Verksamhetsberättelse 2011 - Landstinget i Värmland

lg.se

Verksamhetsberättelse 2011 - Landstinget i Värmland

Kunskapsnätverket

hiv/STI – Mellansverige

– Verksamhetsberättelse 2011


Landstingen i Gävleborg, Uppsala, Västmanland, Värmland och Dalarna bildar tillsammans Kunskapsnätverket

hiv/STI – Mellansverige. Nätverket bildades år 2008 och är ett av totalt sex kunskapsnätverk i Sverige.

Syftet med Kunskapsnätverket är att finna möjliga samordningsvinster, ge STI-frågorna större tyngd, finna

gemensamma utvecklings- och forskningsområden samt ge möjlighet till kunskapsöverföring mellan

de deltagande länen. Målsättningen är att minska antalet hiv/STI-fall, främja psykisk och sexuell hälsa

samt minska antalet oönskade graviditeter. Kunskapsnätverkets organisation består av en styrgrupp med

fyra smittskyddsläkare och en enhetschef för folkhälsa och samhällsmedicin, samt en arbetsgrupp kallad

kärngrupp som utgörs av länens hiv/STI-samordnare. Kunskapsnätverket finansieras av statliga medel via

Smittskyddsinstitutet.


Kunskapsnätverket

hiv/STI – Mellansverige

– Verksamhetsberättelse 2011

Elin Gottfridsson

2012-01-24

Kunskapsnätverket hiv/STI – Mellansverige

– främjar regional kunskapsuppbyggnad och ett framgångsrikt hiv/STI-preventivt arbete


Innehåll

Kunskapsnätverket hiv/STI – Mellansverige 6

Utvärdering av Kunskapsnätverket 6

Processledare/handledare 7

Projektassistent inom Kunskapsnätverket 7

Marknadsföring av Kunskapsnätverket 7

Grafisk profil 7

Regional annonsering 7

Deltagande på internationell kongress 7

Arbetet i de lokala STI-grupperna 7

Insatser riktade till ungdomar och unga vuxna samt MSM 8

Övergripande struktur för ungdomsmottagningarnas verksamhet 8

Sex- och samlevnadsundervisning i skolan 8

Implementering av den nationella handlingsplanen för klamydiaprevention 8

Kondomkunskapsutbildning 8

Morskan med killmottagning 9

UngKAB09 – regional rapport 9

Brevutskick till vårdnadshavare 9

Konferensen FEMP 10

FSUM-konferens i Sälen 10

Insatser riktade till migranter och hiv/aids-positiva 11

Ensamkommande flyktingbarn 11

Samarbete med Hiv-Sverige 11

Nationella informationsinsatser 12

Klamydiamåndagen 13 september 12

World aids day – Världsaidsdagen 12

Rapporter och styrdokument 13


Kunskapsnätverket hiv/STI –

Mellansverige

Sedan år 1986 har staten årligen avsatt medel för

preventiva insatser mot hiv/aids. Inför år 2007 slöts

den första överenskommelsen mellan Socialdepartementet

och Sveriges Kommuner och Landsting.

Årligen avsätts 95 miljoner kronor inom folkhälsoområdet

för prevention kring hiv och STI (sexuellt

överförbara infektioner) till regioner, landsting och

kommuner samt drygt 20 miljoner kronor till ideella

organisationer på riksnivå. År 2010 förändrades fördelningssystemet

och numera fördelas medlen inom

vissa specifika prioriteringsområden och projekten

är löpande över tre år. Det är Smittskyddsinsti tutet

(SMI) som har det övergripande uppdraget att samordna

och följa upp det förebyggande och hälsofrämjande

arbetet gällande hiv/STI på nationell,

regional och lokal nivå i Sverige. SMI ansvarar även

för fördelningen av det årliga statsanslaget. Fördelningen

av statsanslaget grundar sig på regeringens

proposition 2005/06:60 .1

Landstingen i Gävleborg, Uppsala, Västmanland,

Värmland och Dalarna bildar tillsammans Kunskapsnätverket

hiv/STI – Mellansverige. Nätverket bildades

år 2008 och är ett av totalt sex kunskapsnätverk

i Sverige. Syftet med Kunskapsnätverket är att finna

möjliga samordningsvinster, ge STI-frågorna större

tyngd, finna gemensamma utvecklings- och forskningsområden

samt ge möjlighet till kunskapsöverföring

mellan de deltagande länen. Målsättningen

är att minska antalet hiv/STI-fall, främja psykisk

och sexuell hälsa samt minska antalet oönskade

graviditeter. Kunskapsnätverkets organisation består

av en arbetsgrupp kallad kärngrupp som utgörs

av länens hiv/STI-samordnare samt en styrgrupp

med fyra smittskyddsläkare och en enhetschef för

folkhälsa och samhällsmedicin. Kärngruppen har

arbetsmöten två dagar i månaden och styrgruppen

sammanträder fyra gånger per år. Under år 2011 har

Kunskapsnätverket bestått av följande personer:

