MILJÖMÄRKNING SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2011 - Svanen

svanen.se

MILJÖMÄRKNING SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2011 - Svanen

MILJÖMÄRKNING SVERIGE AB

ÅRSREDOVISNING 2011

ECOLABELLING SWEDEN • ANNUAL REPORT 2011


Miljömärkning Sverige AB:s vision är ett hållbart samhälle där vi inte

utarmar jordens resurser. Vårt bidrag till detta är en hållbar konsumtion.

På uppdrag av regeringen ansvarar vi för Svanen och EU Ecolabel, två av de

främsta miljömärkningarna i världen. Bolaget ska bidra till att Sveriges övergripande

mål för konsumentpolitik uppfylls, det vill säga "att konsumenterna har

makt och möjlighet att göra aktiva val".

Genom att uppmuntra företag att miljömärka sina varor och tjänster samt att

vägleda konsumenter att handla mer hållbart – arbetar vi för att det hållbara

samhället ska bli verklighet.

Vi märker skillnaden!

NYCKELTAL MILJÖMÄRKNING SVERIGE AB 2008 2009 2010 2011

Nettoomsättning (kSEK) 35 382

39 290 42 665 45 308

Antal Svanenlicenser

1 114

1 241 1 383

1 428

Antal EU Ecolabel-licenser, Sverige

20

21

24 25

Antal anställda

37 45 46

49

NETTOOMSÄTTNING (kSEK)

45 308

35 382

39 290

42 665

ANTAL SVANENLICENSER

1 428

1 114

1 241

1 383

08 09 10 11

08 09 10 11

ANTAL EU ECOLABEL-LICENSER, SVERIGE

26 49

24

ANTAL ANSTÄLLDA, MEDELTAL

45

20

37

46

21

08 09 10 11 08 09 10 11

| MILJÖMÄRKNING SVERIGE ÅRSRAPPORT 2011

02| MILJÖMÄRKNING SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2011


05

miljömärkning i fokus

10

kriterieutveckling

22

08

giltiga kriterier

18

04

Innehåll

Ragnar Unge, VD, miljömärkning Sverige AB

omprövningar av licenser – en stor del av verksamheten

svanens dag på skansen

12

året som gick

23 förvaltningsberättelse

24 resultaträkning

25 balansräkning

26 Noter

31 revisionsberättelse

Medverkande fotografer:

Filip Järnehag, Johannes Berner, Carola Björk, Lennart Kaltea, Martin le Grand, Stina Svanberg, Jonas Larsson,

Tobias Wallström och Sara Linderoth.

omprövning pågår

Svanens nya kriterier för butiker är här.

Därför ägnades en stor del av året till att

ompröva de nära 400 Svanenmärkta

butikerna mot de nya kraven.

Sidan 8

DE tackar svanen för framgången

Delsbo Candle lyckades mångdubbla omsättningen

efter att de blev först i världen

med att tillverka Svanenmärkta stearinljus.

Sidan 9

svanens dag lockade flera tusen

Den 2 oktober landade Svanen och EU

Ecolabel på Skansen och bjöd tusentals

mellanstadieelever på en härlig dag med

många skratt.

Sidan 18

MILJÖMÄRKNING SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2011 | 03


Kundfokus – ett tema med variationer

En förutsättning för att miljömärkning

ska vägleda konsumenter

och inköpare, och skapa

miljövinster genom en mer

hållbar konsumtion och produktion,

är givetvis att systemet har många

miljömärkta produkter, dvs många licensinnehavare

– våra kunder. Det får

vi bara om vi kan leverera en marknadsfördel

genom märkningen, och

värna om våra kunder.

2011 tog sig vårt kundfokus många

olika uttryck. Ett viktigt sådant var

lanseringen av våra kriterier för flerfamiljshus.

Branschen hade själv önskat

vår miljömärkning, tack vare vårt

helhetstänkande och vårt erbjudande

att enkelt och trovärdigt kunna kommunicera

god miljöprestanda till

marknaden. Fem miljömärkta hus

runt om i landet, uppförda av några

av våra största aktörer, blev resultatet

under året och intresset för Svanen

på bostäder ökar.

Tryckerier, en av våra största produktgrupper

med över 200 kunder,

har via vår utvärderingsprocess påtalat

att kriterierna bör skärpas för

att vara riktigt utslagsgivande, och

peka ut de bästa tryckerierna på

marknaden. Våra kunder vill ha

skarpa kriterier, så att märkningen

ger en tydlig konkurrensfördel. Efter

ett grundligt utvecklingsarbete beslutade

vi i höstas våra nya, reviderade

kriterier. Nu påbörjar vi en stor

omprövning och kontroll av de som

vill och kan följa med till nästa nivå.

Sociala medier är en ny och viktig

kanal för oss och våra kunder. Här

har vi storsatsat under året och blivit

en ledande aktör på området. Vi

samarbetar med våra kunder i

näten, och har genomfört kampanjer

och seminarier ihop. För ökad

närhet till kunder och marknad har

vi också invigt våra utställningar på

Ekocentrum i Göteborg och Malmö,

där flera seminarier och kundevents

har anordnats.

Våra kunders kunder, dvs enskilda

konsumenter samt inköpare och

upphandlare, behöver informeras

och engageras för märkningens genomslag

och betydelse. Förutom sociala

medier har vi under året

annonserat flitigt, därtill genomfört

flera event som exempelvis miljömärkningens

dag på Skansen. Inköpare

och upphandlare möter vi i

vårt nätverk ”Köp Miljömärkt”, och i

Svanens nya strategi som beslutades

2011 pekas offentlig upphandling

ut som ett nyckelområde – för

att öka efterfrågan på miljömärkta

produkter, och minska miljöpåverkan.

Och det gäller inte bara i Sverige

och Norden.

Svanen väcker respekt även utanför

vår hemmamarknad, och ett av

målen i strategin är att Svanen ska

vara den mest attraktiva märkningen,

också för de företag som inte

har Norden som sin primära hemmamarknad.

Samma kundfokus måste gälla för

EU:s miljömärkningssystem, och här

finns förbättringspotential. Jag har

som ordförande i EU:s miljömärkningsnämnd

möjlighet att förbättra

processen, och med stöd från vår

konsument- och EU-minister Birgitta

Ohlsson, hoppas jag att vi på sikt

kan reformera systemet till ett flexiblare

och mer marknadsanpassat

arbetssätt.

Tack alla medarbetare, nämnder

och licensinnehavare för ert arbete,

stöd och engagemang för vår miljömärkning

under året. Vi har uppnått

mycket! Nu tar vi oss an nya utmaningar,

alltid med miljövinster för

ögat och med kunden i centrum.

Ragnar Unge

VD, Miljömärkning Sverige AB

04 | MILJÖMÄRKNING SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2011


miljömärkning SVERIGE AB

Miljömärkning Sverige AB har

regeringens uppdrag att sköta

Svanen och EU Ecolabel för svensk

räkning.

Miljömärkning Sverige ägs av

staten och Sveriges Standardi seringsråd

(SSR). Verksamheten har

inget ekonomiskt vinstsyfte och

finansieras dels genom en avgift

från de företag som har miljömärkningslicens,

dels genom ett

statligt bidrag.

Miljömärkning Sverige agerar

som ett opartiskt kontrollorgan.

Verksamheten är inriktad på att

få företag att miljömärka sina

produkter för att bidra till en

hållbar utveckling.

Med frivillig miljömärkning som

instrument ska bolaget bidra till

ett produktionsmönster som minskar

belastningen på miljön och

därmed bidrar till en hållbar

konsumtion.

Miljömärkning Sverige ansvarar

för Svanens och EU Ecolabels

kriterieutveckling, utfärdar

licenser, ansvarar för marknadsföring

samt genomför kontroller.

Under 2011 var Miljömärkning

Sverige organiserat i två affärsområden:

Tjänster & Kem samt

Material & Energi.

Övrig organisation innefattar:

PR- & Kommunikation,

Administration och Marknad.

Företagets hållbarhetsredovisning

finns på www.svanen.se.

Svanen och EU Ecolabel –

DITT VAL GÖR SKILLNAD

Syftet med miljömärkning är att ge

konsumenter en möjlighet att välja

de bästa produkterna på marknaden

ur miljösynpunkt.

Svanen – Nordens officiella miljömärke

Svanen drivs nordiskt med ett

sekretariat i varje land. Respektive

land har en miljömärkningsnämnd,

som ansvarar för det

egna landets ställningstagande i

produktgrupps- och kriteriefrågor.

