02.12.2014 Views

Information om skolplikt - Nacka kommun

Information om skolplikt - Nacka kommun

Information om skolplikt - Nacka kommun

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Vad gäller när en elev vistas utanför<br />

Sveriges gränser?<br />

En elev s<strong>om</strong> är folk bok förd i landet, men s<strong>om</strong> varaktigt<br />

vistas ut<strong>om</strong>lands har inte <strong>skolplikt</strong> i Sverige. Det är alltså inte<br />

folkbokföringen s<strong>om</strong> är grunden för <strong>skolplikt</strong>en, utan boen det i<br />

en k<strong>om</strong>mun i Sverige. Den s<strong>om</strong> vistas ut<strong>om</strong> lands i minst ett år ska<br />

normalt sett avregistreras från folkbokfö ringen.<br />

Utbildningsnämnden, <strong>Nacka</strong> k<strong>om</strong>mun.<br />

Om <strong>skolplikt</strong>,<br />

frånvaro och<br />

ledighet från<br />

skolan<br />

<strong>Information</strong> till föräldrar<br />

till elever i <strong>Nacka</strong> k<strong>om</strong>muns<br />

skolor<br />

Produktion: <strong>Nacka</strong> k<strong>om</strong>mun, <strong>Nacka</strong> Partner <strong>Information</strong>. Foto: Håkan Lindgren, Ryno Quantz. Tryck: <strong>Nacka</strong> Partner Intendentur, mars 2008.


Det är bra för dig s<strong>om</strong> förälder att känna till vilka skyldigheter och<br />

rättigheter s<strong>om</strong> <strong>skolplikt</strong>en innebär och vad s<strong>om</strong> gäller <strong>om</strong> ditt<br />

barn behöver vara ledig eller inte k<strong>om</strong>mer till skolan. Här har vi<br />

sammanfattat det viktigaste du behöver veta <strong>om</strong> <strong>skolplikt</strong>, frånvaro<br />

och ledighet.<br />

Skolplikt<br />

I lagens skrivningar <strong>om</strong> <strong>skolplikt</strong> finns både skyldigheter och<br />

rättigheter. Skolplikt motsvaras av en rätt att gå i skolan. Skolplikten<br />

inträder normalt på hösten det år då barnet fyller sju år och upphör<br />

vid vårterminens slut det år barnet fyller 16.<br />

Vem ansvarar?<br />

• Den s<strong>om</strong> har vårdnaden <strong>om</strong> barnet ansvarar för att barnet<br />

går till skolan.<br />

• Utbildningsnämnden ansvarar för att bevaka att <strong>skolplikt</strong>en<br />

fullgörs.<br />

Så fort det står klart att en elev inte k<strong>om</strong>mer till skolan måste skolan<br />

vidta åtgärder.<br />

Vem beslutar?<br />

Utbildningsnämndens ordförande, 1:e vice ord föran de och 2:e vice<br />

ordförande beslutar tillsammans i alla ärenden s<strong>om</strong> rör en skil da elever.<br />

Frånvaro<br />

Vad gäller <strong>om</strong> en nackaelev har stor frånvaro och/eller slutar vid en<br />

skola?<br />

Vem ansvarar?<br />

K<strong>om</strong>munala och fristående skolor:<br />

• Skolan ansvarar för att problemet med frånvaron utreds och<br />

får en lösning.<br />

•<br />

•<br />

Nämndens kontaktperson på kultur- och utbildningsenheten<br />

ansvarar för att föräldrarna får hjälp <strong>om</strong> skolans insatser inte<br />

räcker till.<br />

Socialtjänsten tar vid <strong>om</strong> inte skolan och kultur- och<br />

utbildningsenheten tillsammans kan lösa problemet med<br />

frånvaron.<br />

Endast fristående skolor:<br />

• När en elev har stor frånvaro utan giltig orsak ska<br />

huvudmannen för den fristående skolan anmäla förhållandet<br />

till elevens hemk<strong>om</strong>mun, nämndens kontaktperson på<br />

kultur- och utbildningsenheten.<br />

• När en elev börjar eller slutar vid en fristående skola, ska<br />

huvudmannen för skolan lämna uppgift <strong>om</strong> detta till<br />

utbildningsnämnden i <strong>Nacka</strong>.<br />

Ledighet<br />

Vad gäller för längre ledighet än 10 dagar?<br />

Om en elev önskar vara borta från skolan i mer än tio skol dagar under<br />

ett läsår ska det finnas synnerliga skäl för att bevil ja ledighet. Synnerliga<br />

skäl är starkare än särskilda skäl. Det kan vara något s<strong>om</strong> är både<br />

brådskande och av mycket stor betydelse för eleven. Semesterresa eller<br />

besök hos släktingar är inte synnerliga skäl för ledighet.<br />

Vem beviljar?<br />

I <strong>Nacka</strong> är det skolans rektor s<strong>om</strong> fattar beslut <strong>om</strong> längre ledighet<br />

än 10 dagar. Bara <strong>om</strong> det faktiskt finns synnerliga skäl för att bevilja<br />

längre ledighet får rektor göra detta.<br />

Vem ansvarar?<br />

Skolans rektor ansvarar för att eleven får acceptabel ut bild ning under<br />

sin från varo.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!