Kärngruppen:

Anna-Carin Johansson, Landstinget i Värmland

Maria Kivi, Landstinget Dalarna

Elaine Persohn, Landstinget Gävleborg

Jennie Nordberg, Landstinget i Uppsala län

Marie Ebeling, Landstinget Västmanland

Styrgruppen:

Åsa Löfvenberg, Landstinget i Värmland

Anders Lindblom, Landstinget Dalarna

Signar Mäkitalo, Landstinget Gävleborg

Staffan Sylvan, Landstinget i Uppsala län

Jan Smedjegård, Landstinget Västmanland

Projektassistent:

Elin Gottfridsson

Utvärdering av Kunskapsnätverket

Under de första månaderna år 2011 genomfördes

en utvärdering 2 av Kunskapsnätverket hiv/STI –

Mellan sverige. Syftet var att studera uppbyggnadsarbetet

av nätverket samt identifiera förutsättningar

för det framtida arbetet.

En extern utvärderare anlitades och tio enskilda

intervjuer genomfördes med kärngruppen och styrgruppen.

Resultatet visar att Kunskapsnätverket

arbetar strukturerat utifrån de prioriterade fokusområden

som identifierats. Även nationella informationskampanjer,

utbildningsdagar och föreläsningar

för olika aktörer i länen har genomförts. Kunskapsoch

erfarenhetsutbyte sker och tillsammans tar

Kunskaps nätverket sig an nya fokusområden och

strävar efter en hög delaktighet. Kunskapsnätverket

driver processer framåt och samarbetet utvecklas

hela tiden. Det regionala arbetet bidrar även till att

ge hiv/STI-frågorna större tyngd på lokal nivå.

1 Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar, (proposition

2005/06:60).

2 Utvärdering av Kunskapsnätverket hiv/STI – Mellansverige, med fokus på uppbyggnadsarbetet

och de framtida förutsättningarna.

6


En förutsättning för att nätverksarbetet ska kunna

fortlöpa i samma omfattning som idag är att de

statliga medlen kvarstår eller ökar, eftersom landstingen

inte skulle klara av att bära Kunskapsnätverkets

kostnader i dagsläget med egen finansiering.

Kärngruppen har ett kritiskt förhållningssätt till sitt

arbete och identifierar de utvecklingsområden som

finns för Kunskapsnätverket. Exempelvis planeras

en processledarutbildning alternativt handledning

i grupp för att effektivisera arbetet och för att kärngruppen

ska ta en mer strategisk funktion.

Processledare/handledare

Ett av de utvecklingsområden som framkom i utvärderingen

av Kunskapsnätverket var att kärngruppen

behöver utveckla sin strategiska funktion.

Med anledning av detta har ett samarbete inletts

med en processledare/handledare. Processledaren/

hand ledaren har under hösten år 2011 medverkat

på majoriteten av kärngruppens arbetsmöten för att

handleda och vägleda. Kärngruppen har fått tips och

råd om hur nätverksarbetet kan effektiviseras samt

verktyg att ta i beaktande när insatser och projekt

planeras. Kunskapsnätverket strävar efter att ha

ett underifrånperspektiv med hög delaktighet där

personer från verksamheter inom länen medverkar

i olika processer.

Projektassistent inom Kunskapsnätverket

Under år 2011 har en projektassistent anställts inom

Kunskapsnätverket. Arbetsuppgifterna har under

året bestått av ett huvudansvar för utvärdering och

uppföljning av de insatser som Kunskapsnätverket

genomfört, samt administrativa uppgifter. Exempel

på arbetsuppgifter har förutom utvärderingar och

uppföljningar varit bland annat rapportskrivning,

ansvar för anmälningar vid utbildningar, inbjudningar,

bokningar och beställningar. Projekt assistenten

har även skrivit minnesanteckningar på

kärngruppens och styrgruppens möten samt ansvarat

för de två materialutskick som gjorts från nätverket

under året.