Det är sedan den nordiska miljömärkningsnämnden

som beslutar

om vilka produktgrupper och kriterier

som ska gälla. De nordiska

sekretariaten tar gemensamt fram

förslag på kriterier. Detta är en

öppen process där förslagen är

ute på bred remiss innan beslut

fattas.

De beslutade kriterierna gäller

sedan i alla nordiska länder. Under

2011 fanns Svanen inom 63 produktområden

som omfattar både

varor och tjänster – alltifrån bakplåtspapper

och tvättmedel till

städtjänster och flerbostadshus.

Ecolabel är EU:s motsvarighet till Svanen

1992 beslutade EU-kommissionen

att starta ett gemensamt europeiskt

miljömärke. På uppdrag av

kommissionen arbetas kraven

fram av ansvariga organ i EU:s

medlemsländer, enskilda organisationer

och företag eller kommissionens

egna institut Joint

Research Centre.

Beslut om kriterier tas av medlemsländerna

genom omröstning,

efter behandling av EUEB, European

Union Ecolabelling Board.

Miljömärkning Sveriges vd Ragnar

Unge är ordförande för EUEB

sedan 2010.

26 olika varu- och tjänstegrupper

kan märkas med EU Ecolabel, se

www.eco-label.com/swedish/

Den svenska miljömärkningsnämnden

yttrar sig i frågor rörande

både Svanen och EU Ecolabel.

Ledamöterna utses av Miljömärkning

Sveriges styrelse från de

organisationer regeringen

för ordat.

TYP 1 märkningar

Både Svanen och EU Ecolabel är typ 1-

märkningar, enligt det internationella

standardsystemet ISO. Typ 1-märkning

innebär på förhand uppställda livscykelbaserade

kriterier och att oberoende part

granskar att produkterna uppfyller kraven.

Produktgrupper väljs utifrån tre aspekter:

relevans, potential och styrbarhet. Finns

det ett stort miljöproblem kopplat till

produkten (relevans)? Finns det utrymme

för förbättringar (potential)? Kan

miljömärkning av produkten minska

miljöbelastningen (styrbarhet)?

En produkts miljöpåverkan bedöms

under hela livscykeln – från råvara till

avfall. Kriterierna omfattar bland annat

produktens innehåll, kemikalier, resursanvändning,

utsläpp till luft, vatten och

mark. Inom ett flertal produktgrupper

ställer Svanen och EU Ecolabel också krav

på funktionalitet och energieffektivitet.

Kriterierna för Svanen och EU Ecolabel

revideras utifrån ny kunskap, teknisk

utveckling, externa synpunkter och

erfarenhet. Kriterierna skickas därefter ut

på remiss och publiceras på www.svanen.

se och http://ec.europa.eu/environment/

ecolabel/. Genom att kontinuerligt se över

och skärpa kriterierna driver miljömärkningen

på omställningen till en hållbar

produktion.

MILJÖMÄRKNING SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2011 | 05


SVANEN RÅVAROR PRODUKTION ANVÄNDNING ÅTERVINNING

Livscykelanalys och klimataspekter

Produkterna bedöms enligt ett livscykelperspektiv från råvaror till återvinning.

Vägen till miljömärket

När ett företag ansöker om miljömärkning

granskas inlämnade

tester och dokumentation, en tidskrävande

process som i snitt tar tre

arbetsveckor och avslutas med ett

kontrollbesök. Licensierade produkter

får säljas och marknadsföras

med det aktuella miljömärkets

logotyp. Licensen gäller så länge

kriterierna för produkten är giltiga.

När nya kriterier införs måste företaget

klara de nya kraven och

ansöka om en ny licens.

Avgifter

Ansökningsavgiften för en Svanenlicens

är 20 000 kr. Därtill kommer

en årlig licensavgift baserad på

omsättningen av de Svanenmärkta

produkterna. För varor är den

normalt 0,3 % av omsättningen.

Svanenmärkta tjänster har olika avgifter

beroende på bransch. Under

2011 fastställde Svanen sitt nya regelverk.

Det innebär bland annat att

licenserna nu successivt blir nordiska

och inte nationella. Det blir då

omsättningen på hela den nordiska

marknaden som utgör grund för

licensavgiften. För att inte avgiften

ska bli orimligt hög vid mycket stor

omsättning finns också ofta ett totalt

tak för avgiften, på normalt

900.000 kr för en nordisk licens.

Avgifterna ska täcka Miljömärkning

Sveriges arbete med kontroll,

kriterieutveckling samt information

om miljömärkningen och om de

märkta produkterna till allmänheten.

Det är vår målsättning att avgiften

minst ska motsvara värdet av

den marknadsfördel märkningen

ger licensinnehavarna. För EU

Ecolabel är ansökningskostnaden

1 200 €, och den årliga licensavgiften

är 1 500 €. Bolaget erhåller årligt

statsanslag för kriteriearbete och

information om EU-märkningen.

Efterkontroll

För att kontrollera att företag med

Svanen och EU Ecolabellicens uppfyller

kriterierna genomförs regelbundna

efterkontroller. Under 2011

har Miljömärkning Sverige gjort

efterkontroller inom områdena tvättoch

disk maskiner, tonerkasetter,

maskiner för park och trädgård,

värmepumpar, drivmedel, maskindiskmedel

för konsumenter, inomhusfärg,

tryckerier, hotell och

restauranger.

Under året arrangerade Miljömärkning Sverige flera

välbesökta seminarier med fokus på de två miljömärkena

Svanen och EU Ecolabel.

Nätverket: Köp Miljömärkt

I dag finns möjligheten att Svanenmärka varor och tjänster inom 63 produktkategorier.

Men intresset för att bidra till en bättre miljö är vidare utbrett än så.

För företag som verkar inom branscher där det ännu saknas kriterier för en miljömärkning

finns i stället Svanens Nätverk: Köp Miljömärkt vars medlemmar

förbinder sig att prioritera miljömärkta varor och tjänster vid varje inköp. Som tack

för hjälpen får de ta del av ett kontaktnätverk med alla andra Nätverksmedlemmar

och alla företag med Svanenlicenser genom olika evenemang och seminarier

samt Nätverkets logotyp – ett märke att skryta med.

06 | MILJÖMÄRKNING SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2011


Miljömärkning Sverige AB:s styrelse 2011

Svante L Axelsson,

Effso

Gunilla Jarlbro,

Lunds Universitet

Christina Lindbäck,

NCC, ordförande

Ingela Hellström,

arbetstagarrepresentant

Leif Löf,

Kemibolaget i Bromma

Yvonne Ingman,

Svensk Handel

Peter Knutsson,

Justitiedepartementet

Ulla Sahlberg,

arbetstagarrepresentant

Svenska Miljömärkningsnämnden 2011

Lena Lundberg,

Svenskt Näringsliv

Henry Kenamets,

Miljöförbundet Jordens Vänner

Anders Finnsson,

Svenskt Vatten

Jens Henriksson,

Sveriges Konsumenter

Anita Lundström,

Naturvårdsverket

Christina Lindbäck,

NCC, ordförande

Viveca Reimers, Sveriges

Kommuner och Landsting

Per Baummann,

Svensk Handel

På bilden saknas Anita Aspegren (Energimyndigheten), Ingela Dahlin (Konsumentverket) och Ann-Marie Johansson (Kemikalieinspektionen).

MILJÖMÄRKNING SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2011 | 07


omprövning

pågår

Svanens nya kriterier för dagligvarubutiker är här. För att kunna behålla sin licens omprövades därför under 2011 många av de närmare 400 Svanenmärkta

butikerna mot de nya kraven. ICA Supermarket i Mörby utanför Stockholm var en av dem.

Klockan har precis slagit 10

och handlaren Per Vallenhag

hälsar igenkännande på en

dam i kön till kassan innan han tar

emot Elsa Levinson, en av Miljömärkning

Sveriges handläggare,

som främst arbetar med Svanenmärkta

butiker. Han visar vägen till

kontoret en trappa upp och säger:

– Inventeringen är nästan klar och vi

kan väl börja framför datorn och se

vad vi har kvar att räkna.

Elsa Levinson studerar med van

blick inventeringslistan över butikens

ekologiska- och miljömärkta

sortiment. De nya kriterierna för butiker

har redan funnits i över ett år

och dagens kontrollbesök är långt

ifrån hennes första.

– Här har ni nog fått för lite poäng,

säger hon och pekar på sektionen

över miljömärkt fisk. Många färdigrätter

är MSC-certifierade, ska

vi gå ner till butiken och dubbelkolla?

Men en Svanenmärkt butik har inte

bara ett stort sortiment av miljömärkta-

och ekologiska produkter.

Svanen tar ett helhetsgrepp på butikens

miljöarbete och ställer krav på

allt från butikens rengöringsmedel

och avfallshantering till hur väl miljömärkta

varor syns på hyllorna.

