Utlandsterminen i kandidatexamen - Svenska handelshögskolan

hanken.fi

Utlandsterminen i kandidatexamen - Svenska handelshögskolan

Umeå, Seoul eller Lissabon?

Utlandsterminen i kandidatexamen

Hanken School of Economics, www.hanken.fi


Kontaktperson för

utlandsterminen

» Johanna Julin Lilius, tfn: 040 3521 239

internationell koordinator

» Johanna Liljequist, tfn: 040 3521 391

internationell koordinator

» e-post: outgoing.mobility@hanken.fi

» Centret för forskning och internationella

ärenden, Hankens innergård

Hanken School of Economics, www.hanken.fi


Varför studera/praktisera

utomlands?

» Näringslivet är internationellt - merit för en global

arbetsmarknad

» Ökar på chanserna att göra internationell karriär

» Anpassningsbar, smälter snabbt in i nya miljöer

» Internationellt nätverk

» Språkövning, utveckla dina kommunikationsfärdigheter

» Ev. studera ämnen/kurser som ej erbjuds vid Hanken

» Hjälper dig att bättre förstå dig på dina studier

» Du lär känna en ny kultur och kan iaktta din egen kultur

ur ett nytt perspektiv

» Personlig utveckling

Hanken School of Economics, www.hanken.fi


Utlandsterminen i

kandidatexamen

» Följ rekommenderad studiegång – gå grundkurserna under första

läsåret!!

» Tyngdpunkten är på utbytesstudier

» Internationell praktik enbart ifall studenten själv kan ordna en

praktikplats (måste kunna godkännas av examinator vid Hanken)

» OBS! praktik kan utföras endast en gång – antingen på kandidat- eller magisternivå

» Rekommenderas att praktiken görs på sommaren

» Endast en utlandstermin stöds finansiellt (ej både studier och praktik) i

kandidatexamen

» Utbytesstudier (30 sp) eller praktik utomlands (8 sp) är alltid minst 3

månader

» Utbytesstudier oftast 4-5 månader beroende på terminens längd vid

värduniversitetet

Hanken School of Economics, www.hanken.fi


Vart kan du åka?

Hankens utbytesprogram:

» idag ett 80-tal bilaterala avtal med universitet runtom i världen

Europa viktigt; utbytesprogrammet ERASMUS

Norden viktigt: utbytesprogrammet Nordplus/Norek

» en del universitet erbjuder utbyte enbart på magisternivå (MSc)

- ej för kandidatstuderande!

» en del samarbetsuniversitet erbjuder utbyte på kandidatnivå (BSc)

» universitetslistan idag: ingen slutlig uppdelning mellan magisteroch

kandidatuniversitet finns ännu

» universitetslistan lever, kommer nya partners, en del avslutas osv.

» det mesta erbjuds och kommer att erbjudas inom Europa

» en utbytestermin är meriterande var du än gör den;

Uppsala eller Tallinn lika meriterande som något annat!

Hanken School of Economics, www.hanken.fi


Att välja universitet

» en fakultet vid ett universitet eller en

business school

» kursutbud

» språk/kultur (många universitet erbjuder

kurser på engelska)

» nivå på studierna:

Bachelor level (BSc) / undergraduate

level


Hur väljs studerande till

samarbetsuniversiteten

» Du ska ansöka om utbytesplats (många alternativ!) under

andra läsårets vårtermin/tredje läsårets hösttermin

» På basen av vilken termin under det tredje läsåret ditt

ämne skickar ut sina studerande

» Behörighetskrav ->rankingsystem (på basen av studieframgång)

» grunderna ska förstås vara avklarade och åtminstone normal

studietakt

» goda språkkunskaper

» även vitsord viktiga

» profilen på universitetet kan avgöra vilken plats studerande får

» Snabb studietakt – kan åka tidigare än den rekommenderade

terminen endast under vissa premisser

» Du kan ej skjuta på din utbytestermin (om inte synnerligen

goda skäl finns)

Hanken School of Economics, www.hanken.fi


När ansöka om utbytesplats?

Studieår 2 vårterminen

Handelsrätt

Logistik

Marknadsföring

Nationalekonomi

Redovisning

Studieår 3 höstterminen

Entreprenörskap och

företagsledning

Finansiell ekonomi

Företagsledning och

organisation

Informationsbehandling

Statistik

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi


Tidpunkt för utbyte?