Marknadsföring av Kunskapsnätverket

Grafisk profil

Kunskapsnätverket har under året inlett ett arbete

med att ta fram en grafisk profil till nätverket. Syftet

är att höja igenkänningsfaktorn på rapporter, inbjudningar

och andra skrifter som nätverket processar

fram.

Regional annonsering

Under året annonserade Kunskapsnätverket i tidningen

Metro Student Magazine. Budskapet var att

ungdomar och unga vuxna ska vara rädda om sin

sexuella hälsa och därför använda kondom, och vid

ett oskyddat samlag testa sig för klamydia. I annonsen

fanns även en hänvisning till www.umo.se och

www.1177.se

Deltagande på internationell kongress

En representant från Kunskapsnätverket deltog i

november år 2011 på den 12:e världskongressen om

sexuellt överförbara infektioner (STI) och AIDS.

Kongressen anordnades av IUSTI (International

union against sexually transmitted infections) och

hölls i New Delhi, Indien. Kunskapsnätverket deltog

med abstractet ”Regional interventions for

encouraging sexual behaviours intended to prevent

the spread the hiv and other sexually transmitted

infections.” Abstractet visades i form av en poster/

affisch på kongressen med syfte att sprida kunskap

om det arbete som sker inom Kunskapsnätverket.

Arbetet i de lokala STI-grupperna

Med hjälp av externa organisationskonsulter har

processer inletts kring länens STI-gruppers/ledningsgruppers

uppdrag och mandat. Processerna

har kommit olika långt i de fem länen och förväntas

fortsätta under år 2012.

7


Insatser riktade till ungdomar

och unga vuxna samt MSM

Övergripande struktur för ungdomsmottagningarnas

verksamhet

År 2009 anordnade Kunskapsnätverket en regional

workshop 3 kring den övergripande strukturen för

ungdomsmottagningarnas verksamhet med fokus

på hiv/STI-frågor. Workshopen mynnade ut i att ett

dokument skulle tas fram regionalt. För att skapa en

hög delaktighet processades arbetet i arbetsgrupper

på olika nivåer. Det regionala dokumentet ”Övergripande

struktur för ungdomsmottagningarnas

verksamhet med fokus på hiv/STI-frågor” 4 antogs

av Kunskapsnätverkets styrgrupp 2011-02-03. Vad

gäller implementering och vidare arbete med dokumentet

ägs nu processen av respektive landsting.

Sex- och samlevnadsundervisning i skolan

Kunskapsnätverket har sökt och beviljats statliga

medel för att stödja utvecklingen av sex- och samlevnadsundervisningen

i skolan i de fem länen. Med

anledning av detta har nätverket anställt en person

under året med specifikt uppdrag att genomföra

en omvärldsbeskrivning inom området. Omvärldsbeskrivningen

visade att trots att sex- och samlevnadsundervisningen

varit ett obligatoriskt ämnesområde

sedan år 1955 är det vanligt förekommande

att undervisningen inom området är bristfällig. Från

och med hösten år 2011 ska nya läroplaner för grundoch

gymnasieskolan implementeras och där lyfts sexoch

samlevnadsfrågorna fram på ett annat sätt än

tidigare. Även rektorns ansvar betonas i läro planerna.

Kunskapsnätverket anordnande med denna bakgrund

en workshop med syfte att starta processer

som identifierar behov av stöd som bör erbjudas för

att utveckla samverkan kring sex- och samlevnadsundervisning.

Deltagarna var skolsköterskor, skolkuratorer,

lärare, personal från ungdomsmottagningar,

elevhälsochefer, rektorer med flera.

3 Sex- och samlevnadsundervisning – workshopdokumentation Uppsala 29-30

november 2011.

4 Övergripande struktur för ungdomsmottagningarnas verksamhet med fokus på hiv/

STI-frågor.

Utifrån workshopens resultat kommer Kunskapsnätverket

att arbeta vidare under år 2012 med sexoch

samlevnadsundervisning i skolan. Kontakt

kommer att tas med Skolverket för att undersöka

möjligheter till samverkan.

