

Bokfört värde 4

1 januari–31 december 2009

Ingående bokfört värde 4

Investeringar 0

Avskrivningar –1

utgående bokfört värde 3

per 31 december 2009

Anskaffningsvärde 9

Ackumulerade avskrivningar –6

Bokfört värde 3

aktier i dotterbolag org.nr säte andelar % 2009 2008

Haldex Brake Prod AB 556068-2758 Landskrona 127 000 100 142 142

Haldex Garphyttan AB 556030-2886 Örebro 150 000 100 – 47

Haldex Hydraulics AB 556105-8941 Örkelljunga 30 000 100 22 22

Haldex Traction AB 556040-2736 Landskrona 3 501 100 7 7

Haldex Halmstad AB 556053-6780 Halmstad 30 000 100 4 4

Haldex GmbH Tyskland 100 106 106

Haldex Europé S.A Frankrike 418 119 100 75 42

Haldex Ltd. Kanada 100 0 0

Haldex do Brasil Indústria e Comércio Ltda Brasilien 185 099 100 6 6

Haldex Sp.z o.o. Polen 30 000 100 3 3

Haldex N.V. Belgien 4 035 100 1 1

Haldex Int Trading Co Ltd. Kina 100 0 0

Haldex Italia Srl Italien 10 400 100 0 0

Haldex Korea Ltd. Sydkorea 79 046 100 0 0

Haldex Financial Services Holding AB 556633-6136 Stockholm 1 000 100 0 0

Haldex Hungary Kft Ungern 100 74 74

Haldex Wien Ges mbH Österrike 100 7 7

Haldex India Ltd. Indien 60 7 7

JSB Hesselman AB 556546-1844 Stockholm 1 000 100 992 992

Haldex Russia Ryssland 100 0 0

Haldex Holding AB 556560-8220 Stockholm 23 079 394 100 458 165

Haldex Hydraulics Hong Kong Hong Kong 100 24 49

Haldex Hong Kong Co Ltd. Hong Kong 100 85 85

Haldex Concentric Plc. Storbritannien 100 621 621

Ekonomisk redovisning | noter moderbolaget

2 634 2 380

haldex 2009


forts. not 9 aktier och andeLar

aktier i dotterbolag org.nr säte andelar % 2009 2008

Intressebolag

Alfdex 556647-7278 Tumba 50 0 0

aktier och andelar i andra bolag

Anglo Scandinavian Aircraft Leasing KB 48 4,8 0 0

Altra Technologies Inc. 1 000 000 18,1 0 0

Swedish Aircraft Two KB 10 10 0 0

förändring aktier och andelar

ingående balans förvärv

övriga

förändringar avyttringar utgående balans

2009 2 380 – 301 –47 2 634

2008 1 761 621 – –2 2 380

Under 2009 avyttrades divisionen Garphyttan Wire till 100 procent.

JSB Hesselman AB är moderbolag till det helägda engelska dotterbolaget

Haldex Ltd och det amerikanska dotterbolaget Haldex Inc.

Haldex Ltd. är moderbolag till det helägda engelska dotterbolaget

Haldex Brake Products Ltd och därigenom det spanska dotterbolaget

Haldex España SA.

Haldex Inc. är holdingbolag för de helägda amerikanska dotterbolagen

Haldex Concentric USH Corp., Haldex Brake Corp, Haldex

Brake Products Corp, Haldex Hydraulics Corp. och det mexikanska

dotterbolaget Haldex de Mexico S.A. De C.V.

not 10 LÅngfristiga fordringar

2009 2008

Uppskjutna skattefordringar 0 15

Övriga långfristiga fordringar 13 9

13 24

not 11 övriga kortfristiga fordringar

2009 2008

Skattefordringar 1 36

Förutbetalda kostnader

Hyror och försäkringar 19 6

Övriga förutbetalda kostnader 1 2

Övriga kortfristiga fordringar 94 6

116 50

not 12 derivatinstrument

Kortfristiga

2009 2008

tillgångar skulder tillgångar skulder

Valutaterminer – säkringar

till verkligt värde via

resultaträkningen

Valutaswappar – säkringar

till verkligt värde via

54 51 122 122

resultaträkningen 16 27 25 27

70 78 147 149

Vinster och förluster på kortfristiga valutaterminskontrakt och valutaswappar

redovisas löpande i resultaträkningen.

Haldex GmbH är holdingbolag för de helägda tyska dotterbolagen

Haldex Brake Products GmbH, och Haldex Hydraulics GmbH.

Haldex do Brasil Indústria e Comércio Ltda. är moderbolag för det

helägda brasilianska dotterbolaget Fabrica Brasileira de Freios S.A.

Haldex Concentric Plc. är holdingbolag för Haldex Concentric

Pumps Ltd., Haldex Concentric Pumps India Pvt. Ltd., samt Haldex

Concentric Suzhou Co. Ltd.

not 13 Likvida medeL

2009 2008

Kassa och bank 172 178

not 14 oBeskattade reserver

172 178

2009 2008

Ingående balans 131 188

Årets avsättning – –57

Årets upplösning –112 –

utgående balans 19 131

not 15 skatter

2009 2008

Årets aktuella skattekostnad 5 –

Skatt på koncernbidrag –29 –

Uppskjuten skatt avseende

temporära skillnader –15 10

–39 10

not 16 pensioner och Liknande förpLikteLser

Pensionskostnader hänförliga till förmånsbestämda planer

moderbolaget

2009 2008

Pensioner intjänade under perioden –1 –2

Ränta på förpliktelsen –1 –1

totala pensionskostnader –2 –3

haldex 2009 noter moderbolaget | Ekonomisk redovisning

65


66

moderbolaget

forts. not 16 pensioner och Likn. förpLikteLser

Avstämning räntebärande pensionsskuld

2009 2008

Ingående balans pensionsskuld 11 13

Utbetalda pensioner –1 –5

Pensionskostnader 2 3

enligt balansräkning 12 11

not 17 LÅngfristiga ränteBärande skuLder

2009 2008

Syndikerat lån 631 720

Obligationslån 200 350

totalt 831 1 070

forts. not 17 LÅngfristiga ränteBärande skuLder

förfallostruktur, år

not 18 övriga kortfristiga skuLder

Upplupna kostnader

2009 2008

Personalkostnader 10 11

Övriga upplupna kostnader 28 10

38 21

not 19 ansvarsförBindeLser och stäLLda panter

2009 2008

Borgens- och garantiförbindelser

för dotterbolag 344 548

totalt 0 –1 1– 3 3 – 5 > 5 år

genomsnittlig

ränta

SEK 200 – 200 – – 2,9

GBP 314 – 314 – – 3,9

USD 317 – 317 – – 3,75

summa 831 0 831 – – 3,6

Beräknad ränta 75 30 45 – – –

totalt 906 30 876 – – –

Då lån under Syndikerat lån och Obligationslån löper med en räntebindingstid mellan 1–6 månader motsvaras verkligt värde av redovisat värde.

Disponibla outnyttjade kreditfaciliteter vid årets slut uppgick till 992 MSEK (1 217)

Beräknad ränta utgörs av motvärdet i SEK baserat på valutakurser per 31 december 2009 och skuldernas aktuella räntesatser.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed, att koncernredovisningen

har upprättats i enlighet med de internationella redovisningsstandarder som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr

1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder och ger en rättvisande bild av företagets respektive

koncernens ställning och resultat samt att förvaltningsberättelsen respektive koncernförvaltningsberättelsen ger en rättvisande översikt över

utvecklingen av företagets respektive koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som

företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Anders Böös

Styrelseledamot

Anders Thelin

Styrelseledamot

Michael Bengtsson

Auktoriserad revisor

PricewaterhouseCoopers

Ekonomisk redovisning | noter moderbolaget

Stefan Charette

Styrelseledamot

Cecilia Vieweg

Styrelseledamot

Stockholm den 17 mars 2010

Lars­Göran Moberg, Ordförande

Arne Karlsson

Styrelseledamot

Björn Cederlund

Styrelseledamot

Joakim Olsson, Koncernchef och verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har avgivits den 17 mars 2010.

Liselott Stenudd

Auktoriserad revisor

PricewaterhouseCoopers

Caroline Sundewall

Styrelseledamot

Krister Olsson

Styrelseledamot

haldex 2009


evisionsberättelse

till årsstämman i haldex aB (publ)

org nr 556010-1155

Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen

samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i

Haldex AB (publ) för år 2009. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning

ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna

32–66. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret

för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen

tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen samt för att

internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU

och årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av koncernredovisningen.

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, koncernredovisningen

och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige.

Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög

men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen och

koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision

innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och

annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också

att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande

direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla

uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de

Michael Bengtsson

Auktoriserad revisor

PricewaterhouseCoopers

Stockholm den 17 mars 2010

upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen samt att utvärdera

den samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi

granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att

kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören

är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon

styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat

i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden

nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen

och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet

med god redovisningssed i Sverige. Koncernredovisningen har

upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder IFRS

sådana de antagits av EU och årsredovisningslagen och ger en rättvisande

bild av koncernens resultat och ställning. Förvaltningsberättelsen

är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens

övriga delar.

Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och

balansräkningen för moderbolaget och för koncernen, disponerar vinsten

i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar

styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för

räkenskapsåret.

Liselott Stenudd

Auktoriserad revisor

PricewaterhouseCoopers

haldex 2009 revisionsberättelse | Ekonomisk redovisning

67


68

bolagsstyrningsrapport

så styrs haldexkoncernen

aktieägare och årsstämma

Aktieägares rätt att besluta i Haldex angelägenheter

utövas vid årsstämman (i förekommande

fall extra bolagsstämma), som är

Haldex högsta beslutande organ. Årsstämman

äger vanligen rum i april månad i Stockholm.

Stämman beslutar om bolagsordningen,

utser styrelsens ledamöter och styrelsens

ordförande, väljer revisor, beslutar

om fastställande av resultaträkning och

balansräkning, beslutar om disposition

beträffande bolagets vinst och ansvarsfrihet

gentemot bolaget för styrelsens ledamöter

och den verkställande direktören, fattar

beslut om valberedningens tillsättande och

arbete, samt fastställer riktlinjer för bestämmande

av ersättningar till VD och övriga

ledande befattningshavare.

valberedning

Haldex årsstämma fattar beslut om rutiner för valberedningens

tillsättande och arbete. Årsstämman

har fastställt valberedningens uppdrag att omfatta

beredning och upprättande av förslag till val av

styrelseledamöter, styrelsens ordförande, stämmoordförande,

revisorer, samt arvode till styrelse,

ledamöter i styrelseutskott och revisorer. Valberedningen

ska bestå av fyra ledamöter, representerande

de fyra till röstetalet största ägarna baserat

på aktie innehaven omedelbart föregående offenliggörande

av valberedningens sammansättning.

