14.11.2014 Views

Besöksnäringen i Sverige 2010 som pdf - Visita

Besöksnäringen i Sverige 2010 som pdf - Visita

Besöksnäringen i Sverige 2010 som pdf - Visita

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Besöksnäringen

i Sverige

Kommunindex 2010

Topp 100

Trendrapport:

Business as (un)usual


Besöksnäringen i Sverige

Här är Besöksnäringen i Sverige!..........................................................................sid 3

Inledning...........................................................................................................sid 4

Business as (un)usual - trendrapport svensk besöksnäring......................................sid 5

Hur vi gör Besöksnäringen i Sverige....................................................................sid 11

Metod och källkritik...........................................................................................sid 12

Källor...............................................................................................................sid 12

Den svenska besöksnäringen.............................................................................sid 14

Den svenska detaljhandeln och shoppingturismen................................................sid 17

Den svenska hotell- och restaurangnäringen........................................................sid 18

Sveriges 10 högst rankade kommuner.................................................................sid 19

Topp 100 Sveriges kommuner.............................................................................sid 32

Ranking av samtliga län.....................................................................................sid 34

10-i-topp inom varje delbransch.........................................................................sid 35

Kontaktinformation............................................................................................sid 38


Besöksnäringen i Sverige

nu med trendspaning!

Sveriges besöksnäring har genomgått en dramatisk

förändring under de senaste åren. Trots en av de djupaste

finanskriserna någonsin har näringen slagit alla rekord

och trotsat alla experters förväntningar.

Det är således med stor glädje som SHR och

Svensk Handel kan presentera 2010 års version av

Besöksnäringen i Sverige - Kommunindex Topp 100.

Nytt för i år är att rapporten nu kompletterats med en

trendspaning som bygger på intervjuer av nyckelpersoner

inom besöksnäringen. På så vis kan vi få en bild av vad

framtiden har att bjuda på och samtidigt kittla fantasin för

att nå ännu längre. Givetvis finns kommunindexet kvar

som ger dig en unik bild av hur besöksnäringen i Sverige

har utvecklats i de hundra främsta turismkommunerna

under det senaste året. Sammanställningen tydliggör

olika kommuners relativa styrka inom turismområdet

och turismens inverkan på den lokala ekonomin

synliggörs. Med hjälp av indexeringen och rankinglistan

kan kommuner av olika storlek dessutom jämföras med

varandra.

Besöksnäringen har blivit allt mer betydelsefull för

Sverige och för att kunna driva utvecklingen vidare

är det viktigt att öka kunskapen om turismens roll

och hur denna viktiga näringsgren påverkar regioners

ekonomiska förutsättningar. Besöksnäringen i Sverige

ger en god inblick i dessa och kompletterar den

traditionella turismstatistiken.

Trevlig läsning!

Dag Klackenberg

Vd Svensk Handel

Eva Östling Ollén

Vd Sveriges Hotell- & Restaurangföretagare

3


Inledning

Turismen och besöksnäringen påverkar stora delar av

ekonomin och många olika branscher i det svenska

näringslivet. De ekonomiska effekterna av turistiska

flöden berör områden som transporter, boende- och

restaurangverksamhet, båtliv, kultur, attraktioner,

evenemang och varuhandel som exempelvis livsmedelsoch

bensinförsäljning. Statistiken som visar dessa

ekonomiska flöden är spridd över en stor mängd olika

källor och indikatorer.

Den här rapporten utgör ett alternativt sätt att studera

besöksnäringens utveckling, ett sätt som kompletterar

den traditionella besöksstatistiken. Genom att kombinera

flera olika turismindikatorer och göra dem jämförbara

mellan kommuner och län skapas en möjlighet till

benchmarking som kan starta en dialog om turismens

utveckling i just din kommun. Ibland bekräftar resultaten

mönster vi känner till, och ibland framträder mönster

som tidigare inte har synliggjorts, som är oväntade och

överraskar. Sammanställningen utgör ett gott underlag

för kommuner, företag och institutioner som bättre

vill kunna urskilja och/eller kunna utnyttja kunskapen

om besöksnäringens utveckling i sina strategier och

utvecklingsplaner.

andra ord en överskådlighet av turismekonomiska flöden

som är talande för läsaren.

Statistik i olika former skapar en bas för en breddad

kunskapsbildning kring turism och besöksnäring. Den

ger underlag för prioriteringar av utvecklingsbehov

och för analyser av utvecklings- och affärsmöjligheter

i turistnäringen. Den bidrar till att ge en så korrekt bild

som möjligt av näringens struktur och dess utveckling.

Information som denna är viktig för politiker,

myndigheter och näringsliv samt för utrednings- och

forskningsverksamhet.

Observera att det i årets rapport har genomförts

förändringar i det underliggande statistiska materialet

som medför att tidigare års rankinglistor revideras.

Dessa förändringar förklaras längre fram i rapporten.

Rapporten är sammanställd och författad av Fredrik

Kolterjahn och Niklas Gustafsson, analytiker på

Handelns Utredningsinstitut (HUI). Rapporten är

framtagen på uppdrag av SHR och Svensk Handel, i

samarbete med American Express.

I Besöksnäringen i Sverige aggregeras nio viktiga

statistiska variabler, som alla på ett eller annat sätt utgör

indikatorer på de ekonomiska flöden som blir effekten

av turism och resande. Ur den befintliga statistiken från

dessa nio variabler har vi räknat om utvecklingen så

att ett resultat kan utläsas kommun för kommun i hela

Sverige. Via en indexering och en ranking tar vi därefter

fram de 100 största turismkommunerna i Sverige

rankat efter den effekt olika ekonomiska och personella

flöden har på den lokala ekonomin.

Genom indexeringen går det enkelt att jämföra

olika kommuner med varandra och därigenom få en

uppfattning om den turismekonomiska utvecklingen

i en kommun jämfört med en annan. Indexeringen

gör det alltså möjligt att jämföra Sälen-Malungs

turismekonomiska utveckling med Åres eller att jämföra

Malmö med Göteborg. Sammanställningen ger med

4


Business as (un)usual

Vad är en trend? En trend är en synlig förändring som

har en riktning (till exempel ökar/minskar). Denna

kan vara konkret (antalet flygpassagerare) eller abstrakt

(förändrade värderingar). En trend är en rörelse som

är långsiktig och övergripande. Det finns olika sätt att

studera och kategorisera trender. I denna rapport har vi

scannat av nyhetsflöden och rapporter samt intervjuat

ett 10-tal olika turistaktörer om deras syn på framtiden

(se lista nedan). De flesta, dock inte alla, är överens om

att den svenska turismen kommer att öka under de

närmaste åren.

Vi har valt ett relativt öppet förhållningssätt där

vi har spanat utifrån tre nivåer: makrotrender,

konsumenttrender och industritrender. Självklart

sammanfaller dessa tre nivåer och påverkar varandra

och sammantaget har vi sedan fått fram våra trender

och tendenser för de kommande åren. Strömningar som

pekar åt samma håll har vi nedan sammanfattat under

fem olika rubriker:

Fem trender inom turismen:

* Business as (un)usual

* Investera mera

* Nätverk, nätverk, nätverk

* Brandomania

* Den sociala (r)evolutionen

1. Business as (un)usual!

”Vilka omvärldsfaktorer bör vi hålla ögonen på och

varför? Utan tvekan utvecklingen av ekonomin i

världen och i vissa europeiska länders statsfinanser.

Ett antal beslut har fattats både i USA och i Europa

som vi ännu inte har sett effekterna av”.

[Lars Ahlm, omvärldsanalytiker/strateg, LFV]

Alla vi talat med tar upp effekterna av den ekonomiska

utvecklingen. Den internationella rese- och turismindustrin

har på en aggregerad nivå drabbats hårt

av den kollaps vi sett under de senaste åren på

kredit- och husmarknaderna runt om i världen. De

hårdast drabbade i kreditkrisens spår är de etablerade

ekonomierna i väst och detta drabbar självklart

även konsumenternas plånböcker och resemönster.

Sammantaget står dessa länders medborgare för en

betydande del av det totala resandet i världen och

resmönstren har förändrats. Lägg dessutom till olika

larm om terrorhot, svininfluensa och pandemi, vilket

också har påverkat människors resande.

Det internationella affärsresandet reducerades

betydligt under 2009. Dessutom prioriterade många

hushåll bort dyrare resor och långväga semestrar.

Istället genomfördes fler lågpris- och kortsemestrar.

Konsekvensen för branschen av sådana beteendemässiga

skift blir stora strukturella omdaningar. Den spanska

tidningen Expansions rapporterade exempelvis nyligen

(med hänvisning till den statligt ägda flygplatsoperatören

Aena) att Ryanair nu har gått förbi konkurrenten Iberia

och att Ryanair nu är det största flygbolaget i Spanien mätt

i antal passagerare 1 . Antalet inrikes privata semestrar

ökade dock i många länder, så även i Sverige, vilket tyder

på att inhemsk turism står sig bättre i tider av kris än den

internationella. Är denna ”turn to leisure” en varaktig

förändring? Trenden pekar i alla fall mot fler kortare och

mer fritidsinriktade resor.

Som en konsekvens av allt detta minskade den globala

turismindustrin med cirka 4,8 procent under 2009 och

denna tillbakagång resulterade i förlusten av nästan 5

miljoner arbetstillfällen inom industrin världen över,

enligt WTTC. Alla regioner upplevde tillbakagång. Det

totala internationella resandet mätt i antalet ankomster

backade med cirka 5,1 procent. Det ekonomiska utfallet

visade på en ännu sämre utveckling och människors

totala utgifter för resande landade på minus 8,5 procent.

Endast utgifter för inhemskt resande ökade, men endast

med 0,7 procent.

