LPP Musik

falun.se

LPP Musik

Anders Eriksson

Bjursåsskolan 7-9, Falun

Ensemblespel åk 4-6 4 – 6 LGR11 Mu

Spela och sjunga i ensembleform.

Beskrivning av arbetsområdet.

Grundläggande ensembelspels-Lpp för åk 4-6.

Mu spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

På lika villkor, hur jobbar vi ur ett jämställdhetsperspektiv?

Det finns inga tjej eller killuppgifter i det här projektet! Inte heller kille eller tjejinstrument. Vi jobbar givetvis under lika förutsättningar.

Demokrati, hur jobbar vi ur ett demokratiskperspektiv?

Viktigt att vi har rotation på instrumenten så att alla har chansen att prova och utvecklas på fler än ett instrument. Viktigt att man lyssnar in sin egen volym så att man hittar en lagom arbetsvolym och ej stör andra. Låtar med

texter med kränkande, främlingsfientligt eller sexistiskt innehåll hör ej hemma i detta projekt.

Mu Röst- och hörselvård vid musikaliska aktiviteter, till exempel uppvärmningsövningar.

Mu Hälsosamma ljudnivåer och olika typer av musikhörselskydd.

Mu Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.

Syfte

Att eleven får möjligheten att bli bättre på att:

- Spela och sjunga i olika musikaliska former och stilar.

- Att lära, utforska och träna både självständigt och tillsammans med andra och känna trygghet i sin egen förmåga.

Mu spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

Mu analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Centralt innehåll: (Vad vi ska arbeta med.)

Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform. Olika musikuttryck gehörsträning samt samarbete. Vi samtalar och analyserar även låtarna.

Mu spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

Mu analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Mu Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.

Utskrivet 2011-11-23 09:54 1 av 4


Anders Eriksson

Bjursåsskolan 7-9, Falun

Mu Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.

Mu Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.

Mu Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.

Mu Musikframföranden.

Mu Röst- och hörselvård vid musikaliska aktiviteter, till exempel uppvärmningsövningar.

Mu Hälsosamma ljudnivåer och olika typer av musikhörselskydd.

Mu Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.

Mu Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.

Mu Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.

Mu Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.

Mu Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.

Mu Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.

Mu Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.

Mu Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.

Mu Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.

Mu Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.

Läraktiviteter: (Hur vi ska arbeta.)

Låtar ur stigande svårighetsgrad presenteras av läraren eller som förslag från elever.

Låtarna skrivs i "taktform" på tavlan.

-Genomgång av olika svåra passager och ackord tillsammans.

-Uppdelning i olika instrument och ev arbetsgrupper (Sång).

-Enskild eller träning i mindre grupp, med hjälp av ackordpapper och kopia på låtar i mindre rum.

-Återsamling i stor sal för ensemblespel. (Vi spelar tillsammans)

Mu Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.

Mu Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.

Mu Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.

Mu Musikframföranden.

Mu Röst- och hörselvård vid musikaliska aktiviteter, till exempel uppvärmningsövningar.

Mu Hälsosamma ljudnivåer och olika typer av musikhörselskydd.

Mu Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.

Mu Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.

Mu Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.

Mu Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.

Mu Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.

Mu Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.

Mu Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.

Utskrivet 2011-11-23 09:54 2 av 4


Anders Eriksson

Bjursåsskolan 7-9, Falun

Bedömning (Vi kommer att bedöma din förmåga att ...) (Kunskapskrav)

-Hur du utvecklas på ditt eller dina instrument.

-Hur du använder din röst.

-Hur du samspelar med alla andra. (Anpassar volymer, hastighet osv) -Vad du kan och känner till om olika musikstilar och instrument.

-Hur du kan hjälpa andra och dela med dig av dina kunskaper.

Mu Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.

Mu Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.

Mu Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.

Mu Eleven kan, utifra?n egna musikaliska ideér, bidra till att skapa musik genom att med hja?lp av ro?st, instrument eller digitala verktyg utga? fra?n na?gra enkla musikaliska mo?ns ter och former och pro?va hur

dessa kan bidra till en fungerande komposition.

Mu Eleven kan fo?ra enkla resonemang om eget och andras musicerande.

Mu Eleven kan a?ven uttrycka sig pa? ett enkelt sa?tt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel pa? hur musik kan pa?verka ma?nniskor.

Mu Dessutom kan eleven med viss sa?kerhet urskilja och ge exempel pa? musikaliska karakta?rsdrag fra?n olika genrer och kulturer samt med viss sa?kerhet ge exempel pa? instrument fra?n olika

instrumentgrupper.

Matris musik år 4-6

E D C B A

Sång

Följa i någon mån rytm och tonhöjd

E och till

övervägande

del C

uppfyllda

Följa relativt säkert rytm och tonhöjd,

relativt passande stil

C och till

övervägande

del A

uppfyllda

Följa säkert rytm och tonhöjd

Melodispel

Delar av enkel melodi på ex. piano eller

blockflöjt

Större delar av enkel melodi på ex. piano

eller blockflöjt

Hel enkel melodi på ex. piano eller blockflöjt

Ackordspel

Bidra med spel på gitarr eller piano

med 3 ackord

Spela, byta mellan 3 ackord på gitarr eller

piano med flyt

Spela, byta mellan 3-5 ackord med bra flyt

Utskrivet 2011-11-23 09:54 3 av 4


Anders Eriksson

Bjursåsskolan 7-9, Falun

E D C B A

Elbasspel

Delar av enkel låt med enkelt baskomp

Större delar av enkel låt med enkelt

baskomp

Hel låt med enkelt baskomp

Slagverksspel

Enkelt komp i låg hastighet eller delar

av slagverksstämma

Några enkla trumkomp eller större delar

av slagverksstämma

Några enkla trumkomp och några fill eller

hel slagverksstämma

Tajming

I viss mån vid instrument-spel

Relativt god vid instrumentspel, relativt

passande spelstil

God vid instrument-spel, passande spelstil

Resonera

Föra enkla resonemang om

musicerande, upplevelser, påverkan,

musikkulturer och genrer

Föra utvecklade resonemang om

musicerande, upplevelser, påverkan,

musikkulturer och genrer

Föra väl utvecklade resonemang om

musicerande, upplevelser, påverkan,

musikkulturer och genrer

Instrumentgrupper: sträng-,

blås-, tangent-,

slagverksinstrument

Med viss säkerhet ge exempel från de

4 grupperna

Med relativt god säkerhet ge exempel från

de 4 grupperna

Med god säkerhet ge exempel från de 4

grupperna

Utskrivet 2011-11-23 09:54 4 av 4

More magazines by this user
Similar magazines