Bruksanvisning - Roccat

roccat.org

Bruksanvisning - Roccat

Bruksanvisning

IMPORTANT

DOCUMENT

WWW.ROCCAT.ORG / SUPPORT


Innehåll

Ansvarsbegränsning

Säkerhetsanvisningar

Inledning

Leveransens innehåll

Systemkrav

Anslutning

Installation i Windows ®

Game Mode/Num Pad Mode

Konfigurationsmeny

Main Control (Huvudmeny)

Macro Manager

Game Profiles

Enable/Disable Keys

Reset to default

Update

Garanti/Support

3

3

4

5

5

5

5

5

6

6

8

11

12

12

12

12

WWW.ROCCAT.ORG / SUPPORT


Ansvarsbegränsning

ROCCAT GmbH ansvarar under inga omständigheter för följdskador som skador på eller förlust av

egendom, vinst eller omsättning, kostnader för reservdelar, utgifter för olägenheter på grund av avbrott

i tjänsten eller någon annan typ av skador. Det finns inga möjligheter att göra anspråk på ersättning som

överstiger produktens inköpspris.

Säkerhetsanvisningar

Åtgärda fel/Reparation

Försök aldrig själv underhålla eller reparera

produkten. Låt behörig fackpersonal utföra

all form av service på produkten. Gör inga

förändringar på produkten. Då upphör all garanti

att gälla.

Fukt/Värmekällor

Använd bara tangentbordet i torra utrymmen

inomhus. Använd aldrig produkten i närheten av

vatten och håll den borta från fukt, dropp och

stänkande vätskor, annars kan den skadas.

Fysiska besvär

Kassering

Av märkningen på produkten resp. i tillhörande

dokument framgår att den inte får slängas bland

de vanliga hushållssoporna när den ska kasseras.

Produkten måste kasseras separat för att inte

utgöra en risk för miljö och hälsa vid okontrollerad

avfallshantering. Lämna in den till rätt miljöstation

för att återvinna värdefulla ämnen och bidra till en

hållbarare användning av våra resurser. Privata

användare ska kontakta den affär där produkten

köptes eller de ansvariga myndigheterna för att

ta reda på hur apparaten kan återvinnas på ett

miljövänligt sätt. Yrkesmässiga användare ska

vända sig till leverantören och titta efter i villkoren

för köpeavtalet. Den här produkten får inte kastas

bland företagets vanliga avfall.

Vissa experter anser att den som arbetar vid

ett tangentbord kan få problem med händer,

handleder, armar, nacke och/eller rygg. Om du

får ont i någon av dessa kroppsdelar eller om de

känns avdomnade och försvagade bör du uppsöka

en specialistläkare.

WWW.ROCCAT.ORG / SUPPORT


Inledning

Välkommen till ROCCAT Arvo

Ett stort grattis! Du har just köpt ROCCAT

Arvo Compact Gaming Keyboard, marknadens

minsta och mest innovativa speltangentbord.

Våra produktdesigners med många års

erfarenhet av spel har skapat bättre översikt

på databordet och i spelet och du kan reagera

snabbare och flexiblare än någonsin.

Eftersom Arvo är så kompakt tar det bara lite

plats och lämnar i gengäld stort utrymme för

musrörelser och individuella spelsätt. Särskilt

spelare som använder Num-Pad kan dra nytta av

att det faktum att Arvo kan ställas på tvären, utan

att riskera att genast falla i golvet.

I jämförelse med standardtangentbordens layout

har tangenternas höjd, anslagspunkt och placering

anpassats exakt efter spelarnas behov. De platta

tangenterna och den tydliga anslagspunkten gör

Arvo perfekt för den som vill ha full kontroll över

spelet.

Det här tangentbordet är dessutom det

första och enda som äntligen låter tummarna

spela en större roll än att bara slött trycka

på mellanslagstangenten. Nu finns det tre

makrotangenter som kan beläggas fritt inom

optimalt räckhåll för tummarna. Då går det

snabbt att aktivera ett makro, eftersom

thumbsterknapparnas optimala tryckpunkt gör

att man inte råkar trycka på andra tangenter av

misstag.

Men det tar inte slut med de tre

makrotangenterna, det finns två till i spelläget.

Där får det vanliga sifferblocket spelfunktioner.

Där finns piltangenter som lyser blått med

två makrotangenter som kan programmeras

individuellt på sidorna.

Andra tangeter, t ex Caps Lock eller Windowstangenten,

som ofta bara är till besvär när man

spelar, kan snabbt avaktiveras utan problem.

