SU 4500 Bruksanvisning Inbyggnadsugn - Elon

vitvarumaklarna.se

SU 4500 Bruksanvisning Inbyggnadsugn - Elon

Bruksanvisning

Inbyggnadsugn

SU 4500

1


Viktig säkerhetsinformation

Nedanstående säkerhetsinformation och varningar ska läsas noggrant innan ugnen installeras och tas

i bruk.

Det är mycket viktigt att bruksanvisningen hålls tillgänglig tillsammans med apparaten för framtida

referens. Om apparaten säljs eller överlåts till en annan ägare, eller om du flyttar och låter apparaten

vara kvar, se till att bruksanvisningen medföljer apparaten så att den nya ägaren kan studera hur

apparaten fungerar och ta del av relevanta varningar. Dessa varningar är till för allas säkerhet. Du

måste läsa dem noggrant innan du installerar eller använder apparaten.

Installation

• Allt installationsarbete måste utföras av en behörig

elektriker eller annan kompetent person.

• Installationen och de initiala justeringarna av din

ugn MÅSTE utföras av behörig personal enligt

gällande bestämmelser. Specifika

installationsanvisningar för installatören ges i denna

bruksanvisning.

Under användningen

• Denna apparat är konstruerad enbart för tillagning

av mat och får inte användas för några andra

ändamål.

• Håll dig på avstånd från ugnen när du öppnar

ugnsluckan under tillagning, eller när maten

är klar, så att du inte står i vägen för den

ånga eller värme som kan strömma ut när du

öppnar luckan.

• Det är farligt att ändra specifikationerna eller att

modifiera produkten på något sätt.

• Ugnar blir mycket heta under användning och

fortsätter att vara varma länge efteråt. Var försiktig

och se till att du inte kommer åt värmeelementen

inuti ugnen.

• Var noga med att alltid ställa alla reglage i “från”-

läge när ugnen inte skall användas.

• Av hygieniska skäl och säkerhetsskäl är det viktigt

att denna apparat alltid hålls ren. Ansamling av fett

och matrester kan orsaka brandtillbud.

• Klä aldrig någon del av ugnen med aluminiumfolie.

• Insatser (i förekomande fall) skall inte rengöras

med något annat än tvållösning.

• Använd aldrig ånga eller ånggenererande maskiner

för att rengöra ugnen.

• Vid rengöring av luckans glas får inga repande

rengöringsmedel, svinto eller den gröna Scotch-

Brite användas eftersom dessa kan ge repor i

glaset.

• Innan du utför någon form av rengöring eller

underhåll på ugnen, stäng alltid av ugnen, koppla

bort den från elnätet och vänta tills den kallnat.

• Var noga med att sätta in hyllorna på rätt sätt.

• Denna ugn (även om den kopplas till en elektrisk

spishäll) är tillverkad för att anslutas till en 1-fasig

nätspänningsmatning på 230 V med neutral ledare.

Personersäkerhet

• Denna ugn är avsedd att användas av vuxna

personer. Låt inte barn leka med ugnen eller dess

reglage.

• Denna produkt är inte avsedd att använda av barn

eller andra personer vars fysiska, känslomässiga

eller mentala status eller brist på erfarenhet och

kunskap förhindrar dem från att använda produkten

säkert. Översikt eller instruktion av en ansvarig

person är nödvändigt för att säkerställa säker

användning av produkten.

• Barn måste alltid bevakas så att de inte kommer åt

ugnens heta ytor eller kommer för nära ugnen när

den används, eller innan den har kallnat efter

användning.

• Under tillagning och grillning blir ugnsluckan och

2


närliggande ytor mycket heta. Var noga med att

hålla dina barn på säkert avstånd från ugnen när

den används. När du ansluter andra apparater till

ett eluttag nära ugnen, se noga till att kablarna inte

kommer i kontakt med ugnens heta ytor eller fastnar

i ugnsluckan.

Teknisk hjälp

• Service på denna ugn får endast utföras av en

auktoriserad serviceverkstad. Endast

originalreservdelar får användas för reparationer.

• Du får inte under några omständigheter försöka

reparera ugnen på egen hand. Reparationer som

utförs av personer utan erfarenhet och utbildning

kan orsaka personskador och allvarliga

felfunktioner. Kontakta vår lokala serviceavdelning.

Begär alltid att originalreservdelar skall användas

för reparationer.

Miljöinformation

· När ugnen är installerad, ber vi dig att avyttra

emballaget på ett ur miljösynpunkt riktigt och säkert

sätt.

· När ugnen ska kastas, gör den oanvändbar

genom att klippa av ledningen.

Symbolen på produkten eller emballaget anger

att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den

skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för

återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom

att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar

du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och

hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras

som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om

återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller

sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.