1 Se även Bloomberg News och Dagens Industri 2010-09-01

5


Trendrapport svensk besöksnäring

Även om det ser relativt ljust ut för den svenska

besöksnäringen för tillfället och nya rekord rapporterats

för sommaren 2010, beräknas den globala

turismekonomin i stort sett ha en nolltillväxt under 2010

och återhämta sig något under 2011 2 . Förutsättningen

för detta är dock att den internationella konjunkturen

tar fart och trots att många ekonomier och branscher

ser en ljusning är osäkerheten fortfarande stor på finans

och kreditmarknader runt om i världen. Situationen

är fortfarande minst sagt instabil. USA har visat sig ha

svårt att få riktig fart på ekonomin och arbetsmarknaden

trots omfattande stimulanspaket. Tillväxttakten i Kina

väntas minska (den är dock fortfarande stark), och flera

europeiska länder är mycket skuldtyngda.

”Finanskrisen är inte över, situationen är skakigare

än många inser…och vi måste dessutom följa vad

som händer säkerhetsmässigt i världen.”

[Mats Åström, Manager, Charter Development

and Regional Cooperation, Swedavia]

Larm om terrorhot, risk för vulkanutbrott, ekonomiska

kriser och förändrade resmönster kan alla snabbt förändra

verkligheten för turismens aktörer. Dessutom finns ett

ständigt omvandlingstryck och en ökad konkurrens från

resten av världen att ta hänsyn till. Oavsett vad som

händer framöver kan vi konstatera att de kommande

åren inte bara kommer att bjuda på ”business as usual”.

Det vi har att se fram emot är sannolikt ”business as

unusual”.

”Vi känner definitivt av den ökande konkurrensen

från resten av världen...kartan håller på att ritas

om när det gäller stora evenemang.”

[Marie Lingqvist, marknadschef,

Stockholm Globe Arenas]

2 World Travel & Tourism Council, Travel & Tourism

Economic Impact 2010

6


- Business as (un)usual -

2. Investera mera

”Vår största utmaning framöver är att behålla

redan existerande attraktionskraft samt att

fortsätta skapa ny attraktionskraft. Konkurrensen

om människors intresse, tid och pengar är hård. Att

både ha attraktiv hårdvara, det vill säga olika typer

av infrastruktur med mera samt att ha attraktiv

mjukvara i form av bra medarbetare, kunskap,

expertis etcetera kommer att vara helt nödvändigt

framöver. För att detta ska vara möjligt behöver vi

investera mer både i hård- och mjukvara.”

[Magnus Nilsson, vd, Kolmårdens

Djurpark & Vildmarkshotellet AB]

Enligt Konjunkturinstitutets beräkningar 3 sjönk världens

totala bruttonationalprodukt under 2009 med -0,8 procent.

Denna siffra drogs endast upp av utvecklingen i Kina

(+8,7) och Indien (+6,8) och hade utan dessa ekonomier

varit betydligt dystrare. Sverige backade exempelvis med

hela -4,9 procent, EU-området som helhet gick bakåt med

-4,1 procent, OECD-området med -3,4 procent och USA

backade med -2,4 procent. På grund av bristen på krediter

och en allmän osäkerhet förde krisen med sig minskade

investeringar. 2009 minskade investeringarna inom

turismbranschen i världen med över 12 procent enligt

World Travel & Tourism Council (WTTC) 4 . Ett stort antal

tänkta satsningar och planer på ny turistisk infrastruktur

runt om i världen har följaktligen fått ställas in eller skjutas

på framtiden. Investeringstappet har skett även på mycket

dynamiska destinationer och marknader.

I stort sett alla vi talat med uttrycker på ett eller annat

sätt behovet av investeringar på en större skala än

tidigare för att turismen ska växa. Sammanfattningen

från rapporter, tidningar och intervjuer visar på en tydlig

trend de närmaste åren - det är tid att investera mera!

3. Nätverk, nätverk, nätverk!

Kollaboration, samarbeten, allianser, nätverk, gemensamma

satsningar, och samordnade strategier är begrepp

på allas läppar just nu.

”En jätteutmaning är hur vi ska kunna utveckla hela

destinationen, inte bara ICEHOTELS verksamhet…

vi är helt beroende av partnerföretag här uppe.

Dessutom jobbar vi tight med flygbolagen för att

kunna påverka avgångar, anslutningar, direktflyg,

tider etcetera. Det ligger i allas gemensamma

intresse att det fungerar så optimalt som möjligt.”

[Dan Björk, Director of Marketing & Sales, ICEHOTEL]

Turistisk aktivitet och erbjudanden är i stort sett alltid ett

resultat av komplexa uppsättningar av aktiviteter där olika

aktörer samarbetar, på olika tider och på olika platser,

för att producera erbjudanden för och tillsammans med

kunder. Samtliga aktörer utför de uppgifter som är de

”Vår största utmaning ligger i att bli en evenemangsoch

mötesplats av världsklass. Tack vare nya

stora infrastruktursatsningar, bland annat nya

kongressanläggningen i city (Stockholm Waterfront)

och de nya evenemangsarenorna (Stockholmsarenan

och Swedbank arena i Solna), har vi goda

förutsättningar att växa som destination.”

[Peter Lindqvist, vd, Stockholm Visitors Board]

”Min uppfattning är att en satsning på infrastruktur

är nödvändig för att i längden kunna hålla uppe ett

bra utbud och låga priser.”

[Jonas Nilsson, Chef Public Affairs, SJ]

3 Konjunkturinstitutets - Konjunkturläget mars 2010

4 World Travel & Tourism Council, Travel & Tourism

Economic Impact 2010

bästa för dem, vilket leder till värdeskapande för alla.

Värde skapas således genom olika aktörers samlade

aktiviteter samt hur dessa gemensamt uppfattas, mottags

och interageras av kunderna i deras egna värdeskapande

processer. Tillvägagångssättet vid produktion är alltså

inte alls sekventiellt. Produktionssättet inom turismen

är ickelinjärt och icke sekventiellt. De enskilda företaget

måste därför förstå, sätta sig in i och samarbeta med

7


Trendrapport svensk besöksnäring

många aktörer i systemet för att lyckas i längden. Denna

insikt håller på att få rejält genomslag i branschen i

praktiken.

Samtliga personer vi har intervjuat påpekar vikten av

samarbeten och nätverk för att driva industrin framåt

de närmast åren. På övergripande nivå manifesterar

sig detta bland annat i ambitionen att implementera

en gemensam nationell strategi för besöksnäringen.

Bakom strategin står Svensk Turism AB. Arbetet för

att ta fram strategin har skett i dialog med näringens

olika aktörer och i samarbete med SHR, VisitSweden,

Tillväxtverket, Swedavia, Stockholm Visitors Board,

Nätverket Sveriges Regionala Turistorganisationer/

Västsvenska Turistrådet, samt med finansiellt stöd från

Jordbruksverket.

4. Brandomania!

Marknadsföring och varumärkesbyggande (branding)

tycks vara ord på allas läppar och nya tekniker som

avser att stimulera konsumtion håller på att utvecklas.

Marknadsföring omfattar alla de aktiviteter ett företag

eller organisation utför för att skapa en genuin förståelse

för de behov och utmaningar som finns på marknaden.

Det handlar om vilka målgrupper av kunder företaget

väljer att rikta sig till, om att definiera och ta fram

erbjudanden och att skapa kundvärde. Det omfattar också

arbetet med att positionera produkter på marknaden

samt att kommunicera erbjudanden och konkretisera

värden för kunden.

Platser och regioner har under senare år börjat

marknadsföras på ett allt mer sofistikerat sätt. Tydliga

Strategin presenterades under Almedalsveckan 2010

och siktet är inställt på en fördubbling av svensk

besöksnäring till 2020 och en ökning av antalet

exportmogna destinationer från cirka 16 idag till 35

under samma period. Nyckel till strategi är samarbete!

”Vi måste jobba med bredd och få med olika

intresseorganisationer, bussbolag, boende, ha

regional och länsmässig förankring. Och vi måste

jobba i nätverk!”

[Robert Gustafsson, centrumledare, Bergvik Köpcenter]

Nätverkens och samarbetenas betydelse tycks få ökad

betydelse framöver och vart vi än har vänt oss hör vi:

nätverk, nätverk, nätverk!

exempel på detta är framväxten av statligt och regionalt

finansierade marknadsföringsbolag som arbetar

mot utvalda och tydligt definierade marknader 5 .

Kommunikationsbolaget VisitSweden satsar bland

annat på aktiv marknadsföring av den Svenska turismen

mot Danmark, Norge, Finland, Ryssland, Tyskland,

Nederländerna, Storbritannien, Frankrike, Spanien,

Italien, USA, Kina och Japan. Även privata aktörers

marknadsföringsansatser har ökat och kommer sannolikt

att intensifieras ytterligare framöver. Exempel på sådana

aktörer är SkiStar och ICEHOTEL.

”Vi måste ha väldigt aggressiv marknadsföring för

att 30 000 nya människor ska göra resan hit varje år”

[Dan Björk, Director of Marketing & Sales, ICEHOTEL]

8

5 Ett arbete som idag sker främst genom VisitSweden, men även

hos lokala destinationsmarknadsförarna i våra större städer.


- Business as (un)usual -

Marknadsföringsinsatser görs bland annat på resemässor

och via tv-program men även via personliga

möten mellan resebolag och olika destinationers

aktörer. Effekten av TV är intressant och för enskilda

destinationer och regioner kan ett enda TV-program få

omfattande effekt verksamhetsmässigt. Så har exempelvis

intresset för fenomenet norrsken väckts just nu på grund

av en dokumentär reseskildring som BBC gjort med

skådespelerskan Joanna Lumley (Absolutely fabulous),

där hon försöker förverkliga sin barndomsdröm att få se

aurora borealis på riktigt.

