Hemsjukvård i förändring - Landstinget Gävleborg

lg.se

Hemsjukvård i förändring - Landstinget Gävleborg

Hemsjukvård i förändring

Sammanhållen

hemvård-

• Arbetsgrupp

Personal

Rapport till

projektledningsgruppen den 6 nov


NULÄGE

• 3 månader kvar till skiftet!


Projektansvarskort och aktiviteter

• Kopia av Milstolpar.xlsx

• aktiviteter okt-jan.xlsx


Riskbedömning och handlingsplan

• ..\Projektgrupp\Riskbedömning och

handlingsplan.docx


Avtalet- utkast till

Vi filar fortfarande på en del texter och

avstämning ska även ske med jurist i LT och

Gävle kommun. Men här kommer en

redovisning av nuläget……..


Viljeinriktning

Hemsjukvården ska utmärkas av en trygg och säker vård dygnet runt. En vård som

utgår från den enskildes behov och livskvalitet. Vi arbetar så att den enskilde så

långt som möjligt kan uppleva trygghet, tillit och oberoende. Vi ser den enskildes

och dess närståendes inflytande som en tillgång. Det innebär att planering och

genomförande av vård- och omsorgsinsatser sker i dialog.

Samverkan mellan huvudmännen utgår från följande gemensamma

värdegrund

•Vi är varandras förutsättningar för att åstadkomma insatser ur ett

helhetsperspektiv för den enskild.

•Vi verkar för att bygga positiva samspelskulturer på alla nivåer; kring enskilda

vård- och omsorgstagare, kring grupper av vård- och omsorgstagare och i det

lokala vårdsystemet.

•Tillit och förtroende ska prägla våra möten på alla nivåer.


Förändrat ansvar och definitioner

Hemsjukvård

Med hemsjukvård avses hälso- och sjukvård när den ges i patientens bostad eller motsvarande och som är sammanhängande över tiden Åtgärder och insatser ska ha

föregåtts av vård och omsorgsplanering. Hemsjukvård ges i såväl ordinärt som i särskilt boende samt daglig verksamhet och dagverksamhet. Hemsjukvård skall

skiljas från öppenvård.( Socialstyrelsen termbank)

Vårt förtydligande

Förutsättningen för att få tillgång till hemsjukvård är att patienten själv eller med assistans inte

kan ta sig hälsocentralen och/eller att besöket ger ett mervärde för vårdens resultat. För

sjukgymnaster och arbetsterapeuter är det en förutsättning att bedömningar samt

träning/behandling görs i patientens hemmiljö.

Kommunen ansvarar för hemsjukvårdsinsatser på primärvårdsnivå enligt socialstyrelsens

definition för personer från18 år som ges av distriktsköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter

och sjukgymnaster dygnet runt. Överrapportering och upprättande av vårdplan skall alltid

föregå insättande av åtgärder och insatser inom hemsjukvården. Ett likartat förfarande ska

tillämpas då en patient återgår från den kommunala hemsjukvården till den av landstinget eller

på uppdrag av landstinget bedrivna primärvården som ansvarar för alla hälso- och

sjukvårdsinsatser då patienten inte längre har behov av kommunal hemsjukvård.


Förändrat ansvar och definitioner

Hembesök

Med hembesök menas ett öppenvårdsbesök inom hälso- och sjukvården i patients bostad eller motsvarande. ( Socialstyrelsen termbank)

Vårt förtydligande

Det avser såväl planerade som akuta hembesök hos patient som inte är inskriven i

hemsjukvård. Då en hemsjukvårdspatient kommer till hälsocentralen för någon

åtgärd klassas besöket som ett mottagningsbesök.

Landstinget har fortsatt ansvar för hembesök hos patient som inte är inskriven i

hemsjukvård. Huvudinriktningen är att öppenvårdsbesök ska utföras på

mottagning. Hembesök görs i de fall legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

bedömer att det är motiverat för att kunna erbjuda god och säker vård.


Förändrat ansvar och definitioner

Läkarmedverkan

Landstinget ska avsätta de läkarresurser som behövs för att enskilda ska kunna

erbjudas god hälso- och sjukvård i ordinärt och särskilt boende samt övriga

verksamheter som avses i 18 § första och andra stycket i HSL. Landstinget ska

med länets kommuner sluta avtal om omfattningen av och formerna för

läkarmedverkan, enligt HSL 26 d §. Ramavtal om läkarmedverkan inom kommunal

hälso- och sjukvård ingår som en del i detta avtal. Lokala överenskommelser

tecknas härefter mellan Landstinget och respektive kommun från och med 2013-

02-01.