Studieår 3 höstterminen

Handelsrätt

Logistik

Marknadsföring

Nationalekonomi

Redovisning

Studieår 3 vårterminen

Entreprenörskap och

företagsledning

Finansiell ekonomi

Företagsledning och

organisation

Informationsbehandling

Statistik

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi


Behörighetskrav

A 1. Avklarade grundkurser i ekonomiska

vetenskaper:

» Åtminstone 10 av de 11 grundkurserna i ekonomiska vetenskaper som

ges under det första studieåret ska vara avklarade vid

ansökningstidens utgång (tenter före ansökningstidens utgång ok).

» Ekonomisk historia (1 sp)

» Ekonomisk politologi (1 sp)

» Finansiering o investering (6 sp)

» Företagsstrategi (6 sp)

» Handelsrättens grunder (6 sp)

» Informationsbehandlingens grunder (6 sp)

» Introduktion till logistik o företagsgeografi (4 sp)

» Marknadsföringsstrategi (6 sp)

» Introduktion till ekonomisk analys (6 sp)

» Redovisningens grunder (6 sp)

» Ekonomisk matematik o statistik (6 sp)

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi


Behörighetskrav forts.

A 2. Tillräckliga språkkunskaper enligt på förhand

fastställda krav

Goda språkkunskaper behövs för att kunna studera heltid

och framgångsrikt på det språk undervisningen vid

värduniversitetet ges på

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi


Ranking

Efter att studerande konstaterats vara behörig vidtar

rankingen med syfte att fördela utbytesplatserna på ett

rättvist sätt

B 1. Ranking baserat på studieframgångsindex

» Vitsord, studietakt och studentkårsaktivitet vid

ansökningstidens utgång.

» Goda vitsord ges vikten 60 % och studietakt ges vikten 40 %

» Studietakten ges ett tak så att den maximala avvikelsen

som räknas är 20 %

» Tidskrävande och ansvarsfull studentkårsverksamhet ger

extra poäng i rankingen.

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi


Ranking forts.

B 2. Fastställande av om behörig student uppfyller

värduniversitetets profil och andra bestämmelser

som ett universitet ställer, t ex

» avlagda språktest

» minimivitsord

» typ och omfattning av studier avlagda vid Hanken

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi


Tenter som avlagts före

ansökningstidens utgång

Om en tentamen i någon av de 11 grundkurserna i

ekonomiska vetenskaper som ges under det första

studieåret gått av stapeln före ansökningstidens utgång och

tentamensresultatet inte ännu offentliggjorts, tas resultatet

i beaktande vid bedömningen av behörigheten (men tas

inte i beaktande i rankingen).

» På studentens ansvar att:

» meddela om avlagda tenter som inte finns på studieutdraget vid

ansökningstidens utgång (bifoga utredning till ansökan)

» meddela när resultat har kommit

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi


Snabbare studietakt än normen

» Kan ansöka om utbytesplats tidigare under vissa fastställda

premisser, förutsatt att utbytesterminen har integrerats i

den individuella studieplanen och det är uppenbart att

studietiden förlängs om studenten måste ”vänta på rätt

termin”.

» Detta är undantag!

» Kontakta Centret för forskning och internationella

ärenden!

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi


Krav i engelska

Avlagt följande Hanken kurser eller innehar motsvarande

dokumenterade kunskaper:

» Helsingfors campus:

» Business Terminology: Translation and Texts 2 sp, Oral

Communication Skills for International Business 2 sp, Business

Writing 2 sp (totalt 6 sp) med minst medelvitsordet god före

ansökningstidens utgång.

» Vitsord i andra kurser i engelska språket avlagda vid

Hanken beaktas ifall studenten inte uppnått vitsordet god i

ovannämnda kurser.

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi


Krav i engelska forts.

» Avlagt TOEFL test (Test of English as a Foreign

Language) före ansökningstidens utgång enligt

värduniversitetets poängkrav (test score) eller enligt

fastställt krav av Hanken. Hankens krav är: Minst 83

poäng i det Internet-baserade testet (TOEFL iBT) eller

minst 560 poäng i det pappersbaserade testet (PBT).

» Avlagt IELTS test (International English Language

Testing System) före ansökningstidens utgång enligt

värduniversitetets poängkrav (test score) eller enligt

fastställt krav av Hanken som är minst resultatet 6,0.

» Avlagt Certificate of Proficiency of English CPE,

minst grade C före ansökningstidens utgång.

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi


Notera!

» En del samarbetsuniversitet kräver godkänt internationellt

språktest i engelska (TOEFL/IELTS) (trots att studenten har

avlagt språkkurser vid Hanken i enlighet med Hankens krav för

utbytesstudier)

» Ett språktest ska alltid vara avlagt före ansökningstidens

utgång -> anmäl er till testet i god tid!