Vägledning till användning av

bruksanvisningen


Säkerhetsanvisningar

Anvisningar om hur en procedur

skall utföras steg för steg

Råd och tips

Miljöinformation

Denna apparat uppfyller kraven enligt

följande EG-direktiv:

- 2006/95 (Lågspänningsdirektiv),

- 2004/108 (Direktiv om elektromagnetisk

kompatibilitet),

och påföljande ändringar.

TILLVERKARE:

ELECTROLUX ITALIA S.p.A.

Viale Bologna, 298

47100 FORLÌ (Italien)

Det är av yttersta vikt, att denna bruksanvisning förvaras med utrustningen med hänseende på framtida

användning. Om ugnen säljs eller skänks bort, ber vi dig se till, att bruksanvisningen medföljer ugnen, så att

den nya ägaren kan få del av information om säkerhet samt ugnens funktioner.

3


Innehåll

Viktig säkerhetsinformation 2

När ugnen har installerats 4

Beskrivning av apparaten 5

Elektrisk ugn 6

Råd och tips om ugnens användning 8

Tillagningstabeller 11

Rengöring och underhåll 14

Felsökning 17

Tekniska data 18

Anvisningar till installatören 19

Inbyggnad 20

Garanti/Kundtjänst 21

Europa-Garanti 22

När ugnen har installerats


Ta bort allt emballage, både utanpå

och i spisen, innan du använder den.

Ugnen fungerar endast när tiden på

dagen har ställts in (se detta avsnitt

under ‘Klockautomatik’).

När ugnen har installerats:

1. Ställ in termostaten på 250.

3. Ställ in funktionsväljaren på konventionell matlagning(

).

3. Låt ugnen vara på utan mat i cirka 45 minuter.

4. Öppna ett fönster för att ventilera.

Upprepa denna procedur för fuktionerna

“Tillagning med fläkt” och “Dubbel grill” i

cirka 5-10 minuter.

Det kan hända att du känner en obehaglig lukt från

ugnen medan värmningen pågår. Detta är helt normalt

och orsakas av rester från tillverkningen.

Upprepa ovanstående procedur för tillagningsfunktionerna

med grill respektive fläkt.

När du är klar med ovanstående, låt ugnen kallna

och rengör sedan ugnsutrymmet med en mjuk trasa

indränkt med varm tvållösning.

Innan du använder ugnen för matlagning,

diska ugnens tillbehör noggrant.

Bild 1

För att öppna ugnsluckan, ta alltid

tag i mitten av handtaget (Bild 1).

4


Beskrivning av apparaten

3 2

5

4

1

6

7

8

9

1. Kontrollpanel

2. Termostat

3. Kontrollampa för termostaten

4. Övergripande kontrollampa

5. Funktionsväljare

6. Grill

7. Ugnslampa

8. Varmluftsfläkt

9. Typskylt

5


Elektrisk ugn

Funktionsväljare och termostat (bild 2)

Med funktionsväljaren ställer du in önskad

tillagningsfunktion och med termostaten, se bild 3,

ställer du in önskad temperatur.

0 FRÅN-läge

Ugnslampa - Denna belysning av

ugnsutrymmet kan tändas när som helst.

0

Konventionell tillagning - Värmen

kommer från både det övre och det undre

elementet, vilket ger en jämn uppvärmning

i ugnen.

Övre värmeelement - Värmen kommer

endast från det övre värmeelementet.

Bild 2

Undre värmeelement - Värmen

kommer endast från det undre

värmeelementet.

Endast inre grillelement - Kan användas

för att grilla små matmängder.

Dubbel grill - Värmen kommer från hela

grillelementet.

Tillagning med fläkt - Med denna

funktion kan du rosta eller rosta och baka

samtidigt på valfria hyllnivåer utan att

aromerna blandas.

Upptining - Denna inställning använder

du för att tina upp fryst mat.

Termostatvred (bild 3)

Med termostatvredet, som vrids medurs, väljs en

temperatur mellan 50°C och max (250°C).

Bild 3

6


Termostatens kontrollampa

Denna kontrollampa släcks när ugnen uppnår

den inställda temperaturen och tänds sedan varje

gång termostaten aktiveras för att stabilisera

temperaturen.

Övergripande kontrollampa

Denna kontrollampa är tänd när ett eller

fleravärmeelement är påslagna.

Säkerhetstermostat

För att undvika överhettning på grund av felaktig

användning av ugnen, eller en defekt komponent,

är ugnen utrustad med en säkerhetstermostat som

vid behov kopplar bort strömmen. Ugnen

återställs automatiskt när temperaturen har sjunkit

till normala värden. Om termostaten utlöses p.g.a.

att du använt ugnen på ett felaktigt sätt behöver

du bara vänta en stund tills ugnen har kallnat.

