Kemisk tekniska produkter - Norrbottens läns landsting

nllplus.se

Kemisk tekniska produkter - Norrbottens läns landsting

Kemisk tekniska

produkter

2007 - 2009


Kemisk tekniska produkter 2007 - 2009

Varukatalogen innehåller uppgifter om kemisk-tekniska produkter som är upphandlade av Norrbottens läns

landsting. Produkturvalet har gjorts i samråd med specialister inom berörda områden.

Produkterna är utvalda utifrån de ekonomiskt mest fördelaktiga anbuden. Särskild hänsyn är taget till pris och

eventuella samordningsvinster samt produktens miljövänlighet. Då alternativ har funnits har parfymfria produkter

valts.

Alla produkter har miljögranskats och miljökraven som ställts vid upphandlingen har följt EKU:s

miljökravspecifikation för kemisk-tekniska produkter för yrkesmässig användning. Varukatalogen ger information

om produkter samt information om hälsorisker och skyddsföreskrifter (kemrisk) samt anger hur avfallet ska

hanteras (säkerhetsdatablad).

Enligt Arbetarsmiljöverkets författning AFS 2000:4 ”Kemiska arbetsmiljörisker” och Miljöbalkens

egenkontrollförordning SFS 1998:901 ska det finnas en förteckning över farliga kemikalier som finns på

arbetsplatsen. Varukatalogen kan användas som förteckning.

Vidare kontakter

Vill du veta mer eller har synpunkt på produkterna, så tag kontakt med någon av oss i upphandlingsgruppen för

kemisk-tekniska produkter.

Anki Randeblad, materialkonsulent, Länsservice 0921-666 69

Anna-Karin Widgren, planerare lokalvård, 0923-765 48

Maria Wikström, kostchef sunderby sjukhus 0920-28 21 91

Kristina Johansson, hygiensjuksköterska, Sunderby sjukhus tfn 0920 - 28 21 43

Birgitta Lundström, mikrobiolog, mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus tfn 0920 - 28 27 35

Leif Kemi, kundassistent Länsservice 0921-666 50

Bertil Frankkila, miljöledare, division Service tfn 0920 - 28 42 34

Layout: Kent Forsberg, informatör/grafisk formgivare division Service.


Till dig som använder kemisk tekniska

produkter

Om du köper produkter som inte är upphandlade

tar du på dig ett stort ansvar.

Produkterna måste då bedömas ur hälsooch

miljösynpunkt och säkerhetsdatablad (ny

benämning på varuinformationsblad) måste

införskaffas.

Ansvar och skyldigheter

Du som är arbetsledare har ansvar för att

informera om rätt hantering av produkterna. Du

skall också se till att personalen använder dessa på

rätt sätt och ansvara för att det finns arbets- och

skyddsinstruktioner.

Du som är arbetstagare måste veta vilka hälsoriskerna

är och hur du skall skydda dig. Du är skyldig att

följa givna instruktioner, såväl skriftliga som muntliga.

Alla skall hjälpas åt för att medverka till en säker

kemikaliehantering.

Goda råd för ökad säkerhet

Förvaring

Farliga produkter får inte förvaras eller hanteras

tillsammans med livsmedel eller andra produkter som

är avsedda att förtäras.

Dosering

Överdosera inte. Vid spädning av medel är det

vanligt att ta lite extra koncentrat. Det innebär att

man använder lösningar som har högre koncentration

än nödvändigt vilket i sin tur gör att

lösningen blir mer frätande, skummar över etc. Följ

doseringsanvisningarna på förpackningen och använd

upphandlade doseringspumpar.

Var aktsam när du hanterar frätande produkter.

pH värde

pH värdet anger hur sur eller alkalisk en lösning

är. Vid pH=7 är lösningen neutral (t ex vatten)

Lösningar med pH över 7 är alkaliska (t ex lut) och

lösningar med pH under 7 är sura (t ex ättiksyra).

Produkter som har pH värden mellan 2 och 11,5 är i

normalfallet inte frätande på hud. Frätskador på ögon,

som är mycket känsligare, kan dock uppstå även inom

detta intervall.

Sura neutrala alkaliska

0 2 7 11,5 14

Skyddsutrustning

I säkerhetsdatabladen framgår av texten under

varje medel vilken skyddsutrustning som krävs. Vid

osäkerhet kontakta din arbetsledare.

Hudvård

Du som arbetar med rengöringsmedel och vatten

eller ofta måste tvätta händerna. Tänk på att din

hud lätt blir uttorkad och irriterad. Använd därför

handkräm regelbundet.

Skyddshandskar

Handskar är ett bra skydd för dina händer när du

hanterar ämnen som kan vara skadliga för huden.

Skyddsglasögon

Vid arbeten som kan medföra stänk t ex av frätande

ämnen bör skyddsglasögon/visir användas.

Andningsskydd

Dosering av pulver kan ge upphov till damm som

kan vara besvärande. Besvären kan elimineras genom

användning av andningsskydd (munskydd).

