WSP SVERIGE AB VERKSAMHETEN 2011 - WSP Group

wspgroup.com

WSP SVERIGE AB VERKSAMHETEN 2011 - WSP Group

WSP SVERIGE AB VERKSAMHETEN 2011

UNITED

BY OUR

DIFFERENCE


VD har ordet

SATSNINGAR FÖR FRAMTIDEN

Det gångna året har präglats av oro på fi nansmarknaden

med dåliga statsfi nanser i många länder och ett krackelerande

Euro-samarbete. De fl esta experter är överens om att läget är

mycket svårbedömt också när det gäller världsekonomin för

2012. Det fi nns både ljusglimtar och orosmoln. Bland orosmolnen

fi nns naturligtvis problemen i Euro-samarbetet, USA:s

budgetunderskott, bristen på tillväxt i många ekonomier och

vikande priser på bostäder i Sverige.

Fortsatt tryck i Sverige

Det mesta pekar på att den svenska konjunkturen kommer

att mattas av något under 2012, men det blir ingen dramatisk

försämring. Sverige har starka statsfi nanser, stora investeringar

planeras i ny infrastruktur, inom bostads- och energisektorn

väntas stora energieffektviseringar och reproräntan är låg.

Ur WSP Sveriges synvinkel var 2011 ett bra år. Vi klarade våra

ekonomiska mål och har till och med överskridit dem på fl era

håll. WSPs engagemang har till stor del berört de stora infrastruktursatsningarna

som Citybanan och intunnlingen vid Norra

Stationsområdet. Stockholmsarenan, som byggs i närheten av

vårt kontor i Globenområdet tillhör ett av de största uppdragen

någonsin för WSP Byggprojektering. Våra kontor i Norrland är

fullt sysselsatta med uppdrag kring de stora investeringarna som

sker i gruvindustrin och vi ser en ökad efterfrågan på konsulthjälp

inom hållbarhet och energifrågor.

Populär arbetsgivare

I de olika mätningar och kundundersökningar som genomförts

under året ser vi en glädjande trend att fl er och fl er känner

till WSP och också känner stort förtroende för vårt arbete. I

en undersökning bland fastighetsekonomiska studenter utsågs

vi som den mest attraktiva framtida arbetsgivaren. I en annan

undersökning genomförd av Universum kom WSP på 16:e plats

som bästa arbetsgivare, ett rejält framsteg mot tidigare år. I årets

Career Index kom WSP på femte plats bland teknikstudenter.

Vi kunde även välkomna många nya medarbetare till oss

bland annat via uppköp av företagen SEP, Akela och Natlikan. Vi

växte under året med nästan 120 medarbetare netto och blev

därmed 2 400 anställda, så många har vi inte varit sedan 1995.

Stora satsningar

WSP Sveriges fokusområden under 2012 är BIM, Future Cities,

Future Energy och Industri/Process. Här gör vi stora satsningar,

vilket vi hoppas kommer att avspegla sig i de marknadsaktiviteter

som planeras.

WSP Process etablerades under 2011 med ca 60 medarbetare.

WSP Process kommer att växa ytterligare och har både

spets- och breddkompetens inom det processtekniska området.

BIM är en fråga som engagerat WSP sedan länge och vi fortsätter

vårt arbete att förändra branschen och bidra till att BIM får

stort genomslag. Energi är den stora framtidsfrågan och våra

experter inom Future Energy hjälper kunderna med framtidens

energilösningar.

Många stora infrastrukturinvesteringar görs och kommer att

göras i Västra Götalandsregionen. WSP möter den ökade efterfrågan

med att rekrytera nya medarbetare i området och fl ytta

till nya centrala lokaler. I februari 2013 blir vår nya Göteborgsadress

Ullevigatan 17-19, ett klimatsmart kontor som kommer

att miljöklassas enligt BREEAM.

Inom WSP Sverige ser vi fram emot ett innehållsrikt och

spännande 2012 och ett fortsatt förtroendefullt samarbete med

våra kunder och partners.

Jag vill tacka våra kunder för det gångna året och samtidigt

också rikta ett stort tack till WSPs alla hängivna medarbetare.

Det är er förtjänst att WSP går bra och får ett allt starkare rykte

på marknaden.

Rikard Appelgren

VD WSP Sverige AB

02 | VERKSAMHETEN 2011


DET HÄR ÄR WSP

WSP är ett analys- och teknikkonsultbolag som

deltar aktivt i utvecklingen av samhället inom fastighet,

industri, infrastruktur, miljö och energi. Vi erbjuder

allt från utredningar och analyser, mätningar och

projektering, till planering och ledning av projekt.