WWW.ROCCAT.ORG / SUPPORT


Leveransens innehåll / Systemkrav

• ROCCAT Arvo Compact Gaming Keyboard

• Inari Case Mission Book med ROCCAT ID-kort

• Arvo CD med drivrutin inklusive bruksanvisning

(pdf-format)

• Quick Install Guide

• Windows ® XP/Windows Vista ®

• Ledig USB 1.1 port

• CD-ROM-enhet

Tips: Programvaran till ROCCAT Arvo Compact

Gaming Keyboard består av drivrutinen och en

fast programvara. Kontrollera regelbundet om

det finns nya drivrutiner under Update.

Anslutning

Fäll ut fötterna på tangentbordets undersida och ställ det på en plan yta. Koppla USB-kontakten till en

ledig USB-port på datorn. Windows ® upptäcker ROCCAT Arvo automatiskt.

Installation i Windows ® XP/Windows Vista ®

Lägg in medföljande CD i CD-ROM-enheten och dubbelklicka på setup.exe. Följ anvisningarna på

bildskärmen. Om du inte klarar Windows logotest klickar du på "Fortsätt installationen".

Tips: Drivrutinen avinstallerar äldre versioner av ROCCATs drivrutin automatiskt. Det kan alltså ta en

stund innan drivrutinen är installerad och klar.

När installationen är färdig startar du om datorn.

ROCCAT-ikonen kommer nu upp i höger aktivitetsfält. Om du högerklickar på den kommer du till ROCCAT

Arvo konfigurationsmeny.

Game Mode vs. Num Pad Mode

Arvo är utrustat med ett dubbelbelagt sifferblock.

Om Mode Switch-indikatorn uppe till höger på

tangentbordet lyser befinner du dig i Num Padläget

och kan använda siffertangenterna som

vanligt. Om du trycker på Mode Switch slocknar

indikatorn. Bara pilknapparna lyser och du har nu

tillgång till makrotangenterna 4 och 5.

WWW.ROCCAT.ORG / SUPPORT


Konfigurationsmeny

Du kan när som helst öppna konfigurationsmenyn

till Arvo Keyboard via Start > Program > ROCCAT

> Arvo Keyboard > Öppna Arvo Driver eller

genom att dubbelklicka på ROCCAT-ikonen i det

högra aktivitetsfältet. Kom ihåg att alla ROCCATprodukter

du installerar får sin egen ROCCAT-ikon.

Ta reda på vad produkterna heter genom att dra

med musen över symbolen så att du kan skilja de

olika drivrutinerna från varandra.

Main Control (huvudmeny)

Med Macro & Shortcut Assignment kan du också belägga de 3 thumbstertangenterna och i spelläget

även de båda makrotangenterna med individuella funktioner.

Välj den funktion du vill belägga tangenten med i tangentens rullgardinsmeny.

Tips: Så snart du gjort en inställning måste du skicka funktionen till tangentbordet med Apply, utan

att gå ut ur ROCCAT-menyn. Kom ihåg att det kan ta några sekunder innan informationen nått fram till

tangentbordet.

När du är färdig med inställningarna av tangentbordet klickar du på OK. Om du klickar på Cancel går du

ut ur konfigurationsmenyn.

WWW.ROCCAT.ORG / SUPPORT


Main Control (huvudmeny)

Assign a timer

Med det här alternativet kan du lägga in en

timerfunktion i en tangent för att inte missa

viktiga händelser i ett spel (t ex Quad Damage,

resultatet av trollformler etc). Namnge din

countdown och ange hur många sekunder den ska

pågå. Spara sedan inställningarna med Apply. Så

snart du trycker på motsvarande tangent får du

information från Timer activated. När det bara

återstår tio sekunder av tiden talar rösten om det

för dig ("ten"). De sista fem sekunderna räknas

högt: "Five – four – three – two – one – go!"

Du kan belägga ytterligare en tangent med Stop

timer så att du när som helst kan avbryta en

nedräkning.

Assign a shortcut

Med Assign a shortcut skapar du ett

snabbkommando för en vald tangent. Du kan

kombinera Crtl, Shift-, Alt och Windowstangenten

med en valfri tangent och lägga in kombinationen

i en annan. Då behöver du bara trycka på en enda

tangent istället för tre för att till exempel öppna

Taskmanager.

Med Assign a shortcut har du också möjlighet att

ersätta en tangent med en annan. Välj då None

och tryck på den tangent du vill flytta funktionen

ifrån. På så sätt kan du t ex flytta funktionen för

en tangent som du behöver när du spelar, men

som ligger lite avsides på tangentbordet, till någon

av de mer lättåtkomliga makrotangenterna.

För multimediafunktioner

• Open player (öppna spelare)

• Pre track (spela föregående fil)

• Next track (spela nästa fil)

• Play/Pause (uppspelning/paus)

• Stop (stoppa uppspelning)

• Mute (koppla bort ljudet)

• Volume up (öka volym)

• Volume down (minska volym)

• Select player (välj spelare)

För Internet Explorer

• Search (sökning)

• Home (startsida)

• Back (tillbaka)

• Forward (framåt)

• Stop (stoppa uppspelning)

• Refresh (uppdatera)

• Favorites (favoriter)

WWW.ROCCAT.ORG / SUPPORT


Main Control (huvudmeny)

Deactivate

Om du väljer Deactivate för en tangent fungerar

den inte längre.

