SÄKERHETSDATABLAD - Bjoorn

bjoorn.se

SÄKERHETSDATABLAD - Bjoorn

I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Sverige

SÄKERHETSDATABLAD

Timberex Timberguard Mousse

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Produktnamn

: Timberex Timberguard Mousse

Produktbeskrivning : Oljig vätska.

Produkttyp : Aerosol.

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Användningsområde

: Oljig vätska.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Rust-Oleum Netherlands BV, Postboks 138, NL-4700 AC Roosendaal, Nederländerna

Telefonnr: +31 (0) 165 593 636

Faxnr.: +31 (0) 165 593 600

Martin Mathys NV, Kolenbergstraat 23, B-3545 Zelem, Belgien

Telefonnr: +32 (0) 13 460 200

Faxnr.: +32 (0) 13 460 201

e-mailadress till den

person som är ansvarig

för detta säkerhetsdatablad

:

rpmeurohas@ro-m.com

Distributör

Welin & Co : +46 (0) 8 544 10 440; Faxnr.+46 (0) 8 544 10 459; www.welinoco.com

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Telefonnummer : +44 (0) 207 858 1228

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Produktdefinition

Klassificering

Hälsofara

Miljöfaror

: Blandning

Klassificering enligt direktivet 1999/45/EC [DPD]

Produkten är klassificerad som farlig enligt direktiv 1999/45/EG inklusive ändringar.

:

:

:

R66

R52/53

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i

vattenmiljön.

Se avsnitt 16 för fullständig ordalydelse till R-fraserna som anges ovan.

Ytterligare information om hälsoeffekter och symtom finns i avsnitt 11.

2.2 Märkningsuppgifter

Riskfraser :

Utgivningsdatum/

Revisionsdatum

R66- Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

R52/53- Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter

i vattenmiljön.

: 18-03-2013.

Sida: 1/15

An

Company


Timberex Timberguard Mousse

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

Skyddsfraser

Kompletterande

märkningselement

Särskilda förpackningskrav

Behållare som skall

förses med barnsäkra

förslutningar

Kännbar

varningsmärkning

:

:

:

S2- Förvaras oåtkomligt för barn.

S24- Undvik kontakt med huden.

S61- Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda instruktioner/säkerhetsdatablad.

: Tryckbehållare. Får ej utsättas för direkt solljus och temperaturer över +50°C. Får ej

punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare. Spraya inte mot öppen låga

eller glödande material. Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden.

Förvaras oåtkomligt för barn. Innehåller bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)

sebacate, 2-butanonoxim, methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate. Kan

framkalla en allergisk reaktion.

Ej tillämpbart.

Ej tillämpbart.

2.3 Andra faror

Andra faror som inte

orsakar klassificering

:

Inte känd.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

Ämne/beredning

Produktens/

beståndsdelens namn

kolväten, C12-C15, n-/

iso-/ cyclo-alkaner,


Timberex Timberguard Mousse

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

Hygieniska gränsvärden, om sådana finns, redovisas i avsnitt 8.

Se avsnitt 16 för

fullständig

ordalydelse till R-

fraserna som anges

ovan.

Se avsnitt 16 för

ovannämnda

faroangivelser i

fulltext.

Såvitt leverantören vet finns det inga ytterligare beståndsdelar i produkten som i tillämpliga koncentrationer

klassificeras som farliga för hälsa eller miljö och för vilka ett hygieniskt gränsvärde, PBT eller vPvB har fastställts och

som därför borde redogöras för i detta avsnitt.

Typ

[1] Ämne klassificerat som hälso- eller miljöfarligt

[2] Ämne med ett hygieniskt gränsvärde

[3] Ämnet uppfyller kriterierna för PBT enligt förordningen (EG) nr 1907/2006, bilaga XIII

[4] Ämnet uppfyller kriterierna för vPvB enligt förordningen (EG) nr 1907/2006, bilaga XIII

[5] Ämne som inger lika stora betänkligheter

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmänt

Kontakt med ögonen

Inandning

Hudkontakt

Förtäring

Skydd åt dem som ger

första hjälpen

:

:

:

:

:

Vid minsta osäkerhet eller om besvär kvarstår, kontakta läkare. Ge aldrig en

medvetslös person något att äta eller dricka.

