Untitled - Visita

visita.se

Untitled - Visita

shr kollektiv kommunal 5e korr 08-03-28 11.44 Sida 1

2007-06-01–2010-05-31

KOLLEKTIVAVTAL

§

Sveriges Hotell- och

Restaurangföretagare, SHR

Svenska Kommunalarbetareförbundet,

Kommunal

1


shr kollektiv kommunal 5e korr 08-03-28 11.44 Sida 2

Innehållsförteckning

Sid

Avtal om allmänna anställningsvillkor

1 Kap Avtalets giltighetsområde 4

1 § Allmänt 4

2 Kap Anställnings ingående och upphörande 4

2 § Anställning tillsvidare 4

3 § Provanställning 5

4 § Tidsbegränsad anställning 6

5 § Överenskommelse om turordning 7

6 § Anställningsbevis 7

7 § Intyg – betyg 7

3 Kap Arbetstid 8

8 § Arbetstid 8

9 § Arbetstidsschema 10

10 § Övertid 11

11 § Mertid 11

12 § OB-ersättning 12

4 Kap Ledighet 12

13 § Föräldraledighet 12

14 § Permission 12

15 § Semester 13

5 Kap Kostbestämmelser 14

16 § Kost på arbetsplatsen 14

2


shr kollektiv kommunal 5e korr 08-03-28 11.44 Sida 3

6 Kap Regler för löneberäkning 15

17 § Lön för anställning del av avlöningsperiod

och avdragsregler vid frånvaro 15

18 § Sjuklön 17

19 § Föräldralön 19

20 § Utbetalning av lön m m 20

7 Kap Ordningsregler 20

21 § Skyddsutrustning 20

22 § Frånvaro från arbetet 21

23 § Anslagstavla och arbetsplatsbesök 21

24 § Anställds ersättningsskyldighet 21

25 § Försäkringar 22

26 § Arbetsledning m m 22

27 § Giltighetstid 22

28 § Förhandlingsordning 23

Bilaga 1 Avtal om löner m m 25

Bilaga 2 Entreprenadföretag mom 1, 2 32

Bilaga 3 Överenskommelse om riktlinjer för

kompetensutveckling 33

Bilaga 4 Ramavtal för årsarbetstid 34

Bilaga 5 Adresser till SHR och Kommunal 38

3


shr kollektiv kommunal 5e korr 08-03-28 11.44 Sida 4

Avtal om allmänna anställningsvillkor

1 Kap Avtalets giltighetsområde

1 § Allmänt

Detta avtal gäller inom Kommunals verksamhetsområde och medlemsföretag i

SHR som huvudsakligen bedriver måltids- eller logiverksamhet på entreprenad

inom kommunal eller landstingskommunalt reglerad verksamhet.

Som förutsättning för bundenhet av avtalet gäller att medlemsföretag i SHR

anmält tillämpning av avtalet till SHR. Vidare gäller att SHR godkänner protokoll

efter lokal förhandling i vilket anges att avtalet tillämpas. SHR förbinder

sig att informera Kommunal om medlemsföretag som inkopplats till

avtalet.

Löne- och anställningsvillkor regleras i löneavtalet, enligt bilaga 1.

Genom bundenhet av detta avtal skall garantiregeln, enligt bilaga 2, iakttagas.

2 Kap Anställnings ingående och upphörande

Beträffande regler för upphörande av anställning hänvisas till lagen (1982:80)

om anställningsskydd, LAS. För i 3–4 §§ angivna anställningsformer gäller

utöver LAS, i förekommande fall avtalets regler.

2 § Anställning tillsvidare

1. Anställnings ingående

Anställning gäller tillsvidare om ej annat avtalats.

Provanställning som inte avslutas eller avbryts övergår i tillsvidareanställning.

2. Anställnings upphörande

LAS reglerar följande vad avser uppsägningstider vid arbetsgivares och

arbetstagares uppsägning.

För anställningsavtal som har ingåtts den 31 december 1996 eller tidigare

gäller:

För både arbetsgivare och arbetstagare gäller en minsta uppsägningstid av en

månad.

4


shr kollektiv kommunal 5e korr 08-03-28 11.44 Sida 5

Om en arbetstagare vid uppsägningstillfället har varit anställd hos arbetsgivaren

de senaste sex månaderna i följd eller sammanlagt minst tolv månader

under de senaste två åren, har arbetstagaren rätt till en uppsägningstid av

– två månader vid fyllda 25 år

– tre månader vid fyllda 30 år

– fyra månader vid fyllda 35 år

– fem månader vid fyllda 40 år

– sex månader vid fyllda 45 år

För anställningsavtal som har ingåtts den 1 januari 1997 eller senare gäller:

För både arbetsgivare och arbetstagare gäller en minsta uppsägningstid av en

månad.

Arbetstagaren har rätt till en uppsägningstid av

– två månader, om den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren

är minst två år men kortare än fyra år,

– tre månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst fyra år

men kortare än sex år,

– fyra månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst sex år

men kortare än åtta år,

– fem månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst åtta år

men kortare än tio år,

– sex månader om den sammanlagda anställningstiden är minst tio år.

3 § Provanställning

1. Ingående av provanställning

Avtal om provanställning får tillämpas under högst sex månader. Vid frånvaro

kan arbetsgivare och anställd skriftligen överenskomma om en mot frånvaroperioden

svarande förlängning av provanställningstiden.

2. Upphörande av provanställning

2.1 Upphörande under pågående provanställningsperiod

Arbetsgivare som avser att ge arbetstagare besked om att en provanställning

ska avbrytas i förtid ska underrätta arbetstagaren om detta minst 14 dagar i

förväg.

Vill arbetstagaren avbryta provanställningen i förtid ska han underrätta

arbetsgivaren minst 14 dagar i förväg.

5


shr kollektiv kommunal 5e korr 08-03-28 11.44 Sida 6

2.2 Upphörande vid provanställningsperiodens slut

Om arbetsgivare eller anställd vill att provanställningen ska upphöra vid provanställningsperiodens

slut utan att övergå i en tillsvidareanställning, ska han

underrätta arbetstagaren/arbetsgivaren 14 dagar före periodens slut.

Anmärkning:

Är arbetstagaren fackligt organiserad ska arbetsgivaren samtidigt med

underrättelsen varsla (meddela) den lokala arbetstagarorganisationen som

arbetstagaren tillhör.

4 § Tidsbegränsad anställning

1. Ingående av tidsbegränsad anställning

1.1 Tidsbegränsad anställning

Avtal om tidsbegränsad anställning får fr o m den 1 juli 2007, enligt lagen

(1982:80) om anställningsskydd, LAS, träffas i följande fall.

För allmän visstidsanställning.

För vikariat.

För säsongsarbete.

När arbetstagaren har fyllt 67 år.

För tiden före den 1 juli 2007 tillämpas 5 § LAS i dess lydelse gällande t o m

30 juni 2007.

Anmärkning:

Enligt 5 § LAS gäller att om en arbetstagare under en femårsperiod har

varit anställd hos arbetsgivaren antingen i allmän visstidsanställning i

sammanlagt mer än två år, eller som vikarie i sammanlagt mer än två år

(tre år t o m den 31 december 2007), övergår anställningen till en tillsvidareanställning.

Enligt 25 a § LAS har en deltidsanställd arbetstagare enligt vissa angivna

förutsättningar företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad.

Tidsbegränsad anställning kan dessutom förekomma vid tillfälligt behov av

arbetskraft enligt nedan.

1.2 Extra anställning

Avtal om extra anställning för enstaka dagar får träffas om det föranleds av

arbetets oregelbundna beskaffenhet. Vid sådan anställning ska lägsta ersättningsgrundande

arbetstid bestämmas. Anställningsformen får endast tillämpas

när arbetsgivaren har tillfälligt behov av arbetskraft.

6


shr kollektiv kommunal 5e korr 08-03-28 11.44 Sida 7

Anställningsformen innebär att:

– arbetsgivaren bara behöver erbjuda arbete när han har behov av extra

arbetskraft,

– den anställde kan acceptera eller avvisa erbjudet arbete,

– lägsta ersättningsgrundande arbetstid är tre timmar per dag,

– arbetstiden inte går att schemalägga.

När sådan anställning omfattat i genomsnitt minst 20 timmar per vecka under

minst en tvåmånadersperiod har arbetsgivaren därefter skyldighet att erbjuda

extra anställning i mån av tillgång. Om det finns flera som arbetat under

denna anställningsform ska, om någon av dem så begär, en turordningslista

för sådan anställning upprättas.

Om det efter överläggning och utredning klarläggs att det finns ett konstant

arbetskraftsbehov som kan schemaläggas, ska arbetsgivaren erbjuda annan

anställningsform än extra anställning.

