Ladda ner (12,8Mb) - ISU

rolfsdotter.se

Ladda ner (12,8Mb) - ISU

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I MALMÖ OCH VÄRLDEN

Lärande för hållbar utveckling

i Malmö och världen

För att åstadkomma en långsiktigt hållbar utveckling i praktiken

behövs kunskap och förståelse både om globala sammanhang och

om lokala förutsättningar och möjligheter.

I ett globalt perspektiv blir det alltmer uppenbart

att kraftfulla åtgärder måste vidtas för att lösa

alla problem med tex klimatförändringar, fattigdom,

orättvisor, utarmning av biologisk mångfald

och en ökande befolkning som förbrukar alltmer

resurser och förgiftar miljön. Samtidigt lever fler

människor än någonsin ett gott liv och att det

finns tekniska, politiska, sociala och ekonomiska

möjligheter att lösa de flesta av våra svåra miljöoch

utvecklingsproblem. Om vi bara kan tillvarata

en bråkdel av den energi som kommer från

solen och skapar bättre kretslopp så kan vi utan

problem producera all den mat, värme och de förnödenheter

som behövs för att ge alla människor

på jorden en bra tillvaro.

Sett i ett lokalt perspektiv blir det tydligt, för

alla som försöker, att det inte är helt enkelt att

leva ett hållbart liv. Det är inte lätt att veta vad

som är rätt och fel och det finns många vägval,

frestelser och svåra beslut som måste tas om

man vill leva miljövänligt, sunt och rättvist.

Om man betraktar de senaste årtiondenas

utveckling i Malmö och världen ur ett miljöhistoriskt

perspektiv så skulle det kunna se ut som

följer:

År 1972 anordnade FN den första stora globala

miljökonferensen, Stockholmskonferensen,

för den mänskliga miljön. Det var först då man

på allvar började prata om gränsöverskridande

miljöproblem (tex försurning) som ett samband

mellan miljö och utveckling. Stockholmskonferensen

var också startpunkten för en bredare

diskussion om behovet av bättre miljöutbildning

och mer integrerat lärande om miljö, rättvisa och

utveckling.

Malmö var 1972 en stad som präglades av

tillverkningsindustri och handel samt utbyggnad

av biltrafik och storskaliga bostadsområden

med lägenheter. Många som hade ekonomiska

möjligheter flyttade från lägenheter i Malmö till

villor i omgivande kommuner, vilket gjorde att

befolkningen och de kommunala skatteintäkterna

i Malmö minskade. Idealet för många människor

var att flytta ut från dålig luft, trängsel och buller

i staden till gröna och lummiga villasamhällen.

Miljömedvetenheten bland befolkningen var

relativt liten och miljöutbildningen i skolorna var

begränsad. Miljöarbetet fokuserades på reningsteknik

som förbättrad avloppsrening och rökgasrening

i industrin samt kol- och oljekraftverk.

År 1992 anordnades FN:s stora konferens om

miljö och hållbar utveckling i Rio de Janeiro där

det slogs fast att miljöfrågorna måste integreras i

samhällsutvecklingen. Agenda 21 introducerades

som ett sätt att arbeta handlingsinriktat för en

hållbar utveckling, såväl globalt som lokalt.

Vid Riokonferensen antogs också flera viktiga

deklarationer bland annnat om behovet av åtgärder

för minskad påverkan på det globala klimatet.

Utbildning och lärande för god miljö och hållbar

samhällsutveckling betonades starkt.

Malmö präglades 1992 av nedläggningarna av

Kockumsvarvet och andra stora tillverkningsindustrier,

samt ökad inflyttning av invandrare från

olika delar av världen. Arbetslösheten var relativt

sett hög i Malmö, tillväxten i ekonomin och

byggaktiviteten var relativt låg. Den kommunala

ekonomin var ansträngd med ett stort budgetunderskott.

Malmö var därför inte bland de kommuner

som först etablerade ett lokalt Agenda 21

arbete, men redan efter några år var Malmö en av

de mest aktiva Agenda 21-kommunerna. Intresset

och engagemanget för miljöfrågor var högt både

bland befolkningen och inom politiken. I Malmö

var lokala grupper och folkbildningsförbund starkt

pådrivande i det lokala Agenda 21-arbetet.

”Vår största utmaning i detta nya

århundrade är att ta en idé

som låter så abstrakt

– hållbar utveckling –

och göra den till

verklighet för

alla världens

människor.”

Kofi Annan

8 9

More magazines by this user
Similar magazines