Verksamhetsberättelse 2011 - Visita

visita.se

Verksamhetsberättelse 2011 - Visita

Innehållsförteckning

Ordförande har ordet 4

Vi som har haft förtroendet 5

Om föreningen 6

Förändringar under året 6

Styrelsens sammanträden 6

Verksamhetsplan 6

Medlemsmöten 7

Utbildningssatsningar 7

Politikerkontakter 7

Sänkt restaurangmoms 8

Avtalsrörelsen 2011 8

Resultaträkning 9

Balansräkning 9

Revisorsberättelsen 10

Medlemsregister (31 mars 2012) 11

3


Ordförande har ordet

Ur forntids grund ska framtid spira” .. skrev Gustaf Ancarcrona(1869-1933) i samband med att han skapade sitt Holen som ligger

granne med oss här i Tällberg.

Och orden kommer till mig när det blir min uppgift att teckna ned några rader om året som gått. Ett gediget arbete med att

implementera en redan fastställd strategi har genomförts – och det börjar med namnbytet. Att lämna ett hundraårigt SHR bakom sig

och välkomna ett nyfött VISITA har tagit kraft, tid och resurser i anspråk – och nu är vi på väg. Och vi välkomnar alla att slå följe på

vägen. Vi har breddat den så att fler ska få plats!

Ett av delmålen har vi fått hjälp med av svensk Turism som tagit fram en strategi för att fördubbla besöksnäringen fram till 2020. Det

innebär att vi är fler som strävar mot samma mål och tillsammans når vi förhoppningsvis längre.

I Mellersta har vi som vanligt fokuserat på samtal med våra riksdagspolitiker där vi känner att vi har en bra dialog. I år kan vi bla

skörda framgången av det arbete som lagts ner för att momsen ska bli rättvis.

Personligen vill jag tro på att våra folkvalda fattar beslut grundade på den ekonomiska bärkraften i sina förslag – (hellre än genom

lobbying) då kommer också resultatet att visa att det var rätt. Samtidigt vet jag att det är värdefullt att vi tar varje tillfälle i akt att

kommunicera fördelarna med det som har gjorts - för att så nya frön för det som komma skall.

Avslutningsvis är det roligt att konstatera att vi inom Mellersta ännu ett år lyckats öka

medlemsantalet till antalet 1048 företag och därmed fortfarande är den till antalet företag

största regionen inom SHR/VISITA.

Jag vill på styrelsens vägnar tacka för förtroendet under det gångna året och ser fram emot ett

bra 2012.

Salka B Eynon

4


Vi som har haft förtroendet

Styrelsen

Mandat utgår

Ordförande: Alexander Andrén, Andrén & Co (t.o.m. 2011-08-31) 2013

Salka Börjeson Eynon, Green Hotel Tällberg (tf. ordf. fr.o.m. 2011-08-31) 2013

Vice ordförande: Salka Börjeson Eynon (t.o.m. 2011-08-31) 2013

Ordinarie ledamöter: Alexander Andrén 2013

Patrik Hanberger, Clarion Hotel Örebro 2012

Johan Larson, Storstenshöjden Örebro 2012

Susan Norrman, Kohlswa Herrgård Kolsva 2012

Niklas Sjöblom, Aronsborgs Konferenshotell 2012

Tomas Thor, Hotel Statt i Katrineholm 2013

Avgående ledamöter:

Förbundsjurist:

SHR:s centrala styrelse

Ordinarie ledamot:

Suppleant:

Valnämnden

Ordförande:

Ledamöter:

Föreningens revisorer:

Catarina Dedert, Kläppen Ski Resort

Bengt Åxman, Sodexo Västerås

Lina Fransson, SHR

Alexander Andrén

Salka Börjeson Eynon

Mikael Åhrberg, Scandic Hotels Norrköping

Christina Åkerblad

Urban Edberg, Ulfsby Herrgård Sunne

Maria Åhgren, Kilsbergen Konferens & Lodge

Lars Olov Steen, godkänd revisor Ernst & Young

Jerk Åkerblad, Tällbergsgården, förtroendevald revisor

5


Om föreningen

Mellersta Sveriges Hotell- and Restaurangföretagares Förening

utgör ett regionalt distrikt för medlemmar i Sveriges Hotell- och

Restaurangföretagare, SHR.

nätverksträffar. Detta som ett led i styrelsens arbete med att skapa

och utvidga nätverk inom regionen som en del av medlemsnyttan.

Föreningens verksamhetsområde omfattar Gotlands, Dalarnas,

Södermanlands, Uppsala, Värmlands, Västmanlands, Örebro och

Östergötlands län samt Gästrikedelen av Gävleborgs län.

Föreningen har till syfte att inom sitt verksamhetsområde tillvarata

sina medlemmars gemensamma yrkesintressen samt att främja

medlemmarnas intressen och branschens sunda utveckling samt lyfta

fram medlemsföretagens betydelse för samhälle och näringsliv.

Förändringar under året

Alexander Andrén avgick som ordförande i SHR Mellerstas

regionstyrelse. Han har fortsatt som ordinarie ledamot i

regionstyrelsen. Vice ordförande Salka Börjeson Eynon tillträdde

den 31 augusti 2011 som suppleant i centrala styrelsen samt som t.f.

ordförande i Region Mellerstas styrelse.

Under året har ytterligare två ledamöter avgått ur styrelsen,

nämligen Catarina Dedert, Kläppen Ski Resort och Bengt Åxman,

Sodexo Västerås. Styrelsen tackar för deras engagemang.

En ny förbundsjurist, Lina Fransson, efterträdde Charlott Aston

Brovall som slutade sin anställning vid årsskiftet.

Styrelsens sammanträden

Styrelsen har under 2011 haft åtta protokollförda styrelsemöten som

förlagts ute i regionen. Det är styrelsens ambition att i större

utsträckning förlägga möten i samband med regionala

SHR Mellerstas styrelse: Lina Fransson (förbundsjurist), Tomas Thor, Salka

Börjeson Enyon, Patrik Hanberger, Alexander Andrén, Susan Norrman, Niklas

Sjöblom, och Johan Larson.

Verksamhetsplan

SHR Mellerstas styrelse har under året arbetat fram en konkret

verksamhetsplan för sitt arbete och vilka frågor som ska prioriteras.

Man har beslutat om fem fokusområden som man ska arbeta med

framöver. Dessa är:

Myndighetspåverkan

Utbildningsfrågor

Kollektivavtal

Medlemsrekrytering

Medlemsinformation

6


En styrelseledamot utses som sammankallande för respektive

fokusområde. Utöver den sammankallande ska ytterligare minst en

styrelseledamot ingå i respektive fokusgrupp. Arbetsgrupperna ska

inkomma med nåbara/tänkbara mål omgående under

verksamhetsåret.

till 2020. Vid mötet informerade SHR Mellerstas förbundsjurist

Lina Fransson om sociala medier och hur man skapar policy och

riktlinjer.

Medlemsmöten

I slutet av verksamhetsåret genomförde SHR Mellersta

medlemsmöten med olika teman. SHR på väg … till Visita var en

serie med seminarier om besöksnäringens betydelse i samhället.

SHR presenterade unika studier om de primära och sekundära

effekterna av stora evenemang. SHR Mellersta genomförde tre

möten i serien, nämligen i Örebro den 14 februari, i Norrköping den

16 februari, och i Sälen den 2 april.

Claes Bjerkne SHR ordförande presenterade på Mellerstas medlemsmöte i

Uppsala

Utbildningssatsningar

Några större planerade utbildningssatsningar har inte genomförts

under året. Samtliga ledamöter har satt som mål att ingå i ett

utbildningsråd för att bredda samarbetet mellan skola och näringsliv.

SHR på vägen … till Visita!, Örebro

Den 29 mars genomförde SHR Mellersta ett medlemsmöte i

Uppsala. Vid detta möte deltog SHR:s ordförande Claes Bjerkne,

som presenterade SHR:s vision 2020, inriktning, mål och syfte. Han

berättade även om näringens utveckling och den nationella strategin:

En hållbar utveckling, med visionen om en fördubbling av näringen

Politikerkontakter

Politisk bearbetning är en av SHR Mellerstas mest prioriterade

frågor. Politikerkontakter utgör en viktig del av SHR

Mellerstasarbete, både på kommunal nivå och på riksdagsnivå.

Styrelsens ledamöter träffar både kommunal- och riksdagspolitiker

för att informera om besöksnäringen och dess förutsättningar.