Sedan kan du använda ugnen igen. Om däremot

termostaten utlöses p.g.a en defekt komponent

skall du kontakta vår serviceavdelning.

Kylningsfläkt

Ugnen är utrustad med en kylfläkt som är avsedd

att hålla panelen, vreden och ugnshandtaget

svalt.

Kylfläkten slår till automatiskt när ugnen startas.

Varm luft blåser ut genom ventilationsgallret vid

ugnsluckans handtag.

Kylfläkten stänger av när (efter avslutad matlagning)

ugnsfunktionens vred är satt på AV (position 0).

7


Råd och tips om ugnens användning

Ha alltid ugnsluckan stängd när

ugnen används för matlagning.

Ugnen är utrustad med ett exklusivt system som

skapar en naturlig luftcirkulation och en konstant

återcirkulation av ånga.

Detta system gör det möjligt att ångkoka maten

och hålla rätterna mjuka inuti och knapriga

utanpå. Dessutom reduceras tillagningstiden och

energiförbrukningen till ett minimum. Under

tillagningen kan ånga bildas som strömmar ut

när ugnsluckan öppnas. Detta är helt normalt.

Obs! Håll dig på avstånd från ugnen

när du öppnar ugnsluckan under

tillagning, eller när maten är klar, så

att du inte står i vägen för den ånga

eller värme som kan strömma ut när

luckan öppnas.

När mat värms upp bildas ånga, ungefär

på samma sättsom när du kokar vatten.

Ugnsventilerna släpper ut endel av

ångan. Du bör ändå alltid hålla dig på

avståndfrån ugnen när du öppnar luckan

för att släppa utöverflödig ånga och

värme.Om ångan kommer i kontakt med

kalla ytor utanför ugnen,till exempel en

list, kommer den att kondenseras

ochvattendroppar uppstår. Detta är helt

normalt, och det utgöringet fel.Du

undviker missfärgning genom att

regelbundet torkabort kondens och spill

från alla ytor.

8


Traditionell matlagning

Vrid ugnens funktionsvred till symbol ( ) och

ställ termostatvredet till önskad temperatur. Välj en

högre eller lägre fals i ugnen beroende på om

tillagningen kräver mest övervärme eller

undervärme. Vrid alternativt ugnens funktionsvred

till (endast takelementet) eller (endast

bottenelementet).

Tillagning med fläkt

Maten tillagas genom att förvärmd luft blåses runt

inne i ugnen i en jämn ström via en fläkt som sitter

i ugnens bakre vägg.

Tillagning med fläkt

4

3

2

1

Bild 4

Värmen når härigenom snabbt och jämnt alla delar

av ugnsutrymmet, vilket gör att du samtidigt kan

tillaga olika- typer av mat som placeras på olika

hyllnivåer (se fig. 4). Tillagning med fläkt

säkerställer en snabb eliminering av fukt och den

torrare miljö som härigenom skapas inne i ugnen

bidrar till att förhindra att olika aromer och smaker

blandas med varandra.

Möjligheten att laga mat på flera hyllnivåer innebär

att du kan tillaga flera olika- rätter samtidigt och

upp till tre plåtar med kex/skorpor och minipizza,

att ätas direkt eller för att frysas in.

Naturligtvis kan ugnen användas för tillagning på

bara en hyllnivå. I så fall bör du använda någon

av de nedre nivåerna så att du enklare kan hålla

ett öga på hur tillagningen fortskrider.

Ugnen är också mycket lämplig för sterilisering av

konserver, tillagning av frukt i sirap och för att

torka svamp eller frukt.

Grillning

Vrid funktionsvredet till önskad symbol ( )

och vrid termostatvredet till önskad temperatur.

Vid grillning av kött eller fisk, stänk några droppar

olja över bitarna och placera dem direkt på

ugnsgallret. Rätt nivå i ugnen beror på kött- eller

fiskbitarnas storlek. Kom ihåg att placera

ugnspannan i den nedre falsen och med lite vatten

i. Detta för att motverka rökbildning och obehaglig

lukt.

Varmluft

Vrid ugnens funktionsvred till symbol ( ) och

ställ termostatvredet till önskad temperatur.

Fläkten, som sitter baktill i ugnsutrymmet cirkulerar

den uppvärmda luften i ugnen. Om du ska laga

mer än en rätt samtidigt i varmluftsugnen, placera

plåtarna i den första och den tredje falsen nedifrån

(se bild 5).

Om du lagar endast en rätt i varmluftsugnen,

använd de nedre falserna för bästa resultat.

