08.11.2014 Views

Mål - Falu Kommun

Mål - Falu Kommun

Mål - Falu Kommun

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Kort presentation<br />

Lasse Westin<br />

skolkontoret<br />

Ingemar Paulson<br />

Lärare på gymnasiet<br />

Arbetar också åt skolkontoret för detta arbete


Projektorganisation<br />

Uppdragsgivare<br />

Skolchef<br />

Lena Stoltz<br />

Arbetar på uppdrag<br />

Styrgrupp<br />

Projektgrupp<br />

Skolchef, FSK-chet, GR-chef, GYchef,<br />

Utv-chef, Elevhälsan-chef<br />

Lasse Westin, Ingemar Paulson<br />

Info-chef, konsult


Information i kommunen<br />

Informationskanaler till<br />

medborgare<br />

Webplatsen falun.se/<br />

Medborgartidningen (ny)<br />

Trycksaker från olika<br />

förvaltningar<br />

Informationstavlor och liknande<br />

Informationsmöten<br />

(Media)


Information i kommunen<br />

Informationskanaler till medarbetare<br />

Insidan<br />

Insikt<br />

Arbetsplatsträffar<br />

Informationsmöten


Information i skolan<br />

Vilken information jobbar vi<br />

med inne i skolan?<br />

Vem/vilka är det vi informerar?<br />

På vilket sätt gör vi det här idag?<br />

Är det vi gör tillräckligt bra ?


Information i skolan<br />

Vilken information jobbar vi<br />

med utåt från skolan?<br />

Vem/vilka är det vi informerar?<br />

På vilket sätt gör vi det här idag?<br />

Är det vi gör tillräckligt bra ?