Ett upplevt problem hos många vi talat med i branschen

tycks vara att det råder brist på säljbara destinationer,

attraktioner och koncept inom den svenska besöksnäringen.

Detta gäller framförallt när Sverige ska marknadsföras

mot utländska marknader.

”Vi behöver fler skyltfönsterprodukter”

[Mats Åström, Manager, Charter Development

and Regional Cooperation, Swedavia]

”En av de viktigaste uppgifterna under kommande

år är att affärsutveckla genom att skapa nya

koncept, produkter och attraktioner…och skapa

fler säljbara destinationer”.

[Magnus Nilsson, vd, Kolmårdens

Djurpark & Vildmarkshotellet AB]

5. Den sociala (r)evolutionen

Denna trend är starkt sammankopplad med

Brandomania-trenden, men avser specifikt utvecklingen

av sociala media på nätet.

”Internet och social media förändrar förutsättningar

vad gäller marknadsföring och distribution.”

[Sabine Söndergaard, vd, Göteborg & Co]

Trots att en del industriella lobbyister vill få oss att tro det,

så är nätet inte en enkelriktad väg skapad av och avsedd för

företag och institutioner för att nå köpare på en marknad.

Internet är något helt annat, nämligen en sfär byggd på

kunskapsmässiga och sociala forum, byggt för utbyte av

idéer, tankar, vetande, kunnande och iakttagelser. Det är

byggt för att dela ut och hämta in datafiler med text, ljud

och bild. Och viktigast av allt – det är ett öppet system

där ingen central maskin eller kontrollorganisation kan

bestämma vad som laddas upp och ner. Slutanvändarna,

vare sig det är företag eller privatpersoner, har kontrollen

att själva lägga till vad de vill – men inte att styra och

begränsa flödet. Detta är drivkraften hos sociala medier

och deras framfart och effekter på turismen kommer

sannolikt att öka under de kommande åren.

Att förstå konsumenten lyfts också fram som helt

essentiellt i framtiden. På detta område finns mycket att

göra framöver. Besöksnäringen behöver sannolikt hitta

nya sätt att studera, mäta och analysera konsumenter,

marknader samt besöksnäringens totala utveckling.

Intresset är ”galet” stort för att skapa säljbara koncept

och varumärkesbygga svenska destinationer. Denna

brandingtrend är en inriktning som lär vara påtagbar de

närmaste åren. Vi kallar det för Brandomania!

Sociala medier utgörs av de delar av internet

som kombinerar teknologi, social interaktion och

användargenererat innehåll. Det kan exempelvis ta

sig uttryck i internetforum, bloggar, Twitter, sociala

nätverk, wikier, poddradio och artikelkommentarer. Via

dessa medier kommunicerar fler och fler människor,

unga som gamla, med varandra om de upplevelser och

erfarenheter de har av varor, tjänster och varumärken

– samt av destinationer, attraktioner, resealternativ,

bemötanden etcetera. Det kan röra sig om både positiva

och negativa upplevelser, intryck och känslor. Och andra

personer följer deras tips, råd och rekommendationer.

9


Trendrapport svensk besöksnäring

Konsumenter som interagerar med andra konsumenter

om vad som påverkar dem, om turismprodukter, om

varumärken, som ger varandra råd och tips, utbyter

erfarenheter och tankar är ett fenomen som växer

exponentiellt via webben och de sociala medierna.

En våg av sociala medier håller just nu på att transformera

bilden av resmål och destinationer runt om i Sverige och

världen. Exempel på denna utveckling är framväxten

av tjänster som YouTube, Facebook eller Resekoll.se,

Resedagboken.se och Kajak.nu, där resenärers historier

och rekommendationer sprids. ”Word of mouth”

har genom internets utveckling fått en ny arena.

Rekommendationer från vänner och bekanta slår oftast

mycket högre än vilken reklamfilm som helst. Och ett

otrevligt bemötande kan få förödande konsekvenser. Den

okände musikern Dave Carroll härsknade exempelvis

till på United Airlines när de hade sönder hans gitarr

under en flygning och vägrade ersätta den. Han skrev

en låt om historien och släppte den en kväll som on-line

video på YouTube. Inom tre dygn hade den laddats ner

mer än tre miljoner gånger och har idag setts av många

fler miljoner världen över. Flera nyhetsprogram och tvkanaler

plockade upp nyheten och flygbolagets agerande

i ett enskilt fall exponerades globalt.

De sociala medierna återfinns på alla digitala plattformar

och den mobila utvecklingen kommer att driva på denna

utveckling ytterligare de närmaste åren. Summeras alla

dessa tendenser blir det tydligt att många turismföretag

sannolikt kommer att utveckla ett nytt förhållande till

marknaden på grund av de sociala medierna. Detta nya

förhållande kräver en större flexibilitet i organisationerna.

Företag måste vara kreativa och tekniskt innovativa,

öppna samt mer villiga till dialog och till interaktion

på alla plan. Vi bevittnar en systematisk evolution som

håller på att revolutionera turismen i tysthet – en social

(r)evolution!

Intervjuer:

Intervjuer till denna trendrapport har gjorts med följande

aktörer inom svensk besöksnäring:

**

Sabine Söndergaard, vd, Göteborg & CO

**

Peter Lingqvist, vd, Stockholm Visitors Board

**

Lars Ahlm, omvärldsanalytiker/strateg, LFV

**

Mats Åström, Manager, Charter Development and

Regional Cooperation, Swedavia

**

Magnus Nilsson, vd, Kolmårdens Djurpark &

Vildmarkshotellet AB

**

Dan Björk, Director of Marketing & Sales, ICEHOTEL

**

Jonas Nilsson, Chef Public Affairs, SJ

**

Robert Gustavsson, centrumchef, Bergvik Köpcentrum

**

Marie Lindqvist, marknadschef, Stockholm Globe

Arenas

10


Hur vi gör Besöksnäringen i

Sverige

Den svenska besöksnäringen består av en mängd

olika branscher och denna skrift har som ambition att

sammanställa den mest relevanta turiststatistiken från

dessa. Genom denna sammanställning får vi också

möjlighet att göra jämförelser kommuner och regioner

emellan, något som annars inte är möjligt. Nedan beskrivs

hur vi räknat fram de 100 största turismkommunerna i

Sverige.

Steg 1 – de nio variablerna

Rankingen som ligger till grund för rapporten bygger

på en sammanvägning av varje kommuns styrkor inom

besöksnäringens olika delar. De delar som ingår i denna

sammanvägning är följande nio variabler:

• Antalet gästnätter per invånare

• Andelen utländska gästnätter

• Antalet fritidshus per invånare

• Antalet campinggästnätter per invånare

• Antalet båtnätter per invånare

• Restaurangnäringens omsättning

• Hotell- och campingnäringens omsättning

• Drivmedelsomsättningen

• Detaljhandelns omsättning

Samtliga omsättningstal har räknats om till

omsättningsindex där den enskilda kommunens

omsättning per capita jämförs med den genomsnittliga

omsättningen per capita i riket. Rikets index är 100. En

kommun som har ett omsättningsindex över 100 har

således en högre omsättning per capita än riket och en

kommun som har ett omsättningsindex under 100 har en

lägre omsättning per capita än riket. Befolkningsmängden

i varje enskild kommun ligger alltså till grund för dess

styrka i den totala rakningen.

Steg 2 - delranking

När samtliga index har räknats fram sker en delranking

för varje variabel. Den kommun som har högst antal

gästnätter per invånare rankas som nummer ett inom

denna variabel och den kommun som har lägst antal

gästnätter per invånare rankas som nummer 290

(det finns 290 kommuner i Sverige). Denna ranking

genomförs sedan för samtliga variabler. Målet för varje

kommun är således att ha så höga andelar och index som

möjligt. I vissa fall delar flera kommuner på en placering

då de har samma andelar eller index.

Steg 3 – medelvärde av delranking

När samtliga variabler har rankats från 1 till 290

beräknas medelvärdet för varje enskild kommuns alla

delrankingar. Exemplet nedan visar en hypotetisk

kommuns ranking för varje variabel:

Medelvärdet av kommunens olika delrankingar blir

66 (595, som är summan av alla delrankingar, genom

9 variabler) vilket innebär att kommunen kommer på

plats 23 i riket när samtliga kommuners medelvärden

rangordnas.

Gästnätter per capita

Omsättningsindex

Fritidshus Gästnätter Utländska Camping Båtnätter Restaurang Hotell- & Camping Drivmedel Detaljhandel

122 74 83 60 54 28 111 4 59

11


Metod- och källkritik

Den metod som ligger till grund för uträkningarna i

rapporten har både för- och nackdelar. En fördel är att

det är ett relativt enkelt sätt att räkna på som är lätt att

kontrollera. Den stora fördelen är dock att det inte är

någon enskild bransch som bestämmer vilken kommun

som är ”bäst”, utan en sammanvägning görs av många

olika branscher i varje kommun. Metoden lyfter också

fram kraften och betydelsen av besöksnäringen i mindre

kommuner som i absoluta tal aldrig kan nå omsättningen

i storstäderna.

Storstäder kan till viss del missgynnas när man utgår från

en indexering med befolkning som grund. Stockholm

och Göteborg har betydligt större befolkning än övriga

kommuner i landet och får således svårt att nå första plats

när det gäller (till exempel) antalet gästnätter per invånare.

Detta trots att de i absoluta tal omsättningsmässigt

vida överstiger orter som Åre och Strömstad. Eftersom

storstäderna har flera andra stora näringsgrenar som bidrar

till dess ekonomiska utveckling och innevånarnas välstånd

hamnar de ofta längre ner med detta sätt att indexera. Att

storstäderna är duktiga på turism är det dock få som tvivlar

på och det är viktigt att poängtera att detta index inte säger

någonting om omsättningen i besöksnäringen i absoluta

tal (då hade storstadsregionerna placerat sig i topp).

