Verksamhetsplan 2012 - Brottsförebyggande rådet

bra.se

Verksamhetsplan 2012 - Brottsförebyggande rådet

Verksamhetsplan 2012


Brå:s uppdrag

Som ett centrum för forsknings- och utvecklingsverksamhet inom rättsväsendet ska

Brottsförebyggande rådet (Brå) bidra till kunskapsutvecklingen inom det kriminalpolitiska

området och främja brottsförebyggande arbete. Myndigheten ska initiera, bedriva

och informera om forsknings- och utvecklingsarbete för att ge regeringen och myndigheterna

i rättsväsendet underlag för åtgärder och prioriteringar, samt löpande bistå regeringen

i kriminalpolitiska frågor. Verksamheten ska därmed bidra till att utveckla och

effektivisera arbetet inom myndigheterna i rättskedjan. Brå ska också initiera, stödja

och informera om lokala brottsförebyggande insatser inom olika samhällssektorer.

Kraven på hög kvalitet förutsätter nära kontakter med universitet och högskolor, vilket

bland annat säkerställs genom det Vetenskapliga råd som är knutet till myndigheten.

Brå ansvarar för den officiella rättsstatistiken, vilket innefattar att följa, analysera

och rapportera om rättsstatistiken, brottsligheten och samhällets reaktioner på brott.

Verksamheten ska bygga på ett förtroendefullt samarbete med övriga myndigheter inom

rättsväsendet. Det brottsförebyggande perspektivet i vid mening ska genomsyra myndighetens

samtliga arbetsområden.

Brå:s verksamhet styrs främst av regeringens instruktion och årliga regleringsbrev för

myndigheten. Styrningen sker bland annat genom de återrapporteringskrav och de uppdrag

som anges i regleringsbrevet samt de särskilda uppdrag som ges till myndigheten

under verksamhetsåret. Efterfrågan på myndighetens medverkan i olika projekt och utredningar

-- som experter, sakkunniga eller för att på olika sätt bidra med kunskapsunderlag

-- är stor. Det behöver därför även finnas utrymme för myndigheten att på eget

initiativ ta fram kunskapssammanställningar och på annat sätt bidra med expertkunskap

som är till nytta för rättsväsendets myndigheter och statliga kommittéer samt nationella

och lokala brottsförebyggande aktörer. Egeninitierade projekt ska vara väl förankrade

hos rättsväsendets myndigheter, för att säkerställa att de möter ett uttalat behov

av metod- och kunskapsutveckling. Detta görs bland annat med hjälp av Brå:s Insynsråd,

där främst företrädare för rättsväsendets myndigheter är ledamöter.

Brå:s profil

Brå tar fram och sprider kunskap på det kriminalpolitiska området. Kunskapen ska

hålla hög internationell nivå för att regeringen och beslutsfattare i och utanför rättsväsendet

ska ha tillgång till bästa möjliga forsknings- och faktabaserade kunskap om centrala

frågeområden när det gäller brottsligheten, brottslighetens konsekvenser och samhällets

åtgärder mot brott. Kunskapen omfattar såväl nationella som internationella erfarenheter.

Myndighetens produktion av kunskap, fakta och statistik är effektiv och

omfattande och resulterar i produkter som är lättillgängliga och användbara för målgrupperna.

1


Brå:s kärnverksamheter

Kärnverksamheterna som Brå arbetar med är att
bedriva forsknings- och utvecklingsverksamhet för kunskapsutveckling

sammanställa, publicera och utveckla Sveriges officiella kriminalstatistik

ge kvalificerat stöd till lokalt brottsförebyggande arbete.

Den enskilt största kärnverksamheten är att bedriva forskning och utveckling. Det senaste

året har en förstärkning avseende tillämpad polisforskning påbörjats. Följande tre

enheter vid myndigheten arbetar med att föra kunskapsutvecklingen framåt genom

forskning och utveckling:Enheten för Utvärdering och polisforskning genomför främst utvärderingar och studier

av reformer och verksamheter i och i anslutning till rättsväsendet. Vid sidan av en rad

regeringsuppdrag som bland annat rör Kriminalvårdens arbete kommer en betydande

del av verksamheten att vara inriktad på tillämpad polisforskning. Ett exempel är regeringsuppdraget

att utvärdera polisens brottsförebyggande insatser inom ramen för samverkansöverenskommelser

med landets kommuner. Enheten har också det övergripande

ansvaret för att bevaka det nationella och internationella FoU-arbetet inom området

polisforskning.

Enheten för Forskning och utveckling är i stor utsträckning inriktad på traditionell

brottslighet och samhällets åtgärder mot sådan brottslighet. En kärnverksamhet på enheten

är att analysera stora rikstäckande datamaterial om brottslighet och utsatthet för

brott. Under året kommer enheten bland annat att slutföra en studie om återfall i brott

och rapporten Brottsutvecklingen som beskriver och analyserar utvecklingen av ett antal

centrala brottstyper under 00-talet. Ett regeringsuppdrag under året avser att följa

upp och utvärdera bestämmelsen om grooming.


Enheten för Forskning om ekonomisk och organiserad brottslighet är i stor utsträckning

inriktad på nya, eller tidigare outforskade, former av brottslighet och samhällets

åtgärder mot sådan brottslighet. Under året kommer enheten bland annat att arbeta

med en översyn av utpressningsbrott, och i samverkan med Statskontoret görs en uppföljning

av korruptionens struktur i Sverige.

Den andra och näst största kärnverksamheten är att sammanställa, publicera och utveckla

Sveriges officiella kriminalstatistik samt att genomföra periodiska statistiska

undersökningar. Brå:s statistikverksamhet bedrivs vid två enheter:


Enheten för Rättsstatistik ansvarar i huvudsak för att producera och utveckla Sveriges

officiella kriminalstatistik med tillhörande system. En betydande del av verksamheten

kommer under 2012 att inriktas på det myndighetsgemensamma utvecklingsarbetet

som bedrivs inom ramen för Rättsväsendets informationsförsörjning (RIF) och det interna

anpassningsarbetet till detta system. I övrigt inleds bland annat den andra etappen

av regeringsuppdraget att utveckla statistiken över återfall i brott, och enheten påbörjar

ett regeringsuppdrag med målsättningen att fastställa och tydliggöra kriminalstatistikens

ändamål och identifiera angelägna utvecklingsområden.

2


Enheten för Statistiska undersökningar ansvarar för de periodiska undersökningar som

genomförs med särskild datainsamling, bland annat med survey-metoder. Enheten genomför

exempelvis den Nationella trygghetsundersökningen (NTU) och tar fram hatbrottsstatistiken.

Under 2012 kommer enheten också att på regeringens uppdrag genomföra

den första undersökningen av politikernas trygghet.

Den tredje av kärnverksamheterna är att ge kvalificerat stöd till lokalt brottsförebyggande

arbete. Verksamheten bedrivs vid


Enheten för Lokalt brottsförebyggande arbete som i sitt stöd till lokalt brottsförebyggande

arbete kommer att fokusera på att förebygga återfall i brott och att förhindra att

ungdomar fastnar i kriminalitet. Stödet sker genom en utvecklad omvärldsbevakning av

utveckling och utvärdering i frågorna, ett strategiskt riktat metodstöd samt spridning av

såväl svensk som internationell ’’best practice’’. Arbetet tillsammans med Rikspolisstyrelsen

med att stimulera de insatser som görs inom ramen för de samverkansöverenskommelser

som träffats mellan polismyndigheter och kommuner fortsätter.

Därutöver finns det ytterligare enheter med för myndigheten helt avgörande verksamheter,

som definieras som stödenheter. Enheten för Information och förlag ansvarar

bland annat för konferensverksamhet, Brå:s omfattande produktion av rapporter, skrifter

och andra former av trycksaker samt Brå:s webbplats på internet, som i dag är

myndighetens viktigaste kanal för att publicera och sprida information. Enheten för IT

ansvarar dels för myndighetens interna IT-system, dels för det IT-intensiva arbetet med

kriminalstatistiken. Det Juridiska sekretariatet hanterar juridiska ärenden vid myndigheten,

lämnar stöd till enheterna i sådana frågor och ansvarar för samordningen av de

remissyttranden som myndigheten lämnar. Enheten för Administration ansvarar för såväl

ekonomi som administrativa personalfrågor. Den särskilda personalfunktionen som

är placerad i Stab ansvarar för att utveckla strategier, policyer och processer inom personal-

och arbetsmiljöområdet. Under 2012 kommer enheten bland annat att fortsätta

arbetet med att utveckla en arbetsmiljö som bidrar till hälsa, välbefinnande och verksamhetsutveckling.