Kontrollera och ta bort eventuella kontaktlinser. Skölj omedelbart ögonen med

rinnande vatten i åtminstone 15 minuter, håll isär ögonlocken.

Sörj för frisk luft. Håll personen varm och i vila. Om personen inte andas, andningen

är oregelbunden eller om andningsstillestånd inträffar, låt utbildad personal ge

konstgjord andning eller syrgas. Ge inget att äta eller dricka. Vid medvetslöshet,

placera personen i framstupa sidoläge och kontakta läkare.

Avlägsna förorenade kläder och skor. Tvätta huden noggrant med tvål och vatten

eller hudrengöringskräm. Använd INTE lösningsmedel eller förtunning.

Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten. Håll

personen varm och i vila. Framkalla inte kräkning.

: Åtgärder som innebär en personlig risk eller för vilka utbildning saknas får inte vidtas.

Det kan vara farligt för den person som ger hjälp med mun-mot-mun-metoden.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Det finns ingen information tillgänglig om själva blandningen. Blandningen har bedömts enligt gällande föreskrift i

Preparatdirektivet 1999/45/EG och följaktligen klassificerad för toxikologiska faror. Se Avsnitt 2 och 3 för mer

information.

Exponering för lösningsmedelsångor som överskrider hygieniska gränsvärdet kan orsaka allvarliga hälsoeffekter som

irritation av slemhinnor och andningsvägar och ge skadliga effekter på njurar, lever och centrala nervsystemet. Andra

symptom kan vara huvudvärk, yrsel, utmattning, muskelsvaghet, dåsighet och, i extrema fall, medvetslöshet.

Organiska lösningsmedel kan ge upphov till vissa av ovanstående effekter genom hudabsorption. Upprepad eller

långvarig kontakt med blandningen kan orsaka avlägsnande av naturligt fett från huden, vilket leder till icke-allergisk

kontakteksem och absorbering genom huden.

Stänk i ögonen kan ge irritation och reversibla skador.

Förtäring kan orsaka illamående, diarré och kräkningar.

Detta beaktar kända fördröjda och omedelbara effekter samt även kroniska effekter av korttids- och

långtidsexponering genom förtäring, inandning och hud- och ögonkontakt.

Innehåller bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate, 2-butanonoxim, methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl

sebacate. Kan framkalla en allergisk reaktion.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Meddelande till läkare

:

Behandlas symptomatiskt. Kontakta giftinformationscentralen omedelbart om stora

mängder har svalts eller inandats.

Utgivningsdatum/

Revisionsdatum

: 18-03-2013.

Sida: 3/15

An

Company


Timberex Timberguard Mousse

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

Speciella behandlingar : Ingen specifik behandling.

Se Toxikologisk information (avsnitt 11)

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel :

Olämpliga släckmedel :

Rekommenderas: alkoholresistent skum, CO₂, pulver, finfördelad vattenstråle/

dimma.

Använd inte vattenstråle.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Faror som ämnet eller

blandningen kan medföra

Farliga termiska

sönderdelningsprodukter

:

:

Brand kan ge upphov till tät svart rök. Exponering för sönderdelningsprodukter kan

utgöra en hälsofara.

Nedbrytningsprodukter kan inkludera följande ämnen: koloxid, koldioxid, rök,

kväveoxider.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Speciella skyddsåtgärder

för brandpersonal

Särskild skyddsutrustning

för

brandbekämpningspersonal

Ytterligare information

:

:

Slutna behållare i närheten av brand bör kylas med vatten. Låt inte släckvatten från

brand komma ut i avlopp och vattendrag.

Lämplig andningsapparat kan behövas.

: Vapors may form explosive mixtures with air.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

För annan personal än

räddningspersonal

För räddningspersonal :

:

Håll åtskilt från antändningskällor och ventilera området. Undvik inandning av ånga

och dimma. Referera till skyddsåtgärder som finns angivna i avsnitt 7 och 8.

Om hanteringen av utsläppet kräver speciella kläder, beakta all information om

lämpliga och olämpliga material i avsnitt 8. Ytterligare information om

hygienåtgärder finns också i avsnitt 8.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

:

Förhindra utsläpp i avlopp eller vattendrag. Om produkten förorenar sjöar,

vattendrag eller avlopp, informera ansvarig myndighet.

