16.11.2014 Views

Hemsjukvård i förändring - Landstinget Gävleborg

Hemsjukvård i förändring - Landstinget Gävleborg

Hemsjukvård i förändring - Landstinget Gävleborg

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Hemsjukvård i förändring<br />

Sammanhållen<br />

hemvård-<br />

• Arbetsgrupp<br />

Personal<br />

Rapport till<br />

projektledningsgruppen den 6 nov


NULÄGE<br />

• 3 månader kvar till skiftet!


Projektansvarskort och aktiviteter<br />

• Kopia av Milstolpar.xlsx<br />

• aktiviteter okt-jan.xlsx


Riskbedömning och handlingsplan<br />

• ..\Projektgrupp\Riskbedömning och<br />

handlingsplan.docx


Avtalet- utkast till<br />

Vi filar fortfarande på en del texter och<br />

avstämning ska även ske med jurist i LT och<br />

Gävle kommun. Men här kommer en<br />

redovisning av nuläget……..


Viljeinriktning<br />

Hemsjukvården ska utmärkas av en trygg och säker vård dygnet runt. En vård som<br />

utgår från den enskildes behov och livskvalitet. Vi arbetar så att den enskilde så<br />

långt som möjligt kan uppleva trygghet, tillit och oberoende. Vi ser den enskildes<br />

och dess närståendes inflytande som en tillgång. Det innebär att planering och<br />

genomförande av vård- och omsorgsinsatser sker i dialog.<br />

Samverkan mellan huvudmännen utgår från följande gemensamma<br />

värdegrund<br />

•Vi är varandras förutsättningar för att åstadkomma insatser ur ett<br />

helhetsperspektiv för den enskild.<br />

•Vi verkar för att bygga positiva samspelskulturer på alla nivåer; kring enskilda<br />

vård- och omsorgstagare, kring grupper av vård- och omsorgstagare och i det<br />

lokala vårdsystemet.<br />

•Tillit och förtroende ska prägla våra möten på alla nivåer.


Förändrat ansvar och definitioner<br />

Hemsjukvård<br />

Med hemsjukvård avses hälso- och sjukvård när den ges i patientens bostad eller motsvarande och som är sammanhängande över tiden Åtgärder och insatser ska ha<br />

föregåtts av vård och omsorgsplanering. Hemsjukvård ges i såväl ordinärt som i särskilt boende samt daglig verksamhet och dagverksamhet. Hemsjukvård skall<br />

skiljas från öppenvård.( Socialstyrelsen termbank)<br />

Vårt förtydligande<br />

Förutsättningen för att få tillgång till hemsjukvård är att patienten själv eller med assistans inte<br />

kan ta sig hälsocentralen och/eller att besöket ger ett mervärde för vårdens resultat. För<br />

sjukgymnaster och arbetsterapeuter är det en förutsättning att bedömningar samt<br />

träning/behandling görs i patientens hemmiljö.<br />

Kommunen ansvarar för hemsjukvårdsinsatser på primärvårdsnivå enligt socialstyrelsens<br />

definition för personer från18 år som ges av distriktsköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter<br />

och sjukgymnaster dygnet runt. Överrapportering och upprättande av vårdplan skall alltid<br />

föregå insättande av åtgärder och insatser inom hemsjukvården. Ett likartat förfarande ska<br />

tillämpas då en patient återgår från den kommunala hemsjukvården till den av landstinget eller<br />

på uppdrag av landstinget bedrivna primärvården som ansvarar för alla hälso- och<br />

sjukvårdsinsatser då patienten inte längre har behov av kommunal hemsjukvård.