7


I skrivande stund planeras politikermötet 2012. Det ska enligt

traditionen genomföras i tidigare uppskattade format med gemensam

matlagning och middag med diskussioner runt branschens viktigaste

frågor.

Regeringens syfte med momssänkningen har varit att skapa ökad

sysselsättning, varför förväntningarna på branschen är höga. Om

dessa förväntningar inte uppfylls finns en risk att momsen kommer

att höjas igen.

Jobben kan skapas på två sätt. Antingen genom en generell

prissänkning som leder till en högre efterfrågan och högre

omsättning vilket i slutänden leder till fler anställda. Eller också att

företagen nyanställer direkt. Vilket vägval man gör spelar mindre

roll för våra beslutsfattare – det viktiga är att jobben skapas.

Avtalsrörelsen 2011

Arbetsgivarna och facken inom industrin kom överens om ett nytt

avtal. Det nya avtalet innebär löneökningar på 3 procent över 14

månader, vilket ger en årskostnad för företagen på 2.6 procent.

Köket på Restaurangakademien

Sänkt restaurangmoms

Momsen på restaurangmat sänktes den 1 januari 2012 till 12 procent.

Branschen och SHR har drivit frågan i över 15 år för att den mat

som man som konsument äter på restaurang ska ha samma momssats

som den mat som köps i affären.

Nivån är hög med hänsyn till att vi är på väg in i en djup och

besvärlig lågkonjunktur. Det viktiga inför kommande förhandlingar

är att industriavtalet sätter ett tydligt märke som respekteras av

övriga parter på svensk arbetsmarknad.

SHR står fast vid sin målsättning att skapa ett löneavtal som ger ett

ökat utrymme för individuell lönesättning. SHR vill också sänka

trösklarna in i branschen genom en begränsad höjning av

ingångslönerna.