Bilaga 1: Ramavtal Läkarmedverkan, Mall lokal överenskommelse


Ur läkaravtalet…..

Omfattning och former

– Allmänt

Tillgång till läkarmedverkan ska finnas dygnet runt alla dagar i den kommunala hälso- och sjukvården. Så långt

möjligt ska läkarmedverkan planeras och ske under kontorstid. Formerna för samverkan regleras i de lokala

överenskommelserna. Dessa ska innehålla lösningar för planerade och oplanerade hembesök i hemsjukvård

samt för hur det strukturerade teamarbetet ska bedrivas.

Planerad frånvaro, t ex semester, hanteras med god framförhållning. Ansvariga inom hälsocentral och

hemsjukvård meddelar namn på vikarie, vikariatsperiod och ev ändrade kontaktvägar. Vid akut frånvaro tas

kontakt mellan enheterna för att säkerställa att patienternas behov av god vård tillgodoses. Rutiner för dessa

kontakter ska finnas i den lokala överenskommelsen.

En sjuksköterska i kommunal hälso- och sjukvård ska alltid ha möjlighet att kontakta en läkare när medicinska

behov föreligger. Dagtid ska tjänstgörande sjuksköterska ha tillgång till direktnummer till hälsocentralen för

snabb kontakt med ansvarig läkare Jourtid ska tjänstgörande sjuksköterska ha tillgång till direktnummer för

kontakt med primärvårdsläkare i beredskap. Skriftliga lokala rutiner ska finnas för hur läkare kontaktas.

Ansvarig läkare ska dygnet runt ha tillgång till direktnummer till ansvarig sjuksköterska.


Förändrat ansvar och definitioner

Inskrivning och utskrivning i hemsjukvård

Inför överföring av vårdansvar ska vårdplanering ske. Patienten kan bli inskriven i hemsjukvård

genom samordnad vårdplanering vid utskrivning från sjukhus eller genom samordnad

vårdplanering mellan primärvård och kommun. Ansvarsförhållanden och rutiner ska

dokumenteras i planen. Motsvarande rutiner gäller omvänt då patienten inte längre bedöms ha

behov av hälso- och sjukvårdsinsatser i bostaden. Rutiner och arbetsgång i samband med

överförande av patient mellan landsting och kommun framgår av bilaga till detta avtal.

Bilaga 5: Rutin för samordnad vård och omsorgsplanering, Rutin för vårdplaner SIP m fl


Förändrat ansvar och definitioner

Egenvård och delegering

Egenvård: Hälso- och sjukvårdsuppgift som legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal bedömt att en patient själv kan

utföra. Egenvård är inte hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen.

Def enligt SOSFS 2009:6.

Delgering: Med delegering menas att någon som tillhör legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal och som är formellt

kompetent för en medicinsk uppgift, överlåter denna till en person som saknar formell kompetens men som har reell

kompetens för uppgiften. Delegeringsförfarandet är en grund för att erbjuda kunskapsöverföring på individ och/eller

gruppnivå. Delegering kan inte ske till anhörig/närstående. Anhörig/närstående ska få tillräcklig instruktion för att kunna utföra

hälso- och sjukvårdsuppgiften.( SOSFS 1997:14 Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård)

För egenvårdsbeslut och delegeringsbeslut som fattas av legitimerad hälso- och

sjukvårdspersonal ansvarar respektive legitimerad personal som utfärdat besluten för

dokumentation och uppföljning . Respektive hälso- och sjukvårdshuvudman ansvarar för att

rutiner finns upprättade.

Bilaga 5 : Rutin för egenvård landsting och kommunerna


Förändrat ansvar och definitioner

Palliativ vård

Med Palliativ vård avses hälso- och sjukvård i syfte att lindra lidande och främja

livskvaliteten för patienter med progressiv, obotlig sjukdom eller skada och som innebär

beaktande av fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov samt organiserat stöd till

närstående. Allmän palliativ vård ges till patienter vars behov kan tillgodoses av personal med

grundläggande kunskap och kompetens i palliativ vård.

