Samrådsredogörelse - Tjörns kommun

tjorn.se

Samrådsredogörelse - Tjörns kommun

Tjörn – möjligheternas ö

UTSTÄLLNINGSHANDLING

2012–05–31

Översiktsplan 2012

Samrådsredogörelse


1

Samrådsredogörelse

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2011-05-12 § 109 att sända Översiktsplan

2012 på samråd. Under samrådet som pågick under perioden 2011-08-23 - 2011-10-18 inkom

många skriftliga yttrande från remissorgan, medborgare och föreningar.

Det fanns möjlighet att inkomma med skriftligt yttrande till Samhällsbyggnadsförvaltningen

fram till den 18 oktober 2011. Förslaget till översiktsplan fanns under samrådstiden utställt i

Medborgarkontoret i kommunhuset samt på kommunens samtliga bibliotek. Förslaget till

översiktsplan fanns även på Tjörns kommuns hemsida, www.tjorn.se. På både hemsida och

bibliotek fanns även en enkät om Tjörns framtid som alla var välkomna att fylla i. Torsdagen

den 15 september kl. 18-20.30 i Häggvallsskolan samt torsdagen den 29 september

kl. 18-20.30 på Nordiska Akvarellmuseet hölls det ett ”Öppet Hus”, där politiker och

tjänstemän som arbetat med planförslaget fanns på plats för att svara på frågor. För

näringslivet och föreningslivet hölls även ett särskilt samrådsmöte onsdagen den 21

september kl. 18-20.30 på Billströmska Folkhögskolan. Vid dessa tillfällen hölls

inledningsvis en presentation av planförslaget av politiska representanter, sedan fanns

möjlighet för alla att sätta sig i dialoggrupper och med enkäten som utgångspunkt samtala

kring Tjörns framtid.

Under samrådet genomfördes även ett omfattande dialogarbete med kommunens

femteklassare samt med en grupp ungdomar. All den kunskap som inkom från detta har dels

sammanställts i ett kunskapsunderlag kallat ”Tjörns själ” som följer med under utställningen

som en bilaga. Kunskapen från dialogarbetet har även direkt arbetats in i översiktsplanen

genom att bilda medborgarnas strategier som tydliggör det medborgarna anser är särskilt

viktigt att kommunen arbetar för och med.

I det första skedet gavs alla yttranden i sin helhet till kommunstyrelsens presidieutskott som är

styrgrupp för översiktsplanen. Efter avstämningen med dem gjordes en sammanställning av

de frågor som vidare var viktigt att diskutera politiskt och en sammanställning av de

synpunkter som direkt var möjliga att börja inarbeta i planen genom justeringar och

kompletteringar av denna.

Samrådsredogörelsen har som syfte att dels redovisa resultatet av samrådet av planen men

även att redogöra för de förändringar som gjorts efter inkomna synpunkter. Länsstyrelsens

yttrande redovisas i sin helhet i samrådsredogörelsen övriga yttrande har sammanfattats så att

de viktigaste synpunkterna redovisas.

Yttrande från medborgare, föreningar och företag har sammanfattats under följande teman:

Allmänna yttranden över handlingen

Kommunikation

Jordbruksmark, verksamheter

Naturmiljö och friluftsliv

Klimatfrågor

Turism

Delårsboende

Privata intressen


2Bebyggelse

Rönnäng- Bleket- Klädesholmen

Kållekärr

Almösund- Myggenäs- Almön

Höviksnäs

Skärhamn

Goviken- Duvdalen- Stockvik

Öarna

Björholmen

Skola och utbildning

Varje yttrande har fått ett nummer och vissa yttranden har synpunkter som redovisas under

flera olika teman. Kommentarer angående hur Tjörns kommun bemött inkomna synpunkter

finns beskrivet i kursiv stil i redogörelsen. Yttrande angående frågor som inte hanteras i

översiktsplanen har lämnats till respektive berörd avdelning. Samtliga yttrandena finns i sin

helhet på de platser där översiktsplanen ställs ut.

SAMMANFATTNING AV GJORDA FÖRÄNDRINGAR I

PLANHANDLINGARNA

Ändringar Plankarta ÖP Tjörn 2012:

Utbyggnadsområde för vindkraft vid Vallhamn är borttaget, R3.

Område för golfbana har tillkommit, R9.Nationella odlingslandskap har undantagits i R7, område med stora kulturmiljövärden.

I övrigt redaktionella ändringar i syfte att förtydliga kartan.

Ändringar Del 1 ÖP Tjörn 2012:

Övergripande förändringar

Tillägg av så kallade ”Medborgarnas strategier”, utefter de synpunkter som

framkommit under dialogarbetet under samrådet. Tillämpning av Översiktsplan 2012

som en handlingsplan för hur kommunen ska jobba vidare med den så kallade

”Cultural planning”- metoden.Lyft ut text under rubrik ”Tjörns befolkning” samt ”Nuläge tätorter” t ex Skärhamn till

en underlagsrapport med rubrik ”Tjörns Befolkning”, vilken uppdateras utefter

framtagen befolkningsprognos 2012.

Mindre justeringar i text av redaktionell karaktär, rensande av dubbelskrivningar samt

tillägg av nya bilder och bildtexter.


3

Strategi 2 ”Bebyggelsestruktur och utveckling”

Justering i siffror möjlig bostadsbyggnation i tätorterna, utifrån antal byggda bostäder

2010-2011 samt antal bostäder i pågående planering.Tillägg av strategi att prioritera detaljplaner som innehåller lägenheter samt

kommunala detaljplaner.

Komplettering i text under rubrik ”Bebyggelseutveckling” gällande resurshushållning

och energianvändning.

Nytt stycke under rubrik ”Tjörn 2050”.


Omskrivning av hela stycket under rubrik ”Resor och kommunikationer” för att

tydliggöra strategierna kring dessa frågor, framförallt kollektivtrafik och gång- och

cykelvägar.

Strategi 3 ”Det Goda livet”

Kompletterat med slutsatser från arbetet ”Bo bra på äldre dar”.


Reviderad och kompletterad text under rubrikerna ”Ett aktivt näringsliv” och ”En

växande besöksnäring” (tidigare en gemensam rubrik).

Kompletterad text under rubrik ”Förskolan och skolan”.

Tydliggjord och kompletterad text under rubrik ”Natur och kulturvärden”, t ex kring

behov av skötsel.

Tillägg av strategi natur- och kulturvärden kring naturvårdsprogrammet.

Kompletterad text under rubrik ”Båtplatser och badplatser” kring framtida

hamnutbyggnader.

Strategi 4 ”Det robusta samhället”

Ändringar i texten kring Översvämning, uppdaterad efter framtagandet av rapporten

Stigande vatten.


Uppdatering av texter kring teknisk försörjning och dagvatten.

Mark- och vattenanvändning

Under rubrik ”Ändringar i tätortsstudier”: klargörande kring hur man ändrar befintliga

tätortsstudier, uppräknande av tätortsstudiernas föreslagna ändringar i strandskydd och

vilka konflikter med Tjörns kommuns naturvårdsprogram som finns.


Mindre kompletteringar kring strategier tätorterna, t ex tydliggörs i sammanfattningen

av Skärhamns tätortsstudie att ett sammanhängande, separat gång- och cykelstråk ska

skapas genom centrum.


4

Regler och rekommendationer

Förkortning av stycket under rubrik ”Särskilda bestämmelser” för en- och

tvåbostadshus utanför detaljplan, uppdatering av text under rubrik Strandskydd.

Förkortning av text kring naturreservat, djurskyddsområden och Natura 2000, där text

finns i Del 2.

Komplettering av stycket ”Ny bebyggelse utanför detaljplan”.

Komplettering under rubrik ”Bebyggelsens utformning och anpassning till

omgivningen kring markanpassning”.

Ändringar i texten under rubrik ”Översvämning”, uppdaterad efter framtagandet av

rapporten ”Stigande vatten”.

Under rubrik ”Områdesvisa rekommendationer”, redaktionella förändringar i R1 och

R2, justeringar i R3 och R5 efter politiskt beslut om fortsatt arbete med vindbruk samt

kompletteringar och justeringar i R6, R7 och R8.

Mellankommunala frågor

Justering och komplettering av text under rubrik ”Soltak”.
Justering och komplettering av text under rubrik ”Vägar”

Ny rubrik ”Kollektivtrafik”.

Uppdatering av text under rubrik ”Dricksvatten”.

Genomförande

Nytt genomförandeschema, för att tydliggöra ansvarsfördelning för följduppdrag och

följa upp dialogarbetet.

Ändringar Del 2 ÖP Tjörn 2012:

Naturmiljö

Vissa förtydliganden vad som gäller för de olika skyddade områdena enligt

miljöbalken, t ex strandskyddet.

Kulturmiljö

Förtydligande av text angående fornlämningar och fornlämningsmiljöer.
Komplettering av byggnadsminnen och befintliga kulturmiljöer.

Justering av text kring nytt kulturmiljöprogram.

Karta har justerats med avseende på riksintresse Pater Noster och kompletterats med

byggnadsminnen.

Friluftsliv

Komplettering av text har skett angående bl a skolskogar och ridvägar.


Karta har kompletterats med föreslagna ridvägar och GC-vägar/leder.


5

Kommunikationer

Mindre justeringar i text.


Karta har kompletterats med föreslagna GC-vägar/leder och pendelparkeringar.

Energi


Text om vindbruk har justerats.

Teknisk försörjning

Text om vatten/avlopp och dagvatten har kompletterats.


Karta Tekniska anläggningar har justerats ang. vindkraft Vallhamn.

Miljö och Riskfaktorer

Text om luft, vatten och förorenad mark, djurhållning och riskbild har justerats.
Text om badvatten, båtfärger, båtlatrin har tillkommit.

Översvämning, text och kartor har kompletterats.

Karta har justerats vad gäller områden förorenad mark och skyddsområde farlig

verksamhet.

Ändringar Del 3 ÖP Tjörn 2012:

Upplägget av konsekvensbeskrivningen har omarbetats i sin helhet.Den viktigaste förändringen är att förutom huvudinriktningen för planförslaget,

konsekvensbeskrivs även ytterligare ett scenario för framtida bebyggelseutveckling.

Nollalternativet har förtydligats.

Ett nytt avsnitt om effekterna av en ökad andel kollektivtrafik har tillkommit.

Generellt gäller även att konsekvensbeskrivningen tydligare betonar konsekvenser av

ökad kollektivtrafik och klimatpåverkan.

Avstämningen mot miljökvalitetsmålen har kompletterats med samtliga mål samt de

lokala miljömålen.

Beskrivningen av de sociala konsekvenserna har getts en tydligare koppling till de

medborgarsynpunkter som framkommit under dialogarbetet.


6

Remissinstans

Statliga myndigheter och annan

service

1. Länsstyrelsen,

Västra Götalands län

2. Trafikverket

3. SGI

4. Lantmäterimyndigheten -

5. Försvarsmakten

6. Bohusläns Museum

7. Kommunalförbundet GR

8. Fortum Distribution

9. TeliaSonera Skanova Access AB -

10. Västtrafik AB

Anmärkning

11. Posten -

12. Vasttenfall Eldistribution AB -

13. Renova AB -

14. Stenungsunds Kommun

15. Orust Kommun -

16. Kungälvs Kommun

Kommunala instanser

17. Samhällsbyggnadsnämnden

18. Kultur- och fritidsnämnden

19. Socialnämnden

20. TBAB -

21. Wallhamnsbolaget -

22. Barn- och utbildningsnämnden -

23. Folkhälsoenheten -

24. Miljöavdelningen Ingen erinran

25. Tekniska avdelningen Ingen erinran

26. Folkhälsorådet -

27. Handikapprådet -

28. Pensionärsrådet

Politiska partier

29. Moderata Samlingspartiet

30. Kommunalt Alternativ

31. Socialdemokraterna

32. Folkpartiet Liberalerna

33. Centerpartiet

34. Samhällets Bästa

35. Vänsterpartiet -

36. Kristdemokraterna

37. Miljöpartiet de Gröna

38. Sverigedemokraterna -

Föreningar/Övriga

39. Tjörns Naturskyddsförening

40. Ronald och Gudrun Olsson, Annika

Folkesson

41. Jeanette Lagervall

42. Katarina och Kent Simonsson

43. LG Elmlund

44. Ägare av Mölnebo 1:10 samt 1:3

45. Olof och Lars Olsson

46. Lena Bergqvist

47. Hövik-Berga samfällighetsförening

48. Inger Pettersson

49. Staffan Mattsson

50. Stockeviks samhällsförening

51. Johan Pettersson


7

52. Åstol B&B

53. L:a Askerön Nordgård samfällighet

54. Häröns intresseförening

55. Åstols samhällsförening/

vägförening

56. Fastighetsföreningen Björholmen

intresseförening

57. Mjörns vägsamfällighet

58. Pia och Christer Hermansson

59. Mats och Kerstin Andersson

60. Tobias Hartzell

61. Västkustens Markförädling AB,

Kaprifolberget AB, Kungälv

62. Arne Hansson och Christina

Lagerkvist

63. Arvid Sjölie

64. Kerstin Lönnbro Andre

65. Märtha Abou-Jeib

66. Gunilla och Bertinge Nordberg

67. Västergårdshamns

Samfällighetsförening

68. Elin Sundbergs vänförening

69. Stora Tjörnekalvs intresseförening

70. Swede Ship Marin AB

71. Södra Hakenäsets

Naturvärnsförening

72. Lekanders Bär och Boende

Remissorgan

1. Yttrande i sin helhet från Länsstyrelsen, Västra Götalands län

Samråd om förslag till översiktsplan 2012 för Tjörns kommun, Västra Götalands län

Sarnrådshandlingar daterade 2011-05-12 inkomna för samråd enligt PBL 1987: 10

Tidigare planering och avgränsning

Tjörns kommuns nuvarande översiktsplan är från 2003. Översiktsplan 2012 syftar till att

uppdatera denna, med planer för Tjörns utveckling fram till år 2025. Kommunen beslutade

redan 2008 att arbetet med att ta fram en ny översiktsplan skulle påbörjas. Länsstyrelsen

lämnade då en redogörelse med synpunkter inför översiktsplanearbetet.

-Till översiktsplanen hör också de tätortsstudier som genomförts för Skärhamn, Höviksnäs,

Rönnäng/Bleket/Klädesholmen samt Almösund/Myggenäs/Almön. Dessa har lyfts in i den nu

aktuella översiktsplanen med sammanfattningar i del 1 under kapitel 4, Mark- och

vattenanvändning. Övriga underlagsmaterial som den aktuella översiktsplanen hänvisar till är

bl a klimatplan, naturvårdsprogram, handlingsplan för kollektivtrafiken K2020 lokalt, säker

och trygg kommun, VA-plan, verksamhetsplan “Rådet för folkhälsa/hållbar utveckling 2010”,

kulturminnesvårdsprogram, äldre- planen och barnchecklistan.

När det gäller tätortstudierna är dessa inga formella “PBL-dokument”. Länsstyrelsen har

tidigare ändå valt att lämna yttranden över dessa tätortsstudier som kommunen betraktar som

program för kommande detaljplanering. Länsstyrelsen hänvisar till sina respektive yttranden

för de olika tätortsstudierna daterade för Skärhamn 2006-04-04, Höviksnäs 2006-02-03,


8

Rönnäng/Bleket/Klädesholmen 2007-07-07 samt Almösund/Myggenäs/Almön 2010-10-27.

Tätortsstudierna kommenteras även på nytt nedan.

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsen skall vid samråd om översiktsplan särskilt ta till vara och

samordna statens intressen och därvid bl.a.

• verka för att riksintressen tillgodoses

• ge råd om tillämpningen av 2 kap plan- och bygglagen (PBL)

• verka för att mellankommunala frågor samordnas på lämpligt sätt

• ge råd om sådana miljö- och riskfaktorer som bör beaktas.

Länsstyrelsen skall ge till känna sin uppfattning om man befarar att någon bebyggelse blir så

olämplig att eventuellt senare ingripande med stöd av 12 kap PBL kommer att aktualiseras.

En översiktsplan som vunnit laga kraft är vägledande för kommande beslut. För att den skall

kunna vara vägledande i alla delar, är det viktigt att kommunen och staten är överens om

sådant som berör statliga intressen.

Sammanfattning

Länsstyrelsen anser att kommunen tagit fram en bra och pedagogisk översiktsplan med ett

lättläst upplägg och fint bildmaterial som kan utgöra ett stöd för kommande planering. Detta

under förutsättning att de synpunkter som lämnats i Länsstyrelsens yttrande beaktas.

Det är nu av mycket stor vikt att kommunen följer intentionerna i översiktsplanen vid

lokaliseringen av nya bostäder för att undvika en spridd bebyggelseutveckling. Detta för att

inte fragmentera det för Tjörn unika landskapets natur- och kulturvärden och utnyttja

befintliga stråk och samhällsservice på ett effektivt sätt.

En annan viktig fråga och ett omfattande arbete för kommunen är framtagandet av olika

planeringsunderlag. Länsstyrelsen bedömer ett antal olika planeringsunderlag som särskilt

angelägna att ta fram så snart som möjligt, helst före planens antagande för att dessa underlag

skall kunna påverka planförslaget. Detta rör planeringsunderlag för kulturmiljö,

klimatförändringar/klimatanpassning samt inventering av värden och anspråk i kustområdet.

Kommentar: Synpunkter beaktas.

Även vattenförsörjningsfrågan är en strategisk fråga när det gäller möjligheten till en

expansion med upp till 2 000 nya bostäder fram till år 2025 enligt översiktsplanens

intentioner. Kommunen vill också medge en permanentning av fritidshusbebyggelsen med ca

4 000 fritidshus som finns inom kommunen. Länsstyrelsen ser därför ett stort behov av att

planera vatten och avlopp i Tjörns kommun och då en planering som omfattar hela

kommunen med utgångspunkt i miljö- och hälsoskyddsfrågorna.

Kommentar: Synpunkter beaktas. Gällande VA- plan kommer att uppdateras.

Tjörns kommun har ett stort antal inaktuella detaljplaner för fritidshusområdena.

Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning om att behovet av att förnyade de inaktuella

detaljplanera är särskilt stort i en kustkommun som Tjörn med gamla kustsamhällen med

kulturhistoriska värden och omfattande fritidsbebyggelse. Kommunen avser att upprätta

program för förnyelse av inaktuella detaljplaner för fritidsområdena.


9

Aktuell plan medger en ny framtida fast förbindelse till fastlandet i södra delen av ön.

Länsstyrelsen har förståelse för argumenten till kommunens förslag om ytterligare förbindelse

med fastlandet men anser att denna fråga kräver en omfattande mellankommunal och regional

diskussion om den framtida transportinfrastrukturen. De frågor som tas upp i Trafikverkets

yttrande (2011-11-11) om finansiering, kapacitet i vägnätet i Kungälvs och Göteborgs

kommuner, eventuell konflikt med farled osv måste belysas. Ytterligare utredning och

samhällsekonomisk analys avseende fastlandsförbindelse krävs. Den politiska processen för

resurstilldelning sker genom en planeringsprocess där Västra Götalandsregionen är

planupprättare. Länsstyrelsen bedömer med stöd av Trafikverket denna typ av förbindelse

som mycket kostsam. Fyrstegsprincipen skall tillämpas vid fortsatt utredning.

Kommentar: Synpunkter beaktas. Se kommentarer till Trafikverkets yttrande.

Allmänt om förslaget

Översiktsplanen är uppdelad i tre delar och en plankarta med regler enl. PBL/MB och

rekommendationer. Länsstyrelsen saknar en karta med tydlig redovisning av riksintressena.

Detta finns visserligen i tematiska kartor i del

1 och del 2 men inte sammanställt på en karta.

Kommentar: Riksintressena ingår i kommunens olika rekommendationer för natur, kultur

etcetera, samt redovisas separat under riksintresseavsnittet i del 1, kapitel 6, ”Behandling av

riksintressen”.

Del 1 behandlar Mål och strategier samt användningen av mark- och vattenområden, del 2

Allmänna intressen och miljö och riskfaktorer, del 3 Konsekvensanalys. I planen ingår också

fyra st. tätortsstudier som kommunen tagit fram sedan tidigare. Som ett sarskilt underlag till

ÖP2O12 har man också tagit fram en vindbruksplan (Länsstyrelsen lämnar ett separat

samrådsyttrande, Dm 401-22971-2011, för denna del av översiktsplanen.)

Länsstyrelsen kommer att avge ett granskningsyttrande när utställningsversionen arbetats

fram av kommunen. Länsstyrelsens granskningsyttrande skall bifogas den slutliga versionen

av kommunens översiktplan som en bekräftelse på att kommunen och staten är överens om

kommunens framtida markanvändning.

Målformuleringar

Planen utgår från fyra strategier; Tjörns roll i regionen, Bebyggelsestruktur och utveckling,

Det goda livet samt Det robusta samhället.

Kommunen i regionen

Tjörns kommun har tagit stöd i GR:s strukturbild för Göteborgsregionen och försöker på detta

sätt definiera kommunens roll i den regionala strukturen.

Överväganden om kommunens framtida mark- och vattenanvändning

Kommunens önskan är att öka befolkningen och antalet åretruntboende. Översiktsplanen ger

möjlighet för utbyggnad med upp till 2 000 nya bostäder fram till år 2025. Detta innebär en

planberedskap på upp till 150 bostäder per år. Befolkningsökningen ska i huvudsak

koncentreras i områden utifrån antagna tätortsstudier. Det sammanlagda antalet föreslagna

bostäder i dessa tätortsstudier uppgår till ca 1 700-1 800 bostäder. Kommunen vill också

medge en permanentning av fritidshusbebyggelsen som utgörs av ca 4 000 fritidshus.


10

Hur den byggda miljön skall utvecklas och bevaras

Kommunens förutsättningar är speciella med de begränsningar som befintlig väginfrastruktur

innebär, i kombination med attraktiva lägen för ett spritt boende. När det gäller bebyggelsen

på landsbygden kan beviljande av bygg- lov utanför de tätbebyggda områdena få negativa

konsekvenser för t ex kulturmiljöerna när man ger bygglov inom och i anslutning till dessa.

Länsstyrelsen anser att en hållbar samhällsutveckling innebär att ny bebyggelse bör

lokaliseras i anslutning till befintlig tätbebyggelse, med möjlighet till nyttjande av kollektiva

färdmedel.

Kommunikationer

Kommunen önskar fördubbla antalet resor med kollektivtrafik. Detta kräver ett

förhållningssätt där bebyggelse och infrastruktur planeras så att förutsättningar för ett

kollektivresande stöds. Bostäder måste lokaliseras i lägen med nära tillgång till

kollektivtrafik, service och pendelparkeringar i strategiskt läge.

Aktuell plan redovisar en positiv inställning till permanentning av fritidsbostäder över hela

Tjörns kommun. Konsekvenserna för transportsystemet med anledning av denna inriktning

bör analyseras och redovisas.

Ny alternativ framtida landförbindelse behöver belysas ytterligare (se vidare nedan under

rubriken Trafikförsörjning).

Kommentar: Synpunkter beaktas. Del 3 konsekvensbeskrivningen kommer att omarbetas i

sin helhet och där kommer dessa frågor belysas tydligare. Gällande permanentning av

fritidshus kommer ett program för inaktuella detaljplaner för fritidshus att upprättas, där

problematiken kring infrastrukturen kommer att belysas.