Syftet med denna ranking är istället att visa att det finns

många andra, mindre kommuner i landet som är mycket

duktiga på turism i förhållande till sin befolkningsstorlek.

Det är således inte storleken på kommunen som är

avgörande för framgång i denna indexering, utan

förmågan att prestera bra inom många olika segment av

besöksnäringen, givet kommunens storlek.

Ett annat problem som alltid uppstår när turiststatistik

studeras är att vissa kommuners statistik är belagd med

sekretess på grund av för få anläggningar i en viss kategori.

Finns det exempelvis för få hotell eller campingplatser i

en kommun är insamlad data sekretessbelagd för att det

inte ska gå att utläsa en enskild anläggnings utveckling.

Reviderad statistik

En annan problematik som är viktig att framhålla är att

statistik över tiden revideras. Denna problematik har blivit

extra påtaglig i årets kartläggning främst sedan Statistiska

Centralbyrån (SCB) tog över campingstatistiken från SCR

under 2009 och reviderade denna kraftigt. Utöver detta har

det även skett revideringar av detaljhandelsstatistiken. För

denna rapport har detta inneburit dels att rankinglistorna

har förändrats något samt att det inte går att jämföra

denna kartläggning med tidigare års kartläggningar då

underlagen skiljer sig åt.

Precis som i tidigare års kartläggning gäller att i de fall

flera kommuner har samma värde delar de också på

samma placering i rankingen.

Källor

12

I denna studie har en mängd olika källor använts. Det är

viktigt att vara medveten om att statistik sällan är helt

exakt samt att alla statistiska källor brottas med sina

speciella problem. Ansatsen i denna rapport är att samla

så mycket offentlig statistik som möjligt under ett och

samma tak. Nedan redovisas den statistik som använts

i rapporten.

Befolkning

Befolkningsmängd år 2009.

Källa: SCB

Inkvarteringsstatistik

Antal gästnätter samt antal anläggningar på hotell,

stugbyar och vandrarhem år 2009.

Källa: SCB och Tillväxtverket

Campingstatistik

Här redovisas antal gästnätter samt antal anläggningar

på SCR-anslutna campingplatser år 2009. Statistiska

Centralbyrån har från och med år 2009 tagit över

sammanställningen av campingstatistiken från Sveriges

Camping- och Stugföretagares Riksorganisation.


Källa: Sveriges Camping- och Stugföretagares

Riksorganisation (SCR)

Gästhamnsstatistik

Siffrorna representerar antalet båtnätter år 2009 i varje

kommun. En del gästhamnar är belägna i kanaler. Kanaler

kan sträcka sig igenom hela eller flera län. Det gör att

samma kanal kan finnas med i flera kommuner och län.

Antalet personer är i genomsnitt 3 personer per båt.

Källa: Tillväxtverket/Riksföreningen Gästhamnar

Sverige

Fritidshus

Fastighetstaxering för småhus (typkod 213, 221).

Taxeringsvärden och genomsnittliga taxeringsvärden

efter kommun och typkod år 2009.

Källa: SCB

Detaljhandeln

Omsättning inklusive moms för daglig- och

sällanköpsvaror år 2009 redovisas i miljoner kronor

inklusive moms. Försäljningsindex, försäljning per

invånare i förhållande till rikets genomsnittsförsäljning

per invånare, redovisas som en total för kommunen.

Ett index över 100 indikerar ett nettoinflöde av handel

i kommunen och ett index under 100 indikerar ett

nettoutflöde av handel.

Källa: Handelns Utredningsinstitut (HUI)

i fel bransch. Index redovisar omsättning per invånare

i förhållande till rikets genomsnittsomsättning per

invånare. Ett index över 100 indikerar ett nettoinflöde av

hotellomsättning i kommunen. Antal anställda grundas

på den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken

(RAMS) från SCB.

Källa: SCB, Momsstatistiken

Drivmedel

Omsättning inklusive moms 2009 enligt SCB:s

momsregister. Statistiken är obearbetad från HUI:s sida.

Detta gör att viss omsättning kan ha tillkommit och

viss har försvunnit, vilket beror på att företag ibland

klassificeras i fel bransch. Index redovisar omsättning per

invånare i förhållande till rikets genomsnittsomsättning

per invånare. Ett index över 100 indikerar ett

nettoinflöde av drivmedelsomsättning i kommunen.

Antal anställda baseras på den registerbaserade

arbetsmarknadsstatistiken (RAMS) från SCB.

Källa: SCB, Momsstatistiken

Kommunernas hemsidor

Kommunfakta med mera är hämtat från kommunernas

olika hemsidor och från publikationen Handeln i Sverige

som ges ut av Handelns Utredningsinstitut (HUI).

Restaurangbranschen

Omsättning inklusive moms 2009 enligt SCB:s

momsregister. Statistiken används i obearbetad form

från HUI:s sida. Index redovisar omsättning per

invånare i förhållande till rikets genomsnittsomsättning

per invånare. Ett index över 100 indikerar således ett

nettoinflöde av restaurangomsättning i kommunen.

Antal anställda är grundat på den registerbaserade

arbetsmarknadsstatistiken (RAMS) från SCB. Ett

problem med statistiken är att hotell ibland har en

stor restaurang vilket inte kommer med i denna

omsättningsstatistik.

Källa: SCB, Momsstatistiken

Hotell och camping

Omsättning inklusive moms 2009 enligt SCB:s

momsregister. Statistiken är obearbetad från HUI:s sida.

Detta gör att viss omsättning kan ha tillkommit och viss har

försvunnit, vilket beror på att företag ibland klassificeras

13


Den svenska besöksnäringen

”Turism omfattar människors aktiviteter när de reser till

och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning för

kortare tid än ett år för fritid, affärer eller andra syften”.

UNWTO (World Tourism Organizations)

Turistnäringen är komplex och består av ett antal olika

verksamhetsområden och delar av branscher. Eftersom

turistisk aktivitet inte utgör en bransch i traditionell

mening är det svårt att få fram statistik för turistnäringens

inverkan på ekonomi och sysselsättning på samma

sätt som för andra näringar. Turistnäringen kan enbart

definieras utifrån användarsidan, det vill säga genom den

konsumtion av varor och tjänster som görs av turister.

Detta sätt att mäta utgör en kontrast till traditionella sätt

att beräkna storleken på olika sektorer, näringar eller

branscher. Den traditionella definitionen av en bransch

utgår från vad aktörerna inom branschen producerar.

Så mäts exempelvis den totala utvecklingen i både

flygbranschen och restaurangbranschen, men dessa

branschers omsättning är inte direkt översättningsbara

till turismomsättning eftersom bara delar av branschens

omsättning räknas in.

Som exempel uppkommer en övervägande del av

luftfartens aktiviteter (cirka 81 procent) som ett resultat

av turism. Resterande 19 procent är ett resultat av

frakthantering, teknisk service med mera. Därför kan inte

hela flygbranschen räknas till turismen. Om vi istället tar

restaurangverksamhet som exempel visar det sig att det

bara är drygt hälften av hotell- och restaurangbranschens

aktiviteter som utgörs av turism. Resterande konsumtion,

framför allt på restauranger, görs av lokalbefolkningen

och är därmed per definition inte turism.

Satellitkontoberäkningar är alltså en metod som används

för att mäta turismens effekter på regional ekonomi och

sysselsättning. Metoden är framtagen av FN-organet

World Tourism Organization (UNWTO) i nära samarbete

med OECD och turistnäringens organisationer. Metoden

är godkänd av FN och är en etablerad standard i hela

världen för att mäta turismens effekter. Sverige är ett av

de länder i Europa (och i världen) som ligger långt fram

i utveckling och användning av TSA.

Uppgifterna i kommande avsnitt om turistnäringens

ekonomiska utveckling är alla hämtade från

Tillväxtverket/SCB, Fakta om svensk turism 2009,

om inte annat anges. Dessa siffror utgör delar av den

officiella offentliga statistiken för turismen i Sverige

Turismen effekter på ekonomin 2009

Under 2009 ökade turismens totala omsättning i Sverige

med drygt sex procent till 251,7 miljarder kronor enligt

den officiella statistiken från Tillväxtverket/SCB. Av

denna summa stod de svenska fritidsresenärerna för

cirka 45 procent, svenska affärsresenärer för cirka 17

procent och utländska besökare för cirka 37 procent.

Samtidigt som sysselsättningen inom många traditionella

basnäringar i Sverige minskar har turismen bidragit med

nästan 36 000 nya heltidsarbeten under de senaste tio

åren. Under 2009 bidrog turismen med nästan 160 000

helårsverken, vilket är mer än inom till exempel jordbruk,

skogbruk och yrkesfiske.

Turismkonsumtionens utveckling

Studeras utvecklingen över tid visar det sig att den totala

turistkonsumtionen i Sverige har ökat med nästan 68

procent i löpande priser under de senaste tio åren (2009

ökade den med drygt sex procent).

14

För att få fram turistnäringens storlek och förädlingsvärde

måste man summera alla de andelar som utgör den

turistiska konsumtionen i olika branscher till ett separat

konto utanför de normala beräkningarna i de svenska

Nationalräkenskaperna. Ett sådant konto kallas för

TSA (Tourism Satellite Account) eller satellitkonto.

TSA-beräkningarna görs sedan 2006 av Statistiska

Centralbyrån (SCB) på uppdrag av Tillväxtverket.


Figur 1 Utveckling av turismens totala omsättning i Sverige (miljoner kronor)

Källa: Tillväxtverket

och SCB

Samtidigt har den inhemska turistkonsumtionen i

Sverige ökat med 44,5 procent i löpande priser. Under

samma period har turismens exportvärde, det vill säga

utländska besökares konsumtion i Sverige, ökat nästan

tre gånger så mycket, det vill säga med drygt 130 procent

i löpande priser.