6.3 Metoder och material för

inneslutning och sanering

:

Valla in med icke brännbart absorberande material t.ex. sand, jord vermikulit,

kiselgur och samla upp i lämplig behållare för omhändertagande enligt lokala

föreskifter (se Avsnitt 13). Förhindra utsläpp i avlopp eller vattendrag. Rengör

området med lämpligt rengöringsmedel. Undvik organiska lösningsmedel. Om

produkten förorenar sjöar, vattendrag eller avlopp, informera ansvarig myndighet.

6.4 Hänvisning till andra

avsnitt

:

Se avsnitt 1 för kontaktinformation i en nödsituation.

Information om lämplig personlig skyddsutrustning finns i avsnitt 8.

Ytterligare information om avfallshantering finns i avsnitt 13.

Utgivningsdatum/

Revisionsdatum

: 18-03-2013.

Sida: 4/15

An

Company


Timberex Timberguard Mousse

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Försiktighetsmått för

säker hantering

:

Förhindra bildning av brandfarliga eller explosiva ångkoncentrationer i luft och

undvik ångkoncentrationer som överstiger de hygieniska gränsvärdena.

Produkten får bara användas i utrymmen där öppen låga eller andra

antändningskällor inte förekommer. Elektrisk utrustning skall uppfylla gällande regler.

Blandningen kan laddas upp elektrostatiskt: använd alltid jordad utrustning vid

förflyttning från en behållare till en annan.

Operatörer ska använda antistatiska skor och kläder samt golven ska vara

avledande för statisk elektricitet.

Håll avskilt från värme, gnistor och öppen låga. Använd gnistskyddade verktyg.

Undvik kontakt med huden och ögonen. Undvik inandning av damm, mikropartiklar,

spray eller dimma som orsakas av användning av denna blandning. Undvik

inandning av slipdamm.

Äta, dricka och röka skall vara förbjudet i område där detta ämne hanteras, förvaras

och bearbetas.

Använd lämplig personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8).

Använd aldrig tryckluft vid tömning av behållare. Behållaren är inte ett tryckkärl.

Förvara alltid produkten i behållare av samma material som originalet.

Tillse att gällande arbetsmiljölagstiftning följs.

Förhindra utsläpp i avlopp eller vattendrag.

Information om brand- och explosionsskydd

Ångorna är tyngre än luft och kan spridas utmed golven. Ångorna kan bilda

explosiva blandningar med luft.

7.2 Förhållanden för säker

lagring, inklusive eventuell

oförenlighet

:

Lagras enligt gällande bestämmelser.

Anmärkningar om gemensam förvaring

Håll åtskilt från: oxiderande ämnen, starka alkalier, starka syror.

Ytterligare information om lagringsförhållanden

Observera instruktionerna på etiketten. Förvaras i ett torrt, svalt och väl ventilerat

område. Hålls avskilt från värme och direkt solljus. Håll avskilt från antändningskällor.

Förbud mot rökning. Förhindra otillåtet tillträde. Öppnad behållare skall återförslutas

väl och förvaras i upprätt läge för att förhindra läckage.

7.3 Specifik slutanvändning

Rekommendationer :

Branschspecifika lösningar :

Ej tillgängligt.

Ej tillgängligt.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Hygieniska gränsvärden

Produktens/beståndsdelens namn

kolväten, C12-C15, n-/ iso-/ cyclo-alkaner,


Timberex Timberguard Mousse

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

Rekommenderade

kontrollåtgärder

Härledda effektnivåer

Produktens/beståndsdelens

namn

kolväten, C9-C12, n-/ iso-/ cycloalkaner,

aromater (2-25%)

Förutspådda effektkoncentrationer

Inga PEC-värden tillgängliga.

:

Ånga

NGV: 300 mg/m³, (som lacknafta (50 ppm)) 8 timmar. Form: Ånga

Om denna produkt innehåller beståndsdelar med hygieniska gränsvärden, kan det

behövas uppföljning av arbetsplatsens luft eller biologisk uppföljning för att fastställa

ventilationens eller andra kontrollåtgärdernas effektivitet och/eller om det är

nödvändigt att använda andningsskydd. Referens bör göras till standarder för

övervakning, som t.ex. följande: Europeisk standard EN 689 (Arbetsplatsluft -

Vägledning för bedömning av exponering genom inandning av kemiska ämnen för

jämförelse med gränsvärden och mätstrategi) Europeisk standard EN 14042

(Arbetsplatsluft - Vägledning vid val av metod för bestämning av exponering för

kemiska och biologiska ämnen) Europeisk standard EN 482 (Arbetsplatsluft -

Allmänna krav på metoder för mätning av kemiska ämnen) Referens till nationella

vägledande dokument för metoder för bestämning av farliga ämnen krävs också.