Verksamheter

För att fler ska kunna bo i kommunen krävs ett aktivt arbete med att utveckla fler

arbetsplatser. Länsstyrelsen ser positivt på översiktsplanens beskrivning av hur man vill skapa

möjligheter för befintliga och nya verksamheter att utvecklas. Behovet av en framtida

markberedskap är främst kopplad till att underlätta en fortsatt utveckling av

industriverksamheter i Svanvik - Wallhamnområdet. Turism är också en växande näring och

kommunen är positiv till en utveckling av gästhamnar, vandrarhem och stugbyar i eller i

anslutning till befintliga anläggningar eller bebyggelse. Det är viktigt att denna utveckling

sker på ett långsiktigt hållbart sett, med hänsyn till natur- och kulturvärden.

Kommentar: Synpunkter beaktas. Ett näringslivsprogram, som utgår från Tjörns

förutsättningar, samt ett program för Svanvik/Vallhamn kommer att upprättas.

Riksintressen enligt 3 och 4 kap MB

Riksintresse för Yrkesfiske enligt 3kap 5 MB

Riksintresse för yrkesfiske har redovisats och beaktats på ett tillfredställande sätt.

Riksintressen för Naturvård och Friluftsliv enligt 3 kap 6 § MB samt de särskilda

hushållningsbestämmelserna enligt 4 kap. MB

Översiktsplanen visar tydligt vilka områden kommunen har för avsikt att bevara för dess

värden för natur, landskap och för det rörliga friluftslivet samt de områden man vill använda

för etablering av bostäder och verksamheter.

Översiktplanens förslag bedöms inte påverka riksintresset för naturvård för Stigfjorden-

Halsefjorden på sådant sätt att det kan antas föreligga påtaglig skada. Planen visar att


11

kommunen anser att stora delar av Tjörns norra del ska bevaras och utvecklas varsamt.

Riksintresset för det rörliga friluftslivet berör större delen av kommunens vatten och delar av

landområdet. Det är i dessa områden viktigt att främja allmänhetens möjligheter till vistelse

och rekreation.

Kommunens planer på att utveckla tätorterna, det lokala näringslivet samt vara restriktiv med

ny fritidsbebyggelse är enligt Länsstyrelsens bedömning i linje med de särskilda

hushållningsbestämmelserna enligt 4 kap miljöbalken.

Framtagna tätortstudier

Länsstyrelsen har tidigare yttrat sig över genomförda tätortstudier. Mot bakgrund av ändringar

i strandskyddet och att kommunens tätortsstudier ligger till grund för översiktsplanens

struktur, finns skäl att på nytt redogöra för Länsstyrelsens uppfattning.

Skärhamn

Enligt Länsstyrelsens granskningsyttrande för ÖP 01 ska gränsen för riksintresset för

naturvård, Harön-Brevikskile gällande Toftenäsområdet sammanfalla med gränsen för

naturvårdsförordnandet. Detta gäller fortfarande.

Kommentar: Synpunkten noteras.

När det gäller avgränsningen för riksintresset för det rörliga friluftslivet sammanfaller den

med den mer oexploaterade kustremsan väster om orten. För att området ska ha

förutsättningar att på ett långsiktigt sätt ge goda upplevelser för allmänheten, är det av

betydelse att detta tätortsnära område värnas från exploateringsföretag och verksamheter som

kan motverka riksintressets intentioner.

Kommentar: Synpunkten beaktas.

Strandskyddet kring orten sammanfaller till övervägande del med de mark- och

vattenområden som omfattas av detaljplan. I samband med prövning av förnyade detaljplaner

inne i hamnen kan strandskyddets utformning vara föremål för justering. Där strandskyddet

sammanfaller med riksintresset för friluftsliv är det Länsstyrelsens uppfattning att området i

första hand ska bevaras oexploaterat.

Kommentar: Synpunkten noteras. Frågan utreds för närvarande i planarbete för Södra

hamnen.

Rönnäng-Bleket-Klädesholmen

Området består i huvudsak av redan planlagd mark- och vattenområde. Som framgår av

planen har kommunen ändrat ställningstagande vad det gäller del av bebyggelse i anslutning

till Tuveslätt. Då riksintresseområdet för natur- vård är relativt begränsat och kärnvärdena

består i bevarande av naturbetesmark, är det viktigt att planerad lokalisering inte kommer i

konflikt med dessa värden. Vad gäller riksintresset för friluftslivet berörs endast de södra

delarna av området. Planförslaget bedöms inte i någon väsentlig omfattning påverka utpekade

värden. Även för denna ort har strandskyddet anpassats till befintliga detaljplaner.

Kommunen har för avsikt att ändra markanvändning av Bockholmen och närliggande öar.

Enligt Länsstyrelsens uppfattning kan detta område vara ett sådant där det finns utrymme för

orten att utvecklas. De strandskyddade södra områdena kring Tjörne huvud och Grönviken

bör lämnas fria från exploatering.


12

Kommentar: Synpunkten beaktas.

Almösund-Myggenäs-Almön

Kommunens ambitioner att utveckla området medför konflikter med strandskyddet.

Länsstyrelsens ställningstaganden angående ny bebyggelse och områden för verksamheter

utgår från att orten kan ses som en entréort till övriga delar i kommunen. Under förutsättning

att föreslagen exploatering genomförs i syfte att generera långsiktiga fördelar för kommunen

ser Länsstyrelsen positivt på att orten utvecklas i linje med vad planen förskriver, där särskild

hänsyn tas till värden för natur och friluftsliv. Länsstyrelsen anser vidare att åtgärder som

främjar riksintresset för det rörliga friluftslivet, utan att försämra upplevelse och

tillgänglighet, kan accepteras.

Kommentar: Synpunkter kommer att beaktas i det fortsatta planarbetet.

Höviksnäs

Riksintresset för friluftsliv berör vattenområdet. Planförslaget bedöms inte ge betydande

påverkan på dessa värden. Med tanke på ortens läge och hur bebyggelsen är lokaliserad är det

viktigt att kommunen säkerställer att det strandskyddade området bevaras och nya

anläggningar prövas restriktivt.

Kommentar: Synpunkten beaktas.

Strandskydd

Som planen visar kommer en utveckling av befintliga tätorter i huvudsak medföra konflikter

med strandskyddet. Länsstyrelsen vill betona betydelsen av att förutsättningarna för att

strandskyddet ska kunna undantas till förmån för bostadsutbyggnad/tätortsutveckling är att det

föreligger särskilda skäl. Det ankommer därför på kommunen att i samband med fortsatt

planarbete att utreda och beskriva behovet av föreslagna åtgärder och hur dessa främjar en

långsiktig utveckling och ger sådana fördelar för kommunen, att åtgärderna är att betrakta

som tätortsutveckling i miljöbalkens mening. Länsstyrelsen ser positivt på kommunens

ambitioner när det gäller olika boendeformer och byggnadstyper för att skapa förutsättningar

för långsiktig utveckling.

I arbetet med en översyn av det utvidgade strandskyddet kommer bakgrunden till

avgränsningarna utredas närmare. Länsstyrelsen ser i dagsläget inte att nuvarande

avgränsningar kommer ändras till förmån för översiktsplanens intentioner. Hur strandskyddet

kommer att förändras är ännu inte bestämt och arbetet kräver fortsatt dialog mellan

kommunen och Länsstyrelsen.

Kommentar: Synpunkten noteras.

Kulturmiljö 3 kap MB

Riksintresseområdena för kulturmiljövården är inte särskilt utpekade på plankartan under

rubriken “Regler enligt PBL/MB”. Istället har man slagit ihop de kommunala

bevarandeområdena med riksintresseområdena under rubriken “Rekommendationer”.

Riksintresseområdena bör markeras på kartan.

Kommentar: Synpunkten noteras. Riksintresseområdena för kulturmiljövård finns markerade

i del 2, i karta för Kulturmiljövård och särskilt beskrivna under kapitel 6 ”Behandling av


13

riksintressen” i samma del. De är även markerade under: ”R7, område med stora

kulturmiljövärden” i markanvändningskartan.

Pilane (RI 59) finns inte med på kartan (sid 11 del 2) som riksintresseområde.

Riksintresseområden utanför kommungränsen bör tas bort.

Kommentar: Synpunkten beaktas. Kartan kommer att kompletteras och justeras till

utställning av planhandlingen.

I tätortsstudien för Höviksnäs är området för kulturmiljö ej markerat på kartan (sid 51 del 1)

exploatering/bevarande? Planen måste tydliggöra hur kulturvärdena i området ska tillvaratas?

Kommentar: Synpunkten beaktas. Till utställning av översiktsplanen kommer

”Sammanfattning av tätortsstudie Höviksnäs” att kompletteras med tydliggörande text

angående hur kulturvärdena i området ska beaktas.

Vad är strategin med nya bevarandeprogrammet? Värde- och karaktärsbeskrivningar behövs

för att säkra de värden kommunen vill hävda och som ett planeringsunderlag i samband med

bygglovshantering/nybyggnation (anges på s. 20, del 1).

Tjörn har ett kulturminnesvårdsprogram från 1988 där särskilt värdefulla kulturmiljöer i

kommunen har pekats ut. Det är av största vikt att kommunen tar fram ett uppdaterat

kulturminnesvårdsprogram som behöver ligga i fas med översiktsplaneringen, eftersom detta

är en viktig planeringsförutsättning.

Byggnadsminnena bör vara redovisade i text i del 2 sid 10 när det gäller

Sundsby säten, Sjöbodarna i Valsäng, Kålhuvudet och Pater Noster fyrmiljö

(som föreslås bli statligt byggnadsminne).

Länsstyrelsen vill också påminna om att det kan bli aktuellt med marinarkeologiska insatser

vid nyanläggning/ utbyggnad av småbåtshamnar.

Kommentar: Synpunkter beaktas. I del 2 kommer texten under kapitel ”Kulturmiljöer” att

kompletteras. Kommunen kommer under våren 2012 att ta beslut om att revidera

kulturminnesvårdsprogrammet och den nya handlingen kommer att benämnas

kulturmiljövårdsprogram.

Riksintressen för trafikslagens anläggningar 3 kap 8§ MB

Riksintressen för transportinfrastruktur finns i kommunen i form av väg 169, väg 160,

Vallhamns hamn och farleder. Dessa är redovisade i planhandlingarna, och tas upp i ett

särskilt kapitel. Länsstyrelsen vill liksom Trafikverket understryka vikten av att riksintressena

beaktas i sitt sammanhang. Detta behöver förtydligas i översiktsplanen.

Exempel på detta är:

Väg 169 är av riksintresse fram till korsningen med vägen till Vallhamn. Då är

bebyggelseutvecklingen utmed hela sträckan viktig, Myggenäs, Hövik osv.

Hur värnas Vallhamn som riksintresse och lokalt intresse, hur kan översiktsplanen ge

inriktning för bygglov och markanvändning i hela hamnområdet?


14

Farleder: Utöver den utpekade farledsytan ska också farledens influensområde beaktas för att

säkerställa funktionen för en farled och dess utmärkning. Farledens befintliga segelfria höjd

till broar, kraftledningar med mera utgör riksintresset i höjdled när hänsyn också tagits till

gällande säkerhetsmarginal. Influensfaktorer är faktorer som har betydelse för bedömningen

av influensområdets utbredning. En sådan faktor kan exempelvis vara transporter av farligt

gods på farleden. Influensfaktorerna ska särskilt beaktas vid ändring av markanvändning intill

kommunikationsanläggningar av riksintresse.

Kommentar: Synpunkter beaktas. Se kommentar till Trafikverkets yttrande nedan.

Totalförsvaret 3 kap 9§MB

Mark och vattenområden som har betydelse för totalförsvaret ska så långt som möjligt

skyddas mot åtgärder som påtagligt kan motverka totalförsvarets intressen enligt Miljöbalken

3:9. Vid konflikt med andra riksintressen ska totalförsvarets intressen ges företräde (MB

3:10). I del 2 på sid 37 finns en text om totalförsvaret som Försvarsmakten (i sitt yttrande

daterat 2011- 09-2 1) anser är riktig. Området som är anmält som riksintresse för

totalförsvarets militära del är övnings- och skjutområdet Skagen/Lysekil.

I övrigt finns inga öppet redovisade riksintresseområden. Riksintresset kan framför allt

kommat att påverkas negativt av uppförande av höga objekt som vindkraftverk.

Kommentar: Synpunkter beaktas. Se kommentar till Försvarsmaktens yttrande.

Allmänna intressen — bebyggelseplanering och tillämpningen av 2 kap

PBL

Småbåtshamnar och behovet av båtplatser

Behovet av båtplatser är omfattande i stort sett runt hela ön. Det finns därför ett stort behov av

en inventering för att kunna få en helhetsbild av både båtplatsbehovet, men även vart det är

lämpligt ur naturvärdessynpunkt att anlägga nya hamnar. Länsstyrelsen anser att kommunen

bör göra en inventering av naturvärden i vatten så snart som möjligt (Öckerö kommun har

gjort en sådan). De utpekade platserna för nya småbåtshamnar i översiktsplanen kanske inte är

lämpliga pga höga naturvärden. På sid 34 i del 1 under rubriken: Båtplatser och badplatser,

står det: “att skapa fler båtplatser är en prioriterad fråga”. Vilket underlag har man använt sig

av när man har valt placeringarna av de nya småbåtshamnarna? Har kommunen tänkt på

omkringliggande verksamhet där en ny hamn etableras (sophantering, upptagningsplats,

båtförvaring osv.). Förutom val av placering ur ett expanderingsperspektiv (byggande av

bostäder på land) måste även naturvärden i vattenområdet användas som underlag i

bedömningen. Valt läge kanske inte alls är lämpligt ur detta perspektiv och då kanske läget

faller, vilket kan komma att påverka attraktiviteten av planerat bostadsområde.

På sid 18-19 i del 1 finns en bild på Tjörn där det står i punkt 1 att: norra delen av ön ska

huvudsakligen bevaras då den delen av ön har höga natur/kulturvärden. En liknande karta

skulle behövas göras där man ser vilka vattenområden som ska bevaras. Där kan man

begränsa t ex bryggor, hamnar, pirar osv.

På samma sidor (s.18-19) står det i punkt 6. att en permanentning av fritidsbebyggelse ska ske

för hela Tjörn och i punkt 3 att utveckling ska ske av befintliga orter. Detta kan i vissa fall

innebära, som på t ex Härön dit det bara går en personfärja, att de boende även vill ha egna

båtplatser. Vad har kommunen i så fall för planer för det?


15

Länsstyrelsen ser positivt på fler upptagningsramper istället för fler småbåtshamnar och att

man effektiviserar de befintliga båthamnarna där det är möjligt. Ytterligare åtgärder kan dock

bli nödvändiga, t ex i Skärhamn om man utökar hamnen där kan det krävas en skyddsbarriär

för att skydda båthamnen. Man bör i sammanhanget även fundera på om ett tillstånd för denna

skyddsbarriär är en förutsättning för övrig utveckling.

Kommentar: Synpunkten beaktas. En fördjupad utredning av kommunens småbåtshamnar

och lokalisering av nya hamnar, kommer att bli ett följduppdrag till översiktsplanen. En

översiktlig naturinventering har redan gjorts i form av kommunens naturvårdsprogram, vilket

även innefattar områden i havet.

Behov av planeringsunderlag för kust/havsområdet

På sid 8 del 1 under rubriken “Tjörn idag” finns en bra inledande text om hur det ser ut på

Tjörn idag, men även här skulle det behövas en beskrivning av vattnet/havet och värdena

förknippat med detta runt Tjörn. På detta sätt kan kommunen knyta an även till

miljökvalitetsnormer, MKN i vatten (s.28 i del 2) där det beskrivs vad som görs i Tjörns

kommun idag för att minska påverkan på kustvatten.

Kommentar: I det naturvårdsprogram, som är en underlagsrapport till översiktsplan 2012,

har de höga naturvärdena kartlagts till havs. I den hamnutredning som är ett följduppdrag till

översiktsplanen kommer även värdena att studeras ytterligare.

På sid 24 del 1 under rubriken Havet står det om Tjörns stora natur- och kulturvärden, men

hur vet man vilka naturvärden det finns när det inte har gjorts en naturvärdesinventering runt

ön? Man får ett hållbart nyttjande (som texten beskriver) om man kan beskriva nuläget och

utse områden även i vattnet där man inte bör exploatera. Idag finns ingen helhetssyn för

vattenområdena runt Tjörn. En översiktsplan ska kunna användas som vägledning inför

fortsatt exploatering varför även värdena i, inte bara nyttjandet av, vattenområdet bör

beskrivas och användas som underlag för olika bedömningar och ställningstaganden.

Kommentar: En översiktlig naturinventering har redan gjorts i form av kommunens

naturvårdsprogram, vilket även innefattar områden i havet.

Trafikförsörjning

Förslaget till översiktsplan tar upp frågor som berör infrastruktur och långsiktig hållbarhet.

Förutsättningarna i kommunen är speciella med de begränsningar som befintlig

väginfrastruktur innebär, i kombination med attraktiva lägen för ett spritt boende och stora

variationer i trafikalstring över året. Samrådshandlingen behöver kompletteras för att kunna

fungera som ett styrande dokument och integrera de transportpolitiska målen i

samhällsplaneringen. Frågor som tillgänglighet, kollektivtrafik, trafikbuller, farligt

godstransporter med mera tas upp på ett övergripande plan men saknar till viss del den

konkretisering som krävs för att översiktsplanen skall utgöra ett stöd för kommunens

markanvändningsplanering. Detta är en viktig fråga för att i tidiga skeden kunna styra

detaljplaner och bygglov så de ligger i linje med de transportpolitiska målen och i samsyn

med den regionala inriktningen för K2020.

Kommunen önskar fördubbla antalet resor med kollektivtrafik. Detta kräver ett

förhållningssätt där bebyggelse och infrastruktur planeras så att förutsättningar för ett

kollektivresande stöds. Bostäder måste lokaliseras i lägen med nära tillgång till

kollektivtrafik, service och pendelparkeringar i strategiskt läge. Aktuell plan redovisar en


16

positiv inställning till permanentning av fritidsbostäder över hela Tjörns kommun.

Konsekvenserna för transportsystemet med anledning av inriktningen med en positiv

inställning till permanentning av fritidshus över hela Tjörn måste analyseras och redovisas.

Kommentar: Se kommentarer till Trafikverkets yttrande.

Vattenkvalitet och VA-försörjning

På sid 24 i del 2 av ÖP:n beskriver kommunen att det i flera områden med enskilda brunnar

för dricksvatten förekommer problem med såväl bakterier som med fluorider eller radon. I

vissa av dessa områden pågår en omvandling från fritidsboende till åretruntboende som

kommer att öka belastningen. Länsstyrelsen anser att det hade varit önskvärt att kommunen

även här beskrev vilka konsekvenser detta kan få och hur man resonerar kring dessa problem.

Det skulle också vara mer överskådligt om dessa områden presenterades på en karta.

Det är också viktigt att även fastigheter med befintliga enskilda anläggningar ses över i

samband med att utbyggnad av bostadsbebyggelse med tillhörande vatten- och avloppssystem

pågår. Länsstyrelsen ser ett stort behov av att planera vatten och avlopp i Tjörns kommun och

då en planering som omfattar hela kommunen och som har sin utgångspunkt i miljö- och

hälsoskyddsfrågorna. Länsstyrelsens uppfattning är att den VA-plan som togs fram år 2006

och som skulle uppdateras år 2011 saknar flera delar då denna mer utgår utifrån den

kommunala va-systemet och utbyggnaden av detta. Länsstyrelsen är också tveksam till hur

dricksvattenfrågan hanteras i denna va-plan. För att på ett långsiktigt säkert sätt trygga en

säker va-försörjning för hela kommunen anser Länsstyrelsen att det vore önskvärt att

kommunen påbörjar arbetet med att ta fram en VA-plan som beskriver hur man avser att lösa

nuvarande och framtida behov av vatten och avlopp för såväl nybyggnation som för befintlig

bebyggelse. Planen kopplas med fördel som ett tematiskt tillägg till översiktsplanen.

Kommentar: Synpunkter beaktas. Texten under kapitlet Teknisk försörjning och Miljö- och

riskfaktorer i Del 2 kommer att kompletteras angående dricksvatten och avlopp. Texten under

Strategi 4- det robusta samhället och i kapitel 7, Mellankommunala frågor, kommer även att

kompletteras och justeras till utställning. Gällande VA- plan kommer att uppdateras.

Energiplanering

Översiktsplanen har inte beskrivit dagsläget avseende energiförsörjning av befintlig

bebyggelse och det finns inte någon beskriven strategi för hur man skall arbeta framöver med

att gynna effektiv och förnybar energianvändning i bebyggelsen. Ett kartunderlag som visar

bebyggelsens nuvarande uppvärmningsform (t ex fjärrvärme och närvärme) kan vara en god

hjälp i detta arbete.

Kommentar: Synpunkter beaktas. Det finns ett beslut i Tjörns kommun att förvärva mer mark

för etablering av anläggningar för att tillgodose behovet av energi, t.ex. mark för uppförande

av vindkraftverk eller närvärmeverk. Ett följduppdrag till översiktsplanen är upprättandet av

en energibruksplan där lämplig sätt att utvinna förnyelsebar energi i kommunen kommer att

kartläggas och även studie kring hur kommunen kan bli mer energieffektiv.

Mellankommunal samordning

Tjörns kommun berörs av ett stort antal regionala frågor där kommunen

bedriver ett aktivt samarbete inom ramen för GR:

• bostadsbyggande

• handel och näringslivsutveckling


17

• kollektivtrafik, K2020

• infrastrukturplanering

• försörjning av dricksvatten

• avfallshantering

• avloppshantering

• luftvård

• energi

Detta samarbete är viktigt för kommunen och behöver bedrivas kontinuerligt och förstärkas.

Samarbetet med Stenungsund och Orust kring de havsfjordar med höga naturvärden som

omger Tjörn anser Länsstyrelsen är mycket positivt.

När det gäller planens förslag kring infrastruktur och de mellankommunala frågor som detta

innebär kräver det en mer utförlig redovisning och fortsatt samråd med berörda kommuner.

Resecentrum i Stenungsunds kommun är utpekad i regional plan 2018-2021. Detta är en

viktig planeringsförutsättning för Tjörns kommun. Översiktsplanen pekar på en långsiktig

tätortsutveckling för Myggenäs, Hövik och Kållekärr. I aktuell plan uttrycks förväntningar på

investeringar som ska underlätta trafikbelastningen på Tjörnbron. Det finns enligt

Trafikverket mycket begränsade möjligheter att öka kapaciteten på Tjörnbron både ur

ekonomisk- och genomförandemässig aspekt. I regional plan för transportinfrastrukturen i

Västra Götaland 2010-2021 finns inga medel avsatta. Det är därför nödvändigt med god

tillgång till pendelparkeringar och lämpliga hållplatslägen, för att öka andelen kollektivtrafik

över Tjörnbron. Detta bör konkretiseras i fortsatt planarbete.

Aktuell översiktsplan redovisar en fast förbindelse till fastlandet, i kommunens sydöstra delar.

Ett alternativ bör redovisas där resurser satsas på kollektivtrafik, pendelparkeringar med mera

på befintligt vägnät och koppling till resecentrum i Stenungsund samt effekter av det på

bebyggelseplaneringen. Frågan behöver samrådas med berörda kommuner.

Kommentar: Synpunkter beaktas. Se kommentarer till Trafikverkets yttrande nedan.