2. Upphörande av tidsbegränsad anställning

Om anställningen ska upphöra före den tid som från början överenskommits

gäller en uppsägningstid om 14 dagar för både arbetsgivare och anställd.

Vid arbetsgivarens uppsägning ska varsel (meddelande) lämnas till den lokala

fackliga organisationen som arbetstagaren tillhör sju dagar före besked om

uppsägning till den anställde.

5 § Överenskommelse om turordning

Vid uppsägning och återanställning kan lokal överenskommelse om turordning

träffas med Kommunal.

6 § Anställningsbevis

I samband med att anställningsavtal träffas, ska arbetsgivaren utfärda anställningsbevis.

Om särskilda skäl föreligger kan dock anställningsbevis utfärdas

senast sju dagar efter det att den anställde har börjat arbeta.

Vid överenskommelse om ändringar i anställningsförhållandet ska nytt

anställningsbevis utfärdas.

7 § Intyg – betyg

1. Intyg

När anställd slutar, eller så begär, ska arbetsgivaren utfärda tjänstgöringsintyg,

vilket anger arbetsuppgifter och anställningstid.

7


shr kollektiv kommunal 5e korr 08-03-28 11.44 Sida 8

2. Betyg

Om anställningen omfattat minst tre månader och den anställde inom tre

månader efter anställningens upphörande begär det, ska arbetsgivaren inom

14 dagar utfärda betyg. Betyget ska ange arbetsuppgifter, anställningstid och

vitsord.

Anmärkning:

Enligt bestämmelser i lag ska arbetsgivare utfärda arbetsgivarintyg för

arbetslöshetskassa enligt fastställt formulär.

3 Kap Arbetstid

8 § Arbetstid

Arbetstidslagen gäller med nedan angivna tillägg och undantag.

1. Ordinarie arbetstid

Den ordinarie arbetstiden för heltidsanställd är – om inte annat framgår av

följande – i genomsnitt 40 timmar per helgfri vecka. Det innebär att denna

arbetstid i vecka, då helgdag infaller på någon av dagarna måndag-lördag (s k

lätthelgdag) minskar med antalet ordinarie arbetstimmar som annars skulle

fullgjorts sådan dag.

När nationaldag inträffar lördag – söndag erhåller arbetstagare vars arbetstid

är förlagd till vardagar en arbetstidsreduktion med antalet arbetstimmar som

motsvarar en normal arbetsdag.

När nationaldag inträffar på en söndag erhåller arbetstagare vars arbetstid är

förlagd till vardagar samt helgdagar en arbetstidsreduktion med antalet

arbetstimmer som motsvarar en normal arbetsdag.

Anmärkning:

Arbetstagare kan ej erhålla ”dubbel kompensation” för lätthelgdag enligt

ovan.

Innehåller en anställds schema sön- och helgarbete var 4:e sön/helgdag eller

mindre frekvent uppgår den genomsnittliga arbetstiden till 40 timmar per

vecka och för varje arbetad ”helg” reduceras arbetstiden nästkommande

vecka, eller annan vecka, med 3 timmar.

Ordinarie arbetstid som är förlagd till såväl vardag som sön- och helgdag

utgör i genomsnitt 37 timmar per vecka.

Genomsnittet för arbetstid enligt schema, får beräknas på högst 24 veckor.

Ordinarie arbetstid får uppgå till högst 48 timmar per vecka i genomsnitt

under en period av 4 veckor.

8


shr kollektiv kommunal 5e korr 08-03-28 11.44 Sida 9

Efter lokal överenskommelse med Kommunal kan längre beräkningsperioder

än 24 veckor tillämpas för arbetstiden på arbetsplats, ort eller företag, dock

längst ett år. Sådan överenskommelse kan göra avsteg från lag eller detta

avtals bestämmelser avseende genomsnittlig arbetstid, övertid, mertid,

arbetstidens förläggning samt förläggning av raster.

Med undantag från bestämmelserna ovan kan – för att möjliggöra sommartid

– olika lång ordinarie arbetstid fastställas under olika delar av året under förutsättning

att ovan angivna arbetstider genomsnittligt per kalenderår behålls.

2. Sammanlagd arbetstid

Anmärkning:

Enligt 10 a § Arbetstidslagen (1982:673) får den sammanlagda arbetstiden

under varje period om sju dagar uppgå till högst 48 timmar i genomsnitt

under en beräkningsperiod om högst fyra månader. Vid beräkningen av

den sammanlagda arbetstiden ska semester och sjukfrånvaro under tid då

arbetstagare annars skulle ha arbetat likställas med fullgjord arbetstid.

Efter lokal överenskommelse med Kommunal kan upp till sex månaders

beräk- ningsperiod tillämpas. Överenskommelsen ska ange på vilket sätt kompensation

ska ske.

Anmärkning:

Som arbetstid räknas all tid då arbete utförs eller då arbetstagaren står till

arbetsgivarens förfogande på arbetsplatsen.

3. Årsarbetstidsavtal

Efter lokal överenskommelse genom kollektivavtal med Kommunal tillämpas

upp till 12 månaders beräkningsperiod för arbetstiden enligt årsarbetstidsavtal,

se bilaga 4.

4. Uppehållsanställning

Uppehållsanställningar kan förekomma. En förutsättning för detta är att

parterna träffar en lokal överenskommelse genom kollektivavtal. Sådant avtal

skall godkännas av de centrala parterna.

5. Byte av arbetstid

Arbetsgivare och anställd kan överenskomma om byte av arbetstid inom

ramen för schemalagd arbetstid. Därvid ska begränsningarna i gällande

arbetstidsbestämmelser iakttas.

Reglering av över-/undertid ska ske inom 24 veckor.

Vid lokal förhandling med Kommunal kan överenskommelse träffas om

längre regleringsperiod.

9


shr kollektiv kommunal 5e korr 08-03-28 11.44 Sida 10

Anmärkning:

När anställd slutar sin anställning och har undertid får löneavdraget

härför inte överstiga innestående löneförmåner.

6. Indelning i arbetspass

Arbetstiden per dag ska normalt vara sammanhängande.

I syfte att minska behovet av deltidsanställningar kan arbetet delas upp i högst

två arbetspass per dag. Delade arbetspass ska normalt inte förekomma mer än

två gånger per vecka. Uppehållet mellan arbetspassen ska vara minst tre

timmar om inte överenskommelse om kortare tid träffas.

Tiden mellan första passets början och andra passets slut får inte överstiga 11

timmar.

Efter samråd med berörda anställda eller genom överenskommelse vid lokal

förhandling med Kommunal, kan avsteg göras från bestämmelsen i andra

stycket andra meningen ovan.

7. Måltidsraster och måltidsuppehåll

På företaget kan tillämpas måltidsraster eller måltidsuppehåll.

Schemalagda måltidsraster räknas inte som arbetstid och kan fritt disponeras

av den anställde.

Måltidsrast som anställd inte har givits tillfälle att ta ut ska medföra övertidskompensation.

När arbetsförhållandena på företaget eller på viss avdelning kräver det, kan

istället måltidsuppehåll tillämpas. Måltidsuppehåll räknas som arbetstid och

läggs ut efter läglighet.

Måltidsrasternas sammanlagda längd får i genomsnitt vara högst en timme

per dag. Vid en bruttoarbetstid om högst 4,5 timmar får måltidsrasten vara

högst 30 minuter.

9 § Arbetstidsschema

1. Innan arbetsgivaren fastställer arbetstidsschema ska han samråda med

berörda anställda. Samråd ska ske senast 14 dagar innan det börjar gälla, om

inte annat överenskommits. Om invändning framförs mot förslag till schema

och invändningen bekräftas genom underrättelse till arbetsgivaren av behörig

facklig företrädare, ska arbetsgivaren begära lokal förhandling med

Kommunal.

2. Arbetstidsschema sätts upp på lämpligt ställe på arbetsplatsen. Schemat ska

ange tiderna för arbetets början och slut samt rasternas längd och förläggning.

10


shr kollektiv kommunal 5e korr 08-03-28 11.44 Sida 11

10 § Övertid

1. Heltidsanställd arbetstagare, som har en enligt detta avtal fastställd

arbetstid och utför arbete på tid överstigande den fastställda tiden, har rätt till

kompensation för övertidsarbete under förutsättning att övertidsarbete

beordras på förhand. Endast efter godkännande av behörig överordnad kan

kompensation utges för övertidsarbete, som inte kunnat beordras på förhand.

Arbetsgivare och Kommunal får träffa kollektivavtal om undantag från rätt

till kompensation för övertidsarbete.

Anmärkning:

Meddelande om att utföra övertidsarbete ska såvitt möjligt lämnas senast

4 timmar före den ordinarie arbetstidens slut.

2. För övertidsarbete enligt ovan under 2 timmar närmast före och efter ordinarie

arbetstid – enkel övertid – utges kompensation för varje övertidstimme

med 1,5 timmes ledighet eller med ersättning som är 155 % av ordinarie

timlön.