Nedan följer en genomgång av enheternas verksamhet. Med förkortningarna efter projekten

avses följande:

(I) = uppgift enligt instruktionen för Brå

(R) = regeringsuppdrag i regleringsbrev eller särskilt regeringsbeslut

(S) = samarbete med myndighet eller organisation

(E) = av Brå egeninitierat projekt

3


Enheten för forskning om ekonomisk och

organiserad brottslighet

Enheten för forskning om ekonomisk och organiserad brottslighet är inriktad på tilllämpad

forskning och utveckling främst inom områdena ekonomisk och organiserad

brottslighet. Med empirisk forskning som bas formulerar enheten brottsförebyggande

och brottsbekämpande strategier och metoder tillsammans med myndigheterna inom

kontroll- och rättskedjan.

Enheten arbetar också myndighetsövergripande med att besvara remisser som berör

enhetens område, exempelvis reglering med bäring på ekobrott, miljöbrott och organiserad

brottslighet. Medarbetare från enheten medverkar vidare i statliga utredningar

och i olika referensgrupper. Enheten är aktiv i fyra internationella nätverk som bland

annat utbyter erfarenheter, ordnar konferenser och seminarier samt ger ut olika publikationer.

Flera av enhetens områden ligger högt på den kriminalpolitiska agendan och är av

stort intresse för media. Därför svarar enhetens medarbetare dagligen på frågor från

journalister. Enhetens medarbetare sprider också kunskap som föredragshållare i en rad

olika sammanhang och deltar fortlöpande med bidrag till antologier.

Projekt

Tillgångsinriktad brottsbekämpning på fältet (E)

Brå har vid flera tillfällen noterat problem med förutsättningarna hos de brottsbekämpande

myndigheterna för det tillgångsinriktade arbetet på fältet. Brå ska i denna studie

undersöka vilka faktorer som påverkar detta arbete, främst när det gäller att förverka

egendom som har förvärvats genom brottslig verksamhet. Eftersom tillgångsinriktad

brottsbekämpning är en uttalat prioriterad verksamhet inom rättsväsendet är syftet att

tydliggöra vilka hinder och möjligheter som finns med det tillgångsinriktade arbetet på

fältet, och på vilka sätt detta kan underlättas och utvecklas i framtiden.

Startdatum: januari 2012

Slutdatum: april 2013

Översyn av utpressningsbrottet (E/S)

Antalet anmälda utpressningsbrott har fyrdubblats under drygt tio år. Syftet med detta

projekt, som är ett samarbete med Brottsoffermyndigheten och Rikspolisstyrelsen, är att

analysera utpressningsbrottets struktur, det vill säga att ge en bild av gärningspersoner,

offer, utpressningsmetoder och var brotten äger rum. Enheten kommer att göra en genomgång

av brottsanmälningar och även i vissa fall komplettera den med förundersökningsmaterial.

Startdatum: maj 2011

4


Slutdatum: maj 2012

Otillåten påverkan mot företag och företagare (E/S)

I detta projekt, som är ett samarbete med Brottsoffermyndigheten och Rikspolisstyrelsen,

kartläggs otillåten påverkan riktad mot företag och företagare. Syftet är främst att

undersöka utpressning och andra former av otillåten påverkan mot företagare där gärningspersonernas

avsikt att komma över pengar eller information respektive tvinga

fram aktivitet eller passivitet. Visst fokus ligger på gärningspersoner som kan förknippas

med organiserad brottslighet eller på annat sätt yrkesmässigt bedriven kriminalitet.

Startdatum: maj 2011

Slutdatum: september 2012

Uppföljning av korruptionens struktur i Sverige (S)

Statskontoret har fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett underlag om korruption i

kommuner, landsting samt i kommun- och landstingsägda företag. Av uppdraget framgår

att en uppföljning ska göras av Brottsförebyggande rådets rapport Korruptionens

struktur i Sverige (Brå 2007:21). Brå kommer därför att följa upp den tidigare studien

genom att göra en genomgång av samtliga ärenden som kommit in till Riksenheten mot

korruption från dess start 2003 och som klarats upp först efter utgången av den 31 augusti

2006. Resultatet kommer att redovisas i Statskontorets rapport till regeringen. Brå

kommer också att följa upp anmälningarna utanför den kommunala sektorn och eventuellt

ge ut en uppföljning av samtliga anmälningar.

Startdatum: november 2011

Slutdatum: april 2012

Hur ska skyddet mot utförsel av kulturföremål förbättras på frivillig väg

(S)

Enligt kulturminneslagen krävs tillstånd för att föra ut vissa äldre kulturföremål ur landet.

Riksantikvarieämbetet har emellertid noterat att antalet ansökningar om utförsel

av kulturföremål har minskat kraftigt. Det är problematiskt dels för att det tyder på att

föremål förs ut illegalt, dels för att Sverige som nation går miste om dokumentation

kring föremålen och deras ursprung.

I samverkan med Riksantikvarieämbetet ska Brå i detta projekt studera vilka faktorer

som påverkar att man ansöker om utförsel av kulturföremål hos tillståndsmyndigheterna

eller inte gör det.

Startdatum: november 2011

Slutdatum: april 2012

5


Södertäljesatsningen (S)

I projektet, som sker i samarbete med Polismyndigheten i Stockholms län och samverkande

myndigheter inom ramen för satsningen mot grov organiserad brottslighet, genomförs

en fallstudie av Södertäljesatsningen mot organiserad brottslighet. Studien är

inriktad på att, i realtid, följa satsningens olika faser med fokus på problemformulering,

samverkan och måluppfyllelse. Brå ska sondera hur samverkan sker på de olika nivåerna

och hur myndigheterna arbetar för att uppfylla målen på sin respektive nivå, samtidigt

som de delar ett övergripande mål. Tanken är att lyfta fram goda exempel och

identifiera hinder och möjligheter. Den slutliga rapporten ska fungera som en ”manual

of best practice” inför liknande insatser i framtiden.

Startdatum: augusti 2011

Slutdatum: mars 2014

Angrepp på religiös egendom (E)

Brå kommer att i en förstudie att undersöka de typer av brott som riktas mot religiösa

byggnader, monument och annan egendom inklusive gravplatser. Projektet spänner

över flera religioner och omfattar en rad motiv. Förstudien ska ligga till grund för en

ansökan om forskningsmedel.

Startdatum: november 2011

Slutdatum: maj 2012

Kapitel om organiserad brottslighet i brottsutvecklingen (E)

Enheten bidrar med ett kapitel till Brottsutvecklingen som ges ut under 2012. Det är ett

fördjupningskapitel om organiserad brottslighet. Det kommer dels att baseras på resultat

hämtade från tidigare Brårapporter i ämnet samt kriminalstatistik för vissa brottstyper

som är karaktäristiska för organiserad brottslighet, exempelvis grov narkotikasmuggling,

människohandel, utpressning och brott mot inkassolagen. Brå kommer desssutom,

i samverkan med Rikskriminalpolisen, att använda sig av kvantifierbar kvalitativ

data, i form av Rikskriminalpolisens underrättelseinformation om organiserad

brottslighet. Syftet är att få en uppskattning av antalet kriminella grupperingar och strategiska

personer (personer som av polisen bedöms vara nyckelpersoner för organiserad

brottslighet) som polisen bedömer att det finns i Sverige.

Startdatum: januari 2012

Slutdatum: december 2012

Otillåten påverkan på strategiska personer (S)

Tillsammans med Tullverket med flera myndigheter planerar Brå ett projekt som tar

sikte på att identifiera vilka funktioner inom samhällsviktiga verksamheter som kan

uppfattas som strategiska. Med det avses att funktionerna har tillgång till information

eller förfogar över system som i orätta händer eller fel använda kan ställa till med stor

skada för samhället. Personer med sådana funktioner riskerar att utsättas för påverkan.

6


Projektet ska också belysa hur påverkan går till och vad som utmärker de personer som

påverkas. Det empiriska materialet utgörs av underrättelseinformation och förundersökningar.

Startdatum: september 2012

Slutdatum: december 2013

7


Enheten för utvärdering och polisforskning

Enheten har liksom tidigare år som övergripande uppgift att utvärdera verksamheter

inom rättsväsendet. Från och med 2011 har enheten fått ett utökat ansvar för polisforskning

på Brå, vilket innebär att insatserna när det gäller dels uppföljning, dels utvärdering

på polisområdet kommer att förstärkas. Enheten har dessutom ett särskilt ansvar

för att bevaka nationell och internationell forskning och utveckling inom polisområdet.

