här - Zimbabwen Aids-Orvot ry

zim.orvot.org

här - Zimbabwen Aids-Orvot ry

Seppo Ainamo, 7o år

Lördag 15 maj 2010 HUFWDSTADSBLADET

- :'.. ;,.

Ainamo ställer

de foräldralöSA

yPP för

Darnen

scppo Ainamo har firat sin lödelsedag i flera dagar redan, men i dag tigcr

dcn rikrisr sro'a tesren rrrnr i DzivirriEetcwr. srä?lbilä;;;;r-, gTå,f.iåt 0.,

rrr harnen som står lör pr.ogrammcr.

'*

rb

I


Vi har tagit ekonomiskt ansvar

för 430 föräldralösa barn

i Zimbabwe, av vilka 30 bor

i ett hus somvi hyrt åt dem.

De övriga t/rahundrabor hos

sina släktingar, säger S€ppo

Ainamo, som tillsammans

med sin sambo Oili Wuolle

valt att ge föräldralösa barn

en start i livet.

Och i höst blir det första ske

det av allaktivitetshuset klart.

Dzikwa-huset som omfattar

250 kvadratmeter består av

kök, matsal, tvättstuga, förråd

och toaletter. I följande

skede byggs toaletter och duscher

åt barnen, ett utrymme

för telekommunikation

och klassrum för arton barn.

Kostnadsprojektet går på

360 000 euro.

En dansföreställning i byn

Dzivarasekwa gav på sätt och

vis upphov till detta magnifika

projekt. Ainamo fick höra

av en mamma att hon inte

hade råd att låta sin pojke

gå i skolan.

- Sätt honom i skola ändå.

Jag betalar.

Faddrar

Sedan dess har det gått arton

år

- Ensamma klarar vi inte av

det här proj€ktet, säger han,

men tack vare våra personliga

faddrar som betalar cirka 25

euro per månad elleråtminstone

300 euro om året kan vi

betala skolavgifter och mat åt

barnen. Detkostarmeraän så

attunderhålla drygt 400 barn,

men vifår också 90 o00 erro

i bidrag av finska Utrikesministeriet

under 2010.

Programmet som startade

1992 har hjälptmångabe-

Bor: Halva året i Dzivarasekwa,

en förstad till Harare,

Zimbabwe, och i Sockenbacka.

Bakgrund: Lärde sig

svenska som krigsbain i

Sverige. "Fyra år av lycka."

Tråffar årligen sina svenska

släKingar. Två år efter

hemkomsten sattes Seppo

i finsk skola i Munksnäs.

Famili: Tre vuxna barn,

sambo Oili Wuolle.

Karriär: Jobbat för bl.ä.

Metex, Rauma-Repola, Arvidsson

i Finland, handelssekreterare

i Rumänien,

vicekompanlchef på Cypern,

Finska handelshögskolans

utvecklingsprocram

Prodec i Östra och

södra Afrika.

Proiekh Leder ett program

som stöder skolgång för

föråldralösa barn i Zimbäbwe.

På gång: Bygger allaktlvitetshus

för barnen, www.

zimaidsorphans.org

gåvade, men fattiga och för

äldralösa barn samt barn till

ensamstående föräldrar att

få en grundutbildning. I fadderverksamheten

ingår drygt

270 faddrar, av vilka cirka

240 är från Finland, resten

från Tvskland, England och

Skottland. Barnen representerar

alla åldrar mellan förskola

och universitet och går

i sammanlagt tretton skolor,

ett universitet och tre yrkesskolor.

Over 60 procent av

barnen ärflickor

Cirklarna har spritt sig som

ringar på vattnet. Verksamheten

fått fart via vänner, bekanta

och före detta arbetskamrater

Skola och mat åt många

- Det här är inte mitt jobb,

jag får inte betalt för det, säger

SeppoAinamo. Det är helt

enkelt en le\,'nadsstil och en

verksamhet som passar mig

och Oili. Det innebär också

mycket arbete med långa

arbetsdagar utan lunch- och

kaffepauser

Men det ger också mycket

glädje och lycka att kunna betala

terminsavgifter och förse

barnen med skoluniformer

och böcker De kommer

med i programmetvid sex års

ålder och vid 23 är de klara

med sir utbildning. De får ett

mål mat om dagen, sportsliga

och kulturella aktiviter, hälsovård

och daglig omsorg. Med

hjälp av fåddrarna är detta

möjligt.

Stödorcanisationer

Budgeten för år 2010 är på

250 000 euro. Två stödorganisatio[er

har grundats för

att koordinera medlen som

samlas in till projektet: Dzikwa-fonden

i Zimbabwe från

år 2002 och Föreningen för

aids-föräldralösa barn i Zimbabwe,

år 2003. Med bidrag

från bland annat finska Rotaryoch

ftimurare i Skottland

har köksutrustning och tomtmark

skaffats. Ändra organisationer

som är med är bl.a.

Odd Fellows och Lions.

Faddrarna i Finland och

utlandet håller kontakt med

sina skyddslingar på olika

sätt och när vi åker mellan

Finland och Zimbabwe har

vi med oss hundratals brev

och småpaket. På returresan

fidls väskorna med svarsbrev,

berättar Ainamo som gärna

fung€rarsom kurir i ett så angelägetärende.

h)swörlund

044 783 s7 74, daEbok@hbl.f

More magazines by this user
Similar magazines