För övertidsarbete under annan tid – kvalificerad övertid – utges kompensation

för varje övertidstimme med 2 timmars ledighet eller med ersättning som

är 200% av ordinarie timlön.

Om övertidsarbete utförts både före och efter ordinarie arbetstid ska den tid,

som sammanlagt överstiger 2 timmar – inräknat eventuellt övertidsarbete på

tid mellan ett i flera perioder uppdelat ordinarie arbetspass – vara kvalificerad

övertid.

Vid beräkning av övertidsarbete ska påbörjad halvtimme anses som fullgjord

halvtimme.

När övertidsarbete påbörjas före kl 05.00 ska – oberoende av vad som ovan

anges – ersättning för kvalificerad övertid utges för arbete utfört under de två

timmarna närmast före ordinarie arbetstids början.

11 § Mertid

1. Mertid

Med mertid avses när deltidsanställd arbetar mer än överenskommen deltid

upp till heltid. Arbetstiden fördelas på i genomsnitt högst fem arbetsdagar per

vecka under gällande schemaperiod.

2. Kompensation för mertidsarbete

Mertid ersätts med ordinarie timlön, eller kan efter överenskommelse kompenseras

i ledig tid timme för timme.

11


shr kollektiv kommunal 5e korr 08-03-28 11.44 Sida 12

12 § OB-ersättning

För arbetstid förlagd:

– måndag till fredag från kl 20.00 till kl 06.00 påföljande dag utgår OBersättning

enligt följande:

2007-06-01– 2008-05-31 17:50 kr

Fr o m 2008-06-01 19:90 kr

– lördag kl 00.00 – söndag kl 24.00 utgår OB-ersättning enligt följande:

2007-06-01– 2008-05-31 35:00 kr

Fr o m 2008-06-01 39:80 kr

– helgdagar, påsk-, pingst-, midsommar-, jul- och nyårsafton från kl 00.00

till 24.00 utgår OB-ersättning enligt följande:

2007-06-01– 2008-05-31 75:00 kr

Fr o m 2008-06-01 85:25 kr

Varje påbörjad halvtimme betalas som full halvtimme.

4 Kap Ledighet

13 § Föräldraledighet

Anmärkning:

Föräldraledighet utgår enligt föräldraledighetslagen (1995:584).

14 § Permission

1. Med permission menas kort ledighet med bibehållen lön högst en dag. Vid

nära anhörigs begravning kan permission dock också omfatta nödvändiga,

högst två, resdagar.

2. Permission kan beviljas i följande fall:

Eget bröllop

Egen 50-årsdag

Förstagångsbesök hos läkare eller tandläkare vid akut sjukdom eller olycksfall

Besök vid sjukvårdsinrättning efter remiss av företagsläkare eller annan av

arbetsgivaren anvisad läkare

Nära anhörigs frånfälle

Nära anhörigs begravning även som därpå följande urnnedsättning

Plötsligt svårt sjukdomsfall hos hemmaboende nära anhörig.

3. Som nära anhörig räknas make/maka, registrerad partner, stadigvarande

sambo, barn, syskon, föräldrar, svärföräldrar och far- och morföräldrar.

12


shr kollektiv kommunal 5e korr 08-03-28 11.44 Sida 13

4. Anställd som arbetat del av dag och därefter måste lämna arbetsplatsen

under återstoden av arbetsdagen på grund av arbetsskada, ska erhålla permission

under denna tid.

För det fall arbetsskadan föranleder sjukskrivning för längre tid än sju dagar,

räknat från och med insjuknandedagen enligt lagen om allmän försäkring,

utges inte någon ersättning från arbetsgivaren för ovan erhållen permission.

5. Ansökan om permission skall göras i så god tid som möjligt. Orsaken till

permission ska på förhand eller – om så inte kan ske – i efterhand styrkas om

arbetsgivaren så begär.

15 § Semester

1. Semester utgår enligt lag.

Semesterlön eller semesterersättning utgår med 12,72 % av beräkningsunderlaget.

Vid sparad semester utgår semester med 0,5 % per dag av tillämpligt

beräkningsunderlag.

2. På arbetsplats, där behörig facklig företrädare saknas ska samråd ske om

förläggning av huvudsemestern direkt med berörda anställda.

3. Om annat inte avtalas, ska semestern förläggas så, att den anställde får en

ledighetsperiod av minst fyra veckor under perioden 15 maj–31 augusti.

4. Semesterledighet omfattande minst 10 semesterdagar ger rätt till tjänstledighet

såväl helgen före som helgen efter ledigheten.

5. För anställd med färre än fem arbetsdagar i genomsnitt per vecka kan

beräkning och förläggning av semesterdagar ske enligt nettoberäkningsmetoden.

6. Semesterlön eller semesterersättning ska utgå utöver överenskommen timeller

månadslön.

7. Semesterersättning som intjänats vid extra anställning betalas ut samtidigt

med lönen för anställningsperioden.

8. Anställd med minst 3 månaders sammanhängande anställningstid har rätt

till semesterlönetillägg per utlagd och betald semesterdag med lägsta belopp

enligt nedan.

Anställd med minst 12 månaders sammanhängande anställningstid har utöver

semesterersättning rätt till semesterlönetillägg per betald semesterdag med

lägsta belopp enligt följande.

Arbetstagare som har en lägre lön än 18 337 kronor (19 135 kronor), (19 935

kronor) år 2008, (2009), (2010) för en heltidsanställning per månad har rätt

till semesterlönetillägg.

13


shr kollektiv kommunal 5e korr 08-03-28 11.44 Sida 14

För deltidsanställd reduceras beloppet, alternativt antal dagar vid tillämpning

av s k nettoberäkningsmetoden, med hänsyn till anställningens omfattning.

Semesterlönetillägget utges för varje betald semesterdag av årssemestern, dock

högst 25 stycken/år, med ett belopp som beräknas på följande sätt.

5,21% × (a–b), varvid,

a = 18 337 kronor (19 135 kronor), (19 935 kronor)

b = den överenskomna fasta lönen.

Anmärkning:

Vid partiell ledighet skall beloppet för semesterlönetillägg minskas med

hänsyn till arbetstagarens arbetstid.

9. För anställd som vid tidpunkten för övergång till kollektivavtal på arbetsplatsen

fyllt, 40 år respektive 50 år och enligt tidigare kollektivavtal haft 31

respektive 32 semesterdagar gäller följande:

Sådan anställd erhåller lönehöjning med 0,5 % av tillämpligt beräkningsunderlag

per betald semesterdag beräknat på 6 respektive 7 dagar. Härefter

gäller 25 dagars betald semester enligt semesterlagen och bestämmelserna

enligt 1–8 ovan.

10. Anställd som omfattas av övergång enligt punkt 9 ovan samt fyller 40 år

inom två (2) år från övergångsdatum, erhåller en särskild ersättning motsvarande

2% av lönen fr o m månaden efter fyllda 40 år.

Anmärkning:

Vid övergång från kalenderår som både intjänande- och semesterår till

semesterlagens regler ska lokala parter medverka till överenskommelse om

särskilda övergångsregler. De centrala parterna förklarar sig beredda att

medverka till att överenskommelse kan träffas.

5 Kap Kostbestämmelser

16 § Kost på arbetsplatsen

1. Genom skriftlig överenskommelse med anställd eller vid lokal förhandling

med Kommunal kan överenskommelse träffas om annan kostordning.

2. I och med att överenskommelse om anställning träffats har även överenskommits

om kost på arbetsplatsen. Detta gäller dock inte för anställd med

arbetstid som är högst fyra timmar i genomsnitt per dag.

3. Kost på arbetsplatsen omfattar normalt en måltid samt ett kaffemål.

Anmärkning:

Kosten bör vara varm näringsriktig och varierande.

14


shr kollektiv kommunal 5e korr 08-03-28 11.44 Sida 15

4. För kost betalar den anställde ett belopp enligt tabellen nedan per arbetsdag.

2007-06-01 2008-06-01 2009-06-01

2008-05-31 2009-05-31 2010-05-31

Pris för kost på arbetstid: 32:50 kr 34:00 kr 35:50 kr

Pris för kost på arbetstid och fritid: 1 667 kr 1 740 kr 1 810 kr

Anmärkning:

När anställd tillfälligtvis inte getts möjlighet till kost på arbetsplatsen ska

kostavdrag inte ske.

5. Vid företag där matservering inte förekommer eller där endast enklare

rätter tillhandahålles eller där anställd av medicinska eller etniska skäl ej

önskar omfattas av kost på arbetsplatsen kan annan överenskommelse mellan

arbetsgivare och anställd träffas.