Figur 2 Turismkonsumtion i Sverige (löpande priser, miljoner kronor)

300 000

Total turistkonsum8on

Källa: Tillväxtverket

och SCB

250 000

200 000

Svenskars turistkonsum8on

Utländska besökares

turistkonsum8on

150 000

100 000

50 000

0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Enligt den officiella statistiken har exportvärdets andel

av den totala konsumtionen sedan år 2000 i runda tal gått

från 27 till 37 procent. Även förädlingsvärdet (företagens

bidrag till BNP; värdet av ett företags produktion minus

värdet av insatsvarorna som har använts) och antalet

sysselsatta inom turism har ökat kraftigt under de senaste

tio åren.

Under 2009 spenderade utländska besökare 93,6 miljarder

kronor och svenska fritids- och affärsresenärer 158

miljarder kronor i Sverige. Av den totala konsumtionen

svarade svenska resenärer för drygt 60 procent, varav

fritidsresenärerna spenderade merparten. Exportvärdet,

de utländska besökarnas konsumtion, utgjorde därmed

nästan 40 procent av den totala konsumtionen.

15


Figur 3 Fördelning av turismens totala konsumtion 2009 (miljarder kronor)

Källa: Tillväxtverket

och SCB

Mest pengar spenderade resenärerna på varuhandel

som till exempel shopping, livsmedel och drivmedel.

Totalt summeras denna post till 41,5 procent eller 104,5

miljarder kronor. Det är i sammanhanget intressant att

lyfta fram att utländska besökare köper varor i större

utsträckning än svenska resenärer. Varuinköp står

faktiskt för mer än hälften av de utländska besökarnas

konsumtion. Det bör dock noteras att gränshandelns

andel är betydande.

För svenska fritids- och affärsresenärer är andelen drygt

40 procent, även om svenska fritidsresenärer i kronor

har störst utgifter för varuinköp. Därefter kommer

boende och restaurang, som kunde tillgodoräkna sig

intäkter på 73,5 miljarder kronor eller nästan 30 procent.

Boende inklusive camping står för drygt 15 procent

och utemåltider för drygt 14 procent av den totala

konsumtionen. Transportsektorn, med intäkter från

exempelvis tågbiljetter, flygstolar och hyrbilar, står för

drygt 50,6 miljarder kronor eller drygt 20 procent.

Konsumtionen av kultur och rekreation är med en

omsättning på drygt 15 miljarder kronor en av de minsta

sektorerna. Samtidigt är det en av de sektorer som växer

snabbast. Som vi tidigare nämnt är det också denna

sektor som i huvudsak bidrar med den attraktionskraft

som driver resandet. Således driver kultur, rekreation,

nöjen, attraktioner med mera andra sektorer inom

turismen framåt.

16


Den svenska detaljhandeln

och shoppingturismen

Den svenska detaljhandeln visade även under 2009

att det är en bransch att räkna med. Trots den globala

finanskrisen och en, i svenska mått mätt, mycket

djup lågkonjunktur lyckades handeln överträffa

förväntningarna och växte under fjolåret med 3,6

procent i löpande priser. Totalt omsatte detaljhandeln

under året cirka 600 miljarder kronor.

En av de bidragande orsakerna till handelns tillväxt

är den allt viktigare shoppingturismen, det vill säga

den del av detaljhandelns försäljning som genereras

av turister. Shoppingturismen stod under 2009 för

cirka 13 procent av detaljhandelns totala omsättning

och 31 procent av turistkonsumtionen. Detta gör att

shoppingturismen är en nationell angelägenhet för

detaljhandeln, även om den naturligtvis är starkare i

vissa regioner. Totalt omsatte shoppingturismen nära

80 miljarder kronor under året, en omsättning som har

vuxit stadigt under de senaste femton åren.

I landets olika regioner är shoppingturismen även

fortsatt mest frekvent i gränskommunerna, främst

mot Norge och Finland, men även i viss mån mot

Danmark. Starkast tillväxt i detaljhandeln under

fjolåret uppvisar Burlövs kommun i Skåne genom en

expansiv utbyggnad av volym- och dagligvaruhandel

i området Stora Bernstorp. Totalt hade kommunen en

omsättningstillväxt om hela 26 procent.

Detaljhandelns omsättningsutveckling

1995-2009, miljoner kronor

Shoppingturismens utveckling

Index, 1995 = 100

700 000

600 000

Total detaljhandel Dagligvaruhandel Sällanköpsvaruhandel

350

300

Shoppingturism Turism Detaljhandel

500 000

250

400 000

200

300 000

150

200 000

100

100 000

0

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

50

0

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Shoppingturismens andel av turistkonsumtionen

35%

30%

25%

20%

23%

22%

23% 22%

21% 21%

23%

25% 26% 25%

27% 28% 28%

29%

31%

15%

10%

5%

0%

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

17


Den svenska hotell- och

restaurangnäringen

Den djupa lågkonjunktur som drabbade Sverige och

världen under 2009 påverkade den svenska hotellnäringen

negativt. Antalet belagda hotellrum på den svenska

hotellmarknaden minskade med 3 procent, motsvarande

drygt en halv miljon belagda hotellrum. Kombinationen

minskad efterfrågan och ett ökat antal disponibla

hotellrum pressade beläggningsgraden ned till 48 procent.

Det var en nedgång i efterfrågan från näringslivet som

stod för hela tappet på hotellmarknaden. Antalet belagda

hotellrum av affärsgäster sjönk med 4 procent och från

konferensgäster med hela 13 procent under 2009. Det

som gjorde att nedgången inte blev större var en ökande

efterfrågan från privatgäster, plus 4 procent. Antalet

utländska gäster på de svenska hotellen ökade kraftigt

under sommarmånaderna, vilket delvis kan förklaras av

det förbättrade svenska kostnadsläget till följd av att den

svenska kronan hade tappat ordentligt i värde mot viktiga

besökarländers valutor.

Restaurangkonsumtionen kopplad till turismen hade

till skillnad från hotellnäringen en stark utveckling

under 2009. Enligt turistsatteliträkenskaperna ökade

restaurangomsättningen kopplad till turism med 14

procent. Det stora antalet utländska turister under

framförallt sommaren innebar en mycket kraftig ökning

av den utländska restaurangkonsumtionen i landet, plus

20 procent. Restaurangkonsumtionen från inhemska

turister ökade med 10 procent. Restaurangkonsumtionen

kopplade till turism ökade snabbare än den totala

turistkonsumtionen i landet under 2009, 14 procent

jämfört med 6 procent. Restaurangkonsumtionen utgör

enligt turistsatteliträkenskaperna 13 procent av den

totala turistkonsumtionen i Sverige. När det gäller den

utländska turistkonsumtionen är andelen 16 procent

(i turistsatteliträkenskaperna för 2009 har nivån på

den utländska restaurangkonsumtionen reviderats ned

relativt kraftigt).

Hotell & restaurang som andel av turistkonsumtionen

Utveckling av turistkonsumtion på hotell/restaurang

25%

20%

20% 20%

19%

20% 20%

22%

22% 22% 22%

21% 21%

22%

23% 23% 23%

400

350

300

Turistkonsumtion Hotell Total turism Turistkonsumtion Restaurang

15%

250

200

10%

150

100

5%

50

0%

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

0

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Omsättningsutveckling hotell och restaurang

100 000

Restaurang Hotell Hotell och Restaurang

90 000

80 000

70 000

60 000

50 000

40 000

30 000

20 000

10 000

0

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

18


Sveriges 10 högst rankade

kommuner

I detta avsnitt presenteras de tio högst rankade

kommunerna i Sverige 2009 baserat på deras

sammanvägda framgång inom besöksnäringen alla

grenar. Det är alltså i dessa kommuner besöksnäringen

sannolikt har störst inverkan på den lokala ekonomin.

sommarhalvåret. Tanum, på tredjeplats, är ännu en

särpräglad sommarkommun med starka dragare i form

av Grebbestad och den omskrivna orten Fjällbacka.

Malung-Sälen, på fjärdeplats, är också en stark

vinterkommun med Sälen och dess skidanläggningar.

Som omnämndes i inledningen har det inför årets

kartläggning skett förändringar i den officiella statistiken

som gör att årets ranking skiljer sig från den i tidigare

rapporter. HUI:s metod är identisk med tidigare år, men

då den officiella statistiken har förändrats medför detta

förändringar även i utfallet.

Det går, precis som i tidigare kartläggningar, att

konstatera att det är en stor geografisk spridning bland

kommunerna som tar sig in på topplistan. Kommunerna

sträcker sig från Strömstad i söder till Arjeplog i norr

och det är en relativt jämn fördelning mellan klassiska

sommar- och vinterorter.

Den kommun i landet där besöksnäringen även

fortsättningsvis har störst ekonomisk inverkan är

Strömstad där gränshandeln med Norge driver upp både

omsättning och antalet gästnätter i besöksnäringens

alla delar. Därefter följer på andraplats Åre som främst

förknippas med stark vinterturism. Åre har dock under

de senare åren lyckats förlänga sin säsong avsevärt

genom att locka stora mängder besökare även under

På femteplats hittar vi Härjedalen med orter som

Vemdalen, Lofsdalen och Funäsdalen och därefter följer

Älvdalen med orter som Idre och Evertsberg som är

bekanta för alla Vasaloppsåkare. Nya i årets rankning

är Stockholm och Eda. Stockholm lyckas, trots ett stort

befolkningsunderlag, placera sig på en sjundeplats i årets

kartläggning och detta beror på att kommunen är relativt

stark inom alla olika delar inom besöksnäringen, men

främst när det gäller restaurangomsättning och andelen

utländska gästnätter.