Därför tillbringas minst lika mycket

tid att kontrollera städskrubben och

sopstationen som själva butiken.

– Här är det jättesvårt att få plats

med skyltarna som visar att produkten

är ekologisk, säger Per

Vallenhag och pekar på sektionen

med barnmat. Skyltarna är stora

och nästan all barnmat är ekologisk.

– Det förstår vi och kräver bara att

90 procent av de ekologiska och

miljömärkta varorna har en tydlig

skyltning så att kunderna lätt hittar

dem, säger Elsa Levinson.

En stor och viktig nyhet i Svanens nya

krav för butiker är energikravet och

ett program som utifrån 15–20 parametrar

räknar ut hur mycket energi en

butik får göra av med. För att se hur

ICA Supermarket Mörby ligger till

plockar Elsa fram sitt mätverktyg och

mäter samtliga kylar och frysar i

butiken, siffror som så småningom

ska matas in i Energiverktyget.

– Såna här besök är väldigt nyttiga.

Vår verksamhet bygger till stor del

på rutiner och man blir lite hemmablind.

Då är det bra när Svanen

kommer hit och hjälper oss få upp

ögonen för våra brister, säger Per

Vallenhag och fortsätter:

– Vi tror att våra kunder uppskattar

att vi är Svanenmärkta så jag hoppas

verkligen att vi lever upp till de

nya kraven.

08 | MILJÖMÄRKNING SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2011


miljömärkningsarbete – utanför Norden

Det är inte bara de nordiska länderna som är intresserade av Svanen och EU Ecolabel. Under 2011 besökte

Miljömärkning Sveriges representanter Tyskland, Österrike, Italien, Slovakien, Storbritannien, Slovenien,

Holland, Belgien, USA, Polen, Spanien, Litauen, Schweiz och Tjeckien i de två miljömärkenas tjänst.

"Vi tackar svanen

för vår framgång"

2008 stod Delsbo Candle vid ett vägskäl. I flera år

hade företaget tampats med dålig lönsamhet och

skulle det även i fortsättningen produceras ljus i

Hälsingland var något tvunget att göras.

Några år tidigare hade Delsbo

Ca n dle helt övergett paraffin – en oljeprodukt

och den i särklass vanligaste

råvaran i ljusproduktion – till förmån

för det förnyelsebara stearinet.

Att ytterligare profilera just miljöarbetet

kändes alltså naturligt – men hur?

Valet föll på att försöka miljömärka

ljusen. Kriterier hade precis tagits

fram av Svanen och snart kunde

man också stoltsera med världens

första Svanenmärkta ljus.

Men succén lät vänta på sig. Miljö

tycktes inte alls vara en avgörande

faktor för människors val av ljus.

Ke nneth Dådring, marknadschef på

Delsbo Candle, tror att det beror

på en begreppsförvirring.

– De allra flesta kallar alla ljus som

brinner med en låga för stearinljus,

trots att de i de flesta fall är tillverkade

av paraffin.

Men faktum är att när ett paraffinljus

tänds sätts en oljeförbränning

igång på samma sätt som när man

sätter sig bakom ratten och startar

motorn. Tre år senare verkar dock

fler ha förstått detta. Delsbo Candles

omsättning har mångdubblats

och maskinerna som tidigare stod

stilla under delar av året går nu för

högtryck. Dag som natt.

– Vi hade det besvärligt i många år

och omsatte 2008 endast 27 miljoner

vilket var alldeles för lite. Men så

hände något och förra året omsatte vi

Kenneth Dådring.

54 miljoner. I år hamnar vi mellan

105 och 110 miljoner, säger Kenneth

Dådring.

Hur stor del har Svanen i framgången?

– Jag brukar säga att vi har en grön

och vit fågel att tacka för vår framgång.

Miljömedvetenheten har

absolut ökat. Men märkningen är

också en kvalitetsstämpel och köper

man av ett företag som klarar av att

tillverka ett Svanenmärkt ljus får

man ett ljus i världsklass.

MILJÖMÄRKNING SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2011 | 09


kriterieutveckling

Inom både Svanen och EU Ecolabel pågår en ständig översyn av de krav som ingår i kriterierna för de olika

produktområdena. När kriterierna har funnits i några år börjar ett revideringsarbete – en del krav kanske

försvinner, nya tillkommer och andra skärps. På så sätt drivs producenterna att hela tiden bli bättre, hitta nya

lösningar och minska sin miljöpåverkan. Detta är en kontinuerlig process då ny kunskap, erfarenheter samt

tekniska framsteg bidrar till att vidareutveckla kriterierna i syfte att närma sig målet om en hållbar produktion

och konsumtion.

Nedan finns en förteckning över de kriterier som reviderades under 2011, vilka revideringar som fortfarande

pågår och vilka nya kriteriedokument som har beslutats, antingen av den nordiska miljömärkningsnämnden

eller av EU:s medlemsstater genom den föreskrivande kommittén för miljömärkning.

Svanen 2011

Utveckling av nya kriterier

Engångsartiklar som ska komma i kontakt med mat (pågår)

Bagerier och matbröd (har precis startats upp)

Pågående revidering

Hotell och restaurang (utvidgning med konferensdel)

Bil- och båtvård

Handdiskmedel

Rengöringsmedel

Golvvårdsprodukter

Textilier

Drivmedel

Värmepumpar

Vitvaror (Disk- och tvättmaskiner, kyl & frys)

Tonerkassetter

Leksaker

Reviderade kriterier

Textiltvättmedel och fläckborttagningsmedel

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra

förädlade pappersprodukter

Engångsbatterier

Mjukpapper

Tryck- och kopieringspapper

Byggskivor

Möbler & Inredningar

Utemöbler & Lekredskap

Fordonsdäck

EU Ecolabel 2011

Utveckling av nya kriterier

Kontorsbyggnader

Kontorsmaskiner

Kranar och duschmunstycken

Uppvärmningssystem

Trycksaker

Tidningspapper

Toaletter

Textiltvättmedel för proffs

Maskindiskmedel för proffs

Fönster och dörrar

Pågående revidering

Textilier

Bäddmadrasser

Inomhusfärg

Utomhusfärg

Tvål, schampo och balsam

Reviderade kriterier

Allrent och Sanitetsrent

Smörjmedel

Handdiskmedel

10 | MILJÖMÄRKNING SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2011


"NU JOBBAr vi MER EFFEKTIVT"

Ingela Hellström, produktansvarig för tryckerier och kuvert samt teamchef för tjänster, uppskattar den nya regionsindelningen

Miljömärkning Sveriges

nya chef för tjänster,

Ingela Hellström, ger

som medarbetare en

bra bild av hur bred Svanenmärkningen

är med 6 500 varor och

tjänster. Hon har under sina

vingars beskydd allt från kuvert

till restauranger.

Ingela är produktansvarig för

tryckerier och kuvert samt teamchef

för tjänster. I den nystartade

tjänstegruppen finns 13 medarbetare,

som tillsammans håller

ordning på 1 000 licensinnehavare

inom hotell, butiker, tryckerier, kuvert

och restaurang.

Hur gör du för att ha koll på allt?

– Jag gillar att bygga upp en

struktur och hålla ordning. Men det

är såklart en utmaning att hålla

ihop gruppen. Vi har möten en

gång i månaden och stämmer av

varje vecka på telefon. Sex av de

13 medarbetarna finns på plats

ute i landet: Göteborg, Malmö,

Linköping och Örnsköldsvik.

– Det är bra att vi numera har en

regionsindelning så att vi jobbar

mer effektivt och närmare licensinnehavarna.

Nu vet vi vad som är på gång

lokalt, jämfört med tidigare då

mycket utgick från Stockholm.

Till jobbet hör också att delta på

olika mässor och aktiviteter, som

till exempel Bokmässan. Svanen

delade monter med Pär Holmgren,

som har gett ut en bok tryckt på ett

Svanenmärkt tryckeri.

– Vi har startat ett Bokupprop,

där vi samlar in underskrifter och

skickar in till förlagen för att visa

att konsumenter vill ha mer

miljömärkta böcker, säger Ingela

Hellström.

Hösten har varit hektisk med 400

butiker som skulle ompröva sina

licenser sedan Svanen höjt kraven.

Kriterierna för tryckerier och kuvert

blev godkända i december 2011,

så nu handlar det mycket om att

se vilka tryckerier som klarar de

nya, betydligt skärpta kraven.

Nya kriterier för hotell, restaurang

och konferens är på gång sista

halvåret 2012, de två produktgrupperna

ska slås ihop och

även rymma dagkonferenser.

