Views
4 years ago

Sekundärprevention - Landstinget Gävleborg

Sekundärprevention - Landstinget Gävleborg

Dokumentnamn

Dokumentnamn Vårdprogram Stroke – Sekundärprevention/uppföljning i primärvård Dokument ID Revisionsnr: Diarienr: Sida 2 (4) har visats av tiazider, ACE-hämmare, ARB och kalciumantagonister. Förstahandsmedel är tiazider och ACE - hämmare. Då blodtrycket blivit välinställt bör ett årligt läkarbesök och eventuellt mellanliggande kontroll hos sjuksköterska vara tillräckligt. Laboratorieprover kan lämpligen följas upp årligen, med hänsyn tagen till typ av farmakologisk terapi. Även övriga kardiovaskulära riskfaktorer (t ex glukos) bör följas regelbundet. 2.2.2 Lipidreglerande läkemedel Patienter med genomgången TIA eller ischemisk stroke behöver inte ytterligare riskbedömas. Patientenerna bör erbjudas preventiv behandling med lipidsänkande läkemedel. Önskvärd nivå vid sekundärprevention är kolesterol < 4,5 mmol/l och LDL < 2,5 mmol/l. Indikatorer för ökad risk är triglycerider > 1,7 mmol/l, HDL

Dokumentnamn Vårdprogram Stroke – Sekundärprevention/uppföljning i primärvård Dokument ID Revisionsnr: Diarienr: Sida 3 (4) Riskindex för trombos vid förmaksflimmer, CHADS2 [26, 27]. (CHADS2 = Cardiac failure, Hypertension, Age, Diabetes and Stroke [doubled]; KI = konfidensintervall.) Tabell 1 CHADS2-poäng* Risk för stroke, %/år (95 % KI) 0 01,9 (1,2–3,0) 1 2,8 (2,0–3,8) 2 4,0 (3,1–5,1) 3 5,9 (4,6–7,3) 4 8,5 (6,3–11,1) 5 12,5 (8,2–17,5) 6 18,2 (10,5–27,4) *Riskfaktorer Hjärtsvikt Hypertoni Ålder>75 år Diabetes Tidigare stroke 1 poäng 1 poäng 1 poäng 1 poäng 2 poäng CHADS2 Score webbformulär. http://www.mdcalc.com/chads2-score-for-atrial-fibrillationstroke-risk Det är viktigt att följa patienter som står på Waran med fortsatt riskbedömning (falltendens, compliance, dålig BT kontroll, andra sjukdomar etc.) för att överväga lågintensiv Waranbehandling (PK-INR 1,6 -2,5) alternativt byte till ASA (320 mg/dygn). Det är likaså viktigt att bedöma patienter som ej står på Waran avseende nytillkommen misstanke om kardiell embolikälla och därmed eventuell insättning av Waran. 2.3 Diabetes Det är ur kärlsynpunkt naturligtvis viktigt att hjälpa diabetespatienten till bästa metabola reglering. Likaså viktigt att screena patienter som inte har någon känd diabetes avseende eventuell nytillkommen DM. 2.4 Depression Det är mycket vanligt att strokepatienter drabbas av depression, framför allt det första året efter insjuknandet. Patienter bör därför följas även avseende depressiva symptom och behandling inledas vid behov. Många strokepatienter drabbas också av "emotionell inkontinens", vilket behandlas med SSRI preparat. Se Vårdprogram Stroke – Rehabilitering avsnitt 6.1.1 Emotionella funktioner http://www.lg.se/Global/Jobba_med_oss/vardgivarportalen/Stroke/Vardprogram_stroke_reha bilitering.pdf 2.5 Rehabilitering Bedöm patientens funktions- och aktivitetsnivå med hjälp av rehabiliteringspersonal, distriktssköterska och anhöriga. Se till att patienten fått en fungerande rehabiliteringsplan med vårdplanering och att de stödinsatser som behövs i patientens hem finns. Om rehabiliteringsplan saknas eller behöver revideras görs detta tillsammans med patient, närstående och teamet (arbetsterapeut, dietist, kurator, logoped, läkare, psykolog, sjukgymnast, sjuksköterska). Se Vårdprogram Stroke – Sjukhusvård allmänt avsnitt 3. Rehabiliteringsplan http://www.lg.se/Global/Jobba_med_oss/vardgivarportalen/Stroke/Vardprogram_Stroke_sjuk husvard_allmant.pdf

Riktlinjer för nutritionsbehandling - Landstinget Gävleborg
FoU-policy - Landstinget Gävleborg
Inbjudan skolbesök (folder) - Landstinget Gävleborg
Smittskyddsdagen - Landstinget Gävleborg
Nationellt rådslag om aktiv hälsostyrning - Landstinget Gävleborg
Varför medborgardialog? - Landstinget Gävleborg
Hemsjukvård i förändring - Landstinget Gävleborg
bilaga för samtliga områden - Landstinget Gävleborg
Föräldrainformation från BB - folder - Landstinget Gävleborg
Informationsbroschyr för dig som arbetar inom vården. - Landstinget ...
Profylax- och vårdprogram - Landstinget Gävleborg
Inventering av vattensalamandrar i Gävleborgs län 2005
Tillsammans kan vi göra skillnad - Landstinget Blekinge
Inventering av grodor och paddor i Gävleborgs län ... - Länsstyrelserna
REK-listan - Vgregion.se - Västra Götalandsregionen
Taktil stimulering i psykiatrisk omvårdnad - Landstinget i Värmland
Utbudskatalogen hösten_2013 - Landstinget Gävleborg
Jympa på recept - Landstinget i Östergötland
Cancer (2008) - Landstinget i Uppsala län
BÄTTRE SÖMN UTAN SÖMNMEDEL - Landstinget Gävleborg
Landstingets gemensamma regler & riktlinjer 2008 - Norrbottens ...
KAJA | ALGOt EtHNO | SKARAN FALcK & LINDKvISt - Landstinget ...
Ditt landsting4_07.pdf - Landstinget Blekinge
Inblick nr 2 2007 - Startsida - Landstinget Dalarna
Patientnämndens årsrapport 2011 - Landstinget Sörmland
Vård för alla åldrar - Landstinget i Östergötland
Forskning och utveckling 2005.pdf - Landstinget i Östergötland