Förändrat ansvar och definitioner<br />

Hembesök<br />

Med hembesök menas ett öppenvårdsbesök inom hälso- och sjukvården i patients bostad eller motsvarande. ( Socialstyrelsen termbank)<br />

Vårt förtydligande<br />

Det avser såväl planerade som akuta hembesök hos patient som inte är inskriven i<br />

hemsjukvård. Då en hemsjukvårdspatient kommer till hälsocentralen för någon<br />

åtgärd klassas besöket som ett mottagningsbesök.<br />

<strong>Landstinget</strong> har fortsatt ansvar för hembesök hos patient som inte är inskriven i<br />

hemsjukvård. Huvudinriktningen är att öppenvårdsbesök ska utföras på<br />

mottagning. Hembesök görs i de fall legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal<br />

bedömer att det är motiverat för att kunna erbjuda god och säker vård.


Förändrat ansvar och definitioner<br />

Läkarmedverkan<br />

<strong>Landstinget</strong> ska avsätta de läkarresurser som behövs för att enskilda ska kunna<br />

erbjudas god hälso- och sjukvård i ordinärt och särskilt boende samt övriga<br />

verksamheter som avses i 18 § första och andra stycket i HSL. <strong>Landstinget</strong> ska<br />

med länets kommuner sluta avtal om omfattningen av och formerna för<br />

läkarmedverkan, enligt HSL 26 d §. Ramavtal om läkarmedverkan inom kommunal<br />

hälso- och sjukvård ingår som en del i detta avtal. Lokala överenskommelser<br />

tecknas härefter mellan <strong>Landstinget</strong> och respektive kommun från och med 2013-<br />

02-01.<br />

Bilaga 1: Ramavtal Läkarmedverkan, Mall lokal överenskommelse


Ur läkaravtalet…..<br />

Omfattning och former<br />

– Allmänt<br />

Tillgång till läkarmedverkan ska finnas dygnet runt alla dagar i den kommunala hälso- och sjukvården. Så långt<br />

möjligt ska läkarmedverkan planeras och ske under kontorstid. Formerna för samverkan regleras i de lokala<br />

överenskommelserna. Dessa ska innehålla lösningar för planerade och oplanerade hembesök i hemsjukvård<br />

samt för hur det strukturerade teamarbetet ska bedrivas.<br />

Planerad frånvaro, t ex semester, hanteras med god framförhållning. Ansvariga inom hälsocentral och<br />

hemsjukvård meddelar namn på vikarie, vikariatsperiod och ev ändrade kontaktvägar. Vid akut frånvaro tas<br />

kontakt mellan enheterna för att säkerställa att patienternas behov av god vård tillgodoses. Rutiner för dessa<br />

kontakter ska finnas i den lokala överenskommelsen.<br />

En sjuksköterska i kommunal hälso- och sjukvård ska alltid ha möjlighet att kontakta en läkare när medicinska<br />

behov föreligger. Dagtid ska tjänstgörande sjuksköterska ha tillgång till direktnummer till hälsocentralen för<br />

snabb kontakt med ansvarig läkare Jourtid ska tjänstgörande sjuksköterska ha tillgång till direktnummer för<br />

kontakt med primärvårdsläkare i beredskap. Skriftliga lokala rutiner ska finnas för hur läkare kontaktas.<br />

Ansvarig läkare ska dygnet runt ha tillgång till direktnummer till ansvarig sjuksköterska.


Förändrat ansvar och definitioner<br />

Inskrivning och utskrivning i hemsjukvård<br />

Inför överföring av vårdansvar ska vårdplanering ske. Patienten kan bli inskriven i hemsjukvård<br />

genom samordnad vårdplanering vid utskrivning från sjukhus eller genom samordnad<br />

vårdplanering mellan primärvård och kommun. Ansvarsförhållanden och rutiner ska<br />

dokumenteras i planen. Motsvarande rutiner gäller omvänt då patienten inte längre bedöms ha<br />

behov av hälso- och sjukvårdsinsatser i bostaden. Rutiner och arbetsgång i samband med<br />

överförande av patient mellan landsting och kommun framgår av bilaga till detta avtal.<br />

Bilaga 5: Rutin för samordnad vård och omsorgsplanering, Rutin för vårdplaner SIP m fl