Typ

Exponering Värde Population Effekter

DNEL Kortvarig Inandning 1300 mg/ Arbetare Systemisk


DNEL Kortvarig Inandning 1200 mg/ Konsumenter Systemisk


DNEL Långvarig 330 mg/m³ Arbetare Systemisk

Inandning

DNEL Långvarig Dermal 44 mg/kg Arbetare Systemisk

bw/dag

DNEL Långvarig 71 mg/m³ Konsumenter Systemisk

Inandning

DNEL Långvarig Oral,

Dermal

26 mg/kg

bw/dag

Konsumenter Systemisk

8.2 Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska

kontrollåtgärder

Personliga skyddsåtgärder

Hygieniska åtgärder :

Ögonskydd/ansiktsskydd :

Hudskydd

Handskydd

Kroppsskydd :

:

:

Sörj för god ventilation. Om möjligt bör detta uppnås genom punktutsug och god

frånluftsventilation. Om inte detta räcker för att hålla koncentrationer av partiklar och

lösningsmedelsångor under det hygieniska gränsvärdet skall lämpligt

andningsskydd användas.

Tvätta händerna, underarmar och ansikte noggrant efter att ha hanterat kemiska

produkter, innan något äts, innan rökning samt före toalettbesök och vid avslutat

arbetspass. Lämplig metod skall användas för att ta bort potentiellt förorenade

kläder. Tvätta förorenade klädesplagg innan de används igen. Försäkra dig om att

stationer för ögonspolning och nödduschar finns i närheten av arbetsplatsen.

Skyddsglasögon med sidoskydd. (EN166)

Skyddskrämer kan hjälpa till att skydda händerna men den får dock inte appliceras

efter det att exponeringen har skett.

Användaren skall kontrollera att den typ av handskar som sist och slutligen väljs för

hantering av denna produkt är lämpligast för ändamålet med beaktande av de

särskilda användningsvillkoren i användarens riskvärdering.

Personlig skyddsutrustning för kroppen skall väljas baserat på den uppgift som skall

utföras och de risker som föreligger samt vara godkänd av en specialist innan denna

produkt hanteras. Rekommenderad: Lätta skyddskläder. (EN 467)

Utgivningsdatum/

Revisionsdatum

: 18-03-2013.

Sida: 6/15

An

Company


Timberex Timberguard Mousse

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

Annat hudskydd

Andningsskydd :

Begränsning av

miljöexponeringen

:

:

Lämpliga skor och ytterligare hudskyddsåtgärder bör väljas beroende på den uppgift

som skall utföras och de risker som den medför. Dessa skall godkännas av en

specialist före hantering av denna produkt.

Vid exponering för koncentrationer över det hygieniska gränsvärdet måste lämpligt

godkänt andningsskydd användas.

Valet av andningsskydd måste göras utifrån kända eller förväntade

exponeringsnivåer, farorna med produkten och säkerhetsgränsen för det valda

andningsskyddet.

Förhindra utsläpp i avlopp eller vattendrag.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende

Fysikaliskt tillstånd

Färg

Lukt

Lukttröskel

pH-värde

Smältpunkt/fryspunkt

Initial kokpunkt och

kokpunktsintervall

Flampunkt

Avdunstningshastighet

Brandfarlighet (fast form, gas)

Bränntid

Brännhastighet

Övre/undre

brännbarhetsgräns eller

explosionsgräns

Ångtryck

Ångdensitet

Relativ densitet

Löslighet

Fördelningskoefficient: n-

oktanol/vatten

Självantändningstemperatur

Sönderfallstemperatur

Vätska. [Aerosol.]

Bärnstensfärgad.

Lätt

Ej tillgängligt.

Ej tillgängligt.

Ej tillgängligt.

>200°C

Sluten degel: >63°C

Ej tillgängligt.

Ej tillgängligt.

Ej tillgängligt.

Ej tillgängligt.


Timberex Timberguard Mousse

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet : Det finns inga testdata för reaktiviteten hos denna produkt eller dess beståndsdelar.