Ledamöternas namn, samt namnen på de ägare de

representerar, ska offentliggöras minst sex månader

före årsstämman genom pressmeddelande och

Haldex webplats. Om en aktieägare som har utsett

revisorer

revisorer

Årsstämman väljer två ordinarie revisorer och två revisorssuppleanter som utses

för en period om 3–4 år åt gången. Revisorerna granskar årsredovisning och bokföring

samt styrelsens och VD:s förvaltning, samt arbetar efter en revisionsplan

som fastläggs i samråd med revisionsutskottet. I samband med revisionen rapporterar

revisorerna sina iakttagelser till företagsledningen för avstämning samt därefter

till revisionsutskottet. Avrapporteringen till revisionsutskottet sker dels efter

det att revisionen av förvaltningen och granskningen av det så kallade hard-close

bokslutet avslutats, dels i samband med att årsredovisningen ska fastställas.

Revisorerna träffar styrelsen i sin helhet en gång per år, vid styrelsemötet i

februari, då revisorerna avrapporterar sina iakttagelser direkt till bolagets styrelse

utan närvaro av VD och finansdirektör. Minst en av revisorerna deltar slutligen vid

årsstämman där de redogör för den genomförda revisionen och sammanfattar

sin rekommendation i revisionsberättelsen till aktieägarna.

Bolagsstyrning | bolagsstyrningsrapport

en ledamot av valberedningen inte längre skulle tillhöra

de fyra röstmässigt största ägarna under tiden

för valberedningens uppdrag, ska denne ägares

representant avgå från sitt uppdrag och ersättas av

en representant från en av de fyra största ägarna.

Sammansättningen av valberedningen ska dock

inte ändras om förändringen är endast marginell,

eller om förändringen inträffar senare än två månader

före årsstämman. En aktieägare som utsett en

representant till valberedningen ska under mandatperioden

kunna ersätta denne med en annan. Den

ledamot som representerar den röstmässigt största

ägaren, ska om inte annat överenskoms, utses till

valberedningens ordförande. Någon ersättning till

valberedningens ledamöter utgår ej. Styrelsens ordförande

är ansvarig för att delge valberedningen

haLdex aktieägare

Årsstämma

styrelse

ersättningsutskott revisionsutskott

vd

koncernledning

cvs hydraulic traction

verkställande direktör och koncernledning

Verkställande direktöen, tillika konernchef, leder verksamheten

inom de ramar styrelsen fastlagt. Verkställande

direktören är ansvarig inför styrelsen för ledningen

och utvecklingen av bolaget. Verkställande

direktören tar i samråd med styrelsens ordförande

fram sakligt, utförligt och relevant informations- och

beslutsunderlag inför styrelsemöten samt föredrar

ärenden och motiverar förslag till beslut. Verkställande

direktören leder koncernledningens arbete och fattar

beslut i samråd med den övriga verkställande ledningen.

I denna ingår förutom verkställande direktören,

cheferna för koncernens divisioner, ekonomi- och

finansdirektören samt personaldirektören.

valberedning

information om styrelsens framtida kompetensprofil

och arbetsformer samt resultat av utvärdering av

styrelsens arbete.

Valberedningens förslag presenteras i kallelsen

till årsstämman ochHaldex webbplats. I anslutning

till att kallelsen utfärdas ska valberedningen

lämna ett motiverat yttrande beträffande sitt förslag

till styrelse på Haldex webbplats. På årsstämman

ska minst en ledamot av valberedningen närvara

och lämna en redogörelse för valberedningens

arbete samt presentera och motivera valberedningens

förslag.

haldex 2009


styrelse

styrelsens sammansättning

Haldex styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av

minst tre och högst åtta ledamöter valda av årsstämman

årligen för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Under senare år har stämman valt sju ledamöter. Verställande

direktören är föredragande och koncernens

ekonomi- och finansdirektör är styrelsens sekreterare.

Andra tjänstemän i bolaget deltar i styrelsens

sammanträden som föredragande av särskilda frågor.

Utöver de stämmovalda ledamöterna, ingår i styrelsen

två ledamöter utsedda av de anställda och två

suppleanter till dessa.

Styrelsen har inom sig upprättat två utskott,

ersättningsutskott och revisionsutskott.

Ersättningsutskottet ansvarar för en djupare

beredning av ersättningsfrågor. Utskottet lämnar, på

de av stämman fastlagda riktlinjerna, baserat förslag

till beslut till styrelsen om verkställande direktörens

lön och övriga anställningsvillkor. Vidare ska ersättningsutskottet

baserat på verkställande direktörens

förslag fastställa löner och övriga anställningsvillkor

för koncernledningen. Utskottet ska vidare biträda

styrelsen i att inför varje årsstämma upprätta förslag

till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

för det kommande året. Riktlinjerna ska avse lön

och annan ersättning till verkställande direktör och

övriga ledande befattningshavare i bolaget.

Revisionsutskottet bereder frågor rörande

redovisning, finansiell rapportering, revision och

intern kontroll. Utskottet svarar för beredningen av

styrelsens arbete med att säkerställa att systemen för

revision, intern kontroll och riskhantering uppfyller

kraven enligt gällande lagar och föreskrifter samt att

dessa system leder till effektivitet i verksamheten,

styrinstrument

externa

Styrande dokument som utgör grunden för bolagsstyrning

inom Haldex är främst den svenska aktiebolagslagen,

årsredovisningslagen, Nasdaq OMX Stockholms

regelverk för emittenter, Svensk kod för bolagsstyrning

samt andra tillämpliga lagar och regler.

interna

Till de interna bindande styrinstrumenten hör den av

årsstämman fastställda bolagsordningen, och de av

styrelsen fastställda dokumenten Arbetsordning för

styrelsen i Haldex, Instruktioner för Ersättnings- och

Revisionsutskott, Instruktion för verkställande direktören

i Haldex, Kommunikationspolicy och Finanspolicy.

Utöver dessa finns ett antal policies och manualer

som innehåller bindande regler, samt rekommenda-

skapar korrekta redovisningshandlingar och säkerställer

att den ekonomiska informationen är tillförlitlig.

Utskottet granskar principerna för redovisning

och finansiell kontroll, samt fastställer riktlinjer för

upphandling av andra tjänster än revision från bolagets

revisorer. Utskottet träffar bolagets revisorer

löpande under året, då bland annat revisionsrapporter

och revisionsplaner behandlas. Utskottet är

ansvarigt för att utvärdera revisionsinsatsen, revisorernas

effektivitet, kvalifikationer, arvoden och oberoende.

Utskottet ska vidare biträda valberedningen

vid förslag till val av revisorer. För att säkerställa en

god intern kontroll och riskhantering bistår utskottet

Haldex ledning med att bedöma hur identifierade risker

ska hanteras.

ordförandens ansvar

Ordföranden organiserar och leder styrelsens arbete,

sörjer för god effektivitet i arbetet och ansvarar för

att styrelsens arbete utövas enligt aktiebolagslagen

och andra relevanta lagar och regler samt kontrollerar

att styrelsens beslut verkställs. Ordföranden tillser

att styrelseledamöterna får den utbildning som krävs

och fortlöpande fördjupar sina kunskaper om bolaget,

samt ansvarar för utvärderingen av styrelsens

arbete. Ordförande fastställer i samråd med verkställande

direktören förslag till styrelsemötenas dagordning,

och ser till att styrelsen får tillfredssställande

information och beslutsunderlag. Ordföranden kommunicerar

löpande med verkställande direktören,

förmedlar synpunkter från aktieägarna till övriga styrelseledamöter

samt är bolagets talesman å styrelsens

vägnar. Ordföranden utgör också en viktig länk

till valberedningen och redogör för resultatet av

utvärderingen av styrelsens arbete under året.

tioner som anger riktlinjer och handledning för koncernens

verksamhet och medarbetare. Bland dessa

kan nämnas Haldex Vision & Värderingar.

styrelsens arbetsordning

Arbetsordningen reglerar styrelsens inbördes arbetsfördelning,

beslutsordning inom styrelsen, styrelsens

mötesordning samt ordförandens arbetsuppgifter.

Styrelsens arbete följer en fast procedur ägnad att

säkerställa styrelsens behov av information.

instruktion för verkställande direktören

Instruktion för verkställande direktören fastställer

VD:s ansvar för den löpande förvaltningen, former

för rapportering till styrelsen och innehåll i denna,

krav på interna styrinstrument och frågor som kräver

styrelsens beslut eller anmälan till styrelsen.

styrelsens ansvar

Styrelsen ansvarar för bolagets och koncernens organisation,

ledning och förvaltning samt för att uppföljningen

och kontrollen av bokföring, medelsförvaltning

och ekonomiska förhållanden i övrigt är betryggande.

Styrelsen övervakar och utvärderar verkställande

direktörens och koncernledningens arbete och

ansvarar för beslut och uppföljning av bolagets strategier

genom fastställande av planer och mål, beslut

om förvärv och avyttringar av verksamheter, större

investeringar, tillsättningar och entlediganden av

medlemmar av koncernledningen samt genom

löpande uppföljningar under året.

Styrelsen fastställer också årsbokslut. Därutöver

tillser styrelsen att bolagets externa informationsgivning

präglas av öppenhet och saklighet, samt fastställer

riktlinjer och policydokument avseende bland

annat finansverksamheten, informationsgivningen,

insiderfrågor och etiskt uppträdande.

Vid styrelsens sammanträden finns följande punkter

återkommande på agendan: koncernens utveckling

och ställning, affärsläget, organisationsfrågor,

månadsbokslut, kommunikéer, tvister, förvärv/avyttringar,

större affärsavtal samt utvecklingsprojekt och

investeringar.

värderingar

Haldex värderingar – kunden först, respekt för individen

och eliminering av allt slöseri – är kopplade till

koncernens affärsidé, vision och strategier, och vägleder

medarbetarna i den dagliga verksamheten.

Kunden först innebär att Haldex medarbetare grundar

sina beslut och handlingar med kundens bästa

för ögonen, väl medvetna om att de värden de skapar

för kunden, också skapar värden för Haldex, Haldex

medarbetare, och Haldex ägare. Respekt för individen

är att visa kollegor respekt genom en öppen

kommunikation, uppmuntran till initiativ, samarbete,

stöd, professionell utveckling och avancemang, prestationsbaserad

kompensation och aktivt ansvar av

samtliga individer. Eliminering av allt slöseri medför

ett ansvar att hantera samtliga resurser på möjligast

effektiva och mest lönsamma sätt.

haldex 2009 bolagsstyrningsrapport | Bolagsstyrning

69


70

bolagsstyrning i haldex 2009

Haldex AB är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm.

