Views
3 years ago

Sekundärprevention - Landstinget Gävleborg

Sekundärprevention - Landstinget Gävleborg

Sekundärprevention - Landstinget

Upprättare: Strokeprojektet, delprojektgrupp sekundärprevention Granskare: Anders Lång Fastställare: Berit Fredricsson Revisionsnr Diarienr. Sida 1 (4) Fastställandedatum Giltigt t.o.m. Tills vidare Vårdprogram Stroke – Sekundärprevention/uppföljning i primärvård 1 Allmänt 1.1 Remiss till primärvård Patient remitteras alltid till primärvården i samband utskrivning från medicinklinik. Remiss eller bifogad epikris skall innehålla uppgifter om patientens sjukhistoria, genesen till patientens insjuknande, aktuell funktionsnivå, aktuell och planerad behandling, aktuell medicinering, eventuell övrig remittering samt förslag på uppföljning av primärvården. Rehabplan bör följa epikrisen och besök i Primärvården skall ske inom tre månader efter inkommen remiss från sjukhus. 2 Handläggning av patient, checklista 2.1 Generella insatser mot hjärt-kärlsjukdom Den vetenskapliga dokumentationen för sekundärprevention efter stroke följer samma mönster som för primärprevention – medan det ofta finns belägg från randomiserade studier över effekterna av läkemedel har livsstilsinsatser i bästa fall stöd av observationsstudier (vilka generellt ger större utrymme för olika tolkningar av resultaten). Med tanke på vad som är allmänt känt om insatser vid hjärt-kärlsjukdom råder det konsensus om att följande åtgärder angående livsstil är rimliga: • Rökstopp • Kost rik på grönsaker och fisk och fattig på mättat fett • Regelbunden motion anpassad till funktionsgraden Hur stora effekterna av dessa insatser är på återfallsrisken går inte att beräkna. 2.1.1 Livsstilsrådgivning Livsstilsråd angående motion anpassad till medicinskt status, hälsosam kost och rökstopp ingår i de sekundärpreventiva insatserna efter TIA och stroke. Kartlägg patientens levnadsvanor vad gäller tobak, alkohol, fysisk aktivitet och kost. Använd Folkhälsoenheten i Landstinget Gävleborgs levnadsvaneformulär ”Några frågor om din hälsa” och dokumentera i patientjournal. Ge vid behov råd om fysisk aktivitet, komplettera rådgivningen med FaR®, fysisk aktivitet på recept 2.2 Läkemedelsbehandling 2.2.1 Blodtryck Patienten bedöms som högriskpatient och rekommenderas målblodtryck ≤130/80. Behandling och behandlingsmål skall vara individualiserad och strävan bör vara att hålla patientens blodtryck så lågt som möjligt utan att biverkan uppkommer. Se upp för biverkningar som ortostatiska blodtrycksfall, yrsel, konfusion etc. Vid misstanke om situationsanpassad hypertoni bör 24-timmars blodtrycksmätning göras. Positiv effekt på dödlighet och sjuklighet

Riktlinjer för nutritionsbehandling - Landstinget Gävleborg
FoU-policy - Landstinget Gävleborg
Inbjudan skolbesök (folder) - Landstinget Gävleborg
Nationellt rådslag om aktiv hälsostyrning - Landstinget Gävleborg
bilaga för samtliga områden - Landstinget Gävleborg
Hemsjukvård i förändring - Landstinget Gävleborg
Smittskyddsdagen - Landstinget Gävleborg
Varför medborgardialog? - Landstinget Gävleborg
Föräldrainformation från BB - folder - Landstinget Gävleborg
Profylax- och vårdprogram - Landstinget Gävleborg
Informationsbroschyr för dig som arbetar inom vården. - Landstinget ...
Tillsammans kan vi göra skillnad - Landstinget Blekinge
Taktil stimulering i psykiatrisk omvårdnad - Landstinget i Värmland
smärtbehandling vid cancersjukdom - Landstinget Sörmland
Cancer (2008) - Landstinget i Uppsala län
Inventering av grodor och paddor i Gävleborgs län ... - Länsstyrelserna
Landstingets gemensamma regler & riktlinjer 2008 - Norrbottens ...
Uppföljning av kondomkunskapsutbildningen - Landstinget i Värmland
Verksamhetsberättelse 2011 - Landstinget i Värmland
Patientnämndens årsrapport 2011 - Landstinget Sörmland
Vård för alla åldrar - Landstinget i Östergötland
REK-listan - Vgregion.se - Västra Götalandsregionen
Hälsotecken - Landstinget i Östergötland
Jympa på recept - Landstinget i Östergötland
Intryck nr 2, 2010 - Landstinget i Värmland
Landstingets gemensamma instrument för kvalitet och ...
Etik i Landstinget Sörmland - värdegrund, val och bemötande (pdf ...