Upptining

Vrid ugnens funktionsvred till symbol ( ) och ställ

termostatvredet till avstängt läge (symbol l). Ugnens

fläkt (utan värme) cirkulerar då den

rumstempererade luften inuti ugnen. Detta

påskyndar upptiningstiden.

9


Några tips

Baka kakor

Kakor kräver en måttlig temperatur (normalt

mellan 150 °C och 200 °C). Dessutom måste

ugnen förvärmas i cirka 10 minuter.

Ugnsluckan bör inte öppnas förrän åtminstone

tre fjärdedelar av den inställda tillagningstiden har

gått.

Normal mördeg bör tillagas i en form under två

tredjedelar av den totala tiden och sedan garneras

efter behov innan tillagningen avslutas.

Den återstående tillagningstiden beror naturligtvis

på hur du garnerar (sylt, frukt, etc). Se till att

degen eller kakmixen har rätt konsistens eftersom

en alltför fuktig mix förlänger tillagningstiden i

onödan. Rådegen eller mixen skall därför vara

ganska svår att lossa från skeden eller spateln.

Om tre plåtar skall fyllas med kakor och

mördegstårtor samtidigt är det lämpligt att sätta in

en extra plåt mellan de två undre plåtarna (se

bild 4).

Tillagning av kött och fisk

Kött som tillagas i ugnen bör väga minst ett kilo för

att inte torka ut för mycket un-der tillagningen.

Mycket magert rött kött som skall lättstekas, dvs.

välstekt på utsidan men mycket saftig (blodig) inuti,

kräver en hög tillagningstemperatur (200 °C -

250 °C).

Vitt kött, fågel och fisk kräver däremot en låg

tillagningstemperatur (150 °C - 175 °C).

Såsingredienserna skall placeras meddetsamma

på plåten endast om tillagningstiden är kort.

Vid längre tillagningstider bör ingredienserna

tillsättas under den sista halvtimmen. Ett enkelt

sätt att kontrollera om köttet är färdigt är att trycka

på köttet med en sked. Om köttet inte ger efter

under detta tryck är köttet färdigt att vändas. För

rostbiff och köttskivor, som inuti skall ha en rödaktig

färg, måste tillagningstiden vara kort.

Köttet kan tillagas på en bakplåt eller direkt på

gallret då måste givetvis en långpanna placeras

undertill för att samla upp saften.

Om du tillagar mycket fet mat, placera köttet direkt

på gallret och gallret ovanför långpannan för att

inte smutsa ned ugnen.

När köttet är klart, låt det ligga i åtminstone 15

minuter innan du skär upp det så att inte köttsaften

sipprar ut.

För att undvika att det bildas för mycket rök i ugnen

under rostning är det lämpligt att hälla lite vatten i

långpannan och — för att förebygga ångbildning

— tillsätta lite mer under tillagningen om vattnet

torkar upp för mycket.

Före servering kan de olika rätterna hållas varma

i ugnen med den lägsta temperaturen inställd.

Obs! - Placera aldrig några föremål direkt

på ugnsbotten och täck inte ugnsbotten

med aluminiumfolie under matlagningen

eftersom detta kan skada ugnens

emaljytor och maten du tillagar.

Placera alltid kokkärl, ugnsformar och

aluminiumfolie på något av ugnens

hyllplan.

Obs! - Var försiktig när du sätter in och

drar utgallret och långpannan så att

inteugnsutrymmets emaljerade yta

skadas.

Tillagningstider

Tillagningstiden varierar beroende på typen av

mat, dess konsistens och dess volym. Vi rekommenderar

att du är särskilt uppmärksam under

dina första matlagningsexperiment med ugnen

eftersom du här får värdefull erfarenhet av vilka

resultat ugnen ger vid olika inställningar och maträtter.

Denna erfarenhet kan du sedan också använda

för att justera de värden och inställningar som

rekommenderas i tabellerna.

10


Vikt (g)

Tillagningstabeller

Traditionell matlagning och tillagning med fläkt

Tillagningstiden inkluderar inte ugnens uppvärmningstid som är ca 10 minuter.