Utvärderingsuppdragen som placeras vid enheten kommer mestadels från regeringen

och kan exempelvis röra effekterna av politiskt beslutade reformer eller förändringar av

annat slag inom rättsväsendets verksamhet. Under 2012 kommer enheten att arbeta

med flera sådana regeringsuppdrag. Ett par uppdrag rör Kriminalvårdens arbete och ett

uppdrag rör projekt Karin i Malmö. Under året fortsätter också ett regeringsuppdrag

om polisens brottsförebyggande arbete, som enheten bedriver tillsammans med Enheten

för lokalt brottsförebyggande arbete (Elba).

Utöver utvärderingsprojekten bidrar enheten även på andra sätt till kunskapsutvecklingen

inom rättsväsendet. Det kan till exempel handla om att vara ”bollplank” när det

gäller utvärderingar eller kunskapssammanställningar som myndigheterna arbetar med.

Kunskapsstödet kan dels ges informellt, dels i form av ett mer formaliserat deltagande i

olika grupper. I det löpande arbetet ingår att delta i utvecklingen av den officiella rättsstatistiken,

besvara remisser och förfrågningar från bland annat journalister och allmänhet,

bidra med texter till Brå:s webbplats samt utföra kortare arbetsinsatser på

uppdrag av Justitiedepartementet.

Projekt

Beskrivning, analys och utvärdering av polisens strategiska brottsförebyggande

arbete (R)

Brå och Rikspolisstyrelsen fick i sina regleringsbrev för 2011 i gemensamt uppdrag att

beskriva polisens strategiska brottsförebyggande arbete och ange hur det kan utvecklas.

I uppdraget ingår att analysera vilket kunskapsstöd som polisen behöver i det brottsförebyggande

arbetet och bedöma polisens metodstöd. Inom ramen för ingångna samverkansöverenskommelser

mellan polismyndigheter och kommuner får Brå, efter samråd

med Rikspolisstyrelsen, stimulera och utvärdera lokala brottsförebyggande projekt

som bedöms vara särskilt intressanta.

Startdatum: januari 2011

Slutdatum: I samband med årsredovisningen för 2011

8


Fortsatt uppföljning av hur samverkansöverenskommelserna mellan polis

och kommun om brottsförebyggande arbete har fungerat (E)

Under 2012 kommer Brå att arbeta vidare med en fördjupad analys av hur polisen och

kommunerna ser på överenskommelserna, positivt och negativt vid implementeringen

av dem samt vilket konkret brottsförebyggande arbete de resulterat i.

Startdatum: januari 2012

Slutdatum: hösten 2012

Lekmannaövervakare (R)

Brå fick i regleringsbrevet för 2011 i uppdrag att studera hur Kriminalvården använder

lekmannaövervakare, både vid skyddstillsyn och vid villkorlig frigivning. Uppdraget,

som sker i samråd med Kriminalvården, är att se som en fördjupning av den beskrivning

av systemet med lekmannaövervakare som Brå gjorde under år 2010 (”Frivården”

rapport 2010:10).

Startdatum: januari 2011

Slutdatum: juni 2012

Samhällstjänst (R)

Brå fick i regleringsbrevet för 2011 i uppdrag att följa upp och utvärdera innehållet i

verkställigheten av samhällstjänst. Uppdraget har två huvudfrågor: dels hur verkställigheten

av påföljden fungerar, dels om fler än i dag skulle kunna dömas till samhällstjänst.

I uppdraget ingår även att göra en jämförelse med ungdomstjänst.

Startdatum: januari 2011

Slutdatum: april 2012

Polisens arbete med att utreda anmälningar som rör hedersrelaterat våld

och förtryck (S)

Syftet med studien, som görs i samarbete med Rikspolisstyrelsen, är att kartlägga och

analysera ett antal anmälningar som rör hedersrelaterat våld och på grundval av det

lämna förslag till hur polisens arbete på området kan utvecklas. Urvalet inrymmer både

ärenden där en hot- och riskanalys har gjorts med hjälp av instrumentet PATRIARK

och ärenden där en sådan analys inte gjorts.

Startdatum: januari 2011

Slutdatum: mars 2012

Tre utvärderingar av platsbaserat arbete (S)

Brott begås inte på slumpmässiga platser i stadsmiljöer. På vissa platser begås många

brott och på andra inga alls. Platser med många brott kallas hot spots. Internationell

forskning tyder på att ett platsbaserat polisarbete som riktas mot hot spots kan före-

9


ygga brott mer effektivt och till en lägre kostnad jämfört med traditionellt polisarbete.

Under år 2011 har Brå kartlagt vilken potential det finns för polisen i Sverige att förebygga

brott genom att fokusera sitt arbete på hot spots. Den geografiska spridningen av

fem typer av brott har studerats i sex svenska städer av olika storlek. På grundval av

den studien kommer Brå under år 2012 att tillsammans med polisen inleda tre försöksprojekt

om systematiskt platsbaserat arbete. De rör personrån i Stockholm, bostadsinbrott

i Göteborg och våld på allmän plats i Eskilstuna. Projekten kommer att utvärderas.

Startdatum: januari 2012

Slutdatum: juli 2013

Utvärdering av Projekt Karin i Malmö (R)

Regeringen har gett Brå i uppdrag att utvärdera verksamheten vid Projekt Karin i

Malmö. Projekt Karin är en modell för samlokalisering och samverkan rörande våldsutsatta

kvinnor. Syftet med utvärderingen är att få information om hur arbetsformen fungerar

från de deltagande myndigheternas perspektiv och uppdrag samt vilken betydelse

modellen har för kvaliteten och effektiviteten i myndigheternas arbete. Utvärderingen

ska bland annat inbegripa en analys av om arbetsformen har haft någon effekt på rättsväsendets

utredningar, antalet lagförda gärningspersoner samt handläggningstiderna.

Även eventuella effekter på vilket stöd och skydd som de våldsutsatta kvinnorna erbjudits

samt om detta har påverkat risken för att kvinnorna utsätts igen ska analyseras.

Samverkansmodellens effekter ska också analyseras i förhållande till kostnaderna.

Slutdatum: 31 mars 2013

Brottsutvecklingen (E)

Enheten kommer arbeta med ett par kapitel i Brottsutvecklingen. Det gäller kapitlen om

ungdomsbrottsligheten, om brott mot närstående samt om påföljdsutvecklingen.

Slutdatum: december 2012

Stalkning (R)

I regleringsbrevet för 2012 anges att Brå ska förbereda för ett kommande uppdrag om

att följa upp och utvärdera reformen om förbättrat skydd mot stalkning som trädde i

kraft den 1 oktober 2011. Uppdraget kommer att ta sikte på tillämpningen av brottet

olaga förföljelse och hur bestämmelserna om kontaktförbud tillämpas i praktiken. I

uppdraget ingår att uppmärksamma vilket genomslag elektronisk övervakning av särskilt

utvidgade kontaktförbud fått och om det område som förbudet gäller är väl avvägt.

Slutdatum: 22 februari 2013 (i samband med årsredovisningen).

10


Enheten för forskning och utveckling

Enhetens uppgift är att bedriva tillämpad forskning och utvecklingsverksamhet inom

det kriminalpolitiska området. Syftet är att producera sådan kunskap som kan vara användbar

inför olika beslut inom det kriminalpolitiska och rättspolitiska området. Enheten

följer och analyserar brottsutvecklingen samt trender och utvecklingstendenser

inom rättsväsendets verksamheter.

Enheten arbetar med uppdrag från regeringen, men samarbetar också med också från

andra myndigheter inom rättsväsendet. Enheten initierar även själv studier, som möter

behov av metod- och kunskapsutveckling inom rättsväsendets myndigheter. I enhetens

kärnverksamhet ingår att analysera stora rikstäckande datamaterial om brottslighet och

utsatthet för brott. Målsättningen är att alltid kunna ge en aktuell, samlad och balanserad

kunskapsbild av dessa problem.

Enheten bidrar även till kunskapsutvecklingen på det kriminalpolitiska området i

form av att ha olika expertroller. På nationell nivå är det vanligt att enheten fungerar

som kontaktpunkt för andra myndigheter inom rättsväsendet där Brå utgör samrådsmyndighet.

Det finns också en stor efterfrågan från rättsväsendets myndigheter på medarbetarnas

deltagande i exempelvis arbetsgrupper, som kunskapsförmedlare vid interna

utbildningar och vid konferenser. I det löpande arbetet ingår också att delta i utvecklingen

av rättsstatistiken, besvara remisser och förfrågningar från bland annat journalister

och allmänhet samt att göra kortare insatser på uppdrag av Justitiedepartementet.