Små som stora uppdrag, enkla och komplexa, korta

och långa – gemensam är vår vilja att hitta optimala

hållbara lösningar.

VÅR VISION

To be the outstanding supplier of specialist and integrated

services to the built and natural environment

VÅRA VÄRDERINGAR

• Förtroende

• Samverkan

• Kvalitet och engagemang

• Hållbarhet

• Nytänkande

Det här är WSP

VERKSAMHETEN 2011 | 03


Resultatutveckling

VERKSAMHETEN INOM WSP SKER

GENOM VÅRA AFFÄRSOMRÅDEN

WSP ANALYS & STRATEGI

Tillhandahåller kvalifi cerade analyser, strategisk rådgivning och forskning inom samhällsutveckling.

Antal medarbetare: 120

Affärsområdeschef: Fredrik Bergström

WSP BYGGPROJEKTERING

Utför projektering av byggnads- och anläggningskonstruktioner i Sverige och utomlands. Den

breda kompetensen inom ny- och ombyggnad används i alla skeden av projekten.

Antal medarbetare: 360

Affärsområdeschef: Lars Jahncke

WSP ENVIRONMENTAL

Erbjuder specialiserade tjänster inom mark och vatten, miljömanagement, byggnadsfysik, fastighetsutveckling,

energi och akustik.

Antal medarbetare: 270

Affärsområdeschef: Ole Paus

WSP INTERNATIONAL

Arbetar med internationella projekt och erbjuder tjänster inom bl.a. projektering och byggledning

av vägar, järnvägar, broar samt planeringsuppdrag och studier.

Affärsområdeschef: David Montgomery

WSP MANAGEMENT

Är verksamma i hela byggprocessen från att utveckla blivande projekt, leda själva projektgenomförandet

samt med tjänster i förvaltningsfasen.

Antal medarbetare: 230

Affärsområdeschef: Mickey Johansson

WSP SAMHÄLLSBYGGNAD

Har en bred inriktning inom hela samhällsbyggnadssektorn - från vägar, järnvägar och ledningar

till bostäder, kontor och industri.

Antal medarbetare: 800

Affärsområdeschef: Eskil Sellgren

WSP SYSTEMS

Arbetar inom alla typer av industri-, infrastruktur- och fastighetsprojekt. Kombinerar detaljkunskap

med helhetsperspektiv för att möta kraven på effektivitet och hållbarhet.

Antal medarbetare: 430

Affärsområdeschef: Anders Tysander

UTVECKLINGSENHETER

WSP BRAND & RISK

Hjälper till med all typ av brandskyddsarbete, riskhantering, tillståndsärenden och specialisttjänster.

Antal medarbetare: 60

WSP PROCESS

Erbjuder konsulttjänster och avancerad rådgivning inom energi, process och provning, vilket

ger kunderna möjligheter till effektiviseringar som gynnar både miljö och ekonomi.

Antal medarbetare: 40

04 | VERKSAMHETEN 2011


SOM STÖD OCH BOLLBLANK FÖR

AFFÄRSOMRÅDENA FINNS VÅRA STABER

STAB EKONOMI

Ekonomisk rapportering, fi nansiering, likviditetsplanering, analyser och uppföljning.

Stabschef: Eva Aspengren, ekonomidirektör WSP Europe och WSP Sverige

STAB IT/KVALITET/MILJÖ

Drift och underhåll av kommunikationsnät, IT-säkerhet, support, försäkringar, kvalitets- och miljöledningssystem.

Stabschef: Per Linder, IT-direktör WSP koncernen

STAB PERSONAL/KOMMUNIKATION

Löner, försäkringar, pensioner, utbildning, information och marknadsföring.

Stabschef: Siv Axelsson, HR-direktör koncernledningen samt ledamot i styrelserna för WSP Sverige, WSP Europe och

Multiconsult A/S

STABER

FRÅN NORR

TILL SÖDER

Den lokala

förankringen och

de personliga

kontakterna med

våra kunder är

grundläggande för

WSPs verksamhet.

I Sverige är

vi 2 400 medarbetare

och totalt

i världen ca 9 000.