TYP AV MAT

Traditionell

matlagning

Nivå

Temp. °C

4

3

2

1

Nivå

Ugnsfläkt

KAKOR

Vispad deg 2 170 2 (1 och 3)* 160 45 ~ 60 I kakform

Mördeg 2 170 2 (1 och 3)* 160 20 ~ 30 I kakform

Ostkaka på kärnmjölk 1 160 2 150 60 ~ 80 I kakform

Äppelkaka 1 180 2 (1 och 3)* 170 40 ~ 60 I kakform

Strudel 2 175 2 150 60 ~ 80

Mördegsform med sylt 2 175 2 (1 och 3)* 160 30 ~ 40

Fruktkaka 1 175 1 160 45 ~ 60 I brödform

Lätt sockerkaka 1 175 2 (1 och 3)* 160 30 ~ 40 I kakform

Julkaka 1 170 1 160 40 ~ 60 I kakform

Russinkaka 1 170 1 160 50 ~ 60 I brödform

Småkakor 2 175 2 (1 och 3)* 160 25 ~ 35 På bakplåt

Kex/skorpor 2 160 2 (1 och 3)* 150 20 ~ 30 På bakplåt

Maränger 2 100 2 (1 och 3)* 100 90 ~ 120 På bakplåt

Bullar 2 190 2 (1 och 3)* 180 12 ~ 20 På bakplåt

Petit-chou 2 200 2 (1 och 3)* 190 15 ~ 25 På bakplåt

BRÖD OCH PIZZA

1000 Vitt bröd 1 190 2 180 40 ~ 60 1-2 stycken

500 Rågbröd 1 190 1 180 30 ~ 45 I brödform

500 Småfranska 2 200 2 (1 och 3)* 175 20 ~ 35 6-8 stycken

250 Pizza 1 210 2 (1 och 3)* 190 15 ~ 30 På bakplåt

SUFFLÉER

Pastasufflé 2 200 2 (1 och 3)* 175 40 ~ 50 I form

Grönsakssufflé 2 200 2 (1 och 3)* 175 45 ~ 60 I form

Quiche 1 200 2 (1 och 3)* 180 35 ~ 45 I form

Lasagne 2 180 2 160 45 ~ 60 I form

Cannelloni 2 200 2 175 40 ~ 55 I form

4

3

2

1

Temp. °C

Tillagningstid

(minuter)

ANMÄRKNING

(*) Om du behöver tillaga mer än en maträtt samtidigt rekommenderar vi att du placerar rätterna på de nivåer som

anges inom parentes.

11


Traditionell matlagning och tillagning med fläkt

Vikt (g)

Tillagningstiden inkluderar inte ugnens uppvärmningstid som är ca 10 minuter.

TYP AV MAT

Traditionell

matlagning

Nivå

Temp. °C

4

3

2

1

Ugnsfläkt

KÖTT

1000 Nötkött 2 190 2 175 50 ~ 70 På galler

1200 Griskött 2 180 2 175 100 ~ 130 På galler

1000 Kalvkött 2 190 2 175 90 ~ 120 På galler

1500 Engelsk rostbiff

1500 lättstekt 2 210 2 200 50 ~ 60 På galler

1500 medium 2 210 2 200 60 ~ 70 På galler

1500 välstekt 2 210 2 200 70 ~ 80 På galler

2000 Grisbog 2 180 2 170 120 ~ 150 Med svål

1200 Grislägg 2 180 2 160 100 ~ 120 2 delar

1200 Lamm 2 190 2 175 110 ~ 130 Lår

1000 Kyckling 2 190 2 175 60 ~ 80 Hel

4000 Kalkon 2 180 2 160 210 ~ 240 Hel

1500 Anka 2 175 2 160 120 ~ 150 Hel

3000 Gås 2 175 2 160 150 ~ 200 Hel

1200 Kanin 2 190 2 175 60 ~ 80 Skuren i bitar

1500 Hare 2 190 2 175 150 ~ 200 Skuren i bitar

800 Fasan 2 190 2 175 90 ~ 120 Hel

Köttfärslimpa 2 180 2 160 40 ~ 60 I brödform

FISK

1200 Forell/havsruda 2 190 2 (1 och 3)* 175 30 ~ 40 3-4 fiskar

1500 Tonfisk/lax 2 190 2 (1 och 3)* 175 25 ~ 35 4-6 filéer

Nivå

4

3

2

1

Temp. °C

Tillagningstid

(minuter)

ANMÄRKNING

(*) Om du behöver tillaga mer än en maträtt samtidigt rekommenderar vi att du placerar rätterna på de nivåer som

anges inom parentes.

12


Tillagningstiden inkluderar inte ugnens uppvärmningstid som är ca 10 minuter.

Grillning -

TYP AV MAT

Delar

Mängd

Vikt

Grillning

Temp.

Köttskivor 4 800 3 250 12 ~ 15 12 ~ 14

Biffstek 4 600 3 250 10 ~ 12 6 ~ 8

Korv 8 — 3 250 12 ~ 15 10 ~ 12

Fläskkotletter 4 600 3 250 12 ~ 16 12 ~ 14

Kyckling (halvor) 2 1000 3 250 30 ~ 35 25 ~ 30

Kebab 4 — 3 250 10 ~ 15 10 ~ 12

Kyckling (bröst) 4 400 3 250 12 ~ 15 12 ~ 14

Hamburgare 6 600 3 250 10 ~ 15 8 ~ 10

Fisk (filéer) 4 400 3 250 12 ~ 14 10 ~ 12

Smörgåsar 4-6 — 3 250 5 ~ 7 —

Rostad bröd 4-6 — 3 250 2~4 2 ~ 3

°C

Tillagningstid

(minuter)

De angivna ugnstemperaturerna är endast rekommendationer. Det kan vara nödvändigt att höja eller sänka denna

temperatur för att erhålla ett önskvärt resultat.