Projekt

Databasen för rättsväsendets uppföljningssystem – RUS (R)

Brå har sedan 2010 haft i uppdrag att utifrån databasen för rättsväsendets uppföljningssystem

(RUS) redovisa handläggningstiderna för vissa brottstyper (misshandel,

rån, stöld, våldtäkt samt utpressning). I uppdraget har också ingått att särskilt redovisa

handläggningstiderna när det gäller unga gärningspersoner. En första delstudie återrapporterades

i och med Brå:s årsredovisning för 2010. Den innehåller övergripande svar

på de frågor som ställts i regleringsbrevet och är i huvudsak deskriptiv. Under 2011 har

arbetet fortsatt med delstudie två. Här analyseras resultaten från delstudie 1 mer djupgående.

Personer verksamma inom rättsväsendet intervjuas och förundersökningsmaterial

avseende ett urval av ungdomsärenden analyseras. Syftet är att bidra med kunskap

om viktiga faktorer som gör handlingstiderna i rättskedjan effektiva och rättssäkra.

Resultaten ska kunna användas av berörda aktörer såsom polis och åklagare.

Startdatum: mars 2011

Slutdatum: mars 2012

Återfall i brott (E)

Brå har i uppgift att utveckla kriminalstatistiken avseende återfall i brott. En ny databas

om återfall i brott har utvecklats, och utifrån denna analyseras ny statistik. I studien

11


kommer ett flertal relevanta aspekter att beskrivas, exempelvis hur återfall i brott ser ut

för olika brottstyper, i relation till påföljder och i förhållande till olika grupper av gärningspersoner.

Även utvecklingen över tid analyseras. Data har inhämtats från SCB för

att närmare studera vilka faktorer som ökar respektive minskar risken för återfall i

brott. Syftet är att generera kunskap som ska kunna användas i arbetet med att förebygga

och förhindra återfall i kriminalitet.

Startdatum: april 2010

Slutdatum: februari 2012

Skolundersökningen om brott (SUB) 2010 (E)

Brå ansvarar för den nationella skolundersökningen om brott (SUB) som genomförts

sedan 1995 (inledningsvis vartannat år, från och med 2005 vart tredje år). Denna självdeklarationsundersökning

utgör en viktig del i bedömningen av brottsligheten bland

ungdomar i årskurs 9 i Sverige. För studien inhämtas kunskap om såväl utsatthet för

brott som brottsutövande bland ungdomar. Den senaste undersökningen publicerades

2010, baserad på uppgifter från 2008. Under 2011 har en ny datainsamling förberetts

och påbörjats. Under 2012 avslutas datainsamlingen och studien slutförs med analyser

och rapportförfattande.

Syftet är att ta fram kunskap om ungdomsbrottslighetens karaktär, omfattning och

utveckling över tid. Kunskapen kan användas i frågor som rör olika prioriteringar och

satsningar.

Startdatum: september 2011

Slutdatum: september 2012

Brottsutvecklingen (E)

Sedan slutet av 1970-talet har Brå löpande gett ut rapporten Brottsutvecklingen. Rapporten

har blivit en av myndighetens mest lästa och använda produkter. Den senaste

publicerades 2008 och rör brottsutvecklingen under 2000-talet fram till år 2007. I den

kommande upplagan som publiceras 2012 beskrivs och analyseras utvecklingen av

olika brottstyper fram till år 2011. En viktig informationskälla utgörs av uppgifter från

den Nationella trygghetsundersökningen (NTU) där utsattheten för olika typer av brott

undersöks. Även den officiella kriminalstatistiken kommer att användas.

Rapporten syftar till att ge viktig kunskap om utveckling och omfattning över tid av

ett antal centrala brottstyper. Denna kunskap kan ligga till grund för prioriteringar av

åtgärder och insatser.

Startdatum: januari 2011

Slutdatum: december 2012

Butiksrån (E)

Butiksrån är en uppmärksammad brottstyp, och under 2000-talet har antalet polisanmälda

butiksrån fortsatt att öka relativt kraftigt. För att kunna vidta relevanta åtgärder

12


mot butiksrån krävs god kännedom om denna brottstyp. Under 2011 publicerade Brå

en rapport med fördjupad kunskap om butiksrånens utveckling, exempelvis när, var

och hur brotten begås samt vilka som begår dem. I del 2, som slutförs 2012, analyseras

polisens utredningar av butiksrån.

Rapporten syftar till att framför allt polisen ge kunskaper som möjliggör ett bättre utredningsförfarande

och som kan öka andelen uppklarade butiksrån.

Startdatum: maj 2010

Slutdatum: april 2012

Grooming (R)

Med regleringsbrevet för 2012 ges Brå i uppdrag att följa upp och utvärdera tillämpningen

av straffbestämmelsen om kontakt med barn i sexuellt syfte. En frågeställning

som ska besvaras är varför så många ärenden skrivs av. Studien ska även redovisa

brottslighetens karaktär i fråga om upptäcktssätt, vilka brottsoffren och de misstänkta

gärningspersonerna är, kontaktsätt, kontakternas frekvens och innehåll samt förekomst

av annan liknande brottslighet. Syftet är att undersöka hur bestämmelsen fungerar i

praktiken och om några särskilda problem uppstått i samband med tillämpningen av

den. Utvärderingen ska leda till kunskap om tillämpningen av straffbestämmelsen samt

kunskap om hur denna brottsstruktur ser ut.

Startdatum: januari 2011

Slutdatum: maj 2012

Ungdomsindikatorer (R)

Regeringen har sedan ett antal år gett ett flertal myndigheter, däribland Brå, i uppdrag

att följa ungdomars levnadsvillkor inom sina respektive ansvarsområden efter givna indikatorer.

I denna omgång ska statistik för år 2011 tas fram och analyseras. Rapporteringen

sker till Ungdomsstyrelsen, som har regeringens uppdrag att sammanställa uppgifterna.

Startdatum: januari 2012

Slutdatum: mars 2012

RUS (R)

Med regleringsbrevet för år 2012 fick Brå ytterligare ett uppdrag att utifrån RUS redovisa

handläggningstider i rättskedjan. Det gäller brottstyperna misshandel, rån, våldtäkt,

stöld och utpressning. Eventuella förändringar jämfört med tidigare analyser ska

lyftas fram. Brå ska också särskilt redovisa handläggningstiderna för mål och ärenden

som avser unga gärningspersoner. Resultaten ska kunna användas av berörda aktörer

såsom polis och åklagare.

Startdatum: januari 2012

Slutdatum: mars 2013

13


Domstolarnas bemötande (S)

Sveriges Domstolar arbetar för närvarande med en bemötandestrategi. Bemötandet av

olika parter under en rättegång kan ha betydelse för såväl rättssäkerhet som effektivitet.

I samarbete med Domstolsverket planerar Brå en studie som dels ska ge kunskap om

hur domstolarna uppfattas av olika parter (målsägande, tilltalade, vittnen), dels ge kunskap

om betydelsen av bemötande för rättssäkerhet och effektivitet. Utifrån bland annat

intervjuer och forskningsgenomgångar ska studien resultera i förslagtill åtgärder som

kan förbättra bemötandet av parter och vittnen i samband med rättegångar.

Startdatum: januari 2012

Slutdatum: december 2012

Över- respektive underrapportering – brottstypen personrån (E)

I många av Brå:s rapporter påvisas att bilden av den självrapporterade utsattheten för

brott skiljer sig mot den som återfinns i den officiella kriminalstatistiken. Det är viktigt

att få en bättre förståelse för hur dessa material förhåller sig till varandra. Ett konkret

exempel rör personrån. Det är fler personer som i NTU uppger att de anmält personrån,

än vad de motsvaras av i kriminalstatistiken. Samtidigt behövs en uppdaterad bild

av hur personrånens struktur, utveckling och karaktär ser ut. Studien om personrån har

således två syften:

a) Ett utvecklingsarbete för att förstå diskrepansen mellan de olika datakällorna och

på sikt minska denna. Denna del utgör ett led i ett mer långsiktigt utvecklingsarbete.

b) Att beskriva utvecklingen av personrånen över tid och eventuella förändringar i

brottsstrukturen.

Projektet genomförs om det finns resurser för det.