6 Kap Regler för löneberäkning

17 § Lön för anställning del av avlöningsperiod och

avdragsregler vid frånvaro

1. Lön per dag och timme

Lön per dag:

Månadslön × 12

365

Lön per timme vid heltid:

Vid genomsnitt 40 tim per vecka

Månadslön

173

Vid genomsnitt 37 tim per helgfri vecka

Månadslön

160

Lön per timme vid deltid:

Månadslön

Genomsnittlig veckoarbetstid× 4,3

15


shr kollektiv kommunal 5e korr 08-03-28 11.44 Sida 16

2. Lön för anställning del av löneperiod

Om en anställd börjar eller slutar under en avlöningsperiod utgår lön per

arbetad timme under perioden.

3. Löneavdrag vid sjukfrånvaro

Anmärkning:

Reglerna om löneavdrag vid sjukfrånvaro utgår från gällande sjuklönelag

respektive lag om allmän försäkring.

3.1 Sjukfrånvaroperiod

Med sjukfrånvaroperiod avses tid fr o m dag för sjukanmälan t o m sjukperiodens

slut.

3.2 Sjukfrånvaro dag 1 (karensdag)

Den första sjukfrånvarodagen, som skulle ha varit arbetsdag, görs helt löneavdrag

per timme som den anställde skulle ha arbetat.

3.3 Sjukfrånvaro dag 2–14

Avdrag görs med lön per timme som den anställde skulle ha arbetat under

sjukfrånvaron upp till högst 14 kalenderdagar.

3.4 Sjukfrånvaro fr o m den 15:e kalenderdagen

Om frånvaron varar längre tid än 14 dagar görs fr o m 15:e dagen avdrag per

dag för varje kalenderdag frånvaron omfattar.

4. Löneavdrag vid frånvaro med tillfällig föräldrapenning

Med frånvaro avses tid fr o m dag för anmälan om tillfällig föräldrapenning

t o m ersättningsperiodens slut. Anställd är skyldig att på begäran uppvisa

utbetalningsbesked.

Avdrag görs med lön per timme för varje frånvarotimme.

5. Löneavdrag vid semester eller annan frånvaro

Med frånvaro avses tid fr o m första dagen som skulle ha varit arbetsdag t o m

dag före återinträde i tjänst.

Vid frånvaro del av dag eller hel dag för frånvaroperiod om högst 14 kalenderdagar

görs avdrag med lön per timme för varje frånvarotimme.

Vid frånvaro överstigande 14 kalenderdagar, görs istället dagsavdrag varje

kalenderdag som frånvaron omfattar.

16


shr kollektiv kommunal 5e korr 08-03-28 11.44 Sida 17

Amärkning:

1. Lönereduktion får inte överstiga den anställdes lön för frånvaroperioden.

2. Vid frånvaro hel kalendermånad görs avdrag med hela månadslönen.

3. Andra avdragsregler kan tillämpas efter överenskommelse vid lokal förhandling

med Kommunal.

18 § Sjuklön

Anmärkning:

Reglerna om löneavdrag vid sjukfrånvaro utgår från gällande sjuklönelag

respektive lag om allmän försäkring.

1. Rätt till sjuklön

Rätten till sjuklön regleras i lagen (1991:1047) om sjuklön, SjLL.

Anmärkning:

Enligt SjLL gäller rätten till sjuklön fr o m den första anställningsdagen.

Vid anställning för kortare tid än en månad utges dock sjuklön först efter tillträde

och 14 dagars sammanhängande anställningstid. Om nyanställning

påbörjas inom 14 dagar från föregående anställnings upphörande medräknas

tidigare anställningstid vid beräkning av kvalifikationstiden om 14 dagar.

2. Sjukanmälan och sjukintyg

2.1 Anmälan om sjukdom och återgång i arbete

Vid frånvaro på grund av sjukdom eller olycksfall ska anställd omgående göra

anmälan till arbetsgivaren. Vidare ska den anställde så snart som möjligt

meddela arbetsgivaren när han beräknar att kunna återgå i arbete. Sådant

besked ska lämnas senast dagen före återgång.

2.2 Försäkran och läkarintyg

Skriftlig försäkran ska lämnas till arbetsgivaren om sjukdomens omfattning.

Sjuklön utbetalas efter det att sådan försäkran lämnats.

Vid frånvaro på grund av sjukdom som varar längre tid än sju dagar efter

sjukanmälningsdagen är arbetstagaren skyldig, enligt SjLL, att uppvisa läkarintyg.

Om skäl föreligger kan arbetsgivaren från tidigare dag begära läkarintyg

utfärdat av anvisad läkare. Begäran kan ej avse förfluten tid. Läkarintyget

bekostas då av arbetsgivaren.

17


shr kollektiv kommunal 5e korr 08-03-28 11.44 Sida 18

Anmärkning:

Arbetsgivaren tillhandahåller formulär för försäkran.

3. Inskränkningar i rätten till sjuklön

Utöver vad som anges i 5 § SjLL gäller att, om den anställde har undantagits

från sjukförmåner eller dessa har nedsatts enligt lag (1962:381) om allmän

försäkring, arbetsgivaren inte är skyldig att utge sjuklön eller har rätt att

nedsätta denna i motsvarande mån.

4. Sjuklönens storlek

Sjuklönens storlek regleras i 6 § SjLL.

4.1 Beräkningsperiod

Sjuklön beräknas på ordinarie lön – månadslön, timlön eller rörlig lön – för

innevarande löneperiod eller på närmast föregående löneperiod. Beräkningsperiod

bestäms från och med att detta avtal börjar tillämpas.

Byte av beräkningsperiod får ske efter överenskommelse vid lokal förhandling

med Kommunal.

4.2 Sjukfrånvaro dag 1 (karensdag)

Den första sjukfrånvarodag, som skulle ha varit arbetsdag, utges ingen

sjuklön.

Anmärkning:

Antalet karensdagar begränsas till tio under en tolvmånadersperiod.

4.3 Sjukfrånvaro dag 2–14

4.3.1 Sjuklön utgår med 80 % av ordinarie månadslön dividerat med antalet

arbetstimmar per kalendermånad för varje timme den anställde varit frånvarande

från arbetet under dag 2 t o m 14, som skulle ha varit arbetsdagar i

varje sjukfrånvaroperiod. Vid timlön utges 80 % av ordinarie timlön.

4.3.2 För rörlig lön utgår sjuklön med 80 % av genomsnittlig rörlig lön

beräknad på arbetad tid, utöver lön enligt punkt 4.3.1 för varje timme den

anställde varit frånvarande.

4.3.3 Till anställd som skulle ha arbetat på obekväm arbetstid utgår sjuklön

med 80 % av den OB-ersättning den anställde gått miste om.

4.4 Sjukfrånvaro fr o m dag 15

Fr o m den15:e dagen tillämpas avdragsreglerna för månadslön i 17 §.

18


shr kollektiv kommunal 5e korr 08-03-28 11.44 Sida 19

5. Sjukdom under semesterledighet

Anmäld sjukfrånvaro som infaller under semesterledighet bryter denna.

Sjuklön beräknas på ordinarie lön.

Anmärkningar:

1. Återinsjuknande inom fem kalenderdagar räknas som fortsättning av

samma sjukperiod vad avser karensdag, ersättningens storlek och

sjuklöneperiodens längd.

2. Sjuklön beräknas ej på övertidsersättning eller mertidsersättning.

19 § Föräldralön

1. Anställd som är tjänstledig på grund av graviditet eller i samband med

barns födelse har rätt till föräldralön från arbetsgivaren om

– anställningen har varat under minst ett år i följd, samt

– anställningen fortsätter under minst tre månader efter tjänstledigheten.

2. Föräldralön utges

– under en månad om anställningen varat i ett men ej två år i följd och

– under två månader om anställningen varat i två år i följd eller mer.

Om tjänstledigheten skulle bli kortare än en respektive två månader, utges föräldralön

inte för längre tid än ledigheten omfattar.

3. Föräldralön utges och beräknas enligt följande per månad:

a) Till månadsavlönad utges per månad ett belopp motsvarande 10,5%

av månadslönen.

b) Till timavlönad utges per månad ett belopp motsvarande 10,5% av

timlönen beräknad på arbetstiden per månad.

c) Till anställd med rörlig lön utges per månad ett belopp motsvarande

10,5% av den genomsnittliga timinkomsten av rörlig lön för arbetad

tid.

Anmärkning:

Under tjänstledigheten görs avdrag enligt bestämmelserna i 17 §. Detta

gäller både när den anställde har rätt till föräldralön enligt ovan och när

denne saknar sådan rätt.

4. Föräldralönen utbetalas med halva beloppet när tjänstledigheten börjar och

resterande hälft efter det att den anställde återgått i arbete under minst i tre

månader efter tjänstledigheten.

5. Föräldralön utges inte om den anställde undantas från föräldrapenning

enligt lagen om allmän försäkring. Om denna förmån har nedsatts ska föräldralönen

reduceras i motsvarande grad.