Eda lever, precis som Strömstad, i hög utsträckning på

den omfattande gränshandeln som innebär att en mycket

stor andel norrmän åker till, handlar i och övernattar

i Charlottenberg vid den norska gränsen. Att Eda

klättrar så mycket i rankingen beror också på att antalet

gästnätter, i olika boendeformer, har ökat kraftigt under

året. Sotenäs, som är en utpräglad sommarkommun

med orter som Smögen och Kungshamn, delar slutligen

niondeplatsen med Arjeplog som kanske främst

förknippas med utländska testförare.

Kommun Ranking 2008 Ranking 2009 Förändring i placering

Strömstad 1 1 0

Åre 2 2 0

Tanum 4 3 1

Malung-Sälen 2 4 -2

Härjedalen 5 5 0

Älvdalen 6 6 0

Stockholm 7 7 0

Eda 16 8 8

Sotenäs 9 9 0

Arjeplog 10 9 1

19


1

2

3

4

5

20


6

8

7

9

9

21


1. Strömstad

Folkmängd: 11 690

Län: Västra Götaland

Turistinfo: Strömstad Tourist

www.stromstadtourist.se

0526 - 623 30

info@stromstadtourist.se

Kommentarer om Strömstad

Inte helt oväntat har Strömstad, med sitt västliga

läge intill havet och närheten till den norska gränsen

erövrat toppositionen i rankingen även under 2009. I

kommunen bor nära 11 700 personer på en yta av 472

kvadratkilometer.

När de enskilda kategorierna i denna studie granskas

framgår att Strömstad placerar sig högt i nära nog

samtliga studerade områden. Den mycket omfattande

gränshandeln vid den norska gränsen säkrar en

förstaplats inom detaljhandeln och detta får givetvis

även överspillningseffekter i de övriga kategorierna.

Även rankat efter antalet båtnätter hamnar Strömstad i

toppen på plats nummer ett. Mätt i antalet övernattningar

på campingplatser och i andelen utländska gästnätter

placerar sig Strömstad också i det absoluta toppskiktet

med andraplaceringar i båda kategorierna. Hotellens

och restaurangernas omsättning hamnar på en tredje

plats i riket. Strömstad hamnar på sjätteplats i kategorin

drivmedel och på niondeplats vad gäller det totalt antal

gästnätter per invånare. Vad gäller andelen fritidshus per

tusen invånare hamnar Strömstad på en 24:e plats.

22

Gästnätter (antal)

Gästnätter (per

invånare)

Anläggningar

(antal)

Omsättning

(mkr)

Omsättningsindex

(riket=100)

Anställda (antal)

Hotell 176 952 15,1 10

Camping 468 468 40,1 12

347 758 315

Fritidshus 237* 2 769

Båtnätter 47 393 4 054*

Restaurang 279 315 318

Detaljhandel 5 894 855

Drivmedel 273 310 21

* Avser antalet fritidshus och båtnätter per 1 000 invånare


2. Åre

Folkmängd: 10 278

Län: Jämtland

Turistinfo: Åre Turistbyrå

www.are360.com

0647 - 177 20

info@areturistbyra.com

Kommentarer om Åre

I Åre kommun bor 10 300 invånare, spridda över 7 263

kvadratkilometer. Större delen av befolkningen bor

längs E14. Centralort i kommunen är Järpen med cirka

1 500 invånare, men Åredalen och Åre by är fortsatt den

mest expansiva delen av kommunen.

Turismen är den dominerande näringsgrenen

och har utvecklats starkt ända sedan slutet av

1800-talet. Även det övriga näringslivet är mycket

aktivt och företagandet i kommunen är omfattande.

Stora investeringar i infrastruktur, hotell, liftar,

fritidsboende med mera har under de senaste åren

förvandlat silhuetten av Åredalen.

Den totala omsättningen inom hotell och camping är

högst i landet och restaurangnäringens omsättning den

näst högsta. Mätt i antal gästnätter per invånare kommer

Åre på en tredjeplats, och mäts antal fritidshus per 1000

invånare hamnar Åre på en sjundeplats. Den växande

detaljhandeln ger en tiondeplats och något förvånade

placerar sig Åre, trots sitt nordliga läge, på 11:e plats

vad gäller antalet campingnätter.

Gästnätter (antal)

Gästnätter (per

invånare)

Anläggningar

(antal)

Omsättning

(mkr)

Omsättningsindex

(riket=100)

Anställda (antal)

Hotell 531 336 51,7 65

Camping 142 980 13,9 15

984 2 445 810

Fritidshus 460* 4 729

Båtnätter

Restaurang 275 353 303

Detaljhandel 979 161

Drivmedel 162 209 27

* Avser antalet fritidshus per 1 000 invånare

23


3. Tanum

Folkmängd: 12 253

Län: Västra Götaland

Turistinfo: Tanums Turistkontor

www.tanumturist.se

0525 - 100 80

info@tanumturist.se

Kommentarer om Tanum

Tanums kommun ligger i norra Bohuslän och breder ut

sig över 945 kvadratkilometer och är därmed till ytan den

största kommunen i Bohuslän. Kuststräckan är drygt 530

kilometer lång och här finns 350 öar varav cirka 10 är

bebodda. Tanum är en landsbygdskommun och rymmer

en mångfald av olika naturmiljöer såsom kustland och

skärgård, inland med jordbruksmark, skogsområden och

insjöar. I kommunen bor drygt 12 200 åretruntboende

invånare. Kommunens centralort är Tanumshede och andra

större orter är Grebbestad, Fjällbacka, Hamburgsund,

Rabbalshede och Östad.

Tanums tredjeplats i årets ranking av Sveriges

kommuner förtjänas genom goda placeringar i samtliga

studerade kategorier. Tanum placerar sig utifrån antalet

båtnätter på tredje plats och utifrån campingnätter på

en fjärdeplats i Sverige. Dessutom på en sjätteplats vad

gäller omsättningen inom restaurangnäringen.

Utfallet av antalet utländska gästnätter ger en tiondeplats,

andelen fritidshus per invånare en tiondeplats samt en

17:e plats mätt i hotel och campingnäringens omsättning.

24

Gästnätter (antal)

Gästnätter (per

invånare)

Anläggningar

(antal)

Omsättning

(mkr)

Omsättningsindex

(riket=100)

Anställda (antal)

Hotell 117 001 9,6 22

Camping 354 183 28,9 11

143 297 133

Fritidshus 386* 4 730

Båtnätter 25 007 2 041*

Restaurang 188 203 188

Detaljhandel 739 102

Drivmedel 187 202 27

* Avser antalet fritidshus och båtnätter per 1 000 invånare


4. Malung-

Sälen

Folkmängd: 10 408

Län: Dalarna

Turistinfo: Malungs Turistbyrå

www.malung-salen.se

0280 - 186 00

turist@malung.se, info@salen.se

Kommentarer om Malung-Sälen

Malung-Sälens kommun omfattar Transtrandsfjällen

väster om Västerdalälven fram mot norska gränsen, en

yta av ca 410 kvadratkilometer. I kommunen bor drygt

10 400 personer och även om huvudorten är Malung

är det Sälen och Sälenfjällen som står för det stora

turismtillflödet. Välkända skidområden som Kläppen,

Lindvallen, Sälenstugan, Högfjället, Tandådalen,

Hundfjället och Stöten återfinns här.

En topplacering i restaurangomsättning, en andraplats vad

gäller antalet gästnätter per invånare samt en andraplats

i andelen fritidshus per invånare gör att Sälen hamnar

mycket högt i denna ranking. Kommunen kniper dessutom

femteplatsen vad gäller hotell- och campingnäringens

omsättning samt drivmedelsförsäljning.

Andelen campinggäster ger Malung-Sälen en åttondeplats

i riket. Detaljhandelsförsäljningen ger en 24:a plats och

mätt i andelen utländska gästnätter så ligger kommunen

på en 135:e plats. Båtnattsstatistik saknas.

Gästnätter (antal)

Gästnätter (per

invånare)

Anläggningar

(antal)

Omsättning

(mkr)

Omsättningsindex

(riket=100)

Anställda (antal)

Hotell 858 204 82,5 27

Camping 95 807 9,5 13

273 670 217

Fritidshus 627* 6 522

Båtnätter

Restaurang 380 482 280

Detaljhandel 756 123

Drivmedel 266 339 50

* Avser antalet fritidshus per 1 000 invånare

25


5. Härjedalen

Folkmängd: 10 585

Län: Jämtland

Turistinfo: Härliga Härjedalen

www.herjedalen.se/turism

0680 - 161 00

kommun@herjedalen.se

Kommentarer om Härjedalen

Nummer fem på listan är Härjedalens kommun, till

ytan en av Sveriges största kommuner med sina 11 934

kvadratkilometer. Därmed har de drygt 10 600 invånarna

lite mer än en kvadratkilometer var till sitt förfogande.

Sveg är huvudorten men de flesta känner Härjedalen

genom dess vintersportorter: Vemdalen, Lofsdalen och

Funäsdalsfjällen, med Ramundberget, Bruksvallarna,

Tänndalen och Hamra.

Räknat i fritidshus per invånare är Härjedalen

placerad som nummer ett i Sverige. Summeras antalet

gästnätter per invånare hamnar Härjedalen på femte

plats och en fjärdeplats får man när omsättningstal

inom hotell- och campingnäringen summeras. Mätt

i antalet campingnätter ges en sjundeplacering,

drivmedelsförsäljning en 17:e och i omsättningen inom

restaurangsektorn en 22:a plats.

Omsättningen i detaljhandeln ger plats 29 och andelen

utländska gästnätter 129:e plats. Båtnattsstatistik saknas.