Haldex tillämpar utan avvikelser Svensk kod för bolagsstyrning och

lämnar här 2009 års bolagsstyrningsrapport. Rapporten är inte granskad

av bolagets revisorer.

aktieägare

Haldex aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1960.

Aktiekapitalet i Haldex AB uppgår till 221 079 850 MSEK, fördelat

på 44 215 970 aktier. Alla aktier ger rätt till en röst och medför lika

rätt till utdelning.

Antalet aktieägare uppgick vid årsskiftet 2009/2010 till 10,486.

Investment AB Öresund var största ägare med cirka 10,59 procent av

aktiekapitalet. Det svenska ägandet utgjorde 79 procent vid utgången

av 2009. Information om ägandet uppdateras varje månad på Haldex

webplats, www.Haldex.com. Se även sidan 78.

Årsstämma

Vid årsstämman 2009 den 16 april 2009 i Stockholm närvarade aktieägare

som representerade 22,97 procent av rösterna. Till stämmans

ordförande valdes styrelsens ordförande Lars­Göran Moberg. Samtliga

styrelseledamöter och bolagets revisorer närvarade vid stämman.

Beslut

Protokoll från årsstämman finns tillgängliga på Haldex webbplats

www.haldex.com.

Några av de beslut som fattades var följande:

• Att i enlighet med styrelsens förslag inte betala ut någon utdelning

för verksamhetsåret 2008

• Att styrelsen ska bestå av sju ledamöter, utan suppleanter. Stämman

omvalde Lars­Göran Moberg, Anders Böös, Arne Karlsson, Caroline

Sundewall, Anders Thelin och Cecilia Vieweg. Stefan Charette

nyvaldes. Lars­Göran Moberg valdes till styrelsens ordförande

• Att arvode till styrelsen för perioden till och med utgången av årsstämman

2010 ska utgå med ett sammanlagt belopp om 1 800 000

kronor (inklusive ersättning för utskottsarbete) att fördelas mellan

ledamöterna enligt följande: styrelsens ordförande 450 000 kronor

och var och en av de övriga ledamöterna 175 000 kronor. Ersättning

för utskottsarbete ska utgå enligt följande: ordföranden i revisionsutskottet

100 000 kronor, ledamot av revisionsutskottet 50 000

kronor, ordföranden i ersättningsutskottet 50 000 kronor och ledamot

av ersättningsutskottet 25 000 kronor, samt att arvode till revisorerna

beträffande revision ska utgå i enlighet med av revisionsbolaget

lämnad offert

Auktoriserade revisorn Liselott Stenudd föredrog revisionsberättelsen

och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2009.

Tomas Ramsälv, Odin Fonder, redogjorde för valberedningens förslag

till beslut om valberedning inför årsstämman 2010.

Bolagsstyrning | bolagsstyrningsrapport

valberedning inför årsstämman 2010

I enlighet med beslut av årsstämman 2009 har de fyra största aktieägarna

utsett representanter för att bilda valberedning inför årsstämman

2010. Vid slutet av september 2009 var dessa ägare Investment

Öresund AB, Afa Försäkring AB, Göran Carlson (genom hel­ och

delägda bolag) och Andra AP­fonden. Tillsammans representerade

dessa 22,95 procent av rösterna i Haldex AB per den 30 september

2009. Ägarnas representanter som ledamöter av 2010 års valberedning

är Stefan Dahlbo (ordförande), Investment Öresund AB, Anders

Algotsson, Afa Försäkring, Göran Carlson och Martin Johansson,

Andra AP­fonden.

Sammansättningen av valberedningen publicerades genom pressmeddelande

ochHaldex webbplats www.haldex.com den 15 oktober

2009.

Bolagets aktieägare har givits möjlighet att framföra synpunkter

och förslag till valberedningen via e-post till adress som anges på

bolagets webbplats, under rubriken Investerare – Bolagsstyrning –

Årsstämma – Årsstämma 2010.

Valberedningen föreslår stämman 2010 att till ny styrelseledamot

utse Göran Carlson.

Göran Carlson, född 1957, är civilekonom och MBA. Han har

tidigare verkat som bl.a. distriktschef på Industrifinans AB, VD Ur &

Penn – Erling Persson AB, VD c/o Departments & Stores AB och som

grundare till nya apotekskedjan Medstop AB. Bland styrelseuppdrag

kan nämnas vice ordförande i Medstop AB och ledamot i Svenskt Tenn

AB och. Göran Carlson innehar, genom bolag, 4,2% av aktier och röster

i Haldex. Göran Carlson är gift och har tre barn.

Valberedningen föreslår omval av samtliga nuvarande ledamöter

och Lars­Göran Moberg föreslås fortsätta som bolagets ordförande.

Valberedningen föreslår omval av PricewaterhouseCoopers auktoriserade

revisorerna Michael Bengtsson och nyval av auktoriserade

revisorn Ann­Christine Hägglund samt omval av Christine Rankin

Johansson och Cesar Moré som revisorsuppleanter, för tiden intill den

årsstämman 2014 hållits.

Förslagen presenterades i kallelsen till årsstämman den 16 mars

2010, samt på Haldex webbplats. På webbplatsen publicerades en

redogörelse för hur valberedningen har bedrivit sitt arbete.

styrelse

styrelsens oberoende

Svensk kod för bolagsstyrning anger att en majoritet av de stämmovalda

ledamöterna ska vara oberoende i förhållande till bolaget och

ledningen samt att minst två av dessa även ska vara oberoende i förhållande

till bolagets större aktieägare. Haldex styrelse anses uppfylla detta

krav då samtliga styrelseledamöter bedöms vara oberoende i förhållande

till såväl Haldex och dess ledning som, med undantag för Stefan

Charette (i egenskap av vice VD för Investment AB Öresund), Haldex

större aktieägare.

haldex 2009


styrelsens arbete

Styrelsen höll konstituerande sammanträde omedelbart efter ordinarie

årsstämma.

Styrelsen sammanträdde 15 gånger under 2009. Huvudfrågor var:

• Januari/februari – bokslut, årsredovisning, möte med revisorer,

utvärdering av VD:s förvaltning

• Våren/hösten – fastställande av styrelsens arbetsformer samt fastställande

av instruktion till VD. Strategi­ och organisationsfrågor.

Långsiktiga investeringsfrågor

• November/december – finanspolicy. Budgetgenomgång. Tidsschema

för 2010.

Styrelsen besökte i olika konstellationer ett antal av koncernens bolag

för att få djupare kunskaper om verksamheten. Bland besökte styrelsen

anläggningarna i Landskrona, flera anläggningar i USA, samt i Birmingham,

England.

I samband med strategigenomgångar gavs divisionscheferna tillfällen

till fördjupade presentationer av sina verksamheter.

styrelsens utskott

Revisionsutskottet bestod 2009 av styrelseledamöterna Lars­Göran

Moberg, Arne Karlsson och Caroline Sundewall. Caroline Sundewall

var utskottets ordförande. Revisionsutskottet hade 5 sammanträden

under 2009.

revisorer

Auktoriserade revisorerna Liselott Stenudd och Michael Bengtsson

från PricewaterhouseCoopers AB omvaldes respektive nyvaldes av årsstämman

2007 till bolagets revisorer för tiden intill årsstämman 2010

hållits. Auktoriserade revisorerna Christine Rankin Johansson (omvaldes

på årsstämman 2007) och Cesar Moré (nyvald på årsstämman

2009) var revisorssuppleanter.

Liselott Stenudd är auktoriserad revisor sedan 1986, och är vald

revisor i bland annat SinterCast AB, Eltel AB, de svenska Cargotecbolagen

och Diamyd Medical AB.

Michael Bengtsson är auktoriserad revisor sedan 1988, och är vald

revisor i bland annat Enea AB, Onoff AB, Perstorp Holding AB och

Carnegie Investment Bank AB.

Varken Liselott Stenudd eller Michael Bengtsson har uppdrag i

andra bolag vilka är närstående till Haldex större ägare eller VD.

Under 2004–2009 har revisorerna haft extra uppdrag utöver ordinarie

revision. Dessa uppdrag har innefattat konsultationer i skatte-

och redovisningsfrågor samt andra bolagsfrågor. Uppdragen har inte

bedömts strida mot kodens regler.

Ersättningsutskottet bestod 2009 av styrelseledamöterna Lars­Göran

Moberg, Anders Thelin och Cecilia Vieweg. Cecilia Vieweg var utskottets

ordförande. Utskottet hade 10 sammanträden under 2009.

utvärdering av styrelsens arbete 2009

Årligen görs en utvärdering av styrelsens samlade arbete. För ordföranden

tillkommer frågor om förmåga att förbereda och leda styrelsearbetet

samt förmåga att motivera och samverka med VD. Utvärderingen

av styrelsens samlade arbete sker genom en gemensam genomgång av

styrelsearbetet inom styrelsen. Utvärderingsprocessen avseende år 2009

genomfördes i samband med styrelsemötet i december 2009.

styrelsemedlemmars närvaro vid styrelsemöten 2009

namn styrelsemöten

Lars-Göran Moberg 15

Reiner Beutel* 6

Anders Böös 14

Stefan Charette ** 9

Arne Karlsson 12

Anders Thelin 15

Caroline Sundewall 15

Cecilia Vieweg 13

* Lämnade styrelsen vid Årsstämman 2009.

** Tillträdde som styrelseledamot vid Årsstämman 2009.

Liselott Stenudd

Michael Bengtsson

haldex 2009 bolagsstyrningsrapport | Bolagsstyrning

71


72

ersättning till styrelse och

ledande befattningshavare

riktlinjer

Enligt ett förslag till årsstämman 2010 föreslår styrelsen att följande

riktlinjer ska gälla fram till årsstämman 2011. Riktlinjerna ska gälla för

anställningsavtal som ingås efter stämmans beslut samt för de fall ändringar

görs i befintliga avtal efter stämmans beslut.

Ersättningen till verkställande direktören och koncernchefen och

andra ledande befattningshavare ska utgöras av en väl avvägd kombination

av fast lön, årlig bonus, långsiktigt incitamentsprogram, pensionsförmåner

och övriga förmåner samt villkor vid uppsägning/

avgångsvederlag. Den sammanlagda ersättningen bör vara marknadsmässig

samt ska vara baserad på prestation. Den fasta lönen ska vara

individuell och baserad på varje individs ansvar, roll, kompetens och

befattning. Den årliga bonusen ska baseras på utfall av förutbestämda

finansiella och individuella mål samt ska inte överstiga 30–50 procent

av den fasta årslönen.

