Untitled - Visita

visita.se

Untitled - Visita

shr kollektiv kommunal 5e korr 08-03-28 11.44 Sida 20

20 § Utbetalning av lön m m

1. Lönen beräknas månadsvis. På bestämd dag senast den 25:e i månaden, ska

lönen för närmast föregående månad utbetalas.

Efter lokal förhandling med Kommunals lokalavdelning kan överenskommelse

om andra beräkningsperioder och utbetalningsdagar träffas.

Anmärkning:

Vid övergång från förskotts- till efterskottslön ska lokala parter medverka

till överenskommelse om särskilda övergångsregler. De centrala parterna

har förklarat sig beredda att medverka till att överenskommelse kan

träffas.

2. Då den anställde slutar sin anställning ska slutlön om möjligt betalas ut

senast vid ordinarie löneutbetalningstillfälle.

3. Semesterersättning utbetalas enligt lag.

4. Arbetsgivaren utfärdar skriftligt lönebesked där tidsperiod, arbetstid, lön

och övriga ersättningar samt avdrag särskilt framgår.

5. Avdrag för medlemsavgift till Kommunal och inbetalning av avgiften ombesörjes

av företaget.

7 Kap Ordningsregler

21 § Skyddsutrustning

Skyddsutrustning

Om arbetet så påfordrar tillhandahåller arbetsgivaren lämplig skyddsutrustning

i den omfattning som följer av arbetsmiljölagen (1977:1160), Arbetsmiljöverkets

författningssamling (AFS 1982:20) och livsmedelslagen (1971:511).

Anställd har rätt till fria skyddskläder och skyddshandskar i den utsträckning

som krävs för arbetet.

Anmärkning:

Behovet av halksäker fotbeklädnad ska utredas av företagets skyddsorganisation

eller om sådan saknas av de lokala parterna.

20

More magazines by this user
Similar magazines