Startdatum: april 2012

Slutdatum: augusti 2013

14


Enheten för lokalt brottsförebyggande arbete

Brå ska enligt instruktionen ge lokala aktörer tillgång till kunskap för att de utifrån sina

förutsättningar ska kunna förebygga brott och otrygghet. Vid Brå är det Enheten för

lokalt brottsförebyggande arbete som har ansvar för att utveckla det lokala brottsförebyggande

arbetet genom det särskilda anslag som tilldelas myndigheten för detta ändamål

(anslag 1:15) (I). Anslaget ska användas för att stimulera lokalt brottsförebyggande

arbete genom att
inom ramen för samverkansöverenskommelserna mellan polismyndigheter och

kommuner stimulera och utvärdera lokala brottsförebyggande insatser som bedöms

vara särskilt intressanta

samla och sprida kunskap om framgångsrika metoder

följa upp och utveckla projekt samt bidra till att behovet av utbildning tillgodoses.

Under verksamhetsåret 2012 kommer enheten att prioritera stöd till lokalt arbete för

att förebygga återfall i brott. I det arbetet är det angeläget att samtliga samhällsföreträdare

aktivt tar ansvar för det förebyggande arbetet och att samarbetet ytterligare fördjupas

mellan kommunala företrädare och Kriminalvården (prop. 2011/12:1). I fokus

står också frågor om ungdomsbrottslighet. Under verksamhetsåret kommer detta fokus

att märkas mest vid utlysningen av ekonomiskt stöd till lokala brottsförebyggande projekt.

Enhetens arbete följer en cykel av omvärldsbevakning, via utveckling och stöd till

spridning av best practice. I alla delar i processen samarbetar Elba med andra enheter

inom Brå.

Omvärldsbevakning

I syfte att strategiskt utveckla och stödja det lokala brottsförebyggande arbetet ingår att

samla in exempel på kunskapsbaserade, beprövade eller utvärderade brottsförebyggande

insatser inom olika samhällssektorer. Kunskapen ska hämtas både ur forskningsoch

utvecklingsprojekt som sker nationellt och internationellt. Under verksamhetsåret

kommer Elba att strukturera och systematisera sin omvärldsbevakning genom att bygga

upp en metod för insamling av erfarenheter av brottsförebyggande arbete från andra

aktörer, såväl nationellt som internationellt. Detta kommer att innebära att Elba bättre

tillvaratar kunskap från till exempel Brå:s övriga enheter, från European Crime Prevention

Award, the Stockholm Criminology Symposium, återrapporteringar från föregående

års ekonomiska stöd och andra sammanhang där Brå deltar. Arbetet kommer att resultera

i en kunskapsbank för framgångsrika lokala brottsförebyggande metoder. En referensgrupp

med representanter för lokala brottsförebyggande aktörer från ett tiotal orter

i Sverige är en viktig del i omvärldsbevakningen. Det internationella vetenskapliga symposium

som Brå arrangerar årligen utgör en tillgång för att få internationell kunskap

om lokalt brottsförebyggande arbete. Elba samlar systematiskt in de erfarenheter som

presenteras under de tre dagar som symposiet pågår. Det insamlade underlaget kommer

sedan att ligga till grund för det tema som väljs för Elbas aktiviteter under nästkommande

år. Elba ansvarar för att uppdatera EUCPN:s (European crime prevention

15


network) hemsida med svenska projekt och fångar även i detta sammanhang upp

lovvärda metoder att sprida vidare i Sverige. Vidare ansvarar enheten för den svenska

uttagningen till den europeiska brottsförebyggande tävligen ECPA (European crime

prevention award). Ett tillfälle som ges för inhämtning av vad som pågår nationellt är

Almedalsveckan då kommuner, polismyndigheter och andra organisationer samlas för

att presentera sina idéer och verksamheter.

Start- och slutdatum: löpande

Strategisk utveckling av det brottsförebyggande arbetet

I syfte att stödja och strategiskt utveckla det lokala brottsförebyggande arbetet ingår ett

ansvar för att initiera brottsförebyggande insatser inom olika samhällssektorer. Elba

ska under verksamhetsåret stödja lokala aktörer genom att rikta ekonomiskt stöd och

metodstöd till de aktörer som är relevanta utifrån verksamhetsårets fokus på återfall i

brott och ungdomskriminalitet. Hög prioritet läggs på projekt som sker inom ramen för

ingångna samverkansöverenskommelser. Det huvudsakliga målet är att sedan kunna

sprida erfarenheterna av utvecklingsarbetet vidare till andra aktörer.

Ekonomiskt stöd

Brå fördelar årligen ekonomiskt stöd till lokala brottsförebyggande projekt. För närvarande

pågår en utveckling av det ekonomiska stödet för att göra det mer strategiskt fokuserat

mot att vinna erfarenheter och kunskap om hur brottsförebyggande metoder

och åtgärder fungerar i praktiken. Detta stöd blir således smalt och riktat till specifika

målgrupper och aktörer utifrån olika teman. Syftet är att sedan kunna sprida kunskap

och erfarenheter vidare. Brå kommer att delfinansiera lokala brottsförebyggande projekt

genom att ge ekonomiskt stöd för de kunskapsgenerande delarna i arbetet. Det

ekonomiska stödet kan avse dokumentation, analys, utvärdering eller uppföljning av ett

lokalt brottsförebyggande projekt. Utlysning av Brå:s ekonomiska stöd görs i februari–

mars och senaste ansökningsdag förläggs till oktober. Det förväntade resultatet är en

ökning av väldokumenterade brottsförebyggande projekt.

Start- och slutdatum: löpande

Under 2012 kommer delar av anslaget att föras över till Enheten för utvärdering och

polisforskning för utvärdering av samverkansöverenskommelserna då detta ligger inom

ramen för Elbas verksamhet och riktlinjer för ekonomiskt stöd.

Metodstöd

Utvecklingen av det ekonomiska stödet innebär att mer planlagt fördela medlen till projekt

som Brå bedömer fyller kunskapsbehov om lokalt brottsförebyggande arbete. Brå

kommer att genomföra tre metodseminarier för lokala aktörer som avser att söka ekonomiskt

stöd. Seminarierna pågår under två dagar och är en utbildning i den brottspreventiva

processen, där kartläggning, analys och uppföljning särskilt betonas. Ytterligare

ett metodseminarium om den brottsförebyggande processen kommer att genomföras i

16


örjan av året för de projekt som beviljats ekonomiskt stöd under hösten 2011. Syftet

är att utveckla planering, ledning och uppföljning av det lokala brottsförebyggande arbetet

samt att de ansökningar om ekonomiskt stöd som inkommer har bättre förutsättningar

att generera relevant kunskap om brottsförebyggande arbete. Ambitionen är att

en större andel av de ansökningar som kommer in är sådana som kan bli aktuella för

ekonomiskt stöd och att de rapporter som de genererar har högre relevans för andra aktörer.

Start- och slutdatum: januari 2012–oktober 2012

Samverkan inom lokalt brottsförebyggande arbete

Under 2011 har Elba varit involverad i arbetet med regeringens uppdrag till Brå och

Rikspolisstyrelsen att utveckla det brottsförebyggande samarbetet på lokal nivå inom

ramen för de samverkansöverenskommelser som träffas mellan polis och många av landets

kommuner. Inom Brå sker arbetet i samverkan mellan Enheten för lokalt brottsförebyggande

arbete och Enheten för utvärdering och polisforskning. Elba har särskilt

fokuserat på att utveckla polisens och kommunens brottsförebyggande kompetens baserat

på boken om samverkan som togs fram under 2010. Under 2012 fortsätter arbetet

genom att Brå följer och stödjer utvecklingen i samverkansarbetet. Elba bidrar till att

utveckla samverkan mellan polis, kommun och andra aktörer genom särskilda utbildningsinsatser.

Ambitionen är att fler aktörer involveras i samverkansarbetet, vilket

kommer att kunna följas i de inskickade samverkansöverenskommelserna.

Start- och slutdatum: januari 2012– december 2012

Spridning av best practice

I syfte att strategiskt utveckla och stödja det lokala brottsförebyggande arbetet ingår att

sprida exempel på kunskapsbaserade, beprövade eller utvärderade brottsförebyggande

insatser inom olika samhällssektorer, det vill säga den kunskap som inhämtas genom

omvärldsbevakningen och genom det strategiska utvecklingsarbetet. Detta stöd är brett

och riktat till lokala brottsförebyggande aktörer generellt. Under verksamhetsåret

kommer en revidering av Elbas skriftliga kommunikation av best practice att göras för

att bättre tillgodose behovet av lättillgängligt material för Elbas främsta målgrupper.

Det betyder att dagens ”idéskrifter” kan komma att få en annan profil och benämnas

på ett annat sätt. Dessutom kommer Elba att arbeta som en intern remissinstans för att

till övriga enheter på Brå ge exempel på lokalt brottsförebyggande arbete för olika projekt

på myndigheten. Under 2012 blir det särskilt tydligt i arbetet med Brottsutvecklingen.