10.2 Kemisk stabilitet :

Stabil under rekommenderade hanterings- och lagringsförhållanden (se Avsnitt 7).

10.3 Risken för farliga

reaktioner

:

Under normala lagrings- och användningsförhållanden förekommer inga farliga

reaktioner.

10.4 Förhållanden som ska

undvikas

:

Exponering för höga temperaturer kan generera farliga nedbrytningsprodukter.

10.5 Oförenliga material :

Undvik kontakt med följande ämnen för att undvika starkt exoterma reaktioner:

oxiderande ämnen, starka alkalier, starka syror.

10.6 Farliga

sönderdelningsprodukter

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Akut toxicitet

kolväten, C12-C15, n-/ iso-/

cyclo-alkaner, 5000 mg/m³ 8 timmar

LD50 Dermal Kanin >5000 mg/kg -

LD50 Oral Råtta >5000 mg/kg -

LC50 Inandning Ånga Råtta >5.5 mg/l 4 timmar

LC50 Inandning Ånga Råtta 8500 mg/m³ 4 timmar

LD50 Dermal Kanin >3000 mg/kg -

LD50 Oral Råtta >5000 mg/kg -

LD50 Dermal Råtta >2000 mg/kg -

LD50 Oral Råtta >2000 mg/kg -

2-butanonoxim LC50 Inandning Ånga Råtta >4416 mg/l 4 timmar

kolväten, C9-C12, n-/ iso-/

cyclo-alkaner, aromater

(2-25%)

LC50 Inandning Ånga Råtta >14 mg/l 4 timmar

Utgivningsdatum/

Revisionsdatum

: 18-03-2013.

Sida: 8/15

An

Company


Timberex Timberguard Mousse

AVSNITT 11: Toxikologisk information

methyl 1,2,2,6,

6-pentamethyl-4-piperidyl

sebacat

Slutsats/Sammanfattning

Irritation/Korrosion

Produktens/

beståndsdelens namn

Mutagenicitet

Produktens/

beståndsdelens namn

kolväten, C12-C15, n-/ iso-/

cyclo-alkaner, 6500 mg/kg -

LD50 Dermal Råtta >2000 mg/kg -

LD50 Oral Råtta >2000 mg/kg -

: Ej tillgängligt.

pentametyl-4-piperidyl Hud - Ödem Kanin 0 - -

sebakat

2-butanonoxim Ögon - Mycket irriterande Kanin - 100 -

microliters

methyl 1,2,2,6,

6-pentamethyl-4-piperidyl

sebacat

Hud - Ödem Kanin 0 - -

Slutsats/Sammanfattning

Allergiframkallande

Produktens/

beståndsdelens namn

kolväten, C12-C15, n-/ iso-/

cyclo-alkaner,


Timberex Timberguard Mousse

AVSNITT 11: Toxikologisk information

Produktens/

beståndsdelens namn

kolväten, C12-C15, n-/ iso-/

cyclo-alkaner, 1000 mg/l Alger 4 timmar

Akut LC50 >1000 mg/l Fisk 4 timmar

pentametyl-4-piperidyl Akut EC50 1.68 mg/l Vattenlevande växter - 72 timmar

sebakat

Desmodesmus subspicatus

Akut EC50 >100 mg/l Bakterier 3 timmar

Akut EC50 20 mg/l Daphnia spec. 24 timmar

Akut LC50 0.97 mg/l Fisk 96 timmar

Akut LC50 7.9 mg/l Fisk 96 timmar

Kronisk NOEC 1 mg/l Daphnia spec. 21 dagar

2-butanonoxim Akut EC50 750 mg/l Daphnia spec. 48 timmar

Akut IC50 83 mg/l Alger 72 timmar

Akut LC50 843000 µg/l Sötvatten Fisk - Pimephales promelas 96 timmar

kolväten, C9-C12, n-/ iso-/

cyclo-alkaner, aromater

(2-25%)

methyl 1,2,2,6,

6-pentamethyl-4-piperidyl

sebacat

Utgivningsdatum/

Revisionsdatum

Resultat

Arter

Exponering

Akut EC50 4 till 10 mg/l Daphnia spec. 48 timmar

Akut IC50 1 till 10 mg/l Alger 72 timmar

Akut LC50 10 till 30 mg/l Fisk 96 timmar

Akut LC50 10 till 100 mg/l Mikroorganismer 96 timmar

Kronisk NOEC 1 till 10 mg/l Daphnia spec. -

Kronisk NOEC 1 till 10 mg/l Fisk -

Akut EC50 1.68 mg/l Vattenlevande växter - 72 timmar

Desmodesmus subspicatus

Akut EC50 >100 mg/l Bakterier 3 timmar

Akut EC50 20 mg/l Daphnia spec. 24 timmar

Akut LC50 0.97 mg/l Fisk 96 timmar

Akut LC50 7.9 mg/l Fisk 96 timmar

: 18-03-2013.