8


MEDLEMMAR 2011

& Ett Kök BORLÄNGE

1874, Restaurang AVESTA

2K Långbergs AB UPPSALA

3 små rum TROSA

4:e våningen ÖREBRO

50 KVADRAT VISBY

56ans Café VISBY

A & Co i Strängnäs AB ENKÖPING

A Mano ÖREBRO

AB Furuviksparken GÄVLE

AB Rest Stationsgatan 2 BORLÄNGE

AB Utkanten ÖREBRO

Active Stay Hotel BORLÄNGE

A-Gruppen AB ENKÖPING

Ahlsell HALLSBERG

Albackens Trädgårdskafferi

MJÖLBY

Albatross AB LINKÖPING

Alfa Laval SKOGSTORP

Allékiosken SÄFFLE

Allstar GÄVLE

Almars Krog KARLSTAD

Almedalens Hotell VISBY

A-Los AB GÄVLE

ALP Konferens & Mässarrangör

AB KARLSTAD

Alpinbutiken SÄLEN

Alséns Hotell SANDVIKEN

American Take Away FALUN

Amica Express Uppsala Sjukhus

Amica Lugna Gatan Restaurang &

Catering VÄSTERÅS

Anders Kniv & Gaffel Aktiebolag

FALUN

Andrén & Co AB NORRKÖPING

Anna på torget AB MARIEFRED

Anna, Restaurang RÄTTVIK

Apwfood AB KARLSTAD

Arboga Stadshotell ARBOGA

Ardor AB NORRKÖPING

Arena Restaurang GÄVLE

Arenabolaget i Linköping AB

Arkad, Hotell VÄSTERÅS

Arkösunds Krog & Hotell

VIKBOLANDET

Aronsborg Konferenshotell BÅLSTA

Aros Congresscenter VÄSTERÅS

Arvika SweCamp Ingestrand

Asby Alpina ÖSTERBYMO

Aspa Herrgård ASPA BRUK

Aspholmens Skafferi ÖREBRO

Athena, Restaurang NORRKÖPING

Atlas Copco , Restaurang ÖREBRO

Atria Lithells, Restaurang

SKÖLLERSTA

Augusts Värdshus ALMUNGE

Aveny, Hotell GÄVLE

Axmar Brygga GÄVLE

Badsta Camping, Kanot &

Äventyrscenter STORFORS

Bakfickan VISBY

Bali Garden Restaurang GÄVLE

Balkan, Restaurang MOTALA

Bamboo Sushi NORRKÖPING

Banken Bar & Brasserie/Två Rum

o Kök FALUN

Bara Vara Coffeeshop ÖREBRO

Baren & Restaurangen LINKÖPING

Barista Fair Trade Coffee UPPSALA

Barken Konferens SMEDJEBACKEN

Ben & Jerry NORRKÖPING

Berglunds Tivoli TÄRNSJÖ

Bergslagsgården Sävsjön AB

HÄLLEFORS

Bergslagsmässen, Restaurang

FALUN

Bergsmannen, Restaurang

LINDESBERG

Berhn Hotell ÖREBRO

Berling Hotel KARLSTAD

Best Western Blommenhof Hotel

NYKÖPING

Best Western City Hotel ÖREBRO

Best Western Grand Hotel Elektra

LUDVIKA

Best Western Gustaf Fröding

Hotell & Konferens KARLSTAD

Best Western Gustaf Wasa

BORLÄNGE

Best Western Hotel Esplanade

VÄSTERÅS

Best Western Hotel Linköping

Best Western Hotel M MOTALA

Best Western Hotel Norra Vättern

ASKERSUND

Best Western Hotel Savoy

KARLSTAD

Best Western Hotel Scheele

KÖPING

Best Western Hotel Svava UPPSALA

Best Western Hotell Ankaret

OXELÖSUND

Best Western Hotell Solhem VISBY

Best Western Hotell Årjäng

Best Western Mora Hotell & Spa

MORA

Best Western Motala Stadshotell

Best Western Mälaren Hotell &

Konferens VÄSTERÅS

Best Western Star Hotel AVESTA

Best Western Strand Hotel VISBY

Bettina, Restaurang KLOCKRIKE

Bill & Bob Restaurang AB

ESKILSTUNA

Bill & Bobs Krog VÄSTERÅS

Billerud Restaurang SKÄRBLACKA

Birger Jarl Kök & Bar UPPSALA

Bistro A ENKÖPING

Bistro Amica Kombi UPPSALA

Bistro Gefle Festvåning GÄVLE

Bistro Uppsala

Bistro Örebro

Bistron Hundfjället SÄLEN

Bjursås Ski Center BJURÅS

Bjursås Stugby & Camping BJURÅS

Björkhaga Strandby KLINTEHAMN

Björnö stug- & aktivitetscenter i

Västerås AB

Björnögården Restaurang

Konferens Spa VÄSTERÅS

BK Gränby AB UPPSALA

Bks Västerås AB

Blomstermåla 1904 SÄLEN

Blå korset UPPSALA

Blåmesen, Restaurang LINKÖPING

Bofag Invest AB NORRKÖPING

Bofors Hotell KARLSKOGA

Bolaget VISBY

Bolanche BORLÄNGE

Bomans Hotell & Restaurang

TROSA

Borlänge Fastigheter AB

Branäs Fritidscenter KARLSTAD

Branäs Fritidscenter SYSSLEBÄCK

Branäs Gruppen AB KARLSTAD

Brasserie Rendez-Vous ÖREBRO

Bredsand Camping & Stugor

ENKÖPING

BRF Skogsblomman UPPSALA

Britta & Lennarts Nära Kött

NORSHOLM

Bromma Garden Bistro AB

VAGNHÄRAD

Bruksmässen, Restaurang

DEGERFORS

Brunnsjöns Camping HEDEMORA

Brunnsta Wärdshus ESKILSTUNA

Bryngfjordsbacken Karlstad

Slalomklubb KARLSTAD

Burger King BORLÄNGE

Burger King DT VESTERÅS

Burger King ESKILSTUNA

Burger King Karlstad City

Burger King Linköping

Burger King Linköping City

Burger King MJÖLBY

Burger King Nyängen GRUMS

Burger King Våxnäs KARLSTAD

Burger King ÖREBRO

Burger King, Dragarbrunnsgatan

UPPSALA

Burger King, TÖCKSFORS

Buskåkers Gästgifvargård

BORLÄNGE

By Patrik & Maria Restaurang AB

SANDVIKEN

Bylund & Svensson AB

ESKILSTUNA

Byns Camping EKSHÄRAF

Byssan Take Away VISBY

Bålsta Gästgivaregård BÅLSTA

Båsenberga Hotell & Konferens

VINGÅKER

Båsenberga SLK VINGÅKER

Bäcka Herrgård AB ORSA

Bärbar AB GÄVLE

Bönan & Kakan FJUGESTA

CAAL, Café BORLÄNGE

Café Engel LUDVIKA

Café Fresco ÖREBRO

Café Gabriel Stierncrona

STJÄRNSUND

Café Galejan LINKÖPING

Café Hjärtat NORRKÖPING

Café Jernvägen SALA

Café Orangeriet TYSTBERGA

Café Peace & Love BORLÄNGE

Café Plaza Hageby Centrum AB

NORRKÖPING

Café Prinsen STRÄNGNÄS

Café Uroxen UPPSALA

Café Årummet UPPSALA

Caféet SÄLEN

Cajema AB ENKÖPING

Cajsa's Köks Catering UPPSALA


Calle C Restaurang och Café

LINKÖPING

Camp Skagern FINNERÖDJA

Camping 45 TORSBY

Camping Tiveden TIVED

Campus, Restaurang GÄVLE

Car o Liner KUNGSÖR

Caravan Club Sandvik Camping

NORRKÖPING

CariAnnas Restaurang & Catering

FALUN

Carlforska gymnasiet VÄSTERÅS

Carlsson Fast Food VALBO

Casco Products, Restaurangen

KRISTINEHAMN

Ceder Restaurang & Kolgrill

VÄSTERÅS

Centric, Hotel NORRKÖPING

Charlottenberg Camping

Haganäset ÅMOTFORS

Cheers GÄVLE

Chili & Lime, Restaurang

LINKÖPING

Chili & Wok NORRKÖPING

Chili & Wook, Restaurang

LINKÖPING

Chili Wok VÄSTERÅS

China Garden BORLÄNGE

China Garden, Restaurang

UPPSALA

China House MORA

China River, Restaurang UPPSALA

China, Restaurang ÖREBRO

Choy''s Garden NYKÖPING

Chun Rui Restaurang AB UPPSALA

Church Street Saloon GÄVLE

City Hotell ESKILSTUNA

Claessons Restaurang KARLSTAD

Clarion Collection Hotel

Bergmästaren FALUN

Clarion Collection Hotel Bilan

KARLSTAD

Clarion Collection Hotel Bolinder

Munktell ESKILSTUNA

Clarion Collection Hotel Drott

KARLSTAD

Clarion Collection Hotel Etage

VÄSTERÅS

Clarion Collection Hotel Kompaniet

NYKÖPING

Clarion Hotel Plaza KARLSTAD

Clarion Hotel Winn GÄVLE

Clarion Hotel Wisby

Clarion Hotel Örebro

Clarion Hotell Gillet UPPSALA

Claudias Kök Alea Baren

KATRINEHOLM

Clavis Hotel's AB GÄVLE

Collegium Konferens &

Restaurang LINKÖPING

Coltello Forte HB MOTOLA

Comfort Hotel Bristol ARVIKA

Comfort Hotel ESKILSTUNA

Comfort Hotel Royal SÄFFLE

ComMat KATRINEHOLM

Compass Group AB UPPSALA

Connect Skavsta AB NYKÖPING

Coop Forum Kök & Café BORLÄNGE

Coop Forum Kök & Café

ESKILSTUNA

Coop Forum Kök & Café NYKÖPING

Coop Fourm Kök & Café i Västerås

COOR Service Management AB

LINKÖPING

COOR Service Management AB

NORRKÖPING

Cykeläventyr Östergötland AB

BORENSBERG

