(MSDS) (114.5 KB - pdf) - Jula

jula.se

(MSDS) (114.5 KB - pdf) - Jula

VARUINFORMATIONSBLAD

Enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) Artikel 31 och Bilaga II

Zibro Kristal

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

1.1 Namnet på ämnet eller beredningen:

Produktnamn: Zibro Kristal

1.2 Användning av ämnet eller beredningen:

Flytande bränsle för bärbara värmare

1.3 Namnet på bolaget/företaget:

PVG Energy B.V.

Euterpehof 20

NL-5342 CW Oss

Tel: +31 412 69 46 70

Fax: +31 412 64 83 85

info@pvg.eu

1.4 Telefonnummer för nödsituationer:

24/24 t:

+32 14 58 45 45 (BIG)

2. Farliga egenskaper

DSD/DPD

Klassificerat som farligt på grundval av kriterierna av direktiver 67/548/EEG och 1999/45/EG

Farligt: kan ge lungskador vid förtäring

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor

Andra faror

Risk för brand

3. Sammansättning/information om beståndsdelar

Namn

CAS Nr.

EINECS/ELINCS

Konc.

Klassificering efter

DSD/DPD

Klassificering efter CLP

Fotnot

alkaner, C11-15-iso- 90622-58-5 50%


Zibro Kristal

4.4 Vid förtäring:

Skölj munnen med vatten

Tillåt inte personen att kasta upp

Vid illamånde eller annan påverkan, kontakta läkare

5. Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Lämpliga släckmedel:

Spridd vattenstråle/vattendimma

Polyvalent skum

BC-pulver

Sand/jord

5.2 Släckmedel som inte får användas:

Full vatten-/skumstråle kan orsaka överfyllning

5.3 Speciella exponeringsrisker:

Vid temperatur över flampunkten: ökad brand/explosionsrisk

Vid bränning bildning av CO och CO2

5.4 Instruktioner:

Om stängda behållare är utsatt för brand nedkyl med vatten

Var uppmärksam på miljöförorenande släckvattnet

Begränsa användandet av och,om möjligt,samla upp släckvatten

5.5 Särskild skyddutrustning för brandbekämpningspersonal:

Handskar

Skyddsklädsel

Vid brand/hetta: tryckluft-/syrgasapparat

6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder:

Se rubrik 8.2

6.2 Miljöskyddsåtgärder:

Valla in flytande spill

Förhindra mark- och vattenförorening

Förhindra utbredning i kloakledningar

Se rubrik 13

6.3 Rengöringsmetoder:

Absorbera utspilld vätska i ickebrännbart material t.ex.: torr sand/jord

Skyffla upp absorberat ämne i tätslutande behållare

Samla utspillt ämne/rest omsorgsfullt

Rengör förorenade ytor med tvållösning

Tvätta klädsel och utrustning efter behandling

7. Hantering och lagring

7.1 Hantering:

Förvara åtskild från öppen låga/hetta

Undvik långvarig/upprepad kontakt med huden

Håll förpackningen väl tillsluten

Får inte tömmas i avloppet

7.2 Lagring:

Säkerhetskrav vid lagring:

Lagra vid omgivande temperatur

Skydda mot direkt solljus

Förvaras torrt

Ventilation vid golvnivå

Brandsäker lagerlokal

Följ de lagliga normerna

Revideringsnummer: 0200

Produktnummer: 42837

2 / 7


Zibro Kristal

Förvaras åtskilt från:

oxidationsmedel

Lämpligt förpackningsmaterial:

kolstål

polyetylen

polypropylen

rostfritt stål

7.3 Specifika användningsområden:

Se informationen tillhandahållen av tillverkaren för identifierade användare

8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Gränsvärden för exponering:

8.1.1 Exponering på arbetsplatsen:

8.1.2 Provtagningsmetoder:

Produktnamn Test Nummer Provtagningsmetod Anmärking

Petroleum Distillate (Naphthas) NIOSH 1550

adsorptionsrör

Petroleum Distillates fractions OSHA 48

adsorptionsrör see also 1703

8.2 Begränsning av exponeringen:

8.2.1 Begränsning av exponeringen på arbetsplatsen:

Utför arbeten med produkten utomhus/vid avluftningsanordning under ventilering eller med andningsskydd