- testtillfällena ges relativt sällan och är ofta fullbokade långt i förväg

» Resultaten av testen kan beaktas även om de kommer efter

ansökningstidens utgång

» OBS! Välj inte ett utbytesuniversitet som kräver ett test i

engelska (TOEFL eller IELTS) om du inte är beredd att

avlägga ett test!

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi


Krav i tyska

Tyska något av följande:

» Avlagt Hanken kursen Tyska V eller motsvarande

dokumenterade kunskaper .

Studenten kan delta i kursen Tyska V under den termin

som ansökan om utbytesplats lämnas in, men kursen skall

vara avlagd före studenten åker på utbyte.

» Avlagt TestDaF med minst nivå TDN 4 före

ansökningstidens utgång. TestDaF kan avläggas vid

Hanken.

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi


Krav i franska

Franska något av följande:

» Avlagt Hanken kursen Franska V eller motsvarande

dokumenterade kunskaper .

Studenten kan delta i kursen Franska V under den termin

som ansökan om utbytesplats lämnas in, men kursen skall

vara avlagd före studenten åker på utbyte

» Avlagt DALF-test före ansökningstidens utgång

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi


Krav i spanska

Spanska något av följande:

» Avlagt Hanken kurserna Spanska I (A och B), Spanska

II (A och B) plus en övrig valbar kurs i spanska eller

motsvarande dokumenterade kunskaper. Studenten kan

delta i den valbara kursen i spanska under den termin som

ansökan om utbytesplats lämnas in, men kursen skall vara

avlagd före studenten åker på utbyte.

» Avlagt DELE certifikatet (Diploma de Español como

Lengua Extranjera) före ansökningstidens utgång. För

universitetsstudier krävs att mellannivån, DBE, är

godkänd.

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi


Krav i ryska o. italienska

Ryska:

» Avlagt Hanken kursen Affärsryska 4 eller motsvarande

dokumenterade kunskaper 1 .

» Studenten kan delta i kursen Affärsryska 4 under den

termin som ansökan om utbytesplats lämnas in, men

kursen skall vara avlagd före studenten åker på utbyte.

Italienska:

» Intyg av en språklärare i italienska krävs. Läraren ska

intyga att studerande vid ansökningstidens utgång har

tillräckliga skriftliga och muntliga kunskaper i italienska

för att studera framgångsrikt på heltid och avlägga kurser i

ekonomiska vetenskaper på akademisk nivå. Högskolan

validerar intyget.

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi


Notera!

» Språkkunskapskraven kan också uppvisas genom kurser

avlagda vid andra universitet och som har tillgodoräknats

vid Hanken, eller genom ett kursintyg som bifogas ansökan

om utbyte. Högskolan validerar intyget.

» Anhåll om eventuella tillgodoräkningar av språkkurser du

avlagt annanstans genast (under det första studieåret)

» Åtminstone grunder i värdlandets språk bra att ha t ex vid

ansökan om bostad

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi


Principer för utbytesstudier

» ska ingå i kandidatexamen 180 sp

» utbytesterminen och dina studiepoäng

från utbytet omnämns på betyget – du ska

satsa på studierna under utbytet!


Vad betyder heltidsstudier?

Studier på heltid krävs, dvs 30 sp för en

utbytestermin – du ska satsa på

utbytesstudierna!

• Europa och Norden: 30 ECTS* per termin

• USA: 3-4 credits per kurs (4-5 kurser: oftast 12-15 credits)

• 4 credits för en termin i Singapore

• M.a.o. det antal kurser som vid värduniversitetet är

heltidsstudier (ca. 4-8 kurser beroende på universitet)

» *ECTS – European Credit Transfer System = studiepoäng


Finansiering av utbytesterminen

» För att möjliggöra utbyte

» Inga terminsavgifter vid samarbetsuniversiteten

» Stipendiesystem vid Hanken

» Studiestöd kan användas också för

utbytesstudier


Service för utbytesstudier

Vid ditt värduniversitet:

» Koordinator för inkommande studerande

» Information på värduniversitetets websidor, läs noggrant!

» Info om kursutbud

» Info om studiebostad: ibland finns studiebostad, ibland ges

hjälp för att hitta bostad på privata marknaden

» Tutorer för inkommande studerande etc

» Det finns idag ett system vid alla universitet för att skicka

ut studerande och ta emot utbytesstuderande

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi

More magazines by this user
Similar magazines