Best practice i skriftlig form

I slutet av 2011 har en guide om grannsamverkan i flerfamiljhus färdigställts och kommer

att spridas under 2012. En idéskrift om att förebygga brott i skolan och en om att

förebygga återfall i brott planeras till våren. Den senare kommer att vara utgångspunkten

för arbetet med det för året valda temat återfall i brott. Guiden om grannsamverkan

17


kommer att spridas vid en nationell konferens arrangerad av Nationell samverkan mot

brott.

En ny idéskrift kommer att tas fram utifrån temat på 2012 års kriminologi symposium,

förslagsvis om att förebygga upprepad utsatthet för brott. Elba har dessutom sökt

pengar från Folkhälsoinstitutet för att göra ytterligare en idéskrift om att förebygga alkoholrelaterat

våld.

Start- och slutdatum: löpande

Brottsutvecklingen

I april 2012 ska Elba ta fram praktiska exempel på brottsförebyggande arbete för de

brottstyper som ska avhandlas i rapporten Brottsutvecklingen. Elba är bollplank för

samtliga kapitel men fokuserar främst sitt arbete på att ta fram exempel när det gäller:

stöldbrott, skadegörelse, drogbrott, ungdomsbrottslighet och bedrägeri. Ambitionen är

att skriften om brottsutvecklingen ges en praktisk dimension som gör den relevant för

en bredare målgrupp.

Startdatum: januari 2011

Slutdatum: december 2012

Råd för framtiden

Den årliga nationella konferensen Råd för framtiden som Brå anordnar för Sveriges lokala

brottsförebyggare kommer att behandla årets tema (återfall i brott) och arrangeras

i samverkan med relevanta aktörer. Som tidigare år kommer föredrag och seminarier

att dokumenteras och spridas till både deltagare och personer som inte har möjlighet att

delta i konferensen. Syftet är att sprida kunskap och ge möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Ambitionen är att deltagarna får kunskap som är till nytta i deras arbete.

Start- och slutdatum: löpande

Webbplatsen

Brå:s webbplats är ett viktigt instrument för att nå ut brett till de lokala brottsförebyggande

aktörerna. På Brå:s nya webbplats kommer ”brottsförebyggande arbete” vara en

av två delar. Förändringen innebär att redan befintligt Bråmaterial av särskilt intresse

för lokala brottsförebyggande aktörer kommer att bli än mer lättillgängligt. De ska

också bli lättare för användarna att få en överblick över olika områden. Bland annat

kommer brottsförebyggande metoder att sorteras efter brottskategorier. Dessa sidor

kommer att utvecklas under året. Dessutom kommer resultatet av den strukturerade

omvärldsbevakningen att presenteras på webbplatsen.

Start- och slutdatum: löpande

18


Enheten för statistiska undersökningar

Enheten för statistiska undersökningar (ESU) ansvarar för periodiska statistiska undersökningar

som genomförs med särskild datainsamling, bland annat med surveymetoder.

Till uppgifterna hör att genomföra och publicera huvudresultaten från Nationella

trygghetsundersökningen (NTU) och hatbrottsstatistiken. Vid enheten utvecklas

också nya periodiskt återkommande statistiska undersökningar, för närvarande gäller

det främst Politikernas trygghetsundersökning (PTU). I de fall nya sådana undersökningar

utvecklas vid andra enheter vid myndigheten, överförs ansvaret för genomförandet

efter hand till Enheten för statistiska undersökningar.

Enheten har också ansvar för vissa statistikrelaterade projekt som inte är en del av

myndighetens uppdrag att producera den officiella kriminalstatistiken (där ansvaret ligger

på Enheten för rättsstatistik), exempelvis att medverka i arbetet med att prognostisera

ärendeflödet genom rättskedjan. Till enhetens uppgifter hör även att upprätthålla

ett internt metodstöd om survey-metoder och att samarbeta med Enheten för rättsstatistik

i fråga om service till användare, specialuttag, internationell verksamhet och metodutveckling.

Till de internationella uppdragen hör att vara nationell kontaktpunkt för

hatbrott i Sverige gentemot Office for Democratic Institutions and Human Rights

(ODHIR) och att stå för Sveriges medverkan i den europeiska offer- och trygghetsundersökningen

EU SASU.

Nationella Trygghetsundersökningen (NTU) (R)

I Brå:s uppdrag ingår att årligen genomföra den Nationella trygghetsundersökningen

(NTU). Undersökningen mäter utsatthet för olika typer av brott, trygghet, förtroende

för rättsväsendet och erfarenheter av mötet med rättsväsendet. De centrala resultaten

redovisas förutom på nationell nivå även på regional nivå och i vissa fall för större

kommuner. I början av 2012 redovisas resultatet från den sjätte undersökningsomgången

i publikationen NTU 2011. Därefter förbereds och genomförs genomförandet

av den sjunde datainsamlingen, och en första avrapportering av utsatthet för brott planeras

till hösten 2012. Under året görs också omfattande uttag och analyser till arbetet

med rapporten Brottsutvecklingen.

Start- och slutdatum: löpande

Hatbrott (R)

Sedan 2006 tar Brå på uppdrag av regeringen fram en årlig statistik över hatbrott. Statistiken

redovisar antalet polisanmälningar med främlingsfientliga och antireligiösa motiv

liksom hatbrott motiverade av gärningspersonens inställning till en persons sexuella

läggning eller könsidentitet. Även uppgifter om andelen uppklarade brott samt uppgifter

om målsägande och gärningspersoner ingår i statistiken. I Brå:s uppdrag ingår att

utveckla hatbrottsstatistiken, och flera förändringar har tillkommit under de senaste

åren. Brå är också kontaktpunkt för hatbrottsarbete gentemot ett internationellt organ

på området (ODIR). Under 2012 koncentreras arbetet till att upprätthålla produktionen

och publiceringen av statistiken och i mån av resurser görs utvecklingsinsatser för att

komplettera och effektivisera produktionen.

19


Start- och slutdatum: löpande

Prognoser över rättsväsendets kapacitetsbehov (R)

Sedan 2008 har Brå och Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten, Kriminalvården och

Domstolsverket på regeringens uppdrag arbetat med att årligen göra prognoser över

rättsväsendets kapacitetsbehov. Brå:s roll är främst att stödja de övriga myndigheterna i

att utveckla prognos- och analysmetoderna och att bidra till att analysmetoderna håller

hög kvalitet. En rapport med 2011 års prognoser offentliggörs i början av 2012. Därefter

påbörjas det arbete som ska resultera i 2012 års rapport som offentliggörs i början

av 2013.

Start- och slutdatum: löpande

Politikernas trygghetsundersökning (R)

Under senare år har det ägnats en ökande uppmärksamhet åt hot, våld, ofredanden och

andra brott mot politiskt förtroendevalda i kommuner, landsting, regioner och riksdagen.

Under 2012 fortsätter arbetet med att på regeringens uppdrag utveckla en periodiskt

återkommande undersökning som mäter omfattningen och utvecklingen av hot,

våld med mera mot politiskt förtroendevalda. Undersökningen går under arbetsnamnet

Politikernas trygghetsundersökning (PTU). Enheten planerar att genomföra en första

omfattande mätning under våren 2012, och de första resultaten att redovisas i slutet av

året. Arbetet med uppdraget finansieras av regeringen genom ett särskilt anslag.

Start- och slutdatum: löpande

Den europeiska offer- och trygghetsundersökningen EU SASU (utifrån instruktion

från regeringen)

Inom Europeiska unionen pågår ett arbete med att utveckla och besluta om genomförandet

av en europeisk offer- och trygghetsundersökning benämnd EU SASU. Syftet är

att åstadkomma statistik över utsatthet för brott, upplevelser av trygghet med mera som

är jämförbar mellan medlemsstaterna. Undersökningen sker i form av en relativt standardiserad

survey-undersökning som ska genomföras i samtliga medlemsstater 2013

och avse utsatthet för brott 2012. Brå står för Sveriges medverkan i undersökningen. Inledningsvis

består ansvaret i att bistå i utvecklingen och förhandlingen av undersökningen

och därefter i att planera, söka finansiering för, genomföra och rapportera resultaten

av undersökningen. Huvuddelen av arbetet och genomförandet kommer att finansieras

från EU:s budget.

20


Enheten för rättsstatistik

Enheten för Rättsstatistik (ERS) ansvarar för att löpande producera och förvalta Sveriges

officiella kriminalstatistik och det tillhörande systemet för rättsstatistik (SOR). Enheten

ansvarar därutöver för att på månadsbasis ta fram och leverera statistikrapporter

från RUS-databasen till Rikspolisstyrelsen (RPS). Till de löpande huvuduppgifterna hör

även att framställa specialanpassad statistik och mikrodata från de register som ligger

till grund för den officiella statistiken och annan statistik på begäran från statistikens

användare.