Nivå

4

3

2

1

Översida

Undersida

13


Barnlås

Gör på följande sätt för att montera barnlåset:

1. Öppna ugnsluckan.

2. För in lucklåsets övre böj (A) i spåret precis

nedanför ugnens kontrollpanel på höger sida

(B), se figur.

3. Skruva fast låset med en stjärnskruvmejsel.

För att öppna ugnsluckan med barnlåset monterat,

dra låshandtaget uppåt såsom visas i figuren (C).

Obs: Barnlåsets handtag måste hållas

horisontellt medan det monteras för att låset

skall fungera korrekt.

A

B

C

Rengöring och underhåll

Stäng alltid av ugnen och låt den kallna

innan du utför någon form av

rengöring. Använd aldrig ånga eller

ånggenererande maskiner för att

rengöra ugnen.

Viktigt! Innan du rengör ugnen eller

utför annat underhåll på den, var noga

med att koppla loss den från eluttaget.

Rengör inte ugnen förrän den har kallnat. Rengör

ugnens emaljytor med ljummet vatten och ett milt

rengöringsmedel. Använd inga produkter med

slipeffekt, såsom stålull, syror, etc, eftersom dessa

skadar ugnens ytor. Skölj delar av rostfritt stål med

vatten efter användning och torka dem med en mjuk

trasa eller sämskskinn.

För envisa fläckar kan du använda ett vanligt

rengöringsmedel utan slipeffekt eller någon produkt

som är speciellt avsedd för rostfritt stål. Ett annat

alternativ är att applicera en droppe het ättika. Använd

bara hett vatten för att rengöra ugnsluckan om den är

försedd med en skyddande glasskiva. Var noga med

att inte använda grova trasor eller produkter som

innehåller slipmedel.

Heta fruktsafter (från t.ex. citroner, stuvade katrinplommon

och liknande) lämnar fläckar på ugnens emaljytor

som är svåra att få bort. Vid rengöringen kan

emaljens ytglans försämras, men ugnens funktion

påverkas inte.

Rengör ugnen noggrant efter användning. Då är det

enklare att få bort matrester- och andra partiklar så att

dessa inte bränner fast nästa gång du använder

ugnen.

14


Ta bort ugnsluckan

Var försiktig så att du inte skadar

luckglaset. Små sprickor i kanterna kan

leda till att hela rutan spricker efter några

uppvärmningar.

Före rengöring av ugnsluckan,

rekommenderar vi att den tas bort från

ugnen. Gör så här:

1. Öppna ugnsluckan helt.

2. Se ugnsluckans gångjärn (Bild 5).

3. Lås upp och vrid de små spakarna på de två

gångjärnen (Bild 6).

4. Ta tag i luckans vänstra och högra sida och för

den sakta inåt i riktning mot ugnen, tills luckan

är halvt stängd.

5. Lyft försiktigt av ugnsluckan från sitt fäste (Bild

7).

6. Placera den på ett stabilt underlag.

Ugnsluckans glas får endast rengöras med varmt

vatten och en mjuk trasa. Efter rengöring, sätt

tillbaka ugnsluckan genom att följa anvisningarna

ovan, i omvänd ordningsföljd.

Rengör INTE ugnsluckan medan

glasrutorna är varma. Om denna

försiktighetsåtgärd inte följs kan

glasrutorna gå sönder. Om

glasrutorna skadas i kanterna eller

får djupa repor försämras deras

hållbarhet och de måste då bytas ut

för att undvika risken för splittring.

Kontakta vår lokala

serviceavdelning för rådgivning.

Ugnsmodeller i rostfritt stål eller aluminium:

Vi rekommenderar att endast en våt svamp

används för rengöringen av ugnsluckan. Torka

sedan ugnsluckan torr med en mjuk trasa.

Använd aldrig stålull, syror eller frätande produkter

för rengöringen. De kan skada ugnens ytor. Följ

samma regler när du rengör ugnens kontrollpanel.

Bild 5

Bild 6

Bild 7

15


Stekeplater og ovnsstige

Ugnsstegarna kan tas bort på båda sidorna för att

förenkla rengöringen av sidoväggarna.

Demontering av ugnsstegarna

Dra först ut stegarna framtill från ugnens sidor och

haka sedan av dem baktill (Bild. 8, Bild. 9).