VERKSAMHETEN 2011 | 05


RESULTATUTVECKLING

06 | VERKSAMHETEN 2011


FEM ÅR I SAMMANDRAG

10 000

8 000

6 000

4 000

2 000

0

Omsättning de senaste fem åren (MSEK)

2007 2008 2009 2010 2011

WSP Sverige

WSP Group

De tio största kunderna

i bokstavsordning

Akademiska Hus

Betongmästarna Sverige

NCC

PEAB

Skanska

SL Storstockholms lokaltrafik

Stockholms Läns landsting

Stockholms Stad

Trafikverket

Västra Götalands Läns

landsting

RESULTATUTVECKLING

Rörelseresultat de senaste fem åren (MSEK)

800

700

600

500

400

300

200

WSP Sverige

WSP Group

Omsättning per

verksamhetsgren (MSEK)

Energi och miljö 244 (239)

Management

394 (398)

Hus och

industri 924

(837)

100

0

2007

2008

2009

2010

2011

Transport och infrastruktur 797 (864)

VERKSAMHETEN 2011 | 07


HÅLLBARHET

WSP BIDRAR TILL ETT HÅLLBART SAMHÄLLE

Hållbarhet är en av våra värderingar och

därmed en viktig aspekt i all vår verksamhet.

Som konsulter har vi stora möjligheter att

påverka utvecklingen genom att se till att

det vi föreslår och projekterar är hållbart

genom hela kedjan – i projekteringen, under

byggfasen, för brukarna och även när det blir

aktuellt med rivning.

Hållbarhet handlar dock inte bara om

materialval och arbetssätt ur miljösynpunkt,

utan också om ekonomiska och sociala

aspekter. Långsiktighet är det som gäller och

inom WSP har vi idag verktyg för att ta fram

livscykelberäkningar inom både bygg- och

infrastruktur. Att ha ett långsiktigt hållbarhetstänkande

är viktigare än att blint stirra på

investeringskostnader. Men det är inte helt

lätt – det krävs att entreprenörer, beställare

och konsulter samlas och är beredda att

samverka i dessa frågor som är så viktiga för

oss själva och för kommande generationer.

Hållbarhetstänkandet är ingen dagslända

utan något som påverkar hela branschen

liksom samhället i stort. Mer samverkan och

mod att tänka i nya banor behövs för att

klara utmaningarna.

Som konsulter har vi stora möjligheter

att bidra i den långsiktiga utvecklingen och

påverka opinionen, inte minst genom våra

utredningar och analyser i tidiga skeden.

Ska man satsa på väg eller järnväg i ett visst

område? Hur kan man göra transporterna

mer effektiva? Just nu är många av våra

medarbetare engagerade i uppbyggnaden

av Norra Djurgårdsstaden. Ett fantastiskt

område där hållbarhet står i fokus. Norra

Djurgårdsstaden kommer att stå modell för

framtida satsningar och för oss är det både

hedrande och lärorikt att delta.

08 | VERKSAMHETEN 2011


BIM FÖRÄNDRAR

BRANSCHEN

CO2-utsläpp (ton) per anställd, Sverige

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

Minskning

Solvatten

Kontor

Resor

Total

Minskning

Solvatten

Kontor

Resor

2010 2011

WSP har under året bidragit till inköp av 280 st

Solvattenbehållare. Varje behållare innebär en reducering av

CO 2 -utsläpp med 2,1 ton. Totalt har WSP Sveriges stöd till

Solvatten inneburit en minskning av koldioxidutsläpp med

588 ton.

Koldioxidutsläpp (ton CO2 per år)*

2010 Per anställd 2011 Per anställd

Kontor 2024 0,85 1394 0,58

Resor 2260 0,95 2346 0,98

Totalt 4284 1,80 3740 1,56

Reducering

Solvatten 718 0,31 588 0,24

Netto 3566 1,49 3152 1,32

* Utfallet av koldioxidberäkningar är annorlunda för år 2011 jämfört

med tidigare årsredovisning. Det beror på att emissionsfaktorerna

för elanvändningen och dess beräkningssätt har förändrats. Tidigare

använde vi nordisk elmix då elens ursprung var okänt. Nu används istället

residualmixen då dess ursprung kan garanteras.

Total

BIM (Building Information Modeling) är en mycket aktuell fråga i hela

branschen och WSP har gått i täten och tidigt skaffat kunskap och kompetens

inom hela spektrat av BIM. Våra BIM-experter har under året deltagit i

många seminarier och WSPs egna BIM-utbildningar har mött stort intresse.

Nu ser vi hur allt fl er av de komplexa uppdragen drivs enligt BIM-modellen

och vi har allt fl er konsulter som har erfarenhet av BIM. BIM är inte i första

hand en teknisk fråga utan framförallt ett förhållningssätt, en vilja till öppenhet

och samarbete för projektets bästa. Med en fullt utvecklad BIM-process

läggs tiden där den skapar mest nytta.

Men hur långt har man kommit med BIM i världen? Vilket genomslag har

BIM haft än så länge? WSP lät Kairos Future utreda frågan ordentligt för att

få en bild av var vi står. Kairos Future har gjort intervjuer, undersökningar

och analyserat drygt 600 000 artiklar i branschtidningar över världen. Deras

arbete resulterade i en rapport som presenterar tio sanningar om BIM.

