6.2 Förutsättningar för skapande på musikområdet - Juridicum ...

juridicum.su.se

6.2 Förutsättningar för skapande på musikområdet - Juridicum ...

att bedöma ett nyhetsvärde än att avgöra huruvida ett avtryck av personlighet

föreligger. 153 Numera står det dock klart att kravet på objektiv nyhet helt har

avfärdats av EUD i och med originalitetsdefinitionen upphovsmannens egen

intellektuella skapelse.

Likaså är den negativa definitionen, förtjänst och konstnärligt värde, irrelevant.

Praxis från alla EU-länder har tenderarat att betona att domare inte ska bedöma

huruvida ett verk har konstnärligt värde. Oavsett detta är det väldigt osannolikt

att en domare inte kommer att använda denna faktor när han bedömer originalitet,

som en subjektiv värdering eller indirekt som en objektiv referens till upphovsmannens

sociala bekräftelse. 154 Det är även allmänt accepterat att funktionalitet

hos ett verk inte ska påverka dess skick som sådant. Arbetsinsats och

intellektuell förmåga att nå ett oundvikligt resultat ger inte upphovsrätt på

samma sätt som intellektuella ansträngningar att finna ”sanningen” inte belönas

med upphovsrätt då detta skulle etablera monopol på fakta. 155

5.3.4 Kvantitet

Kvantitativa krav tenderar att göra sig gällande vid så gott som samtliga typer

av verk som inte hör till kategorin ”ren konst eller litteratur”. Kvantitativa

egenskaper har normalt bara betydelse för rena språkverk men frågan rörande

sådana egenskaper kan inte uteslutas i samband med andra typer av verk. Det

ska dock poängteras att det inte mängden i sig som ger ett verk skydd. 156

5.3.5 Originalitet och skyddsomfång

Begreppet originalitet har traditionellt ansetts ha två sidor; det har avgjort både

vad som ska anses vara ett skyddat verk samt för att etablera skyddsomfånget

för sådana skyddade verk. 157 Mer kreativitet vid skapandeprocessen har ansetts

ge ett starkare upphovsrättsligt skydd. 158 Enligt den internationella upphovs-

153 Cases Vallés, s. 117.

154 Cases Vallés, s. 114.

155 Cases Vallés, s. 114.

156 Se kap. 4.24.

157 Cases Vallés, s. 102f.

158 Mireille von Eechoud s. 42.

50

More magazines by this user
Similar magazines