Förändrat ansvar och definitioner<br />

Egenvård och delegering<br />

Egenvård: Hälso- och sjukvårdsuppgift som legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal bedömt att en patient själv kan<br />

utföra. Egenvård är inte hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen.<br />

Def enligt SOSFS 2009:6.<br />

Delgering: Med delegering menas att någon som tillhör legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal och som är formellt<br />

kompetent för en medicinsk uppgift, överlåter denna till en person som saknar formell kompetens men som har reell<br />

kompetens för uppgiften. Delegeringsförfarandet är en grund för att erbjuda kunskapsöverföring på individ och/eller<br />

gruppnivå. Delegering kan inte ske till anhörig/närstående. Anhörig/närstående ska få tillräcklig instruktion för att kunna utföra<br />

hälso- och sjukvårdsuppgiften.( SOSFS 1997:14 Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård)<br />

För egenvårdsbeslut och delegeringsbeslut som fattas av legitimerad hälso- och<br />

sjukvårdspersonal ansvarar respektive legitimerad personal som utfärdat besluten för<br />

dokumentation och uppföljning . Respektive hälso- och sjukvårdshuvudman ansvarar för att<br />

rutiner finns upprättade.<br />

Bilaga 5 : Rutin för egenvård landsting och kommunerna


Förändrat ansvar och definitioner<br />

Palliativ vård<br />

Med Palliativ vård avses hälso- och sjukvård i syfte att lindra lidande och främja<br />

livskvaliteten för patienter med progressiv, obotlig sjukdom eller skada och som innebär<br />

beaktande av fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov samt organiserat stöd till<br />

närstående. Allmän palliativ vård ges till patienter vars behov kan tillgodoses av personal med<br />

grundläggande kunskap och kompetens i palliativ vård.<br />

Specialiserad palliativ vård ges till patienter med komplexa symtom eller vars livssituation<br />

medför särskilda behov och som utförs av ett multiprofessionellt team med särskild kunskap och kompetens i palliativ vård.( Def<br />

Socialstyrelsens termbank)<br />

Kommunen ansvarar för allmän palliativ vård i ordinärt och särskilt boende för<br />

patient som är inskriven i hemsjukvård.


Förändrat ansvar och definition<br />

Rehabilitering<br />

Med rehabilitering avses insatser som ska bidra till att personer med förvärvad<br />

funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, återvinner eller bibehåller<br />

bästa möjliga funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett självständigt liv och att aktivt<br />

kunna delta i samhällslivet. ( Socialstyrelsens termbank)<br />

Kommunen ansvarar för rehabiliteringsinsatser som utförs av arbetsterapeuter<br />

och sjukgymnaster när den enskilde är inskriven i hemsjukvård samt, när den<br />

enskilde har biståndsbeslut om särskilt boende eller övriga verksamheter som<br />

avses i 18 § första stycket HSL. I rehabiliteringsinsatserna ingår även handledning<br />

av hemtjänstpersonal och anhöriga i vardagsrehabilitering, förflyttningsteknik och<br />

handledning i användandet av tekniska hjälpmedel.<br />

<strong>Landstinget</strong> ansvarar för rehabiliteringsinsatser för inneliggande patienter på<br />

sjukhus samt rehabiliteringsinsatser för patienter som inte är inskriven i<br />

hemsjukvård på sjukhusens och hälsocentralernas mottagningar


Förändrat ansvar och definition<br />

Hjälpmedel<br />

Kommunen ansvarar för hjälpmedel till hemsjukvårdspatienter som kan bedömas<br />

utifrån generell kompetens av HSL-personal. Samt bedömning, utprovning och<br />

uppföljning av elektriska rullstolar.<br />

<strong>Landstinget</strong> ansvarar för dessa patienters behov av avancerade hjälpmedel samt<br />

kostnader för elektriska rullstolar.<br />

Övertagande av ansvar från en sjukvårdshuvudman till en annan sker när kvittens<br />

skett i Webbsesam.