19


shr kollektiv kommunal 5e korr 08-03-28 11.44 Sida 20

20 § Utbetalning av lön m m

1. Lönen beräknas månadsvis. På bestämd dag senast den 25:e i månaden, ska

lönen för närmast föregående månad utbetalas.

Efter lokal förhandling med Kommunals lokalavdelning kan överenskommelse

om andra beräkningsperioder och utbetalningsdagar träffas.

Anmärkning:

Vid övergång från förskotts- till efterskottslön ska lokala parter medverka

till överenskommelse om särskilda övergångsregler. De centrala parterna

har förklarat sig beredda att medverka till att överenskommelse kan

träffas.

2. Då den anställde slutar sin anställning ska slutlön om möjligt betalas ut

senast vid ordinarie löneutbetalningstillfälle.

3. Semesterersättning utbetalas enligt lag.

4. Arbetsgivaren utfärdar skriftligt lönebesked där tidsperiod, arbetstid, lön

och övriga ersättningar samt avdrag särskilt framgår.

5. Avdrag för medlemsavgift till Kommunal och inbetalning av avgiften ombesörjes

av företaget.

7 Kap Ordningsregler

21 § Skyddsutrustning

Skyddsutrustning

Om arbetet så påfordrar tillhandahåller arbetsgivaren lämplig skyddsutrustning

i den omfattning som följer av arbetsmiljölagen (1977:1160), Arbetsmiljöverkets

författningssamling (AFS 1982:20) och livsmedelslagen (1971:511).

Anställd har rätt till fria skyddskläder och skyddshandskar i den utsträckning

som krävs för arbetet.

Anmärkning:

Behovet av halksäker fotbeklädnad ska utredas av företagets skyddsorganisation

eller om sådan saknas av de lokala parterna.

20


shr kollektiv kommunal 5e korr 08-03-28 11.44 Sida 21

22 § Frånvaro från arbetet

Anställd får inte utebli från arbetet utan att ha arbetsgivarens tillstånd eller att

ha anmält förhinder, som av arbetsgivaren eller dennes ställföreträdare godkännes.

Regler om frånvaro på grund av sjukdom finns i 18 §.

23 § Anslagstavla och arbetsplatsbesök

Arbetsgivaren tillhandahåller anslagstavla avsedd för personalmeddelanden

och facklig information.

Facklig företrädare har rätt att, i samråd med arbetsgivaren om tid och plats,

göra arbetsplatsbesök samt på uppdrag av anställd ta del av dennes löneredovisning.

Anmärkning:

Skyddsombuds verksamhet regleras i arbetsmiljölagen (1977:1160).

24 § Anställds ersättningsskyldighet

1. Skadeståndsskyldighet m m

De fall då anställd kan bli skyldig att ersätta arbetsgivaren för skada regleras i

skadeståndslagen (1972:207).

Vid arbetsgivarens anspråk om skadestånd gäller att om det genom anställds

medgivande, överenskommelse vid förhandling eller genom dom konstateras

att ersättningsskyldighet föreligger, har arbetsgivaren rätt att göra motsvarande

avdrag på lönen.

2. Brott mot uppsägningstid

Anställd som inte iakttar uppsägningstid, förlorar innestående löneförmåner

motsvarande lönen för de dagar av uppsägningstiden som den anställde uteblivit,

dock högst 14 dagars lön.

Anmärkning:

Lag 1970:215 om arbetsgivares kvittningsrätt föreskriver att arbetsgivare

som innehåller lön ofördröjligen måste begära kronofogdemyndighetens

besked om hur stort belopp som får kvittas.

21


shr kollektiv kommunal 5e korr 08-03-28 11.44 Sida 22

25 § Försäkringar

Arbetsgivaren ska teckna och vidmakthålla mellan SAF/Föreningen Svenskt

Näringsliv och LO överenskomna försäkringar, d v s

AGB, försäkring om avgångsbidrag

AGS, avtalsgruppsjukförsäkring

Avtalspension SAF-LO

TFA, trygghetsförsäkring vid arbetsskada

TGL, tjänstegrupplivförsäkring

Avtal om omställningsförsäkring

Arbetstagare får inte föra talan mot arbetsgivare eller anställd om skadestånd

i anledning av personskada som utgör arbetsskada.

26 § Arbetsledning m m

1. Allmänt

1.1 Med iakttagande av gällande lagar och detta avtal har arbetsgivaren rätt

att leda och fördela arbetet.

1.2 Föreningsrätten ska på ömse sidor lämnas okränkt. Arbetsgivaren får

anställa personal oavsett om denna är organiserad eller inte.

1.3 Hänvisningar till lagbestämmelser i avtalet är enbart avsedda som förtydliganden.

De ger inte avtalspart någon skadeståndsrätt eller annan rätt utöver

vad som följer av vederbörande lagbestämmelse.

Detta avser dock inte den i 15 § inskrivna bestämmelsen att semester utgår

enligt lag.

27 § Giltighetstid

1 Detta avtal gäller från och med den 1 juni 2007 till och med den 31 maj

2010.

Avtalet gäller därefter för ett år i sänder såvida inte någon av parterna säger

upp avtalet senast den 31 mars 2010.

2 Om någon av parterna begär förhandling, ska förslag till ändringar i avtalet

lämnas den andra parten snarast möjligt före giltighetstidens slut.

3 Om begäran om förhandling framställs och avtalsförslag lämnas enligt

punkt 2, gäller avtal för tiden efter den 31 maj 2010 med sju dagars uppsägningstid.

22


shr kollektiv kommunal 5e korr 08-03-28 11.44 Sida 23

28 § Förhandlingsordning

I sådana fall, som inte är förutsedda i detta avtal, förklarar sig parterna

beredda att uppta förhandlingar.

Det förutsätts, att en arbetsgivare och en anställd bör genom ömsesidigt hänsynstagande

söka ordna sina gemensamma angelägenheter i samförstånd.

Uppstår rättstvist, ska densamma göras till föremål för förhandling i den

ordning som anges nedan. Berörda parter ska undvika varje åtgärd som kan

vara ägnad att försvåra eller försena tvistens lösning.

Förhandlingspreskription

Om en part vill yrka skadestånd eller annan fullgörelse enligt lag, kollektivavtal

eller enskilt avtal ska parten, om inte annan ordning anges i lokalt kollektivavtal,

påkalla förhandling inom fyra månader från den dag parten fått

kännedom om den omständighet som kravet grundas på och senast inom två

år från den dag omständigheten inträffade. Om part inte begär förhandling

inom föreskriven tid förlorar parten rätten till förhandling.

Lokal förhandling

Förhandling ska i första hand genomföras mellan arbetsgivaren och den

lokala arbetstagarorganisationen den anställde tillhör.

Med lokal organisation avses lokalavdelning.

En lokal förhandling ska påbörjas så snart som möjligt och senast inom 3

veckor från den dag motparten fick del av förhandlingsframställningen, om

inte parterna inte kommer överens om annat.

Central förhandling

Kan parterna inte enas vid den lokala förhandlingen får part som vill fullfölja

ärendet hänskjuta frågan hos motparten genom att påkalla central förhandling.

Central förhandling ska påkallas skriftligen hos den centrala avtalsslutande

motparten inom två månader från den dag den lokala förhandlingen avslutades.

Försummas detta har rätten till förhandling gått förlorad.

Central förhandling skall påbörjas snarast möjligt och senast inom 30 dagar

från dagen när förhandlingen begärdes, om parterna inte kommer överens om

annat.

23


shr kollektiv kommunal 5e korr 08-03-28 11.44 Sida 24

Rättsligt avgörande

Om en rättstvist varit föremål för central förhandling utan att kunna lösas, får

part väcka talan i domstol. Talan ska i sådant fall väckas inom tre månader

från den dag centrala förhandlingen avslutades. Försummas detta förlorar

part rätten till talan.

Anmärkning

Om en tvistefråga grundar sig på anställningsskyddslagen ska lagens tidsfrister

gälla istället för tidsfristerna i denna förhandlingsordning. Denna förhandlingsordning

påverkar inte heller reglerna om frister och skyldighet för

arbetsgivaren att påkalla förhandling enligt 34, 35 och 37 §§ medbestämmandelagen.