Dahlbergs café LINKÖPING

Daisys Hamburgerbar i Sandviken

AB

Dala Måltidsservice LUDVIKA

Dala-Floda Värdshus

Dala-Husby Hotell & Restaurang

Dalahästen AVESTA

Dalahästens Camping och Stugby

AVESTA

Dala-Järna Hotell

Dalasalen FALUN

Degernäs Camping DEGERFORS

Degernäs Gård DEGERFORS

Deiles Hamburgeri AB TORSBY

Deiles Hamburgeri ÖREBRO

Deje Alpina Klubb FORSHAGA

Deklomp AB LINKÖPING

Delistudios AB FALUN

DHE Sportsbar AB VÄSTERÅS

Dillqvists Catering & Städ AB

NORRKÖPING

Dinners ARBOGA

Dinners Ekolskog BÅLSTA

Dinners Gävle Bro GÄVLE

Dinners Östgötaporten ÖDESHÖG

Ditt Matställe kök och catering

KARLSTAD

Djulöbadets Camping

KATRINEHOLM

Djupadalsbadets Camping KUMLA

Djäknebergets restaurang

VÄSTERÅS

Domnarvsgården BORLÄNGE

Don Peppino GÄVLE

Donners Brunn VISBY

Dragontorpets mat och catering

UPPSALA

Dufweholms Herrgård KATRINEHOLM

Dössbergets Värdshus BJURÅS

Edsbacka Bistro STRÄNGNÄS

Edströmska gymnasiet VÄSTERÅS

Edvardsson i Koppom AB

Ekblads Fast Food Restaurants

VÄSTERÅS

Ekeby Camping ÅRJÄNG

Eklundshof, Hotell UPPSALA

Elden Hotell AB MOTALA

Elite Grand Hotel NORRKÖPING

Elite Stadshotellet Karlstad

Elite Stadshotellet VÄSTERÅS

Elite Stora Hotellet LINKÖPING

Elite Stora Hotellet ÖREBRO

Elviras Restaurang ÖDESHÖG

Emma Grön Sverige AB STRÄNGNÄS

Energikällan FINSPÅNG

Engelbrekt, Värdshuset NORBERG

Ericsson Restaurang KUMLA

Eriksson Cabel Personalmatsal

FALUN

Eskilns Bad & Camping FAGERSTA

Espresso House Erikslund

Köpcentrum VÄSTERÅS

Espresso House ESKILSTUNA

Espresso House Hantverkargatan

VÄSTERÅS

Espresso House Igor Köpcentrum

VÄSTERÅS

Espresso House KARLSTAD

Espresso House Köpmangatan

ÖREBRO

Espresso House Marieberg

ÖREBRO

Espresso House NORRKÖPING

Espresso House Nygatan

LINKÖPING

Espresso House St Per Gallerian

UPPSALA

Espresso House Västerås Punkt

Etage Restaurang ÖREBRO

Eurest Restaurangen ARBOGA

Eva & Carinas Kök GÄVLE

Event & Nöje i Dalarna FALUN

Experium SÄLEN

Ezprezzo Café KÖPING

Fabriken Furillen LÄRBRO

Fagersta Brukshotell FAGERSTA

Fagersta Golfklubb FAGERSTA

Fagerudd Konferens ENKÖPING

Falkboet, Restaurang & Café

KÖPING

Falkuddens Camping & Stugby

BY KYRKBY

Falu Energi & Vatten FALUN

Filbyter Motell LINKÖPING

Finspångs Golfkrog ÅTVIDABERG

Firma Anguli FAGERSTA

First Camp Karlstad

First Camp Kolmården

First Hotel Brage BORLÄNGE

First Hotel Grand FALUN

First Hotel Linköping

First Hotel Linne UPPSALA

First Hotel Park Astoria ENKÖPING

First Hotel Plaza VÄSTERÅS

First Hotel Örebro

Fiskeboda JULITA

Fiskeby board Restaurang

NORRKÖPING

Fiskmagasinet NORRKÖPING

Fjällis Mat & Vin SÄLEN

Fjätervålen SÄRNA

Flottaren, Värdshuset VANSBRO

Flundreviken AB VISBY

Flustret UPPSALA

Food & Event Sweden AB

ÅTVIDABERG

Fornby Klint HORNDAL

Forsbacka Värdshus

Forshagaforsens Camping

FORSHAGA

Forsmarks Wärdshus ÖSTHAMMAR

Fortet, Restaurang ESKILSTUNA

Forum ÖREBRO

Fragolino Restaurang VÄSTERÅS

Framfarten AB KÖPING

Frank AB VÄSTERÅS

Frasses Gotland VISBY

Freden, Hotell KARLSTAD

12


Fridhems Kursgård AB ÅBY

Friheten, Restaurang VISBY

Friiberghs Herrgård ÖRSUNDSBRO

Friluftsfrämjandets i

Hallstahammar

Frykenbadens Camping KIL

Frykenstrand, Hotell SUNNE

Fryksås Hotell & Gestgifveri ORSA

Främby Udde Resort FALUN

Fröjelgården KLINTEHAMN

Fröken Jennys AB RIMFORSA

Fröken Jennys VRETA KLOSTER

Frövi, Restaurang FRÖVI

Fugu Restaurang UPPSALA

Fullerö Kvarterskrog VÄSTERÅS

Fyrisgården Restaurang UPPSALA

Fyrishov Stugby och Camping

UPPSALA

Fyrklöverns Stugby AB RÄTTVIK

Fårösunds Fästning by Pontus

FÅRÖSUND

Färdknäppen ESKILSTUNA

Färna Herrgård & Spa

SKINNSKATTEBERG

Föreningen Nyckelhålet på

Restaurang UPPSALA

G:a Masters VISBY

Gallerian, Restaurang KÖPING

Galna Tuppen SÄFFLE

Gamla Stabergs trädgårdskafé &

kök FALUN

Gammel Tammen, Wärdshuset

ÖSTERBYBRUK

Gastro Bar & Kök KARLSKOGA

Gefle Brygga GÄVLE

Gefle Festvåning AB GÄVLE

Gesunda Resort SOLLERÖN

Getå Hotell & Konferens ÅBY

Ghingis BBQ LINKÖPING

Gillersklack KOPPARBERG

Gillet, Hotell KATRINEHOLM

Gillet, Hotell KÖPING

Gimo Herrgård GIMO

Glasbruket, STF Vandrarhem/B&B

BORENSBERG

Glaskogens Camping GLAVA

GLG GRUVÖN GRUMS

GLG Lysåsen SKOGSHALL

Glyttinge Camping LINKÖPING

G-MIX Food AB LINKÖPING

Gnesta Strand GNESTA

Golden Palace, Restaurang FALUN

Gothum AB LJUGARN

Gotlands Turistservice VISBY

Grand Hotell Hörnan UPPSALA

Grangärde Hotell & Konferens

GRANGÄRDE

Granhedsgården KATRINEHOLM

Green Hotel TÄLLBERG

Gripsholms Värdshus MARIEFRED

Gripsholmsviken MARIEFRED

Gruvstugan GARPENBERG

Grythyttans Gästgivargård

GRYTHYTTAN

Gryts Varv Hotell & Konferens

GRYT

Grå Gåsen BURGSVIK

Gränsland SANDVIKEN

Gräsmarksgården AB GRÄSMARK

Grönklittsgruppen AB ORSA

Grövelsjöns Fjällstation IDRE

Gula Hästen STRÖMSHOLM

Gula Hönan HEMSE

Gusselby Annorlunda Caravan

Club LINDESBERG

Gustafsviks semesterby VISBY

Gustav Grill & Bar SÄLEN

Gustavsvik Örebro

Gutegrillen VISBY

Gutekällaren VISBY

Gyllene Fiket, Restaurang MOTALA

Gyllene Hornet TÄLLBERG

Gysingebruk Wärdshus GYSINGE

Gårdscaféet LEKSAND

Gåsemora Gårdskrog FÅRÖ

Gästgifvargården TJÄLLMO

Gästrike-Hälsinge Turist GÄVLE

Gävle sjukhuskök GÄVLE

Gävle, Hotel GÄVLE

Görgen På Höjden RÄTTVIK

Haga Slott ENKÖPING

Haga Värdshus ÖREBRO

Haganäs, Restaurang BORLÄNGE

Hagdahls Kök LINKÖPING

Hakepi LINKÖPING

Hakkegård HAMRÅNGEFJÄRDEN

Hamadi Food AB ARBOGA

Hamadi Food AB ÖREBRO

Hambergs Fisk UPPSALA

Hamlet, Restaurang ESKILSTUNA

Hamlet, Restaurang LINKÖPING

Hammarbybacken SÄLEN

Hammarbyrampen, Restaurang

VÄSTERÅS

Hammarskogs Herrgård UPPSALA

Hammarö Turistcenter Mörudden

SKOGSHALL

Hamnhotellet VISBY

Hamnkrogen i Herrvik AB

KATTHAMMARSVIK

Hamnmagasinet NYKÖPING

Han Pao VÄSTERÅS

Hanna Nilsson Marzipan

SÖDERKÖPING

Hantverksbyn RÄTTVIK

Happy Food AB UPPSALA

Harbourhouse Sweden AB

ASKERSUND

Harge Bad & Camping HAMMAR

Hargshamns Bad & Camping

Harrys GÄVLE

Harrys KARLSTAD

Harrys KATRINEHOLM

Harrys MOTALA

Harrys NORRKÖPING

Harrys Restaurang LINKÖPING

Harrys/Statt Karlskoga

Harryskompaniet i Västerås AB

Harryskompaniet i Örebro AB

Havets Källa OXELÖSUND

HB Sverkesta Gård FELLINGSBRO

Heart Break Hotell GÄVLE

Hedenlunda Slott FLEN

Helenas Kök & Catering ENKÖPING

Hellas, Restaurang ÖREBRO

Hellefors Herrgård

Hellmanska Gårdens Café AB

NYKÖPING

Helt Enkelt Kök & Bar GÄVLE

Hemfjällsstugan AB SÄLEN

Hemse Fjäderfä AB VISBY

Hennickehammars Herrgård

FILIPSTAD

Herrfallets Fritids &

Konferensanläggning ARBOGA

Hillängens Gatukök LUDVIKA

Himmelstalunds Camping

NORRKÖPING

Hjälmargården VINGÅKER

HMS Host Skavsta Airport

NYKÖPING

Hoforsbacken /Friluftsfrämj.

