Views
3 years ago

Research area - VTI

Research area - VTI

tarer var dessvärre

tarer var dessvärre inte av det positiva slaget och två personer var väldigt negativa; en person ansåg att det var bortkastade pengar och en annan, som tvivlade på skyltens värde, skrev: ”Då skylten finns ½ km från min bostad ger skylten för höga värden då min bils motor ännu ej kommit upp i arbetstemperatur = fel info.” Slutligen var det en förare som uttryckte en viss tacksamhet eftersom han/hon nu fick en gratis diagnos av bilen: ”Jag får en ”gratis” diagnos av min bil, vad gäller avgasrening. Det tar verkstan 500 kr för!” 3.3 Studie 3: Brantingsmotet och Leråkersmotet I studien ingick 211 slumpmässigt valda förare som färdats på den aktuella mätsträckan (24 procent kvinnor och 76 procent män). Tabell 8 visar deltagarnas ålder och utbildning. Födelseår n % –1946 61 30 1947–1956 50 25 1957–1966 41 20 1967– 51 25 Utbildning Grundskola 33 16 Gymnasieskola 90 45 Universitet/Högskola 55 27 Annan 25 12 Ovanstående tabell visar att åldersfördelningen var relativt jämn och då det gällde utbildning hade de flesta minst gymnasieskola. 3.3.1 En jämförelse mellan dem som observerat respektive inte observerat skylten I den tredje studien ingick totalt 211 personer och av dessa var det 127 personer som observerat skylten (60 procent). Analyser gjordes för att se om det förelåg någon skillnad mellan dessa två grupper vad beträffar svaren på de övriga frågorna i enkäten (frågorna 15–44 samt bakgrundsfrågorna). Resultaten visade att signifikanta skillnader endast kunde uppmätas vid två olika tillfällen: hur ofta de färdats med bil till arbetet/skolan (p. < 05) och om de trodde att deras körbeteende kunde påverkas av om de fick reda på vilken effekt deras bilkörning hade på miljön (p.< 05). Tabell 9 visar hur ofta de två grupperna färdades med bil. VTI notat 18-2002 21

Tabell 9 Bilkörning till arbetet/skolan: Hur ofta? Frekvens Observerat skylten (%) Inte observerat skylten (%) Tre gånger eller mer per vecka 84 67 Ungefär en till två gånger i veckan 4 6 Ungefär två till tre gånger i månaden 1 3 Ungefär en gång per månad – 3 Mindre än en gång i månaden 1 7 Inte alls 10 14 Tabell 9 visar att en högre procentuell andel bland dem som observerat skylten kör bil mera regelbundet till arbetet/skolan. Tabell 10 visar medelvärdena för de två olika grupperna då det gällde frågan om i vilken grad miljökunskap kunde inverka på deras körbeteende. Tabell 10 Miljökunskap och körbeteende: Medelvärden. Påstående Om du visste hur mycket du påverkar miljön när du kör bil, skulle det inverka på ditt körbeteende? 1= instämmer helt; 7= tar helt avstånd Observerat skylten Medelvärde Inte observerat skylten Medelvärde 4,02 3,31 Tabell 10 visar att de som inte observerat skylten i högre grad än de andra instämde med påståendet att kunskap om miljön kunde påverka deras eget körbeteende. 3.3.2 Fordonsförare som observerat skylten Av de 127 personer som hade observerat skylten, hade 122 stycken också läst den (96 procent). Bland dessa uppfattade 96 procent också budskapet. Tabell 11 visar medelvärdet för frågorna som handlade om skylten: tydlighet, värde och graden av överensstämmelse med de egna kunskaperna. 22 VTI notat 18-2002

Modellen för dig som pdf-fil - VTI
Ladda ner VTI aktuellt nr 2-2013 (pdf)
Hela boken - Statsvetenskapliga institutionen - Göteborgs universitet
högskoleort
I framtidens skugga - SOM-institutet - Göteborgs universitet
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI
Research area - VTI