Sida: 10/15

An

Company


Timberex Timberguard Mousse

AVSNITT 12: Ekologisk information

Kronisk NOEC 1 mg/l Daphnia spec. 21 dagar

Slutsats/Sammanfattning : Ej tillgängligt.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Produktens/

beståndsdelens namn

kolväten, C12-C15, n-/ iso-/

cyclo-alkaner,


Timberex Timberguard Mousse

AVSNITT 12: Ekologisk information

vPvB

: Ej tillämpbart.

12.6 Andra skadliga effekter : Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

AVSNITT 13: Avfallshantering

Förhindra utsläpp i avlopp eller vattendrag.

Bortskaffas enligt alla federala, statliga och lokalt tillämpbara bestämmelser.

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt

Avfallshantering

Farligt avfall :

Europeiska

avfallskatalogen (EWC)

:

Alstring av avfall skall undvikas eller minimeras när så är möjligt. Bortskaffande av

denna produkt, lösningar och biprodukter skall alltid ske i överensstämmelse med

kraven på miljöskydd och lagstiftning för avfallshanterings samt eventuella lokala

myndighetskrav. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsföretag för kvittblivning av

överskottsprodukter och ej återvinningsbara produkter. Rester skall inte släppas ut

obehandlat till avloppssystem utan att det är fullt i enlighet med krav från alla

myndigheter.

Ja.

: EWC-klassificering av denna produkt som avfall är: 13 08 99 Annat avfall

Förpackning

Avfallshantering :

Alstring av avfall skall undvikas eller minimeras när så är möjligt.

Förpackningsavfall skall återvinnas. Förbränning eller soptipp kommer i fråga

endast om återvinning inte är möjlig.

Speciella

försiktighetsåtgärder

AVSNITT 14: Transportinformation

:

Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt. Tomma behållare eller

innerbehållare kan ha kvar vissa produktrester. Behållaren får inte punkteras eller

förbrännas.

ADR/RID IMDG IATA

14.1 UN-nummer

1950 1950

1950

14.2 Officiell

transportbenämning

AEROSOLER, Ej

brandfarlig.

AEROSOLER, Ej

brandfarlig.

AEROSOLER, Ej

brandfarlig.

14.3 Faroklass för

transport

2

2.2

2.2

14.4

Förpackningsgrupp

-

-

-

14.5 Miljöfaror

Nej. Nej. Nej.

14.6 Särskilda

försiktighetsåtgärder

Transport inom

användarens

område: transportera

alltid produkten i

upprättstående, slutna

och säkra behållare.

Säkerställ att

personer som

transporterar

produkten vet vad

Transport inom

användarens

område: transportera

alltid produkten i

upprättstående, slutna

och säkra behållare.

Säkerställ att

personer som

transporterar

produkten vet vad

Transport inom

användarens

område: transportera

alltid produkten i

upprättstående, slutna

och säkra behållare.

Säkerställ att

personer som

transporterar

produkten vet vad

Utgivningsdatum/

Revisionsdatum

: 18-03-2013.

Sida: 12/15

An

Company


Timberex Timberguard Mousse

AVSNITT 14: Transportinformation

som ska göras i

händelse av olycka

eller spill.

som ska göras i

händelse av olycka

eller spill.

som ska göras i

händelse av olycka

eller spill.

Ytterligare

information

Begränsad kvantitet

LQ2

ADR Tunnel

Restriktion Kod: (D)

Nödläges-schema

(EmS)

F-D,S-U

Passenger and

Cargo Aircraft

Quantity limitation: 75

L

Packaging

instructions: 203 (


Timberex Timberguard Mousse

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

Produktens/

beståndsdelens namn

Industriell användning

Cancerframkallande

egenskaper

Mutagena

egenskaper

Effekter på embryo/

foster eller

avkomma

2-butanonoxim Carc. Cat. 3; R40 - - -

Aerosolbehållare :

з

Avfallskategori : 13 08 99

1.826vikt-% av innehållet som är brandfarligt.