Miljö- och riskfaktorer/Hälsa och säkerhet

Länsstyrelsen förbehåller sig rätten att senare i enskilda planärenden ta ställning i detalj om

frågor som rör hälsa och säkerhet, t ex när det gäller buller, farligt gods, elektromagnetisk

strålning, djurhållning etc. Se vidare nedan.

Riskfaktorer

Länsstyrelsen anser att kommunen generellt sett gjort en bra beskrivning av miljö- och

riskfaktorerna. Här följer dock några synpunkter.

Farligt gods

I del 2 av översiktsplanen, sida 35, hänvisas det till Länsstyrelsens riskpolicy. Det står att en

riskanalys ska utföras vid planläggning inom 150 meter från transportleder för farligt gods.

Det bör stå riskbedömning istället för riskanalys. Det behöver inte innebära att en särskild

riskanalys behöver göras i varje enskilt fall. Kontakt och avstämning med den lokala

räddningstjänsten är lämpligt. Om riskkällan uppenbart inte kan påverka planerat område är

vidare riskhantering inte nödvändig. Ställningstagandet ska dock framgå i planhandlingarna.

Transportlederna för farligt gods finns utmärkta på karta, se vidare avsnittet kartor nedan.


18

På samma sida (35, del 2) nämns även ett förslag till vägvalsstyrning där vissa vägavsnitt ska

begränsas för transport av farligt gods. Detta sker genom en lokal trafikföreskrift och den

beslutas av Länsstyrelsen, inte Trafikverket som nämns i texten.

Kommentar: Synpunkter beaktas. Text justeras till utställning av översiktsplanen.

Farlig verksamhet

Inom Tjörns kommun finns två stycken verksamheter som är klassade som så kallad farlig

verksamhet enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Dessa är Astrids Fiskexport AB

samt Panda Fyrverkerier i Sverige AB. Panda Fyrverkerier AB är dessutom en så kallad

SEVESO-verksamhet, lägre klassen. Dessa finns utmärkta på karta.

Finns det några riktlinjer vad gäller skyddsavstånd för dessa bägge anläggningar som kan vara

en utgångspunkt vid bedömning av nya bostads- och verksamhetsområden? Dessa kan i så fall

redovisas i ÖP.

Kommentar: Synpunkter beaktas. Text kompletteras till utställning av översiktsplanen.

Översvämning

Finns det riskobjekt, såsom förorenande verksamheter/mark samt skyddsobjekt, dvs., objekt

som kan skadas av föroreningar från riskobjekt vid översvämningar?

Ställning bör tas till om man redan nu behöver reservera områden för utläggning av vallar

eller andra skyddsåtgärder för områden som är lågt belägna. Åtgärden nämns i

konsekvensanalysen.

Vad har man för tankar kring länsväg 160 som ju är en “särskilt betydelsefull länsväg” och de

delar av vägen som hotas av översvämning? Vägen är statlig med Trafikverket som ansvarig

myndighet. Samverkan behöver ske med Trafikverket i frågan.

Kommentar: Synpunkter beaktas. Följduppdrag till översiktsplanen kommer vara att dels

inventera riskobjekt i zon 2-4 och även ett program kring kommunens strategier kring

översvämningsproblematiken. Under strategi 4 - Det robusta samhället, kommer text att

tillföras angående förebyggande åtgärder för översvämning, samt kartor i del 2 som

redovisar de olika zonerna. Ett samarbete med Trafikverket har inletts angående

översvämningsrisker på länsvägarna. Trafikverket gör nu en detaljinventering och kommer

sedan att bedöma om det finns möjlighet att se över delar av vägarna i den nationella plan

som Trafikverket har upprättat.

Kartor

En bra översiktlig karta över miljö- och riskfaktorer finns på sid 29 del 2.

Dock kan kartan preciseras med att väg 169 är sekundär transportled för farligt gods. Väg 160

är primär.

Även andra riskfyllda verksamheter än kommunens 2:4-verksamheter skulle kunna markeras

ut, t.ex. Wallhamn som nämns i texten på sida 37, del 2.

Kommentar: Synpunkter beaktas. Karta kompletteras till utställning.


19

Miljökvalitetsnormer

F.n. gäller miljökvalitetsnormer för luft och i vatten. Planförslaget skall medverka till att

dessa inte överträds. På sid 28 i del 2 beskriver man vad Tjörns kommun gör idag för att

minska påverkan på kustvatten. Detta behöver kopplas till resonemanget om

planeringsunderlag för kust/havsområdet och de exploateringar man vill göra som påverkar

vattenkvalitet.

Kommentar: Synpunkter beaktas. Text kompletteras under kapitel Miljö- och riskfaktorer i

del 2.

Geotekniska säkerhetsfrågor

Någon heltäckande inventering av riskområden för erosion, skred och ras har inte gjorts på

Tjörn enligt översiktsplanen. Dessa frågeställningar hänskjuts till detaljplaneskedet.

Länsstyrelsen rekommenderar med stöd av Statens geotekniska institut, SGI, att geotekniska

säkerhetsfrågor värderas och tillfogas planen eftersom de utgör viktiga utgångspunkter vid

strategiska val av framtida markanvändning. I översiktsplanen kan sedan med fördel ges

rekommendationer till hur hänsyn skall tas till de geotekniska förutsättningarna vid fortsatt

planering. Se SGI:s yttrande 2011-09-23 som bifogas.

Kommentar: Synpunkter noteras. Översiktsplanen kommer att kompletteras med en bilaga

där utförda geotekniska utredningar i kommunens tätorter kommer att ingå. Denna bilaga

kommer att finnas tillgänglig på de platser där Översiktsplanen ställs ut.

Förorenade områden

Kommunen beskriver lite om förekomsten av förorenad mark på sid 30 i del 2 under kapitel

miljö- och riskfaktorer. Länsstyrelsen anser att det varit önskvärt om områden med förorenad

mark kunde beskrivas översiktligt och kanske preciseras på en karta.

Kommentar: På kartan Miljö- och riskfaktorer finns symboler utplacerade för områden med

risk för förorenad mark, framtagna från MIFO- registret. Tjörns kommun avser att ta fram en

handlingsplan för hantering av de förorenade områdena.

Djurhållning

Kommunen anger att det finns behov av ett styrdokument med riktlinjer för hur hästhållning

ska hanteras. Det framgår inte om det är riktlinjer för skyddsavstånd eller några andra

riktlinjer det handlar om. Detta bör förtydligas.

Kommentar: Synpunkten beaktas. Text under rubriken ”Djurhållning” i del 2 kommer att

kompletteras.

Allmänt om k1imaförändringar och klimatanpassning

Kommunen har “det robusta samhället” som en av fyra strategier i den nya översiktsplanen.

På sidan 35, del 1, skriver man att klimatförändringarna är en av de mest aktuella frågorna i

planeringen idag med betydelse för det robusta samhället. Vidare skriver man att hänsyn till

ett förändrat klimat måste tas på översiktlig nivå men att kritiska områden kan behöva

kartläggas specifikt. Översvämningsriskerna till följd av höjda havsnivåer är den mest akuta

frågan.

Länsstyrelsen anser att om hänsyn ska tas till ett förändrat klimat måste klimatförändringarna

beskrivas översiktligt, vilket saknas i planen idag. Ett förändrat klimat innebär bland annat


20

högre temperaturer, ökad nederbörd och havsnivåhöjning. Konsekvenserna av dessa effekter

påverkar samhället brett. Till exempel kan kommunen komma att se en ökad brandrisk till

följd av fler och intensivare värmeböljor, dricksvattenförsörjningen kommer att påverkas

negativt om havsnivån stiger (bl a. på grund av saltvatteninträngning) och bebyggelse och

kulturhistoriska värden hotas om havsnivån höjs.

En översiktlig redovisning av hur kommunen påverkas av ett förändrat klimat och några

exempel på konsekvenser där åtgärder kan behöva vidtas, bör finnas med i strategin för “det

robusta samhället”.

Länsstyrelsen tillhandahåller nu kunskapsunderlaget “Klimatanalys i Västra Götalands län”

där klimatförändringarnas effekter för länet beskrivs ingående.

Kommentar: Synpunkten beaktas. Kompletterande text tillkommer i del 2 under rubrik

”Översvämning” till utställning av handlingen.

Översvämningsproblematiken

Kommunen tar särskilt upp havsnivåhöjningen som ett framtida hot mot befintlig bebyggelse

och har redovisat översvämningsrisken för två olika nivåer. Det är bra att kommunen har

påbörjat detta arbete. Kartmaterialet på s, 33-34, del 2, är dock svårt att läsa på grund av det

sätt man valt att illustrera översvämningsrisken. Kartorna skulle bli mer lättlästa om man

illustrerade översvämmade ytor i stället för att endast markera en linje.

Valda scenarier, nivåerna +2,3 och +5,3, bör även motiveras. Länsstyrelsen håller på att ta

fram nya rekommendationer för kusten genom arbetet med planeringsunderlag “Stigande

vatten”. I det fortsatta arbetet bör nivåerna utgå från detta underlag. Det är dock viktigt att

påpeka att Länsstyrelsen genom Stigande vatten inte kommer att tillhandahålla underlag som

redovisar specifika nivåer på kommunnivå, som det antyds på s. 32, del 2.

Kommentar: Synpunkter beaktas. Nytt kartmaterial kommer att tas fram angående

översvämningsrisker till utställning av översiktsplanen, och kommer att redovisas i del 2.

Framtida utveckling och översvämningsrisk

Eftersom ÖP:n är ett strategiskt dokument och redovisar kommunens framtida utveckling bör

utvecklingsplanerna kopplas till analysen av översvämningsrisk i ett framtida klimat. Vilka

områden är lämpliga att utveckla och vilken typ av markanvändning kan planeras i

förhållande till den risk området utsätts för? Dessa frågeställningar är mycket relevanta för

kommunens strategi för tätortstutveckling.

Det är bland annat kommunens uppgift att verka för ett långsiktigt perspektiv och att

samhället utvecklas på ett hållbart sätt. Det är varken hållbart eller attraktivt att planera, bygga

eller bo i utsatta områden, där det i framtiden kanske inte går att försäkra sin bostad på grund

av för hög risk för översvämning.

Aspekter i ÖP:n som har koppling till klimatförändringarna:

- tätortsutveckling

- kulturmiljö

- dagvattenhantering

- brandrisk

- kommunikationer — sårbarhet i vägnätet

- strandskydd


21

- omvandling av fritidshusbebyggelse

Kommentar: Synpunkter beaktas. Under kapitel 4, Mark och vatten användning, kommer

denna fråga uppmärksammas.

Miljökvalitetsmålen

Länsstyrelsen anser att den fysiska planeringen utgör ett viktigt verktyg för att uppnå

miljömålen. PBL är direkt knuten till miljöbalken. Miljömålen ska enligt

miljöbalkspropositionen (1997/98:45) vara vägledande vid tillämpningen av miljöbalken.

Enligt MB (1998:808)6 kap 12 § punkt 5 så ska det i en miljökonsekvensbeskrivning

beskrivas hur miljömålen har beaktats i planen. Kommunen bör i del 3,

miljökonsekvensbeskrivningen belysa tydligare vilka mål som är särskilt relevanta för Tjörns

kommun. Är det de miljömål man har redogjort för?

En översiktlig redovisning av miljömål på olika nivåer, det nuvarande miljö- tillståndet och

planinnehållets förhållande till detta beskrivs vilket gör det möjligt att översiktligt bedöma

föreslagna åtgärder från miljösynpunkt.

Kommentar: Synpunkter beaktas. Konsekvensbeskrivningen, del 3, kommer att omarbetas till

utställning.

Planförslagets konsekvenser

Översiktsplanens konsekvenser skall enligt 4 kap 1§ PBL kunna utläsas utan svårigheter, när

det gäller sociala, ekonomiska och miljömässiga konsekvenser. Länsstyrelsen anser att aktuell

översiktsplan uppfyller kraven enligt 4 kap 1§ PBL.

Social hållbarhet

Tjörns översiktsplan tar på ett föredömligt sätt upp social hållbarhet. I inledningen för

översiktsplanen definieras en hållbar utveckling och dess delar ekologisk, ekonomisk och

social hållbarhet. Konsekvensbeskrivningen analyseras sedan utifrån de tre perspektiven.

Positivt i Tjörns översiktplan är intentionerna att inkludera medborgarna i planeringen genom

cultural planning, för ökad delaktighet och demokrati. Det är även positivt att man tar upp

olika befolkningsgrupper förutsättningar och behov, som exempelvis barns behov av fysisk

planering, kvinnors generellt svagare ekonomiska förutsättningar och tillgänglighet för äldre.

Ur ett socialt hållbarhetsperspektiv är även intentionerna att bygga blandade bostäder i form

av hyresrätter, bostadsrätter och småhus mycket bra.

En aspekt som saknas i översiktsplanen är invandringens roll och nyanlända invandrares

behov. Tjörn har de senaste 15 åren haft en blygsam befolkningstillväxt och en låg

befolkningsandel i åldrarna 18-33. Flyttöverskottet från utlandet har det senaste decenniet

stått för 70 procent av den totala befolkningsökningen i Västra Götaland. Att uppmuntra

nyanlända att flytta in i länets kommuner samt att ta vara på deras kompetens är därför av vikt

för tillväxten i länet. I synnerhet med bakgrund i att Tjörns kommun har en önskan att öka

befolkningen och antalet året runt boende.

Utmaningen för Tjörn blir att behålla de sociala aspekterna av en hållbar utveckling i det

efterföljande planarbetet på fördjupad- och detaljnivå.

Kommentar: Synpunkter beaktas och beskrivs i del 3.


22

Genomförande

Geotekniska aspekter, utredningar enligt Kulturminneslagen och tillstånd och prövningar

enligt Miljöbalken kan bli aktuellt i efterföljande detaljplanering.

Beredning/ deltagande

Yttranden över planen har inkommit till Länsstyrelsen från Trafikverket, Statens Geotekniska

institut SGI, Försvarsmakten, Svenska kraftnät, Vattenfall Eldistribution, Swedegas och

Förbundsstyrelsen GR. Kopior av yttranden med synpunkter överlämnas till kommunen för

kännedom.

Detta samrådsyttrande har beslutats av länsarkitekt Peter Nordström efter föredragning av

handläggare Eva-Lotta Bengtsson. I den slutliga handläggningen har även företrädare för

Enheten för skydd och säkerhet, Patrik Jansson Kulturmiljöenheten, Lena Emanuelsson och

Leif Johansson, Miljöskyddsenheten, Annika Svensson, Naturvårdsenheten, Robert Jalvin,

Vattenvårdsenheten Hanna-Mari Rieppo Pekkarinen samt Enheten för social hållbarhet, Oskar

Johansson deltagit. Samrådsyttrandet utgör statens samlade uppfattning om planförslaget.

Sammanställning av synpunkter i yttrande från Trafikverket

Synpunkter allmänt

Trafikverket anser att handlingen behöver kompletteras för att kunna fungera som ett styrande

dokument och för att de transportpolitiska målen ska kunna bli en del av samhällsplaneringen.

De anser att frågor som tillgänglighet, kollektivtrafik, trafikbuller, farligt gods-transporter

med mera tas upp på ett övergripande plan men saknar till viss del den konkretisering som

krävs för att översiktsplanen skall utgöra ett stöd för kommunens markanvändningsplanering.

De tycker att det är en viktig fråga för att i tidiga skeden kunna styra detaljplaner och bygglov

så att de ligger i linje med de transportpolitiska målen och i samsyn med den regionala

inriktningen för K2020.

Kommentar: Synpunkter noteras. Att uppnå de transportpolitiska målen är ett av

Översiktsplan 2012:s huvudmål. Strategierna kring Resor och kommunikationer kommer att

kompletteras och justeras till utställning av handlingen.

De menar även att mellankommunala frågorna kräver en mer utförlig redovisning rörande

infrastruktur och att konsekvensanalysen behöver fördjupas angående infrastrukturfrågor.

Kommentar: Synpunkterna beaktas. De mellankommunala frågorna har kompletterats under

kapitel 7 i del 1.

Riksintressen för transportinfrastruktur

Behandling av riksintressen tas upp i ett särskilt kapitel. Trafikverket vill understryka vikten

av att riksintressena beaktas i sitt sammanhang.

Exempel:

• Väg 169 är av riksintresse fram till korsningen med vägen till Wallhamn. Då är

bebyggelseutvecklingen utmed hela sträckan fram till Vallhamn viktig,

Myggenäs, Höviksnäs osv.

• Hur värnas Wallhamn, hur kan översiktsplanen ge inriktning för bygglov och

markanvändning i hela hamnområdet.


23

• Farleder: Utöver den utpekade farledsytan ska också farledens influensområde beaktas för

att säkerställa funktionen för en farled och dess utmärkning. Farledens befintliga segelfria

höjd till broar, kraftledningar med mera utgör riksintresset i höjdled när hänsyn också tagits

till gällande säkerhetsmarginal. Vissa faktorer har betydelse för bedömningen av

influensområdets utbredning. En sådan faktor kan exempelvis vara transporter av farligtgods

på farleden. Sådana faktorer ska särskilt beaktas vid ändring av markanvändning intill

kommunikationsanläggningar av riksintresse.

Kommentar: Synpunkten beaktas.

Aktuell plan redovisar en fast förbindelse till fastlandet, och diskussionen har i första hand

varit inriktad på en tunnel. Trafikverket menar att en tunnel under havsbotten inte stör

sjöfarten men att en bro kan begränsa framkomligheten varför en utredning om lägsta brohöjd

för att inte hindra sjöfarten måste genomföras.

Kommentar: Vid närmare studier av en alternativ förbindelse kommer en lägsta brohöjd, för

att inte hindra sjöfarten, att studeras.

Ett långsiktigt hållbart transportsystem

För att kommunen ska uppnå sina mål om att fördubbla antalet resor med kollektivtrafik anser

Trafikverket att det kräver ett förhållningssätt från kommunen där bebyggelse och

infrastruktur planeras så att förutsättningar för kollektivresande stöds. Bostäder i lägen med

nära tillgång till kollektivtrafik, service och där det finns pendelparkeringar i strategiska

lägen.

Kommentar: Synpunkten beaktas. Det ingår som ett av de strategiska målen i ÖP2012. Till

utställning av handlingen kommer det att tydliggöras i handlingen ytterligare.

Trafikverket menar att utveckling av resecentrum i Stenungsund och av Bohusbanan är

viktiga planeringsförutsättningar för Tjörns kommun.

Kommentar: Synpunkten beaktas. Tydliggörs under kapitel 7, Mellankommunala frågor i

del 1.

Förväntningar på investeringar som underlättar trafikbelastningen på Tjörnbron uttrycks i

handlingen. Trafikverket menar att det finns mycket begränsade möjligheter att öka

kapaciteten både beroende av ekonomi och av genomförandemässiga skäl. De skriver i sitt

yttrande att det inte finns några medel avsatta för detta ändamål i den regionala planen för

transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2010-2021. Därför anser de att det är nödvändigt

med god tillgång till pendelparkeringar, och lämpliga hållplatslägen, för att öka andelen

kollektivtrafik över Tjörnbron. De tycker att det bör konkretiseras i planen.

Kommentar: Synpunkter beaktas. Till utställningen kommer det att tydliggöras i ÖP2012 att

man politiskt bör arbeta för att få medel avsatta i den regionala planen. Lämpliga platser och

behovet av pendelparkeringar för cykel och bilar kommer att tydliggöras i text i del 1 och på

kartan ”Kommunikationer” i del 2.

Trafikverket tycker att ett alternativ till den fasta förbindelsen bör redovisas där kommunen

istället satsar resurser på kollektivtrafik, pendelparkeringar, befintligt vägnät och koppling till


24

resecentrum i Stenungsund. Olika typer av bebyggelseplanering bör även

konsekvensanalyseras.

De menar även att permanentning av fritidsbostäder i kommunen bör konsekvensbeskrivas ur

transport hänseende.

Kommentar: Synpunkter beaktas. Konsekvensbeskrivningen del 3, kommer att omarbetas i

sin helhet och där kommer ett alternativt scenario till planförslaget att konsekvensbeskrivas.

Ett transportstrategiskt dokument samt ett program för revidering av inaktuella

fritidshusplaner ingår som ett följduppdrag till ÖP2012.

Mellankommunala och regionala frågor

Aktuell plan lyfter fram vikten av investeringar för att öka kapaciteten i vägnätet t ex

avseende väg 160, Tjörnbron, fast förbindelse till fastlandet med mera. Trafikverket menar att

Västra Götalandsregionens roll som planupprättare bör beskrivas i handlingen då

planeringsprocessen för transportinfrastruktur är en viktig mellankommunal och regional

fråga och då resurstilldelning till förbättringar av vägnätet på Tjörn sker genom en politisk

process på regional nivå.

Kommentar: Synpunkten beaktas. Till utställning av handlingarna kommer denna fråga att

tydliggöras under kapitel 7, Mellankommunala frågor, i del 1.

De menar vidare att investeringar i vägnätet ger effekter som i sin tur måste hanteras. Aktuell

plan redovisar en framtida fast förbindelse till fastlandet. Nya vägar för biltrafik utmed kusten

och den föreslagna framtida fasta förbindelsen till fastlandet ger i sin tur effekter utanför

kommungränsen och därför menar de att mellankommunal och regionala diskussioner om hur

transportinfrastrukturen skall utvecklas bör föras. De anser att en konsekvensanalys behöver

göras över vilka mellankommunala och regionala konsekvenser en fast förbindelse skulle ge

och även en eventuell konflikt med farled. Trafikverket bedömer åtgärden som mycket

kostsam och menar att ytterligare utredning och samhällsekonomisk analys avseende fast

förbindelse med fastlandet krävs.

Kommentar: Detta är en fråga som översiktsplanen diskuterar som en framtidsfråga och

måste i denna plan även hanteras på ett sådant sätt. Till utställningen av planhandlingen

kommer del 3 att konsekvensbeskriva olika framtids scenarier och då är olika förbindelser

översiktligt konsekvensbeskrivna utifrån ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv. Det är

en fråga som på lång sikt kräver ett gemensamt arbete mellan framförallt Kungälvs kommun

och Tjörns kommun, alternativ ett gemensamt arbete Stenungsund – Orust – Tjörns Kommun,

beroende på vilken fast förbindelse som blir aktuell.

Utveckling av tätorter

Punkter Trafikverket tar upp i sitt yttrande angående Skärhamn

I Skärhamn är säsongsvariationerna i trafikmängder särskilt kännbara med tanke på

den stora tillströmningen sommartid. Möjlighet att anpassa väg 721 genom Skärhamn

för sommartrafiken är en angelägen fråga. Om Tjörns kommun vill överta

väghållningen så finns möjlighet för kommunen att sommartid anpassa vägens

funktion.


Cirka 6oo nya bostäder föreslås — finns förutsättningar med tanke på

väginfrastruktur/ kollektivtrafik?


25

Kommentar: Förutsättningar för dessa bostäder finns om arbetstillfällen skapas och fler

expressbussar sätts in. Att arbeta för separat GC-väg genom samhället är ett viktigt mål att

arbeta mot och detta arbete är påbörjat.


Hamnverksamheten med bland annat gästhamn ställer stora krav på

väginfrastrukturen.

Kommentar: Synpunkten noteras. Väg 721 in från Märkesten håller idag god standard.

Punkter Trafikverket tar upp i sitt yttrande angående Rönnäng-Bleket-Klädesholmen

Cirka 300 nya bostäder föreslås — finns förutsättningar med tanke på

väginfrastruktur/ kollektivtrafik?

Kommentar: Ja, de föreslagna bostäderna är placerade så att det är genomförbart.