Personlig skyddsutrustning:

a) Andningsskydd:

Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation

b) Handskydd:

Handskar

- tetrafluoretylen

- nitrilgummi

c) Ögonskydd:

Ansiktsskydd

d) Hudskydd:

Skyddsklädsel

8.2.2 Begränsning av miljöexponeringen:

Se rubrik 6.2, 6.3 och 13

9. Fysiskaliska och kemiska egenskaper

9.1 Allmän information:

Fysisk form

Färg

9.2 Viktig hälso-, säkerhets- och miljöinformation:

Kokpunkt

Flampunkt

Relativ densitet

Upplösbarhet i vatten

Relativ ångdensitet

Vätska

Färgvariabel, beroende på inhemsk skattelagstiftning

183 - 249 °C

> 65 °C

0.77

< 0.01 g/100 ml

> 10

9.3 Annan information:

10. Stabilitet och reaktivitet

10.1 Förhållanden som skall undvikas:

Möjlig brandrisk

värmekällor

Stabilitet

Stabil under normala omständigheter

10.2 Material som skall undvikas:

oxidationsmedel

Revideringsnummer: 0200

Produktnummer: 42837

3 / 7


Zibro Kristal

10.3 Farliga sönderdelningsprodukter:

Vid bränning bildning av CO och CO2

11. Toxikologisk information

11.1 Akut toxicitet:

Inga (test)data om blandningen tillgängliga.

11.2 Kronisk toxicitet:

Finns inte upptagen som carcinogen (IARC, EG, TLV, MAK)

Finns inte upptagen som mutagen (EG, MAK)

Ingen klassifikation som reproduktionsgiftig (EG)

11.3 Akuta effekter/symptom:

Inandning:

VID EXPONERING FÖR HÖGA KONCENTRATIONER:

Huvudvärk

Yrsel

Kontak med hud:

EFTER LÅNGVARIG UTSATTHET/KONTAKT:

Rödaktig hudfärg

Torr hud

Hudsprickor

Kontakt med ögon:

Uppgift saknas

Intagande:

Risk för aspirationspneumoni

11.4 Kroniska effekter:

Ingen känd effekt

12. Ekologisk information

12.1 Ekotoxicitet:

Inga (test)data om blandningen tillgängliga.

12.2 Rörlighet:

Ytspänning

Löslighet i/reaktion med vatten

(25 °C) 0.025 N/m

Olöslig i vatten

Ämnet är lättare än vatten (flyter)

12.3 Persistens och nedbrytbarhet:

Uppgift om bionedbrytbarhet i vatten saknas

12.4 Bioackumuleringsförmåga:

Uppgift om bioackumulation saknas

12.5 Resultat av PBT-bedömning:

Ej tillämpligt, baserat på tillgängliga data

12.6 Andra skadliga effekter:

Inte farligt för ozonskiktet (1999/45/EG)

13. Avfallshantering

13.1 Bestämmelser rörande avfall:

Avfallskod (Direktiv 2008/98/EG, beslut 2001/118/EG)

13 07 03* : Andra bränslen (även blandningar)

Beroende på industrigren och produktionsprocess, kan även andra EURAL-koder vara tillämpliga

Farligt avfall efter Direktiv 2008/98/EG

Revideringsnummer: 0200

Produktnummer: 42837

4 / 7


Zibro Kristal

13.2 Metod för bortskaffande:

Avlägsna avfall med iakttagande av lokala och/eller nationella föreskrifter

Använd lämpliga åtgärder för att undvika miljön miljöförorening

13.3 Förpackning/Behållare:

Avfallskod emballage (Direktiv 2008/98/EG)

15 01 10* : Förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade av farliga ämnen

