Besluts- och delegationsordning - Cerum - Umeå universitet

cerum.umu.se

Besluts- och delegationsordning - Cerum - Umeå universitet

UMEÅ UNIVERSITET

CERUM

Centrum för regionalvetenskap

UMEÅ UNIVERSITY

CERUM

Centre for Regional Science

CERUM

BESLUTS - OCH DELEGATIONSORDNING

Antagen av Samhällsvetenskapliga

fakultetsnämnden 2002


Bakgrund

Universitetsstyrelsen har vid sitt sammanträde 2000-04-04 fastställt

en delegationsordning och angett de ärendegrupper inom vilken styrelsen

och rektor har att fatta beslut. Styrelsen har vidare överlämnat

till fakultetsnämnderna att inom respektive verksamhetsområde fatta

beslut i övriga ärenden.

Fakultetsnämnden för samhällsvetenskapliga fakulteten har förtecknat

de ärenden/ärendegrupper som beslutas av fakultetsnämnden och

beslutade delegeringar till dekanus och övriga beslutsorgan. Förteckningen

innehåller också en sammanställning över vissa frågor som

institutionsstyrelserna/prefekterna svarar för.

Styrelsen för CERUM samt CERUMs föreståndare har ansvaret för

alla de frågor som inte beslutas av universitetsstyrelsen eller den

samhällsvetenskapliga fakulteten. I följande delegationsordning

framgår vilka uppgifter som ska fullgöras av styrelsen respektive

föreståndaren. I delegationsordningen regleras även de roller styrelsens

arbetsutskott samt CERUMs projektledare fyller, samt hur övrig

personal vid CERUM kan påverka verksamheten.

Styrelsens ansvar

Det åligger CERUMs styrelse att

1. Besluta i policyfrågor rörande verksamhetens inriktning

2. Fastställa anslagsframställning, övriga viktiga framställningar,

verksamhetsplan, budget och verksamhetsberättelse

3. Besluta om inrättande och omprövning av tillsvidareanställningar

4. Till samhällsvetenskapliga fakulteten inlämna förslag till

dubbelanknytning av personal mellan CERUM och ämnesinstitution

5. Ansvara för rekryteringsprocessen avseende befattning som

föreståndare, samt avge förslag härom till dekanus för samhällsvetenskapliga

fakulteten

Föreståndarens ansvar

Föreståndaren svarar i egenskap av chef för den totala verksamheten

inklusive den löpande driften och ansvarar bl.a. för:

1. Utarbetande av underlag för styrelsens beslut, däribland

anslagsframställning och övriga viktiga framställningar

samt budget, verksamhetsplan och verksamhetsberättelse

2. Förslag om inrättande och omprövning av

tillsvidareanställningar

3. Beslut om kortare anställningar

4. Utarbetande av personalutvecklings-, jämställdhets- och

arbetsmiljöplaner samt implementering, uppföljning och

redovisning

5. Tillämpning av reglerna i arbetsmiljölagen/förordningen,

föreskrifter, lokala arbetsmiljöavtal jämställdhetslagen och

lokala föreskrifter/avtal

2


6. Förhandlingar med fackliga organisationer

7. Till dekanus lämna förslag på lönesättning och lönerevision

8. Beslut om semester och tjänstledigheter

9. Beslut om lokaler och utrustning

10. Organisering och ledning av det totala arbetet

11. Övriga förekommande lednings- och utvecklingsuppgifter

Styrelsens arbetsutskott

Styrelsen kan inom sig bilda ett arbetsutskott. Styrelsens

arbetsutskott tillsätts av ordförande, som är sammankallande.

Arbetsutskottet har till uppgift att diskutera frågor till ledning för

föreståndaren eller annan som har att fatta beslut i aktuell fråga. I

arbetsutskottet ingår ordförande, ytterligare en styrelseledamot samt

föreståndaren. Arbetsutskottet är i formell mening ej en beslutande

instans.

1. Utarbetande av projektunderlag för beslut av föreståndaren,

arbetsutskottet eller styrelsen

2. Ledning av projektarbetet enligt fastställd projektbeskrivning,

budget samt övriga mål- och styrdokument

3. Projektmöten med ingående personal

4. Övriga inom projektet förekommande ledningsuppgifter såsom

organisation, motivering och utveckling av personal

samt att kommunicera projektet i förhållande till omvärlden

5. I god tid innan projektets avslutning presentera förslag om

projektets fortsättning

6. Genomföra en självutvärdering av projektet

Personalinflytande

Personalinflytande sker genom personalmöten, projektmöten,

gruppmöten, medarbetarsamtal och MBL-förhandlingar.

Projektledares ansvar

Projektledare utses av föreståndaren efter samråd med styrelsens

ordförande eller dess arbetsutskott. Projektledaren har till uppgift att

organisera, leda, följa upp och dokumentera arbetet i sitt projekt.

Projektledare rapporterar till föreståndaren. Projektledaren ansvarar

för:

3

More magazines by this user
Similar magazines