Pendelparkering är en strategisk fråga i Rönnäng med tanke på färjeförbindelser till

Stora Dyrön och Åstol. Finns mark för pendelparkering?

Kommentar: Ja det finns mark för pendelparkering i Rönnäng. Till utställning kompletteras

text angående denna fråga.

Punkter Trafikverket tar upp i sitt yttrande angående Höviksnäs

Cirka 250 - 300 nya bostäder föreslås — finns förutsättningar med tanke på

väginfrastruktur/kollektivtrafik? Pendelparkeringar och hållplatslägen är strategiskt

viktiga frågor.

Kommentar: Ja, det finns redan idag god kollektivtrafik dessutom tillkommer tätortstrafik till

orten inom kort.


Ny väg “förbifart” söder om Höviksnäs föreslås. En analys krävs för att utreda

samhällsekonomisk nytta, påverkan på vägtrafiksystemet, trafikbuller, trafiksäkerhet

med mera.

Kommentar: En utredning är budgeterad för att utreda förslaget om en framtida ”förbifart”.


Utvecklingen i Höviksnäs påverkar trafikalstring utmed väg 169 som är av riksintresse

med anledning av riksintresset Wallhamn.

Kommentar: Riksintresset kommer att beaktas vid utveckling av orten. Cirkulationsplatsen

som redan är byggd fungerar väl.

Punkter Trafikverket tar upp i sitt yttrande angående Almön

Cirka 300 nya bostäder föreslås. Goda förutsättningar finns med närhet till Tjörnbron

och vidare till Stenungsund och Bohusbanan. Bra att kommunen planerar för att

utveckla områdets funktion som knutpunkt.


Områden för utveckling av verksamheter pekas ut. Väginfrastrukturen är en

förutsättning för att utveckla verksamheter. Det är angeläget att trafiken som alstras av

verksamheterna fungerar väl i samspel med omgivningen, utifrån trafiksäkerhet och

miljö.


26

Kommentar: Riksintresset kommer att beaktas vid utveckling av verksamheter i orten och

infrastrukturen kommer att ges stor tyngd i planeringsprocessen.

Bebyggelseutveckling utanför detaljplan

Av aktuell plan framgår att inga nya detaljplaner eller bygglov utanför detaljplan skall

beviljas för nya fritidshus. Trafikverket anser att det är det viktigt att de nya bostadshus som

beviljas via detaljplan eller bygglov utanför plan har godtagbar närhet till kollektivtrafik och

service, skola för att inte inriktningen skall urholkas (det vill säga att det blir en “ofrivillig”

etablering av fritidshus).

Kommentar: Synpunkten noteras.

De menar även att konsekvenserna för transportsystemet bör analyseras, av att

fritidsbebyggelsen permanentas i hela kommunen, De undrar hur detta ställningstagande

relaterar till kommunens övergripande strategier? De menar att de konsekvenser detta bär med

sig för elevunderlag, skolor, äldrevård, räddningstjänst med mera bör analyseras, på kort och

lång sikt. De skriver i sitt yttrande att permanentning av fritidsbostäder ofta medför dåliga

skolvägar för barnen, anslutningar till det allmänna vägnätet av låg standard, långa avstånd till

busshållplatser och att ett spritt boende ger sämre möjligheter till underlag för kollektivtrafik.

Kommentar: Synpunkten beaktas. Förslaget kommer att konsekvensanalyseras tydligare till

utställningen. Ett program för revidering av inaktuella fritidshusplaner kommer att upprättas,

där denna fråga kommer att närmare konsekvensbeskrivas.

Transportsystemets miljöpåverkan och klimatfrågor

Väg 16o och 169 är rekommenderade leder för farligt godstransporter, vilket redovisas i

aktuell plan. Beslut om vägvalstyrning med anledning av farligt gods sker hos Länsstyrelsen.

Trafikverket instämmer i behovet av utpekade uppställningsplatser för fordon med farligt

gods. Aktuell plan pekar på riskerna med ökande mängd farligt godstransporter med sjöfart.

Trafikverket tycker att konsekvenser av detta kan med fördel utredas vidare av kommunen.

De skriver att statliga myndigheter som är berörda är Myndigheten för samhällsskydd och

beredskap, Länsstyrelsen, Sjöfartsverket. Trafikverket har ett ansvar att beakta riksintresset

för sjöfart och att ha ett transportslagsövergripande synsätt, vilket bland annat innefattar var

farligt gods bör transporteras. På sikt kan mängden farligt godstransporter med sjöfart öka

mot bakgrund av bland annat EU:s vitbok om transporter.

Kommentar: Synpunkten beaktas. Ett av följduppdragen till översiktsplanen är att ta fram en

transportstrategi som samordnar alla transportslag.

Trafikverket skriver i sitt yttrande att det är bra att kommunen uppmärksammar buller från

fritidsbåtar och planerar för att minska bullerstörningar. De menar att för att inte motverka

samhällets långsiktiga strävan för goda ljudmiljöer vid bostäder är det angeläget att nya

bostäder eller ökade bostads areor inte tillåts i bullerstörda miljöer. Kommunen har

planmonopol och fattar beslut om lokalisering av bostäder enligt plan- och bygglagen. De

menar att det är mycket angeläget att kommunen bevakar trafikbuller frågan vid

detaljplanering och bygglov. I kommunen finns stora säsongsvariationer för trafikmängderna,

vilket de anser bör beaktas vid planläggning av bostäder.

Kommentar: Synpunkten kommer beaktas i fortsatt detaljplaneläggning.


27

Aktuell plan redovisar risker med översvämning, bland annat risker med att broar och vägar

förstörs. Redovisningen visar att statliga vägar är berörda, t ex väg 16o och 169. Trafikverket

skriver att vissa anslag finns för bärighetsåtgärder i nationell plan och att inventering sker av

vägar i riskzonen. Prioritering av åtgärder görs utifrån en sammanvägd bedömning av risk,

säkerhet, samhällsekonomi med mera. De skriver att det för närvarande inte finns några

objekt utpekade i Tjörns kommun men att de kommer att samverka med kommunen i frågan.

Kommentar: Samverkan mellan kommunen och Trafikverket har inletts i frågan och Tjörns

Kommun ser fram emot fortsatt samarbete i denna angelägna fråga.

Båthamnar

Trafikverket är positiva till att kommunen avser att göra en fördjupad utredning rörande

båthamnar och menar då att det är lämpligt att även utreda kopplingen till övrig infrastruktur,

trafikalstring och eventuella konflikter med sjöfarten i övrigt. Även parkering är en viktig

fråga som kan belysas ytterligare och redovisas på karta som en del i en övergripande

struktur.

Kommentar: Synpunkten beaktas. I hamnutredningen kommer även kopplingen till övrig

infrastruktur att studeras.

Turism

Turismnäringen är viktig för Tjörns kommun. Trafikverket skriver att de har ett uppdrag att

utveckla kunskap om transportinfrastruktur som stöd för turistnäringen.

Syfte med uppdraget är att:

• stötta hållbar regional utveckling och sysselsättning

• få ny kunskap till Trafikverket

• hitta nya former för samarbete när det gäller turist- och besöksfrågor

• inspirera till nytänkande när det gäller regional samverkan och samordning

• skapa nya regionala nätverk

• öka tydligheten i kommunikationen mellan Trafikverket och övriga aktörer inom området.

De undrar om det finns anledning att i kartform lyfta fram specifika frågor som rör

transportinfrastrukturen och turism t ex målpunkter och stödjande infrastruktur t ex

rastplatser, parkeringsplatser, kollektivtrafik, cykelbanor med mera, utifrån ett långsiktigt och

utvecklande perspektiv?

Kommentar: Synpunkten beaktas. Kommunen är delaktig i ett Leader initierat projekt kallat

”Skepp och Hoj” men även i den Natur och Kultur guide som kommunen håller på att ta

fram. Till utställning av planhandlingen kommer även kartorna ”Kommunikationer” och

”Friluftsliv” i del 2 att kompletteras med fler föreslagna och prioriterade gång- cykelvägar

och cykelleder. Under kapitel Friluftsliv kommer även en ny ridväg föreslås i text och karta.

Tjörns kommun ser gärna ett framtida samarbete med Trafikverket i denna angelägna fråga.

Sjöfart

Trafikverket skriver att samverkan med Sjöfartsverket skall ske angående planer för

markanvändning 5km från kusten. Utöver den utpekade farledsytan ska också farledens

influensområde beaktas för att säkerställa funktionen för en farled och dess utmärkning.

Farledens befintliga segelfria höjd till broar, kraftledningar med mera utgör riksintresset i

höjdled när hänsyn också tagits till gällande säkerhetsmarginal. Influensfaktorer är faktorer


28

som har betydelse för bedömningen av influensområdets utbredning. En sådan faktor kan

exempelvis vara transporter av farligt gods på farleden. De menar att influensfaktorerna ska

särskilt beaktas vid ändring av markanvändning intill kommunikationsanläggningar av

riksintresse. Andra byggen som är av intresse är badbryggor som påverkas av svallvågor.

Ljussättning som kan blända sjöfarare eller dölja ljus från fyrar och bojar. Marinor som

placeras där risk för påkörning av stora fartyg finns. Svall vågor från farled.

De skriver att det som särskilt ska beaktas vid planering av bostäder, byggnader, marinor med

mera i närheten av hamnar och farleder är att riskutredningar med avseende på svallvågor,

påkörning och farligt gods utförs samt att sjötransporternas och hamnarnas utveckling inte

hindras på grund av bullerrestriktioner. De informerar om att fartyg kan generera mycket

buller samt ankommer och avgår även nattetid varför såväl fartygsbuller från hamnområdet

som från farleder bör beaktas.

Kommentar: Vid detaljplanering kommer dessa aspekter beaktas.

Aktuell plan redovisar en fast förbindelse till fastlandet, och diskussionen har i första hand

varit inriktad på en tunnel. Trafikverket skriver att en tunnel under havsbotten inte stör

sjöfarten men att en bro kan begränsa framkomligheten varför en utredning om lägsta brohöjd

för att inte hindra sjöfarten måste genomföras.

Kommentar: Synpunkten noteras. Se kommentar under Mellankommunala och regionala

frågor.

Sammanställning av synpunkter i yttrande från SGI

SGI rekommenderar att geotekniska säkerhetsfrågor översiktligt värderas och redovisas i

handlingen då de utgör utgångspunkter för framtida strategiska val av markanvändning.

För de tätorter som det redan finns geologiska undersökningar gjorda anser SGI att det bör

redovisas i handlingen. De tycker också det bör finnas rekommendationer i översiktsplanen

till hur hänsyn ska tas till geotekniska förutsättningar i den fortsatta planeringen.

I ÖP 2012 redovisas att sammanhållen bebyggelse ska placeras minst på nivån +2,5 m vilket

är tillräckligt enligt länsstyrelsens riktlinjer. SGI har inga invändningar mot detta.

Kommentar: Synpunkter noteras. Översiktsplanen kommer att kompletteras med en bilaga

där utförda geotekniska utredningar i kommunens tätorter kommer att ingå.

Rekommendationerna kring vilka höjdnivåer bebyggelse minst ska placeras på kommer att

justeras i översiktsplanen utifrån Länsstyrelsens nya rekommendationer.

Sammanställning av synpunkter i yttrande från Försvarsmakten

Försvarsmakten skriver att i huvuddokumentet finns en text om totalförsvaret som i stort sätt

är riktig: området som är anmält som riksintresse för totalförsvaret militäradel är övnings- och

skjutområdet Skagen/Lysekil.

De skriver att i övrigt finns inga öppet redovisade riksintresseområden och att riksintresset

framförallt kan komma att påverkas negativt av uppförande av höga objekt som

vindkraftverk.

Kommentar: Synpunkten beaktas. Texten i handlingen justeras till utställning av handlingen.


29

Sammanställning av synpunkter i yttrande från Bohusläns museum

De uttrycker vikten av att värna det landskap som formats under för- och historisk tid och

påpekar vikten av att se landskapet i dess helhet för att minimera risken av negativa ingrepp i

landskapsbilden. De anser att handlingarna är lättöverskådliga och välstrukturerade. De tycker

även att rekommendationerna angående gestaltning av nya byggnader i känsliga miljöer och

krav på anpassning vid om och tillbyggnad är tydliga och bra. Bohusläns museum ser även

positivt på att det maritima kulturarvet och odlingslandskapet särskilt uppmärksammas i

förslaget till ÖP.

Punkter med de kompletteringar och justeringar Bohusläns museum anser bör göras i

handlingarna:


En lista med de olika kulturmiljöerna som tas upp i kulturmiljöprogrammet bör läggas

till i handlingen och en bilaga med korta sammanfattningar av de olika kulturmiljöerna

vore angeläget.

Kommentar: Synpunkten beaktas. Del 2 kompletteras med en lista bestående av

kulturmiljöerna och korta beskrivande texter om dessa.


En ny översyn av de kommunala kulturmiljöerna är mycket angelägen. Det är

angeläget att ett nytt kulturmiljöprogram förtydligar innehållet i varje miljö under

rubriker som: Motivering, Karaktärsdrag och Betydelsebärare/Viktiga beståndsdelar.

Det är angeläget för att programmet skall kunna fungera som stöd för rådgivning till

hus och markägare samt i framtida diskussioner kring bygglov, planarbete och

miljökonsekvensanalyser. Bohusläns museum bistår gärna kommunen i diskussionen

ang. upplägget av nytt kulturmiljöprogram.

Kommentar: Synpunkten beaktas. En revidering av kulturminnesvårdsprogrammet kommer

att genomföras. Tjörns kommun vill gärna samarbeta med Bohusläns museum kring

upplägget.
De två nya områdena som i ÖP03 lades till som bevarandevärda områden; Stora

Dyrön och Nordeviksstrand, saknas beskrivande text kring, vilket bör kompletteras.

Kulturmiljöprogrammet bör även digitaliseras och då områdena digitaliseras behöver

tolkning av avgränsningar göras, då kartorna kan skalas upp.

Förutom en aktualitets analys och en bedömning av eventuella nya kulturmiljöer så är

det angeläget att kunskapsunderlaget för kulturmiljöerna förbättras. För de flesta

kulturmiljöerna saknas ett detaljerat kunskapsunderlag och en bebyggelseinventering.

Vilket skydd Pilane och Säby har bör tydliggöras i del 1.Begreppet fornlämningsmiljöer i del 2 bör förklaras ytterligare. Dessa miljöer bör

även ingå i kulturmiljöprogrammet. Om miljöerna inte bestyrks på något sätt av

kommunen har de inget formellt stöd som bevarandeområde i Översiktsplanen.

Önskvärt att en detaljerad bild presenterades avseende fornlämningsområden och

enskilda lämningar som finns både på land och i vatten.


30
Under rubriken ”Bebyggelsestruktur och utveckling” presenteras strategin för

bebyggelsestrukturen. Det är av vikt att hänsyn tas till kulturlandskapet, dels på land

och dels i vattnet.

Vid detaljplanering bör detaljstudier utföras för att inte fornlämningar/maritima

lämningar ska komma till skada.

Länsstyrelsens krav på granskning bör tydliggöras under rubriken, ”Kulturmiljöskydd

av kulturminne/ fornlämningar” i del 2.

Kommentar: Synpunkterna beaktas, kompletteringar och justeringar kommer att göras i

handlingarna innan utställning. Upprättande av ett nytt kulturmiljöprogram är ett av

följduppdragen till översiktsplanen och kommunen ser positivt på att få stöd i detta arbete av

Bohusläns museum. Vid revidering av kulturminnesvårdsprogrammet kommer det att

digitaliseras och avgränsningar av områdena kommer då att ses över och kunskapsunderlag

för kulturmiljöerna kommer även att förbättras. En bebyggelseinventering kommer att göras

och i det nya kulturmiljöprogrammet kommer texterna kring Dyrön och Nordviksstrand att

kompletteras . Text angående Pilane, Säby och fornlämningsmiljöer ses över. Länsstyrelsens

krav på granskning kommer tydliggöras under rubriken ”Kulturmiljö- skydd av kulturminne/

fornlämningar” i del 2.

Sammanställning av synpunkter i yttrande från Göteborgs Regionen

Kommunalförbundet GR anser att det är positivt att kommunen tydligt vill utveckla sin roll i

regionen. De anser också att det är intressant att ta del av hur kommunen använt metoden

”cultural planning” i framtagandet av översiktsplanen.

Tjörn betonar vikten av att knyta an kommunen till regionen och vill bidra till att stärka

regionens attraktionskraft genom att erbjuda boende i natursköna områden i närhet till havet. I

sitt yttrande skriver kommunalförbundet GR att ur ett regionalt perspektiv utgör kustzonen

med sina natur- och kulturmiljöer viktiga aspekter för det goda livet. Sammantaget innebär

bebyggelsestrategierna i översiktsplanen åtgärder som kan bidrar till att nå målen enligt

Kommunalförbundet GR:s strukturbilds intentioner. Den ökade befolkningen ger också

underlag för möjligheten till förbättrad service.

De tycker att kopplingen mellan en utbyggd knutpunkt i Myggenäs och pendeltågstationen i

Stenungsund bör studeras vidare.

Frågan om en eventuell Tjörntunnel, som ansluter till E6 i Kungälv, tycker de även bör

studeras ytterligare. Enligt planförslaget ska den avlasta trafiken på väg 160 över Tjörnbron.

De undrar hur trafikutvecklingen ser ut och vilken typ av trafik den är tänkt att avlasta? De

konstaterar att en stor del av pendlingen sker idag till Stenungsund och kommunen arbetar för

att få fler kollektivresenärer.

Kommentar: En knutpunkt i Myggenäs möjliggör att ett betydligt större antal bussar kan

vara på platsen samtidigt och ger ett säkert och effektivt byte, mellan bussar från olika delar

av ön och bussar som ansluter vidare till ett framtida resecentrum i Stenungsund. Tjörnbron

kommer i det längre perspektivet att behöva kompletteras med antingen en bro på västra

Tjörn eller en bro mellan Kolhättan och Svanesund. Ett alternativ är en färjeförbindelse

mellan Rönnäng och t.ex. Tjuvkil.


31

De tycker att det är bra att kommunen lösning av vattenförsörjning, men skriver att de undrar

om Gryaab har tillräcklig kapacitet för att ta emot Tjörns avlopp och om man har tittat på

andra lösningar t.ex. med Stenungsunds eller Kungälvs kommun.

Kommentar: Tjörns kommun samarbetar med grannkommunerna kring vattenförsörjning.

Översiktsplanen kompletteras med text angående detta samarbete under teknisk försörjning i

del 1 och del 2.

Sammanställning av synpunkter i yttrande från Fortum

Fortum skriver i sitt yttrande att inom området för Översiktsplanen finns

högspänningsledningar för 10 - 40 kV.

De skriver att markanvändningen i lednings gator inte får ändras utan ledningsägarens

tillstånd och vidare får inte uppförande av byggnader, vägar eller andra anläggningar innebära

att tillträde till kraftledningen för felavhjälpning och underhåll förhindras.

I yttrandet informerar de även om att inom Fortum Distribution finns en policy för elektriska

och magnetiska fält som stödjer den försiktighetsprincip gällande lågfrekventa elektriska och

magnetiska fält som framtagits i samarbete mellan fem svenska myndigheter och som

redovisas i en broschyr “Magnefält och Hälsorisker”. Till försiktighetsprincipen finns inga

gränsvärden angivna när det gäller långtidsexponering för lågfrekventa fält pga. det osäkra

forskningsläget.

De skriver att försiktighetsprincipen rekommenderas vid samhällsplanering och byggande, om

det kan genomföras till rimliga kostnader, att “Sträva efter att begränsa fält som starkt avviker

från vad som kan anses normalt i hem, skolor, förskolor respektive aktuella arbetsmiljöer”.

Detta bör beaktas vid uppförandet av nya byggnader nära ledningen.

De skriver vidare att i utarbetande av detaljplaner med stöd av översiktsplanen måste gällande

starkströmsföreskrifter beaktas i förhållande till befintliga och planerade elledningar för 10 -

40 kV.

Vid framtagande av detaljplan i närheten av ledning för 10 - 40 kV eller transformatorstation

för 40/10 kV skall Fortum Distribution kontaktas i ett tidigt skede för att avgöra hur nära

anläggningarna som bebyggelse kan utföras.

I övrigt har de inget att erinra mot den upprättade översiktsplanen.

Kommentar: Synpunkter noteras. Angående starkströmsföreskrifter regleras det genom

skrivelse under rubriken ”Elektromagnetiska fält” i del 2, där det står att säkerhetsavstånd till

bostäder, skolor osv. tillämpas och att kommunen anser att gränsvärdet 0,4 mikrotesla ska

hävdas.

Sammanställning av synpunkter i yttrande från Västtrafik

Västtrafik önskar att hänsyn och prioritet tas till kollektivtrafiken och dess framkomlighet

m.m. De förespråkar egna körfält och bra framkomlighet för allas bästa och konstaterar att

fler kollektivtrafikresenärer innebär minskad bilism.

Västtrafik ser mycket positivt på att Tjörns kommun arbetar för att stärka kollektivtrafiken

och vill integrera denna i bebyggelseutvecklingen. De önskar ett (fortsatt) bra samarbete kring

förändringar/utveckling som rör kollektivtrafiken och dess infrastruktur.


32

De konstaterar att i de fall där hållplatser behöver kompletteras/byggas om är det önskvärt att

väderskyddsytan/terminalsytan är förberedd med el-dragning och tomrör för eventuella

realtidssystem, utrop m.m. De menar att det även är viktigt att hållplatserna

tillgänglighetsanpassas enligt Västtrafiks riktlinjer.

I tätorterna önskar de närhet till hållplatserna för resenärerna för att göra kollektivtrafiken mer

attraktiv.

Kommentar: Synpunkter beaktas. Handlingarna kompletteras under kapitel ”Resor och

kommunikationer” i del 1, med text angående ombyggnation av hållplatser.

Sammanställning av synpunkter i yttrande från Stenungsunds kommun

Generella synpunkter

Stenungsunds kommun tycker att Tjörns kommuns sätt att arbeta vidare med Göteborgs

Regionens strukturbild är bra.

De tycker att de mellankommunala frågorna tas upp i tillräcklig utsträckning i handlingen.

Långsiktig tätortsutveckling

Stenungsunds kommun är positiva till att översiktsplanen pekar ut område på östra Tjörn som

område för långsiktig tätortsutveckling. De anser även att det är önskvärt med en mer

gemensam samhällsplanering mellan Stenungsunds och Tjörns kommun för en bättre

samordning av kollektivtrafik, service, arbetsmarknad och fritid/rekreation.

Kommunikationer

Stenungsunds kommun ser positivt på alla åtgärder som görs för att avlasta väg 160.

De anser även att anslutningsmöjligheterna till Bohusbanan blir bra är viktigt för alla. De

skriver även att arbetet pågår med resecentrumet i en arbetsgrupp bestående av Stenungsund

kommun, Västtrafik och Trafikverket. En inbjudan till samtal om centrat kommer komma till

Tjörns kommun.

De skriver att den farleden, som går till den riksintressanta petrokemiska industrin i

Stenungsund är, är särskilt viktig. De påpekar även att det också framförs i planförslaget.

Vattenförsörjning

De anser att samarbetet angående vattenförsörjning bör fortsätta mellan kommunerna med

bred förankring.

Friluftsliv

Stenungsund önskar ett utökat samarbete angående friluftsliv och turism. Angelägna frågor

som de ser är gästhamnar med service för fritidsbåtar och samordning av övergripande GCstråk

för såväl pendling som rekreation/turism.