En särskild ersättning kan utgå i undantagssituationer i syfte att attrahera

och behålla nyckelkompetens eller att förmå individer att flytta

till nya tjänstgöringsorter eller nya befattningar. Sådan ersättning ska

inte kunna utgå under längre tid än 36 månader och ska vara maximerad

till motsvarande två gånger den ersättning befattningshavaren i

annat fall skulle ha erhållit. Styrelsen kan föreslå stämman att fatta

beslut om långsiktiga incitamentsprogram.

ersättning till koncernledningen, tsek

Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda och för anställda i Sverige

ge rätt att erhålla pension från 65 års ålder. Vid uppsägning från bolagets

sida gäller en uppsägningstid om 12 månader för verkställande

direktören och 6 månader för övriga ledande befattningshavare. Avseende

nya anställningsavtal ska därutöver kunna överenskommas om

avgångsvederlag motsvarande högst 12 månaders fast lön. Styrelsen har

även möjlighet att avvika från riktlinjerna i enskilda fall där särskilda

skäl eller behov föreligger.

Ovanstående riktlinjer är i allt väsentligt oförändrade gentemot

de riktlinjer som antogs av årsstämman 2009.

ersättning till koncernledningen 2009

Verkställande direktör

Under 2009 har verkställande direktören, tillika koncernchef, uppburit

fast lön samt rörlig ersättning i enlighet med nedanstående tabell.

Utöver en ömsesidig uppsägningstid på 12 månader har verkställande

direktören, vid uppsägning från företagets sida, rätt till avgångsvederlag

motsvarande 12 månadslöner. Vid uppsägning från verkställande

direktörens sida kan inget avgångsvederlag påkallas.

Verkställande direktörens pensionsförmån är premiebaserad och

består av ITP­plan samt en årlig avsättning om 25 procent av fast lön

över 20 basbelopp. Pensionsålder är 65 år.

grundlön rörlig ersättning pension

verkställande direktör

Joakim Olsson 3 968 1 901 959

andra ledande befattningshavare (koncernledning)

(6 personer, varav 0 kvinnor) 12 030 2 643 2 932

Bolagsstyrning | bolagsstyrningsrapport

haldex 2009


Övriga ledande befattningshavare

Enligt principer fastställda av årsstämman, bereds principerna för

ersättningsfrågor gällande koncern- och divisionsledningarna av VD

i samråd med styrelsens ersättningsutskott för beslut av årsstämman.

Ersättningen består av en fast och en rörlig lönedel.

Den rörliga delen baseras på av VD och ersättningsutskottet årligen

fastställda målsättningar och kan uppgå till 30–50 procent av den fasta

årslönen. Samtliga har en ömsesidig uppsägningstid om sex månader

samt, vid uppsägning från bolagets sida, ett avgångsvederlag som varierar

mellan 12 och 24 månader. Pensionsförmånerna är reglerade i pensionsplaner

anpassade till praxis i ifrågavarande land, med pensionsålder

från 65 år.

incitamentsprogram

Årsstämman 2007 fattade beslut om att införa ett långsiktigt prestationsbaserat

incitamentsprogram under vilket ledande befattningshavare

och nyckelpersoner tilldelas personaloptioner under förutsättning

att deltagarna blir aktieägare genom egen investering i Haldexaktier på

marknaden.

Varje aktie som förvärvats på marknaden berättigar till vederlagsfri

tilldelning av tio personaloptioner, där varje option berättigar till förvärv

av 1,5 aktie i Haldex. Tilldelning förutsätter vidare att Haldex

ersättning till styrelsen, sek

vinst före skatt ökat i förhållande till föregående räkenskapsår med mer

än 7 procent. Maximal tilldelning sker förutsatt att vinst före skatt ökat

i förhållande till föregående räkenskapsår med 20 procent eller mer.

Personaloptionerna kan ges ut i tre serier och tilldelas enligt beslut

av styrelsen under 2008, 2009 respektive 2010.

Ingen tilldelning skedde av 2008 och 2009 års optioner, baserat på

bolagets resultatutfall.Tilldelning kommer att ske 2010.

ersättning till styrelsen för perioden

april 2009 – april 2010

Arvode till styrelsens ledamöter valda av årsstämman beslutas av årsstämman

efter förslag från valberedningen. För 2009 utgick ersättningar

enligt tabellen nedan. Ersättningen till styrelsen är i sin helhet

fast, någon rörlig del finns inte. Ingen ersättning utgår till ledamöter

som också är anställda i koncernen.

ersättnings­ revisions­ styrelse totalt

namn

utskott utskott arvode

Lars-Göran Moberg 25 000 50 000 450 000 525 000

Anders Böös 175 000 175 000

Stefan Charette 175 000 175 000

Arne Karlsson 50 000 175 000 225 000

Caroline Sundewall 100 000 175 000 275 000

Anders Thelin 25 000 175 000 200 000

Cecilia Vieweg 50 000 175 000 225 000

totalt 1 800 000

ersättning till revisorer 2009, msek

PricewaterhouseCoopers

Revisionsuppdrag 8

Andra uppdrag 10

18

haldex 2009 bolagsstyrningsrapport | Bolagsstyrning

73


74

intern kontroll och

riskhantering

Den interna kontrollen inom Haldex är en process som kontrolleras av

styrelse och revisionsutskott och utförs av VD och koncernledning,

samt som utformats för att i största möjliga utsträckning tillförsäkra att

Haldex har ändamålsenlig och tillförlitlig rapportering och efterlevnad

av tillämpliga lagar och förordningar. Processen baseras på kontrollmiljön

som skapar struktur för övriga delar av processen – riskbedömning,

kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt uppföljning.

Processen är baserad på ramverket för intern kontroll utgivet av

the Committee of the Sponsoring Organizations of the Treadway

Commission (COSO).

Styrelsen ansvarar enligt den svenska aktiebolagslagen och Svensk

kod för bolagsstyrning för den interna kontrollen. Denna redogörelse

för intern kontroll och riskhantering har upprättats i enlighet med

Svensk kod för bolagsstyrning, punkt 10.5, och är därmed avgränsad

till en beskrivning av de viktigaste inslagen i Haldex system för intern

kontroll och riskhantering avseende den fınansiella rapporteringen.

Styrelsen övervakar och säkerställer den externa ekonomiska rapporteringens

kvalitet på det sätt som finns dokumenterat i styrelsens

arbetsordning, i instruktionen för VD samt i koncernens finanspolicy.

VD har i uppgift att tillsammans med finansdirektören granska och

kvalitetssäkra all extern ekonomisk rapportering såsom delårsrapporter,

bokslutskommunikéer, årsredovisning, pressmeddelanden med

ekonomiskt innehåll samt presentationsmaterial i samband med

möten med media, ägare och finansiella institutioner. VD tillställer

styrelsen delårsrapporter, bokslutskommunikéer och årsredovisning

för granskning. Därefter godkänns och avges rapporterna av styrelsen.

Styrelsen ansvarar för att bolagets finansiella rapporter är upprättade

i överensstämmelse med lag, redovisningsstandarder och övriga krav

på noterade bolag.

Bolagsstyrning | bolagsstyrningsrapport

I styrelsens instruktion till VD har vidare uppställts krav på att fortlöpande

tillställa styrelsen interna sammanfattande rapporter om ekonomiska

förhållanden. Dessa rapporter som bland annat ska innehålla

resultat- och balansräkningar, värderingsfrågor, bedömningar, prognoser

och eventuella förändringar respektive konsekvenserna av dessa,

eventuella förändringar avseende redovisningsregler, juridiska ärenden

och tvister, granskas av revisionsutskottet och tillställs därefter styrelsen.

Avseende styrelsens kommunikation med bolagets revisorer, se nedan.

kontrollmiljö

Styrelsen har fastställt ett antal styrande dokument för bolagets interna

kontroll och styrning.

Inom styrelsen fınns ett revisionsutskott bestående av tre av de

stämmovalda styrelseledamöterna, Arne Karlsson, Lars­Göran Moberg

och Caroline Sundewall. Revisionsutskottet, som bereder frågor åt styrelsen,

behandlar bland annat frågor om den interna kontrollen, följer

upp redovisningsfrågor samt diskuterar redovisningsprinciper och konsekvenserna

av förändringar av desamma. Vidare har utskottet löpande

kontakt med de externa revisorerna. Utskottet är ansvarigt för att utvärdera

revisionsinsatsen, revisorernas effektivitet, kvalifikationer, arvoden

och oberoende. Revisionsutskottet ska vidare biträda valberedningen

vid förslag av val till revisorer, samt upphandling av deras tjänster.

riskbedömning

Haldex riskbedömning avseende den finansiella rapporteringen, det

vill säga identifiering och utvärdering av de väsentligaste riskerna i koncernens

bolag, divisioner och processer avseende den finansiella rapporteringen,

utgör underlag för hur dessa ska hanteras. Hanteringen

haldex 2009


kan ske genom att riskerna accepteras eller reduceras alternativt elimineras,

med krav på kontroller och kontrollnivåer inom de ramar som

fastställs av styrelsen, revisionsutskottet, VD och koncernledningen.

kontrollaktiviteter

Arbetet med att vidareutveckla den interna kontrollen och styrningen

fortsatte under året. Fokus för arbetet låg främst på dokumentation av

de finansiella processerna, samt på utvärdering och förbättring av existerande

kontroller.

information och kommunikation

Bolaget har ett system för att informera och kommunicera i syfte att ge

en fullständig och korrekt finansiell rapportering. Bolaget har ett rapporteringssystem

där samtliga koncernens bolag månadsvis rapporterar

enligt ett fastställt format och efter givna redovisningsprinciper. I samband

med rapporteringen gör de rapporterande enheterna riskbedömningar

och tar ställning till eventuella reserveringsbehov. Den centrala

ekonomiavdelningen tar fram rapporter ur det gemensamma systemet

som är strukturerade enligt koncernens fastställda rapportformat.

Ansvariga chefer och controllers på olika nivåer i koncernen har tillgång

till information gällande sitt ansvarsområde i detta system.