HOFORS

Holmen Papper Restaurang

NORRKÖPING

Holmhällar Pensionat BURGSVIK

Honghai AB VÄSTERÅS

Hornuddens trädgård STRÄNGNÄS

Hotel 1 i Visby AB

Hotel Bishops Arms KÖPING

Hotel Bügelhof SÄLEN

Hotel City Gävle

Hotel Dalecarlia AB TÄLLBERG

Hotel de Geer FINSPÅNG

Hotel Lanterna NYKÖPING

Hotel PerOlofGården ÅSBRO

Hotel Statt KATRINEHOLM

Hotel Stelor GOTLANDS TOFTA

Hotel Uppsala

Hotel Vega TROSA

Hotel Villa Borgen VISBY

Hotell Alfred Nobel KARLSKOGA

Hotell Bergsmannen HOFORS

Hotell Eskilsgården ESKILSTUNA

Hotell ESKILSTUNA

Hotell Gute & Breda Blick VISBY

Hotell Göta ÖREBRO

Hotell i Bergslagen AB LINDESBERG

Hotell Katrineberg SKÖLDINGE

Hotell Nostalgi MOTALA

Hotell Rogge Drift AB STRÄNGNÄS

Hotell Siljan MORA

Hotell Viken VALDEMARSVIK

Hotell Västerås

Hotellet Grill & Bar MOTALA

Hovfjällets Skidanläggning TORSBY

HSL Food AB FALUN

Humlan/Humanistcentrum,

Restaurang UPPSALA

Hunflen Fritid/Äppelbo VANSBRO

Husmannen i Linköping AB

Hyttstugan Restaurang & Café

SUNDBORN

Hållsta Konferens HÅLLSTA

Hässlö gymnasium VÄSTERÅS

Hässlö Wärdshus VÄSTERÅS

Hästgatan 10 Bar & Café VISBY

Högbo Brukshotell SANDVIKEN

Högbo Golfrestaurang by Patrik &

Maria SANDVIKEN

Högbo Pensionat

Skommarsgården SANDVIKEN

Högskole restaurangen VISBY

I & L Thai Takeaway LEKSAND

13


Ibis Hotel Karlstad City

Ibis Hotel Nyköping

Ibis Hotel Västerås

Ibis Hotel Örebro

ICA BORLÄNGE

ICA Primören VÄSTERÅS

ICA Västerås

Idre Camping IDRE

Idre Fjäll IDRE

Idrefjällens Restauranger IDRE

IKEA Restaurangen KARLSTAD

IKEA Restaurangen LINKÖPING

IKEA Restaurangen UPPSALA

IKEA Restaurangen VALBO

IKEA Restaurangen VÄSTERÅS

IKEA Restaurangen ÖREBRO

Ingelsta Café & Restaurang

NORRKÖPING

Innebandyalliansen UPPSALA

Insamlingsstiftelsen Good

Foundation GÄSTRIKE-HAMMARBY

Insjöns Hotell

Inthira Thaoklang SILJANSNÄS

Invessen Food AB NYKÖPING

J.E.D. Restaurang AB MOTALA

Jennys Hotell & Restaurang ARVIKA

Jensens Böfhus VÄSTERÅS

Jensens Böfhus ÖREBRO

Jernberghska Krog Café

Festvåning ESKILSTUNA

Jimmy Lennings Restaurang AB

VÄSTERÅS

Jin Thai Restaurang BORLÄNGE

Joda Bar & Kök VISBY

Joe´s Diner TÖCKSFORS

Joe's Diner CHARLOTTENBERG

Julita Wärdshus JULITA

Jägarförbundets Service AB

NYKÖPING

Järnagrillen DALA-JÄRNA

Kamewa, Restaurang

KRISTINEHAMN

Kammarboda Gård AB ÅTVIDABERG

Kanalkrogen LINKÖPING

Kanonrock Event AB KARLSKOGA

Kantina Catering LUDVIKA

Karins Restauranger AB

HEDEMORA

Karishma ÖREBRO

Karlskoga Hotel & Konferens

KARLSKOGA

Karlskoga Wärdshus

Karlslunds Herrgård ÖREBRO

Karlsson på Taket VÄSTERÅS

Karlstad CCC

Karlstad SweCamp Bomstadbaden

Karmansbo Herrgård KOLSVA

KAVA Köping

Kavaljeren SUNNE

Kenneths Hamburgeri KARLSTAD

Khalil Latif Al-Rabbai VISBY

Kils Hotell och Restaurang KIL

Kilsbergen Konferens & Lodge

GARPHYTTAN

Kinda Camping KISA

Kisa Wärdshus & Hotell KISA

KL Hotels AB ÖREBRO

Klackbergsbacken/Norbergs SK

Klipper, Hotel VÄSTERÅS

Klockargården Hotell &

Restaurang TÄLLBERG

Klockargårdens Kaffestuga

TÄLLBERG

Kläppen SÄLEN

Kneippbyn Resort VISBY

Kneippen, Hotel NORRKÖPING

Knusesund Herrgård AB SÄFFLE

Knäppingen Stadsmuseets Café

och Kök AB NORRKÖPING

Kockens SÖDERKÖPING

Koggen, Restaurang VISBY

Kohlswa Herrgård KOLSVA

Kolbäcks Gästgivargård KOLBÄCK

Kolmårdens Djurpark AB

Kongrexum AB ÖREBRO

Kopparhatten FALUN

Koriander KARLSTAD

Korskullens Camping,Stugor &

Café SÖDERKÖPING

Korstäppan Hotell & Konferens

LEKSAND

Kraka, Restaurang ÖREBRO

Krakas Krog KATTHAMMARSVIK

Kratte Masugn Konferens &

Äventyr TORSÅKER

Kristineberg Hostel MORA

Kristinehamns Herrgårdscamping

& Stugor

Krokstad Camping SÄFFLE

Kronholmens Värdshus GOTLANDS

TOFTA

Krusenberg Herrgård UPPSALA

Krägga Herrgård BÅLSTA

Krögarängens Kiosk & Restaurang

GÄVLE

Kulturgastronomen AB GNESTA

Kung Gösta, Hotell MORA

Kungsgatans Bar & Kök

NORRKÖPING

Kungshaga Hotell ORSA

Kungskvarnen Restaurang &

Konferens BORGVIK

Kungsladorna VISBY

Kungsudden AB KVICKSUND

Kungsvägskiosken FLEN

Kungsörstorp Hotell & Konferens

KUNGSÖR

Kust Camp Ekön GRYT

Kwan Lam Woki AB GÄVLE

Kvarnen Restaurang GÄVLE

Kvarntorpshögen/Kumla

Skidförening KUMLA

Kvarterskrogen Asken

NORRKÖPING

Kvarterskrogen Durkslaget

NORRKÖPING

Kyrkans Hus Restaurang UPPSALA

Kårallen, Restaurang LINKÖPING

Kårservice Östergötland LINKÖPING

Källaren Bacchus NORRKÖPING

Källbuktens Camping SANKT ANNA

Källviksbacken FALUN

Köket i Gränden AVESTA

Köket Mat & Spel i Uppsala AB

Köttbutiken ROMAKLOSTER

L&T Östgöta Städ AB NORRKÖPING

Lamberget Thai Restaurang

KARLSTAD

Lammet & Grisen SÄLEN

Lannalodge AB VINTROSA

Lappens Grill HEDEMORA

Lasarettet i Norrköping Café &

Shop AB

Lastberget Konferens &

upplevelse BÅLSTA

Laszlo's Krog LINKÖPING

Legends Sportbar & Restaurant

LEKSAND

Leif Söderlund Försäljnings AB

FALUN

Lekhyttans Kök och Kiosk HB

ÖREBRO

Lekhyttans kök och kiosk

VINTROSA

Lekia Bråstorp MOTALA

Lekia Gallerian MOTALA

Leksand Gårdscaféet AB

Leksand Strand, Stugby &

Camping

Leksands Pub & Bistro

Leksands Strand, Ejendalsarena

Lerdalshöjden, Hotell RÄTTVIK

Let me be Frank AB VÄSTERÅS

Levins Kök VADSTENA

Levins Matsalar MOTALA

LG Hamburgeri AB TORSBY

Li Yan Park Restaurang VÄSTERÅS

Liens Camping RIDDARSHYTTAN

Lilla Krog KATRINEHOLM

Lilla Torg Koncept AB ÖREBRO

Limone Ristorante Italiano

VÄSTERÅS

Lindesbergs Stadshotell

Lindgården VISBY

Lindvallen Fastighet AB SÄLEN

Lindvallens Wärdshus SÄLEN

Linköpings Skolor

Linköpings Vandrarhem & Hotell

Lis Kök ÖREBRO

Lisa Elmqvist SÄLEN

Little America AB VÄSTERÅS

Livin' Hotell & Vandrarhem

ÖREBRO

Ljugarns Semesterby & Camping

LK Restaurang AB NORRKÖPING

Loka Brunn GRYTHYTTAN

Louise Grillkiosk FALUN

Ludvika Stadshotell LUDVIKA

Lugnet Camping & Stugby FALUN

Lugnet Restaurang och Café I

Falun AB

Lugnet, Värdshuset MALUNG

Lunchdepån GRUMS

Lunedet KARLSKOGA

Lunedets Camping KARLSKOGA

Lungsundet Sporthotell &