Kommentar: Synpunkter beaktas. Tjörns kommun ser på samma sätt positivt på en mer

gemensam samhällsplanering mellan Stenungsunds och Tjörns kommun för en bättre

samordning av kollektivtrafik, service, arbetsmarknad och fritid/rekreation.


33

Sammanställning av synpunkter i yttrande från Kungälvs kommun

Kungälvs kommun anser att samrådsförslaget är väl genomarbetat och tydligt visar på hur

Tjörn vill utvecklas och bidra med sitt läge till regionens utveckling.

Kungälvs kommun ser positivt på de många kommungemensamma arbetena som pågår, där

frågan om en ny förbindelse är en av dem. Denna fråga vill man dock betona behöver utredas

och analyseras vidare. Ett övergripande arbete kring infrastrukturfrågor i denna del av

regionen vill även Kungälvs kommun arbeta vidare med och föreslår ett brett samarbete

mellan berörda kommuner, GR, Länsstyrelsen och Trafikverket.

De delar Tjörns kommun i uppfattningen kring de gemensamma frågorna men skriver att de

även vill poängtera att det finns likartade tankar kring att utveckla kommunerna ur

turistnäringen och främja utbyggnaden av cykelturism och annan typ av turism liksom frågan

kring utveckling av båthamnar. De påpekar att satsningar likt dessa är viktiga för själva

turismnäringen, för den egna befolkningen men även för att tillgodose det regionala behovet.

Kungälvs kommun ser även positivt på att arbeta vidare med andra kommungemensamma

frågor.

Kommentar: Synpunkter beaktas. Tjörns kommun ser på samma sätt positivt på de många

kommungemensamma arbetena som pågår. Fortsatt analys och utredningar kommer krävas

angående ny alternativ förbindelse. Tjörns kommun ser även positivt på ett brett samarbete

mellan berörda kommuner, GR, Länsstyrelsen och Trafikverket angående övergripande

arbete kring infrastrukturfrågor.

Kommunala instanser

Sammanställning av synpunkter i yttrande från samhällsbyggnadsnämnden

I yttrandet från samhällsbyggandsnämnden finns många synpunkter om mindre justeringar

och kompletteringar under rubriken ”Detaljsynpunkter till ÖP2012 SAMRÅDSHANDLING

2011- 05-12/2”.

Övergripande synpunkter

Samhällsbyggnadsnämnden skriver i sitt yttrande att tyngdpunkten i en ÖP ska peka mot

framtiden. De anser att stora delar av samrådshandlingen inte gör det och att många delar kan

tas bort. De tycker att dubbelskrivningar bör redigeras bort och att handlingen ska vara lätt att

justera digitalt.

De menar att det är viktigt att bilderna i handlingen kommer från alla delar av kommunen och

har rätt ledtext.

De anser att strukturbilden är bra men att den bör utvidgas gällande framtida inriktning och

justeras med hänsyn taget till tidigare budgetbeslut.

De tycker även att alla kommunala rekommendationer måste ses över.


34

De anser att del 3 måste omarbetas med utgångspunkt i de synpunkter som inkommit under

samrådet för planen.

Kommentar: Synpunkter beaktas. Handlingarna kommer att omarbetas till utställning så att

onödiga dubbelskrivningar tas bort. De delar i del 1 som beskriver Tjörns befolkning samt

nuläge i tätorter och övriga Tjörn, kommer att lyftas ur handlingarna till utställningsskedet

och senare bli del av kommande bostadsförsörjningsprogram. Plankartan kommer att bli

möjlig att använda i GIS programmet Solen. Juteringar är lätt att göra digitalt i handlingen.

Handlingarna kommer även att kompletteras med bilder och bildtexter kommer att justeras.

Text i handlingen har lagts till under rubrik Tjörns struktur 2050 angående inriktningen i

budgetbeslut. Kommunala rekommendationer kommer att ses över innan utställning och Del 3

omarbetas.

Strandskydd

De skriver i sitt yttrande att en stor del av kommunens strandområden har utökat strandskydd,

och att det är viktigt att kommunen i ÖP 2012 uttrycker sin ståndpunkt i denna fråga och

anger hur kommunen vill att strandskyddet ska se ut nu och i framtiden. Vidare skriver de att

enligt Boverkets anvisningar ska kommunen i översiktsplanen redovisa områden för

landsbygdsutveckling. I strandnära lägen mellan Gävle och Strömstad är

landsbygdsutveckling inte aktuellt men i t ex området runt Kållekärr kan man mycket väl

använda detta begrepp för att upphäva strandskyddet.

Kommentar: Synpunkter beaktas. Texten i handlingen angående strandskydd kommer att

redigeras under rubrik ”Strandskydd” i del 1, innan utställning.

Kartbilagor

De tycker att det är bra att mycket information redovisas i kartor men att kartorna måste

samordnas. Ett förslag är en karta för miljöbalksrestriktioner och en för kommunala

restriktioner.

Kommentar: Synpunkten noteras. Plankartan kommer att förtydligas innan utställning.

Sammanställning av synpunkter i yttrande från Kultur och Fritidsnämnden

Kultur och fritidsnämnden lämnar följande synpunkter i sitt yttrande:
Kommunen bör arbeta aktivt med att dels öka inflyttningen dels utveckla möjligheten

att förvärvsarbeta inom kommunen.

Kommunens strandnära områden ska hanteras varsamt, då de har avgörande betydelse

för såväl livskvalitet som turismnäringen.

Det är av vikt att Tjörns kommun utvecklar formerna så att kollektivtrafiken även

omfattar kommunens anläggningar och sevärdheter.

Kommentar: Synpunkter beaktas. Att öka inflyttningen och möjligheten för medborgare att

bo kvar i kommunen är ett av de övergripande målen i Översiktsplan 2012. Att kommunens

strandnära områden är av stor vikt för kommunen har framkommit tydligt i det dialogarbete

som har genomförts under samrådet av översiktsplanen och blivit del av en av de


35

medborgarstrategier som förts in i planen under strategi 3 – Det goda livet. Övergripande

inriktning för kollektivtrafik kompletteras enligt Kultur och fritidsnämndens yttrande.


Tjörns kommun bör överväga att vidta åtgärder för att motverka fortsatt igenväxning,

och — där det är möjligt och önskvärt — återställa kulturlandskapet till dess tidigare

skick.

Kommentar: Synpunkter beaktas. Till utställning av handlingen kommer verksamhetsfrågor

som måste arbetas vidare med listas upp och här kommer även beskrivas vem som har ansvar

för frågan. Uppföljning och uppdatering av åtgärdsprogram till kommunens

Naturvårdsprogram kommer att finnas med som en punkt, vilket reglerar skötselfrågan


Tjörn kommun måste kräva utrymme i regionens gemensamma utveckling och inte

finna sig i att ligga utanför i Göteborgs planerade utvecklingsstruktur.

Kommentar: Synpunkten noteras. Inriktningen för strategi 1 är att visa på hur Tjörn kan

vara en aktiv del av Göteborgsregionen samtidigt som kommunen utvecklas av egen kraft.

Den regionala strukturbilden har i syfte att visa på att regionen måste samarbeta för att ta

tillvara på alla olika regionala värden och uppnå de gemensamma målen. Alla lokala delar

ska ta ansvar för sina lokala värden för att stärka regionen som helhet men även dra nytta av

de andra lokala delarnas värden.


En gemensam strategi för utvecklingen av kultur- och fritidsanläggningar/byggnader

och mötesplatser bör skapas, något som också föreslås i kommunens

lokalförsörjningsplan. Nämnden vill särskilt betona vikten av ett nytt Saga kulturhus.

Kommentar: Synpunkten beaktas. Önskemål om mötesplatser har framkommit under

dialogarbetet under samrådet, ett exempel på en sådan mötesplats är ett nytt kulturhus.


Badplatserna är viktiga för Tjörns attraktionskraft. Då ansvaret kring badplatserna

utökats måste fokus ligga på att utveckla, säkerställa och tillgänglighetsanpassa de

kommunala badplatser som redan finns innan nya badplatser planeras.

Kommentar: Synpunkter beaktas. Kapitel, Friluftsliv, i del 2 kommer att kompletteras till

utställning.


Tjörns kommun måste starkare prioritera skapandet av nya parkeringsplatser. Även

gång- och cykelvägarna måste utvecklas, inte minst för att gynna en växande

cykelturism.

Kommentar: Synpunkter beaktas. Till utställning av handlingarna föreslås ett antal nya

parkeringsplatser i strategiska lägen med tillhörande cykelparkeringar. Ytterligare text skrivs

in i del 1 under strategi 2 för att stärka strategin kring gång och cykelvägar.


Det är av stor vikt att Översiktsplan 2012 blickar framåt i frågor som rör kultur- och

fritidsområdet. Nya generationer måste få komma till tals och själva bidra till ett

samhälle de vill leva i.

Kommentar: Synpunkter beaktas. Under samrådet av översiktsplanen har ett brett

dialogarbete genomförts. Dels har workshops genomförts på mellanstadieskolorna med klass


36

fem i kommunens fem tätorter och sedan har även dialogmöten med ungdomar genomförts.

Information från denna dialog finns i rapporten: ”Tjörns själ - sammanfattning och analys av

dialogarbetet kring översiktsplan 2012”. Information från denna dialog kommer lyftas in i

planhandlingarna i form av så kallade ”medborgarnas strategier”.


Översiktsplanen måste tydligare visa att även “mjuka värden” som kultur och fritid har

en viktig plats i kommunens framtid. Detta genom att ta bort kommentarer som

hänvisar till dyra kostnader i samband med kultur- och fritidsåtgärder

Kommentar: Synpunkter beaktas. Kommentaren har omarbetats.

Sammanställning av synpunkter i yttrande från Socialnämnden

Socialnämnden tillstyrker förslaget till översiktsplan 2012 med följande ändring:

”Tjörns kommun ska snarast på börja arbetet med att ta fram ett

bostadsförsörjningsprogram där en handlingsplan för framtidens

äldrebostadsbyggande ingår”

Kommentar: Synpunkter beaktas. Texten i handlingen justeras enligt Socialförvaltningens

yttrande.

Sammanställning av synpunkter i yttrande från pensionärsrådet

Pensionärsrådet ställer sig bakom Översiktsplan 2012:s tankar om social hållbarhet.

De skriver att översiktsplanen utgår från en vision om Tjörn — möjligheternas ö. Denna

vision baseras i stor utsträckning på begrepp som trygghet, närhet till samhällsservice, havet

och korta pendlingsavstånd. De menar att många av de övergripande målen för planen är där

av fokuserade på den sociala dimensionen av hållbarhet.

De punkter som de ser som utgångspunkter för social hållbarhet är:

• Trygghet och säkerhet

• Jämlikhet och integration

• Demokrati och delaktighet

• Möjlighet till försörjning

• Goda resmöjligheter

• En god boendemiljö

• God tillgång till service

• En meningsfull fritid

• God hälsa

• Samhörighet och identitet

De skriver vidare att olika befolkningsgrupper har olika behov och att äldre har ungefär

samma behov som alla andra vuxna. De tycker att det är viktigt att samhälle utgår ifrån att alla

räknas och att alla ska kunna känna gemenskap och samhörighet trots att man är så gammal

att rörelseradien återigen blivit snäv. De skriver att man ska kunna känna sig trygg och

välkommen överallt och att det ska finnas ett utbud av varor och kultur, av kollektivtrafik och

grönområden som passar även den som slutat sin yrkeskarriär. De skriver vidare att

tillgängligheten till detta utbud blir extra viktigt när man blir äldre.

De anser att inriktningen för bostadsbyggandet ska vara att bostäder för äldre och

funktionshindrade ska vara i ordinarie bostadsbebyggelse, på gångavstånd till livsmedelsbutik

kollektivtrafik och mötesplatser.


37

De tycker att Tjörns kommun bör ta fram en handlingsplan för äldrebostadsbyggande som ett

följduppdrag till översiktsplanen.

De anser vidare att det är viktigt i fortsatt arbete med översiktsplanen att beakta olika former

av boende för äldre; seniorlägenheter, trygghetsboende, särskilt boende och äldreboende.

Pensionärsrådet vill även väcka frågan om att bygga på andra delar än södra Tjörn, t ex

Kållekärr och mot Kyrkesund.

Kommentar: Synpunkter beaktas. En handlingsplan för äldrebostadsbyggande är ett

följduppdrag till översiktsplanen och kommer att ingå som en del i

Bostadsförsörjningsprogrammet. I enkäten ”Bo bra på äldre dar” som behandlar frågor

kring äldre Tjörnbors tankar om kommunen idag och för framtiden, som genomförts av

Socialförvaltningen och Samhällsbyggnads förvaltningen, framkommer många av de punkter

som Pensionärsrådet tar upp. Dels kommer en sammanställning av enkäten att inkluderas i

sammanfattningen och analysen av det dialogarbete som genomförts i samband med

samrådet av översiktsplanen, sedan kommer även enkäten ”Bo bra på äldre dar” ligga som

grund till handlingsplanen för äldrebostadsbyggande. Del 3, Konsekvensbeskrivningen,

kommer att omarbetas i sin helhet och där kommer konsekvenser av utbyggnad av bostäder

på olika delar av Tjörn att konsekvensbeskrivas.

Politiska partier

Sammanställning av synpunkter i yttrande från Moderaterna, Folkpartiet

Kristdemokraterna. Centerpartiet och Samhällets Bästa

Allmänt

De skriver i sitt yttrande att Översiktsplan 2012 för Tjörn är ett omfattande dokument

uppdelat i fyra delar inklusive Vindbruksplan. De menar att då likartad information

förekommer vid flera tillfällen gör det planen svårtillgänglig, om det är möjligt tycker de att

skrivningar inom ett ämnesområde bör koncentreras till en plats.

Kommentar: Synpunkter beaktas. Handlingarna kommer att omarbetas till utställning så att

onödiga dubbelskrivningar tas bort. De delar i del 1 som beskriver Tjörns befolkning samt

nuläge i tätorter och övriga Tjörn kommer lyftas ur handlingarna till utställningsskedet och

senare bli del av kommande bostadsförsörjningsprogram. Vindbruksplanen kommer inte vara

en separat handling till utställningsskedet utan rekommendationer vindbruk kommer att lyftas

in i planhandlingen.

Strandskydd

De skriver att enligt samrådshandlingen omfattas i stort sett all kust och alla vattendrag på

Tjörn av strandskydd och att vid arbetet med översynen av strandskyddet är det viktigt att

betona vikten av en samsyn kring strandskyddets syften och kommunens behov av expansion.

De anser att i samband med översynen bör strandskyddet ses över så att det överrensstämmer

med existerande bebyggelse, tätortsstudiernas intentioner, samt bäckar och vattendrag på

övriga Tjörn. De anser även att inom detaljplaneområden bör kommunen kunna upphäva

strandskydd och ge strandskyddsdispens för att underlätta byggande av bostäder.


38

Kommentar: Synpunkten beaktas. Texten i handlingen angående strandskydd kommer att

redigeras innan utställning.

Verksamhetsområden

De skriver att i förslaget anges områdena i och kring Svanvik och Wallhamn. De menar att

hänsyn måste tas till Wallhamns framtida utveckling varför mark måste reserveras för

kommande behov i området och att ytterligare verksamhetsområden/industriområden krävs

vilka skulle kunna vara i Skärhamnsområdet och/eller Ängholmen som de skriver förekommit

i tidigare diskussioner.

Kommentar: Synpunkten beaktas. Texten i handlingen angående näringslivet kommer att

kompletteras under strategi 3 - Det goda livet, till utställning av handlingarna.

Samhällsområden

De skriver att i budgetdokument för 2011 nämns två nya planområden. De anser att båda

dessa områden måste få ökad tyngd i dokumentet. De anser även att Kållekärrsområdet är

alldeles för lite belyst i förslaget utom när det gäller restriktioner varför det är viktigt att en

tätortsstudie genomförs även avseende detta område i enlighet med samrådshandlingen.

Kommentar: Synpunkter beaktas. Text i handlingen har lagts till under rubrik Tjörns

struktur 2050 angående inriktningen i budgetdokumentet från 2011. Tätortsstudie för

Kållekärr är ett av följduppdragen till ÖP 2012.

De tycker att det är samhällsekonomiskt klokt att förtäta befintliga tätorter och att skapa nya

bostadsområden i anslutning till befintlig infrastruktur. De anser att det är rimligt att tillåta

utveckling av mindre orter även om detta då bör ske med viss försiktighet. De tycker att det är

önskvärt att kommunen underlättar för de som vill bosätta sig permanent på Tjörn genom att

ändra befintliga detaljplaner för fritidshusområden som uppfyller kriterier enligt ovan.

Kommentar: Synpunkter beaktas. Ett program för revidering av inaktuella fritidshusplaner

är ett av ÖP2012:s följduppdrag.

Friluftsområde

De påpekar att även om det i förslaget redovisas områden för friluftsliv redovisas inga förslag

till ridvägar trots att Tjörn är en av Sveriges häst tätaste kommuner. De skriver att det måste

framgå i översiktsplanen.

Skriver även att en framtida bransch inom turismen är cykelturism och att visioner inom detta

område som t.ex. ”Tjörn runt på cykel” saknas.

Kommentar: Synpunkter beaktas. Text kring ridvägar och gång- cykelvägar kompletteras.

Kartor

De skriver i sitt yttrande att sammantaget är det en mycket begränsad del av kommunens yta

som enligt samrådshandlingen inte har någon form av restriktion. Den bifogade plankartan

innehåller i sin nuvarande form för mycket information för att vara överskådlig enligt

majoriteten. De tycker det vore önskvärt om den kan delas upp i två delar, en karta för

miljöbalksrestriktioner och en för kommunala restriktioner.

Kommentar: Synpunkten beaktas. Till utställning av översiktsplanen kommer

markanvändningskartan ses över i syfte att göra den tydligare.


39

Majoriteten tycker att strukturbilden är bra men att område fyra bör justeras utifrån fler

alternativ för framtida tunnelförbindelse och då mellan norr om Rönnäng till Kungälvs

kommun, Instön eller Tjuvkil. De skriver att område två (långsiktig tätortsutveckling) kan

därmed få en större utsträckning söderut mot Mölnebo/Kuballe. De skriver att reservation av

mark även bör göras för framtida förbindelse från tunnelmynningen norrut till Orust.

Kommentar: Dessa frågor kan hanteras i en ny tätortsstudie. Ett annat alternativ är att göra

en fördjupad översiktsplan vilken på så sätt får en Översiktsplanstatus.

Sammanställning av synpunkter i yttrande från Socialdemokraterna och

miljöpartiet

De skriver i sitt yttrande att de anser att:Övergripande synpunkter

Mandatperioder bör användas i kommande översiktsplanearbetet och att referensgrupp

antingen kan vara en politisk styrgrupp eller samhällsbyggnadsnämndens och

kommunstyrelsens presidium.

Planen är sparsmakad avseende viljeinriktningar, analys, de stora dragen och det

längre perspektivet bortom 2025. Anser att planen skulle tjäna på att vara mer koncis.

Kommentar: Synpunkter noteras.


Planen saknar diskussion kring alternativen till att kommunen växer med tyngdpunkt

på sydvästra sidan.

Kommentar: Synpunkten beaktas. Konsekvensbeskrivningen del 3, kommer att omarbetas i

sin helhet och där kommer ett alternativt scenario till planförslaget att konsekvensbeskrivas.

Övriga synpunkter


Fastställande av strategier och strukturbild

Angående Tjörns roll i regionen är det av stor vikt att kommunen kan profilera sig

som en fullvärdig “året runt kommun” i GR.

Kommentar: I planhandlingen finns ett tydligt ställningstagande i denna fråga.


Kollektivtrafiken i “randkommuner” som Tjörn måste bättre effektivare integreras och

synkroniseras med storstadsområdets kollektivtrafik. Trafikknutpunkter och

hållplatser där man gör byten blir viktigare.

Kommentar: Synpunkten beaktas. Strategin för kollektivtrafiken kommer att kompletteras till

utställning av handlingarna.


Det är av stor vikt att intentionen i planen: att bebyggelseutvecklingen sker med stor

varsamhet tas på stort alvar, med anledning av kommunens stora natur- och

kulturmiljövärden.


40

Kommentar: Synpunkten beaktas.


Områden för bevarande pekas ut för att strandskyddet ska säkerställas i dessa

områden. Efterfrågar diskussion om vilka områden som kan bli aktuella för

upphävande av strandskydd och konsekvenser av detta för det framtida Tjörn.

Kommentar: Texten i handlingen angående strandskydd kommer att redigeras innan

utställning. De områden i tätortsstudierna som föreslår exploatering inom strandskyddat

område kommer att skrivas in i del 1 under kapitel ”Mark och vatten användning”.


Fritidshusen

Text bör redigeras angående fritidshus och permanentning av fritidsboende. Anser att

fritidshusen ska ses som resurs över hela Tjörn. Menar även att permanentning av

fritidshus över hela kommunen är positiv.

Kommentar: Permanentning av fritidshus inom Tjörns Kommun ses som positivt till stor del

men inom vissa delar av kommunen kan permanentning medföra negativa miljömässiga

konsekvenser och en kommunalekonomisk belastning genom ökade kostnader för exempelvis

skolskjutsar, sophämtning, hemtjänst, hemsjukvård och färdtjänst. Beroende av detta står det

fortsatt i översiktsplanen att permanentning av fritidshus inte ska underlättas om det medför

olämpliga kommunalekonomiska kostnader. Program för revidering av inaktuella

fritidshusplaner ska upprättas.

Verksamhetsområden

Kommunen inte får smalna av till att bara lägga fokus på Svanvik -

Wallhamnsområdet som utvecklingsområden för verksamheter, andra områdens

möjligheter till att utvecklas bör också beaktas.
Kommunen ska erbjuda verksamhetsområden för ökad flexibilitet till tjänsteföretag

som kan etablera hela eller delar av sin verksamhet i kommunen. Menar att det ger

arbetstillfällen men inte ökar trafikintensiteten markant i kommunen.

Den elektroniska revolutionen gynnar en kommun av Tjörns storlek, förutsatt att

kommunen har tillräckligt väl utbyggd standard.

Flexibiliteten måste vara stor för nya influenser som kan skapa nya arbetstillfällen.

Kommentar: Synpunkten beaktas. Texten i handlingen angående näringslivet kommer att

kompletteras under strategi 3 - Det goda livet, till utställning av handlingarna. Ett av

följduppdragen till översiktsplanen är även att kommunen ska ta fram ett nytt

näringslivsprogram som ska utgå från Tjörns specifika förutsättningar.


Fisket

Möjligheterna för fortsatt fiske i närområdet är av central betydelse för Tjörn. Det

ställer bla krav på eftertanke om hur vi kan skydda föryngringsområden inte minst

genom att minska övergödningen från åar och bäckar som rinner ut i havet.

Kommentar: Synpunkten beaktas. Del 2 kompletteras med ytterligare text angående vad

kommunen gör för att förbättra vattenkvaliten i havet.


41


Naturligt vore att begränsa fisket i Hakefjorden genom selektivare och mer begränsat

storskaligt fiske. Förslaget beskriver Hakefjorden som ett viktigt lekområde för torsk,

då bör även adekvat skydd av området bli en konsekvens.

Kommentar: Synpunkten noteras.


