07.11.2014 Views

Redeye Investor Forum

Redeye Investor Forum

Redeye Investor Forum

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Redeye

Investor Forum

26 februari 2013 Bengt Ljung och Mattias Fackel


Agenda

} Affärsidé

} Styrelse och ledning

} Lägesrapport

} Sammanfattning av Vargbäcken

} Koncentration till Fäbodliden C

} Sammanfattning


Affärsidé

Botnia Exploration är ett prospekteringsbolag med

inriktning mot guld.

Verksamheten syftar till att skapa långsiktiga

värden genom att identifiera och utveckla

fyndigheter från prospekteringsfas till malmbas.


Styrelse

Ordförande

Maria Lilja

CFO

Sven Egnell (adj.)

Business Controller

Thomas Ljung

(adj.)

Ledamot

Per-­‐Erik Lindvall

Ledamot och VD

Bengt Ljung

Ledamot

Pär Weihed


Ledningsgrupp

Finans/

Ekonomi Sven

Egnell

Liselotte

Tjernberg

Torbjörn Grahn

VD Bengt Ljung

Chefs geolog

Frank van der

Stijl

Affärskontroll

admin.

Thomas Ljung

Mattias Fackel

Ingemar Åslund

Mats Fjellström


Vårt prioritetsområde


Vindelgranseleområdet


Lägesrapport

} Vargbäcken slutprospekterat

} Framgångsrik testanrikning i Björkdal av

Vargbäckenmineraliseringen

} Vargbäcken kan nu säljas till rätt köpare

} Mycket höga guldhalter i Fäbodliden C

} Cirka 3 400 meter borrade. Synligt guld i 10

hål

} Arbeten pågår att uppskatta

mineraltillgången


Intern Värdeutvecklingsanalys


Vindelgransele

Paketera och

avyttra hela

Vindelgransel

eområdet

Avgränsa

intressanta

områden till

gruvbolag

Starta

småskalig

brytning i

J/V

Styrkor med området

} Närhet till andra gruvor

} Anrikningsverk

} Björkdalsgruvan

} Svartliden

} Ersmarksberget

} Boliden

} Infrastruktur

} Kunskap

} Stort lokalt intresse


Vargbäckens testanrikning

} Ett lyckat test

} Högt utbyte 90%

} 72,2% guld i gravimetri

} Bra halter

} Björkdalsprocessen OK!


Guld och Silver producerat (5,5 resp.0,5 kg)


Styrelsebeslut beträffande Vargbäcken

} Vargbäcken kan nu anses färdigprospekterat

} Om intressant köpare dyker upp kan försäljning

diskuteras

} Köparen bör ha finansiell styrka och kunskap att

möjliggöra en utveckling av hela

Vindelgranseleområdet


Fäbodliden C

} Ett av Sveriges historiskt mest

intressanta gulduppslag?

} Höga guldhalter

} Intressant tonnage ännu ej

slutdefinierad

} Mineraliseringens längd

150-180 meter (ökar mot

djupet)

} Mycket regelbunden ner till 300

meter och stabil

} Lättåtkomlig för brytning


Jägarliden

Strategi

} Intressanta blockfynd med

höga guldhalter

} Utveckla området med

borrning


Finansiell situation

} Styrelsen bedömer möjligheterna som goda att tillgodose

bolagets kapitalbehov och därmed säkerställa bolagets

finansiering.

} Styrelsen arbetar aktivt med olika finansieringsalternativ på

såväl kort som lång sikt.


Sammanfattning

} Vi har nu nått ett viktigt delmål

} Vargbäcken färdigprospekterat för Botnias del

} Vargbäcken kan försäljas om köparen har kunskap och

möjlighet att utveckla hela Vindelgranseleområdet

} Fäbodliden C

}

}

}

}

En väl sammanhållen guldmineralisering

Botnias största egenutvecklade prospekteringsframgång

Mineraliseringen väl i klass med nuvarande och historiska guldgruvor i

Sverige samt i Finland (jfr Pahtavaara)

Ligger i Vindelgransele med stor potential till ytterligare liknande fynd

} Värdet av Botnias mineraliseringspotential har kraftigt ökat

under det senaste halvåret


Styrelse och ledning

}

}

}

Maria Lilja (ordförande). Maria ingår i Botnias styrelse

sedan 2009 och har sedan tidigare innehaft ett antal

ledande befattningar inom Nyman & Schultz/

American Express koncernen samt ett antal svenska

och utländska bolag. Aktieinnehav: 430 076 st.

Bengt Ljung (ledamot). Bengt är VD i Botnia (på

konsultbasis) och har en lång erfarenhet inom

bergshantering. Bengt har under sin karriär haft ett

flertal höga befattningar inom industrin, bla som VD i

Nitro Nobel Mec AB, vVD i Atlas Copco MCT, VD ABB

Stal AB, CEO i Kalmar Industries AB och Komatsu

Forklift Inc. USA. Aktieinnehav: 5 207 192 st. (inkl.

närstående)

Per- Erik Lindvall (ledamot). Per-Erik är direktör i

LKAB (Technology & Business Development) och har

tidigare haft ett antal positioner inom Bergbygg,

Boliden (gruvchef för Aitikgruvan samt chef för

Bolidens svenska gruvverksamhet). Aktieinnehav: 148

943 st

}

}

}

Sven Egnell (CFO). Sven är CFO i Botnia och har

erfarenhet av noterade bolag som revisor på Deloitte

(auktoriserad revisor) samt erfarenhet som delägare i

ProXecutive Consultants. Aktieinnehav: 0 st

Thomas Ljung (Business Controller). Thomas är

Business Controller i Botnia och har VD-erfarenhet

från Wasa Sports Turf AB och Wasa Golf AB men även

erfarenhet från ett flertal svenska exportföretag i

marknadsledande positioner såsom Kalmar Industries

och Brokk Inc. Aktieinnehav: 155 949 st. (inkl.

närstående

Frank W. van der Stijl (chefsgeolog). Frank har 30 års

erfarenhet från gruvbranschen och

mineralprospektering i Grönland och Skandinavien.

Har varit verksam för bland annat följande företag:

Anglo American Exploration (Senior Geologist),

Platinova A/S (Chief Geologist; VP Exploration),

Greenex A/S (Chief Mine Geologist). Aktieinnehav: 0 st

}

Pär Weihed (ledamot).Pär är professor i malmgeologi

och verksamhetschef för CAMM (Centre of advanced

mining and metallurgy) vid LTU. Pär är väl känd i

geologiska kretsar över hela världen och sitter i ett

stort antal styrelser i geovetenskapliga institutioner

och föreningar. Aktieinnehav: 0 stycken


Frågor!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!