Här är ett mycket kort sammandrag av de tio sanningarna:

• BIM innebär en ny nivå

När komplex 3D-gestaltning kombineras med avancerade kalkyler kan

konstruktörerna fl ytta gränserna mot ännu djärvare design.

• I:et i BIM är viktigast

Det är som informationsverktyg BIM har sin verkliga styrka.

• BIM är grönt

Med BIM minskar resursslöseriet. Allt material under projekt- och byggtiden

används effektivt och rivningsarbeten sker på ett hållbart sätt.

• BIM kommer att förändra byggbranschen

Det går inte att implementera BIM i branschen och samtidigt tro att ingenting

förändras. För det gör det.

• Myndigheterna måste ta täten

För att BIM ska fungera optimalt måste alla samarbeta. Myndigheterna

måste visa vägen och kräva att projekt drivs enligt BIM.

• Inga ensamvargar

BIM både möjliggör och tvingar fram en nära integrering mellan alla parter

i ett projekt.

• Mjukvara och medarbetare måste samverka

Programvaran behöver utvecklas för att klara friktionsfri integrering, och

även attityderna hos medarbetarna måste ändras.

• Upphovsrätten utmanas

Digitalisering och nära samarbete utmanar rådande ägarsystem. Här fi nns

två utvecklingsvägar; ökad specialisering där upphovsrätten hamnar hos

modellspecialisterna. Eller konsolidering till stora fi rmor, där upphovsrätten

delas inom företaget.

• Kampen om mjukvaran

Branschen kommer att övergå till ett av alternativen; öppen standard,

stängd standard med ägare eller ingen enhetlig standard alls.

• BIM – konstruktionens DNA

När all infrastruktur är på plats och vi har lärt oss att jobba med det, då

kommer en mängd olika teknologier att lyftas in.

BIM

VERKSAMHETEN 2011 | 09


FUTURE ENERGY –

FRAMTIDENS ENERGILÖSNINGAR

WSP har vi bildat nätverket Future Energy med en rad

experter som vet hur man bygger framtidens energilösningar.

Energilösningar som är energieffektiva, framställs från

förnybara källor och ger mycket små eller inga utsläpp av

växthusgaser.

WSPs kompetens inom energiområdet sträcker sig hela

vägen från strategiskt arbete inom samhällsplanering, via

planering och genomförande av energiprojekt till drift och

underhåll av byggnader och produktionsanläggningar.

Att minska energianvändning och utsläpp är en av de

stora utmaningar företag och industrier står inför idag.

WSPs energiexperter samverkar för att genomföra energiutredningar

och föreslå effektiva lösningar som minskar

verksamhetens energibehov. Det kan omfatta allt från

energidistribution till energibesparing, t ex anläggningar för

produktion av el, kyla och värme, distributionssystem för

fjärrvärme och naturgas, industriella processer och system

samt motoranläggningar mm.

WSP Future Energy omfattar:

Biogas

Biogasen är med rätt förutsättningar ett kostnadseffektivt,

klimatvänligt alternativ för både energiproduktion och

energianvändning.

Energieffektivisering i byggnader

Det fi nns idag mycket man kan göra för att bygga nya energisnåla

byggnader med stora ekonomiska och miljömässiga

värden.

Industrilösningar

WSP har hjälpt en lång rad kunder i hela Europa med

energieffektiva lösningar som minskat kostnader och tillfört

ett nytt miljövärde för de produkter som produceras.

Vattenkraft

Vattenkraften har en mycket viktig roll att spela när Sverige

fram till år 2020 ska öka sin förnybara energiproduktion.

Vindkraft

WSP har lång gedigen erfarenhet av både stora och små

vindkraftprojekt. Vi behärskar alla delar av vindkraftsproduktion

från förstudier till faktiskt byggande.

Solenergi

På 40 minuter förser solen jorden med lika mycket energi

som vi behöver under ett helt år. WSP har en bred erfarenhet

av solenergi. Allt från planering till praktiskt genomförande.

Geoenergi

Under marken fi nns det på vissa ställen så kallade

akvifärer, grundvattenmagasin. Dessa akvifärer

kan användas som energilager där man kan

lagra naturlig värme och kyla över hela

året.

FOTO: ULF LODIN

FUTURE ENERGY

10 | VERKSAMHETEN 2011


SATSNING PÅ INDUSTRI- OCH ENERGI

Under året har WSP etablerat den nya enheten

WSP Process, som vänder sig till alla slags industrioch

energikunder. WSP Process har ca 60 medarbetare

runt om i landet och väntas växa kraftigt

under de närmaste åren.