Jordbruket

Skötselplaner och välvillig stöttning från kommunen kan inte nog förtydligas då

charmen med Tjörn och dess kulturvärden, är just så som beskrivs i planen, det öppna

hagmarkerna och strandängarna och de är idag starkt hotade.

Kommentar: Synpunkten beaktas. Uppföljning och uppdatering av åtgärdsprogram till

kommunens Naturvårdsprogram är en verksamhetsfråga som tydliggörs i handlingen genom

att ansvarfördelningen för olika frågor lyfts upp i ett särskilt genomförandeschema .


De gamla kulturhistoriska ridvägarna bör noga utmärkas, hästens betydelse för

kommunens identitet stärker naturupplevelsen samt skyddet av det öppna landskapet.

Kommentar: Synpunkten beaktas. Planhandlingarna kompletteras till utställning med

ytterligare text angående ridvägar. En ny ridväg kommer även föreslås på kartan Friluftsliv i

del 2. Kartläggning samt utbyggnad av ridvägar är även ett följduppdrag till översiktsplanen.Utbildning

Behovet av ändamålsenliga skollokaler är av vikt för att goda resultat ska uppnås.

Kommunen inte får förlora sin gymnasieskolan, fasta lokaler för UCT är därmed ett

krav i planeringen

Kommentar: Synpunkten noteras. Kommunen arbetar med planering av lokaler i sin

Lokalförsörjningsplan. Att kontinuerligt prognosarbete och uppföljning av denna plan sker är

ett följduppdrag till översiktsplanen.


Resor och kommunikationer

Det är av avgörande betydelse för Norra Tjörn att en ny väg planeras från Häller

rondellen till Kyrkesund med sammanhängande gång- och cykelväg. De menar att det

finns stor potential i permanentning av fritidshusområdena här och att vägen är en

förutsättning för Norra Tjörns möjligheter till fortlevnad som ett året-runt-samhälle,

med “skolan mitt i byn”.

Kommentar: Synpunkten angående behovet av gång- och cykelväg beaktas. Kartan

kommunikationer kompletteras med en prioriterad utbyggnad av gång och cykelväg längs

med väg 731. Översiktsplanens strukturbild visar, gällande kommunikation, endast på en

övergripande struktur för kollektivtrafik. Strukturbilden säger inget om vägarnas standard

inom kommunen.


Riksväg 160 genomfart över Stenungsön och passage över bron bör belysas genom ett

alternativ där kollektivtrafiken är en bas för pendling och konflikterna med övrig trafik

minskas.


42

Kommentar: Synpunkten beaktas. Detta är en av huvudstrategierna i översiktsplanen och

texterna kommer att tydliggöras i Strategi 3 - Det goda livet.Det är ett bra samarbetet med grannkommunerna angående framtida trafik och

”Resecentrum” i Stenungsund. De förordar placering av detta söder om samhället, det

s.k. Nösnäsalternativet.

Det måste analyseras och konsekvensbeskrivas vilka övriga åtgärder som kan

underlätta och minska trycket på Tjörn bron.

Kommentar: Synpunkten beaktas. Till utställning av planen kommer strategierna kring resor

och kommunikationer att kompletteras. Konsekvensbeskrivningen del 3 kommer även att

omarbetas.


Det är av stor vikt att Orust och Tjörns gemensamma planer för gång- och cykelväg

utefter väg 160 kan realiseras.

Kommentar: Synpunkten beaktas. Till utställning av planen kommer vägen markeras som

prioriterad ur utbyggnadssynpunkt i kartan Kommunikationer i del 2.


Handlingen bör kompletteras med en konsekvensbeskrivning av genomfartstrafiken i

Skärhamn.

Kommentar: Synpunkten noteras. I samband med framtagande av detaljplan i Skärhamn

pågår utredning av trafikproblematiken i Skärhamn. En separat GC-väg är dock ett viktigt

mål att arbeta mot och detta arbetet är påbörjat.

Turism

Den Gyllene Triangel” när det gäller kulturturism, Akvarellmuséet — Pilane —

Sundsby, har bristfälliga P-lösningar och saknar helt kollektivtrafikförsörjning. Det är

inte godtagbart för en hållbar kommun, inte i linje med K2o2o eller rättvis för de som

inte har möjlighet att ta sig med egen bil.


Kollektivtrafiken även bör försörja kulturhistoriks platser längs huvudstråket som

Säbygården, Bräcke hembygdsmuseum, Klädesholmen som gammalt

municipalsamhälle.

Kommentar: Synpunkten beaktas. Till utställning av planen kommer strategierna kring resor

och kommunikationer att justeras och kompletteras.


Färjetrafik

En trafikkonsekvensanalys som beskriver framtida planer för öarna Dyrön, Åstol samt

Tjörnekalvs är avgörande deras utveckling för helårsboende. De anser att “Hela Tjörn

ska Leva” och av det följer all öarna ska ges utvecklingsmöjligheter och värnas utifrån

sitt mycket höga besöks-, båtlivs-, rekreations- och kulturhistoriska värde för hela

kommunen.

Kommentar: Synpunkten beaktas. Ett av följd uppdragen till översiktsplanen är framtagande

av en kommunövergripande transportstrategi där även färjetrafiken kommer att ingå. Ett

översiktligt program kommer även utarbetas för Dyrön, med förutsättningar för utbyggnation.


43


En långsiktigt hållbar lösning för färjeläget för linje 361 mellan öarna och Rönnäng

ska planeras för och att det utsatta Kalvesund är ett ohållbart riskmoment som bör

undvikas. De anser att om man löser man problemen med Rönnäng som fast

resecentrum för färjetrafiken kan man frigöra ett mycket intressant näringslivsområde.

Rönnängs Brygga skulle kunna bli ett attraktivt område för boende och attraktiva

verksamheter på hela sydvästra Tjörn.

Kommentar: Synpunkten noteras. En utredning angående nytt färjeläge håller på att tas

fram och hur fortsatt arbete ska ske ska sedan politiskt beslutas. Ett eventuellt nytt färjeläge

kan beroende på läge, kräva att en ny tätortsstudie eller fördjupadöversiktsplan upprättas, se

text under rubrik ”Ändringar i tätortsstudie” i del 1.


Väg 169 rustas upp mellan Rönnängs Gård och Kuballe och den skarpa kurvan

före/efter Rönnängs Gård rätas ut för att detaljplaneläggning ska kunna ske mellan

Bäckevik — Mölnebo — Kuballe.

Kommentar: Synpunkten noteras.


De automatiserade färjorna som finns i bl.a. Strömstad och mellan nord och syd

Koster skulle passa för Tjörnekalv samt Härön.

Kommentar: Synpunkten noteras.
Ny fast förbindelse

Utformning, sträckning och samarbete med andra kommuner måste ges stor betydelse

vid prövningen av fast förbindelse. De menar att varken Orust eller Kungälv

tydliggjort dessa idéer i sina nyligen framtagna översiktsplaner och att det är av stor

vikt att kommunen kommunicerar sina visioner med grannkommunerna.

En naturlig sträckning och utformning av förbindelsen kunde (borde) vara spårbunden.

Sträckningen kunde t ex vara följande: Göteborgs Central, västra Kungälv t ex Kärna.,

västra Tjörn, t ex Siröd, västra Orust, t ex Rålanda, slutstartstation Lysekil. Med denna

sträckning och utformning skulle den bli en avlastning att räkna med för både E6 och

Tjörnbroarnas fordonsberoende trafik.

En konsekvensanalys bör tillföras angående om planens infrastrukturlösning är fullgod

för att täcka ökad pendling, ökad besöks- och handelstrafik samt trafik till de förtätade

samhällena och ändrade trafikflöden. De menar att mer kraft bör läggas på analys och

prognos.

Kommentar: Se kommentarer angående fastförbindelse till Trafikverket under

Mellankommunala och regionala frågor.


Det även är av stor vikt att planering av gång och cykelvägar konsekvensbeskrivs

utifrån de olika tätorternas utbyggnadsplaner.

Kommentar: Synpunkter beaktas. Att upprätta en transportstrategi för kommunen är ett av

följduppdragen till ÖP2012. Där kommer det vara lämpligt att konsekvensbeskriva

utbyggnation av gång och cykelvägar.


44


Det är av mycket stor vikt att GC-väg från Bäckevik till Kuballe färdigställs, att GCväg

från Aröd till Vallhamn, väg 169, färdigställs samt GC-väg mellan broarna längs

väg 160 färdigställs.

Kommentar: Synpunkter beaktas. Prioriterade cykelvägar kommer att ses över och läggas in

i kartan kommunikationer i del 2.Det goda livet

Strategin för Det Goda Livet och beskrivningen av Tjörns behov är mycket bra.

Nya bostäder

Den nuvarande nybyggnationen av utomplansbebyggelse måste begränsas då

kommunen har ett stort ansvar i bevarandet av kulturlandskapet för kommande

generationer.

Kommentar: Synpunkter beaktas. En av huvudstrategierna i ÖP2012 är att koncentrera den

fortsatta exploateringen inom kommunen till de större tätorterna längsmed huvudstråket.


Områdets hela behov ska tillgodoses i planeringen vid detaljplaneläggning, exempel

att rätt barnomsorgs lokaler finns med från början av ett områdes planering.

Kommentar: Synpunkter beaktas. Detta är en av anledningarna till att översiktsplanen har

som strategi att koncentrera den tillkommande exploateringen till befintliga tätorter, längs

med huvudstråket, då det i stor utsträckning redan finns lokaler i dessa och att det är lättare

med samverkansvinster inom organisationer då verksamheterna är samlade till ett färre antal

platser. En lokalförsörjningsplan har vidare upprättats för att hantera denna fråga.


Anser att en förutsättning vid prioritering av detaljplan borde vara att minst en

tredjedel av bostäderna ska vara hyresrätter.

Kommentar: Synpunkter noteras. Upplåtelseform regleras inte genom detaljplaner, men kan

regleras tex. vid markanvisning av kommunal mark.


Småbåtshamn

Skärhamn inte bör bli för starkt dominerad av småbåtshamn. Skärhamn som samhälle

måste för sin profil kunna vårda sin särart som en av de största svenska

handelshamnarna historiskt. Det måste finnas plats för skutträffar och liknande

kulturarrangemang samt en öppen vattenspegel även i en framtid.

Kommentar: Synpunkter beaktas. Efterfrågan av båtplatser är stor i kommunen dock måste

intresset av hamnen beaktas. Ett av målen i strategierna för Skärhamns tätort är att lyfta fram

och förstärka ortens identitet.


Kulturminnesvårdprogrammet

Skrivningen om Tjörns mål med naturvårdsprogrammet och revideringen av

kulturminnesvårdsprogrammet är mycket bra.


45Det robusta samhället

Det finns ett antal ytterligare förbättringsområden som kommunen måste prioritera i

kommande riskanalys för att trygga den fjärde strategin. Att medborgarna upplever

och känner trygghet i vardagslivet är en grundbult för “Det Goda Tjörn”. De menar

att konsekvensanalyser samt förslag på strategier bör ingå i materialet som studerar

störning av större format i kommunen.

Verksamhetsområdena Wallhamn och Svanviks riskanalyser bör bifogas till

utställning.

Kommentar: Synpunkter noteras. Som underlagsrapport till dessa frågor i översiktsplanen

finns handlingen Säker och trygg kommun.


Nybyggnadsplanerna i Skärhamns samhälle är på ett område som kan översvämmas,

om området exploateras bör det ske först efter en grundlig analys. Den s k “plushöjd”

som föreslås är av vikt att den fastslås, vårt juridiska ansvar kan inte lämnas över till

kommande generationer.

Kommentar: Synpunkter beaktas. Nya riktlinjer har kommit från Länsstyrelsen under 2011 i

rapporten Stigande vatten. Information från denna kommer att inarbetas i del 2. Till

utställning kommer även kartor tas fram som visar på översvämningskänsliga områden och

hur de påverkas. Skärhamns tätort kommer att illustreras genom en sådan karta.


Det till översiktsplanen bör fogas en reviderad heltäckande VA-plan med en tydlig

konsekvensanalys för de alternativ som är aktuella, eget/egna reningsverk,

överföringsledningar till andra kommuner etc.

Kommentar: Synpunkter noteras. Gällande VA- plan kommer att uppdateras.


Det är positivt att tankar på kommande IT-utbyggnad är av strategisk betydelse för

konkurrenskraft för näringslivet och kommunens förmåga att attrahera nya

medborgare och verksamheter. Tydligare strategi efterfrågas.

Kommentar: Synpunkter beaktas. Under kapitlet kommunikationer kompletteras texten i del

2. Texten i del 1 under rubriken ”Ett aktivt näringsliv” kompletteras även.


Strukturbilden

Texten till strukturbilden ska förändras på flera sätt och 727 markeras om till

huvudstråk.

Kommentar: Synpunkter noteras.


Det är bra att de fyra tätortsstudierna är basen i planen men att förändringar i dem är

möjligt. Menar att Tätortsstudien för Rönnäng- Klädesholmen- Bleket bör uppdateras i

enlighet med färjeutredningen. Menar även att tätortsstudien kan kompletteras med

utveckling av Rönnäng — Bleket och att det kan med fördel byggas flerbostadshus

mellan dessa samhällen.

Kommentar: Beskrivande text angående hur ändringar i tätortsstudierna går till,

kompletteras med under kapitel 4 i del 1.


46

Miljöprofil

Strategier som förtätning och extra fokus på energieffektivt byggande som förs fram i

miljökonsekvensbeskrivningen utgör klok planering och kan med fördel föras in i

planen som att tillexempel nolltaxera alla bygglovsansökningar som är s.k.

“Passivhus”.

Analys saknas över möjligheten att utveckla det goda exemplet Kållekärrs närvärme

till att vara ett alternativ i nya detaljplaner, eller komplettera gamla samhällen med.

Saknas gör en uppdaterad Klimat och Energiplan, den bör bifogas utställningen.

Till utställning bör kompletteras med analys de övriga förnyelsebara alternativ som är

möjliga, vågkraft, solenergi mm.

Kommentar: Synpunkten beaktas. En energibruksplan ska upprättas som ett tematiskt tillägg

till ÖP2012. Där kommer dessa frågor hanteras.


Ordet “Bör” ska bytas ut mot “Ska” i avsnittet om Radon. Detta gäller även avsnittet

om brunnar.

Kommentar: Synpunkten noteras. Stycket omarbetas. Gällande brunnar är de enskilda och

man kan därför inte sätta krav på den delen.

De vill även göra följande tillägg kring bebyggelse och det varierande boendet, som beskrivs i

handlingen:
Att utan en kraftig satsning på hyresrätter till rimliga priser riskerar kommunen att

många inte kan bo kvar i kommunen utan tvingas flytta till grannkommuner eller inte

har möjlighet att flytta till kommunen.

Att det idag saknas boenden för dem som har svårt att klara skötsel av stora egna hem.

Att det måste synas att 75 procent av alla hushåll består av tre personer eller färre i

Sverige, samt att det ges stor hänsyn till det i den översiktliga kommunala

planeringen.

Kommentar: Synpunkten beaktas. Dessa frågor är några av översiktsplanens huvudfrågor.

Behovet av hyresrätter har även blivit mycket tydligt under dialogarbetet under samrådet av

ÖP2012. Följduppdrag till planen är att upprätta ett bostadsförsörjnings program och att

tydliggöra ägardirektiven till TBAB och till dessa uppdrag ligger översiktsplanen som grund.

Dessa båda följduppdrag är av stor vikt för att få rätt inriktning på byggandet i kommunen.

Sammanställning av synpunkter i yttrande från Kommunalt Alternativ

De skriver i sitt yttrande att de anser att:


Tjörns kommun är en plats med stort naturvärden, vilket innebär att man skall vara

mycket aktsam om naturen.


47

Kommentar: Synpunkten beaktas. Uppföljning och uppdatering av åtgärdsprogram till

kommunens Naturvårdsprogram är en verksamhetsfråga som tydliggörs i handlingen genom

ansvarfördelningen. Strukturbilden i ÖP2012 har även i syfte att tydliggöra både områden för

bevarande och område för byggnation, då ett av de största hoten för naturvärdena är en

obetänksam spridd exploatering.


Säkra cykelbanor bör prioriteras och i synnerhet längst väg 169, vilken då kan länka

ihop Rönnäng med Stenungsund, på ett optimalt sätt.

Kommentar: Synpunkten beaktas. Till utställning av handlingen kommer

Kommunikationskartan i del 2 kompletteras med gång och cykelvägar som är prioriterad för

utbyggnad.


Byggnationen utav nya bostäder bör i huvudsak utgöra förtätning eller utbyggnad av

idag befintliga tätorter. Utomplansbyggnation bör endast ske då synnerliga skäl

föreligger. En rimlig nivå på byggnationer utomplans, borde vara ca 20 bostäder per

år.

Kommentar: Synpunkter beaktas. En av huvudstrategierna i ÖP2012 är att koncentrera den

fortsatta exploateringen inom kommunen till de större tätorterna längsmed huvudstråket.


En översiktsplan, enligt Länsstyrelsens påpekande, bör inte vara på mer än 2-3 sidor,

då det är ämnat att vara ett lättöverblickbart dokument.

Kommentar: Synpunkter noteras. Länsstyrelsen syftade då till en förkortning av

översiktsplanen med underlagsrapporter. Till utställning kommer dubbelskrivningar justeras

bort. Vissa delar kommer även att lyftas ur översiktsplanen och istället ingå i det

bostadsförsörjningsprogram som ska upprättas.

Sammanställning av synpunkter i yttrande från Tjörns naturskyddsförening

Övergripande synpunkter från Tjörns naturskyddsförening:

Föreningen tycker att dokumentet är svårt att överblicka. De tycker att det är svårt att

se vilka delar som ska tillmätas större vikt.

Kommentar: Synpunkten noteras.


Plankartan har inte tillräcklig ”upplösning”.

Kommentar: Synpunkten beaktas. Markanvändningskartan kommer att ses över till

utställning av handlingen.


De olika planerna och programmen är inte samordnade. Tätortsstudierna för

Höviksnäs och Skärhamn är ej med verkligheten överensstämmande. Om en ÖP ska

vara långsiktig och strategisk måste äldre tätortsstudier kunna förändras i enlighet med

nya insikter.


48

Kommentar: Synpunkten beaktas. Till utställning kommer beskrivande text angående hur

ändringar i tätortsstudierna går till, kompletteras med under kapitel 4 i del 1. Det kommer

även här tydliggöras var det finns konflikter mellan de framtagna tätortsstudierna och det

naturvårdsprogram som tillkommit efter studierna gjorts.


Handlingen gör inte tydliga avvägningar mellan motstående intressen.

Kommentar: Synpunkten noteras.

Naturskyddsföreningens förslag på justeringar i handlingen:

Utformning av konsekvensanalys bör ske genom strategisk miljöbedömning enligt

naturvårdverkets allmänna råd och de ekonomiska och sociala analyserna bör även

skärpas. Fler alternativ bör utformas för att en seriös konsekvensanalys ska kunna

upprättas.

Kommentar: Synpunkten beaktas. Konsekvensbeskrivningen del 3, kommer att omarbetas i

sin helhet och där kommer ett alternativt scenario till planförslaget att konsekvensbeskrivas.


Ge resurser till att förverkliga naturvårdsprogrammet.

Kommentar: Synpunkten beaktas. Uppföljning och uppdatering av åtgärdsprogram till

kommunens Naturvårdsprogram är en verksamhetsfråga som tydliggörs i handlingen genom

ansvarfördelningen.Acceptera att näringslivet förblir småskaligt och turismen är stor under sommaren.

Skapa strukturer som underlättar för detta. Verka politiskt för att sommargästerna ska

bidra ekonomiskt till sommarkommunen. Undersök ytterligare samarbeten med

grannkommuner för ytterligare ekonomisk hållbarhet.

Undersök utvecklingen av nordvästra Tjörn. Utveckla besöksnäringen varsamt. Bevara

alla relativt orörda stränder, klassade som klass 1.

Kommentar: Ett följduppdrag till ÖP2012 är framtagandet av ett näringslivsprogram som

utgår från Tjörns förutsättningar. Texten i översiktsplanen under rubriken Ett aktivt

näringsliv kommer även justeras och kompletteras.


Utveckla fler förslag beträffande transportinfrastrukturen.

Kommentar: Synpunkten beaktas. Upprättande av en kommunövergripande transportstrategi

är ett följduppdrag till översiktsplanen.


Verka för matarbussar främst på nordöstra delen av ön.

Kommentar: Synpunkten beaktas. Behovet av bättre och flexiblare kollektivtrafik har blivit

tydligt under dialogarbetet. Till utställning av handlingen kommer texten i del 1 under

rubriken Resor och kommunikationer att kompletteras.


Kommunen bör endast uppdatera enstaka detaljplaner, inte som föreslaget ta ett antal i

klump.


49

Kommentar: Synpunkten noteras. De planer som översiktsplanen föreslår ska hanteras i

grupp är de inaktuella detaljplanerna för fritidsbebyggelse. Det finns ett stort behov av att

uppdatera dessa planer för att de gamla tätorterna och fritidsområdena ska kunna utvecklas i

linje med kommunens övergripande mål. Ett program för revidering av inaktuella

fritidshusplaner kommer att upprättas.


Utarbeta nytt kapitel 5, regler och rekommendationer, så att det kan bli ett stöd för

tjänstemän. Även skärpa avsnittet med rekommendationerna.

Kommentar: Synpunkten beaktas. Avsnittet kommer att ses över i sin helhet.

Yttrande från medborgare och föreningar, uppdelade efter

tema.

Allmänna yttranden över handlingen - Yttrande från medborgare nr: 61, 41, 43,

46, 51 och 62

Yttrande nr 41 anser att Översiktsplanen inte är väl genomarbetad. Menar att handlingen inte

möter de behov, krav och önskningar som invånarna faktiskt har och därför riskerar att bli

överklagad.

Kommentar: Synpunkten noteras.

Yttrande nr 43 anser inte att arbetet med Översiktsplanen nått ut till den vanliga medborgaren.

Menar att det bara är de med ekonomiskt intressen i markområden och fastigheter som håller

sig informerade.

Kommentar: Under samrådet pågick ett brett dialogarbete genom ”öppet hus”,

rundabordssamtal vid samrådsmötena och workshops ute i fem av kommunens skolor.

Information sändes även ut till alla hushåll genom skriften Vi på Tjörn.

Yttrande nr 61 anser att Tjörn snabbt kommer förlora sin attraktionskraft om kommunen ska

följa den expansion som GR:s strukturbild visar på. Anser att Översiktsplanen bortser från

vad Tjörnborna själva vill ha för att bo och verka inom kommunen. Undrar om det är

nödvändigt för Tjörn att gå ur GR samarbetet för att rädda sin ”själ”. Ifrågasätter den

samhällsekonomiska nyttan med en stark befolkningstillväxt- då de inflyttade personerna inte

bara betalar skatt utan också även ställer krav på samhällsservice.

Kommentar: Genom dialog arbetet under samrådet av översiktsplanen var det ett mål att

fånga upp vad kommunens medborgare anser vara det som kännetecknar Tjörn mest. Utifrån

detta arbete kommer ”medborgarnas strategier” att formuleras och komplettera de strategier

som samrådsförslaget grundades på. Tanken med GR samarbetet är att alla kommuner ska

stärka sina unika värden för att gemensamt bli en mer hållbar region. En balanserad

befolkningstillväxt är det bästa för en kommun då det med en för hastig byggnation av

bostäder är risk att planeringen och byggnationen av annan samhällsservice inte hinner med.

