BOstäder Och verksamheter - Kungälv

kungalv.se

BOstäder Och verksamheter - Kungälv

Möjlig användning Nuvarande förhållanden Viktiga avvägningar och utredningsbehov

Kode 8

Nybyggnation av friliggande

småhus, parhus,

radhus, antal lägenheter

beroende av möjlig

exploateringsgrad.

Området utgörs idag av naturmark och ligger ca 1 km från pendeltågsstation. Marken är

privatägd och omfattar ca 6 ha. I Kodes områdesplan från 1984 benämns området som reservområde

för bostäder och utbyggnadsområde för verksamheter.

Del av området ligger inom närströvområde samt angränsar i söder till kulturhistoriskt intressant

område enligt Kulturmiljöprogram från 1990.

Området är relativt kuperat och i Kodes områdesplan bedömdes de geotekniska förhållandena

som goda.

Utredningsbehov

• Förutsättningar för VA-försörjning och fjärrvärme

• Buller/risker från E6 och järnväg

• Sanering av eventuella föroreningar m m på skjutbanan

• Avgränsning mot närströvområde

• Ev. anpassning mot ny vägdragning från LV 574 över

järnvägen

• Fornminnen

Under samrådsprocessen så har områden på jordbruksmark föreslagna för bostäder 2050 utgått. Anledningen har varit att minska på andel jordbruksmark som tas i anspråk för exploatering

samt behovet att vara mer flexibel avseende lösningen på en ny överfart över järnvägen. Dessutom har området föreslaget för bostäder 2050 öster om motorvägen tagits bort

med hänvisning till att motorvägen innebär en barriär i samhället vid en utveckling åt öster.

30 Bostäder och verksamheter 2. Utbyggnadsmöjligheter

More magazines by this user
Similar magazines