Bolagets finansiella rapportering följs upp löpande, dels av affärsledningar

på olika nivåer i bolaget, dels av ekonomiorganisationen och

controllers i de olika divisionerna och affärsenheterna. Uppföljningen

sker månadsvis i samband med rapportering, bland annat genom analyser

och genomgångar av ansvariga controllers samt genom affärsansvarigas

möten med rapporterande enheter. Koncernchefen och

finansdirektören har månatliga möten med ansvarig divisionschef och

på webbplatsen www.haldex.com

finns utförlig information om haldex bolagsstyrning:

• Bolagsordning

• Information om årsstämma

– Tid och plats

– Anmälningsförfarande för att delta

– Anmälningsförfarande för att anmäla ärende till årsstämma

– Kallelse

– Dagordning

– Protokoll

– VD:s anförande

• Information om valberedningen

– Sammansättning

– Kontaktuppgifter

• Styrelsens ledamöter (uppdateras löpande om förändringar

sker under året)

• Medlemmar av företagsledningen (uppdateras löpande

om förändringar sker under året)

• Föregående års bolagsstyrningsrapporter

controller. På dessa möten diskuteras och analyseras divisionens resultat­

och balansräkning, kassaflöde och andra finansiella nyckeltal.

uppföljning

Revisionsutskottet kommunicerar kontinuerligt, på och mellan

möten, med bolagets externa revisorer och finansdirektören. Styrelsen

erhåller månatligen en fınansiell rapport över verksamhetens utveckling.

En mer utförlig rapportering ges av främst VD på samtliga styrelsemöten.

Styrelsen bedömer löpande de risker som finns rörande

den fınansiella rapporteringen baserat på väsentlighet och kvalitativa

faktorer.

Styrelsen utvärderar årligen behovet av att inrätta en särskild intern

granskningsfunktion (internrevision). Under 2009 bedömde styrelsen

att ett sådant behov inte förelåg. Som motiv till beslutet beaktade styrelsen

att den interna kontrollen huvudsakligen utövas genom:

• de operativa cheferna på olika nivåer,

• de lokala respektive den centrala ekonomifunktionen samt

• genom koncernledningens övervakande kontroller.

Detta, tillsammans med bland annat bolagets storlek, gör att styrelsen

anser att det för närvarande inte är ekonomiskt försvarbart med ytterligare

en funktion.

haldex 2009 bolagsstyrningsrapport | Bolagsstyrning

75


76

styrelse och revisorer

Lars-Göran Moberg Stefan Charette Anders Böös Arne Karlsson Caroline Sundewall

Lars-göran moberg*

Ordförande sedan 2008, ledamot av

Revisionsutskottet och Ersättningsutskottet

Född 1943. Invald 2007.

Civilingenjör

Tidigare VD för Volvo Powertrain Corporation

samt teknisk direktör och

medlem i Volvos koncernledning. Dessförinnan

verksam inom AB Bofors, VD

för VME Industries Sweden AB, och VD

för Volvo Car Component Corporation.

Ordförande i Deutz AG sedan maj

2009.

Styrelseledamot i Fourier Transform

sedan maj 2009, Volvo Aero AB, Volvo

Construction Equipment Corporation

och Cross Country Systems.

Aktieinnehav: 9 063

stefan charette**

Född 1972. Invald 2009.

MSc Mathematical Finance, BSc Electrical

Engineering

Vice VD i Investment AB Öresund

sedan 2007.

Tidigare verkställande direktör i AB

Custos och i Brokk Group. Rådgivare till

multinationella koncerner vid Lehman

Brothers och Salomon Smith Barney.

Ordförande i Global Batterier och

Athanase Capital. Har varit styrelseledamot

i AB Custos, HQ Bank och Brokk

och som ordförande i Johnson Pump,

Tigerholm och Johnson Pump Marine.

Aktieinnehav: 9 000

ledningsgrupp

anders Böös*

Född 1964. Invald 2007

Tidigare VD för Hagströmer & Qviberg

AB och Drott AB.

Ordförande i Industrial & Financial

Systems IFS AB och Cision AB.

Styrelseledamot i Investment AB

Latour, Niscayah AB, Newsec AB och

East Capital Baltic Property Fund AB.

Aktieinnehav: 0

arne karlsson*

Född. 1944. Invald 2003, ledamot av

Revisionsutskottet

Civilekonom

Har innehaft flera ledande befattningar

inom Scania såväl i Sverige som utomlands.

Senast ansvarig för Commercial

Systems, Scania AB, London och vice

VD Scania AB.

Ordförande och styrelseledamot i flera

dotterbolag i Scaniakoncernen.

Aktieinehav: 2 000

caroline sundewall*

Född 1958. Invald 2003, ordförande i

Revisionsutskottet sedan 2007

Civilekonom

Har arbetat på Chase Manhattan Bank

och Handelsbanken, som börs- och företagsskribent

på Dagens Industri, Affärsvärlden

och Finanstidningen, business

controller på Ratos samt chef för och

kommentator på Sydsvenska Dagbladets

Näringslivsdel. Sedan 2001 fristående

konsult i Caroline Sundewall AB.

Ordförande i stiftelsen Streber Cup.

Styrelseledamot i Ahlsell AB (ordförande

i revisionskommittén) Aktiemarknadsbolagens

Förening, Electrolux AB (ledamot

i revisionskommittén), Lifco AB, Pågengruppen

AB, Svolder AB sedan 2009,

TeliaSonera (ledamot i ersättningskommittén)

och Tradedoubler (ordförande i

revisionskommittén).

Aktieinnehav: 3 000 via Caroline Sundewall

AB

Ian Dugan Stefan Johansson Per Ericson Joakim Olsson Ulf Ahlén Jay C. Longbottom

Bolagsstyrning | styrelse, revisorer och ledningsgrupp

haldex 2009


Anders Thelin Cecilia Vieweg Björn Cederlund Krister Olsson

anders thelin*

Född 1950. Invald 2007, ledamot av

Ersättningsutskottet.

Civilingenjör

Sedan 2000 VD för Sandvik Tooling AB.

Medlem i Sandviks koncernledning.

Tidigare flera ledande befattningar

inom Sandvik, bland annat VD för

Sandvik Coromant.

Styrelseordförande och ledamot i ett

antal bolag inom Sandvikkoncernen.

Aktieinnehav: 2 000

joakim olsson

VD och Koncernchef

Född 1965

Anställd 2005.

Civilingenjör och MBA, INSEAD.

Har haft flera ledande befattningar

inom ABB. Senast som VD och landchef

i ABB Brazil Ltd, Brasilien. Innan

dess globalt ansvarig inom ABB Ltd för

affärsområdet Krafttransformatorer.

Aktieinnehav: 7,221

Köpoptioner: 20 000

ulf ahlén

Divisionschef Traction Systems

Född 1948

Anställd 1998.

Gymnasieekonom

Har haft flera ledande befattningar

inom Volvo Personvagnar. Senast

med totalansvar för personbilsproduktionen.

Ledamot i Opcon AB

Aktieinnehav: 1 000

Köpoptioner: 10,000

cecilia vieweg*

Född 1955. Invald 2000, ordförande i

Ersättningsutskottet sedan 2007

Jurist

Sedan 1999 medlem i koncernledningen

och chef för koncernstab Juridik,

Immateriella Rättigheter och Risk

Management, AB Electrolux.

Tidigare advokat vid Berglund & Co

Advokatbyrå, chefsjurist för Volvo AB,

samt Volvo Personvagnar samt advokat

och delägare i Wahlin Advokatbyrå.

Styrelseordförande i Equinox, Inc.

Styrelseledamot i Electrolux North

America Inc. m.fl. bolag inom Electroluxkoncernen,

Vattenfall AB och PMC

Group AB sedan 2009, samt Stockholms

Handelskammares Skiljedomsinstitut.

Aktieinnehav: 500

ian dugan

Divisionschef Hydraulic Systems

Född 1956

Anställd 2008.

C. Eng MIMechE

Har haft ledande befattningar inom

flera såväl noterade bolag som private

equity-bolag. Senast som VD för

Concentric Plc, och dessförinnan för

Alstoms brittiska verksamhet.

Aktieinnehav: 1 000

Köpoptioner: 10,000

Björn cederlund

Född 1942. Ledamot sedan 1994

Representerar PTK-klubbarna inom

Haldex-koncernen.

Aktieinnehav: 1 000

krister olsson

Född 1952. Ledamot sedan 2009

Representerar IF Metall inom Haldexkoncernen.

Vice ordförande i LSR, Landskrona

Svalöv Renhållnings AB

Aktieinnehav: 0

camilla andersson hult

Född 1968. Suppleant sedan 2009

Representerar IF Metall inom Haldexkoncernen.

Aktieinnehav: 0

per ericson

Personaldirektör

Född 1963

Anställd 2006.

Skogstekniker, UC Forestry Studies.

Studier i Change Management in

Organisations and Social Systems.

Har haft flera ledande befattningar

inom Stora Enso. Senast som personaldirektör.

Aktieinnehav: 2 000

Köpoptioner: 10,000

stefan johansson

Ekonomi- och Finansdirektör

Född 1958

Anställd 2005.

Civilekonom

Har varit verksam som CFO inom

noterade samt private equity-bolag.

Senast inom Duni.

Aktieinnehav: 12 200

Köpoptioner: 10,000

revisorer:

michael Bengtsson

Auktoriserad revisor,

PricewaterhouseCoopers AB.

Revisor i Haldex sedan 2007.

Liselott stenudd

Auktoriserad revisor,

PricewaterhouseCoopers AB.

Revisor i Haldex sedan 2006.

* Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till större ägare.

** Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, men inte i relation till större ägare.

jay c. Longbottom

Divisionschef Commercial Vehicle

Systems

Född 1953

Anställd 2002.

B.A. M.B.A.

Har haft flera ledande befattningar

inom SKF, med placering i såväl Nordamerika

som Europa.

Aktieinnehav: 1 500 aktier

Köpoptioner: 10,000

haldex 2009 styrelse, revisorer och ledningsgrupp | Bolagsstyrning

77


78

haldex aktie

Haldex noteras sedan 1960 på NASDAQ

OMX Stockholmsbörsen. Bolaget återfinns

under listan för Mid Cap­bolag under tickersymbolen

HLDX. En handelspost är en aktie.

Genom den nyemission som genomfördes

2009 ökade Haldex aktiekapital med

109 598 750 kronor till 221 079 850 kronor.

Antalet aktier ökade med 21 919 750 till

44 215 970.

kursutveckling och omsättning

Under 2009 steg NASDAQ OMX Stockholm

med 47 procent, medan det branschindex

där Haldex­aktien ingår, OMX Stockholm

Industrial Index (Industrivaror och

tjänster), steg med 50 procent.

Haldex­aktien steg med med 158 procent

under 2009 till 44,40 SEK (17,18). Den

lägsta slutkursen, 16,47 SEK, noterades den

24 mars och den högsta slutkursen, 51,75

SEK, noterades den 26 november. Börsvärdet

uppgick vid årets slut till 1 963,2 MSEK.