I det bostadsförsörjningsprogram, som är ett följduppdrag till översiktsplanen, kommer

bebyggelsens omfattning, inriktning och lokalisering tydligare att studeras.

Yttrande nr 51 menar att det inte var många år sedan en översiktsplan gjordes i kommunen

och undrar varför man inte kan göra en mer hållbar som inte med kort tids mellanrum måste


50

göras om för stora kostnader. Undrar hur man kan veta att turism, båtliv och behovet av nya

fastigheter kommer att öka. Menar även att det sagts att Tjörn ska utvecklas på ”deras” villkor

och inte på politikernas, tjänstemännens, och Wallhamns villkor. Ifrågasätter även den

tillväxtideologi som uttrycks i frågan ”Hur vill du att Tjörn skall utvecklas”, undrar vem som

sagt att boende på Tjörn vill utveckla ön.

Kommentar: Enligt plan och bygglagen ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan.

Kommunfullmäktige ska minst en gång under mandattiden pröva om översiktsplanen är

aktuell i förhållande till de krav som ställs i plan och bygglagen. I det breda dialogarbete som

genomförts under samrådet blev det tydligt att mer än 60% av tjörnborna vill bli fler i

kommunen.

Yttrande nr 62 undrar över hur den insikt som beskrivs i handlingen om att området, som

deras jordbruksfastighet vid Svanvik bland annat tillhör, har ”sämre samhörighet med övriga

Tjörn”, kom till.

Kommentar: Denna skrivelse handlar om att många boende i Myggenäs och Höviksnäs

arbetspendlar till andra kommuner och då orterna är belägna närmare fastlandet finns ett

mindre beroende, utifrån vissa aspekter, än av andra delar av kommunen. Texten kommer att

omarbetas till utställning.

Allmänna yttranden över handlingen – Yttranden från Häröns Intresseförening

och från företaget Västkustens Markförädling AB, Kaprifolberget AB, Kungälv

Häröns Intresseförening saknar en tydligare visionär tanke i dokumentet då den ska vara

aktuellt till 2025 och vissa delar till 2050. Anser att ett scenariotänk kring hur det är att leva i

Sverige 2050. Anser även att det behövs en tydlig vision och strategi angående hur

kommunen säkerställer att unga vuxna återvänder till kommunen med sin nyvunna utbildning,

kunskap och kompetens när utbildningsåren är till ända.

Kommentar: Konsekvensbeskrivningen del 3, kommer att omarbetas i sin helhet och där

kommer ett alternativt scenario till planförslaget att konsekvensbeskrivas. Angående unga

vuxnas möjlighet att flytta till kommunen är ett av de övergripande målen i Översiktsplan

2012 att öka inflyttningen och möjligheten för medborgare att bo kvar i kommunen.

Strategierna kring bebyggelseutveckling kommer att konkretiseras i det

bostadsförsörjningsprogram som är ett följduppdrag till översiktsplanen. Texten angående

”Ett aktivt näringsliv” i del 1 kommer att kompletteras och upprättande av ett

näringslivsprogram är även det ett följduppdrag till översiktsplanen.

Västkustens Markförädling AB, Kaprifolberget AB ser de framtida inriktningarna som

redovisas i strukturbilden som välgrundade och realistiska- väl uppfyllande visionen ”Tjörnmöjligheternas

ö”

Kommunikation- Yttrande från medborgare nr: 63 och 60

Yttrande nr 63 önskar en ny gång/cykelbana från krysset Kroksdalsvägen, väg 723 och bort

till krysset mellan väg 723/721.


51

Yttrande nr 60 anser att en cykelväg från Rönnäng till Vallhamnskorset bör prioriteras och en

GC- väg under den kommande rondellen vid Vallhamnskorset. Anser även att GC- vägen

innan Tjörnbron bör prioriteras då man idag måste cykla till Myggenäs och tillbaka igen.

Kommentar: Kartan Kommunikationer i del 2 kommer att kompletteras med gång och

cykelvägar där utbyggnad är prioriterad.

Kommunikation - Yttrande från Västergårdshamns Samfällighetsförening,

Hövik- Berga Samfällighetsförening, Elin Sundbergs vänförening, Häröns

intresseförening, Åstols samhällsförening/ Åstols vägförening,

Fastighetsföreningen Björholmen Intresseförening, Stora Tjörnekalvs

intresseförening, Mjörns vägsamfällighet och företaget Åstol B&B

Västergårdshamns Samfällighetsförening undrar hur anpassning av huvudstråken kommer att

gå till då belastningen på dessa vägar kommer att öka? Undrar även om enskilt

huvudmannaskap det bästa sättet för underhåll av framtida vägnät?

Hövik- Berga Samfällighetsförening skriver i sitt yttrande att då Hakenäset är avsett för

långsiktig tätortsutveckling kommer belastningen på deras väg sannolikhet öka.

De vill ha möjlighet att påverka och diskutera planerade förändringar som berör denna väg,

såsom till exempel ändringar av anslutningen mellan denna och Höviksnäsvägen, liksom den

planerade vägen från allmänna Bergavägen till anslutningen av deras väg vid Krommeröd. De

vill också föra en diskussion, med kommunen och övriga intressenter, om ekonomisk

ersättning, slitage ersättning m.m., när trafikvolymerna på vägen ökar.

Kommentar: Synpunkter noteras. Strukturbilden behandlar inte frågan om vägstandard. Ett

av följduppdragen till översiktsplanen är upprättandet av en transportstrategi där frågor likt

dessa kan behandlas.

Elins Sundbergs vänförening är positiva till viljan i handlingen till att förbättra och utveckla

kollektivtrafiken även för de norra delarna av Tjörn.

Åstols samhällsförening/ Åstols vägförening anser att det finns starka motiv till färjeläget

placeras i Vättnesvik. Påpekar att tätortsstudien för Rönnäng – Bleket - Klädesholmen

stämmer dåligt med utredningsförslagen av färjeläge och vill att resultatet av utredningen ska

ingå i översiktsplanen. Angående säker och trygg kommun vill de lyfta fram en väl

fungerande färjeförbindelse. I avsnittet om parkeringsplatser i handlingen vill de att de

specifika parkeringsproblem som råder för öarna utan fast förbindelse tydliggörs och vill även

att det skall uttryckas en strävan efter att taxan för alla kollektiva transporter skall vara

gemensam.

Kommentar: Då utredningen angående nytt färjeläge i Rönnäng inte är antagen och är ett

underlag för ett kommande politiskt beslut, är det olämpligt att den inarbetas i

Översiktsplanen. Beskrivande text angående hur ändringar i tätortsstudierna går till,

kompletteras med under kapitel 4 i del 1. Angående parkering står det beskrivet om de

kommunikations behov som finns för boende på öarna utan fast förbindelse, under avsnittet

Kollektivtrafik och under rubrik ”Övriga Tjörn”, del 1.

Häröns intresseförening ser stora fördelar med en ny förbindelse över Hakefjorden bland

annat miljömässigt och förkortade restider och anser att konkret arbete med detta bör starta

omgående då stora infrastrukturella projekt tar många år att färdigställa. Om


52

pendeltågstrafiken byggs ut menar de även att miljömålet angående kollektivåkandet inom

regionen uppnås. Anser att konsekvens av att vägarna 727 och 731 inte pekas ut som

huvudstråk blir att Klövedal inte ges några utvecklingsmöjligheter. Verksamhetsutvecklingen

i området begränsas till viss del av vägstandarden och med status huvudstråk ökar

möjligheten till utveckling. Anser vidare att besöksfrekvensen till Pilane redan idag pekar på

problemet med en alltför låg vägstandard. Anser att väg 727 och 731 bör byggas ut med

kombinerad gång-, cykel- och ridväg och att det skulle medföra till högre trafiksäkerhet, en

förbättrad folkhälsa och lättare för icke bilburna personer att förflytta sig till bland annat

busshållplatser. Skriver att det idag knappt finns några vägrenar vilket innebär en stor risk för

alla trafikanter. Anser även att Utbyggnad av Wallhamnskorsningen bör skyndsamt påbörjas

då det idag är en av de mer osäkra trafikmässiga ställena då Klövedalsborna ska resa in mot

broarna. Anser att turtätheten på busslinjen 356 är för dålig då det inte går några förbindelser

från och till Klövedal och att detta medför att alla därav hänvisas till bilberoende. Skriver

vidare att om man ska kunna öka resandet med kollektivtrafik för Klövedalsborna måste detta

analyseras mer i detalj, för att kunna öka resandefrekvensen. Om kommunen menar allvar

med att kollektivresandet ska öka, kan inte cirka en fjärdedel av Tjörn undantas i planeringen.

Anser att en utbyggnad av pendelparkering bör ske i anslutning till framtida ny förbindelse

över Hakefjorden till fastlandet och att då ligger Kållekärrs pendelparkering för långt norrut,

för Klövedalsborna. Menar att en alternativ placering behöver tas fram. De skriver vidare att

färjeförbindelsen till Härön är en förutsättning för ett helårsboende på Härön och att det måste

finnas möjligheter att kunna delta i sociala sammanhang på kvällar och kan åka färja hem.

Skriver att kvällsförbindelserna är mycket sämre än för Tjörnekalv/Åstol Dyrön. Personalen

på färjan hanterar även distribution av post och tidningar. Här är ett utmärkt exempel på hur

en fungerande funktion finns, som möjliggör ett mått av närservice. Troligen kan detta

utvecklas ytterligare. Menar att alternativ placering av färjeläget bör ses över och att

markanvändning i Kyrkesund kan ske på ett bättre sätt så trafiken ner till bryggan och

färjeläget i den äldre delen av Kyrkesund påverkar Kyrkesundsborna negativt. Anser även att

det finns säkra parkeringsmöjligheter är en förutsättning för att bibehålla helårsboende på

Härön.

Kommentar: Synpunkten angående utbyggnad av fast förbindelse noteras. Synpunkten

angående pendeltågstrafik beaktas. Text under kapitel ”Resor och kommunikationer”

kompletteras till utställning. Kartan ”Kommunikationer” kommer även kompletteras med

förslag på pendelparkeringar. Angående att vägarna 727 och 731 inte pekas ut som

huvudstråk: strukturbilden handlar inte om vilken vägstandard de respektive vägarna ska ha

utan strategin syftar främst till att bemöta behovet av en effektivare och flexiblare

kollektivtrafik. Väg 731 kommer att markeras ut som prioriterad utbyggnad för gång och

cykelväg. Wallhamnskorsningen ska förbättras och detta beskrivs under rubrik ”Vägar och

parkeringsplatser” i Strategi 3, del 1. Synpunkter noteras angående färjeförbindelse och

översyn av ett alternativt färjeläge.

Fastighetsföreningen Björholmen Intresseförening tycker ambitionerna är för lågt hållna

angående cykelvägar. Vill särskilt påpeka nödvändigheten av cykelbanor på nordvästra Tjörn

och längs väg 730 till Björholmen.

Kommentar: Synpunkten noteras. Text angående Gång och cykelvägar kommer att

kompletteras med under kapitel ”Resor och kommunikationer” i del 1. Kartan

”Kommunikationer” kommer även kompletteras med förslag på prioriterade gång och

cykelvägar, väg 730 kommer dock inte bli en av de ut markerade.


53

Stora Tjörnekalvs intresseförening anser att texten på sidan 20 i del 2 angående

förutsättningar för att kunna bo på en ö stämmer och att de vid flertalet gånger påtalat brister i

kollektivtrafiken men att snarare en försämring skett. Anser sig även vara missgynnade

gällande kollektivtrafiken, anser turtätheten vara sämre än för andra ytteröar. Kostnaderna blir

även högre då ön inte har någon affär så man måste ta med sig dagligvaror på färjan och det

medför extra kostnad. Önskar att färjeläget flyttas till Stansvik.

Kommentar: Synpunkter noteras. ÖP2012 kommer inte att göra något ställningstagande till

färjelägets lokalisering i Rönnäng då en utredning om nytt färjeläge pågår.

I yttrande från Mjörns Vägsamfällighet hänvisar de till ÖP, del 1, sid 59; del 2, sid 23; del 3,

sid 13 och bilagan “Vindbruksplan” och vill kraftigt betona det olämpliga i att transportera

tunga vindkraftsdelar på MVS’s vägar som de menar är begränsade till både bredd och

bärighet.

Kommentar: Synpunkter noteras. Se ytterligare kommentar till Mjörns Vägsamfällighet i

Samrådsredogörelsen för Vindbruksplan.

I yttrandet från Åstol B&B står det att Tjörnbroarna lider av för hög trafikbelastning. De

menar att det inte är välfungerade system med all den tunga trafik som skall passera tunneln

på Stenungsön och där även trafiken får stängas av från och till med långa köer som följd.

Menar även att det är stora problem med trafikbelastningen över broarna under sommartid. De

skriver i sitt yttrande att enligt inriktningsmålen skall man utveckla relationen till och

samverkan med Göteborgsregionen samt utveckla näringslivet i kommunen och menar att det

kan sammanfattas i bilden på sidan 27, del 1 genom att färjan från öarna går till området

markerat på bilden och där den fortsatta förbindelsen går mot fastlandet ex.

Rörtången/Tjuvkil. Menar att kommunen bör arbeta för detta alternativ som säker

färjeförbindelse om kommunen vill vara säker och trygg som man skriver i handlingen. De

anser att nuvarande färjeförbindelse med färjeläge på Rönnängs brygga eller från

Stansviksområdet inte bör gå, då förbindelsen genom ”nålsögat” vid Rönnäng idag är

tveksamt och ur säkerhetsperspektiv förkastligt. Menar även att restiden måste kunna göras

kortare ifrån öarna och att bra logistik måste skapas. De menar att den logistik som är från

öarna idag inte fungerar då företag och privatperson får gå 1-2 km till parkerade fordon. De

menar att det inte finns något alternativ till färjeförbindelser frön öarna än den till.

Vättersvik/Båtviksområdet öster om Rönnäng och vidare till Göteborgsregionen och att

företagare behöver parkeringsplatser i anslutning till färja både för företagarna och för deras

kunder.

Kommentar: Synpunkter noteras rörande Tjörnbroarna och ny förbindelse. Angående nytt

färjeläge se kommentar till Stora Tjörnekalvs intresseförening. Angående p-platser, finns

förslag på möjliga parkeringsplatser i alla tre scenarier i utredningar om nytt färjeläge i

Rönnäng.

Jordbruksmark, verksamheter - Yttrande från medborgare nr: 62, 40, 58 och 59

Yttrande nr 62 anser att kommunen bör funder över vilken jordbruksmark som ska avsättas

till bebyggelse. De skriver att område vid väg 169 (Svanvik) inte ligger vid tätort och att det

enbart är där Översiktsplan 2012 föreslår att man ska ianspråkta jordbruksmark, lämpligheten

av detta ifrågasätts. Anser att hänsyn bör tas till befintliga småskaliga jordbruk för att

kommunens ambition att satsa på närodlat och småskaligt ska verka seriös, tycker att gränsen

i strukturbilden känns godtycklig mellan norra och mellersta/östra delen av Tjörn.


54

Kommentar: Ett följduppdrag till översiktsplanen är upprättande av ett program för

utveckling av området Wallhamn/ Svanvik. I programmet kommer det att göras en avvägning

mellan verksamheterna och jordbrukets behov.

Yttrande nr 40 anser att man bör satsa på småindustri som inte kräver så mycket transporter.

Kommentar: Texten i kapitel 3 under rubriken ”Ett aktivt näringsliv” kommer att

kompletteras till utställning.

Yttrande nr 58 och 59 skriver att utökning av hamn och industriverksamhet in i

Gunnebyviken inte bör ske.

Kommentar: Program för utveckling av Wallhamns industriområde är ett följduppdrag till

översiktsplanen.

Jordbruksmark, verksamheter - Yttrande från Häröns intresseförening och

företaget Swede Ship Marin AB

Häröns intresseförening skriver i sitt yttrande att det i översiktsplanen förutsätts att fiske,

jordbruk och sjöfart fortsatt är de stora huvudnäringarna och att utvecklingen som pågått

under längre period med övergång till det såkallade tjänstesamhället inte tas upp. Saknar även

diskussion kring hur teknikutvecklingen kommer möjliggöra distansarbete för framtida

tjörnbor. De menar att hur dagens ungdom hantera kommunikation med omvärlden har

påverkats kraftigt av teknikutvecklingen, och att de är de som kommer att vara de vuxna som

bor och verkar på Tjörn 2025. Vidare anser de att beredskap för den omvälvande utveckling

som digitaliseringen har på företagsamheten bör beskrivas i handlingen och planering för

utbyggnad av snabb och säker IT- infrastruktur för att möta detta behov. Även hur kommunen

ska vara i framkant gällande 24-timmarsmyndighet, e-handel, delaktighet i regionalt

samarbete med både utvecklingsfrågor och lösningar inom hälso- och sjukvård.

Kommentar: Synpunkten beaktas. Texten i kapitel 3 under rubriken ”Ett aktivt näringsliv”

kommer att kompletteras till utställning. Angående IT- infrastrukturens utbyggnad har ett

arbete genomförts i samarbete med grannkommunerna för att möjliggöra nästa steg i

bredbandsutvecklingen inom detta samarbete har även kommunens IT- infrastrukturplan

reviderats. Synpunkten noteras angående efterfrågan av beskrivning kring hur kommunen ska

vara i framkant gällande 24-timmarsmyndighet, e-handel, delaktighet i regionalt samarbete

med både utvecklingsfrågor och lösningar inom hälso- och sjukvård.

Swede Ship Marin AB anser att markområde vid Djupviks varv ska markeras annorlunda i

markanvändningskartan för att inte framtida förutsättningar för utvecklingen som

konkurrenskraftigt varv ska försämras.

Kommentar: Synpunkten noteras. Djupviksvarv ligger inom riksintresse för friluftsliv som är

en nationell restriktion. Det är inte säkert att riksintresse för friluftsliv står i konflikt med

utvecklingen av verksamheten.

Naturmiljö och friluftsliv - Yttrande från medborgare nr: 40, 46, 58 och 59

Yttrande nr 40 tycker att oexploaterade områden ska bevaras.

Yttrande nr 46 frågar om inte kommande släkten ska få möjligheten att uppleva genuin

opåverkad natur inom kommunen.


55

Kommentar: Strukturbilden i ÖP2012 har som syfte att tydliggöra både områden för

bevarande och område för byggnation, då ett av de största hoten för de opåverkade

områdena är obetänksam spridd exploatering.

Yttrande nr 58 och 59 anser att de allmänna intressen som finns i Gunnebyviken ska fortsatt

få finnas kvar och att det är av intresse för många, framförallt barnfamiljerna i Kållekärr, att

Gunnebyviken och Tången får vara kvar som bad och rekreationsområde.

Skriver att Gunneby badförening driver simskola där närmare 40 barn varje år får lära sig att

simma och livrädda.

Kommentar: Synpunkten noteras. Det har framkommit tydligt under samrådet av

Vindbruksplanen att området i Gunnebyviken används av många till närrekreation. Området

Vallhamn kommer beroende av detta att utgå som möjligt område för grupper av större

vindkraftverk. Dock är ett av följduppdragen till översiktsplanen att upprätta ett program för

utveckling av området Vallhamn.

Klimatfrågor - Yttrande från medborgare nr: 40, 46 och 60

Yttrande nr 46 föreslår att kommunen bygger upp infrastruktur för elbilar och också sadlar om

till elbilar i sin kommunala fordonspark. Menar att ett sådant beslut skulle ge många positiva

följdeffekter för miljön.

Kommentar: En energibruksplan kommer att tillkomma som följduppdrag till

översiktsplanen, där kan en frågan kring utbyggnad av stationer för elbilar bli aktuell.

Yttrande nr 40 anser att bostadsbebyggelse skall ligga på östra Tjörn, då pendlingsavståndet

blir kortare. Yttrande nr 60 menar att det står mycket i handlingen om att utveckla västra

sidan av kommunen och ifrågasätter lämpligheten av detta då denna sida är mest utsatt för

eventuella naturkatastrofer och klimatförändringar.

Kommentar: Planens strategi är att bebyggelseutvecklingen sker i de fem större tätorterna

längs huvudstråket. Nya riktlinjer från Länsstyrelsen har under 2011 kommit angående

klimatförändringar i rapporten Stigande vatten. Till utställning kommer kartor tas fram som

visar på översvämningskänsliga områden och hur de påverkas. Tätorterna på den västra

sidan kommer att illustreras genom sådana kartor. Konsekvensbeskrivningen del 3, kommer

att omarbetas i sin helhet och där kommer ett alternativt scenario till planförslaget att

konsekvensbeskrivas. Bebyggelseutvecklingen kommer i detta scenario ha sin tyngdpunkt på

nordöstra Tjörn.

Klimatfrågor - Yttrande från Södra Hakenäsets Naturvärnsförening

Södra Hakenäsets Naturvärnsförening anser att större vikt borde läggas på energisparande

åtgärder och småskalig solkraftsetablering i Översiktsplaneringen. Satsa på att bli den mest

energibesparande kommunen. Anser att kommunen bör engagera sig i att hitta de bästa lägena

i kommunen för att utvinna solenergi. Få Tjörn till att bli den första kommun där

nettodebitering av elenergi införts för samtliga fastighetsägare.

Kommentar: Synpunkten noteras. Ett energibruksplan tillkommer som följduppdrag till

utställningen av översiktsplanen, där kommer dessa frågor att hanteras.

Turism- Yttrande från medborgare nr: 62

Yttrande nr 62 undrar om det är bra att turisterna möts av fula industriområden vid Svanvik.


56

Kommentar: Ett följduppdrag till översiktsplanen är upprättande av ett program för

utveckling av området Wallhamn/ Svanvik. I programmet kommer det att göras en avvägning

mellan verksamheterna och jordbrukets behov.

Turism- Yttrande från Elins Sundbergs vänförening, Fastighetsföreningen

Björholmen Intresseförening och företagare: Åstol B&B och Lekanders Bär

och Boende

Elins Sundbergs vänförening tror starkt på andan i ÖP12 där tanken är att turismnäringen ska

ökas genom att framhäva det unika med Tjörn. Är positiva till fler cykelleder som kan utgå

från besöksmål och de anser att Tjörn är en ö med stark historia och att kommunens kultur

och identitet kan profileras ytterligare genom denna. ”Villa Solfrid” en plats med stark

historia och de tror att den skulle kunna utvecklas ytterligare och dra fler turister till ön.

Fastighetsföreningen Björholemen Intresseförening anser att handlingen framför en för

okritisk syn på besöksindustrin. Efterfrågar en ekonomisk analys av för och nackdelar av

besöksindustrin. Framförallt tycker de att planen bör indikera att i samband med

tillståndsgivningen ska en konsekvensanalys av påverkan på miljö, boende, verksamheter och

samhällsekonomi göras.

Yttrandet från Åstol B&B menar att överfarten till ön bör vara till rimlig kostnad för att få

ytterligare turister till Tjörn och om kommunen vill visa upp sina klassade områden i

fortsättningen för utomstående måste förutsättningar skapas för det

Lekanders bär och boende föreslår kommunen att införa ett "tjörnkort" liknande

Göteborgskortet med fri tillgång för en dag till kollektivtrafik, museum etc. Anser även att

kommunen bör satsa på att skapa fler barnaktiviteter, skriver att de får många besökare som

har svårt att underhålla barn på Tjörn under regniga dagar.