24


shr kollektiv kommunal 5e korr 08-03-28 11.44 Sida 25

Bilaga 1

Avtal om löner m m

Innehållsförteckning

Sid

1 § Grundläggande principer för lönesättningen 26

2 § Löneformer m m 27

3 § Löneöversyn 27

1. Utrymme 27

2. Undantag 27

3. Anställda som slutat sin anställning 27

4. Anställningsavtal den 31 maj 2004 eller senare… 27

5. Fördelning m m 28

6. Utrymme vid löneöversyn 28

7. Lokal överenskommelse 28

8. Engångsbelopp 28

4 § Minimilöner 28

1. Kvalificerat yrkesarbete 28

2. Yrkesarbete 29

3. Ungdomslöner för yrkesarbete 29

5 § Förhandlingar m m 30

6 § Löneberäkning för deltids- och uppehållsanställd 31

25


shr kollektiv kommunal 5e korr 08-03-28 11.44 Sida 26

Avtal om löner m m

1 § Grundläggande principer för lönesättningen

Arbetsgivarna har enligt detta avtal fortsatt stort ansvar för lönebildningen.

Lönebildning och lönesättning ska bidra till att arbetsgivaren når målen för

verksamheten. Lönen ska stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet,

produktivitet och kvalitet. Lönen skall därför vara individuell och differentierad

och avspegla uppnådda mål och resultat. Även förutsättningarna för

att rekrytera och behålla personal påverkar löne- och anställningsvillkoren. I

lönesättning vid nyanställning beaktas erfarenheter som är direkt kopplade till

yrkesrollen. Deltids- eller visstidsanställda får ej missgynnas i lönesättningen.

Syftet är att skapa en process där arbetstagarens resultat och löneutveckling

knyts samman så att det positiva sambandet mellan lön, motivation och

resultat uppnås. Det är därför av stor vikt att dialog förs mellan chef och

medarbetare om mål, förväntningar, krav, uppnådda resultat och lön.

Lönesättningen kan sammanfattas enligt följande:

• Lönepolitiken har lagts fast av arbetsgivaren.

• Kartläggning och analys av löner har gjorts av arbetsgivaren.

•Önskvärda/tillåtna lönerelationer och lönespännvidder har fastställts av

arbetsgivaren.

• Handlingsplan har, med hänsyn till bland annat ovanstående punkter,

upprättats av arbetsgivaren.

• Arbetsgivaren tydliggör krav, förväntningar, uppsatta mål och följer upp

resultatet.

Oavsett om lön på individnivå avgörs genom traditionella förhandlingar

eller på annat sätt är det viktigt att ovanstående punkter klargjorts.

Om lönerna ska vara individuellt differentierade med hänsyn till åstadkomna

arbetsresultat gäller att:

• Kriterier för sådan differentiering tydliggörs i de olika verksamheterna

• Lönen på individnivå avgörs på den nivå i organisationen där den

enskildes arbetsresultat kan bedömas.

• Individuella samtal förs med arbetstagare om uppställda mål, resultat

och med koppling till lön.

26


shr kollektiv kommunal 5e korr 08-03-28 11.44 Sida 27

2 § Löneformer m m

Lön kan utges antingen med månadslön eller med timlön.

Timlön för heltidsanställd är månadslönen dividerad med 173.

För anställd som stadigvarande arbetar helgdag och/eller söndag och har en

genomsnittlig ordinarie arbetstid om 37 timmar per vecka, är timlönen

månadslönen dividerad med 160.

3 § Löneöversyn

1. Utrymme

För lokala löneöversynsförhandlingar beräknas ett utrymme om minst 825

kronor 2007, 825 kronor 2008 och 825 kronor 2009 för varje heltidsanställd

enligt nedan per den 1 juni 2007, per den 1 juni 2008 och per den 1 juni

2009. De deltidsanställdas bidrag till potten bestäms i proportion till

arbetstidsmåttet.

2. Undantag

Anställd som den 1 juni 2007, 31 maj 2008 respektive 31 maj 2009 är tjänstledig

för minst tre månader framåt i tiden av annat skäl än sjukdom eller föräldraledighet

är undantagen från detta löneavtal, om ej överenskommelse

träffas om annat. När den anställde återgår i tjänst skall lönen bestämmas

efter samma normer som gällt för övriga anställda vid företaget enligt detta

avtal.

3. Anställda som slutat sin anställning

Om en anställd har slutat sin anställning den 1 juni 2007 eller senare, 1 juni

2008 eller senare respektive 1 juni 2009 och ej har fått lönehöjning skall han

till företaget anmäla sitt krav härpå senast en månad efter det att den anställde

vid företaget har underrättats om att lönerevisionen har genomförts. Försummar

den f d anställde detta har han förlorat sin rätt att omfattas av revisionen.

4. Anställningsavtal den 31 maj 2007 eller senare,

den 15 februari 2008 respektive 2009 eller senare

Har avtal om anställning träffats den 31 maj 2007 eller senare, den 15

februari 2008 respektive 2009 eller senare och därvid även avtal om lön

träffats och det vidare uttryckligen överenskommits om att den avtalade lönen

skall gälla oberoende lönerevisionen respektive år skall vederbörande ej

omfattas av detta löneavtals lönerevision den 1 juni 2007, den 1 juni 2008

respektive 2009.

27


shr kollektiv kommunal 5e korr 08-03-28 11.44 Sida 28

5. Fördelning m m

Utrymmet enligt ovan fördelas i förhandlingar med Kommunal med beaktande

av bl a de grundläggande principerna för lönesättningen.

Löneförändringarna skall gälla fr o m den 1 juni 2007, 1 juni 2008 respektive

1 juni 2009, såvida inte annat överenskommes.

6. Utrymme vid löneöversyn

Till förfogande vid lokala löneöversynsförhandlingar finns följande utrymme.

Utrymmet utgörs av lägst 825 kronor 2007, 825 kronor 2008 och 825 kronor

2009.

Anmärkning:

Löneutrymmet för ungdomar utgör 50% av löneutrymmet för vuxna.

7. Lokal överenskommelse

Lokala parter kan träffa överenskommelse om att hantera lönesättningsfrågorna

på annat sätt än som beskrivs i 1 §.

4 § Minimilöner

Vid fastställande av minimilöner har beaktats utbildning, yrkesvana och

arbetets svårighetsgrad.

Alla anställda ska lönesättas enligt avtalets intentioner.

Nedan angivna löner är endast att betrakta som lägsta garanterade minimilöner.

1. Kvalificerat yrkesarbete

Arbete som förutsätter gymnasial yrkesutbildning eller därmed jämförbar

utbildning eller långvarig praktisk erfarenhet av kvalificerat yrkesarbete inom

arbetsområdet.

2007-06-01– 2008-06-01– 2009-06-01–

Minimilöner 2008-05-31 2009-05-31 2010-05-31

Kronor/månad 15 876 16 701 17 754

Kronor/timme 91:76 96:53 102:62 – vid 173

99:22 104:38 110:96 – vid 160

Lön per timme anges vid en genomsnittlig arbetstid om 173 timmar respektive

160 timmar per kalendermånad.

28


shr kollektiv kommunal 5e korr 08-03-28 11.44 Sida 29

2. Yrkesarbete

Härmed avses arbete där förkunskaper inte är något krav och introduktion

och utbildning normalt sker på arbetsplatsen.

Någon formell utbildning är i sig inte en förutsättning för att klara arbetsuppgifterna.

2007-06-01– 2008-06-01– 2009-06-01–

Minimilöner 2008-05-31 2009-05-31 2010-05-31

Kronor/månad 15 375 16 200 17 253

Kronor/timmar 88:87 93:64 99:72 – vid 173

96:09 101:25 107:83 – vid 160

Lön per timme anges vid en genomsnittlig arbetstid om 173 timmar respektive

160 timmar per kalendermånad.

3. Ungdomslöner för yrkesarbete

Ungdomslön kan tillämpas under högst tre år.

Minimilön från och med månadsskiftet efter det att nedan angiven ålder

uppnåtts.

Minimilöner

Kr/mån 2007-06-01– 2008-06-01– 2009-06-01–

Kr/tim 2008-05-31 2009-05-31 2010-05-31

Fr o m 19 år 13 768 14 181 14 594

79:58 81:97 84:35 – vid 173

86:05 88:63 91:21 – vid 160

Fr o m 18 år 12 418 12 831 13 244

71:78 74:16 76:55 – vid 173

77:61 80:19 82:77 – vid 160

Fr o m 17 år 11 743 12 156 12 569

67:87 70:26 72:65 – vid 173

73:39 75:97 78:55 – vid 160

Under 17 år 10 392 10 805 11 218

60:06 62:45 64:84 – vid 173

64:95 67:53 70:11 – vid 160

Lön per timme anges vid en genomsnittlig arbetstid om 173 timmar respektive

160 timmar per kalendermånad.

29


shr kollektiv kommunal 5e korr 08-03-28 11.44 Sida 30

5 § Förhandlingar m m

Utrymmet skall fördelas individuellt i lokal förhandling och ske på arbetsplatsnivå,

ort eller i företaget.

Överenskommelse om lön får träffas med enskilda arbetstagare.

Anmärkning:

Möjligheter till en överenskommelse om lön mellan arbetsgivare och

arbetstagare, vid andra tillfällen än nyanställningar, förutsätter att de

lokala parterna enats om principer för detta.

En överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare skall ingå i det

kollektivavtal som upprättats mellan parterna i nästkommande löneöversynsförhandlingar.

Part skall ha begärt förhandling senast den 15 juli 2007, den 15 maj 2008

respektive den 15 maj 2009. Förhandling skall genomföras om part så begär

och skall vara slutförd senast den 15 augusti 2007, 15 juni 2008 respektive

15 juni 2009.

Arbetsgivaren skall ställa förhandlingsframställan till den lokala avdelningen.

Den lokala avdelningen kan utse lokal facklig förtroendeman som behörig att

i förhandlingar företräda medlemmarna i den lokala lönerevisionen.

Skulle Kommunal inte besvara en förhandlingsframställan inom två veckor

från det att begäran om förhandling framställts har arbetsgivare rätt att

fördela det lokala utrymmet i enlighet med eget förslag, vilket insändes till

Kommunals lokalavdelning.

I de fall de lokala parterna inte kan träffa en överenskommelse om fördelning,

har lokal part rätt att föra frågan till central förhandling.

Central förhandling skall påkallas inom en månad från det att den lokala förhandlingen

avslutades.

Om de centrala parterna inte kan enas utlägges det lokala utrymmet generellt.

Parterna kan gemensamt skriftligen överlämna frågans avgörande till ett

särskilt utsett avtalsråd. Sådan begäran skall göras senast 14 dagar från att

den centrala förhandlingen anses avslutad. Parterna utser gemensamt avtalsrådet

och dess sammansättning.

De centrala parterna åtar sig att gemensamt, eller var för sig, utbilda och

informera de lokala parterna hur lokal löneförhandlingen skall gå tillväga.

30


shr kollektiv kommunal 5e korr 08-03-28 11.44 Sida 31

6 § Löneberäkning för deltids- och uppehållsanställd

Vid lönesättning enligt centralt eller lokalt kollektivavtal skall – såvida inte

annat uttryckligen avtalats – beloppet för deltidsanställd arbetstagare nedräknas

i proportion till förhållandet mellan arbetstiden för deltidsanställningen

och arbetstiden för motsvarande heltidsanställning samt för uppehållsanställd

nedräknas med utifrån arbetsårets omfattning angiven uppehållslönefaktor.

31


shr kollektiv kommunal 5e korr 08-03-28 11.44 Sida 32

Bilaga 2

Entreprenadföretag mom 1, 2

Mom 1

Då entreprenadföretag övertar arbete eller verksamhet från annat företag

enligt mom 2 nedan ska i första hand deltidsanställda, med minst sex

månaders sammanhängande anställningstid, i det övertagande företaget,

erbjudas utökad arbetstid.

Krävs härutöver nyanställning ska i första hand anställning erbjudas de

anställda arbetstagare, som har minst sex månaders sammanhängande anställningstid

på arbetsplatsen. Provanställning får ej förekomma i sådana fall. Vid

nyanställning enligt detta stycke ska arbetstagare erhålla bibehållen lön förutsatt

att samma arbetsuppgifter erhålles hos den nya arbetsgivaren.

Mom 2

Garantireglerna gäller i följande fall:

1. Då entreprenadföretag övertar arbete eller verksamhet vid företag där

löner och allmänna anställningsvillkor regleras av annat kollektivavtal.

2. Då entreprenadföretag övertar arbete eller verksamhet från annat entreprenadföretag,

för det fall att kundföretaget och lokalerna är desamma.

Anmärkning:

Parterna är ense om att ovanstående garantiregler ej gäller för såvida

LAS § 6b är tillämplig.

32


shr kollektiv kommunal 5e korr 08-03-28 11.44 Sida 33

Bilaga 3

Överenskommelse om riktlinjer för

kompetensutveckling

Inriktning

Konkurrensförmågan hos företagen blir allt mer beroende av kvalificerade

arbetstagare. För att verksamheten ska utvecklas är det även viktigt med en

kontinuerlig och planerad kompetensutveckling av arbetstagarna.

Utvecklingen kan i hög grad ske direkt på arbetsplatsen genom en flexibel och

stimulerande arbetsorganisation där teori och praktik blandas.

En fortlöpande utveckling av företag och arbetstagare skapar förutsättningar

för lönsamhet och tryggare anställning.

Rätt och ansvar

Alla arbetstagare har såväl rätt till som eget ansvar för att kontinuerligt

utvecklas i arbetet. Kvinnor och män ska ges samma möjlighet till kompetensutveckling.

Utforma i samverkan

Utformningen av kompetensutvecklingen är en ledningsuppgift.

Kompetensutveckling utgår från en långsiktig verksamhetsanalys, genomförd

av företaget efter samråd med den lokala fackliga organisationen/fackligt

ombud i företaget. I analysen förutsätts varje arbetstagares medverkan och

engagemang. Vid analysen fastställs planer för kompetensutveckling, vilka

utformas och följs upp kontinuerligt med hänsyn till konkurrens- och

omvärldssituationen.

Kartläggningen av den enskilde arbetstagarens utvecklingsbehov och planeringen

av de åtgärder som är lämpliga sker i samverkan med arbetstagaren.

Utvecklingssamtal och arbetsplatsträffar rekommenderas som grund för planering

av kompetensutvecklingen.

Kostnader

Den kompetensutveckling som behövs för att klara nuvarande och kommande

arbetsuppgifter i företaget ska ske på betald arbetstid.

Stimulera och premiera

Kompetensutveckling måste uppmärksammas, stimuleras och premieras.

Vid lönesättningen bör det vara naturligt att koppling sker till resultat och

kompetens.

33


shr kollektiv kommunal 5e korr 08-03-28 11.44 Sida 34

Bilaga 4

Ramavtal för årsarbetstid

mellan

Företagets namn

och

Svenska Kommunalarbetareförbundet, Kommunal

Parterna förklarar sig positiva till att branschens företag inom ramen för

gällande lagar och avtal får möjlighet att reglera arbetstidsfrågor så att

respektive företags särskilda förutsättningar beaktas. Parterna bedömer att

sådana lösningar är till gagn både för anställda och företag. Syftet med längre

beräkningsperioder är dels att skapa fler heltidstjänster och därmed minska

behovet av deltidsanställningar, dels ge förutsättningar för ökad kontinuitet

och kvalitet i företagens verksamhet. SHRs medlemsföretag som tecknar årsarbetstidsavtal

åtar sig att vid lågsäsong verka för att deltidsanställda arbetstagare

under detta avtal erbjuds arbetsmöjlighet vid andra av arbetsgivaren

drivna enheter på orten.

1. De lokala parterna äger rätt att träffa kollektivavtal om avsteg från

Arbetstidslagen och kollektivavtalet kap 3, §§ 8–11.

2. Beräkningsperioden omfattar ....... månader i följd och påbörjas

den ……..………………...

Avstämning sker vid beräkningsperiodens slut. I underlaget för faktiskt

arbetad tid ingår semester, annan beviljad ledighet och sjukfrånvaro.

Kommentar:

Beräkningsperioden omfattar 12 månader eller kortare period. Det är

viktigt att välja en avstämningstidpunkt som passar verksamheten.

Avstämning bör lämpligen ske efter en period av låg beläggning så att

eventuellt överskott av timmar som uppkommit under en tidigare period

med hög beläggning hinner regleras tillbaka genom ett mindre utlägg av

arbetstid.

34


shr kollektiv kommunal 5e korr 08-03-28 11.44 Sida 35

3. Anställda som omfattas av detta avtal har månadslön. Månadslönen

beräknas för genomsnittlig ordinarie arbetstid.

Kommentar:

Lön beräknad för den genomsnittliga ordinarie arbetstiden under

beräkningsperioden, dvs normalt 12 månader, utbetalas månadsvis.

Arbetar den anställde 40 timmar i snitt per vecka utbetalas lön för heltid

oavsett hur mycket eller litet tid som varit schemalagd under respektive

löneperiod. Årsarbetstiden gäller med avräkning för helgdagar som infaller

på vardagar.

4. Årsarbetstiden, ordinarie arbetstid, vid heltidsanställning är 2080 timmar

(52×40), med avräkning för helgdagar som infaller på vardagar, för

arbetstagare med arbetstid förlagd på vardagar.

Årsarbetstiden, ordinarie arbetstid, är 1924 timmar (52×37) för arbetstagare

med arbetstid förlagd vardagar samt helgdagar.

För arbetstagare som innehaft uppehållsanställning och går över till årsarbetstid

är ordinarie årsarbetstid vid heltidsanställning 1924 timmar

(52×37) med avräkning för helgdagar som infaller på vardagar.

Vid semester eller annan frånvaro tillämpas för månadsavlönade löneavdrag

efter den genomsnittliga årsarbetstiden.