Avgränsningar<br />

Läkemedel<br />

<strong>Landstinget</strong> ansvarar för kostnader för läkemedel och förbrukningsartiklar som omfattas av<br />

läkemedelsförmånen, förskrivna enligt lagen om läkemedelsförmåner (2002:160) till enskild<br />

patient. Sjuksköterskor behåller sin förskrivningsrätt av läkemedel vid<br />

verksamhetsövergången.


Avgränsningar<br />

Omhändertagande av avlidna<br />

Enligt 1 § HSL innefattas i hälso- och sjukvård att ta hand om avlidna. Med detta<br />

avtal ansvarar kommunerna för transport av avlidna till bårhus från särskilda<br />

boendeformer samt från ordinärt boende i de fall personen har varit inskriven i<br />

hemsjukvård.<br />

I övriga fall ansvarar landstinget för transporterna. <strong>Landstinget</strong> ansvarar för<br />

förvaring av de avlidna och beslutar om dimensioneringen av verksamheten samt<br />

var bårhusen är belägna


Avgränsningar<br />

Provtagnings och sjukvårdsmaterial<br />

<strong>Landstinget</strong> ansvarar för kostnaderna för provtagningsmaterial (provtagningsrör<br />

och remisser)för ordinerade prover. Varje huvudman ansvarar för<br />

förbrukningsartiklar i samband med provtagning.<br />

Både <strong>Landstinget</strong> och kommunen ansvarar för förskrivning och kostnad av<br />

inkontinenshjälpmedel, förbruknings- och förbandsmaterial. Ansvaret följer den<br />

huvudman som har hälso- och sjukvårdsansvar för patienten.


Informationsöverföring<br />

<strong>Landstinget</strong>s personal i hemsjukvård använder flera IT-stöd, se bilaga 4.<br />

Kommande verksamhetsövergång innebär att berörd personal får nya och<br />

förändrade IT-stöd och informationskällor. Åtkomst till <strong>Landstinget</strong>s system och<br />

databaser upphör och ersätts i de flesta fall av motsvarande system inom<br />

respektive kommun.<br />

<strong>Landstinget</strong> och kommunerna har ett gemensamt ansvar för att lösa frågorna<br />

avseende IT-stöd och informationshantering på ett patientsäkert sätt.<br />

Bilaga 3 Beskrivning av IT-system


Bilaga<br />

Informationsmängd<br />

Finns i<br />

Kommunerna 1/2<br />

2013 Finns i NPÖ Utveckling/lösningsförslag<br />

<strong>Landstinget</strong><br />

Utskrivningsmeddelande Meddix tillgänglig<br />

Vårdplan Meddix tillgänglig<br />

Ingen kommun 1/2i<br />

NPÖ<br />

löpande journal- läkare i PV PMO Till NPÖ<br />

läkemedelslista PMO Till NPÖ<br />

apodoslista pascal tillgänglig<br />

undersökningsresultat PMO Till NPÖ<br />

löpande journal-övriga yrkeskategorier-PV PMO<br />

Epikris<br />

Till NPÖ<br />

läkar Melior Till NPÖ<br />

omvårdnads Melior Till NPÖ


Vårdplanering<br />

Informationsöverföring och vårdplanering<br />

Samtliga verksamheter ska använda de gemensamma rutinerna för informationshantering och<br />

vårdplanering. En fungerande samverkan förutsätter en fungerande överrapportering och dialog<br />

om övertagande av hälso- och sjukvårdsamsvaret mellan de olika vårdnivåerna. Ingen<br />

huvudman kan utan överrapportering och kvittering av denna överrapportering överföra en<br />

patient från en vårdnivå till en annan vare sig om det är från sjukhusvård till hemsjukvårdsnivå<br />

eller från hemsjukvårdsnivå till vård som kan ges på mottagning utanför patientens eget hem.<br />

För palliativa patienter med tydligt behov av hemsjukvårdsinsatser ska omedelbar<br />