Kommentar: Synpunkter noteras. Text i Strategi 3- Det goda livet, kommer att kompletteras

med text angående hur det lokala näringslivet inom kommunen ska växa och även ett stycke

om en växande hållbar turism. Till utställning av handlingen tillkommer även mer

information i karta och text angående cykelleder. Ett näringslivsprogram som utgår från

kommunens särskilda förutsättningar ska även tas fram som ett följduppdrag till

översiktsplanen, där kommer dessa synpunkter vara värdefulla.

Delårsboende - Yttrande från Häröns intresseförening och

Fastighetsföreningen Björholmen Intresseförening

Häröns intresseförening skriver att indelning i helårsboende och fritidsboende bör ses över

inom den “politiska sfären” då trenden ökar med delårsboende både för distansarbetande

vuxna och nyblivna pensionärer. Menar att man politiskt bör verkar för att boende ska kunna

vara skrivna som delårsboende, då kan skatteintäkterna till kommunen öka. På Härön har man

sedan en tid myntat begreppet “ ökad övernattningsfrekvens” med syfte att öka antalet

personer som verkar på ön. Med Häröns låga befolkningsantal är varje individ viktig, och ett

ökande antal övernattningar ökar även det sociala samspelet på ön.

Kommentar: Synpunkter noteras.

Fastighetsföreningen Björholmens intresseförening vill att en analys av inverkan av

delårsboende och konkreta förslag på hur sådana ska främjas då det är exempelvis ur denna

kategori många helårsboende rekryteras.


57

Kommentar: En inriktning i ÖP2012 är att möjliggöra utbyggnad/permanentning av

fritidsbebyggelse. Permanentning av fritidshus ska dock inte underlättas om det medför

olämpliga kommunalekonomiska kostnader.

Privata intressen - yttrande från medborgare nr: 64 och 65

Yttrande nr 64 ifrågasätter klassificeringen R6 vid Toröd och menar att om klassificeringen

kvarstår kommer det finns krav på ersättning.

Yttrande nr 65 ifrågasätter klassificeringen R6 vid Toröd och varför det är bättre att

byggnader för friluftsbehov upprättas snarare är byggnader för boende? Anser att naturvärden

måste vägas mot andra intressen.

Kommentar: Synpunkter noteras. Klassificeringen R6 innebär kortfattat att området har

stora naturvärden och att detta har värderats lokalt eller nationellt. Området vid Toröd är

klassat som ett Riksintresse inom naturvård. Riksintresset ger ett skydd mot åtgärder som

påtagligt kan skada naturvärdet. Graden av skydd är reglerat i miljöbalken. Kommunen har

alltså inte mandat att påverka det skydd ett område med riksintresse innehar.

Bebyggelse- Yttrande från medborgare nr: 66, 40 och 46

Yttrande nr 66 anser att vi inte kan klassa bebyggelseområden – han anser att folk bosätter sig

var de vill ändå.

Kommentar: Synpunkter noteras.

Yttrande nr 40 anser att det är viktigt att vara varsam med att lägga bebyggelse på berg,

landskapets konturer bör bevaras från exploatering. Tycker kommunen ska planera för hus

som familjer har råd att bo i. Viktigt med översyn så kommunen inte planerar för mer

bebyggelse än vad som behövs. Menar att gröna kilar är viktiga i de tätbebyggda områdena.

Kommunen bör inte tillåta exploatering för fritidshusbebyggelse.

Kommentar: Synpunkter beaktas. Vid dialogarbetet under samrådet av översiktsplanen

framkom tydligt att det finns en stark önskan hos kommunens medborgare att landskapets

konturer ska bevaras, att inte berg ska sprängas bort vid exploatering och att det ska byggas

hus på Tjörn som vanliga familjer har råd att bo i. Båda dessa synpunkter kommer att bli till

medborgarstrategier i planhandlingen och beaktas genom följduppdrag eller konkretiseras

genom att verksamhetsfrågor kommer att tydliggöras i handlingen till utställningen. Ett

bostadsförsörjningsprogram med inriktning, omfattning och var hus ska byggas är även ett

följduppdrag till ÖP2012. En skrivelse angående vikten av markanpassning kommer även att

tillfogas under stycket bebyggelseutveckling i del 1. Detaljplaner för fritidshus kommer inte

att antas och bygglov för fritidshus, utanför detaljplan, kommer inte att beviljas.

Yttrande nr 46 är skeptisk till skrivningen i översiktsplanen angående positiv inställning till

ianspråktagande av vissa markområden inom strandskydd i syfte att expandera delar av

tätorterna. Menar att förtätningen av tätorterna vid huvudstråket kommer bidra till förlust av

harmoni och möjligheter till rekreation och naturupplevelser. Anser att kommunen borde göra

allt för att bevara Tjörns karaktär också i de strandnära områdena för att bevara Tjörns särart.

Yttrande nr 40 anser att oexploaterade områden, framförallt kustnära områden ska bevaras

från husbebyggelse, anläggning av hamnar och bryggor, mm. Undrar hur det blir för

kommande generationer att bo på Tjörn om inga oexploaterade områden finns kvar.


58

Kommentar: Att de oexploaterade områdena vid vattnet är av stor vikt för kommunens

medborgare har framkommit tydligt under dialogarbetet under samrådet av översiktsplanen.

Strukturbilden i översiktsplanen visar på hur bebyggelseutvecklingen främst planeras till de

befintliga tätorterna längs huvudstråket där Tätortsstudier redan finns (med undantag av

Kållekärr där tätortsstudie kommer att upprättas). Syftet med det är att kunna bevara större

orörda områden där mark inte redan är ianspråktagen. Till utställning kommer det att

beskrivas vilka områden i dessa tätortsstudier som föreslår byggnation inom strandskyddat

område.

Rönnäng-Bleket-Klädesholmen - Yttrande från medborgare nr: 43 och 44

Yttrande nr 43 beskriver att Bleket är ett delat samhälle på grund av väg 169. Skriver att i

Tätortsstudien för Rönnäng- Bleket- Klädesholmen påpekas bristen av parkområden och att

området mot sydväst (springholmen och havet) är mycket viktigt för landskapsbilden och

känsligt för exploatering. Anser att det nya parkområde som ritats in i ÖP som en öppen smal

remsa längs väg 169 från lekplatsen t.o.m. boulbanan är bra men att den borde utökas rakt i

syd västlig riktning så att man ser ut över vatten och öar utan att störas av bilparkering.

ifrågasätter förtätning, område 10. Anser även att Kares Myr, område 10 i tätortsstudien,

skulle kunna bli parkområde. Berättar att barn från hela området kommer och åker pulka på

vinterhalvåret. Informerar om en stig från Gamla vägen och som går ner mot myren och

vidare mot badplatsen som borde göras i ordning. Ifrågasätter viljan att få hit fler

sommargäster istället för att värna om de bofastas platser för rekreation. Anser att det som

karakteriserar Bleket är den utsikt som man har när man färdas ner genom samhället, tycker

vyn bör bevaras och inte störas av byggnation. Ifrågasätter viljan till att upphäva

strandskyddet för södra Bockholmen och Ällingarna. Föreslår att dessa områden klassas grönt

för rekreation och ej får bebyggas. Yrkar på att Blekets hamn bör klassas som verksamheter

så de inte riskerar att bli sommarbostäder.

Kommentar: Synpunkten noteras. För att dessa synpunkter ska kunna beaktas måste större

förändringar i tätortsstudien för Rönnäng- Bleket- Klädesholmen göras. Till utställning

kommer beskrivande text angående hur ändringar i tätortsstudierna går till, kompletteras

med under kapitel 4 i del 1. Det kommer även här tydliggöras var det finns konflikter mellan

de framtagna tätortsstudierna och det naturvårdsprogram som tillkommit efter studierna

gjorts.

Yttrande 44 har önskan om att planlägga Mölnebo 1:3 samt 1:10 i Bleket med en varsam

exploatering.

Kommentar: Synpunkten noteras. Frågor om önskan att upprätta detaljplaner hanteras

genom att planansökan inkommer till kommunen och efter prövning får ansökan en

prioritering eller avslag av Samhällsbyggnadsnämnden.

Kållekärr- Yttrande från medborgare nr: 45

Yttrande nr 45 framför önskemål om att markområde som ligger inom Lilldal 1:2 kvarstår

som möjligt för bostadsbyggnation i den nya översiktsplanen. Denna mark ligger i ÖP03 inom

område för bostadsbyggande.

Kommentar: Synpunkten noteras. Ett följduppdrag till översiktsplanen är upprättande av en

Tätortsstudie för Kållekärrsområde, där kommer denna fråga studeras.


59

Kållekärr- Yttrande från företaget Västkustens Markförädling AB,

Kaprifolberget AB, Kungälv

Västkustens Markförädling AB, Kaprifolberget AB ser positivt på fortsatt utveckling av

Kållekärr. Anser att en komplettering med permanent boende inom Gunneby 1:10 ger

möjlighet till att stärka verksamheter i Kållekärr och skapar närhet till arbetsplatserna i

Wallhamn och Strandvik. Förklarar sig beredd att avstå mark för att ”Förbifarten” ska kunna

komma till stånd inom snar framtid.

Kommentar: Synpunkten noteras. Ett följduppdrag till översiktsplanen är upprättande av en

Tätortsstudie för Kållekärrsområde, där kommer denna fråga studeras. ”Förbifarten” ska

utredas inom snar framtid, Tjörns Kommun tar gärna kontakt angående erbjudandet om

mark.

Almösund, Myggenäs, Almön- Yttrande från medborgare nr: 46

Yttrande nr 46 anser att Almön bör bevaras som ett närrekreationsområde och att det inte är

lämpligt att placera ett bostadsområde precis intill ett campingområde. Skriver att det område

man planerar att bygga nästan exakt motsvarar område 55 i Naturvårdsprogrammet som är

klassat som ”klass 1”. Anser även att det känsliga grunda havsområdet utanför Almön med

värdefull växtlighet (ålgräsängar) inte bör muddras för småbåtshamn. Påminner om att 9 av

10 grupper på en workshop under framtagandet av Tätortsstudien för Almösund- Myggenäs-

Almön sa att man visade Almön när man fick besök, att Almön är en viktig del av den lokala

identiteten. Anser vidare att; område 55 bör återinföras i Naturvårdsprogrammet och att

plankarta Naturvård kompletteras med detta; Almöns kommunala badplats ska tillföras på

kartan Friluftsliv i översiktsplanen; kartan Riksintressen kompletteras angående riksintresse

för det rörliga friluftslivet vid Almön.

Kommentar: Synpunkter noteras. Det pågår ett detaljplanearbete på Almön och samråd för

planen kommer vara i början av hösten 2012. En naturvärdesinventering kommer att

upprättas för denna plan och en miljökonsekvensbeskrivning. Trots att område 55 inte är med

i Naturvårdsprogrammet kommer det att framkomma i denna naturvärdesinventering vilket

värde området har. Synpunkt beaktas angående komplettering av badplats i karta. Angående

riksintresse för det rörliga friluftslivet vid Almön är det markerat i kartan Friluftsliv i del 2.

Höviksnäs - Yttrande från företaget Västkustens Markförädling AB,

Kaprifolberget AB, Kungälv

Västkustens Markförädling AB, Kaprifolberget AB, uttrycker i sitt yttrande att de ser positivt

på fortsatt utveckling av Höviksnäs.

Kommentar: Synpunkter noteras.

Skärhamn - Yttrande från medborgare yttrande nr: 40, 41 och 42

Yttrande nr 40 anser att orten endast ska byggas ut med stor varsamhet för att bevara

karaktären. Vill inte ha några höghus på malagaområdet. Anser att Gråskärsbadet bör bevaras.

Viktigt att inga pirar eller bryggor byggs i hamnen så att vattengenomströmningen försämras.

Anser att bergsområdet ovanför Skärhamns skola ska bevaras oexploaterat då det är en viktig

del i den pedagogiska verksamheten att kunna vistas i naturen och då även den s.k. ”Gamla

dansbanan” ligger i området.

Yttrande nr 41 anser att definiera ett område som bostäder/verksamheter, som är gjort i

Skärhamns tätortsstudie, inte visar på en tydlig riktlinje. Menar att strandskyddet inte är


60

klarlagt i tätortsstudien för Skärhamn. Menar även att de boende inte vill ha hus i direkt

anslutning till badstränderna.

Kommentar: Synpunkter noteras. Angående varsam bebyggelse se kommentar till yttrande

55 under rubrik ”Bebyggelse”. Hamnens utbredning i Skärhamn kommer att belysas i

detaljplanearbeten inom orten. Det pågår en prövning av detaljplanen Malaga av regeringen.

I det pågående detaljplanearbetet vid ”Gamla dansbanan” kommer det att göras

avvägningar kring motstående intressen. Angående definitionen bostäder/verksamheter, är

detta ett sätt att möjliggöra för flera olika användningar. Vid framtagande av detaljplaner är

det ofta fördelaktigt att ge områden öppna detaljplanebestämmelser, då planen ska vara

användbar under många år. Angående strandskyddat område se kommentarer till yttrande nr

54 och 61 under stycket Bebyggelse.

Yttrande nr 40, 41 och 42 anser även att trafikproblematiken inte är löst i Skärhamn och att

vägarna inte tål mer trafik än vad där är idag och att det särskilt är olidligt under

sommarhalvåret.

Kommentar: Synpunkter noteras. I samband med framtagande av detaljplan i Skärhamn

pågår utredning av trafikproblematiken i Skärhamn. En separat GC-väg är dock ett viktigt

mål att arbeta mot och detta arbete är påbörjat. Kommunen ska även ta fram en

transportstrategi som samordnar alla transportslag.

Yttrande nr 41 och 42 ifrågasätter att tätortsstudien Skärhamn ingår i ÖP2012 då den inte är

utarbetad enligt Cultural planning metoden.

Kommentar: Synpunkter noteras. Vid framtagande av en tätortsstudie finns inga formella

krav på att medborgardialog, enligt Cultural planning metoden, ska användas.

Yttrande nr 40 och 42 anser att Tuviken ska bevaras för bad och området runt ska vara som

idag. Yttrande nr 40 tycker även att upptagningen av båtar och båtuppställningen ska finnas

kvar på denna plats.

Kommentar: Synpunkter noteras.

Yttrande nr 42 vill protestera mot byggnationer och förtätning i den äldre delen av Skärhamn.

Menar att det är de låga husen som gör att det blir en speciell känsla att bo i orten. Detta

tillsammans med mellanrummen mellan boningshus, magasin och sjöbodar gör den speciella

karaktären som lockar turister. Menar det är viktigt att anpassa byggnation till befintlig

bebyggelse. Tycker inte att kommunen ska bygga områden som Havsporten då de anser att

dessa boenden blir dyra och inte lockar permanentboende.

Kommentar: Synpunkter noteras. Det är av stor vikt att komplettera den befintliga orten med

ny bebyggelsen för att kunna uppnå ett varierat bostadsbestånd och varierade

upplåtelseformer. Att beakta ortens unika karaktär är av största vikt och detta reglerar

översiktplanen genom regler och rekommendationer.

Goviken, Duvdalen och Stockvik- Yttrande från medborgare yttrande nr: 48, 49

och 51

Yttrande nr 48 motsätter sig all ytterligare exploatering av Duvedalen, Stockevik och

Goviken. Menar att Området inte klarar mer bortsprängning av berg och att det lilla


61

oförstörda och oexploaterade kustsamhälle som så många uppskattar ska få förbli den idyll

som många uppskattar.

Yttrande nr 51 understryker i sitt yttrande att byggnation av nya hus, nya ortsbor,

parkeringsplatser, marina och båtar med allt vad det för med sig, inte vore positivt. Skriver

även att en viktig aspekt att ta hänsyn till angående Goviken är att där finns minst två

bevarandevärda kulturminnen.

Kommentar: Synpunkter noteras. Detaljplanearbete har påbörjats i Stockevik och Goviken.

Kulturmiljön kommer i planarbetet att beaktas. Angående varsam exploatering se kommentar

till yttrande nr 55 under stycket Bebyggelse.

Yttrande nr 49 skriver att symbolen bör läggas till på karta för “Friluftsliv” då det bör vara en

symbol för ”småbåtshamn” och ”föreslagen småbåtshamn”, enligt planprioritering SBN 2011-

04-27, i viken på Stockevik 1:13. Menar att Tätorststudierna presenteras som ”enarådande” i

ÖP2012 menar att det inte stämmer då exempelvis pågående detaljplan för fastigheten

Stockevik 1:13 kompletterar t.ex. Skärhamns Tätortsstudie. Anser att reflektion i ÖP2012

måste ske kring detta.

Kommentar: Synpunkten noteras. Till utställning kommer beskrivande text angående hur

ändringar i tätortsstudierna går till, kompletteras med under kapitel 4 i del 1. Det kommer

även här tydliggöras var det finns konflikter mellan de framtagna tätortsstudierna och det

naturvårdsprogram som tillkommit efter det att studierna gjorts.

Stockvik - Yttrande från Stockeviks samhällsförening

Stockeviks samhällsförening beskriver i sitt yttrande hur Stockeviksborna vill ha sitt samhälle

under punkterna:


Tillkommande tomter

Husens karaktär i samhällets

Miljö

Fritidsområde

Vägar

Placering av nya fastigheter

Värdefulla odlingslandskap

Alternativa lösningar till avloppsfrågan för redan nu befintliga hus och för eventuell

nybyggnation.

Hänsynstagande till kulturminnen

Kommentar: Synpunkter noteras. I det detaljplanearbete som har påbörjats i Stockevik och

Goviken kommer fortsatt dialog med Stockviks samhällsförening att ske. Yttrandet har

överlämnats till handläggare för detaljplanerna. Synpunkterna i yttrandet kommer att

behandlas i de respektive planarbetena.

Öarna - Yttrande från föreningarna: Stora Tjörnekalvs intresseförening, Häröns

intresseförening, Åstol samhällsförening/ Åstols vägförening, Lilla Askerön

Nordgård Samfällighet och Företaget Åstol B&B

Stora Tjörnekalvs intresseförening konstaterar i sitt yttrande att Tjörnekalv inte omnämns i

handlingen förutom mycket kort angående färjetrafik. Anser att många centrala frågor som


62

behandlas i ÖP2012 är viktiga för boende på Tjörnekalv och som de delar med andra öbor. De

ser mycket positivt på fler permanentboende på ön och anser att det är svårt att göra en

heltäckande kommunalekonomisk kostnadsanalys av att permanentning sker. De menar att

därför bör ställningstaganden likt det på sidan 21 i del 1: ”Möjligheten till åretruntboende ska

inte underlättas, där den kan leda till olämpliga kommunalekonomiska kostnader eller

miljömässiga konsekvenser, exempelvis kostnader för kollektivtrafik, skolskjutsar,

sophämtning, hämtjänst, hemsjukvård och färdtjänst” hanteras varsamt. Skriver att handlingen

inte tydliggör vad en olämplig kostnad är. Skriver även att ett ökat permanentboende på

ytteröarna kan innebära ökade de factokostnader men att det samtidigt kan innebära minskade

kostnader per capita.

Kommentar: Synpunkter noteras. Vid studie av bebyggelsemönster går det att se att spridd

bebyggelse på många sätt inte är hållbar, med ökade transporter och stora

samhällsekonomiska kostnader. Att definiera vilka kommunalekonomiska kostnader som är

olämpliga är dock inte möjligt då det är situationsbundet. Det är svårt att göra en

heltäckande kommunalekonomisk kostnadsanalys av att permanentning sker, men det är av

stor vikt att det dras upp riktlinjer kring detta i en översiktsplan då det i vissa fall kan vara

olämpligt.

Lilla Askerön Nordgård Samfällighet skriver i sitt yttrande att saknar belysning av vatten och

avloppsfrågan för Lilla Askerön.

Kommentar: Synpunkter beaktas Gällande VA- plan kommer att uppdateras. Text kring

vatten och avlopp kommer även kompletteras och justeras till utställning av handlingen.

Åstols samhällsförening/ Åstols vägförening anser att det bör finnas ett eget avsnitt för öarna

utan fast förbindelse i ÖP2012, specifika egenskaper bör lyftas fram. Menar vidare att då det

inte finns mycket obebyggd mark på Åstol bör kommunen vara varsam med de gemensamma

resurser som finns kvar för att få till de viktiga mötesplatserna som omnämns i handlingen.

De anser att öarna utan fast förbindelse bör innefattas i en Tätortsstudie, en redan befintlig

eller en egen. Anser även att “Mål och Strategier” bör upprättas för dessa platser då

avgörande för att uppnå målen är att kommunen och boende delar dessa. Skriver vidare att de

är stolta över att bo på en ö med kulturhistoriskt riksintresse och att det i handlingen borde

beskrivas den eventuella nytta boende kan dra av riksintresset. Vill även att text tillfogas med

beskrivning av hur kommunen behandlar detta med för och nackdelar.

Kommentar: Synpunkter noteras. Öarna utan fast förbindelse beskrivs fortsatt i ÖP2012

under de ämnesspecifika delarna. Synpunkten angående mötesplatser beaktas. Behovet av

mötesplatser kommer att uttryckas i handlingen genom Medborgarnas strategier som tillföras

handlingen till utställning och behandlas genom en verksamhetsfråga. Då en tätortsstudie

främst studerar ianspråktagande av mark för tillkommande exploatering kommer det inte att

vara aktuellt att upprätta en för öarna utan fast förbindelse. En översiktsplan har i syfte att

behandla den långsiktiga mark och vatten användning inom hela kommunen, de mål och

strategier som upprättats blir därför av översiktlig karaktär och gällande för hela kommunen.

Angående Åstols riksintresse, är ett av följduppdragen till ÖP2012 att revidera

kulturminnesvårdsprogrammet och då kommer detta intresset behandlas. Hela det

kommunövergripande arbetssättet med kartläggning av kommunens ”värden” genom

Cultural planning metoden styrker även detta riksintresse, då all kommunal verksamhet har i

uppgift att beakta och ta tillvara de inneboende värdena i kommunen. Text angående hållbar


63

turism och ett aktivt näringsliv kommer att kompletteras med under kapitel 3 i del 1, till

utställningen av handlingen.

Björholmen - Yttrande från Fastighetsföreningen Björholmen Intresseförening

I sitt yttrande undrar varför Björholmen inte är med i uppräkningen under stycket Tjörns

historik.

Kommentar: Synpunkter beaktas. Björholmen läggs till i stycket.

Skola och utbildning – Yttrande från medborgare yttrande nr: 40 och 60

Yttrande nr 40 anser att en viktig del av den pedagogiska verksamheten är att kunna vistas

med eleverna ute i naturen.

Kommentar: Synpunkter beaktas. Till utställning av handlingen kommer text under kapitel 3,

i del 1, att kompletteras angående behovet av närrekreation för skolbarn.

Yttrande nr 60 ifrågasätter behovet av skola och förskola på Klädesholmen

Kommentar: Ett följduppdrag till ÖP2012 är att prognosarbete och uppföljning av

kommunens lokalresursplan ska ske.

Skola och utbildning - Yttrande från Häröns intresseförening

Häröns intresseförening anser att även skolornas IT-lösningar för lärare och elever behöver

lyftas fram i handlingen, så att tjörnbarnen står väl rustade när de fortsätter sin utbildningsväg

till gymnasier och högskolor. Skriver att Tjörn kan vara en visionär kommun avseende

nischade gymnasieprogram inom IT-sektorn, för att öka intresset av den påbörjade och

kommande förändringen i vårt samhälle i stort. Nischning kan vara exempelvis användning av

sociala medier, kommunikation på distans etc.

Kommentar: Synpunkter noteras.

More magazines by this user
Similar magazines