Montering av ugnsstegarna

För att montera ugnsstegarna, haka först fast dem

baktill och positionera dem sedan framtill och tryck

in dem på plats (Bild. 10). Rengör stegarna

genom att blötlägga dem i varm tvållösning. Ta

bort envisa fläckar med en svamp som

genomdränkts med tvållösning. Skölj noga och

torka torrt med en mjuk trasa.

Bild.8

Bild. 9

Byte av ugnslampan

Se till att strömmen är av innan

ugnsbelysningen åtgärdas.

Ugnsbelysningens glödlampa ska uppfylla

följande specifikationer:

a) Motstånd mot temperaturer upp till 300°C;

b) Spänning: 230 V ~ 50 Hz;

c) Effekt: 15 W / 25 W;

d) Typ: E14.

För att byta glödlampa, gör så här:

1. Tryck in och vrid glaskåpan moturs.

2. Ta bort glödlampan.

3. Byt den mot en ny glödlampa.

4. Sätt tillbaka glaskåpan.

5. Slå på strömmen.

Bild. 10

16


Felsökning

Om ugnen inte fungerar som den ska, kontrollera följande innan du kontaktar Electrolux lokala kundtjänst.

SYMPTOM

• Ugnen startar inte.

• Kontrollampan för ugnstemperaturen tänds

inte.

• Ugnslampan tänds inte.

• Tillagningen går för fort eller för långsamt.

• Ånga och kondens avsätts på maten och i

ugnsutrymmet.

LÖSNING

Kontrollera att ugnens ledningsdragning är

korrekt utförd och att nätspänningen är

påslagen.

Ställ in termostaten på en temperatur,

eller

Ställ in funktionsväljaren på en tillagningsfunktion.

Ställ in funktionsväljaren på en tillagningsfunktion,

eller

Köp en ny lampa hos vår lokala kundtjänst

och sätt i den i ugnen enligt instruktionerna i

denna bruksanvisning.

Studera innehållet i denna bruksanvisning,

särskilt avsnittet “Råd och tips om ugnens

användning”.

Låt inte kokkärlen stå kvar i ugnen mer än

15-20 minuter efter att tillagningen har

avslutats.

17


Tekniska data

Inbyggnadsmått

Höjd

Bredd

Djup

Mått ugnsutrymme

Höjd

Bredd

Djup

Kapacitet

Märkdata värmeelement

Undre värmeelement

Övre värmeelement

593 mm

560 mm

550 mm

335 mm

395 mm

400 mm

53 l

1000 W

800 W

Total effekt (övre + undre)

1800 W

Grillelement enkelt 1650 W

dubbelt 2450 W

Värmeelement ugnsfläkt

2000 W

Ugnslampa

Konvektionsfläkt

Kylfläkt

Max. märkeffekt

25 W

25 W

25 W

2500 W

Termostatreglering: från 50 °C till 250 °C

Nätspänning (50 Hz)

230 V

18


Anvisningar till installatören

Instruktionerna i detta kapitel är speciellt

avsedda för en behörig installatör med

syfte att hjälpa denne utföra installationen

av ugnen samt justeringar och underhåll

på rätt sätt och i enlighet med alla gällande

lagar och bestämmelser. Vi rekommenderar

bestämt att allt installationsarbete

för din ugn utförs av kvalificerad personal

enligt gällande lagar och

bestämmelser.

Anslutning till el-nät

Kontrollera följande innan ugnen ansluts:

1) att huvudsäkringen samt el-installationen i

hemmet är tillräcklig för belastningen.

2) att strömförsörjningen är ordentligt jordad

enligt rådande föreskrifter.

3) att uttaget eller den tvåpoliga brytaren för den

elektriska anslutningen är lättåtkomlig för den

inbyggda ugnen i enheten.

Denna ugn levereras med sladd och jordad

stickkontakt (kabeltyp H05 RR-F, 3x1,5 mm²).

Sätt in stickkontakten i ett passande uttag.

Om ugnen ska anslutas direkt till det elektriska

systemet, måste en tvåpolig brytare installeras

mellan ugnen och den elektriska strömmen, med ett

minsta mellanrum på 3 mm mellan brytarens

kontakter och av en typ som lämpar sig för den

aktuella belastningen enligt gällande föreskrifter.

Jordkabeln får inte avbrytas av den tvåpoliga

brytaren. Anslutningskabeln ska dras så, att den

inte på något ställe kan uppnå en temperatur som

är 50°C över rumstemperaturen. Efter utförd

anslutning, kontrollera elementens funktion under

ca 3 minuter.

Jordkabeln skall vara 2-3 cm längre än

kablarna för fas och Nolla (blå).