Börsvärdet vid utgången av 2008 uppgick

till 593,3 MSEK (före nyemission).

Den totala omsättningen i Haldex aktie

under 2009 uppgick till 34,2 miljoner aktier

(14,1), vilket motsvarar en genomsnittlig

omsättning om 136,170 aktier (55 895) per

dag. 1) Omsättningshastigheten i aktien steg

till 77 procent (63). På NASDAQ OMX

Stockholm sjönk omsättningshastigheten till

119 procent (152) och på MidCap­listan till

65 procent (66).

Betavärde

Betavärde är ett riskmått som visar en akties

fluktuation i jämförelse med börsen som helhet.

Vid årsskiftet uppgick Haldexaktiens beta värde,

beräknat över 48 månader till 1,94 (1,58),

vilket innebär att Haldex-aktiens kurs varierade

94 procent mer än börsen i genomsnitt.

haldex kursutveckling 2009

SEK

60

50

40

30

Haldex OMX Stockholm_PI

SX20 Industrials_PI

20

10

7 000

6 000

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

2009

© NASDAQ OMX

Övrig information | haldex aktie

incitamentsprogram

Årsstämman fattade under 2007 ett beslut om

att införa ett långsiktigt prestationsbaserat

incitamentsprogram under vilket ledande

befattningshavare och nyckelpersoner tilldelas

personaloptioner under förutsättning att deltagarna

blir aktieägare genom egen investering

i Haldexaktier på marknaden. Varje aktie som

förvärvats på marknaden berättigar till vederlagsfri

tilldelning av tio personaloptioner, där

varje option berättigar till förvärv av 1,5 aktier

i Haldex. Tilldelning förutsätter vidare att

Haldex vinst före skatt ökat i förhållande till

föregående räkenskapsår med mer än 7 procent.

Maximal tilldelning sker förutsatt att

vinst före skatt ökat i förhållande till föregående

räkenskapsår med 20 procent eller mer.

Personaloptionerna ges ut i tre serier och

tilldelas enligt beslut av styrelsen under 2008,

2009 respektive 2010. Ingen tilldelning

skedde av 2008 och 2009 års optioner, men

kommer att ske under 2010.

aktieägare

Antalet aktieägare i Haldex ökade under året

med 18 procent och uppgick vid årets slut

till 10 486 (8 576). Det svenska ägandet hade

ökat från 69 procent till 79 procent vid utgången

av 2009.

utdelningspolicy

Utdelning till aktieägarna av bolagets fria

kapital kan ske i form av aktieutdelning och

återköp. Styrelsens avsikt är att utdelningen

ska beakta bolagets framtida utvecklingsmöjligheter,

investeringsbehov och fınansiella

situation. Målsättningen är att aktieutdelning

och återköp av egna aktier ska utgöra minst en

tredjedel av koncernens vinst efter skatt under

en konjunkturcykel.

Omsatt antal

aktier, 1 000-tal

haldex kursutveckling 2005–2009

SEK

200

150

100

50

15

För verksamhetsåret 2009 föreslår styrelsen

bolagsstämman att ingen utdelning görs

i syfte att stärka bolagets finansiella ställning

mot bakgrund av den rådande situationen på

marknaden och bolagets finansiella åtaganden.

Haldex OMX Stockholm_PI

SX20 Industrials_PI

1) Med införandet av EU:s MiFID direktiv, har strukturen

för aktiehandel i Europa förändrats. I och med att en

aktie nu handlas på flera marknadsplatser än de börser

där den är noterad, har handeln blivit mer fragmenterad.

Haldex aktie omsätts nu inte längre endast på NASDAQ

OMX Stockholm utan viss omsättning sker på flera

andra marknadsplatser. Stockholmsbörsen svarade dock

för absoluta merparten av handeln. Under 2009 skedde

98 procent av omsättningen på Stockholmsbörsen.

pressmeddelanden 2009

FEB 13 Förändring i Haldex valberedning

20 Helårsrapport 2008

MAR 12 Kallelse till årsstämma

APR 02 Haldex publicerar årsredovisning för 2008

16 Haldex får order värd 4,5 miljarder kronor

för fyrhjulsdriftssystem från VW

16 Kommuniké från Haldex årsstämma

23 Haldex får order på pumpar till Perkins

nya dieselmotorer

24 Delårsrapport januari – mars 2009

JUN 01 Avyttringen av Garphyttan Wire slutförd

JUL 17 Delårsrapport januari – juni 2009

OKT 06 Haldex slår samman affärsenheterna

Air Management och Brake Control

15 Haldex valberedning

23 Haldex får order värd 750 MSEK

från europeisk lastbilstillverkare

23 Haldex genomför nyemission

om ca 500 MSEK

23 Delårsrapport januari – september 2009

23 Extra bolagsstämma i Haldex AB (publ)

NOV 24 Kommuniké från extra bolagsstämma

i Haldex

DEC 18 Haldex nyemission fulltecknad

22 Slutligt resultat av Haldex nyemission

28 Nya aktier är registrerade

30 Förändring av antalet aktier och röster

i Haldex

2005 2006 2007 2008 2009

Omsatt antal

aktier, 1 000-tal

7 000

6 000

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

© NASDAQ OMX

haldex 2009


data per aktie

ägarstruktur den 30 december 2009 svenskt och utländskt ägande

Övriga, 16%

Svenska privatpersoner,

19%

Utländska ägare, 21%

2009 2008 2007 2006 2005

Resultat, SEK 1) 2,40 –1,25 4,06 9,09 7,94

Utdelning, SEK – – 4,50 4,50 4,00

Börskurs vid årets slut, SEK 44,50 26,70 113,50 163,50 158,00

Eget kapital, SEK 54,13 83,15 85,36 86,02 85,64

EBIT-multipel neg 12 12 11 11

P/E-tal 24 neg 18 12 13

Utdelningsandel, % – – 72 32 33

Direktavkastning, % – – 4,0 2,8 2,5

Total avkastning, % 157 1) –76 –28 6 38

Börskurs/Eget kapital, % 82 32 133 190 184

1) har justerats för fondemissionseffekt via nyemission.

aktieägare och antal aktier

2009 2008 2007 2006 2005

Antal aktieägare 10 486 8 576 8 382 10 305 11 654

Genomsnittligt antal

aktier, tusental – 21 920 21 980 22 065 22 065

Antal aktier vid årets

slut, tusental 44 216 21 920 21 920 22 065 22 065

Svenska finansiella

företag, 33%

Socialförsäkringsfonder,

6%

Övriga svenska

juridiska personer, 5%

haldex tio största aktieägare den 26 februari 2010

namn

antal

aktier

andel av kapital

och röster (%)

Öresund Investment AB 4 890 116 11,06

SEB Private Bank S.A., NQI 2 128 472 4,81

Afa Försäkring 2 000 000 4,52

Andra AP-fonden 1 625 448 3,68

Verdipapirfond Odin Sverige 1 623 049 3,67

Unionen 1 569 240 3,55

Skandia Fonder 1 348 048 3,05

Fjärde AP-fonden 1 202 017 2,72

Swedbank Robur fonder 1 149 529 2,60

RAM One 900 000 2,04

summa de tio största ägarna 18 435 919 41,70

Summa övriga ägare 25 403 581 58,30

Haldex AB – aktier i eget förvar 376 470 1,69

summa totalt 44 215 970 100,00

aktieägarstruktur den 29 januari 2010

aktieinnehav

aktiekapitalets förändring sedan 1995

Utländskt, 21%

antal

aktieägare

ökning av

aktiekapitalet,

msek

antal

aktier

aktiekapital,

msek

Svenskt, 79%

Läs mer: www.haldex.com/sv/investerare/haldexaktien/

innehav,

%

1–500 6 759 1 358 061 3,07

501–1 000 1 696 1 385 624 3,13

1 001–5 000 1 837 4 188 004 9,47

5 001–10 000 231 1 693 272 3,83

10 001–15 000 65 798 925 1,81

15 001–20 000 53 974 475 2,20

20 001– 146 33 818 435 76,48

totalt 10 788 44 215 970 100,00

antal

aktier

1995 Vid årets början 93 4 645 046

1995 Aktiesplit 4:1 18 580 184

1998 Nyemission 1:5/95 18 111 22 296 220

2009 Nyemission 1:1 110 221 44 215 970

analytiker som följer haldex

CA Cheuvreux ................................ Patrik Sjöblom

Evli Bank ........................................ Michael Andersson

Danske Bank .................................. Jan Bjerkeheim

HQ Bank ........................................ Patric Lindqvist

Handelsbanken Capital Markets ..... Hampus Engellau

Redeye ........................................... Henrik Alveskog

SEB Enskilda ................................... Stefan Cederberg, Anders Trapp

Swedbank Markets ........................ Mats Liss

E. Öhman J:r Fondkomission ........... Björn Enarsson

haldex 2009 haldex aktie | Övrig information

79


80

femårsöversikt och

kvartalsredovisning

femårsöversikt 2009 2008 2007 2006 2005

Orderingång, MSEK 5 446 7 923 8 098 7 883 7 592

Nettoomsättning, MSEK 5 622 8 403 7 940 7 890 7 486

Andel nettoomsättning utanför Sverige, % 92 91 90 91 89

Export från Sverige, MSEK 970 1 714 1 598 2 001 1 834

Rörelseresultat, exkl. engångsposter, MSEK –131 250 339 403 411

Rörelseresultat, MSEK 155 92 289 374 383

Resultat före skatt, exkl. engångsposter, MSEK –232 102 272 315 341

Resultat före skatt, MSEK 54 –55 222 315 370

Rörelsemarginal, exkl. engångsposter, % –2,3 3,0 4,3 5,1 5,5

Rörelsemarginal, % 2,8 1,1 3,6 4,8 5,1

Räntetäckningsgrad, ggr 2,0 0,7 3,7 5,2 7,9

Avkastning på sysselsatt kapital, % 3,9 2,4 8,3 11,5 12,3

Avkastning på eget kapital, % 4,2 –2,3 7,3 16,6 15,9

Avkastning på totalt kapital, % 2,9 1,6 5,8 7,9 8,9

Balansomslutning, MSEK 5 039 6 290 5 082 4 733 4 662

Kapitalomsättningshastighet, ggr 1,40 2,20 2,20 2,34 2,36

Eget kapital, MSEK 2 373 1 823 1 871 1 898 1 890

Soliditet, % 47 29 37 40 40

Nettoskuldsätting, MSEK 985 2 332 1 600 1 254 1 241

Skuldsättningsgrad, % 42 128 85 66 66

Kassaflöde, MSEK 847 465 –141 –7 139

Investeringar, MSEK 175 402 463 420 357

Produktutvecklingskostnader, MSEK 267 339 335 349 343

Medeltal anställda 4 281 6 004 5 518 4 683 4 606

– varav utanför Sverige 3 483 4 724 4 269 3 516 3 454

kvartalsredovisning, msek 2009 2008

Q1 Q2 Q3 Q4 helår Q1 Q2 Q3 Q4 helår

Nettoomsättning 1 562 1 409 1 266 1 385 5 622 2 131 2 342 2 066 1 864 8 403

Kostnad sålda varor –1 277 –1 128 –975 –1 072 –4 452 –1 635 –1 815 –1 624 –1 541 –6 615