Specialiserad palliativ vård ges till patienter med komplexa symtom eller vars livssituation

medför särskilda behov och som utförs av ett multiprofessionellt team med särskild kunskap och kompetens i palliativ vård.( Def

Socialstyrelsens termbank)

Kommunen ansvarar för allmän palliativ vård i ordinärt och särskilt boende för

patient som är inskriven i hemsjukvård.


Förändrat ansvar och definition

Rehabilitering

Med rehabilitering avses insatser som ska bidra till att personer med förvärvad

funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, återvinner eller bibehåller

bästa möjliga funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett självständigt liv och att aktivt

kunna delta i samhällslivet. ( Socialstyrelsens termbank)

Kommunen ansvarar för rehabiliteringsinsatser som utförs av arbetsterapeuter

och sjukgymnaster när den enskilde är inskriven i hemsjukvård samt, när den

enskilde har biståndsbeslut om särskilt boende eller övriga verksamheter som

avses i 18 § första stycket HSL. I rehabiliteringsinsatserna ingår även handledning

av hemtjänstpersonal och anhöriga i vardagsrehabilitering, förflyttningsteknik och

handledning i användandet av tekniska hjälpmedel.

Landstinget ansvarar för rehabiliteringsinsatser för inneliggande patienter på

sjukhus samt rehabiliteringsinsatser för patienter som inte är inskriven i

hemsjukvård på sjukhusens och hälsocentralernas mottagningar


Förändrat ansvar och definition

Hjälpmedel

Kommunen ansvarar för hjälpmedel till hemsjukvårdspatienter som kan bedömas

utifrån generell kompetens av HSL-personal. Samt bedömning, utprovning och

uppföljning av elektriska rullstolar.

Landstinget ansvarar för dessa patienters behov av avancerade hjälpmedel samt

kostnader för elektriska rullstolar.

Övertagande av ansvar från en sjukvårdshuvudman till en annan sker när kvittens

skett i Webbsesam.


Avgränsningar

Läkemedel

Landstinget ansvarar för kostnader för läkemedel och förbrukningsartiklar som omfattas av

läkemedelsförmånen, förskrivna enligt lagen om läkemedelsförmåner (2002:160) till enskild

patient. Sjuksköterskor behåller sin förskrivningsrätt av läkemedel vid

verksamhetsövergången.


Avgränsningar

Omhändertagande av avlidna

Enligt 1 § HSL innefattas i hälso- och sjukvård att ta hand om avlidna. Med detta

avtal ansvarar kommunerna för transport av avlidna till bårhus från särskilda

boendeformer samt från ordinärt boende i de fall personen har varit inskriven i

hemsjukvård.

I övriga fall ansvarar landstinget för transporterna. Landstinget ansvarar för

förvaring av de avlidna och beslutar om dimensioneringen av verksamheten samt

var bårhusen är belägna


Avgränsningar

Provtagnings och sjukvårdsmaterial

Landstinget ansvarar för kostnaderna för provtagningsmaterial (provtagningsrör

och remisser)för ordinerade prover. Varje huvudman ansvarar för

förbrukningsartiklar i samband med provtagning.

Både Landstinget och kommunen ansvarar för förskrivning och kostnad av

inkontinenshjälpmedel, förbruknings- och förbandsmaterial. Ansvaret följer den

huvudman som har hälso- och sjukvårdsansvar för patienten.


Informationsöverföring

Landstingets personal i hemsjukvård använder flera IT-stöd, se bilaga 4.

Kommande verksamhetsövergång innebär att berörd personal får nya och

förändrade IT-stöd och informationskällor. Åtkomst till Landstingets system och

databaser upphör och ersätts i de flesta fall av motsvarande system inom

respektive kommun.

Landstinget och kommunerna har ett gemensamt ansvar för att lösa frågorna

avseende IT-stöd och informationshantering på ett patientsäkert sätt.

