Information om karriärvägar 2013.pdf - Borlänge kommun

borlange.se

Information om karriärvägar 2013.pdf - Borlänge kommun

Karriärvägar i

Borlänges kommunala skolor


Karriärvägar i Borlänges kommunala skolor

Karriärvägar inom skolan

Nu erbjuder Borlänge kommun dig som lärare

en möjlighet att söka till karriärstjänsterna

förstelärare eller lektor (särskilt yrkesskicklig

lärare med forskarutbildning).

Syftet är att premiera de bästa lärarna för att

stärka kunskapsutvecklingen och professionalismen

hos lärarna och därigenom öka

yrkets attraktionskraft.

Forskning visar att den viktigaste faktorn för

elevernas studieresultat är lärarna i klassrummet.

Genom karriärstjänsterna vill vi därför

sprida en god kompetensutveckling där

vi lär av varandra och utvecklas tillsammans

i varje möte.

Bidrar du redan idag till en positiv skolutveckling

på din arbetsplats och till att öka

elevernas måluppfyllelse?

Uppfyller du kriterierna från skolverket? Har

du någon gång drömt om att dela med dig

av din kunskap och vara med och påverka

utvecklingen?

Då kan du söka en av karriärstjänsterna i

Borlänge kommun. Vi behöver dig som har

fokus på ditt uppdrag, ser allas lika värde,

som vill och vågar tänka nytt och bidra till

utveckling.

För dig som söker och blir antagen som

förstelärare eller som lektor i Borlänge kommuns

kommunala skola innebär detta en

karriärväg med en positiv löneökning.

Du får också möjligheten att bidra till en

långsiktigt hållbar skolutveckling för både

elever, kollegor, rektorer men också en positiv

utveckling av hela verksamheten.

”De största effekterna

på elevernas lärande

uppnås när lärare

börjar lära av sin egen

undervisning”

John Hattie ”Visible learning”


Vad händer parallellt med karriärstjänsterna

inom Borlänge kommuns skolutveckling?

Planering, resultat, initiativ och organisation

(PRIO)

Borlänge kommun deltar i ett stort utvecklingsarbete

PRIO 1 som bygger på beprövad

forskning via Sveriges Kommuner och

Landsting (SKL). Övergripande mål med

PRIO i Borlänge kommun är varaktigt höja

kunskapsresultaten hos eleverna. Detta

når vi genom att utveckla och effektivisera

skolans interna processer, stärka det kollegiala

samarbetet och skapa arbetssätt för

en lärande organisation.

PRIO

http://www.skl.se/vi _arbetar_med/skolan_och_forskolan/prio

Framtidens skola

Framtidens skola är en långsiktig planering

för att möta framtidens behov av lärande

och för att skapa en röd tråd från förskola till

gymnasiet/vuxenlärandet. I lokalfrågan som

handlar om för- och grundskola innebär det

att man utgår från en grundidé om att samla

barn och elever mellan 1–9 år, respektive

10–16 år i olika enheter. Framtidens skola

underlättar en mjukare övergång mellan

för- och grundskola samtidigt som lärarnas

kompetens och erfarenhet tillvaratas bättre.

Framtidens skola ska nå ett effektivare och

mer flexibelt användande av lokaler som för

olika lärandemiljöer och mötesplatser.

1

PRIO bygger på McKinsley rapporter samt annan

aktuell forskning kring vad som påverkar elevernas

studieresultat.


Ökad måluppfyllelse

I Borlänge kommun är skolan indelad i sex områden; gymnasiet,

vuxenutbildningen och fyra geografiska områden för grundskolan.

Grundtanken är att olikheter ska ses som en tillgång, det ska finnas

en social tillhörighet och en pedagogisk inkludering. Fiskbensdiagrammet

visar på de olika delarna som ingår i utvecklingen av en

ny organisation. Genom att arbeta med fokus på inkludering och

lärprocessen når vi en ökad måluppfyllselse. Elever och lärare ska ha

möjlighet att använda tiden till att göra rätt saker i rätt tid.