Bruttoresultat 285 281 291 313 1 170 496 527 442 323 1 788

18,2% 19,9% 23,0% 22,6% 20,8% 23,3% 22,5% 21,4% 17,3% 21,3%

Försäljnings-, administrations- och

produktutvecklingskostnader –376 –354 –312 –304 –1 346 –392 –415 –370 –406 –1 583

Övriga rörelseintäkter och -kostnader –65 –1 3 –17 –80 8 –2 7 –126 –113

Realisationsvinst – 411 – – 411 – – – – –

Rörelseresultat –156 337 –18 –8 155 112 110 79 –209 92

Finansiella poster –31 –28 –17 –25 –101 –19 –35 –40 –53 –147

Resultat före skatt –187 309 –35 –33 54 93 76 39 –262 –55

Skatter 42 –22 –2 3 21 –30 –23 –13 78 12

Periodens resultat –145 287 –37 –30 75 63 52 26 –184 –43

varav minoritetsandel –3 –1 –1 –2 –7 1 0 0 1 1

Resultat per aktie, SEK –4:22 8:58 –1:08 –0:83 2:40 1:86 1:53 0:79 –5:43 –1:25

Rörelsemarginal, % 1) –5,1 –4,7 –0,8 1,8 –2,3 5,3 5,3 4,2 –4,0 3,0

Rörelsemarginal, % –10,0 23,9 –1,4 –0,6 2,8 5,3 4,7 3,8 –11,2 1,1

Kassaflöde efter nettoinvesteringar 181 –335 17 157 20 52 263 52 98 465

Avkastning på sysselsatt kapital, % 2) –3,7 1,3 –0,8 3,9 3,9 8,9 839 8,9 2,4 2,4

Avkastning på eget kapital, % 2) –13,5 –0,5 –3,9 4,2 4,2 8,1 8,4 7,9 –2,3 –2,3

Soliditet, % 28 37 37 47 47 36 28 29 29 29

Investeringar 44 43 34 54 175 79 100 98 125 402

F&U, % 4,6 4,7 4,7 4,9 4,8 4,3 3,8 3,6 4,5 4,0

Antal anställda 2) 5 733 5 298 4 755 4 281 4 281 5 747 6 107 6 121 6 004 6 004

1) Exklusive omstruktureringskostnader, kostnader av engångskaraktär och avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden. 2) Rullande 12 månader.

Övrig information | femårsöversikt och kvartalsredovisning

haldex 2009


definitioner

avkastning på eget kapital

Årets resultat i procent av genomsnittligt eget kapital.

avkastning på sysselsatt kapital

Rörelseresultat med tillägg för ränteintäkter, i procent av genomsnittlig

balansomslutning med avdrag för icke räntebärande skulder.

avkastning på totalt kapital

Rörelseresultat med tillägg för ränteintäkter, i procent av genomsnittlig

balansomslutning.

Bruttomarginal

Bruttoresultat, det vill säga nettoomsättningen minus kostnad sålda

varor, i procent av nettoomsättningen.

direktavkastning

Utdelning dividerad med börskurs vid året slut.

eBit-multipel

Börsvärde vid årets slut plus nettoskuld dividerat med rörelseresultat.

f&u %

Kostnader för forskning och utveckling i procent av nettoomsättning.

kapitalomsättningshastighet

Nettoomsättning dividerad med genomsnittlig balansomslutning

med avdrag för icke räntebärande skulder.

nettoskuldsättning

Räntebärande skulder minskat med likvida medel.

p/e-tal

Börsvärde vid årets slut dividerad med vinst.

räntetäckningsgrad

Rörelseresultat med tillägg för ränteintäkter dividerat med räntekostnader.

rörelsemarginal

Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen.

självfinansieringsgrad

Kassaflöde från rörelsen i procent av nettoinvesteringar,

exklusive förvärv.

skuldsättningsgrad

Nettoskuldsättning i procent av eget kapital.

soliditet

Redovisat eget kapital i procent av balansomslutningen.

totalavkastning

Börskurs vid årets slut inklusive utdelning dividerad med börskurs

vid årets ingång.

utdelningsandel

Utdelning dividerad med vinst per aktie.

resultat per aktie

Årets resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier.

förkLaringar

aBa

Automotive Brake Adjuster. Automatisk bromshävarm.

aBs

Antilock Brake System. Låsningsfria bromsar.

adB

Air Disc Brake. Tryckluftsansatt skivbroms.

aWd

All Wheel Drive – Fyrhjulsdrift.

cvs

Commercial Vehicle Systems

eBs

Electronic Brake System. Elektroniskt bromssystem.

emB

Electronic Mechanichal (Disc) Brake. Elektroniskt ansatt skivbroms.

esp

Electronic Stability Protocol. Elektronisk stabiliseringskontroll.

fBf

Fabrica Brasileira de Freios

modulair

Modulärt uppbyggt luftavfuktningsprogram.

tcm

Trailer Control Module. Styrmodul för släpvagnar.

ttm

Trailer Telematics Module. Telematikenhet för släpvagnar.

haldex 2009 definitioner | Övrig information

81


82

adresser

Belgien

haldex n.v.

Molenstraat 5 Bus 1

BE - 9860 Balegem

Tel: +32 (0)9 363 90 00

Fax: +32 (0)9 363 90 09

E-mail: info.BE@Haldex.com

Brasilien

haldex do Brasil ind. e com. Ltda

Rua Carlos Pinto Alves 29

Jardim Aeroporto

BR - 04630-030 São Paulo – SP

Tel: +55 (0)11 2135-5000

Fax: +55 (0)11 5034 9515

E-mail: info.BR@Haldex.com

tillverkning:

haldex do Brasil ind. e com. Ltda

Rua Anequirá, 167

Cordovil

BR - 212 15-440 Rio de Janeiro - RJ

Tel: +55 (0)21 2139 5000

Fax: +55 (0)21 2139 5004

E-mail: info.BR@Haldex.com

tillverkning:

haldex do Brasil ind. e com. Ltda

Estrada Antônio Soldatelli, 2310

BR - 95270-000 Flores da Cunha - SP

Tel: +55 (0) 11 3297 3530

Fax: +55 (0) 11 3297 3548

E-mail: info.BR@Haldex.com

england

haldex hydraulic systems division

3, The Archway

Radford Road

Alvechurch

Birmingham

GB - B48 7LD

Tel: +44 (0)121 445 6545

Fax: +44 (0)121 445 7780

tillverkning:

haldex concentric pumps Ltd

Unit 10, Gravelly Park

Tyburn Road

Erdington

Birmingham

GB - B24 8HW

Tel: +44 (0)121 327 2081

Fax: +44 (0)121 327 6187

E-mail: reception.gbbi@haldex.com

haldex Ltd.

Hilton Road

Aycliffe Industrial Park

Newton Aycliffe Co. Durham

GB - DL5 6SX

Tel: +44 (0)1325 310 110

Fax: +44 (0)1325 311 834

E-mail: info.GBAy@Haldex.com

Övrig information | addresser

haldex Brake products Ltd.

Moons Moat Drive

Moons Moat North

Redditch, Worcestershire

GB - B 98 9HA

Tel: +44 (0)1527 499 499

Fax: +44 (0)1527 499 500

E-mail: info.GBRe@Haldex.com

frankrike

haldex europe sas

30, rue du Ried

Weyersheim

FR - 67728 Hoerdt Cedex

Tel: +33 (0)3 88 68 22 00

Fax: +33 (0)3 88 68 22 09

E-mail: info.EUR@Haldex.com

haldex hydraulics france

30, rue du Ried

Weyersheim

FR - 67728 Hoerdt Cedex

Tel: +33 (0)3 88 68 22 00

Fax: +33 (0)3 88 68 22 09

E-mail: info.EUR@Haldex.com

indien

utveckling och tillverkning:

haldex concentric pumps (india) pvt Ltd

Gat No 26/1, 27 & 28 (Part)

Off Pune-Nagar Road

Lonikand, PO Lonikand

Taluka: Haveli

IN - Pune 412 216

Tel: +91 20 66 14 2300

Fax: +91 20 66 14 2301

E-mail: general@concentric.co.in

tillverkning:

haldex india Limited

B 71, MIDC, AMBAD

IN - Nashik 422 010

Tel: +91 (0)253 2380094

Fax: +91 (0)253 2380729

E-mail: info.IN@Haldex.com

haldex india Limited (coo office)

S-304, LBS Marg, Mulund (W),

IN - Mumbai – 400080

Tel: +91 (0)22 25645453

italien

haldex italia srl.

Via Trento Trieste 116/118

IT - 20046 Biassono (MI)

Tel: +39 039 47 17 02

Fax: +39 039 27 54 309

E-mail: info.IT@Haldex.com

kanada

haldex Ltd.

525 Southgate Drive, Unit 1

CA - Guelph, Ontario N1G 3W6

Tel: +1 (0)519 621 6722

Fax: +1 (0)519 621 3924

E-mail: info.CA@Haldex.com

kina

tillverkning:

haldex concentric (suzhou) co. Ltd.

9 Dong Fu Road SIP

Loufeng East

SIP, Suzhou

Jiangsu Province

PRC 215123

Tel: +86 (0)512 8717 5100

Fax: +86 (0) 512 8717 5108

E-mail: info.hydraulics.cn@haldex.com

haldex international trading co. Ltd.

16 A-H, Zhao Feng World Trade Building

No. 369 Jiang Su Road

Shanghai

PRC 200050

Tel: +86 (0)21 5240 0338

Fax: +86 (0)21 5240 0177

E-mail: info.CN@Haldex.com

tillverkning:

haldex vehicle products (suzhou) co. Ltd.

6# Long-Pu Road

SIP, Suzhou

Jiangsu Province

PRC 215123

Tel: +86 (0)512 88855301

Fax: +86 (0)512 8765 6066/888 55 329

tillverkning:

haldex hydraulics (Qingzhou) co. Ltd.