Effekter på

fertiliteten

: Informationen i detta säkerhetsdatablad undantar inte användarens egna

utvärdering om risker vid hantering som krävs i annan hälso- och

säkerhetslagstiftning. Bestämmelser i den nationella hälso- och

arbetsmiljölagstiftningen är tillämpbar vid användandet av denna produkt.

15.2

Kemikaliesäkerhetsbedömning

:

Denna produkt innehåller ämnen vilkas kemikaliesäkerhetsrapport fortfarande krävs.

AVSNITT 16: Annan information

Indikerar uppgifter som har ändrats sedan föregående version.

Förkortningar och

akronymer

Faroangivelserna i fulltext

Klassificeringar i fulltext

[CLP/GHS]

: ATE = Uppskattad akut toxicitet

CLP = Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1272/2009 (CLP) om

klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar

DNEL = Härled nivå för ingen effekt

EUH statement = CLP-specifik faroangivelse

PNEC = Koncentration som sannolikt inte förorsakar negativ effekt

RRN = REACH registreringsnummer

:

:

H226

H304

H312

H317

H318

H336

H351

H400

H410

H411

Brandfarlig vätska och ånga.

Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

Skadligt vid hudkontakt.

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Orsakar allvarliga ögonskador.

Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Misstänks kunna orsaka cancer.

Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Acute Tox. 4, H312 AKUT TOXICITET: HUD - Kategori 4

Aquatic Acute 1, H400 AKUT FARA - Kategori 1

Aquatic Chronic 1, H410 FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER - Kategori

1

Aquatic Chronic 2, H411 FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER - Kategori

2

Asp. Tox. 1, H304 FARA VID ASPIRATION - Kategori 1

Carc. 2, H351 CANCEROGENITET - Kategori 2

Eye Dam. 1, H318 ALLVARLIG ÖGONSKADA ELLER ÖGONIRRITATION -

Kategori 1

Flam. Liq. 3, H226 BRANDFARLIGA VÄTSKOR - Kategori 3

Skin Sens. 1, H317 HUDSENSIBILISERING - Kategori 1

STOT SE 3, H336 SPECIFIK ORGANTOXICITET - ENSTAKA

EXPONERING [Narkosverkan] - Kategori 3

Utgivningsdatum/

Revisionsdatum

: 18-03-2013.

Sida: 14/15

An

Company


Timberex Timberguard Mousse

AVSNITT 16: Annan information

R-fraserna i fulltext

Klassificeringar i fulltext

[DSD/DPD]

:

R10- Brandfarligt.

R40- Misstänks kunna ge cancer.

R21- Farligt vid hudkontakt.

R65- Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.

R41- Risk för allvarliga ögonskador.

R43- Kan ge allergi vid hudkontakt.

R66- Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

R67- Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.

R50/53- Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga

långtidseffekter i vattenmiljön.

R51/53- Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i

vattenmiljön.

R52/53- Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter

i vattenmiljön.

: Canc3 - Cancerframkallande, kategori 3

Xn - Hälsoskadlig

Xi - Irriterande

N - Miljöfarlig

An

Company

Version

Utgivningsdatum/

Revisionsdatum

Datum för tidigare utgåva

: 1 Utskriftsdatum : 12-04-2013.

:

:

18-03-2013.

18-03-2013.

Meddelande till läsaren

Uppgifterna i detta säkerhetsdatablad grundar sig på vår nuvarande kunskap och på gällande lagstiftning.

Produkten får inte användas till andra ändamål än de som anges i avsnitt 1 utan att skriftliga

användningsföreskrifter först inhämtats. Användaren är alltid skyldig att vidta alla erforderliga åtgärder för att

uppfylla kraven enligt lokala gällande föreskrifter och lagstiftning. Avsikten med uppgifterna i

säkerhetsdatabladet är att beskriva säkerhetskraven för vår produkt. De får inte uppfattas som en garanti för

produktens egenskaper.

© Rust-Oleum Netherlands B.V. / Martin Mathys N.V.

Utgivningsdatum/

Revisionsdatum

: 18-03-2013.

Sida: 15/15

An

Company

More magazines by this user
Similar magazines