överrapportering och planering ske med hänsyn till patientens bästa<br />

Bilaga 5: Rutin för Samordnad vårdplanering, Rutin för samordnad individuell plan


Personal<br />

Verksamhetsövergång<br />

<strong>Landstinget</strong> och kommunen är överens om att det förändrade huvudmannaskapet är att<br />

betrakta som övergång av verksamhet enligt LAS § 6 b. Den anställningstid som fullgjorts inom<br />

<strong>Landstinget</strong> räknas som anställningstid fullgjord i kommunen.<br />

Landstingsanställda som enligt ovan övergår till kommunen har rätt att ta med sig innestående<br />

semesterdagar. Intjänad kompensationstid och/eller flextidsaldo får inte tas med utan<br />

slutregleras ekonomiskt av <strong>Landstinget</strong>. Skuld till anställda för innestående semesterersättning<br />

per 2013-01-31, som genom förändring av huvudman byter arbetsgivare, regleras på<br />

individnivå genom överföring av medel från <strong>Landstinget</strong> till respektive kommun senast 2013-04-<br />

30. Detta ingår inte i skatteväxlingen.<br />

Enligt gällande pensionsavtal ska varje arbetsgivare stå för sitt åtagande med brytpunkt<br />

2012-01-31.<br />

Personakterna för de anställda som byter huvudman behålls av <strong>Landstinget</strong>. Information om<br />

de anställdas aktuella anställningsuppgifter och andra nödvändiga uppgifter ur personakten<br />

överlämnas till respektive kommun.


Informationsmaterial


Kommunerna tar över ansvaret för<br />

hemsjukvården den 1 februari 2013.<br />

Den här informationen vänder sig till dig som får hälso- och<br />

sjukvårdinsatser i hemmet av din hälsocentral, så kallad<br />

hemsjukvård.


Hemsjukvården ska utmärkas av en<br />

trygg och säker vård dygnet runt.<br />

Fortsätt vara trygg hemma<br />

Den 1 februari 2013 tar respektive kommun i<br />

Gävleborgs län över ansvaret för<br />

hemsjukvården. Det omfattar hälso- och<br />

sjukvårdsuppgifter i hemmet som utförs av<br />

sjuksköterska, distriktssköterska, arbetsterapeut<br />

eller sjukgymnast.<br />

Precis som tidigare ansvarar landstinget för din<br />

läkarvård och för eventuell vård av sjukhusens<br />

specialister<br />

Vi behöver din tillåtelse<br />

För att du ska få bästa möjliga vård behöver<br />

kommunens hemsjukvård få över vissa<br />

uppgifter ur din patientjournal från<br />

landstinget.<br />

För att kunna få det måste vi ha ditt<br />

samtycke. Därför får du en blankett att skriva<br />

under med din namnteckning. Du får den av<br />

din distriktssköterska, arbetsterapeut eller<br />

sjukgymnast, som också tar med den ifylld<br />

tillbaka till hälsocentralen.<br />

Vad innebär övertagandet för<br />

dig som patient?<br />

Att du ska kunna vara trygg hemma är viktigt.<br />

När nu kommunerna får ett samlat ansvar för<br />

hemsjukvård och hemtjänst får de en bättre<br />

översikt över dig som patient. Den hemsjukvård<br />

du har behov av kommer du fortfarande att få.<br />

Enda skillnaden är att det är din kommun som<br />

står för den.


För mer information<br />

kontakta<br />

• Ljusdal<br />

• Nordanstig<br />

• Hudiksvall<br />

• Söderhamn<br />

• Ovanåker<br />

• Bollnäs<br />

• Ockelbo<br />

• Hofors<br />

• Sandviken<br />

• Gävle<br />

Plats för mer information :


Läget i kommunerna


• Finns det som Projektledningen ser behov av<br />

ytterligare befolkningsinformation.<br />

• Förslag att alla som deltagit i projektet bjuds<br />

in på en avslutningsaktivitet i mitten av<br />

februari- boka nu

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!