Avfall

Kemiskt avfall som är bedömt som farligt avfall skall

behandlas enligt lokala föreskrifter.


Märkning av kemisk-tekniska produkter

Varningsmärkning

Kemiska produkter som är hälsofarliga, miljöfarliga

eller brandfarliga skall varningsmärkas av leverantören

enligt gällande föreskrifter. Viktiga skyddsåtgärder skall

också anges.

Farosymbolerna är svarta på orangegul botten med

tillhörande farobeteckning.

De vanligaste farosymbolerna

i vattenmiljön. Farosymbolen används även för

produkter som är giftiga för växter, djur m m.

Symbolerna F och F+

Produkten är mycket brandfarlig eller extremt

brandfarlig.

Märkning av brukslösning

Kärl som innehåller brukslösning av ett medel ska

märkas med namn och styrka på medlet samt datum

då medlet iordningsställts.

Exempel:

T+

Mycket giftig

Xi

Irriterande

T

Giftig

N

Miljöfarlig

C

Frätande

F Mycket

brandfarlig

Xn

Hälsoskadlig

F+ Extremt

brandfarlig

Symbolerna betyder följande:

Symbolerna T+ och T

Produkten är giftig eller mycket giftig. Den kan redan i

mycket små eller små mängder vara livshotande eller

ge övergående eller bestående skadar vid inandning,,

hudkontakt eller förtäring eller så kan det finnas risk

för allvarliga hälsoskador vid upprepad exponering.

Symbol C

Produkten kan ge frätsår på huden och svåra

frätskador på ögonen, ibland med bestående synskada

som följd. Den kan även ge allvarliga frätskador på

matstrupen.

Symbol Xn

Produkten är hälsoskadlig och kan efter enstaka

kortvarig exponering ge övergående eller bestående

skador vid inandning, hudkontakt eller förtäring. Det

kan också finnas risk för allvarliga hälsoskador vid

långvarig eller upprepad exponering.

Symbol Xi

Produkten är irriterande för ögon, hud eller

andningsorganen. .Farosymbolen används även för

produkter som kan orsaka en allvarlig ögonskada vid

kontakt med ögonen eller ge allergi vid hudkontakt.

Symbol N

Produkten har en hög till mycket hög giftighet för

vattenorganismer och kan orsaka skadliga effekter

Virkon

Brukslösning 1%

2003-06 01

Brukslösningar av varningsmärkta produkter ska i

vissa fall också vara märkta med aktuell symbol. Läs

anvisningarna för varje enskild produkt. Farosymboler

finns att beställa från Länsservice.

Miljömärkning

Det förekommer två olika licenser för miljömärkning.

SIS miljömärkning.

Den Nordiska Svanen

Detta är en gemensam nordisk miljömärkning.

Miljömärket Svanen får endast användas på produkter

som fått licens samt i marknadsföring av dessa.

För varje produktgrupp finns miljökriterier som

producenten skall uppfylla. Man tar då hänsyn till

produktens miljöpåverkan under hela dess livscykel,

från råvara till avfall eller återvinning. De miljömärkta

produkterna skall också ha bra kvalitet och väl

uppfylla funktion och syfte.

Naturskyddsföreningens,

Bra

miljöval med Falken

Produkter som uppfyller Naturskyddsföreningens

Miljökrav kallas Bra Miljöval. Miljömärkningen

bygger på bedömningar om hur giftiga och nedbrytbara

de olika beståndsdelarna i produkterna är.

Bedömningarna avser miljöaspekter från råvara till

avfall eller återvinning. Kvalitet och funktion i övrigt

vägs inte in.


Första hjälpen - om olyckan är framme

Om du får stänk i ögat

Spola omedelbart med mycket vatten. Om du fått ett

frätande ämne i ögat ska du spola minst 15 minuter.

Om du spiller på huden

Spola omedelbart med mycket vatten. Ta av

förorenade kläder och föremål. Tvätta med tvål och

vatten.

Om du andas in

Se till att få frisk luft och vila.

Vid förtäring

Se till att personen får dryck, gärna mjölk. Försök inte

att få en person som svalt något frätande ämne att

kräkas. Detsamma gäller bensin, lacknafta, fotogen och

liknande vätskor

Vid akuta olycksfall

Kontakta läkare eller Giftinformationscentralen

Tfn 112 eller 08-331231

Allmänt om handskar och hudproblem

Normalt tål huden stora påfrestningar men det finns

individuella variationer. Personer med känslig hud

tål mindre påfrestningar på huden. Handskar är ett

bra skydd för händerna men kan tyvärr också ge

hudproblem.

När det blir fuktigt och varmt under handsken

luckras huden upp och risken för hudbesvär ökar. En

innervante av bomull kan lindra besvären och göra

det möjligt att bära handskar under längre tid. Efter

avslutat arbete, tvätta och/eller desinfektera händerna

och smörj in dem med handkräm.