Projekt för ökad måluppfyllelse

Matematiklyftet

http://www.skl.se/vi _arbetar_med/skolan_och_forskolan/matematiksatsning

Naturvetenskap och Teknik för Alla

http://www.nta.kva.se

Organisationsutredningen

Forskning

Nämndernas strategier

Specialpedagogik

Lokalutredningen

Nationella styrdokument

Nätverk

IKT 2 -stöd

Kompetensutveckling

Inkludering Lärprocessen

Ökad

Måluppfyllelse

Kvalitetsuppföljning

2

Informations- och kommunikationsteknik


Förstelärare

Särskilt yrkesskicklig lärare

Som förstelärare får den som utses en löneökning på högst 5000

kronor per månad, vilket bekostas av staten. Tjänsten som förstelärare

riktar sig till dig som är särskilt yrkesskicklig i din roll som

lärare. I statsbidragsförordningen framgår följande kriterier för

försteläraren:

• Är legitimerad lärare (kravet gäller inte de tjänster som tillsätts

under 2013).

• Genom dokumentation kan redovisa minst fyra års väl vitsordat

arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar

inom skolväsendet.

• Visat särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och

ett starkt intresse för att utveckla undervisningen.

• Av huvudman bedöms som särskilt kvalificerad för undervisning

och uppgifter som hör till undervisningen.

Vad kan ingå i uppdraget som förstelärare?

För att ta del av statsbidraget ska kärnan i ditt uppdrag bestå

i huvudsakligen av undervisning, men du kan även få andra

uppgifter som ligger i nära anslutning till undervisningen,

exempelvis:

• Leda öppna seminarier om din undervisning för att sprida

din kunskap och det goda arbetet.

• Initiera och leda pedagogiska samtal och projekt i syfte att

förbättra undervisningen.

• Vara delaktig i introduktion av nyanställda lärare och att

stödja/handleda andra lärare.

• Medverka till att lärarstuderande tas emot på ett bra sätt

när de ska genomföra sin verksamhetsförlagda utbildning

(VFU).

• Vara huvudansvarig för ett ämne och bevakning av detta.

För mer information se Förordning om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärssteg

för lärare (SFS 2013:70).


Lektor (kan inte sökas 2013)

Särskilt yrkesskicklig lärare med forskarutbildning

Som lektor får den som utses en löneökning på högst 10 000 kronor

per månad, vilket bekostas av staten. Tjänsten som lektor riktar sig

till dig som är särskilt yrkesskicklig i din roll som lärare samt har forskarutbildning.

I statsbidragsförordningen framgår följande kriterier

för lektor:

• Är legitimerad lärare enligt skollagen (kravet gäller inte de tjänster

som tillsätts under 2013).

• Har avlagt examen på forskarnivå lägst licentiatexamen enligt

bilaga 2 till högskoleförordningen eller har en motsvarande utländsk

examen.

• Under minst fyra års tjänstgöring som lärare inom skolväsendet har

visat pedagogisk skicklighet.

Den forskarexamen som krävs ska avse ämnesdidaktik eller ett ämne

som helt eller huvudsakligen kan hänföras till ett undervisningsämne

inom skolväsendet. Examen kan även ha utfärdats inom det specialpedagogiska

ämnesområdet med nära anknytning till undervisningen

i den skolform som läraren är verksam inom.

För mer information se Förordning om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärssteg

för lärare (SFS 2013:70).

Vad kan ingå i uppdraget som lektor?

För att ta del av statsbidraget ska kärnan i ditt uppdrag

bestå i huvudsakligen av undervisning, men du kan även få

andra uppgifter som hör till undervisningen/forskningsfältet,

exempelvis:

• Vara huvudansvarig i ett ämne/forskningsfältet.

• Driva ämnesövergripande projekt.