Utöver produktionen ansvarar enheten för att kontinuerligt kvalitetssäkra och utveckla

den officiella kriminalstatistiken och annan löpande registerbaserad statistik

samt det underliggande statistiksystemet. Under år 2012 avser myndigheten att publicera

nyutvecklad statistik över återfall i brott. Lanseringen av den nya återfallstatistiken

är resultatet av ett flerårigt och omfattande utvecklingsarbete och omfattar publicering

av såväl preliminär som slutlig statistik. Det fortsatta utvecklingsarbetet under året

kommer att inriktas på att analysera kriminalstatistikens ändamål i syfte att anpassa

statistiken till de huvudsakliga målgruppernas behov av kunskap.

År 2012 fortsätter enheten med oförminskad takt även med uppdraget att medverka i

det myndighetsgemensamma utvecklingsarbetet som bedrivs inom ramen för Rättsväsendets

informationsförsörjning (RIF) och det därtill interna anpassningsarbetet

(RÄLS). Detta görs för att på sikt kunna hämta hem de nyttor som RIF-arbetet förväntas

leda till i form av ökad kvalitet, effektivisering av produktionen och nya statistikområden.

Brå har i uppdrag av regeringen att inom ramen för detta arbete särskilt identifiera

och vidta olika förberedande åtgärder som optimerar möjligheterna att på sikt

utveckla indikatorer och statistik som kan användas för uppföljning av verksamheten

inom rättsväsendet.

I enhetens arbete ingår även internationella uppdrag, till exempel deltagande i arbetsgrupper

inom EUROSTAT och besvarande av enkäter från internationella organ.

Kriminalstatistik (I, R)

En stor del av Rättsstatistikenhetens verksamhet ägnas produktionen av den officiella

kriminalstatistiken. Den officiella kriminalstatistiken består av totalt åtta produkter,

varav två publiceras både som preliminär och slutlig statistik. All statistik publiceras på

myndighetens webbplats samt i ett urval i årsboken Kriminalstatistik. Vid sidan av det

löpande arbetet med kriminalstatistiken har enheten även i uppdrag att månatligen

framställa och leverera rapporter som bygger på uppgifter från databasen för rättsväsendets

uppföljningsstatistik (RUS) till Rikspolisstyrelsens uppföljningssystem IT-VUP

(S).

Brå kommer under året att genomföra en specialanalys av anmälda fall av dödligt

våld år 2011. Analysarbetet har under tidigare år lagts ut på extern konsult, men ska

framöver genomföras inom myndigheten. Det kommer mot denna bakgrund även att

omfatta en kartläggning av analys- och produktionsprocessen samt utredning av frågor

om analysens avgränsning och redovisning av resultaten. Analysarbetet ska där det är

21


möjligt samordnas med motsvarande analysarbete som bedrivs inom Enheten för forskning

och utveckling.

I arbetet med kriminalstatistiken ingår att löpande förvalta statistikprodukterna och

statistiksystemet. Förvaltningen består bland annat i att åtgärda brister i statistiken,

men även av mindre utvecklingsinsatser och effektiviseringsåtgärder. Till exempel ingår

här att förvalta myndighetens verktyg på webben för flexibla uttag av statistiktabeller

och diagram (SOL). Under år 2012 kommer Brå primärt att genomföra förvaltningsåtgärder

av produktionsstoppande karaktär eller som av andra skäl anses särskilt angelägna

att genomföra. Ett fortsatt ökat fokus kommer därutöver att läggas på att införa

en systematisk uppföljning och planering av statistikproduktionen med de viktigaste

användarna, genomförande av kvalitetsstudier samt arbete med röjandekontroller i

syfte att uppfylla kriterierna för tillräcklig kvalitet.

Brottsstatistik på delområdesnivå (R)

Under året har myndigheten ett förnyat uppdrag från regeringen att publicera årliga

uppgifter över antalet anmälda brott på kommun- och stadsdelsnivå i de kommuner

som omfattas av det urbana utvecklingsarbetet. Statistikuppgifterna kommer att publiceras

den 31 mars 2012 i samband med publiceringen av den slutliga brottsstatistiken.

Start- och slutdatum: löpande (regeringsuppdraget redovisas 31 mars 2012)

Statistikservice (I, R)

I statistikservice ingår dels informationsarbete med att besvara telefon- och mejlförfrågningar

eller genomföra seminarier för statistikens huvudanvändare, dels att ta ut

mikrodata från statistikens register till forskning eller sammanställa specialanpassad

statistik på beställning av statistikens användare.

Enheten kommer under första halvåret 2012 att fullfölja regeringsuppdraget att bistå

Påföljdsutredningen (Ju 2009:11) med kontinuerlig statistik och specialkörningar (R).

Därutöver förväntas arbetet med den periodiska rapporten Brottsutvecklingen i Sverige

rendera ett ökat antal interna specialbeställningar.

Arbetet med specialbeställningar är svårt att förutse och planera. För att på sikt effektivisera

och standardisera arbetet med specialbeställningar samt öka tillgängligheten för

användarna kommer ett förbättringsarbete påbörjas på enheten. Detta kommer bland

annat att ta sikte på att kartlägga beställningsprocessen, skapa mallar och en utökad

dokumentation samt genomföra en översyn av myndighetens prissättningsmodell.

Start- och slutdatum: löpande (regeringsuppdraget redovisas i juni 2012).

22


Projekt

Analys av kriminalstatistikens ändamål och angelägna utvecklingsområden

(R)

Under år 2011 genomförde Statskontoret på uppdrag av regeringen en granskning av

statistikverksamheten vid Brå (2011:15). I uppdraget ingick att kartlägga och analysera

hur myndigheten har förvaltat sin roll som producent av den officiella rättsstatistiken.

Statskontoret hade särskilt att granska statistikens kvalitet och tillgänglighet, liksom

hur Brå arbetat för att utveckla statistiken och om resurserna i statistikverksamheten

används på ett effektivt sätt. Statskontorets samlade bedömning var att den löpande

produktionen av den officiella kriminalstatistiken i stora delar fungerar väl och att

myndigheten arbetat med att skapa processer och rutiner för statistikproduktionen.

Statskontorets bedömning var dock att Brå på ett tydligare sätt bör redovisa ändamålet

med den officiella kriminalstatistiken och mer aktivt arbeta för att tillgodose fler användningsområden

för kriminalstatistiken. Ett särskilt utvecklingsområde som pekas ut

är den officiella kriminalstatistikens användning för verksamhetsuppföljning.

Mot bakgrund av slutsatserna i Statskontorets granskning har Brå i uppdrag av regeringen

att under 2012 analysera och formulera statistikens ändamål. Analysen planeras

ingå som en del av en större användarstudie som utöver användningen även tar sikte på

behov av utveckling av befintlig och ny statistik. Ett särskilt fokus bör läggas på behov

av statistik för verksamhetsuppföljning mot bakgrund av de möjligheter som det pågående

utvecklingsarbetet Rättsväsendets informationsarbete medför. Målsättningen

med arbetet ska vara att fastställa och tydliggöra kriminalstatistikens ändamål och

identifiera angelägna utvecklingsområden. Analysen ska resultera i en handlingsplan för

det framtida utvecklingsarbetet med att anpassa statistiken till huvudmålgruppernas

behov som ska redovisas till regeringen.

Startdatum: februari/mars 2011

Slutdatum: december 2012

Utveckling av statistiken för återfall i brott – etapp 2 (I)

Brå har sedan år 2009 i uppdrag av regeringen att i samråd med Kriminalvården utveckla

statistiken över återfall i brott. Målsättningen med utvecklingsarbetet är att ta

fram en återfallsstatistik med högre tillförlitlighet och aktualitet än tidigare. Återfallsstatistik

är komplext och målsättningen är vidare att göra statistiken mer tillgänglig för

användarna. Utvecklingsarbetet är långsiktigt och har indelats i etapper. Resultatet från

den första etappen som avsåg att ta fram ett förslag på en ny utvecklad återfallsstatistik

rapporterades till regeringen i april 2011.