Camping STORFORS

Lungsundet Turism AB STORFORS

Långbergets Sporthotell

SYSSLEBÄCK

Långbergs Fastighets AB LEKSAND

Långshyttans Brukshotell

Länsmansgården SUNNE

Läppebadets Camping VINGÅKER

14


Löfstad Slott, Värdshuset

NORRKÖPING

Lövstabruks Värdshus

Lövudden AB VÄSTERÅS

Lövåsgårdens Fjällhotell IDRE

Majkens Sylta SÄLEN

Majstregården BURGSVIK

Malexander Turism & HönsaLottas

Restaurang BOXHOLM

Malingsbo Camping SÖDERBÄRKE

Malmabacken/Malmköpings Alpina

Skidklubb

Malmköpings Bad & Camping

Malung-Sälen Turism AB

Margareta Festvåning ÖREBRO

Mariefreds Camping MARIEFRED

Mariefreds Golfrestaurang

Marsviken Golf & Konferenshotell

NYKÖPING

Masesgården LEKSAND

Mat et Nöje AB KARLSTAD

Mat och potatis BORLÄNGE

Mat på stubben ÖREBRO

Mat vid Siljan AB LEKSAND

Matfabriken i Sala

Matglädje i Staberg AB FALUN

Mathias Skafferi AB GLANSHAMMAR

Mat-Johan AB ÖREBRO

Matmuren VISBY

Matsalarna Sandvik Coromant AB

SANDVIKEN

Mauritzbergs Slott VIKBOLANDET

Max Enköping Salatullen

Max ESKILSTUNA

Max Eyravallen ÖREBRO

Max FALUN

Max BORLÄNGE

Max GÄVLE

Max UPPSALA

Max VÄSTERÅS

Max I Hemlingby GÄVLE

Max i Linköping

MAX i Marieberg ÖREBRO

MAX i Norrköping

Max i Visby

Max i Västerås

Max Karlskoga

Max Karlstad

Max MJÖLBY

Max Nyköping

Max Uppsala City

Max Västerleden ESKILSTUNA

McDonald´s BORLÄNGE

McDonald’s NYK ÖPING

McDonald´s CHARLOTTENBERG

McDonald´s FALUN

McDonald´s HEDEMORA

McDonald’s ARBOGA

McDonald's Gaterondellen ARVIKA

McDonald''s Bergvik KARLSTAD

McDonald's Braskens Bro

LINKÖPING

McDonald's Brändåsen KUMLA

McDonald's City KARLSTAD

McDonald's City LINKÖPING

McDonald's City NYKÖPING

McDonald's City VÄSTERÅS

McDonald's ENKÖPING

McDonald's Erikslund VÄSTERÅS

McDonald's Filmstaden

NORRKÖPING

McDonald's Forum UPPSALA

McDonald's Fyrislund UPPSALA

McDonald's Gävle City

McDonald's Hemlingby GÄVLE

McDonald's Hälla VÄSTERÅS

McDonald's KARLSKOGA

McDonald's KATRINEHOLM

McDonald's Klinga NORRKÖPING

McDonald's Kristinehamn

McDonald's KÖPING

McDonald's Lindvallen SÄLEN

McDonald's LINKÖPING

McDonald's LUDVIKA

McDonald's MJÖLBY

McDonald’s MORA

McDonald's MOTALA

McDonald's Nobelplan KARLSTAD

McDonald's NORRKÖPING

McDonald's Rondellen

NORRKÖPING

McDonald's Sandviken

McDonald's Skrapan VÄSTERÅS

McDonald's Stenby VÄSTERÅS

McDonald's Stenhagen UPPSALA

McDonald's SÄFFLE

McDonald's Tornby LINKÖPING

McDonald's Vaksala UPPSALA

McDonald's Valbo Köpcentrum

McDonald's VISBY

McDonald's Våxnäs KARLSTAD

McDonald's ÖREBRO

McDonald's STRÄNGNÄS

Medeltidshotellet i Visby

Medevi Brunn, Hotel MOTALA

Megs Kök och Trevligt

STALLARHOLMEN

Mellstaparken BORLÄNGE

Meriot Restaurang & Café

VÄSTERÅS

Meza Restaurang LINKÖPING

Mickes Skafferi NYKÖPING

Mikaku Sushi AB UPPSALA

Ming Place LINKÖPING

Miskarp, Hotell MJÖLBY

Mjellerumsgården LINKÖPING

Mjölby Stadshotell

Moas Restaurang och Catering AB

ÖREBRO

Mocca i Gävle AB

Molnbyggen Strand LEKSAND

Mons Stugby & Camping SANKT

ANNA

Morellen Restaurang UPPSALA

Morhagens Konferenshotell

SUNNANSJÖ

Morokuliens Värdshus & Bensin

Moskogen Hotell Restaurang

Konferens LEKSAND

Motala Golfrestaurang AB

Motell Vida Vättern ÖDESHÖG

Mr Frösunda ENKÖPING

Mr Ärna UPPSALA

Mulligan's Pub SANDVIKEN

Munkebergs Camping FILIPSTAD

Munkkällaren, Restaurang VISBY

Murat & Pia AB VISBY

Musses & Lottas Kök FLEN

Målkullan Eriksson i Mora AB

Målkullans Vandrarhem STF i Mora

Mälarbadets Camping TORSHÄLLA

Mälarhöjden Restaurang VÄSTERÅS

Märthas Café VISBY

Möllers Festservice SKÄNNINGE

Möllstorps Camping AB

ESKILSTUNA

Naked Juicebar AB UPPSALA

Naked Juicebar GÄVLE

Nalles Skidbod FALUN

Nina's Restaurang FM/MA MORA

Nisskiosken i Malung

Noors slott KNIVSTA

Nora Stadshotell

Normandie, Restaurang LINKÖPING

Norrköping Thai Fast Food AB

Norrköpings flygrestaurang

Norrköpings Turistgård

NorrTull Restaurang ÖREBRO

Nova Park Conference KNIVSTA

Nya Gästgivargården i Tierp AB

Nya Hotell AB Solhem VISBY

Nybo Café VALBO

Nyckelby AB BORLÄNGE

Nyhyttans Herrgård NORBERG

Närlivs i Högsjö, Pizzeria

Näsfjället i Sälen

Näslunds Bensin och Butik i

Kumla AB

Nöjesfabriken KARLSTAD

O'Learys LINKÖPING

Oasia UPPSALA

Odd Fellow Restaurang ÖREBRO

ODIOS Vandrarhem AB UPPSALA

Ofvandals Hovkonditori UPPSALA

O'Learys Gävle

O'Learys i Karlstad AB

O'Learys Örebro

Olof, Café UPPSALA

Olssons Brygga ARVIKA

Olssons i Katrineholm AB

Ombergs Turisthotell ÖDESHÖG

Op Martinsson AB

CHARLOTTENBERG

Oregano VISBY

Orresta Golfrestaurang VÄSTERÅS

Orresta Mat AB VÄSTERÅS

Orsa Stadshotell

Outokumpu Restaurang

TORSHÄLLA

P-2, Restaurang ESKILSTUNA

Papas Tapas ESKILSTUNA

Paradisets Camping & Stugby

BOXHOLM

Park Hotel LINKÖPING

Park Inn by Radisson UPPSALA

Parken Event & Arena NORRKÖPING

Parken Zoo Camping & Stugby

ESKILSTUNA

Parken Zoo Restauranger

ESKILSTUNA

15


Parken, Restaurang ÖREBRO

Parkgrillen i Sunne AB TORSBY

Patafritas i Uppsala AB

Pee & Tee AB GÄVLE

Pensionat Ekängen Gotland

LJUGARN

Pensionat Fridhem VISBY

Pensionat Warfsholm KLINTEHAMN

Perssons Pojkar MOTALA

Peter Mård Mat & Catering AB

SUNNE

Peterusgrillen FORSHAGA

Phadia, Restaurang Linden

UPPSALA

Piazza di Spagna VÄSTERÅS

Pilkrogs Värdshus ESKILSTUNA

Pizza Hut Hälla VÄSTERÅS

Pizza Hut Norrköping

Pizza Hut Örebro

Pizzeria Maestro FALUN

Pizzeria Perfect FINSPÅNG

Pizzeria Svea MOTALA

Poab Privat Omsorg AB STAVSJÖ

Porten Korsnäs, Restaurang GÄVLE

President, Hotel NORRKÖPING

Priceless AB MOTALA

Produktionskök GÄVLE

Pråmen Kök & Bar KARLSTAD

Pub Wasa/Tegelvalvet NORRKÖPING

Punkt & Pricka AB VISBY

Pålkällan ÖSTHAMMAR

Pärltuppen, Restaurang

KARLSKOGA

QSC Restauranger AB VÄSTERÅS

Quality Hotel Ekoxen LINKÖPING

Quality Hotel Galaxen BORLÄNGE

Quality Hotel Selma Lagerlöf

SUNNE

Quality Hotel Västerås

Quality Hotel Örebro

Rackstad Slalombacke ARVIKA

Radisson Blu Riverside GÄVLE

Raggarö Gård ÖSTHAMMAR