Inom WSP Process fi nns processkompetens som

sträcker sig från tidiga strategiska studier till projektering

och idrifttagande.

Kunderna fi nns bland annat i branscher som

är stora kunder till WSP och där andra delar av

WSP-koncernen har djup kompetens, t ex läkemedel

och bioteknik, livsmedel, kemi, fordonsindustri

och bioenergi. Inom energiområdet ligger fokus

på förbränningsteknik, pann-, turbin- och ångteknik

samt bränsle- och materialhantering. Inom enheten

fi nns dessutom detaljerad kunskap inom provningstekniska

lösningar.

WSP Process ger även avancerad rådgivning när

det gäller frågor inom energi och process.

WSP PROCESS

VERKSAMHETEN 2011 | 11


KOMPETENS OCH KARRIÄR

KOMPETENS OCH KARRIÄR I WSP

Medarbetarna är nyckeln till WSPs framgång.

För att de ska trivas och utvecklas i sina roller

erbjuder företaget möjligheter till kompetensutveckling

både på ett yrkesmässigt och

personligt plan. Den viktigaste utbildningen

för en konsult sker i de uppdrag man deltar i

och de erfarenheter man skaffar sig på vägen.

Inom WSP fi nns olika typer av karriärvägar

att gå. Man kan satsa på en expertkarriär

inom sitt teknikområde eller ägna sig åt

uppdragsledning och ta ansvar för allt större

och mer komplexa projekt. Några väljer

en chefskarriär med ansvar för att utveckla

ekonomin, affärer och sina medarbetare. Man

kan även utveckla sig inom marknadssidan

och jobba mer intensivt med kundkontakter

och att få nya uppdrag till företaget.

12 | VERKSAMHETEN 2011

Performance Management

WSPs Performance Managementprogram

tydliggör de olika arbetsroller och utvecklingsmöjligheter

som fi nns inom företaget

och vilka krav och förväntningar som ställs

på de olika yrkesrollerna. Grunden för karriärutvecklingen

är de årliga MU-samtal varje

medarbetare har med sin närmaste chef.

Talent Management

WSP har ett globalt program för att identifi

era och ta hand om framtidens talanger

och stötta dem i deras utveckling. Vårt Talent

Managementprogram handlar till stor del

om att ha rätt personer på rätt plats för att

kunna möta dagens och framtidens behov av

ledare inom företaget.

Balansen är viktig

Inom WSP brukar vi säga att vi är ”united

by our difference”. Våra olika personligheter,

kompetenser och erfarenheter skapar värde

för företaget och är själva kärnan för all

verksamhet. För oss är denna mångfald och

bredd mycket viktig och vi strävar ständigt

efter en balans mellan unga och äldre, mellan

män och kvinnor. Satsning på förnyelse och

nytänkande förutsätter att erfarenheten

och kunnandet hos våra äldre medarbetare

respekteras och tas om hand.


NYA MEDARBETARE

Under året fi ck WSP 400 nya medarbetare. Här är

några av dem.

Ola Loyd, WSPs biogasgrupp

Ola är en av landets absolut främsta experter på

uppgraderingsanläggningar för biogas och var med

och introducerade tekniken i Sverige under 90-talet.

Övriga 900

Utbildning

Civilingenjörer 614

Olle Blidholm, chef för Miljömanagement

Olle är en välkänd profi l inom hållbarhetsområdet

och en uppskattad föreläsare. Närmast kom Olle

från IKEA där han ansvarade för deras hållbarhetsstrategi.

Eva Aspengren, ekonomidirektör WSP Sverige och

WSP Europe

Eva har tidigare varit fi nansdirektör på Cap Gemini

och har lång erfarenhet av att arbeta inom konsultbolag.

Tekniskt

gymnasium 316

Annan akademisk

utbildning 170

Doktorer och

licensiater 57

Högskoleingenjörer

332

MEDARBETARE

Ulf Rämme, analytiker WSP Analys & Strategi

Ulf har lång erfarenhet av detaljhandel och är en

av branschens mer erfarna analytiker. Ulf kommer

närmast från HUI Research där han genomfört ett

stort antal konsekvens- och etableringsanalyser och

allmänna handelsanalyser.

Åldersfördelning

Peter Becht, kreativ ledare WSP Analys & Strategi

Peter har fl era års erfarenhet från ledande befattningar

på danska arkitektkontor. På WSP

fungerar han som inspiratör och visionär coach för

WSPs landskapsarkitekter och stadsplanerare.

