Maskindiskmedel för professionellt bruk - Svanen

svanen.se

Maskindiskmedel för professionellt bruk - Svanen

Svanmärkta Maskindiskmedel för proffs - Remisssammanställning

Maskindiskmedel för professionellt bruk 080/Version 2.0, 21 juni 2010

1 Sammanfattning .............................................................. 1

2 Om remissen ................................................................... 1

3 Sammanställning av inkomna svar .................................. 1

4 Generella kommentarer ................................................... 3

Remiss av förslag till reviderade kriterier för Svanenmärkning av

Maskindiskmedel för professionellt bruk ....................................... 4

Allmänna synpunkter .................................................................................................. 4

5 Kommentarer till kriterierna, i detalj ............................... 6

5.1 K1 – K29 ........................................................................................ 6

1.1 Generella krav ...................................................................................... 6

K1 Beskrivning av produkt ......................................................................................... 6

K2 Recept Error! Bookmark not defined.

K3 Klassificering av produkten .................................................................................. 6

K4 Klassificering av ingående ämnen ........................................................................ 7

K5 Miljöfarliga ämnen ................................................................................................ 8

K7 enzymer Error! Bookmark not defined.

K8 Ämnen som inte får ingå i produkterna ................................................................ 10

K9 Konserveringsmedel ............................................................................................. 12

1.2 Sammanlagt innebåll av kemikalier ..................................................... 13

K11 CDV 13

K12 aNBO och anNBO .............................................................................................. 13

K13 Fosfor 14

K14 fosfonater/fosfonsyror ......................................................................................... 16

1.4 Obligatoriska upplysningar och innehållsförteckning ........................... 16

K17 Innehållsförteckning ........................................................................................... 16

K19 Användarinstruktion och miljöråd ...................................................................... 16

1.5 Effektivitet och användartest ............................................................... 18

K20 Effektivitet och användartest .............................................................................. 18

1.6 Kundbesök och besöksrapport ............................................................. 19

K21 Kundbesök och besöksrapport ............................................................................ 19

6 Kommenterar till bakgrunden, i detalj ............................. 23

7 Analys av kommentarerna ............................................... 23

8 Diskussion och slutsatser ................................................ 24

More magazines by this user
Similar magazines