Assign Macro

Med Assign Macro kan du naturligtvis också

tilldela alla tangenter ett makro du själv

programmerar in. Använd då Macro Manager.

MACRO MANAGER

För att komma till Macro Manager väljer

du först Main Control. Klicka sedan på den

tangent du vill belägga och välj Assign Macro.

Med alternativet Create New Macro i den

rullgardinsmeny som sedan kommer upp

kommer du direkt till Macro Manager.

Macro Manager består av tre fält. Till vänster

kan du välja, lägga till eller ta bort ett helt

makroset eller ett enskilt makro (Macro Select).

I fältet i mitten,Macro Basic Editor, visas

tangentkombinationerna. I det högra fönstret finns

Start- resp. Stopp-knappen (Start Record).

För att skriva ett makro måste du först skapa ett

makroset. Ett makroset är en grupp som består

av flera makron. Syftet är att ge dig en bättre

översikt över dina makron. Ett helt set kan inte

läggas på en enda tangent, den rymmer bara ett

makro.

Tips: När man trycker på en tangent utförs 2

aktiviteter: tryck och släpp.

Tangentkombinationen Alt+Strg+t består t ex av

6 aktiviteter.

Skapa ett makro (Basic Editor)

Steg 1:

Klicka på den övre raden i det vänstra fönstret.

I den rullgardinsmeny som kommer upp kan du

lägga till ett makroset (Add Macro Set) eller

radera det (Delete Macro Set). Klicka på Lägg till

makroset.

Steg 2:

Namnge ditt makroset. För att du ska få bättre

översikt kan du döpa det efter ett övergripande

begrepp för den aktivitet du utför i spelet.

Du kan t ex kalla det för "Magier Buffs" eller

"Vapenarsenal".

Steg 3:

Om du klickar på New under det vänstra fönstret

kan du ge ett namn åt det enskilda makrot, till

exempel "Arkan Rotation“ eller "Skarpskytte".

Bekräfta namnet med Return/Enter.

WWW.ROCCAT.ORG / SUPPORT


MACRO MANAGER

Steg 4:

Nu kan du mata in ditt makro. Klicka på Start

Record i det högra fönstret. Skriv in den

tangentkombination som krävs för en speciell

handling i spelet.

Under Record hittar du alternativet "Record

delays between key commands“. Där kan du

bestämma hur länge en viss tangent ska vara

aktiverad. Då kan du till exempel skapa ett makro

som inte låter en figur i spelet utföra en viss

aktivitet förrän efter en viss tid.

Steg 5:

Klicka på Stop Record när tangentkombinationen

skrivits in på tangentbordet. Sedan kan du

antingen lägga till ett makro i det makroset du

redan skapat eller skapa ett nytt set.

Klicka på OK när du är klar. Makrot är nu

tillgängligt för alla 5 tangenterna. Lägg makrot på

en tangent genom att klicka bredvid den i fönstret

Button Assignment och sedan välja alternativet

Assign Macro i rullgardinsmenyn. Nu visas alla

makroset du skapat och där kan du leta upp det

aktuella makrot igen.

Tips: Även om du bearbetat ett redan

existerande makro måste du lägga in det på

tangenten igen.

Steg 6:

Tryck på Apply för att skicka funktionen vidare till

tangentbordet, utan att gå ut ur ROCCAT-menyn.

Kom ihåg att det kan ta några sekunder innan

informationen når fram till tangentbordet.

De här inställningar kan du nu lägga in och spara

i någon av den 5 profiler som kan sparas. Döp

profilerna efter spelet, spelaren eller programmet

så får du bättre överblick.

Tips: Ett aktivt makro kan när som helst

avaktiveras om man klickar på tangenten igen.

WWW.ROCCAT.ORG / SUPPORT


MACRO MANAGER

Inbyggt musklick

Ännu en fin egenskap hos ROCCAT drivrutin är

möjligheten att omarbeta makron.

Markera då ett tangentkommando där du vill

lägga en ny aktivitet före eller efter i Macro Basic

Manager. När du högerklickar öppnas ett fönster

med olika alternativ:

Start Record before: Starta makroinspelning

före den markerade aktiviteten.

Start Record after: Starta makroinspelning

efter den markerade aktiviteten.

Insert Delay: Förläng eller förkorta tiden mellan

två kommandon manuellt.

Edit Delay: Här kan du förlänga eller förkorta

tiden manuellt. Det räcker att skriva in ett värde,

du behöver inte skriva ms (millisekunder) också.