MILJÖMÄRKNING SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2011 | 11


året som gick 2011

Under 2011 arrangerade Miljömärkning Sverige flera aktiviteter och evenemang riktade mot både licensinnehavare och konsumenter med syfte att

öka kännedomen, kunskapen och engagemanget för våra varumärken. Ett annat viktigt syfte med våra aktiviteter och seminarier är att stärka våra

licensinnehavares marknadsföringsarbete så att de får ut mer av sin miljömärkning.

Seminarium om CSR

I början av januari bjöd städbolaget

Inspira och Miljömärkning Sverige

in till ett seminarium om kopplingen

mellan miljö och CSR. Representanter

från några av Sveriges främsta

företag inom sina respektive branscher

berättade kort om hur de jobbar

med miljö och socialt ansvarstagande.

Lyssnarna fick många

konkreta bra tips på hur de kan

jobba integrerat med miljö och CSR.

Sveriges Energiting

Vi medverkade på Sveriges Energiting

med seminariet ”Miljömärkta

butiker och hus som tar klimatansvar”.

I år genomfördes konferensen

i mars mitt i centrala Stockholm

på Folkets Hus, Norra Latin.

Hus på Kulturhusets tak

Under sommarhalvåret har Kulturhuset

i Stockholm arrangerat utställningen

Cocong som sammankopplar

ekologisk arkitektur och

tankeväckande design. Här visade

Svanen ljusade upp under Earth Hour

För att uppmärksamma klimatfrågan fanns vi på plats och delade ut

hundratals Svanenmärkta ljus till publiken som lyssnade på WWFs

konserter i Katarina kyrka och på Kulturhuset i samband med Earth Hour.

När ljuset släcktes var det Svanenmärkta ljus som lyste upp lokalerna.

Skanska och Veidekke upp modeller

av sina Svanenmärkta flerbostadshus

som byggdes på olika plaster i

Sverige. Dessa hus blev klara under

hösten 2011. Vår förhoppning med

utställningen var att inspirera fler

konsumenter och beställare att

fråga efter Svanenmärkta hus samt

att få fler byggbolag att vilja ställa

om till en mer hållbar produktion.

Svanenmärkta städtjänster

I maj arrangerades Clean 2011

på Svenska Mässan i Göteborg.

Vi fanns på plats för att bland annat

presentera en enkät som vi genomfört

bland Svanenmärkta städföretag

om hur miljömärkningen påverkat

deras arbetsmiljö, styrning och

ekonomi.

Möbelbranschen på kriteriemöte

I år har kriterierna för möbler

reviderats och i juni samlade vi

våra licens innehavare inom möbler

och inredning för ett seminarium

Svanenmärkta Hooks Herrgård,

utanför Jönköping, där alla

förändringar och skärpta krav

presenterades.

Kampanjer via sociala medier

Via våra sociala medier

har vi uppmärksammat

EU Ecolabel. Kavats

Ecologiska kollektion

var ett populärt

inlägg med fina

bider på skor för

både dam och

barn.

12 | MILJÖMÄRKNING SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2011


Svanen deltog traditionsenligt på Smaka på Stockholm

I början på juni arrangerades Smaka på Stockholm. Miljömärkning Sverige var där för att informera stockholmarna om

fördelen med att köpa miljömärkt. På scenen fick nya licensinnehavare ta emot certifikat, även gamla trotjänare

hyllades. Därefter minglades det på Svanenmärkta Hotel Skeppsholmen/Skridskopaviljongen.

Svanenmärkta tjänster geografiskt sökbara

Under våren blev äntligen vår kartfunktion på

webben klar, där man kan söka Svanenmärkta

tjänster efter region. För att informera om detta

tog vi fram en helsidesannons i Expressen och

arrangerade en tävling i sociala medier som

var upplagd som en skattjakt. Vi fick in många

tävlande som ville vinna fina Svanenmärkta restaurangbesök,

övernattningar och spavistelser.

Första spadtaget för Skanska i Söderköping

Svanen fanns på plats när det första spadtaget

togs på Skanskas bygge av Svanenmärkta

flerbostadshus i kvarteret Stationsmästaren i

Söderköping. Skanska bygger ett fyravåningshus

på uppdrag av det kommunala bostadsbolaget

Ramunderstaden som ska vara klara i början

av 2012.

Första Spadtaget förevigat. Från vänster på bilden;

Dag Hermelin från Ramunderstaden, Håkan Danielsson,

marknadsdirektör Skanska Sverige och Anders Larsson,

projektchef Skanska Sverige och Gun Nycander, affärsområdeschef

Material & Energi Miljömärkning Sverige.

MILJÖMÄRKNING SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2011 | 13


Stockholm Green Festival

I juli var vi tillbaka i Kungsträdgården

igen. Då arrangerades

Stockholm Green Festival, en

samlingsplats för företag, organisationer

och besökare som har

det gröna tänket gemensamt.

Vi hade vår Svanendamm på plats

där besökarna kunde fiska och

vinna Svanen- och EU Ecolabelmärkta

produkter.

Svanen i Almedalen

Svanen fanns på plats i Almedalen

för att lyssna på seminarier och

nätverka. Miljömärkning Sveriges

Vd, Ragnar Unge, berättade om

hur miljömärkningen fungerar på

ett seminarium anordnat av SVN,

Social Venture Network.

Nordisk personalkonferens på Gotland

I slutet av augusti samlades alla Svanens nordiska medarbetare i Visby på Gotland för två dagars konferens.

Totalt 110 personer var med när Svanens nya nordiska styrdokument presenterades och diskuterades.

14 | MILJÖMÄRKNING SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2011


genombrott för svanenmärkta flerbostadshus

Under 2011 flyttade de allra första i Sverige in i Svanenmärkta flerbostadshus, både i Stockholm och i Göteborg. Och under 2012 kommer ännu fler hus att stå

klara.

– Vi märker att det pratas mycket om Svanen inom bygg- och fastighetsbranschen . 2011 var lite proppen ur för Svanenmärkta flerbostadshus, säger Sara Bergman,

produktansvarig för hus på Miljömärkning Sverige.

– Att bo i ett Svanenmärkt hus innebär en trygghet för de

boende eftersom det är fuktkontrollerat och innehåller

ett minimum av miljöfarliga ämnen. Huset ska också ha

bra energiprestanda på vit varor och energisnål belysning.

Genom individuell mätning av varmvatten, som

Svanen också kräver, får de boende direkt återkoppling

på sin användning och kan därför få ökad motivation att

förändra sitt beteende, säger Christina Sundqvist.

Christina Sundqvist och Sara Bergman.

Den 29 augusti 2011 klippte bostadsminister

Stefan Attefall och Ragnar Unge, VD för Miljömärkning

Sverige, av bandet framför Veidekke

Bostads senaste hus i Stockholmsförorten

Västertorp. Världens första Svanenmärkta flerbostadshus

var klart för inflyttning.

Sedan dess har även det kommunala bostads bolaget Familjebostäder

i Göteborg byggt ett hyres hus i stadsdelen

Högsbo. Skanska, som redan 2010 var först med att få en

Svanenlicens för sitt koncept ModernaHus, blir i början av

2012 också klara med ett Svanenmärkt fyravåningshus i

Söderköping. Ännu fler är på gång.

Andra krav på Svanenmärkta hus

• Alla involverade i byggprojektet måste få information / utbildning om

vad Svanenmärkningen innebär.

Svanen ställer krav på lufttäthet vilket är viktigt för att få ett energisnålt

hus.

• Användandet av skadliga nanopartiklar är förbjudet i ett Svanenmärkt hus.

• Byggmaterial av trä kommer från hållbart skogsbruk.

Svanen har förbjudit tryckimpregnerat virke och ställer krav på låga

formaldehydemissioner.

Svanen ställer hårda krav på vilka kemiska produkter och material

som huset byggs av.

– Det är ett stort intresse för miljömärkning av

byggnader just nu och då lockas många av

Svanenmärkningen. Det är det mest välkända

märket och det har en stor kraft, säger Christina

Sundqvist, miljöhandläggare av hus på Miljömärkning

Sverige.

– Det är fantastiskt att få arbeta med Skanska, Veidekke

och Familjebostäder. Det är tre företag med ett gediget

miljöarbete i grunden och som genom sin storlek fungerat

som dörröppnare och gjort att även andra aktörer

fått upp ögonen för Svanen, säger Sara Bergman, produktansvarig

för hus på Miljömärkning Sverige.

Det gick att Svanenmärka hus redan 2005 men då gällde

kraven endast småhus. Det var först i samband med

att kraven reviderades 2009 som även flerbostadshus

inkluderades.