Om nätkabeln behöver bytas ut skall någon av

följande typer användas:

- H05 RR-F

- H05 RN-F

- H05 VV-F

- H05 V2V2-F (T 90)

- H05 BB-F

- H07 RN-F

Anslutningsplint

Ugnen har en lättåtkomlig anslutningsplint avsedd

för en elektrisk enfasspänning på 230 V (bild 11)

Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar om

säkerhetsföreskrifterna inte följs.

Bild 11

19


560 - 570

593

Inbyggnad

För att säkerställa en korrekt funktion hos den

inbyggda ugnen måste köksskåpet och utrymmet

för ugnen ha lämpliga mått.

När ugnen installeras får det inte finnas något

mellanrum på någon sida mellan ugnen och köksskåpet

för att förhindra kontakt med ugnens spänningsförande

delar.

Alla delar som utgör ett sådant skydd, inklusive

paneler (om ugnen t.ex. installeras i ena änden

av en köksbänk) måste förankras på ett sådant

sätt att demontering inte kan ske utan verktyg.

Ugnen kan installeras med dess baksida och

ena sidan mot en annan apparat eller vägg som

är högre. Den andra sidan måste då vara vänd

mot en panel eller apparat som har samma höjd.

Ugnens totala mått (Fig. 12)

Inbyggnadsmått

Utrymmet för ugnen måste ha de mått som visas

i Fig. 13.

Bild 12

Bild 13

Inbyggnadsmått under bänk

Utrymmet för ugnen måste ha de mått som visas

i Fig. 14.

550 MIN

80÷100

Bild 14

20


Infästning av ugnen i köksskåpet

1. Placera ugnen i utrymmet för ugnen.

2. Öppna ugnsluckan och skruva fast ugnen i

kökskåpet genom att placera de fyra

distanserna (A) i hålen i ugnsramen ooch

skruva sedan fast de fyra träskruvarna (B) -

(se Bild 15).

Garanti/Kundtjänst

Sverige

Bild 15

Vid försäljning till konsument i Sverige gäller den svenska konsumentlagstiftningen. Kom ihåg att spara

kvittot för eventuell reklamation. Har du frågor angående produktens funktion eller användning ber vi

dig att kontakta vår konsumentkontakt på tel. 0771- 76 76 76 eller via e-mail på vår hemsida

electroluxservice@electrolux.se

Service och reservdelar

Vill du beställa service, installation eller reservdelar ber vi dig kontakta

Electrolux Service på tel. 0771 - 76 76 76 eller via vår hemsida på www.electrolux.se. Du kan även

söka hjälp via din återförsäljare.

Adressen till din närmaste servicestation finner du på vår hemsida www.electrolux.se eller Gula sidorna

under rubrik Hushållsutrustning, vitvaror och service.

Innan du beställer service, kontrollera först om

du kan avhjälpa felet själv.

Här i bruksanvisningen finns en tabell, som beskriver

enklare fel och hur man kan åtgärda

dem. Observera, elektriska fel skall alltid åtgärdas

av certifierad elektriker.

Innan du kontaktar service, skriv upp följande

enligt dataskylten:

Modellbeteckning ................................

Produktnummer ..................................

Serienummer .......................................

Inköpsdatum .......................................

21


Europa-Garanti

För denna apparat gäller Electrolux garanti i alla de länder som är förtecknade i slutet av denna beskrivning,

under den period som anges i garantibeviset eller enligt respektive lands lagar. Om du flyttar

från något av dessa länder till ett annat av de länder som är förtecknade nedan följer garantin med

apparaten under följande förutsättningar:

• Garantin för apparaten börjar gälla från det datum då den inköptes vilket bevisas av ett gällande

inköpsdokument som har utfärdats av försäljaren.

• Garantin gäller för samma period och i samma omfattning för material och arbete som gäller för

denna typ av apparat eller produktgrupp i det land du har flyttat till.

• Garantin är personlig för den som köpte apparaten och kan inte överföras till en annan användare.

• Apparaten har installerats och använts enligt Electrolux instruktioner och att den har använts för

hushållsbruk, dvs den har inte använts för kommersiella ändamål.

• Apparaten har installerats enligt alla gällande bestämmelser i det nya landet.

Bestämmelserna i denna Europa-garanti påverkar inte dina rättigheter enligt gällande lagar i respektive

land.

22


F - 00510 HELSINKI

Oy Electrolux Kotitalouskoneet Ab- Elektro Helios

Teollisuuskatu 1aA - puh. (09) 39 611

S - 10545 STOCKHOLM - Konsumentkontakt 08-73 87 930

Electrolux HemProdukter AB

S-105 45 Stockholm

www.elektrohelios.se

35697-8802 R.0 06/09

More magazines by this user
Similar magazines