Antal

300

250

200

150

100

Män

Kvinnor

50

0

-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-

Medarbetare

Personalomsättning totalt 12,7 procent (10,7)

Andelen kvinnor 32,9 procent (31,0)

Andelen kvinnliga chefer 16,5 procent (18,4)

Genomsnittsåldern 41,8 år (42,3)

Genomsnittlig anställningstid 7,7 år (8,3)

Föräldraledighet i genomsnitt, kvinnor 33 dagar (34),

män 12 dagar (12)

Sjuktalen totalt 2,3 procent (2,12).

För män 2,0 procent (1,8) och för kvinnor 2,9 procent

(3,0)

Antal medarbetare

WSP Sverige hade vid årets slut 2 389 medarbetare

(2 270).

WSP University erbjuder utbildningar i affärstänkande, personlig utveckling,

professionell utveckling och i WSPs arbetsmetoder.

VERKSAMHETEN 2011 | 13


AKTUELLA UPPDRAG

WSP HAR CA 100 000 UPPDRAG PER ÅR.

HÄR ÄR ETT LITET AXPLOCK FRÅN 2011.

FOKUS PÅ DE SOCIALA

KONSEKVENSERNA

Vad händer i en liten ort med tydlig lantlig prägel när den

ska förvandlas till tätort? Hur ska man få livet att fungera

för både gamla och nya invånare? Linköpings kommun vill

omvandla Ekängen, ett populärt fritidsområde med 2 000

invånare till en ny tätort för ytterligare 7 000 invånare. WSP

har deltagit i planarbetet och studerat både de sociala konsekvenserna

och miljökonsekvenserna.

HÅLLBARHETS-

CERTIFIERING AV

STADSDELAR

Ann-Kristin Karlsson från WSP leder ett

projekt som ska utreda förutsättningarna

att hållbarhetscertifi era hela stadsdelar.

Projektet studerar bland annat om internationella

system som BREEAM kan användas

för svenska förhållanden. Projektet har

också hållit en välbesökt seminarieserie i

Umeå, Stockholm, Norrköping, Göteborg

och Malmö. -Vi hoppas att det här utvecklingsprojektet

kan innebära ett startskott

för bättre samverkan mellan olika aktörer,

och att hållbarhetscertifi eringar på sikt kan

bidra till att regeringens miljökvalitetsmål

God bebyggd miljö kan uppnås, säger Ann-

Kristin Karlsson.

14 | VERKSAMHETEN 2011


UPPDRAG ÅT SL

WSP har fått i uppdrag av Storstockholms Lokaltrafi k (SL) att ansvara för

analys och genomförande av upphandling av SL:s underhållsavtal. Avtalen

avser drift och underhåll av Spår-, El- och Signalanläggningarna för hela SLsystemet.

Det krävs bred kompetens inom både tekniska och affärsmässiga

frågor för att klara den här typen av uppdrag och många medarbetare

från de fl esta av WSPs affärsområden berörs.

NYTT GIS-VERKTYG

OPTIMERAR SOLENERGI

Solceller på hustak har blivit allt vanligare för att få miljövänlig el.

Svårigheten har dock varit att avgöra hur lämpliga olika tak är för

elproduktion. WSP och Göteborgs Universitet har utvecklat ett

GIS-verktyg, SEES (Solar Energy from Existing Structures), som för

första gången visar potentiell solinstrålning i en hel stad, ett kvarter

eller på ett visst tak.

– Med SEES kan kommuner, fastighetsägare och energibolag men

också privatpersoner på ett mycket tidigt stadium beräkna potentialen

som fi nns i en hel stadsdel eller på enskilda byggnader. På så

sätt kan produktion av miljövänlig solenergi optimeras, vilket inte

har varit möjligt tidigare med denna precision, säger Per Jonsson,

projektledare på WSP.

VATTENSTRATEGI FÖR

STAFFANSTORPS KOMMUN

WSP har varit med och tagit fram en vattenstrategi för Staffanstorps

kommun. Syftet var att kartlägga vilka områden som är

känsliga för marköversvämningar efter skyfall när dagvattenledningsnätet

är fullt. Kommunen ville också ha förslag på strategier för att

hantera dagvattnet i Staffanstorp. -Vi byggde upp en terrängmodell

(5m-grid) av laserskannade data där samtliga avrinningsområden

som påverkar kommun ingick, berättar Anna Risberg från WSP.

I modellen kunde vi sedan simulera skyfall och följa var vattnet

tog vägen när ledningsnätet var fullt. Kommunens planerare får

därmed en tydlig bild av hur planerad och befi ntlig bebyggelse och

samhällsviktiga verksamheter kommer att påverkas vid olika grader

av översvämningar.