1789# Shi Dai Yi Road

Qingzhou Economic Development Zone

Shandong Province

PRC 262500

Tel: +86 (0)536 329 5789

Fax: +86 (0)536 329 5818

korea

haldex korea Ltd.

ACE Hitech City #2-305, 54-66,

Mullae-dong 3-ga

Youngdeungpo-gu

KR - Seoul 150-972

Tel: +82 (0)2 2636 7545-7

Fax: +82 (0)2 2636 7548

E-mail: info.KR@Haldex.com

mexiko

Haldex de Mexico S.A. De C.V.

Blvd. Pote Carlos Salinas de Gorari KM 7.5

Apartado Postal 108

MX - Apodaca, N.L. C.P. 66600 (Monterrey)

Tel: +52 (0)81 8156 9500

Fax: +52 (0)81 8313 7090

tillverkning:

haldex traction, s. de r.L de c.v.

Calle Rio Danubio no 303

Parque Tecnoindustrial Castro del Rio

MX-36810, Irapuato, Gto.

Tel: +52 462 606 7500

Fax: +52 462 636 0612

haldex 2009


polen

haldex sp. z. o.o.

Ul. Wodna 2

Kowale

PL - 46-320 Praszka

Tel: +48 (0)34 350 11 00

Fax: +48 (0)34 350 11 11

E-mail: info.PL@Haldex.com

ryssland

ooo “haldex rus”

Warszawskoe shosse 17, building 2

RU - 117 105 Moscow

Tel: + 7 495 747 59 56

Fax: +7 495 786 39 70

E-mail: info.RU@Haldex.com

spanien

haldex españa s.a.

poligono industrial « can volart »

C/Garbi n° 6, nave 3-5

Carretera C-17 Km 15.5

ES - 08150 Parets del Valles (Barcelona)

Tel: +34 (0)93 573 10 30

Fax: +34 (0)93 573 07 28

E-mail: info.ES@Haldex.com

sverige

haldex aB

headquarters

Biblioteksgatan 11

Box 7200

SE - 103 88 Stockholm

Tel: +46 (0)8-545 049 50

Fax: +46 (0)8-678 89 40

E-mail: info@Haldex.com

utveckling och tillverkning:

haldex Brake products aB

Instrumentgatan 15

Box 501

SE - 261 24 Landskrona

Tel: +46 (0)418-47 60 00

Fax: +46 (0)418-47 60 01

E-mail: info.SE@Haldex.com

tillverkning:

haldex hydraulics aB

Ringvägen 3

SE - 280 40 Skånes Fagerhult

Tel: +46 (0)433-324 00

Fax: +46 (0)433-305 46

E-mail: info.hydraulics.eu@haldex.com

haldex hydraulics aB

Box 511

Nymärsta Gränd 6

SE - 195 25 Märsta

Tel: +46 (0)8-591288 50

Fax: +46 (0)8-591288 60

E-mail: info.hydraulics.eu@haldex.com

utveckling och tillverkning:

haldex traction aB

Instrumentgatan 15

Box 505

SE - 261 24 Landskrona

Tel: +46 (0)418-47 65 00

Fax: +46 (0)418-47 65 99

E-mail: info.traction.se@haldex.com

haldex Brake products aB

telematics

Förrådsvägen 18

SE - 141 46 Huddinge

Tel: +46 (0)8-756 42 40

Fax: +46 (0)8-756 42 38

E-mail: paul.woolford@Haldex.com

tyskland

utveckling och tillverkning:

haldex Brake products gmbh

Mittelgewannweg 27

DE - 69123 Heidelberg

Postfach 10 25 60

DE - 69015 Heidelberg

Tel: +49 (0)6221 7030

Fax: +49 (0)6221 703400

E-mail: info.DE@Haldex.com

utveckling och tillverkning:

haldex hydraulics gmbh

Seligenweg 12

DE-95028 Hof

Postfach 15 07

DE - 95014 Hof

Tel: +49 (0)9281 8950

Fax: +49 (0)9281 87133

E-mail: info.hydraulics.eu@haldex.com

ungern

tillverkning:

haldex hungary kft

Dòzsa György ut 93

HU - 2255 Szentlörinckáta

Tel: +36 (0)29 631 300

Fax: +36 (0)29 631 301

E-mail: info.HU@Haldex.com

usa

haldex Brake products corp.

10930 North Pomona Avenue

US - Kansas City, MO 64153

Tel: +1 (0)816 891 2470

Fax: +1 (0)816 891 9447

E-mail: info.US@Haldex.com

tillverkning:

air management

1811-B-Hayes Road

US - Grand Haven, MI 49417

Tel: +1 (0)616 846 4447

Fax: +1 (0)616 846 3123

tillverkning:

Braking controls

2702 North State Street

US - Iola, KS 66749

Tel: +1 (0)620 365 6911

Fax: +1 (0)620 365 5275

tillverkning:

foundation Brake

2400 N.E. Coronado Drive

US – Grain Valley, MO 64029

Tel: +1 (0)816 229 7582

Fax: +1 (0)816 224 7090

tillverkning:

remanufacturing

5334 Highway 221 South

PO Box 1129

US - Marion, NC 28752

Tel: +1 (0)828 652 9308

Fax: +1 (0)828 652 7487

utveckling och tillverkning:

haldex hydraulics corp.

2222 15th Street

US - Rockford, IL 61104-7313

Tel: +1 (0)815 398 4400

Toll Free: +1 (0)800 572 7867

Fax: +1 (0)815 398 5977

E-mail: info.hydraulics.us@haldex.com

tillverkning:

haldex hydraulics corp.

214 James Farm Road

US - Statesville, NC 28625

Tel: +1 (0)704 873 2587

Fax: +1 (0)704 878 0530

E-mail: info.hydraulics.us@haldex.com

tillverkning:

haldex concentric inc

800 Hollywood Avenue

US – Itasca, IL 60143-1353

Tel: +1 630 773 3355

Fax: +1 630 773 1119

E-mail: generalenginedivision@haldex.com

haldex traction systems

detroit office

44712 Helm Street

US - Plymouth, MI 48170

Tel: +1 (0)737 734 0435

Fax: +1 (0)737 734 0436

E-mail: info.traction.se@haldex.com

österrike

Haldex Wien Ges.m.b.H.

Seybelgasse 38/Top 7

AT - 1230 Wien

Tel: +43 (0)1 8 69 27 97

Fax: +43 (0)1 8 69 27 97 27

E-mail: info.AT@Haldex.com

haldex 2009 addresser | Övrig information

83


84

haldex webbplats

följ haldexkoncernen på webben

året om

www.haldex.com finns i följande

regioner och språkversioner:

om haldex

Här finns övergripande

information om Haldexkoncernen:

• verksamhet, divisioner,

affärsidé, vision och

värderingar

• strategi och

finansiella mål

• organisation

• hur Haldex arbetar med

frågor om kompetens,

miljö och socialt ansvar

• historia

applikationer och produkter

Här får besökaren tillgång till Haldex produktkataloger

för de nordamerikanska, europeiska

och brasilianska marknaderna med:

applikationer för:

• lastbilar, släpvagnar och bussar

• materialhantering

• entreprenad­ och lantbruksmaskiner

• motorer

• personbilar

respektive produktkategorier:

• fyrhjulsdriftssystem

• bromssystem

• hydraulik

• motorteknologi

global – engelsk och svensk

europe – engelsk, tysk, fransk, spansk

Brazil – engelsk, portugisisk

Belönad webbplats

www.haldex.com nominerades till finalen för 2009 års Stevie

Award för ”Bästa företags­webbplats”. Stevie Awards är en internationell

organisation med bas i USA som uppmärksammar goda

Övrig information | haldex webbplats

investerare

Här finns allt för Haldex ägare och investerare:

• aktiekursutveckling

• ägarstruktur

• utdelningspolicy

• finansiell information

• bolagsstyrning

• rapportarkiv med nedladdningsbara

delårsrapporter och årsredovisningar

från 2001 och framåt

• information från årsstämmor

• finansiell kalender med viktiga datum

• kontaktinformation för analytiker och

aktieägare

china – engelsk, kinesisk

india – engelsk

korea – engelsk, koreansk

north america – engelsk, fransk, spansk

partners

Information för befintliga

och blivande leverantörer

kontakt

Adresser till Haldex enheter

i hela världen, och kontaktuppgifter

till medarbetare

media

Här finns information för media och

andra intressenter:

• samtliga pressmeddelanden sedan 2004

• kundtidningen Dynamix

• kalender med viktiga datum

• prenumerationsservice för delårsrapporter,

pressmeddelanden och

aktie information via email eller sms

• Nedladdningsbara bilder

• kontaktinformation för journalister

och media

exempel i flera olika affärskategorier. Övriga finalister i tävlingen

var Huyndai, Samsung, PepsiCo och Roche.

haldex 2009


Finansiell information för 2010

23 april 2010

delårsrapport för perioden 1 januari–31 mars 2010

16 juli 2010

delårsrapport för perioden 1 januari–30 juni 2010

21 oktober 2010

delårsrapport för perioden 1 januari–30 september 2010

februari 2011

bokslutsrapport 2010

mars 2011

Årsredovisning 2010

boksluts­ och delårsrapporter publiceras på svenska och engelska och kan laddas hem från haldex

hemsida www.haldex.com – ”investerare” – ”rapportarkiv”. Årsredovisningen publiceras på svenska

och engelska på haldex hemsida.

Årsstämma 2010

haldex årsstämma hålls tisdagen den 15 april 2010, klockan 16.00 på summit konferenscenter, grev

turegatan 30, stockholm.

deltagande årsstämma 2010

aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman ska dels vara införd i den av euroclear sweden ab

förda aktieboken per fredagen den 9 april 2010, dels anmäla sitt deltagande till bolaget under

adress haldex ab, box 7200, 103 88 stockholm, eller per telefon 08­545 049 50 eller per e­mail till

info@haldex.com, senast fredagen den 9 april 2010, helst före kl 12.00. vid anmälan ska aktieägaren

uppge namn, adress, telefonnummer, personnummer (organisationsnummer) samt aktieinnehav.

ombud samt företrädare för juridisk person ska inge fullmakt eller annan behörighetshandling före

stämman. fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida, www.haldex.com.

aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste,

för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos euroclear

sweden ab. sådan registrering måste vara genomförd per fredagen den 9 april 2010 och förvaltaren

bör således underrättas i god tid före nämnda datum.

produktion: haldex i samarbete med hallvarsson & halvarsson.

foto: victor brott, magnus fond, lisa Wikstrand, johnér.

tryck: elanders falköping 2010.


www.haldex.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!