Bilaga 3 Beskrivning av IT-system


Bilaga

Informationsmängd

Finns i

Kommunerna 1/2

2013 Finns i NPÖ Utveckling/lösningsförslag

Landstinget

Utskrivningsmeddelande Meddix tillgänglig

Vårdplan Meddix tillgänglig

Ingen kommun 1/2i

NPÖ

löpande journal- läkare i PV PMO Till NPÖ

läkemedelslista PMO Till NPÖ

apodoslista pascal tillgänglig

undersökningsresultat PMO Till NPÖ

löpande journal-övriga yrkeskategorier-PV PMO

Epikris

Till NPÖ

läkar Melior Till NPÖ

omvårdnads Melior Till NPÖ


Vårdplanering

Informationsöverföring och vårdplanering

Samtliga verksamheter ska använda de gemensamma rutinerna för informationshantering och

vårdplanering. En fungerande samverkan förutsätter en fungerande överrapportering och dialog

om övertagande av hälso- och sjukvårdsamsvaret mellan de olika vårdnivåerna. Ingen

huvudman kan utan överrapportering och kvittering av denna överrapportering överföra en

patient från en vårdnivå till en annan vare sig om det är från sjukhusvård till hemsjukvårdsnivå

eller från hemsjukvårdsnivå till vård som kan ges på mottagning utanför patientens eget hem.

För palliativa patienter med tydligt behov av hemsjukvårdsinsatser ska omedelbar

överrapportering och planering ske med hänsyn till patientens bästa

Bilaga 5: Rutin för Samordnad vårdplanering, Rutin för samordnad individuell plan


Personal

Verksamhetsövergång

Landstinget och kommunen är överens om att det förändrade huvudmannaskapet är att

betrakta som övergång av verksamhet enligt LAS § 6 b. Den anställningstid som fullgjorts inom

Landstinget räknas som anställningstid fullgjord i kommunen.

Landstingsanställda som enligt ovan övergår till kommunen har rätt att ta med sig innestående

semesterdagar. Intjänad kompensationstid och/eller flextidsaldo får inte tas med utan

slutregleras ekonomiskt av Landstinget. Skuld till anställda för innestående semesterersättning

per 2013-01-31, som genom förändring av huvudman byter arbetsgivare, regleras på

individnivå genom överföring av medel från Landstinget till respektive kommun senast 2013-04-

30. Detta ingår inte i skatteväxlingen.

Enligt gällande pensionsavtal ska varje arbetsgivare stå för sitt åtagande med brytpunkt

2012-01-31.

Personakterna för de anställda som byter huvudman behålls av Landstinget. Information om

de anställdas aktuella anställningsuppgifter och andra nödvändiga uppgifter ur personakten

överlämnas till respektive kommun.


Informationsmaterial


Kommunerna tar över ansvaret för

hemsjukvården den 1 februari 2013.

Den här informationen vänder sig till dig som får hälso- och

sjukvårdinsatser i hemmet av din hälsocentral, så kallad

hemsjukvård.


Hemsjukvården ska utmärkas av en

trygg och säker vård dygnet runt.

Fortsätt vara trygg hemma

Den 1 februari 2013 tar respektive kommun i

Gävleborgs län över ansvaret för

hemsjukvården. Det omfattar hälso- och

sjukvårdsuppgifter i hemmet som utförs av

sjuksköterska, distriktssköterska, arbetsterapeut

eller sjukgymnast.

Precis som tidigare ansvarar landstinget för din

läkarvård och för eventuell vård av sjukhusens

specialister

Vi behöver din tillåtelse

För att du ska få bästa möjliga vård behöver

kommunens hemsjukvård få över vissa

uppgifter ur din patientjournal från

landstinget.

För att kunna få det måste vi ha ditt

samtycke. Därför får du en blankett att skriva

under med din namnteckning. Du får den av

din distriktssköterska, arbetsterapeut eller

sjukgymnast, som också tar med den ifylld

tillbaka till hälsocentralen.

Vad innebär övertagandet för

dig som patient?

Att du ska kunna vara trygg hemma är viktigt.

När nu kommunerna får ett samlat ansvar för

hemsjukvård och hemtjänst får de en bättre

översikt över dig som patient. Den hemsjukvård

du har behov av kommer du fortfarande att få.

Enda skillnaden är att det är din kommun som

står för den.


För mer information

kontakta

• Ljusdal

• Nordanstig

• Hudiksvall

• Söderhamn

• Ovanåker

• Bollnäs

• Ockelbo

• Hofors

• Sandviken

• Gävle

Plats för mer information :


Läget i kommunerna


• Finns det som Projektledningen ser behov av

ytterligare befolkningsinformation.

• Förslag att alla som deltagit i projektet bjuds

in på en avslutningsaktivitet i mitten av

februari- boka nu

More magazines by this user
Similar magazines