Ramnäs Hotell & Konferens

Rasta ARBOGA

Rasta Nyköpingsbro NYKÖPING

Rasta Nyängen GRUMS

Rasta Ödeshög

RastPunkt Laxå Vägkrog & Hotell

Rejmyre Gestgifveri REJMYRE

Renströmmen Rest. & Café

NORRKÖPING

Ressult AB FALUN

Restaurang 4-Kök NORRKÖPING

Restaurang Akropolis ESKILSTUNA

Restaurang Ambrosia NYKÖPING

Restaurang Amperé ÖREBRO

Restaurang Ardor NORRKÖPING

Restaurang Baronen LINKÖPING

Restaurang Bistro Oden

SANDVIKEN

Restaurang Bosporen LEKSAND

Restaurang Brända Bocken GÄVLE

Restaurang Camera AB

NORRKÖPING

Restaurang China GÄVLE

Restaurang China Town ENKÖPING

Restaurang Coco Thai BORLÄNGE

Restaurang Falujungfrun FALUN

Restaurang Fortuna VISBY

Restaurang Friska Fläkten

SÖDERKÖPING

Restaurang Fyren TROSA

Restaurang Gruvstugan i

Garpenberg

Restaurang Gustavsvik ÖREBRO

Restaurang Gyllene Liften MJÖLBY

Restaurang Hantverkaren i

Norrköping AB

Restaurang Heat UPPSALA

Restaurang Hyttan HB HEDEMORA

Restaurang Knäppingen

NORRKÖPING

Restaurang Kungsgatan 1 ÖREBRO

Restaurang Kåkenhus

NORRKÖPING

Restaurang Köpmangården SUNNE

Restaurang La Fleur UPPSALA

Restaurang Lagerbladet AB

LINKÖPING

Restaurang Lida Kullar

NORRKÖPING

Restaurang Lyckan MOTALA

Restaurang Lyktan SÄLEN

Restaurang Mallwitz UDDEHOLM

Restaurang Matstugan VÄSTERÅS

Restaurang Munken KARLSTAD

Restaurang Oscar MORA

Restaurang Peking FINSPÅNG

Restaurang Pigalle GÄVLE

Restaurang Piren LUDVIKA

Restaurang Real VÄSTERÅS

Restaurang Rosenhill VÄSTERÅS

Restaurang Sandgrund / Blue

Moon Bar KARLSTAD

Restaurang Silver Dollar LUDVIKA

Restaurang Skarholmen AB

UPPSALA

Restaurang Thai Village UPPSALA

Restaurang Trädgården LUDVIKA

Restaurang W.George & S.Pradhan

AB ÖREBRO

Restaurang Valbergsängen

TORSBY

Restaurang Varda VÄSTERÅS

Restaurang Ågården ARBOGA

Restaurang Örsätter ÅTVIDABERG

Restaurangen VISBY

Restaurangen/Kungsängsliljorna

Ek för UPPSALA

Rififi, Restaurang UPPSALA

Rikssalen Uppsala slott

Rimforsa Bad och Camping

Rimforsa Strand Kurs & Konferens

Ringarums Bensinstation AB

RK Hospitality AB LUDVIKA

Robert Jörnegren AB KVICKSUND

Robs Café AB VÄSTERÅS

Romme Alpin AB BORLÄNGE

Romme Restaurang AB BORLÄNGE

Ronald McDonald hus i Linköping

Rone Förvaltning AB STÅNGA

Ronny's Krog SKULTUNA

Rosalis Deli AB ÖREBRO

Rosemarie och Alis Deli Järntorget

AB ÖREBRO

Rose-Maries Deli Drive Aspholmen

ÖREBRO

Rosengården Restaurang VISBY

Rospinglan ÖSTHAMMMAR

Rudbeckianska Gymnasiet

VÄSTERÅS

Ruffino, Restaurang VÄSTERÅS

Rullan Restaurang UPPSALA

Rullsands Bad & Camping

SKUTSKÄR

Ryssbergsbacken NYKÖPING

Rådastrands Camping RÅDA

Rådhuskällaren FALUN

Rättvik Bowling & Krog

Rättviksbacken RÄTTVIK

S:t Clemens, Hotell VISBY

S:t Hans Café VISBY

S:t Ilian SÖDERKÖPING

Saffets VÄSTERÅS

Saffran och Vitlök i Sunne AB

Sahflors Skafferi & Bistro GÄVLE

Sala Silvergruva AB SALA

Salbohedsbacken/Västerfärnebo

AIK SALBOHED

Saluhallsrestaurangerna i Uppsala

AB Uppsala

Sandaholm Restaurang & Camping

ÅRJÄNG

Sandbacka Park, Restaurang

SANDVIKEN

Sandvik Gård, Ladies' Spa ÅBY

Sangria, Restaurant LINKÖPING

Sankt Olof Hotell & Krog MALUNG

Sannabadet Camping, Mat & Café

FJUGESTA

Sannakroa Motell och Restaurang

VINTROSA

Sannes Coffee LINKÖPING

Scandic ARVIKA

Scandic CH GÄVLE

Scandic Frimurarehotellet

LINKÖPING

Scandic Grand Hotel ÖREBRO

16


Scandic Gävle Väst

Scandic Hotel BORLÄNGE

Scandic Karlstad City

Scandic Klarälven KARLSTAD

Scandic Linköping City

Scandic Linköping Väst

Scandic Lugnet FALUN

Scandic Norrköping Nord

Scandic Norrköpings City

Scandic Nyköping City

Scandic Uplandia UPPSALA

Scandic Uppsala Nord

Scandic Winn KARLSTAD

Scandic Västerås

Scandic Örebro Väst

Schenströmska Herrgården Hotell

& Konferens AB RAMNÄS

Sejour Mälardalen AB SKOKLOSTER

Selahittin Karakas Food AB

UPPSALA

Selmas Kök & Café SANDVIKEN

SGU, Restaurang UPPSALA

SH Catering AB NORRKÖPING

Sibylla Drive UPPSALA

Siggefora Camping JÄRLÅSA

Sikfors Herrgård HÄLLEFORS

Sillbiten på Bilia ESKILSTUNA

Sillegården SUNNE

Sillekrog Öst TYSTBERGA

Silverhöjdens Camping & Stugby

GRÄNGESBERG

Silvköparens Camping & Stugor

ÖREBRO

Simbadets Camping ÖSTERBYBRUK

Sjögestad Motell VIKINGSTAD

Sjöstugan KOLMÅRDEN

Skafferiet FILIPSTAD

Skallbergets Servicehus

Restaurang VÄSTERÅS

Skantzö Bad och Camping

HALLSTAHAMMAR

Skeppsdockans Camping o

Vandrarhem SÖDERKÖPING

Ski Lodge Lindvallen SÄLEN

Ski Sunne

SkiStar AB SÄLEN

Skistar Fastighetsservice ABSÄLEN

Skogsblomman UPPSALA

Skoklosters Wärdshus

SKOKLOSTER

Skonbo AB SÄTER

Skorteby Restaurang & Fritid AB

MANTORP

Sky Bar VÄSTERÅS

Sky Hotel Apartments LINKÖPING

Skånska Lasse MJÖLBY

Sleven i Grytan AB SKUTSÄR

Slomarps Äldreboende MJÖLBY

Slottsgården AB VADSTENA

Slottskrogen ÖREBRO

Smakrike Krog LJUGARN

Smedsnäset LINGHED

Snäck Restaurang VISBY

SNÄCK SPA AB VISBY

Snöskotercenter i Sälen HB

TRANSTRAND

Solbacka Gästgiveri

ÖSTRA ÄMTERVIK

Solbergets Wärdshus

FREDRIKSBERG

Sollentuna Garden Bistro AB

VAGNHÄRAD

Solsta Inn KARLSTAD

Sommarvik ÅRJÄNG

Sosen, Restaurang VÅLBERG

SOS-Kiosken GÄVLE

Spendrups Matsal GRÄNGESBERG

Spicy House GÄVLE

Spisrosen NORRKÖPING

Sportbaren i Karlstad AB

Stadshotellet HEDEMORA

Stadshotellet Kristinehamn

Stadshotellet Princess SANDVIKEN

Stadshusrestaurangen VÄSTERÅS

Staffans T Lunch & Catering AB

ODENSBACKEN

Stallbacksrestaurangen

ESKILSTUNA

Starby Hotell AB VADSTENA

Stationen i Uppsala AB

Stavsjö Krog & Kafé

Stefan Johansson Restaurang AB

ARVIKA

Stegeborgs Egendom AB

SÖDERKÖPING

Stegeborgsgården VIKBOLANDET

STF Borlänge Vandrarhem

STF Stocklycke Omberg ÖDESHÖG

STF Vandrarhem BRUNSKOG

STF Vandrarhem Karlstad

STF Vandrarhem Lakene Gård

STF Vandrarhem Sälen

Stiftelsen Stiftsgården RÄTTVIK

Stiftsgården Stjärnholm

OXELÖSUND

Stinsen, Hotel HALLSBERG

Stora Björn, Restaurang BORLÄNGE

Stora Gåsemora Gård FÅRÖ

Stora Rengen Golf AB BROKIND

Storfors Hotel

Storsjömässen, Restaurang