Implementering av den nationella handlingsplanen

för klamydiaprevention

Utifrån den nationella handlingsplanen för klamydiaprevention

5 med fokus på ungdomar och unga

vuxna har Kunskapsnätverket genomfört insatser

för implementering av denna.

Utskick av informationsmaterial – sommar

Inför sommaren år 2011 hade Kunskapsnätverket

möjlighet att sända ut informationsmaterial till

ungdomsmottagningar, barnmorskemottagningar,

skolsköterskor samt ytterligare verksamheter inom

länen/landstingen. Informationsmaterialet bestod

av fyra broschyrer samt annat material:

• Råd och fakta om sexuellt överförbara infektioner

(svenska)

• Råd och fakta om sexuellt överförbara infektioner

(engelska)

• Kondompraktika

• Slidkransen

• Informationsblad från RFSL

• Plansch om www.umo.se

• Sex på kartan (dvd-film producerad av RFSU och UR)

Kondomkunskapsutbildning

Ett av huvudmålen i handlingsplanen för klamydiaprevention

är att kondomanvändningen bland ungdomar

och unga vuxna (15-29 år) ska öka, och i linje

med detta genomförde Kunskapsnätverket en regional

utbildningsserie i kondomkunskap under hösten

år 2011. Utbildningen syftade till att förstärka arbetet

genom att erbjuda en arena för kunskapsuppbygg-

5 Nationell handlingsplan för klamydiaprevention med fokus på ungdomar och unga

vuxna 2009-2014.

8


nad och erfarenhetsutbyte. De nio utbildningarna

var fördelade mellan nätverkets fem län och varje

utbildningstillfälle utgjorde en halvdag. Målgruppen

för utbildningen var i första hand personer som

i sin profession möter och samtalar med ungdomar

och unga vuxna om sexualitet. Totalt 436 personer

tog del av föreläsningarna.

Dagen följdes upp med en enkät 6 till deltagarna

där 94 procent gav betyget mycket bra eller bra till

utbildningen. Deltagarna menade att utbildningen

gav ny kunskap, uppdaterad kunskap samt repetition

av befintlig kunskap. Många ansåg att de fick

konkreta och användbara tips på hur de kan motivera

ungdomar och unga vuxna till ökad kondomanvändning,

medan andra tyckte att detta kunde ha utgjort

en större del av utbildningen. Deltagarna uttryckte

önskemål om en uppföljning till utbildningen.

Inför julen år 2011 skickade Kunskapsnätverket ut

lådor med material till verksamheter i de fem länen,

utifrån ett behov som identifierades i uppföljningen.

Materialet kan användas som stöd i kondomsamtal.

Varje låda innehöll:

• Tidig utlösning (bok)

• Kondomboken (bok)

• Tre kondomdemonstratörer i olika modeller och

färger

• 20 kondomdemonstratörer i frigolit

• 10 affischer i A5-format med illustration över manligt

och kvinnligt könsorgan

Morskan med killmottagning

Morskan med killmottagning är en ungdomsmottagning

för de 2500 säsongsarbetande unga vuxna

(20–29 år) i Sälenfjällen i Dalarna. Mottagningen

finns i Sälen sedan 14 år tillbaka och har öppet

december–april.

Under vintersäsongen gästar omkring 100 000

människor Sälen varje vecka, och de unga vuxna

som arbetar inom fjällindustrin träffar dagligen nya

människor som arbetar där eller semestrar i fjällen.

Många ungdomar och unga vuxna på samma ställe

medför att alkohol intas på fester/krogar, sexuella

relationer inleds och könssjukdomar sprids.

Kunskapsnätverket valde att i början av år 2011

genomföra en uppföljning 7 av verksamheten.

Genom uppföljningen har Kunskapsnätverket kunnat

stötta den lokala processen i Dalarna och en

diskussion har inletts i Landstinget Dalarna gällande

framtiden för Morskan med killmottagning och dess

organisatoriska tillhörighet samt finansiering. Verksamheten

är genom finansiering av statsbidrag säkrad

under år 2012.

UngKAB09 – regional rapport

Under år 2009 genomfördes enkätundersökningen

UngKAB09 som fokuserade på ungdomar och unga

vuxnas kunskaper, attityder och erfarenheter när det

gäller sexualitet. Resultatet är tänkt att användas

som ett underlag för det hälsofrämjande och förebyggande

arbetet kring sexualitet bland ungdomar

och unga vuxna. Studien har genomförts av Göteborgs

universitet på uppdrag av Smittskyddsinstitutet,

och planer finns gällande att upprepa studien

under år 2013. Mer information om studien finns på

www.ungkab.se

Resultaten av UngKAB09 har spridits i landet. Kunskapsnätverket

har påbörjat en rapport för att redovisa

data på regional och länsnivå, vilken kommer

att användas som ett planeringsunderlag.