– Byggsektorn står för en ansenlig del av landets miljöpåverkan

så det är viktigt att Svanen är med och påverkar

genom att ställa relevanta miljö- och klimatkrav,

säger Sara Bergman.

Ett Svanenmärkt hus har granskats genom hela byggprocessen

och har uppfyllt krav på allt från råvaror till

färdig byggnad.

I augusti 2011 invigdes Veidekkes 36 bostadsrättslägenheter i Västertorp

i Stockholm – världens första Svanenmärkta flerbostadshus.

MILJÖMÄRKNING SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2011 | 15


Hållbara kvinnor i Göteborg

I augusti invigdes vår monter om

hållbar konsumtion på Ekocentrum

i Göteborg. Vi visar upp Sara, den

typiska Svanenkonsumenten, och

berättar om Therese Kanter

Dickson, som driver en Svanenmärkt

livsmedelsbutik, Ica Nära

Effkå i Göteborg. Vi beskriver

också hur Svanen arbetar lokalt i

västra Sverige, här genom miljöhandläggaren

Ingvor Svensson.

Miljömärkning Sverige och

Ekocentrum i såväl Göteborg som

Malmö har inlett ett samarbete

för att komma närmare konsumenter

och företag.

Ingvor Svensson (vänster) och Therese Kanter-Dickson bredvid sina skyltdockekopior i Svanens monter på Ekocentrum.

Konstnärer och miljön

Vi deltog i den spännande debatten

"Hur hållbar är konsten?" på galleriet

So Stockholm Gallery i Kungsträdgården

i början av september.

Diskussionen hölls i samband med

att Stefan Hedström hade en vernissage

vars fokus var att belysa att

miljön är viktig även i konsten.

Seminarier i Stockholm och Malmö om Svanenmärkta hus

I september bjöd vi in intressenter i byggbranschen till Sheraton Hotel

i Stockholm för att berätta mer om Svanens kriterier för flerfamiljshus.

Seminariet samlade ett trettiotal personer. I oktober upprepade vi

seminariet i Malmö. Veidekke och Skanska medverkade och berättade

om sina erfarenheter med att bygga Svanenmärkt.

Energidagen

Svanen var med på Energidagen

på Kulturhuset i Stockholm tillsammans

med bland annat Miljöförvaltningen,

Ekoteket och Energirådgivningen.

Syftet var att tipsa

konsumenter om hur man enkelt

kan minska sin energiförbrukning.

Storslam för Svanenbutiker

på Dagligvarugalan

På Dagligvarugalan delade Svanen

ut det prestigefyllda miljöpriset.

Årets vinnare blev ICA Maxi Motala.

Det gick även riktigt bra för flera

andra Svanenmärkta butiker, bland

annat gick priset för Årets butik till

ICA Maxi Flygstaden i Halmstad.

Engagerade seminariedeltagare på plats för att höra Svanen berätta mer om kriterierna för flerfamiljshus.

16 | MILJÖMÄRKNING SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2011


Pär Holmgren fanns på plats på Bokmässan, för att prata böcker med nyfikna mässbesökare.

Svanens och bokförlaget Pärspektivs monter var välbesökt under dagarna på Bokmässan.

Bokupprop för en grönare bokbransch

Vi fanns på plats på årets bokmässa i Göteborg, där vi delade monter med Pär Holmgrens bokförlag

Pärspektiv. I samband med bokmässan startade vi ett Bokupprop för att få förlagen att ställa om till en mer

hållbar boktillverkning. Genom att få författare och konsumenter att skriva under bokuppropet vill vi visa

förlagen att det även finns efterfrågan på miljömärkta böcker. 800 personer har hittills skrivit under.

Uppropet skickas vidare till förlagen i början på 2012.

Svanen landade på Ekocentrum Malmö

I oktober öppnade Miljömärkning

Sverige sin utställning på Ekocentrum

syd i Malmö. Genom

samarbetet med Ekocentrum har vi

fått en dynamisk plattform där vi

kan möta företag, offentlig sektor

och konsumenter i södra Sverige.

Svanen har 150 licensinnehavare

i Skåne.

98% kännedom

98 % av de svenska konsumenterna känner igen Svanen, 16 % känner till EU

Ecolabel. Motsvarande siffror för de nordiska länderna är att 91 % känner igen

Svanen och 18 % känner igen EU Ecolabel (Yougov 2011). 85 % av de svenska

konsumenterna tycker att Svanen är ett bra val för miljön.

Stora butiksdagen i Västerås

Varje år träffas hundratals butiksrepresentanter

i Västerås på Stora

butiksdagen. I år fanns Svanen

plats för att berätta om de nya

skärpta kriterierna och för att uppmana

butikerna att sätta igång

med sina omprövningar.

MILJÖMÄRKNING SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2011 | 17


2 oktober 2011:

dag

på Skansen

Söndagen den 2 oktober landade Svanen på Skansen. Till sammans

med Natur- och Miljöboken hade vi bjudit in mellan stadieelever

från Stockholms skolor till en familjedag på Skansen. Det blev en

härlig dag full av sång, skratt och magi. Stockholm bjöd på underbart

sensommarväder. Många av de nära 6 500 besökarna hade

kommit för att se Nassim al Fakir som sjöng och dansade. Trollkarlen

Daniel Karlsson, mest känd från SVT:s barnprogram "Den itu sågade

kaninen", hade en magisk show som gav upphov till många

häpna miner. Meteorologen Pär Holmgren berättade om sin bok,

om sexårige Torsten och hans äventyrliga resa över världen. Vid

dansbanan stod parkour-gruppen Air Wipp för sanslösa akrobatiska

konster och visade att det går att ta sig över och förbi i princip

vilket hinder som helst. Dessutom var det förstås mycket information

om Svanen och EU Ecolabel och miljömärkta produkter.

18 | MILJÖMÄRKNING SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2011


MILJÖMÄRKNING SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2011 | 19


Foto: Marc FeMeNia/ScaNPiX

TT

08-13 55 86, hanna.duner@svd.se

Sociala medier och press

Årets stora kundseminarium hade temat varumärke och sociala medier i B2B-marknadsföring. Bland talarna märktes konsumentminister Birgitta Ohlsson & varumärkesexperten Micco Grönholm.

Under 2011 satsade Miljömärkning

Sverige på sociala medier, främst på

Facebook och Twitter. För att inspirera

andra arrangerade vi ett seminarium

på Operaterrassen i november.

Licens innehavare och nätverksmedlemmar

var inbjudna och

fick lyssna till intressanta talare. En

av dem var konsumentminister

Birgitta Ohlsson som berättade om

hur hon använder Twitter i sitt

arbete. Seminariet livestreamades

så vem som helst kunde ta del av

det på internet. Tolv twittrare var

på plats och liverapporterade

sina reflektioner.

Varför finnas där?

Då konsumenter och kunder redan

finns i sociala medier ser vi det som

en möjlighet att möta dem där. För

oss är detta ingen marknadsföringskanal

utan en kanal för att bygga

relationer. När man har en relation

med ett varumärke känner man

också ett förtroende för det varumärket.

Fler företag väljer också att

öppna upp en dialog med andra

företag i de sociala medierna. Det

gör att de sociala medierna fungerar

som ytterligare en plattform

för B2B-affärer. Som företag finns

man redan i sociala medier vare

sig man vill eller inte.

Vi hjälper våra licensinnehavare

med sociala medier

Även om många licensinnehavare

redan är etablerade i sociala

medier är många fortfarande

nybörjare. Vi märker att många är

nyfikna och undrar hur de kan applicera

arbetet med sociala medier

på den egna verksamheten. Därför

berättar vi gärna för våra licensinnehavare

om hur vi arbetar samt

ger tips om hur de kan komma

igång och dra nytta av att Miljömärkning

Sverige finns i de sociala

medierna. I slutet av november

passerade vi 700 fans på Facebook

facebook.com/MiljomarkningenSvanen

och 1000 followers på

Twitter twitter.com/Svanen och

vi ökar hela tiden.

Scanna koden med QR-läsaren på

din telefon för att se rörliga bilder

från Varumärkesseminariet

»

18

efterbörsen

SvD Näringsliv fredag 25 februari 2011

Wimp utmanar Spotify

Nästa vecka lanseras en ny Spotify­utmanare

i Sverige: musikstreamingtjänsten Wimp.

Tjänsten finns redan i tre länder och hade

över 100000 betalande abonnenter i fjol. Nu

kommer alla svenskar som registrerar sig

att kunna prova Wimp gratis i en månad.

Tjänsten kommer sedan att kosta 99

kronor i månaden, och det finns både en

dator­ och en mobilversion.