SANDVIKEN

Storstenshöjden GARPHYTTAN

Storsätra Fjällhotell IDRE

Storängens Camping RANSÄTER

Strand Golf Hotell Restaurang

ESKILSTUNA

Strand Kök & Bar MORA

Strandgatan två LINKÖPING

Strandhuset Snäck Restaurang &

Café VISBY

Strandkanten KARLSKOGA

Strandrestaurangen ORSA

Strandstuvikens Camping

NYKÖPING

Strike Bowling VÄSTERÅS

Strömsbergs Säteri & Konferens

ENKÖPING

Strömsholms Värdshus

Stångebro Gatukök LINKÖPING

Stångebro Ishall LINKÖPING

Stångs Magasin LINKÖPING

Stångå Hotell LINKÖPING

Stöten SÄLEN

Subway BORLÄNGE

Subway ESKILSTUNA

Subway LINKÖPING

Subway LUDVIKA

Subway UPPSALA

Subway ÖREBRO

Subway, Bergvik Köpcenter

KARLSTAD

Suderbys Herrgård VISBY

Sudersands Semesterby AB FÅRÖ

Sundbyholms Slott ESKILSTUNA

Sunlight House NYKÖPING

Sunnanö Camping ÖREGRUND

Sunne Hotell & Camping

Sunne Turism

Sunnersta Herrgård UPPSALA

Sushi Lovers BORLÄNGE

Sushi of Sweden Boländerna AB

UPPSALA

Svalan Restaurang ÖREBRO

Svartå Herrgård SVARTÅ

Svenska Spel Restaurang VISBY

Svensken & Dansken, Måltidens

Hus GRYTHYTTAN

Svenssons Krogar i Uppsala

Svärdsklova NYKÖPING

Sydkraft Mälardalen, Restaurang

ÖREBRO

Sysslebäcks Fiskecamping &

Stugby SYSSLEBÄCK

Systrarna Svensson & Co NORA

Sälen Restauranger AB

Sälens Högfjällshotell

Särna Camping SÄRNA

Särsta Wärdshus KNIVSTA

Säters Camping SÄTER

Sätra Brunn SALA

Söderfors Bad & Camping

SÖDERFORS

Söderfors Herrgård

Söderköpings Brunn

Södertuna Slott GNESTA

Södra Hotellet NORRKÖPING

Sölje Camping GLAVA

Sörby Herrgård Catering &

Arrangemang NORRKÖPING

17


Sörmlands turismutveckling AB

NYKÖPING

Sörsjöns Camping, Vandrarhem &

Konferens ÅBY

Sörälgens Camping HÄLLEFORS

T & P Kök och Bar TIERP

Ta Inn Hotell VÄSTERÅS

Taco Bar Västerås

Tages Wärdshus KOPPARBERG

Tandådalens Camping SÄLEN

Tandådalens Wärdshus SÄLEN

Tant Selmas Pub LUDVIKA

Teknikdalen, Restaurang

BORLÄNGE

Thai Aroy Restaurang KARLSTAD

Thai Fast Food Take Away

NORRKÖPING

Thai Garden i Strängnäs AB

Thaihouse NORRKÖPING

The Bishops Arms ESKILSTUNA

The Bishops Arms FALUN

The Bishops Arms GÄVLE

The Bishops Arms LINKÖPING

The Black Lion Inn NORRKÖPING

The Champ LINKÖPING

The Coffee ÖREBRO

The Horse and Hound LINKÖPING

The Roof ARVIKA

The Sportsbar VÄSTERÅS

Thon Hotel CHARLOTTENBERG

Time Out, Restaurang, Bar, Café

NORRKÖPING

TimeOut Sportsbar ESKILSTUNA

Tingshuset i Borensberg AB

Tisarstrands Camping

HALLSBERG

TittOpp lunchrestaurang UPPSALA

Tivedsbadets Camping & Bad

VINTROSA

Toffes Gatukök LUDVIKA

Åhléns Café Uppsala

Åkerblads Hotell & Gästgiveri TÄLLBERG

Åkerby Herrgård NORA

Åkrögarna AB ARBOGA

Tofta Camping AB GOTLANDS

TOFTA

Tofta Strandpensionat VISBY

Toftagården, Hotell GOTLANDS

TOFTA

Tolvsbo Hotell SÖDERBÄRKE

Tommy Kokkarinens Lunch &

Catering SÄTER

Topeja Event AB SÄLEN

Topeja Restaurang AB SÄLEN

Toria, Värdshuset TORSBY

Tornby Café LINKÖPING

Tornet Konferens och Restaurang

LINKÖPING

Torpöns Camping TRANÅS

Torsby Camping AB

Tott Hotel VISBY

Trattoria da Vinci LINKÖPING

Travkrogen MANTORP

Trebekohallen AB SANDVIKEN

Trehörna Wärdshus TRANÅS

Trollkrogen i Gräv GAGNEF

Trosa Alpina Klubb

Trosa Havsbads Camping

Trosa Sjökrog

Trosa Stadshotell & Spa

Trädgårdshotellet ÅTVIDABERG

Tvällen, Värdshuset

GUNNARSKOG

Tyrislöt Camping SANKT ANNA

Tällbergsgårdens Hotell

TÄLLBERG

Uddeholms Hotell

Ultunarestaurangen UPPSALA

Ulvhälls Herrgård STRÄNGNÄS

Uppdrag Kaija Carlson AB

UPPSALA

Uppsala Konsert & Kongress

Uppsala Lägenhetshotell AB

Uppsala Vandrarhem & Hotell

Uskavigården NORA

Uteverksamheten & Time SÄLEN

Uvbergsbacken/Norrbärke Skidkl

Alpin SMEDJEBACKEN

W.J.E Invest AB VÄSTERÅS

Vadstena Camping

Vadstena Klosterhotell

Valfjällets Skicenter ÅMOTFORS

Wallins Matsalar UPPSALA

Vallåsen Skidanläggning

KARLSTAD

Valsaren Kök VÄSTERÅS

Wanbo Herrgård SMEDJEBACKEN

Vansbro Camping

Vardasrum - en liten restaurang

VÄSTERÅS

Vasagatan 32, Restaurang MORA

Waynes Coffee BORLÄNGE

WeHa AB VISBY

Vending Mälardalen ESKILSTUNA

Wennberg Family Business AB

UPPSALA

Vero Mat och Kaffebar AB

KARLSTAD

West Sushi NYKÖPING

Vihab i Visby AB GOTLANDS

TOFTA

Viktoria Hotell & Konferens

UPPSALA

Vildarves Bykrog LJUGARN

Vildgåsen, Restaurang FALUN

Vildmark i Värmland TORSBY

Villa Anna AB UPPSALA

Villa Långbergs TÄLLBERG

Villa Strömpis ÖREBRO

Villan Åtvidaberg

Villingsbergsgårdens Camping &

Pensionat KARLSKOGA

Vilsta Sporthotell ESKILSTUNA

Winn Hotel Group AB GÄVLE

Vinor Krog FÅRÖ

Vipsgrillen NYKÖPING

Visby Börs

Visby crêperie & logi

Wisby Deli

Wobbler Lounge ÖREBRO

Vogt's Restaurang & Catering AB

ÅRJÄNG

Woki-Woki Restaurang GÄVLE

Wreta Gestgifveri ÅLBERGA

Våmåbadets Camping VÅMHUS

Väderstads Centralkrog

Vägsjöfors Herrgård TORSBY

Vägverkets Restaurang BORLÄNGE

Vänner's Pub & Café SYSSLEBÄCK

Wärdshuset C. Dickens Pub &

Restaurang FAGERSTA

Värdshuset Gammelgården SÄLEN

Värdshuset Göta Hotell

BORENSBERG

Wärdshuset i Gamla Linköping

Värdshuset Stolpen KRISTINEHAMN

Värdshuset Älgen Kopparberg

Värmlands Rasta AB VÄSE

Värnäs Camping STÖLLET

Västanviksbadets Camping

LEKSAND

Västerås Korvkiosk

Vättervikens Förvaltning AB

VADSTENA

Yohei Ya VÄSTERÅS

Yxbacken Norrköpings Skidkl

Yxnerum hotel & conference

ÅTVIDABERG

Yxningens Camping GUSUM

Yxtaholms Slott FLEN

Zenit LINKÖPING

Åhléns Café ESKILSTUNA

Åhléns Café FALUN

18


Åminne Fritidsanläggning ROMAKLOSTER

Åmåsängsgården MORA

Ånnaboda Camping Caravan Club GARPHYTTAN

Årakan AB GÄVLE

Årsunda Strandbaden Camping

Åtvidabergs Hotell & Restaurang

Älvdalen, Hotell

Älvdalens Camping

Älvkarleby Fiskecamp

Älvkarleby Turisthotell

Älvkarleö Herrgård ÄLVKARLEBY

Ängskär HavsCamping HÅLLNÄS

Ögir Mat & Musik KÖPING

Österns Pärla, Restaurang GÄVLE

Österns Pärla, Restaurang SANDVIKEN

Östgöta Kök NORRKÖPING

Östra Mälarstrands Krog & Café VÄSTERÅS

19

More magazines by this user
Similar magazines