Brevutskick till vårdnadshavare

Ledningsgruppen mot hiv/STI och oönskade graviditeter

i Landstinget Gävleborg har tagit fram och

skickat ut ett informationsbrev om STI till vårdnadshavare

i länet. Målgruppen för brevet är vårdnadshavare

till ungdomar födda år 1996 i Gävleborg. 500

personer av totalt omkring 2500 från målgruppen

valdes ut genom ett obundet slumpmässigt urval.

Utskicket gjordes under senhösten år 2011 och för att

följa upp mottagandet bifogades en enkät. Resultatet

presenteras under våren år 2012.

Brevutskicket genomförs som ett pilotprojekt i

Gävle borg och Kunskapsnätverket har finansierat

brevutskicket med tillhörande utvärdering. Resultatet

av utvärderingen avgör sedan hur Kunskapsnätverket

ska gå vidare och om liknande brev ska

skickas ut i övriga län.

6 Uppföljning av kondomkunskapsutbildningen.

7 Uppföljning av Morskan med killmottagning, mottagningen för unga vuxna i

Sälenfjällen.

9


Konferensen FEMP

I november år 2011 anordnades den första europeiska

konferensen om prevention riktad till målgruppen

MSM, (män som har sex med män). Konferensen

FEMP – The Future of European Prevention among

Men who have Sex with Men hölls i Stockholm och

SMI stod som värd. Konferensens syfte var att samla

statliga myndigheter, frivilligorganisationer och

forskare, för att koppla samman det förebyggande

arbetet riktat till målgruppen MSM. Konferensen

hade knappt 400 deltagare från olika delar av

världen. Mer information om konferensen finns på

www.femp2011.eu

Kunskapsnätverket finansierade deltagandet i konferensen

för ett tiotal personer. Personerna representerade

verksamheter inom landstingen samt frivilligorganisationer.

FSUM-konferens i Sälen

FSUM står för Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar

och de arbetar bland annat med att

intressera kommuner och landsting att starta ungdomsmottagningar

samt att sträva efter en så hög

kvalitet som möjlig på landets ungdomsmottagningar.

FSUM ordnar årligen en konferens för landets

ungdomsmottagningspersonal och under år

2011 hölls den i mitten av april i Sälen. Totalt deltog

430 personer från hela landet. Temat för konferensen

var Gott & blandat – i en salig blandning och ett

himla hopkok! Genomgående var budskapet att våga

vara sig själv, att vara närvarande i möten samt att

våga improvisera. Föreläsningarna innehöll allt ifrån

humor och komik till berättelser om att vara annorlunda.

Två representanter från Kunskapsnätverket deltog i

konferensen och bidrog med att ansvara för konferensdokumentationen

8 av de tre dagarna. Konferensen

gav även en bra inblick i ungdomsmottagningarnas

verksamhet och arbete, vilket varit värdefullt

för det övriga arbetet under år 2011.

8 Konferensrapport: Ungdomsmottagningskonferens i Sälen 10-13 april 2011.

10


Insatser riktade till migranter

och hiv/aids-positiva

Ensamkommande flyktingbarn

I Värmland har ett behov av utbildningsinsatser

identifierats, som bör riktas till vuxna som finns runt

ensamkommande flyktingbarn/ungdomar. Ensamkommande

flyktingbarn/ungdomar står utan möjlighet

att diskutera sex- och samlevnad med sina

föräldrar.

Genom det regionala samarbetet i Kunskapsnätverket

har projektet utvidgats till att gälla alla fem

län. Karlstads universitet har gjort en omvärlds analys

inom området. Därefter har en enkät tagits fram som

ska skickas ut under år 2012 till personal som arbetar

på boende för ensamkommande flykting barn/

ungdomar, skolsköterskor, asylsköterskor och ungdomsmottagningspersonal.

Enkätundersökningen

ska fånga upp eventuella behov av utbildning.