• Bedriva egen forskning.

• Handleda lärare i frågor inom ämnet/forskningsfältet.

• Hålla kontakt med universitet och högskola

• Vara uppdaterad i aktuell forskning och förmedla kunskap

till kollegiet.

• Bistå skolledningen i skolutvecklingsfrågor för ökad måluppfyllelse.


Hur ansöker jag till tjänsten

som förstelärare?

1. Du söker karriärstjänsterna via lediga jobb, Borlänge Kommun

och länken till Offentliga jobb. Registrera din ansökan med CV,

utbildning och personligt brev, där du beskriver hur du arbetar för

att förbättra elevernas måluppfyllelse, samt hur du har bidragit till

utvecklingsarbetet på din skola eller i verksamheten.

2. Rektor intygar berättelsen i ditt personliga brev samt graderar

din berättelse utifrån ditt nuvarande uppdrag (enligt mallen Rektors

stöd för bedömning).

3. Klassrumsobservation

4. Går du vidare i processen träffar du en rekryteringsgrupp som

avgör om du blir utvald som förstelärare/lektor.

TIPS!

Arbetar du redan idag med uppgifterna som

ingår i uppdraget är det bra om du uppger

det i din ansökan.

Din rektor intygar att du är tillsvidareanställd, att du är

behörig samt att du arbetat fyra år som lärare samt bedömer

din insats som lärare enligt rektors stöd för bedömning.

Nedan områden ingår i bedömningen:

1. Har gedigna kunskaper i det ämne eller ämnesområde,

som sökanden undervisar i.

2. Ser alla elevers behov och får alla elever att anstränga sig

för att lära sig mer eller så att elevernas resultat förbättras.

3. Har visat sig intresserad av att delta i utvecklingsprojekt,

som leder till förbättrade elevresultat.

4. Kommunicerar och samarbetar väl med såväl elever,

föräldrar och kollegor

TIPS!

Har du skickat in din ansökan om lärarlegitimation och

registrerat den i Borlänge kommuns lärarlegitimations

system? Om inte är det hög tid att du gör det och därefter

skickar in den till legitimation@borlange.se

5. Är intresserad av att utveckla sin professionalism

6. Anpassar undervisningen efter elevernas förutsättningar

och i samband med detta tillämpa en mångfald av metoder

och arbetssätt i syfte att förbättra eleverans resultat


Vanliga frågor

Om jag inte arbetar heltid får jag ändå hela

löneökningen?

Nej, tjänstgöringsgraden avgör ditt löneöknng.

Arbetar du mindre tid reduceras löneökningen

med motsvarande grad.

Hur många kan utses som förstelärare/

lektorer i Borlänge Kommun?

Antalet tjänster som Borlänge Kommun kan få

statsbidrag för grundar sig i antalet elever, här i

Borlänge har vi möjlighet att söka medel för 21

förstelärare/lektorer.

Om jag idag inte har fått min lärarlegitimation,

kan jag ändå söka tjänsterna?

Ja, fram till och med december 2013 räcker det

att du har din examen.

Kan jag söka tjänsterna igen om jag inte blir

utsedd i år?

Ja, det finns möjlighet att söka även nästa år.


Sök nu

Tjänsterna kommer att tillsättas under

hösten men du kan redan nu söka dem via

Lediga jobb.

www.borlange.se/ledigajobb

Kontaktpersoner

Carin Fredlin, gymnasiechef 0243-666 71

Kenth Carlsson, för- och grundskolechef 0243-746 87

Ulf Månsson, för- och grundskolechef 0243-746 77

Åsa Bergqvist, rekor vuxenutbildningen 0243-664 02

Klas Holmgren, Lärarförbundet 0243-745 79

Sven-Erik Samuelsson, Lärarnas riksförbund 0243-748 33

Borlänge kommun

781 81 Borlänge

Tel: 0243-740 00

www.borlange.se

More magazines by this user
Similar magazines