PERSPEKTIV PÅ MÄNNISKANS UTVECKLING

vasa.abo.fi

PERSPEKTIV PÅ MÄNNISKANS UTVECKLING

PERSPEKTIV PÅ MÄNNISKANS UTVECKLING

(Clarke-Stewart et al. 1988)

Till utvecklingspsykologins huvuduppgifter hör bl.a. att studera o.

bestämma de psykologiska processer som ligger bakom de förändringar

i beteende o. förmåga som är förknippade med ökad ålder.

Utvecklingspsykologins forskningsfält kan karakteriseras m.hj.a.

fyra frågor;

1. Vad är utveckling?

- systematisk förändring inte slumpmässig

- permanent - ” - inte tillfällig

- stabil - ” - inte skiftande

- sker enligt en regelbunden o. förutsägbar ordning

- sker under en viss period i människans liv

- gäller för alla individer

- relaterad till ökad ålder

2. Hurudana förändringar sker i förmåga o. beteende vid stigande ålder?

- t.ex. vad kan en 4-åring som en 2-åring inte kan?

- moraliska resonemang hos en 10-åring jämfört med en vuxen

3. Olika utvecklingsområden

Indelas ofta i tre områden;

* fysisk utveckling

* kognitiv utveckling

* socio-emotionell utveckling

4. Utvecklingens ursprung

- t.ex. vilka faktorer åstadkommer förändring (arv-miljö)


MÄNNISKAN I UTVECKLING (Lievegoed, 1980)

Utveckling - ett antal styrda förändringar inom en tidsperiod

Förändring - innebär att inget är statiskt, allt rör sig med tidens

ström. När det ligger något system bakom förändringen

blir denna intressant.

Tillväxt - en systematisk förändring, i vilken en kvantitativ ökning i

antal, storlek eller vikt för en viss faktor äger rum inom ett

och samma system.

Utveckling kan sägas vara tillväxt där strukturförändringar i hela

systemet äger rum vid kritiska punkter.

• utvecklingen som process, är diskontinuerlig

Biologisk utveckling är alltid finalt inriktad (mot ett mål)

skeden av uppbyggnad, jämvikt och nedbrytning

Hos människan äger flera typer av utveckling rum parallellt.

Dessa har alla sitt eget utvecklingsmönster men påverkar varandra.


RAMFAKTORER FÖR MÄNNISKANS UTVECKLING

(Roos, J.P.1987)

Roos (1987) beskrivning av finländarens liv i fyra generationer

1. Krigens och krigstidens generation

Kännetecken: nöden och accepterandet av den

2. Efterkrigstidens och uppsvingets generation

Kännetecken: livets kluvenhet

3. Den stora brytningens generation

Kännetecken: optimism och positiv utveckling

4. De yngre generationerna

Oskrivet blad -> jfr. ungdomsforskningen

Vilken inverkan kommer 90-talets lågkonjunktur att ha på människorna?

Hur har samhället lyckats bevara den sociala ordningen fastän en stor del

människor bemötts så illa?

More magazines by this user
Similar magazines