26

Gästnätter (antal)

Gästnätter (per

invånare)

Anläggningar

(antal)

Omsättning

(mkr)

Omsättningsindex

(riket=100)

Anställda (antal)

Hotell 205 221 19,4 37

Camping 218 071 20,6 19

279 673 251

Fritidshus 703* 7 438

Båtnätter

Restaurang 97 121 111

Detaljhandel 749 120

Drivmedel 195 245 43

* Avser antalet fritidshus per 1 000 invånare


6. Älvdalen

Folkmängd: 7 287

Län: Dalarna

Turistinfo: Destination Älvdalen

www.alvdalenturist.se

0251 - 410 10

kontakt@alvdalenturism.se

Kommentarer om Älvdalen

I Älvdalens kommun bor cirka 7 300 personer i orter som

Älvdalen, Särna och kanske mer bekanta Idre. I Älvdalen

finns 18 kvadratmil nationalparker och naturreservat och

i den norra delen av Älvdalens kommun finns Sveriges

sydligaste fjällvärld. Delar av Vasaloppet går genom

orter i Älvdalens kommun med legendariska namn som

Evertsberg och Mångsbodarna.

Älvdalens kommun placerar sig på en total sjätteplats

i årets kartläggning. Denna placering bygger på en

hedrande och mycket stark prestation i form av att

kommunen är nummer ett när totalt antal gästnätter

per invånare mäts. Vidare bidrar en fjärdeplats räknat

i antalet fritidshus per invånare, en 15:e plats i antalet

campingnätter samt en 16:e plats i fråga om omsättningen

inom hotell och camping. Restaurangernas omsättning

ger Älvdalens kommun en 21:e plats i den kategorin och

drivmedelsförsäljningen är den 18:e största av Sveriges

290 kommuner. Beräknas andelen utländska gästnätter

ges en 46:e plats och detaljhandeln i kommunen ligger

på 145:e plats i Sverige. Båtnattsstatistik saknas.

Gästnätter (antal)

Gästnätter (per

invånare)

Anläggningar

(antal)

Omsättning

(mkr)

Omsättningsindex

(riket=100)

Anställda (antal)

Hotell 711 894 97,7 19

Camping 73 187 10,0 8

85 298 56

Fritidshus 575* 4 194

Båtnätter

Restaurang 71 129 92

Detaljhandel 320 74

Drivmedel 132 241 25

* Avser antalet fritidshus per 1 000 invånare

27


7. Stockholm

Folkmängd: 829 417

Län: Stockholms län

Turistinfo: Stockholm Tourist Center

www.stockholm.se

08 - 508 28 508

touristinfo@stockholm.se

Kommentarer om Stockholm

Stockholm är med sina nära 830 000 invånare landets

befolkningsmässigt största kommun. Detta gör

placeringen på årets topplista extra imponerande då

rankingen bygger på styrkan inom besöksnäringens

olika delar per capita.

Det som gör att Stockholm kvalar in på topplistan

är relativt höga placeringar inom i stort sett samtliga

kategorier. Att Stockholm har en fördel av att vara

landets huvudstad är dock självklart. Kommunens

starkaste placering är inom restaurangomsättningen, här

intar Stockholm en fjärdeplats. Ett annat starkt kort är

andelen utländska gästnätter som ger en åttondeplats.

I övrigt placerar sig kommunen relativt jämt, exempelvis

detaljhandel på plats 34, omsättning i hotell och camping

plats 25, gästnätter på campinganläggningar plats 75,

drivmedelsförsäljning plats 21 och slutligen båtnätter

plats 81.

28

Gästnätter (antal)

Gästnätter (per

invånare)

Anläggningar

(antal)

Omsättning

(mkr)

Omsättningsindex

(riket=100)

Anställda (antal)

Hotell 6 283 058 76 156

Camping 179 138 0,2 8

7 332 226 5 075

Fritidshus 0,2* 199

Båtnätter 13 157 15,9*

Restaurang 16 859 269 18 835

Detaljhandel 56 108 115

Drivmedel 14 092 225 722

* Avser antalet fritidshus och båtnätter per 1 000 invånare


8. Eda

Folkmängd: 8 577

Län: Värmlands län

Turistinfo: Morokulien Infocenter

0571 - 283 70

moro@eda.se

Kommentarer om Eda

Eda ligger längs den norska gränsen och har under de

senaste åren gynnats främst av en stark shoppingturism

i form av norska gränshandlare. Detta har också bidragit

till starka placeringar inom många av de här studerade

kategorierna. I kommunen bor nära 8 600 personer.

Norgeturismen bidrar till att Eda har den högsta

andelen utländska gästnätter i riket under 2009 och

innebär också att kommunen tar en andra placering

inom detaljhandeln. Det är även tydligt att kommunens

restauranger gynnas av de utländska besökarna då

kommunen här tar en femteplats. Vidare tar kommunen

en 13:e plats när det gäller campingnätter, en 11:e plats

inom drivmedel och en 51:a plats i det totala antalet

gästnätter per invånare.

De sämsta placeringarna gäller andelen fritidshus, plats

100, och omsättningen inom hotell och camping 104:e

plats.

Gästnätter (antal)

Gästnätter (per

invånare)

Anläggningar

(antal)

Omsättning

(mkr)

Omsättningsindex

(riket=100)

Anställda (antal)

Hotell 36 099 4,2 7

Camping 100 012 11,7 5

27 81 19

Fritidshus 102* 873

Båtnätter

Restaurang 137 211 89

Detaljhandel 1 975 390

Drivmedel 177 274 41

* Avser antalet fritidshus per 1 000 invånare

29


9. Sotenäs

Folkmängd: 9 112

Län: Västra Götaland

Turistinfo: Sotenäs Turism

www.vastsverige.se

0523 - 66 55 30

info@sotenasturism.se

Kommentarer om Sotenäs

Sotenäs, som kallar sig havets kommun, ligger

mitt i Bohuslän mellan Göteborg och Oslo. I

kommunen bor cirka 9 100 personer men under

sommaren mångdubblas folkmängden. Orter som

Smögen, Kungshamn, Hunnebostrand, Bovallstrand

och Bohus-Malmön förknippas starkt med

sol, bad, nöjen och rekreation.

Sotenäs hamnar på en delad niondeplats 2009. När

antalet båtnätter summeras hamnar Sotenäs på en

andraplats och på en femteplats för antalet campingnätter.

Restaurangnäringen går också mycket bra

med en 14:e placering omsättningsmässigt jämfört

med Sveriges samtliga kommuner. 18:e plats ges

Sotenäs för andelen fritidshus per invånare och en

27:e plats för det totala antalet gästnätter per invånare.

I detaljhandeln syns ett litet inflöde vilket

ger en 52:a placering i den kategorin och mäts den

totala omsättningen inom hotell och camping hamnar

kommunen på en 12:e plats. Riktigt lika bra

går det inte mätt i andelen utländska gästnätter och

drivmedelsförsäljning där en 95:e respektive en

104:e placering ges.

30

Gästnätter (antal)

Gästnätter (per

invånare)

Anläggningar

(antal)

Omsättning

(mkr)

Omsättningsindex

(riket=100)

Anställda (antal)

Hotell 63 237 7,0 11

Camping 237 712 26,1 8

136 381 130

Fritidshus 272* 2 478

Båtnätter 26 710 2 931*

Restaurang 100 145 140

Detaljhandel 568 106

Drivmedel 69 101 12

* Avser antalet fritidshus och båtnätter per 1 000 invånare


9. Arjeplog

Folkmängd: 3 143

Län: Norrbotten

Turistinfo: Arjeplogs Turistbyrå

www.arjeplog.se

Tel: 0961-145 20

turist@arjeplog.se

Kommentarer om Arjeplog

Arjeplog i Norrbotten är till ytan en av landets största

kommuner med sina nära 13 000 kvadratkilometer.

Samtidigt är Arjeplog med sina drygt 3 100 invånare

en av de kommuner med lägst invånarantal i hela

Sverige. Arjeplog äntrar även i år topp-10-listan till

stor del beroende på ett mycket högt antal gästnätter

inom både hotell och camping.

Arjeplog har den nästa högsta omsättningen per

capita i riket inom hotell och camping och kan till

detta lägga en fjärdeplats inom antalet gästnätter

per invånare samt en tredjeplats i andelen utländska

gästnätter. En stor del av detta kan sannolikt förklaras

av den stora mängd utländska bilförare som

under vinterhalvåret testar nya bilmodeller på kommunens

vägar.

En tredjeplats inom campingnätter och en 14:e

placering när det gäller andelen fritidshus påverkar

också rankingen positivt. Inom detaljhandeln halkar

dock Arjeplog efter med en 85:e placering och när

det gäller omsättningen inom restaurangbranschen

hamnar man först på en 146:e plats.

Gästnätter (antal)

Gästnätter (per

invånare)

Anläggningar

(antal)

Omsättning

(mkr)

Omsättningsindex

(riket=100)

Anställda (antal)

Hotell 77 289 24,6 19

Camping 100 781 32,1 17

124 1 010 113

Fritidshus 319* 1 002

Båtnätter

Restaurang 12 50 12

Detaljhandel 167 90

Drivmedel

* Avser antalet fritidshus per 1 000 invånare

31


Topp 100 Sveriges kommuner

På de följande sidorna redovisas placeringarna för de 100

kommuner i landet med bäst ranking 2009 samt hur denna

har förändrats från föregående år. Hur denna ranking har

genomförts beskrivs i rapportens inledande kapitel.