Handskar av latex (naturgummi) kan orsaka

kontaktallergi och IGE medierad latexallergi (typ1)

och skall därför användas i så liten utsträckning som

möjligt.

Proteinet i latexen binds till pudret i handskarna och

kan på så sätt sprida allergenet. I de fall latexhandskar

måste användas bör de därför vara puderfria. En tunn

plasthandske rekommenderas som innerhandske.

Vid val av handskar se ”dokument på

Materialportalen”.


Desinfektion

Allmänt

Desinfektion innebär att föremål, ytor och händer

behandlas så att de inte längre är smittförande.

Desinfektion utförs med värme eller med kemiska

medel. Desinfektion med värme är den mest vanliga

och miljövänligaste metoden.

Kemisk desinfektion används

- då utrustning för värmedesinfektion saknas.

- vid desinfektion av värmekänsligt material.

- till ytor

- till händer

Handtvätt – Handdesinfektion

Av yttersta betydelse för att förhindra smittspridning

mellan patienter är vårdpersonalens handhygien.

Händer skall desinfekteras före ”rent” arbete som

omläggning, provtagning mm och efter ”smutsigt”

arbete som katetervård, omläggning av infekterade

sår m m.

Vid synligt smutsiga händer

Tvätta händerna med flytande tvål och vatten.

Torka händerna torra och gnid in händerna med

handsprit. Låt spriten dunsta. Torka ej torrt. Enbart

desinfektionsmedel med handsprit räcker för händer

som ej är synligt smutsiga.

Observera att handsprit innehåller hudvårdsmedel

som gör att upprepad handdesinfektion med sprit är

mindre irriterande för huden än lika ofta upprepad

tvätt med tvål och vatten.

Handdesinfektion preop

Preoperativa handdesinfektionsmedel ska användas

av personal för handdesinfektion före operationer. Vid

vanligt vårdarbete är övriga handdesinfektionsmedel

fullt tillräckligt som desinfektionsmedel.

Desinfektionstid

Händer

Gnid in händerna med handsprit. Låt händerna

lufttorka.

Föremål

Vid desinfektion av föremål nedsänkta i

desinfektionslösning, följ rekommendationer för

respektive medel.

Ytor

Bearbeta ytan kraftigt med desinfektionsmedel.

Medlets desinfektionstid är den tid det tar för medlet

att torka in.

Ofta räcker det att göra rent

Ytdesinfektion med kemiska medel så kallad

smittrening behöver endast göras om en yta utsatts

för en stor mängd smittämnen. Ofta räcker det med

vanlig rengöring.

Punktdesinfektion skall däremot omedelbart utföras vid

spill av blod och övrigt organiskt material.


Desinfektionsmedlens huvudsakliga användning

Medel Verksam mot Användningsområde

Bakterier Tuberkelbakterier

Hepatit HIV Ytor Instru-

Hud

ej sporer

A+B+C

ment

Alkohol

Klorhexidinsprit 5 mg/ml

Dax Handdesinfektion

Alcogel 85

x

x

x

x

Viss

effekt

Viss

effekt

x

x

x

x

Anmärkning

Desinfektion av oskadad hud vid

op och punktion. För patient.

Apoteksvara.

Handdesinfektion vid vanligt

vårdarbete.

LIV Handdesinfektion

EN-1500

LIV Handdesinfektion gel

EN-1500

x x Viss

effekt

x x Viss

effekt

x x Handdesinfektion vid vanligt

vårdarbete.

x x Handdesinfektion vid vanligt

vårdarbete.

DAX Handdesinfektion

preop 70

x

x

Viss

effekt

x

x

Handdesinfektion för

preoperativt bruk.

DAX Handdesinfektion

70 för automatisk

dispenser

x

x

Viss

effekt

x

x

Handdesinfektion vid vanligt

vårdarbete.

LIV ytdesinfektion 70 x x Viss

effekt

x x Desinfektion för ytor.

LIV ytdesinfektion + 45 x x x x x Desinfektion för ytor med viss

rengörande effekt. (ytdesinfektionsmedel

med tensid).

Gigasept Instru AF x x x x x Desinfektion för instrument.

Klorhexidin

Hibiscrub 4 % x x Preop patientduschtvål.

Apoteksvara.

Descutan x x Preop samt desinf av slemhinnor

(svamp). Apoteksvara.

Klorhexidinlösning

0,5 mg/ ml, 2 mg/ml

x x Desinfektion av slemhinnor.

Apoteksvara.

Aldehyder

Cidex OPA x x x x x För specialinstrument.

Gigasept FF 10 % x x x x x För specialinstrument.

Oxiderande

Virkon 1 % vid

blodsmitta, MRSA

x x x x x Desinfektion för ytor vid blodsmitta

och MRSA.

Perform 1 % x x x x x Desinfektion för arbetsbänkar

och andra ytor i storkök.

Desinfektionsmedlen i tabellen är upphandlade för perioden 2006-10-01 - 2009-05-31

More magazines by this user
Similar magazines