Vd ställer krav på bredare miljötänkande

Miljömärkningen Svanen ligger få fler producenter att ansöka om

i världsklass när det kommer märkning för sina produkter och

till kännedom bland konsumenterna.

Men det finns mycket ställer högre

tjänster, men också i att företag

kvar att göra för att skapa en miljökrav på

mer hållbar konsumtion, inte sina upphandlingar.

Ragnar

minst bland företagen, säger

Ragnar Unge, vd för Miljömärkning

Sverige och Svanen. det oftast pratas

Unge tycker att

om att konsumenterna

ska ta

Det finns i dag 6 500 varor och

tjänster med Svanenmärkning, ansvar och tänka

miljövänligt, Unge

Ragnar

Sveriges mest välkända miljömärkning

som utförs av halvstatliga

Miljömärkning Sverige. det stora lasset”. Enligt honom

att de ska ”dra

Men det kan bli ännu fler, och glömmer man ibland bort affärskonsumtionen,

det vill säga de

framför allt kan företag i både

privat och offentlig sektor bli privata företagens och den offentliga

förvaltningens inköpare.

bättre på att ställa miljökrav på

produkter och tjänster vid upphandlingar.

för lika mycket som privatkonsu­

– De två tillsammans handlar

Det tycker Ragnar Unge, vd för menterna så det är viktigt att

Miljömärkning Sverige som har även de grupperna sätter upp

presenterat resultaten från en mål att köpa in miljömärkta produkter.

Ett mål vi har är att af­

undersökning som visar att

Svanen har starkast kännedom färskonsumtionen av miljömärkta

produkter och tjänster ska öka,

bland miljömärkningar.

– Vi kan konstatera att vi är en detta är ett jätteviktigt arbete.

världsledande miljömärkning,

ingen annanstans i världen har Varje år köper kommuner, landsting

och staten varor, tjänster och

en märkning så stark position

som Svanen har i Sverige. Det byggentreprenader för cirka 500

beror bland annat på att vi har miljarder kronor. Ragnar Unge

medvetna konsumenter, och producenter

som är skickliga på att de ska ställa högre krav på

och Miljömärkning Sverige vill

miljö arbete och miljöprofilering, miljö märkt upphandling.

säger han.

– Det finns redan vissa krav,

men man borde vara ännu tuffare

särskilt när det gäller inköp

Undersökningen görs årligen för

hela Norden, för att kunna se vilken

potential märkningen har på mycket att vinna på att i sin

från offentlig sektor. Företag har

marknaden. De senaste resultaten

visar att 98 procent känner till tion skryta med att man drar sitt

image byggnad och kommunika­

Företag i både privat och offentlig sektor kan bli bättre på att ställa miljökrav på produkter

och tjänster vid upphandlingar, menar Ragnar Unge, vd för Miljömärkning Sverige.

märkningen, och att 91 procent strå till stacken för miljön.

förknippar märket med bra miljöval.

Med detta vill man kunna rige är att en tredjedel av utbudet

Målet för Miljömärkning Sve­

Delar ur undersökningen 7 Bildades 1998 visa företag vilket värde en Svanenmärkning

kan ha i marknads­

produktgrupp ska vara Svanen­

på marknaden inom en särskild

Svar i procent av Bra Miljöval 13,4 Grönt Punkt 36,5 Miljömärkning Sverige

AB har det över­

bytte 2009 namn till föringen till konsumenterna. märkt. Då blir miljöeffekten av

märkning AB, men

cirka 1000

Änglamark 7,7 Fair Trade 30,8

respondenter EU Ecolabel 6,8

gripande ansvaret för Miljömärkning Sverige – Vi säger att om man ska märkningen störst.

som tillfrågats via

3) Känner du till miljömärkena Svanen AB.

använda miljö som ett konkurrensmedel

så är Svanenmärk­

effekten på miljön för låg, men

– Är det för liten andel blir

en webbenkät. 2) Vilka märken det här märket och EU Ecolabel

förknippar du (Svanenmärket)? i Sverige.

Bolaget ägs av ningen ett enkelt och trovärdigt klarar för många produkter att få

1) Vilka miljömärken

känner ke för miljön? Nej 1,1

med ett bra mär-

Ja 97,9

du till?

Svanen 90,6 Vet inte 1,9

Svanen 84,6 Krav 77,1 Källa: Miljömärkning

Sverige SIS Miljö­

Han ser en stor potential i Krav 31,5 Bra Miljöval 80,9

att

7

”Företagen

har också

ett ansvar”

Sveriges

sätt. Vi använder undersökningsresultaten

som ”benchmarking” för lågt ställda.

märkning är kraven antagligen

Bolaget

standardiseringsråd

och mot företag och producenter,

bildades 1998

Pressklipp från SvD Näringsliv februari 2011

under namnet

staten.

säger Ragnar Unge.

Hanna Dunér

Pressarbetet har gett brett genomslag

i media, dels genom inslag som

stärkt det egna varumärket i riksmedia,

dels genom nyhetsartiklar i

riks-, lokal- och fackmedia. Intresset

för att rapportera om Svanenmärkta

hus har varit stort. Vi har även tagit

fram egna nyheter från verksamheten

genom bland annat enkäter om

miljövinster i bygg- och städföretag.

20 | MILJÖMÄRKNING SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2011


Bokuppropet presenterades

på Trendgalan 2011

Årets Trendgala som ägde rum

på Dansens Hus i Stockholm

lockade drygt 500 personer.

Svanen deltog från scenen där

vi berättade om Bokuppropet

och uppmanade besökarna att

efterfråga miljömärkta böcker.

I foajén hade förlagen Alvina

och Pärspektiv dukat upp ett bokbord

med Svanenmärkta böcker.

tillhöra ett

tvis klara

Företagen

och betaärefter

en

ns krav

nsöka om

På så sätt

dukterna

djepartsörs

av vår

Urval av annonser 2011.

Till vänster: bannerannons på

DN.se, längst ned till vänster:

sängannons i Expressen och

Metrro samt nedan: ljusannons

i Metro. Längst ned höger:infofolder,

Miljömärkning Sverige.

TänD ETT

Svanen är Nordens officiella miljömärke. Svanen

har ett livscykelperspektiv och ställer höga miljökrav

som revideras ljuS kontinuerligt. för Det gör det

enkelt för konsumenter att välja de miljömässigt

bästa produkterna. klimaTET

Svanen är också ett verktyg

för företag som Släck vill lampan bidra under till arbetet Earth Hour för på ett hållbart

samhälle. Miljömärkning lördag och tänd Sverige ett Svanenmärkt AB ansvarar ljus. för

Svanen och EU:s Vanliga motsvarighet, ljus innehåller paraffin, EU Ecolabel. som

avger koldioxid och orsakar växthuseffekt

och klimatproblem.

Läs mer på www.svanen.se

Om alla valde Svanenmärkta ljus

så skulle vi spara in motsvarande

utsläpp från 15 000 bilar, 53 000

ton koldioxid/år.

Ditt val gör skillnad.

Gå in på www.svanen.se, där hittar

du fler varor och tjänster för en

hållbar konsumtion.

Miljömärkt trycksak 341 083. syre.se

Möbler med Känsla

Under hösten genomfördes

en turné med seminarier om

miljömärkta möbler i Stockholm,

Göteborg och Malmö. Detta var

en av de större aktiviteterna för

Nätverket Köp Miljömärkt och vi

träffade totalt cirka 80 inköpare,

upphandlare, arkitekter, inredare,

fastighetsbolag samt tillverkare

av möbler. Syftet var att informera

och inspirera till ett nytt sätt att

tänka när det gäller inköp av

möbler. Med på seminarieserien

var Birgitta Nilsson, verksamhetsledare

på Design med Omtanke.

Hon berättade om hur man skapar

en miljö som är tillgänglig för

alla med miljöanpassade val.

Annonser

Tidningsannonser är en central del

i vår marknadsföring. Under året

annonserade Miljömärkning Sverige

i Svenska Dagbladet, Dagens

Nyheter, Expressen, Metro. Bannerannonsering

förekom också på

flera internetsajter.