Kommun Ranking 2009 Ranking 2008 Förändring i placering Medelvärde 2009

Strömstad 1 1 0 6

Åre 2 2 0 15

Tanum 3 4 1 17

Malung-Sälen 4 2 -2 23

Härjedalen 5 5 0 27

Älvdalen 6 6 0 33

Stockholm 7 7 0 34

Eda 8 16 8 36

Sotenäs 9 9 0 37

Arjeplog 9 10 1 37

Mora 11 11 0 40

Storuman 11 8 -3 40

Lysekil 13 18 5 46

Borgholm 14 12 -2 47

Kiruna 15 15 0 51

Årjäng 16 18 2 52

Båstad 17 17 0 54

Torsby 17 13 -4 54

Arvidsjaur 19 13 -6 56

Falkenberg 20 18 -2 58

Haparanda 21 21 0 60

Nyköping 22 26 4 64

Solna 23 22 -1 65

Gotland 23 26 3 65

Ystad 25 23 -2 67

Simrishamn 25 50 25 67

Leksand 25 26 1 67

Jokkmokk 25 41 16 67

Orsa 29 24 -5 68

Värmdö 30 38 8 69

Luleå 30 32 2 69

Mörbylånga 32 44 12 70

Rättvik 32 24 -8 70

Östersund 32 38 6 70

Gällivare 32 26 -6 70

Uddevalla 36 48 12 71

Piteå 36 31 -5 71

Västervik 38 55 17 72

Stenungsund 38 32 -6 72

Karlstad 38 26 -12 72

Lycksele 38 35 -3 72

Kalmar 42 50 8 75

Sigtuna 43 36 -7 77

Norrtälje 44 36 -8 79

Varberg 44 43 -1 79

Orust 44 41 -3 79

Trosa 47 38 -9 80

32


Kommun Ranking 2009 Ranking 2008 Förändring i placering Medelvärde 2009

Vilhelmina 48 32 -16 82

Strömsund 49 53 4 83

Sorsele 49 60 11 83

Halmstad 51 55 4 84

Göteborg 51 47 -4 84

Ludvika 51 60 9 84

Sundsvall 51 44 -7 84

Dals-Ed 55 50 -5 85

Pajala 56 64 8 87

Norrköping 57 55 -2 89

Söderköping 57 58 1 89

Sunne 57 58 1 89

Jönköping 60 53 -7 91

Berg 61 67 6 93

Mellerud 62 67 5 94

Umeå 62 63 1 94

Ljungby 64 46 -18 95

Oskarshamn 65 90 25 96

Höör 65 79 14 96

Dorotea 65 49 -16 96

Vaxholm 68 62 -6 97

Karlskrona 68 73 5 97

Kungälv 68 73 5 97

Örnsköldsvik 68 73 5 97

Söderhamn 72 90 18 98

Kramfors 72 67 -5 98

Helsingborg 78 70 -8 100

Arvika 78 73 -5 100

Borlänge 78 73 -5 100

Vadstena 81 66 -15 101

Malmö 81 84 3 101

Tjörn 81 95 14 101

Falun 81 93 12 101

Nacka 85 84 -1 102

Laholm 86 121 35 103

Hudiksvall 86 79 -7 103

Skellefteå 86 95 9 103

Trollhättan 89 129 40 104

Södertälje 90 87 -3 105

Skövde 90 114 24 105

Vimmerby 92 108 16 106

Mariestad 92 112 20 106

Nordanstig 92 93 1 106

Karlshamn 94 82 -12 99

Kristianstad 94 73 -21 99

Säffle 94 84 -10 99

Ljusdal 94 70 -24 99

Östhammar 95 105 10 107

Övertorneå 95 121 26 107

Ronneby 97 81 -16 108

Hällefors 97 100 3 108

Nynäshamn 99 112 13 109

Ödeshög 99 100 1 109

33


Ranking av samtliga län

På samma sätt som landets olika kommuner har rankats

efter deras framgång har vi i detta avsnitt även rangordnat

landets län. Metoderna har varit identiska. En fördel

med att studera besöksnäringen på länsnivå är att all

data finns för alla län, ingen statistik är sekretessbelagd

(med viss reservation för Gotland som både är en egen

kommun och ett eget län).

Som framgår av tabellen nedan är Jämtland det län i riket

där besöksnäringen sannolikt har mest inverkan på den

regionala ekonomin. Jämtland som bland annat består

av Åre, Östersund och Härjedalens kommuner presterar

mycket bra inom samtliga delar av besöksnäringen,

möjligen med undantag för båtturismen som av naturliga

skäl är begränsad.

På andra plats kommer Dalarna med en mängd starka

turistkommuner som tillsammans bidrar till att stärka

hela regionen. Dalarna har det högsta antalet gästnätter

per invånare av landets län.

På tredje plats kommer även i år huvudstadsregionen,

Stockholms län. Stockholms styrka är återigen

restaurangutbudet som är det överlägset starkaste i

riket (omsättningsindex 160 jämfört med Jämtland län

på andra plats med index 104) samt andelen utländska

gästnätter som är högst i riket (34 procent). Även

detaljhandeln i Stockholm är mycket stark.

Ranking 2008

Län

1 Jämtlands län

2 Dalarnas län

3 Stockholms län

3 Kalmar län

3 Gotlands län

3 Norrbottens län

7 Hallands län

7 Västra Götalands län

7 Värmlands län

10 Västernorrlands län

10 Västerbottens län

12 Östergötlands län

12 Blekinge län

12 Skåne län

12 Gävleborgs län

16 Södermanlands län

16 Kronobergs län

18 Uppsala län

18 Jönköpings län

20 Örebro län

20 Västmanlands län

34


10-i-topp inom varje delbransch

Nedan redovisas 10-i-topp listor för de nio olika variabler

som ligger till grund för den totala rankingen. Som

framgår är vissa kommuner betydligt mer framgångsrika

än andra i vissa enskilda branscher. Strömstad kommun

har till exempel överlägset högst omsättningsindex inom

detaljhandeln, mer än dubbelt så högt som Eda och Årjäng

på andra och tredje plats.

Detaljhandelns omsättning

Ranking 2009 Kommun Omsättningsindex

1 Strömstad 855

2 Eda 390

3 Årjäng 330

4 Burlöv 266

5 Haparanda 255

6 Falkenberg 249

7 Åstorp 247

8 Huddinge 186

9 Järfälla 169

10 Åre 161

Restaurangernas omsättning

Ranking 2009 Kommun Omsättningsindex

1 Malung-Sälen 482

2 Åre 353

3 Strömstad 315

4 Stockholm 269

5 Eda 211

6 Tanum 203

7 Sigtuna 196

8 Borgholm 188

9 Båstad 174

10 Göteborg 167

Hotell och campinganläggningars omsättning

Ranking 2009 Kommun Omsättningsindex

1 Åre 2 445

2 Arjeplog 1 010

3 Strömstad 758

4 Härjedalen 673

5 Malung-Sälen 670

6 Borgholm 626

7 Kiruna 461

8 Båstad 439

9 Leksand 432

10 Hällefors 406

35


Drivmedelsförsäljning

Ranking 2009 Kommun Omsättningsindex

1 Ödeshög 776

2 Emmaboda 640

3 Bollebygd 382

4 Mora 380

5 Malung-Sälen 339

6 Strömstad 310

7 Dorotea 292

8 Jokkmokk 290

9 Årjäng 279

10 Storuman 276

Antalet fritidshus

Ranking 2009 Kommun Fritidshus per 1000 invånare

1 Härjedalen 703

2 Malung-Sälen 627

3 Borgholm 585

4 Älvdalen 575

5 Storuman 529

6 Berg 492

7 Åre 460

8 Norrtälje 451

9 Värmdö 387

10 Tanum 386

Antalet gästnätter (avser hotell, stugbyar och vandrarhem)

Ranking 2009 Kommun Gästnätter per invånare

1 Älvdalen 97,7

2 Malung-Sälen 82,5

3 Åre 51,7

4 Arjeplog 24,6

5 Härjedalen 24,6

6 Storuman 19,3

7 Borgholm 15,5

8 Kiruna 15,3

9 Strömstad 15,1

10 Leksand 14,7

36


Antalet utländska gästnätter (avser hotell, stugbyar och vandrarhem)

Ranking 2009 Kommun Andel utländska gästnätter

1 Eda 66%

2 Strömstad 50%

3 Arjeplog 49%

4 Gislaved 49%

5 Ydre 48%

6 Kristinehamn 48%

7 Trollhättan 44%

8 Stockholm 41%

9 Hagfors 40%

10 Tanum 39%

Antalet gästnätter vid campinganläggningar *

Ranking 2009 Kommun Gästnätter per invånare

1 Borgholm 76,1

2 Strömstad 40,1

3 Arjeplog 32,1

4 Tanum 28,9

5 Sotenäs 26,1

6 Mörbylånga 22,7

7 Härjedalen 20,6

8 Malung-Sälen 18,1

9 Rättvik 14,1

10 Årjäng 14,0

Antalet gästnätter i gästhamnar

Ranking 2009 Kommun Båtnätter per 1 000 invånare

1 Strömstad 4 054

2 Sotenäs 2 931

3 Tanum 2 040

4 Öckerö 1 738

5 Orust 1 159

6 Tjörn 1 135

7 Lysekil 899

8 Borgholm 888

9 Vaxholm 673

10 Värmdö 640

37


Kontaktinformation

Vill du ha mer information om Besöksnäringen i Sverige?

Kontakta oss på Svensk Handel eller SHR så hjälper vi

er med information rörande rapporten Besöksnäringen i

Sverige.

Svensk Handel

Regeringsgatan 60

103 29 Stockholm

Tfn. 08 - 762 77 00

Fax. 08 - 762 77 77

www.svenskhandel.se

Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare

(SHR)

Sveavägen 25

111 34 Stockholm

Tfn. 08 - 762 74 00

Fax. 08 - 411 85 06

www.shr.se

Foto

Henry Jonasson, Härjedalens kommun

Tanums Ljud & Bildarkiv, Tanums kommun

Magnus Dahlin, Åre kommun

Nisse Schmidt, Älvdalens kommun

Per Sandberg/Kläppen

Göran Assner, Strömstads kommun

Sotenäs Turism

Arjeplogs Turistbyrå

Morokulien Infocenter

Stockholm Tourist Center

Lars Hultsten, SHR

Jenny Rockström, SHR

38

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!