<strong>Kommun</strong>ikationsperspektiv<br />

Medarbetarperspektivet<br />

•framförhållning<br />

•förståelse för frågor<br />

•delaktighet i process<br />

•delaktighet i planering<br />

•delaktighet i beslut<br />

•processinformation fortlöpande<br />

Informationskanaler<br />

Insidan<br />

APT<br />

Informationsmöten<br />

Medarbetarsamtal<br />

Intern kommunikation<br />

Dubbelriktad


<strong>Kommun</strong>ikationsperspektiv<br />

Elevperspektivet<br />

Förutom lärandeprocessen<br />

•trygghet och förtroende<br />

•elevernas utveckling<br />

•delaktighet i planering<br />

•demokratiseringsprocess<br />

Informationskanaler<br />

Lärare Elevsidan<br />

Anslagstavlor<br />

Schema<br />

Intern kommunikation<br />

Dubbelriktad


<strong>Kommun</strong>ikationsperspektiv<br />

Kundperspektivet<br />

(Föräldrar och elever)<br />

•attraktivt val<br />

Informationskanaler<br />

•trovärdighet<br />

•trygghet och förtroende<br />

•kännedom om beslut<br />

•kännedom om planering<br />

•processinformation fortlöpande<br />

falun.se - okänd<br />

min sida – inloggning<br />

elevsidan – inloggning<br />

lärarkontakt<br />

Marknadskommunikation<br />

Enkelriktad och dubbelriktad


<strong>Kommun</strong>ikationskanaler-status<br />

falun.se/skolan<br />

•för närvarande i ”basutförande”<br />

•saknar inloggning till ”min sida”<br />

•nyligen uppdaterad till nya organisationen<br />

•i övrigt relativt outvecklad<br />

insidan<br />

•ännu inte uppdaterad till nya organisationen<br />

•outvecklad<br />

elevsidan<br />

•ännu inte uppdaterad till nya organisationen<br />

•outvecklad


Information i skolan<br />

Olika sorters information<br />

Lednings/styrningsinformation<br />

Ledningsorganisation<br />

Verksamhetsinformation/<br />

verksamhetskommunikation<br />

Ledningsorganisation<br />

Informationsorganisation


Skolinformatören<br />

Skolinformatören samarbetar med skolledning<br />

Internt arbete<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

samlar/mottar information<br />

uppmärksammar informationsbehov<br />

bearbetar information<br />

väljer information/budskap<br />

väljer kanal<br />

deltar i kvalitetssäkringen av den interna<br />

informationen


skolans infoorganisation<br />

<strong>Falu</strong> skolor och förskolor<br />

samordning<br />

Förskolan<br />

Grundskolan<br />

Gymnasiet<br />

Infogrupp<br />

förskola<br />

förskola<br />

förskola<br />

förskola<br />

Infogrupp<br />

informatörer<br />

skola<br />

skola<br />

skola<br />

skola<br />

Infogrupp<br />

program<br />

program<br />

program<br />

program


skolans webstruktur<br />

<strong>Falu</strong> skolor<br />

Förskolan<br />

Grundskolan<br />

central webdatabas<br />

Gymnasiet<br />

förskola<br />

förskola<br />

förskola<br />

förskola<br />

skola<br />

skola<br />

skola<br />

skola<br />

program<br />

program<br />

program<br />

program<br />

lokala webdatabaser


Externt perspektiv på skolan<br />

<strong>Mål</strong>:<br />

• Vara en attraktiv skola - förstahandsvalet<br />

• Stolthet över arbetsplatsen - ambassadörer<br />

• Skolinformatörer – bra aktuell information<br />

• Förskoleintagning (exempel på strategi)<br />

• Ny webb<br />

• Marknadsföringsprogram


Vara en attraktiv skola<br />

(som föräldrar väljer att sätta sina barn i)<br />

Hur?<br />

• Alla ska ha ett kundfokus!<br />

• Ambassadörer för skolan/<strong>Falu</strong> <strong>Kommun</strong><br />

• Visa på de goda ting som görs i skolan<br />

• Fokusera på det positiva<br />

• Bjud in (allmänhet, företag, elevernas släkt etc.)<br />

• Trevligt bemötande/service (ev.utbildning)


Tillväxt<br />

(fokus på att kommunen/regionen ska växa)<br />

• Skolan - en tung faktor i bostadsortsval<br />

• <strong>Kommun</strong>ala skolan – förstahandsval<br />

• Attraktiva skolutvecklingsprojekt<br />

• Ett bra människoklimat är ett starkt varumärke<br />

• Våga vara positiv<br />

• <strong>Falu</strong>n/Borlänge är motorn i Dalarna<br />

<strong>Falu</strong>n och Borlänge är stora, men för små för att synas.<br />

Tillsammans syns vi!


Skolan - en arbetsplats som jag är<br />

stolt över att arbeta på<br />

Hur?<br />

• Arbeta inåt och skapa en stark laganda bland<br />

personalen<br />

• Intern kritik sköter man internt<br />

• Sammanhållning i organisationen<br />

• En för alla - alla för en


Exempel på strategi<br />

Intagning förskolebarn<br />

(för att skapa attraktion/nyfikenhet och trygghet för<br />

barn och föräldrar)<br />

Hur?<br />

• Kvällsmorgonsamling<br />

• Informationsträffar<br />

• Öppet Hus<br />

• Inbjudningar (t ex till musikaler, vernissage)<br />

• Kom och testa på en dag


Den goda skolan<br />

• Heimer & Company – strategiarbete<br />

• Heimer & Company – kreativt koncept<br />

• Foldermall för alla skolor<br />

• Flygblad<br />

• Webb<br />

• Rollup, vepor m m<br />

• Media<br />

• Mässor (i och utanför <strong>Falu</strong>n)<br />

• Vykort<br />

• Etc.


Skolinformatören<br />

Skolinformatören samarbetar med<br />

skolledning<br />

Externt arbete<br />

<br />

<br />

<br />

deltar i att ta emot besökare/kunder<br />

deltar i planering och utförande av den<br />

lokala webbpresentation<br />

tar kontakt med media när det händer<br />

något<br />

<br />

tar emot info om aktiviter på skolan<br />

och bearbetar den info som ska ut ex.<br />

till media<br />

deltar i kvalitetssäkringen av extern<br />

information


Skolans varumärke<br />

<strong>Mål</strong>en med varumärkesarbetet<br />

Att vara förstahandsvalet<br />

•För våra kunder/elever<br />

•För vår blivande personal<br />

Höja kvaliteten på vår verksamhet<br />

•För våra elever<br />

•För vår personal


Skolans varumärke<br />

Tidplan för arbetet<br />

Hösten -09<br />

november<br />

introduktion skolinformatörer<br />

december<br />

webagentutbildningar<br />

ytterligare skolinformatörsträffar i mindre<br />

grupper


Skolans varumärke<br />

Tidplan för arbetet<br />

januari<br />

frågeställningar och diskussioner i<br />

arbetslagen om värden i den egna<br />

verksamheten<br />

februari<br />

sammanställning av diskussioner


Skolans varumärke<br />

Tidplan för arbetet<br />

mars<br />

lämna in resultaten av diskussioner<br />

till heimer&company<br />

mars-april<br />

resultaten av diskussioner bearbetas<br />

av heimer&company<br />

april<br />

heimer&company lämnar kreativt<br />

koncept och kommunikationsstrategi


Skolans varumärke<br />

april<br />

diskussion och värdering av koncept och<br />

strategi lämnas till heimer&company<br />

maj<br />

juni<br />

eventuell omarbetning av<br />

heimer&company<br />

färdigt förslag till kreativt koncept och<br />

kommunikationsstrategi


Varumärket <strong>Falu</strong> kommun<br />

All text som publiceras i kommunens<br />

namn måste följa kommunens riktlinjer<br />

Informationspolicy<br />

Allt material som görs måste ha ett<br />

enhetligt utseende<br />

Grafisk profil<br />

Bildbanken


Hur går vi vidare?<br />

Lasse Westin<br />

023-823 23<br />

lasse.westin@falun.se<br />

Ingemar Paulson<br />

023-827 51<br />

ingemar.paulson@falun.se

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!