Kommentar:

Den totala ordinarie arbetstiden som ska schemaläggas är 2080 timmar

per år för heltidsanställda arbetstagare schemalagda på vardagar respektive

1924 timmar för heltidsanställda arbetstagare schemalagda vardagar

samt helgdagar.

För arbetstagare som innehaft uppehållsanställning och går över till årsarbetstid

är ordinarie arbetstid vid heltidsanställning 1924 timmar.

Årsarbetstiden gäller med avräkning för helgdagar som infaller på

vardagar.

5. Vid avtalsperiodens startdatum ska arbetsgivaren presentera ett preliminärt

schema för hela avtalsperioden.

Kommentar:

Arbetsgivaren ska vid avtalsperiodens startdatum presentera ett preliminärt

schema för hela avtalsperioden. Detta för att arbetstagarna ska ges

möjlighet att planera in perioder av lågsäsong. I övrigt gäller kollektivavtalets

regler om schemaläggning.

35


shr kollektiv kommunal 5e korr 08-03-28 11.44 Sida 36

6. Heltidsanställd som utför övertid på arbetsgivarens begäran skall erhålla

övertidsersättning härför, nästkommande löneutbetalning i enlighet med

kollektivavtalet.

Kommentar:

Även verksamheter som har avtal om årsarbetstidsavtal kan ha behov av

att personal arbetar övertid ibland. Sådan arbetstid uppkommer t ex då

arbetsgivaren förlägger arbetstid med kortare varseltid än som anges i

kollektivavtalet (två veckor) och denne inte överenskommit med den

anställde om att detta är ett byte av arbetstid enligt kollektivavtalet.

Timredovisningen enligt årsarbetstidsavtalet ska inte innefatta övertidstimmar.

Det är därför praktiskt nödvändigt att hålla isär dessa timmar och

att ersättning utbetalas separat för dessa.

7. Vid semester eller annan frånvaro tillämpas för månadsavlönade löneavdrag

efter den genomsnittliga årsarbetstiden.

Kommentar:

Kollektivavtalets regler för löneberäkning tillämpas. För den som är

anställd på heltid, räknat efter den genomsnittliga arbetstiden under

beräkningsperioden tillämpas löneavdragsreglerna för heltidare. För de

som arbetar deltid i snitt under beräkningsperioden tillämpas avdragsreglerna

för deltidare.

8. Överskott/underskott av timmar redovisas skriftligt varje månad.

Kommentar:

Denna redovisning är viktig både för arbetsgivare och arbetstagare. För

arbetsgivaren är den viktig för att man inte skall tappa kontrollen över

arbetade timmar.

Överskott/underskott redovisas i relation till sysselsättningsgraden enligt

anställningsavtalet. Vid avstämningstidpunkten ska den anställde inte ha

arbetat fler eller färre timmar än antalet timmar som ska utföras i snitt

enligt anställningsavtalet. Vid en beräkningsperiod om ett år innebär detta

att antalet arbetade timmar inte ska över- eller understiga 52×40 timmar

för en heltidsanställd med arbetstid förlagd på vardagar respektive 52×37

timmar för heltidsanställd med arbetstid förlagd på vardagar och helgdagar.

Årsarbetstiden gäller med avräkning för helgdagar som infaller på

vardagar.

36


shr kollektiv kommunal 5e korr 08-03-28 11.44 Sida 37

9. Vid anställnings upphörande läggs eventuellt över/underskott av timmar ut

under uppsägningstiden eller dras av/utbetalas vid beräkning av slutlön.

Vid uppsägning på grund av arbetsbrist skall dock eventuellt underskott

av timmar vid anställningens upphörande ej dras av vid beräkning av

slutlön. Vid uppsägning av arbetstagare på grund av personliga skäl mot

bakgrund av medicinska skäl, samt vid avträde från tjänst enlig LAS 4§

3st skall inte eventuellt under- skott av timmar dras av vid beräkning av

slutlön.

Kommentar:

Redovisningen av överskott/underskott enligt 9. ligger till grund för denna

beräkning av överskott/underskott vid anställnings upphörande.

10. Detta avtal gäller…

Kommentar:

De lokala parterna träffar avtal om avtalets giltighet. Avtalet kan löpa tillsvidare

med en angiven uppsägningstid. Avtalet kan också gälla för en viss

tid. Även i detta fall kan en uppsägningstid avtalas. Vid bestämmande av

uppsägningstid bör hänsyn tas till företagets verksamhet. Uppsägningsdatum

bör sammanfalla med avstämningstidpunkten enligt avtalets p.9.

Anvisningar:

Vid schemaläggning görs på förhand en preliminär bedömning av låg- och

högsäsonger under året.

37


shr kollektiv kommunal 5e korr 08-03-28 11.44 Sida 38

Bilaga 5

Adressförteckning

Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR

SHR

Kammakargatan 39

Box 1158

111 81 Stockholm

Tel: 08-762 74 00

Fax: 08-21 58 61 och

08-676 07 37

info@shr.se www.shr.se

Regionkontor Göteborg:

SHR

Södra Hamngatan 53

Box 404

401 26 Göteborg

Tel: 031-62 94 00

Fax: 031-80 27 54

Regionkontor Malmö:

SHR

Jörgen Kocksgatan 1 B

Box 186

201 21 Malmö

Tel: 040-35 25 00

Fax: 040-23 33 82

38


shr kollektiv kommunal 5e korr 08-03-28 11.44 Sida 39

Svenska Kommunalarbetareförbundet

Svenska Kommunalarbetareförbundet

Hagagatan 2

Box 19039

104 32 Stockholm

Tel: 08-728 28 00

Fax: 08-31 87 45

Kommunals lokalavdelningar:

Kommunal Stockholms län

Franzéngatan 4

Box 30027

104 25 Stockholm

Tel 08-619 22 00

Kommunal Uppsala län

Trädgårdsgatan 5

Box 1308

751 43 Uppsala

Tel 018-16 71 00

Kommunal Sörmland

Violentorget

Box 34

642 21 Flen

Tel 0157-660 00

Kommunal Östergötland

Hertig Karlsgatan 4

Box 1838

581 17 Linköping

Tel 013-24 29 00

39


shr kollektiv kommunal 5e korr 08-03-28 11.44 Sida 40

Kommunal Jönköpings län

Barnarpsgatan 47

Box 3145

550 03 Jönköping

Tel 036-15 40 40

Kommunal Kronoberg

Pomonavägen 1

352 61 Växjö

Tel 0470-71 87 00

Kommunal Kalmar Län

Skeppsbrogatan 24

392 31 Kalmar

Tel 0480-610 00

Kommunal Gotland

Arbetarrörelsens Hus

Stenhuggarv. 6

621 65 Visby

Tel 0498-20 37 80

Kommunal Blekinge

Torskorsvägen 3

371 48 Karlskrona

Tel 0455-30 27 50

Kommunal Skåne län

Förhandlingsvägen 2

Box 4111

227 22 Lund

Tel 046-38 54 00

40


shr kollektiv kommunal 5e korr 08-03-28 11.44 Sida 41

Kommunal Halland

Fackens Hus

Andersbergsringen 104

Box 4013

300 04 Halmstad

Tel 035-17 41 00

Kommunal Väst

Alströmergatan 4

411 01 Göteborg

Tel 031-63 64 00

Kommunal Älvsborg

Magasinsgatan 10

Box 1712

501 17 Borås

Tel 033-21 14 00

Kommunal Skaraborg

Torggatan 18

541 30 Skövde

Tel 0500-49 97 00

Kommunal Värmland

Romstadsvägen 2

Box 447

651 10 Karlstad

Tel 054-14 76 00

Kommunal Örebro län

Törngatan 6

703 63 Örebro

Tel 019-16 52 50

Kommunal Norrbotten

Rådstugatan 2

972 38 Luleå

Tel 0920-23 52 50

41


shr kollektiv kommunal 5e korr 08-03-28 11.44 Sida 42

Kommunal Västmanland

Olof Palmes Torg 10

Arosparken

723 35 Västerås

Tel 021-15 14 00

Kommunal Dalarna

Tunagatan 20

Box 170

781 22 Borlänge

Tel 0243-21 70 00

Kommunal Gävleborg

Nygatan 41

Box 337

801 05 Gävle

Tel 026-17 69 00

Kommunal Västernorrland

Parkgatan 17

Box 233

871 25 Härnösand

Tel 0611-884 00

Kommunal Z-Jämtlands län

Frösövägen 90

832 47 Frösön

Tel 063-57 18 80

Kommunal Västerbotten

V Norrlandsgatan 11 B

903 27 Umeå

Tel 090-15 08 30

42


shr kollektiv kommunal 5e korr 08-03-28 11.44 Sida 43

43


shr kollektiv kommunal 5e korr 08-03-28 11.44 Sida 44

44

More magazines by this user
Similar magazines