VERKSAMHETEN 2011 | 15


STOCKHOLMSARENAN EN UTMANING

UTÖVER DET VANLIGA

Våren 2013 är det dags för invigning av Stockholmsarenan. WSP har bidragit med projektledning

och projekteringsledning, konstruktion, trafi k, logistik, miljöstyrning, MKB, säkerhet,

teknik och geoteknik i detta omfattande bygge som inte liknar någon annan arena. Den

byggs på en trång tomt och den har en asymmetrisk form, vilket ställt konstruktörerna

inför stora utmaningar. Flexibilitet, samarbete och smarta lösningar är nyckelorden för

WSPs medarbetare som arbetare med Stockholmsarenan – det nya landmärket i södra

Stockholm.

Arbetet med Stockholmsarenan sker enligt

BIM. Ett arbetssätt som underlättar för alla

parter.

16 | VERKSAMHETEN 2011


NY UBÅTSHALL I KARLSKRONA

Statens Fastighetsverk vill bygga en ny ubåtshall

intill Marinmuseum i Karlskrona. Den

planerade tillbyggnaden omfattar 1 600 kvm.

Dessutom kommer en del ombyggnader att

göras av det befi ntliga Marinmuseet. WSP

gör den miljötekniska markundersökningen

och utreder bland annat koncentrationerna

av föroreningar i marken.

Resultaten styr sedan hur fyllnadsmassorna,

ca 4 500 ton, ska tas om hand innan

byggprocessen kan starta.

ETT LYFT FÖR 3D-MODELLERING

Som en del av arbetet med utbyggnaden

av Tvärbanans sträckning mellan Alvik

och Solna lyftes en fackverksbro på plats

i Sundbyberg. Bron vägde 327 ton och

innan lyftet utfördes i verkligheten hade

det testats med rätt brolutning och

tyngdpunkt i Tekla Structures 3D-modell.

I det här fallet användes 3D-modellen i

alla led. Ståltillverkningsföretaget krävde

3D-modellering för sin produktion, vilket

medförde att alla detaljer ritades in i

modellen; formplåtar, svetsbult, skruvar,

betongstöden under bron, hur armeringsjärnen

ska bockas för att få plats.

– Det här sättet att jobba blir mycket

effektivt, säger Adam Röing på WSP.

Frågor och problem kommer upp på

bordet i tidiga skeden.

VERKSAMHETEN 2011 | 17


NUTIDSHISTORIA SKAPAS

MED CITYBANAN

När Citybanan är klar 2017 kommer pendeltågstrafi

ken att gå i en sex kilometer lång

tunnel genom centrala Stockholm. Därmed

fördubblas kapaciteten från nuvarande 24 tåg

per timme till 48 tåg. WSPs pågående uppdrag

omfattar projektering av bygghandlingar

för Norrströmstunneln, Norrmalmstunneln

och Station City som kommer att knytas ihop

med nuvarande T-centralen och Stockholms

Central.

Det här är ett jätteuppdrag som berört över

200 medarbetare från WSPs alla affärsområden.

Detta är den mest omfattande och

den mest komplexa delen av Citybanan

och en av de största utmaningarna i WSPs

historia.

FOTO: MIKAEL ULLÉN

18 | VERKSAMHETEN 2011


VERKSAMHETEN 2011 | 19


BÄTTRE STÅL

FRÅN SSAB

FOTO: PÄR K OLSSON

SSAB i Borlänge är Nordens största tillverkare

av tunnplåt och ledande i Europa

när det gäller nischområdet avancerade

hållfasta stål. För att ytterligare höja

kvaliteten på stålet har man gjort stora

investeringar i om- och tillbyggnader och

nya maskiner vid anläggningen i Borlänge.

WSP Byggprojektering i Borlänge har

projekterat ombyggnaderna och även fått

hjälp av kollegor i Skellefteå, Karlstad och

Örebro. Den verkliga utmaningen i samtliga

ombyggnadsprojekt har varit att produktionen

pågått under tiden. Det är komplicerat

att bygga nytt i befi ntliga lokaler. Det är

ofta så trångt och man får göra många

speciallösningar för att lyckas tränga in de

nya funktionerna, säger Johan Carlsson från

WSP.

20 | VERKSAMHETEN 2011


Jenny Edqvist och Nina Modig från WSP har hjälpt Västfastigheter med logistiken för

Östra sjukhuset i Göteborg.