Samarbete med Hiv-Sverige

Under år 2011 har Kunskapsnätverket inlett samarbete

med Hiv-Sverige, som är en paraplyorganisation

på nationell nivå som arbetar med hivpositivas

intressefrågor och rättigheter. Organisationen inriktar

sin verksamhet på målgrupperna hivpositiva

samt de yrkesgrupper som arbetar med hivvård och

hivprevention. Hiv-Sverige genomförde i samarbete

med Landstinget Sörmland och Kunskapsnätverket

en utbildningsdag i oktober med fokus på kultur-

och bemötandefrågor, psykosocialt stöd samt

prevention för hivpositiva migranter. Målgruppen

var personal på infektionskliniker, asylsjukvården,

Migra tionsverket samt frivilligorganisationer. Samarbetet

med Hiv-Sverige kommer att fortsätta.

11


Nationella informationsinsatser

Varje år genomförs nationella informationskampanjer

riktade till allmänheten som Smittskyddsinstitutet

samordnar. Inför kampanjerna tas material fram

på nationell nivå. De tre kampanjer som genomförts

under år 2011 är Knull de Luxe, Klamydiamåndagen

och World aids day (WAD). När det gäller Klamydia

måndagen och WAD har Kunskapsnätverket

genomfört regionala insatser. I samband med Knull

de Luxe har insatser skett på lokal nivå.

Klamydiamåndagen 13 september

Klamydiamåndagen den 13 september syftar till att

öka medvetenheten om klamydia som är en av de

vanligaste STI i Sverige. Kampanjen ska även underlätta

och uppmuntra till provtagning samt informera

om var detta kan ske. Via informationskampanjens

hemsida kan en påminnelse beställas i form av ett

sms för att inte glömma bort att testa sig. Nationella

Hivrådet i samarbete med landsting och regioner i

Sverige står bakom kampanjen.

Utöver det nationella materialet som tagits fram

och spridits har Kunskapsnätverket köpt in 35 000

nyckelringar med kondom, att dela ut i de fem länen

i samband med kampanjen. Förutom utdelningen

av nyckelringar har en ökad utdelning av kondomer

skett. Kunskapsnätverket tycker det är angeläget att

ge samtliga fem län samma förutsättningar under

kampanjen. Landstinget Dalarna har därför fått hjälp

med ytterligare kampanjkondomer då de inte har

landstingssubventionerade kondomer.

World aids day – Världsaidsdagen

World aids day (WAD) äger rum den 1:a december

och har sedan den instiftades för 20 år sedan årligen

uppmärksammats över hela världen. WAD ska öka

medvetenheten och kunskapen om hur det är att

leva med hiv samt motverka stigmatisering och diskriminering.

Den nationella kampanjen år 2011 bestod av den

tryckta affischen ”röda bandet” samt spridning av

budskapet via Facebook och bloggar. Utöver det

nationella materialet har Kunskapsnätverket haft

möjlighet att ekonomiskt stötta lokala organisationer

och aktiviteter i samband med WAD.

12


Rapporter och styrdokument

1 Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar. (Regeringens proposition

2005/06:60).

2 Utvärdering av Kunskapsnätverket hiv/STI – Mellansverige, med fokus på uppbyggnadsarbetet och de

framtida förutsättningarna. (Kunskapsnätverket 2011-05-20).

3 Sex- och samlevnadsundervisning – workshopdokumentation, Uppsala 29-30 november 2011. (Kunskapsnätverket

2011-11-30).

4 Övergripande struktur för ungdomsmottagningarnas verksamhet med fokus på hiv/STI-frågor, processat

inom Kunskapsnätverket hiv/STI – Mellansverige. (Kunskapsnätverket 2011-02-03).

5 Nationell handlingsplan för klamydiaprevention med fokus på ungdomar och unga vuxna 2009-2014.

(Smittskyddsinstitutet).

6 Uppföljning av kondomkunskapsutbildningen. (Kunskapsnätverket 2011-05-20).

7 Uppföljning av Morskan med killmottagning, mottagningen för unga vuxna i Sälenfjällen. (Kunskapsnätverket

2011-08-22).

8 Konferensrapport: Ungdomsmottagningskonferens i Sälen 10-13 april 2011. (Kunskapsnätverket 2011-04-13).

13


Ett samarbete mellan:

Landstinget i Värmland

Landstinget Dalarna

Landstinget Västmanland

Landstinget Gävleborg

Landstinget i Uppsala län

16

More magazines by this user
Similar magazines