14. Transportinformation

ADR

Transport

UN-nummer

Klass

Pakningsgrupp

Farlighetsnummer

Klassificeringskod

Etiketter

Symbolen för miljöfarliga ämnen

Inte underkastad

-

RID

Transport

UN-nummer

Klass

Pakningsgrupp

Klassificeringskod

Etiketter

Symbolen för miljöfarliga ämnen

Inte underkastad

-

ADNR

Officiell transportbenämning

UN-nummer

Klass

Pakningsgrupp

Klassificeringskod

Etiketter

Symbolen för miljöfarliga ämnen

ÄMNEN MED FLAMPUNKT ÖVER 60°C OCH AV HÖGST 100°C

9003

9

-

IMO

Transport

UN-nummer

Klass

Pakningsgrupp

Etiketter

Marine pollutant

Symbolen för miljöfarliga ämnen

Inte underkastad

-

ICAO

Transport

UN-nummer

Klass

Pakningsgrupp

Etiketter

Symbolen för miljöfarliga ämnen

Inte underkastad

-

15. Gällande föreskrifter

Revideringsnummer: 0200

Produktnummer: 42837

5 / 7


Zibro Kristal

15.1 EU-lagstiftning:

DSD/DPD

På basis av erfarenhet/testuppgifter, detta preparat är mindre strängt indelat än genom användning av en konventionell metod som

anges i Direktiv 1999/45/EG

Hälsoskadlig

Innehåller: vätebehandlad nafta med låg kokpunt, alkaner, C11-15-iso-

R-fraser

65

66

S-fraser

(02)

23

24

56

(62)

Farligt: kan ge lungskador vid förtäring

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor

(Förvaras oåtkomligt för barn)

Undvik inandning av ånga

Undvik kontakt med huden

Lämna detta material och dess behållare till insamlingsställe för farligt avfall

(Vid förtäring, framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten)

15.2 Nationella föreskrifter:

15.3 Särskilda gemenskapsregler:

Anges i bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006: Begränsningar av tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av vissa

farliga ämnen, blandningar och varor.

16. Annan information

Lagstiftning

Referenser till lagstiftning

EU/276/2010 Se kolumn 1: 3.

Informationen i detta varuinformationsblad bygger på de data och försök som BIG har mottagit. Sammanställningen skedde efter bästa

förmåga och i överensstämmelse med den vid detta tillfälle tillgängliga kunskapen. Säkerhetsdatabladet utgör endast riktlinjer för säker

hantering, användning, förbrukning, lagring, transport och bortförskaffande av de ämnen/beredningar/blandningar som nämns under punkt

1. Med jämna mellanrum sammanställs nya varuinformationsblad. Endast de allra senaste versionerna får användas. Gamla exemplar ska

förstöras. Om inte annat anges uttryckligen på säkerhetsdatabladet, gäller informationen inte för ämnena/beredningarna/blandningarna i

renare form, i blandningar med andra ämnen eller i processer. Säkerhetsdatabladet ger inga kvalitetsspecifikationer för de aktuella

ämnena/beredningar/blandningar.

Att följa anvisningarna i detta varuinformationsblad fritar inte användaren från plikten att vidta alla åtgärder som sunt förnuft, regleringar

och rekommendationer föreskriver i sammanhanget, eller som är nödvändiga och/eller nyttiga vid de konkreta användningsförhållandena.

BIG garanterar inte att den förmedlade informationen är korrekt eller fullständig. Användningen av detta varuinformationsblad är föremål för

de licensvillkor och ansvarsbegränsande villkor som regleras i ditt licensavtal med BIG. All immateriell äganderätt för detta blad är BIG:s

egendom, spridning och reproduktion är begränsad. Rådgör med ditt licensavtal med BIG för detaljer.

(*) = INTERN KLASSIFICERING (NFPA)

PBT-substanser = beständiga, bioackumulativa och toxiska substanser

DSD

DPD

CLP (EU-GHS)

Dangerous Substance Directive - Direktiv för Farliga Ämnen

Dangerous Preparation Directive - Direktiv för Farliga Preparat

Classification, labelling and packaging (Globally Harmonised System i Europa)

Fullständiga ordalydelsen av de R-fraser som nämns i avsnitt 2 och 3:

R38

R65

R66

Irriterar huden

Farligt: kan ge lungskador vid förtäring

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor

Fullständiga ordalydelsen av de H-angivelser som nämns i avsnitt 2 och 3:

H304

H315

Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

Irriterar huden.

Revideringsnummer: 0200

Produktnummer: 42837

6 / 7


Zibro Kristal

Fullständiga ordalydelsen av de klasser som nämns i avsnitt 2 och 3:

Asp. tox.

Skin Irrit.

Fara vid aspiration

Irriterande på huden

Revideringsnummer: 0200

Produktnummer: 42837

7 / 7

More magazines by this user
Similar magazines