MORGONDAGENS

SJUKHUSLOGISTIK

Västfastigheter, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Regionservice

genomför ett gemensamt visions- och planarbete för

Östra sjukhuset där man tittar på behoven och möjligheterna

till en hållbar utveckling fram till 2050. WSPs specialister på

logistik är en partner i den processen. De tittar på fl ödet

för både personer och gods. Hur ska de gå? Var kan kollisioner

uppstå? Vilka är fl askhalsarna? Logistiken är en grund

för att sjukhuset ska kunna erbjuda bra hälso- och sjukvård.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, där Östra sjukhuset ingår,

har hela tiden behov av ombyggnader och tillbyggnader samt

nybyggnation och omlokalisering av befi ntliga verksamheter.

Logistikfrågorna är en del i dessa processer.

NU KOMMER CEEQUAL FÖR

INFRASTRUKTURPROJEKT

CEEQUAL är ett klassningssystem som utvecklats i Storbritannien

och använts där sedan 2003. Nu fi nns en internationell

version som testas i Sverige. WSP leder ett uppdrag åt

Trafi kverket för att undersöka utveckling och implementering

av hållbarhetsbedömningssystem för infrastrukturprojekt

i Sverige. I projektet har bland annat ingått en omvärldsanalys

för att utreda vilka system som fi nns idag och hur de

används.

Syftet med projektet är att utarbeta en metod för att på

ett systematiskt sätt kunna planera, styra och följa upp vilken

påverkan infrastrukturprojekt har på miljö- och hållbarhetsfrågor.

Inom projektet har ett examensarbete gjorts som studerat

på vilka sätt användandet av CEEQUAL har bidragit

till att höja hållbarhetsnivån i projekten Olympic Park och

CrossRail i London.

VERKSAMHETEN 2011 | 21


Byggledare Osmo Kaino ansvarar för

Uppfordringen och Tappar i KUJ 1365,

LKABs satsning i Kiruna.

STORA INVESTERINGAR

I GRUVINDUSTRIN

WSPs kontor i norra Sverige är mycket upptagna med

olika typer av projekt för gruvindustrin. Samtliga affärsområden

berörs när förutsättningar för nya etableringar ska

utredas. Var är bästa platsen för en krossanläggning? Hur

ska transporterna ske på bästa sätt? Vilka följder får det

när gamla nedlagda gruvor ska öppnas igen? Bland WSPs

kunder kan nämnas Northland Resources AB, LKAB, IEG

AB Nickel Mountain AB, Metso och Boliden Mineral AB.

Uppdragen berör bland annat geoteknik, väg och järnväg, el,

tele, process, projektledning samt byggprojektering.

FOTO: HANS-OLOF UTSI

Många av gruvprojekten kräver samverkan med

renägarna. På WSP fi nns expertkompetens inom

frågor som rör rennäringen.

EN MILJÖSTADSDEL

I VÄRLDSKLASS

Norra Djurgårdsstaden i Stockholm är

ett av Europas mest omfattade stadsutvecklingsprojekt.

Här ska det byggas

10 000 nya bostäder och 30 000 nya

arbetsplatser. Första infl yttning sker under

2012. Hela området utformas så att

det ger optimala förutsättningar att leva

och verka på ett hållbart sätt. Byggnader

och infrastruktur baseras på hållbara

energilösningar, slutna kretslopp, smart

miljödesign och en bebyggelse anpassad

till kommande klimatförändringar. Från

WSP deltar många konsulter från fl era

olika kompetensområden.

BILD: STOCKHOLM STAD

22 | VERKSAMHETEN 2011


WSP SVERIGES LEDNINGSGRUPP

WSP SVERIGES LEDNINGSGRUPP

Ole Paus AO-chef WSP Environmental,

Lars Jahncke AO-chef WSP Byggprojektering,

Anders Tysander vice VD, AO-chef

WSP Systems

Eva Aspengren, ekonomidirektör

Mickey Johansson vice VD, AO-chef

WSP Management

Rikard Appelgren VD

Eskil Sellgren vice VD, AO-chef

WSP Samhällsbyggnad,

Per Linder stabschef IT/Kvalitet/Miljö

Fredrik Bergström AO-chef

WSP Analys & Strategi

Siv Axelsson stabschef HR/Kommunikation

VERKSAMHETEN 2011 | 23


WSP Sverige AB

Arenavägen 7

121 88 Stockholm-Globen

Tel: 08-688 60 00

Fax: 08-688 69 99

www.wspgroup.se

WSP Group plc

WSP House

70 Chancery Lane

London

WC2A 1AF

Tel: +44 (0)20 7314 5000

Fax: +44 (0)20 7314 5111

www.wspgroup.com

Apr_12_v1.0

UNITED

BY OUR

DIFFERENCE

More magazines by this user
Similar magazines