”Köp

miljömärkt”

Vill du få de senaste nyheterna?

twitter.com/svanen

facebook.com/MiljomarkningenSvanen

www.svanen.se

Miljömärkning Sverige

Miljömärkning Sverige

2011-09-22 12.02

MILJÖMÄRKNING SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2011 | 21


GILTIGA kriterier 2011

Giltiga kriteriedokument Svanen

Alternativ kemtvätt

Avloppsfria toaletter

Byggskivor

Bil- och båtvårdsprodukter

Dagligvarubutiker

Datorer

Digital fotoframkallning

Diskmaskiner

Drivmedel

Engångsbatterier

Engångsprodukter

för medicinskt bruk

Fettäta papper

Fordonsdäck

Fordonstvättar

Fönster och ytterdörrar

Golv

Golvvårdsmedel

Handdiskmedel

Hotell och vandrarhem

Hygienprodukter

Hållbart/beständigt trä

Industriella rengöringsoch

avfettningsmedel

Inomhusmålarfärg och lack

Isbekämpningsmedel

Kaffefilter

Kemiska byggprodukter

Kompostbehållare

Kompressorer

Kontorsmaskiner

Kosmetiska produkter

Kylar och frysar

Leksaker

Ljud- och bildapparater

Ljus

Maskindiskmedel

Maskindiskmedel för

professionellt bruk

Maskiner för park och trädgård

Mjukpapper

Möbler och inredningar

Pannor för fasta biobränslen

Papperskuvert

Pellets

Rengöringsmedel

Rengöringsmedel för

livsmedelsindustrin

Restauranger

Schampo och tvål

Skrivredskap

Slutna eldstäder för biobränsle

Småhus, flerbostadshus och

förskolebyggnader

Smörjolja

Städtjänster

Städprodukter med mikrofiber

Textilier, skinn och läder

Textilservice/Tvätterier

Textiltvättmedel för

professionellt bruk

Textiltvättmedel och

fläckborttagningsmedel

Tonerkassetter

Tryckerier

Tryck- och kopieringspapper

Tvättmaskiner

Uppladdningsbara

batterier/batteriladdare

Utemöbler och lekredskap

Värmepumpar

Giltiga kriteriedokument

EU Ecolabel

Allrent och sanitetsrent

Bäddmadrasser

Bärbara datorer

Campingplatser

Smörjmedel

Golvbeläggningar (hårda)

Handdiskmedel

Hotell och vandrarhem

Inomhusfärg och lack

Jordförbättringsmedel

Kopieringspapper och

grafiskt papper

Lampor

Maskindiskmedel

Mjukpapper

Odlingssubstrat

Persondatorer

Skor

Textilgolv

Textilier

Textiltvättmedel

Trägolv

Trämöbler

TV-apparater

Tvål och schampo

Utomhusfärg

Värmepumpar

22 | MILJÖMÄRKNING SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2011


Miljömärkning Sverige AB – Org. nr: 556549-4191

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

2011-01-01 – 2011-12-31

Styrelsen och verkställande direktören för Miljömärkning Sverige AB

får härmed avge följande årsredovisning för verksamhetsåret 2011.

Organisation

Miljömärkning Sverige AB ägs till 90 % av SSR, Sveriges Standar -

di seringsråd, organisationsnummer 802003-1996 med säte i Stockholm.

Resterande 10 % ägs av staten.

Under 2011 fick också Svanen genombrott på byggmarknaden,

genom att flera av Sveriges största aktörer valde att Svanenmärka

sina nybyggda flerfamiljshus i landet.

Investeringar

Investeringar i Miljömärkning Sverige AB uppgick till 214 (537)

kSEK.

Verksamhet

Miljömärkning Sverige AB ska genom sitt arbete bidra till konsumentpolitikens

målsättning att ge konsumenter makt och möjlighet

att göra aktiva val. Bolaget har regeringens uppdrag att förvalta

och utveckla den nordiska miljömärkningen Svanen och EU:s

miljömärkning EU Ecolabel.

För detta arbete har Miljömärkning Sverige AB under året erhållit

statligt bidrag med 4,374 MKR, vilket motsvarar ca 9 % av årets intäkter.

Det statliga stödet används huvudsakligen för att delfinansiera

kriteriearbetet inom båda miljömärkningssystemen samt till att göra

EU:s system mer spritt och känt på den svenska marknaden. För arbetet

med EU Ecolabel täcker statsanslaget ca 67 % av kostnaderna

medan det för Svanen utgör ca 5 %. Resterande måste täckas med

licensintäkter inom respektive miljömärkning, vilket i år inte har varit

möjligt för EU-systemet på grund av minskade avgifter för märkningen

samt ett utökat arbete med EU:s miljömärkningsnämnd.

Eftersom systemen i sig kräver att stora resurser avsätts för regelbundna

revideringar av kriterier för befintliga produktgrupper, är

statsanslaget en förutsättning för utveckling av kriterier inom nya

branscher och områden.

Viktiga händelser

Regeringen har behandlat Statskontorets utredning om miljömärkningens

organisation, och givit Miljömärkning Sverige AB förnyat

förtroende, för sitt arbetssätt och genom uppvisat resultat. Den

nordiska miljömärkningsnämnden har beslutat strategi för åren 2012

– 2015, samt en vision för verksamheten.

Under året har Miljömärkning Sverige AB i samarbete med de andra

nordiska länderna för Svanen, reviderat kriterier för engångsbatterier,

mjukpapper, textiltvättmedel och fläckborttagningsmedel,

byggskivor, möbler och inredningar, tryckerier, trycksaker, kuvert

och andra pappersprodukter, kopierings- och tryckpapper, fordonsdäck

samt utemöbler och lekredskap. Vidare har Svanen startat sitt

första kriteriearbete inom livsmedelssektorn, bröd & bagerier.

I EU har arbetet pågått med både nyutveckling och revidering.

Bolagets VD har arbetat som vald ordförande i EU:s miljömärkningsnämnd.

Nya kriterier har beslutats för all- och sanitetsrengöringsmedel,

handdiskmedel samt för smörjmedel.

Utveckling av nya kriterier pågår för kontorsbyggnader, fönster och

dörrar, kontorsmaskiner, kranar och duschmunstycken, uppvärmningssystem,

trycksaker, tidningspapper, toaletter samt textiltvättoch

maskindiskmedel för professionellt bruk.

Personal

Under verksamhetsåret har Miljömärkning Sverige AB i genomsnitt

sysselsatt 49 (46) personer. Vid verksamhetsårets slut uppgick antalet

anställda i Miljömärkning Sverige AB till 52 (46) personer. Beträffande

löner och ersättningar hänvisas till not 4.

OMSÄTTNING, RESULTAT OCH FINANSIELL STÄLLNING (kSEK)

2011 2010

Omsättning 45 308 42 665

Rörelseresultat -1 273 1 371

Resultat efter finansiella poster -253 2 337

Balansomslutning 29 506 26 266

Soliditet 72 % 82 %

Förväntad framtida utveckling

Bolaget förutspår fortsatt tilltro och efterfrågan på våra miljömärkningssystem.

Vårt arbete med byggbranschen kommer att öka och

utvecklas. Arbete pågår också att introducera Svanen inom livsmedelsområdet.

Våra tjänster är beroende av omvärldens intresse

för miljöfrågor och företagens behov att konkurrera med miljöprestanda.

Med samhällets fortsatta fokus på miljöområdet och med en

icke väsentligt försämrad konjunktur bör Miljömärkning Sverige AB

kunna utvecklas i samma takt som tidigare.

Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande medel (anges i SEK):

Balanserad vinst 6 630 825

Årets resultat -253 015

6 377 810

Bolagets verksamhet syftar inte till att bereda ägarna vinst. Eventuell

vinst ska reserveras eller användas för de ändamål bolaget bildats.

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att balanserad vinst

behandlas så att:

i ny räkning överförs 6 377 810

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande

resultat- och balansräkningar.

Revidering av kriterier pågår för textilier, bäddmadrasser, inomhusfärg,

utomhusfärg samt tvål, schampo och balsam.

Annonser, seminarier, pressartiklar och sociala medier har under året

använts för att skapa efterfrågan på och tilltro till de båda märkningssystemen.

Miljömärkningens egen dag på Skansen rönte extra

stort intresse.