Tips: Vissa spel kan inte känna av alltför korta

fördröjningar.

Delete: Ta bort en vald del av tangentföljden i ett

makro

Växla till avancerad Editor (Switch

to advanced editor)

Under fönstret i mitten kan du ändra hur lång

tid som ska gå mellan de olika tangenttrycken i

ett makro manuellt. Aktiveringstiden för de olika

tangenterna visas i motsvarande blå balkar+. Här

kan du också ändra position för den aktiverade

tangenten. Skalan visar tiden i millisekunder: (0,05

/ 0,10 / 0,15 … sekunder).

För att få det ännu mer exakt kan du ändra

tidsskala i visningen. Med Plus-knappen till höger

ovanför fönstret kan du zooma in skalan och ställa

in tiden exakt. Du kan även ta bort eller lägga

till enskilda makron. Klicka då där du vill infoga

ännu ett makro i listan och klicka sedan på Add

(Lägg till). Om du vill ta bort en tangent klickar du

först på den och sedan på Del (Ta bort). Bekräfta

genom att klicka på OK.

Det går också att ta bort hela makroset. Då väljer

du Delete Macro Set i rullgardinsmenyn. Även

nu måste du bekräfta att du verkligen vill ta bort

setet och alla makron som ingår i det genom att

klicka på OK.

WWW.ROCCAT.ORG / SUPPORT

10


GAME PROFILES

Skapa/Spara en profil

Skapa en av fem möjliga profiler med Create

a profile. Här kan du till exempel spara alla

tangentbeläggningar och makron i en profil.

Eftersom det finns olika program som kräver

olika tangentbeläggningar kan du göra speciella

inställningar i förväg för varje program eller spel.

När du lagt alla makron du vill ha på olika

tangenter med hjälp av Macro Manager sparar

du dem. Det bästa är att döpa profilen efter det

program eller spel du gjort inställningarna för.

Du kan också koppla den till programmets eller

spelets exe-fil om du matar in sökvägen när du

sparar profilen.

Tips: Om du lägger in en profil i ett spel eller

ett program växlar tangentbordet automatiskt

över till den så snart programmet eller spelet

startas.

Load Profile

Du kan också spara mer än 5 profiler på

hårddisken och ladda dem som dina 1 - 5 profiler

om du vill. På så sätt kan du till exempel spara

äldre profiler eller ta emot andra profiler som kan

användas till ditt tangentbord från dina vänner.

Edit Profile

Bearbeta namn och filtillägg för den valda profilen.

Filtillägget ska användas för att tangentbordet

automatiskt ska kunna känna igen det program

där du har programmerat in särskilda

tangentbordsinställningar och makron.

WWW.ROCCAT.ORG / SUPPORT

11


Enable/Disable Keys

Med det här alternativet kan du avaktivera

tangenter som man annars ofta råkar trycka

på av misstag när man spelar. Avmarkera

motsvarande ruta om du vill att en tangent ska

förlora sin funktion. Du kan välja mellan:

Left Windows Key:

Right Windows Key:

Application Key:

Caps Lock Key:

Tab Key:

Vänster Windows-tangent

Höger Windows-tangent

Kontext/Meny-tangent

Versallås

Tabbtangenten

DRIVER RESET TO DEFAULT

Med det här alternativet återställer du

tangentbordets fabriksinställningar. Alla

profiler, makron och inställningar du lagt in på

tangentbordet försvinner.

Tips: Du kan också återställa Arvos

fabriksinställningar manuellt om du trycker

på F1 och F4 samtidigt medan du ansluter

tangentbordet till en USB-port.

UPDATE

Håll alltid ditt ROCCAT Arvo Compact Gaming

Keyboard uppdaterat. Klicka på Check for Updates

och kolla om det finns någon ny programvara att

hämta.

Tips: När du installerar nya drivrutiner på

datorn återställs alla inställningar för

tangentbordet. De makron du sparat på

hårddisken finns kvar, men du måste lägga in

dem på makrotangenterna igen.

Garanti/Support

För ROCCAT Arvo Compact Gaming Keyboard

lämnar vi två (2) års garanti från och med

inköpsdatum för utförande och alla delar som

ingår. Om du känner att du vill ha mer hjälp kan

du bara skicka oss ett e-brev. Vårt supportteam

hjälper dig gärna med alla tekniska problem.

Skicka ett e-brev till: support@roccat.org

Tips: Alla maskinvaror från ROCCAT har

ett ROCCAT ID Card. Med numret som

finns på det här kortet får du tillträde till vårt

insiderområde på nätet, ROCCAT World,

och därmed tillgång till en massa värdefull

information, fantastiska serverrabatter och

exklusiva tävlingsspel.

WWW.ROCCAT.ORG / SUPPORT

12

More magazines by this user
Similar magazines