MILJÖMÄRKNING SVERIGE ÅRSREDOVISNING 2011 | 23


Miljömärkning Sverige AB – Org. nr: 556549-4191

RESULTATRÄKNING

Belopp i kSEK

Not 2011

2010

Nettoomsättning 2 45 308 42 665

Övriga rörelseintäkter 3 4 374 4 374

49 682 47 039

RÖRELSENS KOSTNADER

Övriga externa kostnader -16 926 -16 999

Personalkostnader 4 -33 562 -28 214

Avskrivningar av anläggningstillgångar 5, 6, 7 -467 -455

-50 955 -45 668

RÖRELSERESULTAT -1 273 1 371

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER

Resultat från värdepappersinnehav 12 969 1 270

Ränteintäkter och liknande resultatposter 88 15

Räntekostnader och liknande resultatposter -37 -319

1 020 966

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -253 2 337

ÅRETS RESULTAT -253 2 337

24 | MILJÖMÄRKNING SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2011


Miljömärkning Sverige AB – Org. nr: 556549-4191

BALANSRÄKNING

Belopp i kSEK

Not 2011-12-31 2010-12-31

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för programvara 5 99 187

Licenser och liknande rättigheter 6 0 0

99 187

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 7 711 876

711 876

Finansiella anläggningstillgångar

Långfristiga värdepappersinnehav 8 17 759 16 962

17 759 16 962

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 18 569 18 025

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 4 234 3 459

Övriga fordringar 85 35

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 896 665

5 215 4 159

KASSA OCH BANK 5 722 4 082

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 10 937 8 241

SUMMA TILLGÅNGAR 29 506 26 266

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL 10

Bundet eget kapital

Aktiekapital (2 500 aktier, kvotvärde 100 kr) 250 250

Reservfond 14 550 14 550

Fritt eget kapital

Balanserad vinst 6 631 4 294

Årets resultat -253 2 337

Summa eget kapital 21 178 21 431

KORTFRISTIGA SKULDER

Leverantörsskulder 2 013 2 028

Övriga skulder 2 599 1 182

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 3 716 1 625

Summa kortfristiga skulder 8 328 4 835

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 29 506 26 266

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelse

Statligt stöd med villkorad återbetalningsskyldighet 32 624 32 624

MILJÖMÄRKNING SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2011 | 25


Miljömärkning Sverige AB – Org. nr: 556549-4191

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

(Belopp i kSEK)

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd,

förutom BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2-reglerna).

INTÄKTSREDOVISNING

Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter.

Som inkomst redovisar bolaget det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas.

AVSKRIVNINGAR

Immateriella och materiella anläggningstillgångar avskrivs systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Datainventarier, licenser och balanserade utgifter: 3 år

Övriga inventarier

5 år

FINANSIELLA INSTRUMENT

Långfristiga värdepappersinnehav är upptagna till anskaffningsvärdet. Samtliga innehav i portföljen värderas kollektivt då

syftet med placeringarna är att uppnå riskspridning.

FORDRINGAR

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

FORDRINGAR OCH SKULDER I UTLÄNDSK VALUTA

Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats enligt balansdagens kurs. Vinster och förluster på rörelsefordringar

och rörelseskulder ingår i rörelseresultatet, medan differenser på finansiella fordringar och skulder redovisas bland finansiella

poster.

SKATT

Företaget och koncernen tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd om redovisning av inkomstskatter, BFNAR

2001:1. Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt.

Aktuell skatt är skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till

tidigare perioder. Uppskjuten skatt redovisas avseende skillnaden mellan redovisade och skattemässiga värden, så kallade

temporära skillnader. Använd skattesats är 26,3 procent. Uppskjuten skattefordran uppgår till 4 004 (4 173) kSEK men har

inte redovisats då det inte bedöms som sannolikt att den kommer att medföra lägre skatteutbetalningar i framtiden.

Not 2 Nettoomsättning

2011 2010

Omsättning EU Ecolabel 305 503

Omsättning Nordisk Miljömärkning 45 003 42 162

45 308 42 665

Bolagets licensintäkter för 2011 är beräknade utifrån debiterade preliminära licensavgifter. Faktiska licensintäkter, vilka

avräknas påföljande år, föreligger inte vid tidpunkten för årsredovisningens framtagande. Skillnaden mellan preliminära

och faktiska licensavgifter har ej överstigit 650 kSEK under de senaste tre åren.

Not 3 Övriga rörelseintäkter

Övriga rörelseintäkter avser statligt bidrag. Till och med år 2005 var detta bidrag förenat med villkorlig återbetalningsskyld

ighet om verksamheten senare skulle ge överskott. Denna återbetalningsskyldighet är i och med ett nytt aktieägaravtal

borttagen för bidrag från år 2006 och framåt.

26 | MILJÖMÄRKNING SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2011


Miljömärkning Sverige AB – Org. nr: 556549-4191

Not 4 Antal anställda och lönekostnader

2011 2010

MEDELANTAL ANSTÄLLDA 49 46

Stockholm (17 män, 32 kv.) (17 män, 29 kv.)

KÖNSFÖRDELNING I FÖRETAGSLEDNINGEN

Styrelsen 38 % 63 % 43 % 57 %

Övriga i ledningen 17 % 83 % 17 % 83 %

LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR

VD 1 131 1 091

Styrelse 167 157

Övriga anställda 20 351 17 248

21 649 18 496

SOCIALA KOSTNADER

Sociala kostnader 10 371 8 637

(varav pensionskostnader) 3 514 2 676

Andel

män

Andel

kvinnor

Andel

män

Av bolagets pensionskostnader avser 432 (452) gruppen ”Styrelse och VD”.

Löner och ersättningar avser endast personal i Sverige.

Bolaget följer Statens riktlinjer för ledande befattningshavare. Uppsägningstid för VD är 6 månader.

Andel

kvinnor

Not 5 Balanserade utgifter för programvara

2011 2010

Ingående anskaffningsvärde 715 528

Omklassificering – –

Inköp – 187

UTGÅENDE ACK. ANSKAFFNINGSVÄRDEN 715 715

Ingående avskrivningar -527 -356

Omklassificering – –

Årets avskrivningar enligt plan -89 -171

UTGÅENDE ACK. AVSKRIVNINGAR -616 -527

UTGÅENDE PLANENLIGT RESTVÄRDE 99 187

MILJÖMÄRKNING SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2011 | 27


Miljömärkning Sverige AB – Org. nr: 556549-4191

Not 6 Licenser

2010 2009

Ingående anskaffningsvärde 191 191

Inköp – –

UTGÅENDE ACK. ANSKAFFNINGSVÄRDEN 191 191

Ingående avskrivningar -191 -165

Årets avskrivningar enligt plan -0 -26

UTGÅENDE ACK. AVSKRIVNINGAR -191 -191

UTGÅENDE PLANENLIGT RESTVÄRDE 0 0

Not 7 Inventarier

2011 2010

Ingående anskaffningsvärde 2 631 2 281

Omklassificering – –

Inköp 214 350

Avyttringar och utrangeringar – –

UTGÅENDE ACK. ANSKAFFNINGSVÄRDEN 2 845 2 631

Ingående avskrivningar -1 756 -1 498

Omklassificering – –

Årets avskrivningar enligt plan -257 -256

Justering till skattemässiga avskrivningar -120 -2

Avyttringar och utrangeringar – –

UTGÅENDE ACK. AVSKRIVNINGAR -2 133 -1 756

UTGÅENDE PLANENLIGT RESTVÄRDE 711 786

Not 8 Långfristiga värdepappersinnehav

2011 2010

Ingående anskaffningsvärde 16 962 15 668

Avgående/tillkommande tillgångar 797 1 294

UTGÅENDE ANSKAFFNINGSVÄRDEN 17 759 16 962

REDOVISAT VÄRDE VID ÅRETS SLUT 17 759 16 962

Bokfört värde Marknadsvärde

Noterade aktier 6 940 6 550

Räntefonder 10 819 10 940

17 759 17 490

28 | MILJÖMÄRKNING SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2011


Miljömärkning Sverige AB – Org. nr: 556549-4191

Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2011 2010

Upplupna årsavgifter år 2011 86 201

Övrigt 810 464

896 665

Not 10 Eget kapital

Aktiekapital

Reservfond

Balanserad vinst

Reservfond

Belopp vid årets ingång 250 14 550 4 294 2 337

Omföring av föreg. års resultat 2 337 -2 337

Årets resultat -253

250 14 550 6 631 -253

Bolagets verksamhet syftar inte till att bereda aktieägarna vinst. Aktierna medför inte rätt till utdelning utan bolagets vinst

ska användas för att främja bolagets ändamål. Någon vinstutdelning från bolaget ska därför inte ske.

Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2011 2010

Personalkostnader 3 297 1 423

Övrigt 419 203

3 716 1 625

Not 12 Resultat från värdepappersinnehav

2011 2010

Utdelning 361 439

Försäljningsresultat 608 831

969 1 270

MILJÖMÄRKNING SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2011 | 29


30 | MILJÖMÄRKNING SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2011


MILJÖMÄRKNING SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2011 | 31


Miljömärkt trycksak 341 001

Miljömärkning Sverige AB har det övergripande ansvaret

för miljömärkena Svanen och EU Ecolabel i Sverige.

Bolaget ska bidra till att Sveriges övergripande mål för

konsumentpolitik – att konsumenterna har makt

och möjlighet att göra aktiva val – uppfylls.

Miljömärkning Sverige AB

118 80 Stockholm

Besöksadress: S:t Paulsgatan 6

Tel: 08-55 55 24 00

Fax: 08-55 55 24 01

info@svanen.se

www.svanen.se

More magazines by this user
Similar magazines