Under år 2012 påbörjas projektets andra etapp som bland annat omfattar lansering

av den nyutvecklade återfallsstatistiken. Brå avser att under första halvåret 2012 publicera

dels en ny preliminär statistik över återfall i brott avseende åren 2003–2009, dels

en slutlig statistik avseende åren 2003–2005. Grunddata till den nya statistiken kommer

i enlighet med beslutat förslag därtill att bearbetas och lagras på ett sätt som optimerar

23


möjligheterna till en effektiv framställning av skräddarsydd statistik för specifika frågeställningar

eller mikrodatauttag till forskning.

Projektets andra etapp omfattar även en anpassning av statistiksystemet och implementering

av den nya statistiken i den löpande produktionsprocessen för officiell statistik.

Den andra etappen kommer utöver IT-utveckling av statistiksystemet även att innehålla

en uppföljning av den nya statistiken i samråd med statistikens huvudanvändare

i syfte att identifiera behov av justeringar och eventuell fortsatt vidareutveckling. Målsättningen

i den andra etappen är att ett färdigt och testat system för en ny löpande

återfallsstatistik ska vara i drift inför produktionen av lagföringsstatistiken 2013.

Startdatum: januari 2011 (delrapportering 31 maj 2012)

Slutdatum: maj 2013

Arbete inom Rättsväsendets informationsförsörjning (RIF) etapp 1 och 2

(R)

Rättsväsendets informationsförsörjning (RIF) är ett samarbete mellan rättsväsendets

myndigheter i syfte att förbättra informationsförsörjningen mellan myndigheterna inom

rättsväsendet. Arbetet bedrivs etappvis. Under år 2012 fortsätter genomförandet och

verifieringen av den första etappen som ska vara färdigställd i juni 2013.

RIF-arbetet styrs av RIF-rådet och samordnas av SI-enheten vid Justitiedepartementet.

Under år 2012 kommer Brå att medverka aktivt med personella resurser i flertalet arbetsgrupper

och projekt inom samordningen av genomförandet och verifieringen av

etapp 1 samt samordningen av det gemensamma kravarbetet och preciseringen av etapp

2. Syftet med den andra etappen är att ytterligare höja kvaliteten och spårbarheten i den

information som utbyts mellan rättsväsendets myndigheter. Den exakta omfattningen

och innehållet av etapp 2 är ännu inte fastställda, men kan bland annat komma att innehålla

införandet av en enhetlig struktur för brottmålsavgöranden, en strukturerad

gärningsbeskrivning och förbättrad information om brott.

Start: januari 2012

Slut: juni 2013 (etapp 1)

Förberedelser för hemtagning av RIF-nyttor (R)

Brå har under 2012 fått ett uppdrag av regeringen för att på sikt kunna hämta hem de

nyttor som RIF-arbetet förväntas leda till i form av ökad kvalitet, effektivisering av

produktionen och nya statistikområden. Enligt uppdraget ska Brå vidta förberedelser

och skapa förutsättningar för att kunna ta tillvara den potential som utvecklingsarbetet

inom RIF kommer att innebära i form av nya möjligheter till utveckling av indikatorer

och statistik för uppföljning av verksamheten inom rättsväsendet.

Start: januari 2012

Slut: december 2012

24


RälS – Rättsväsendets leveranser till SOR etapp VI (R)

Vid utgången av 2012 kommer samtliga myndigheter som levererar uppgifter till Kriminalstatistiken

att byta ut eller förändra sina verksamhetsstöd som ett led i att nå den

första etappen av den Målbild för informationsutbytet som gemensamt beslutats av

myndigheterna inom Rättsväsendets Informationsförsörjning (RIF). För att säkerställa

den nuvarande produktionen av kriminalstatistik samt även förbereda för framtida utveckling

av statistiken måste Brå anpassa det interna statistiksystemet till kommande

systemomläggningar. Arbetet med anpassningar av Brå:s statistiksystem är flerårigt och

bedrivs i nära samarbete med Brå:s IT-enhet. På Enheten för rättsstatistik koncentreras

arbetet dels till att analysera och specificera statistikverksamhetens krav på leveranser

från de externa system som förser kriminalstatistiken med grunduppgifter, dels till att

identifiera och formulera krav på nya/anpassade IT-stöd till produktionsprocessen i det

interna statistiksystemet. En viktig arbetsuppgift är även att analysera vilka konsekvenser

systemomläggningarna har på den löpande statistiken.

Start: januari 2012

Slut: december 2012

Brottsutvecklingen i Sverige 2008–2010 (E)

Utöver uttag av statistik och mikrodata bidrar Enheten för rättsstatistik i författandet

av två avsnitt rörande stöldbrottslighet och rattfylleri till den kommande publikationen

Brottsutvecklingen.

Startdatum: januari 2011

Slutdatum: december 2012

25


Enheten för IT

Enheten ansvarar för myndighetens interna nätverk, IT-relaterad utrustning, ITrelaterat

supportstöd, IT-säkerhet, förvaltning och nyutveckling av myndighetens statistiksystem

och interna stödsystem. Enheten ansvarar även för externa förbindelser mot

internet, utlokaliserade servrar samt med myndigheter inom rättsväsendet.

Verksamhetens krav är styrande för vilken IT-verksamhet som ska bedrivas inom Brå.

Dessa krav kan ha sitt ursprung i interna önskemål eller vara en konsekvens av externa

krav. Inom IT-utvecklingen fungerar enheten som utförare av de verksamhetsmässiga

kraven. Utförandet sker alltid i samråd med en beställare. Båda parter samarbetar givetvis

men beställaren formulerar ytterst de funktionella kraven och utföraren realiserar

lösningen.

Enheten ansvarar för att IT-verksamheten hålls samman, är kostnadseffektiv, säker

och håller hög kvalitet. Vid utvecklingen av myndighetens IT-miljö ska enheten därför

verka för att lösningar ska harmonisera med befintlig IT-miljö. Andra behov på myndigheten

och eventuellt kommande behov ska också beaktas i samband med införande

av en IT-teknisk lösning.

Verksamheten bedrivs i de två verksamhetsgrenarna systemutveckling samt teknik

och infrastruktur.

Systemutveckling

Brå ansvarar för Sveriges officiella kriminalstatistik, vilket innefattar att fortlöpande

producera, förvalta och sprida statistiken. Allt underlag till statistiken kommer från de

rättsvårdande myndigheternas verksamhetssystem. Enheten för IT deltar aktivt i arbetet

med att förvalta och vidareutveckla statistiksystemet som utgör grunden i produktionen

av denna statistik.

Under 2012 kommer verksamheten att bestå av löpande drift och förvaltning av statistiksystemet

samt ett antal förvaltnings- och utvecklingsprojekt. Inom den löpande

driften bistår IT-enheten Enheten för rättsstatistik med att samla in och producera den

officiella statistiken. I arbetet ingår också att genomföra mer komplicerade uttag ur systemet

och ladda det webbaserade statistiksystemet (SOL) med information. Alla system

som är tagna i drift måste ibland modifieras med avseende på såväl verksamhetsinnehåll

som teknisk plattform efter att det levererats (driftsatts). Målet med sådana förvaltningsinsatser

är att förbättra prestanda eller andra egenskaper, rätta fel eller kanske

framför allt anpassa systemet till förändrad miljö eller förutsättningar.

Under 2012 planerar enheten att genomföra ett antal projekt:RälS – Rättsväsendets leveranser till SOR

Utvecklad återfallsstatistik.

26


RälS – Rättsväsendets leveranser till SOR – etapp VI (R)

Inom rättsväsendet bedrivs ett omfattande och intensivt förändringsarbete inom ramen

för den så kallade RIF-samordningen. Målet med arbetet inom RIF (Rättsväsendets informationsförsörjning)

är att uppnå ett mer effektivt informationsutbyte mellan rättsväsendets

myndigheter. Detta ska ske genom ett utvecklat elektroniskt och gemensamt

strukturerat informationsutbyte. Brå deltar aktivt i det gemensamma arbetet på såväl

taktisk som strategisk och operativ nivå.

Den av myndigheterna gemensamt överenskomna kravbilden för att uppnå ett kostnadseffektivt

informationsutbyte inom rättsväsendet ska införas i myndigheternas verksamhetssystem.

Detta innebär att såväl Polisen som Åklagarmyndigheten och Domstolsverket,

som alla levererar grunduppgifter till statistiksystemet, ska genomföra stora

förändringar i sina verksamhetssystem. För att kunna hantera denna omfattande förändring

måste Brå anpassa statistiksystemet till de nya förutsättningar som gäller. Detta

är ett flerårigt arbete som i praktiken innebär att Brå med nödvändighet måste göra

omfattande förändringar inom tre av statistiksystemets delsystem. Anpassningsarbetet

sker inom ramen för ett projekt som benämns RälS – Rättsväsendets leveranser till

SOR.

Startdatum: januari 2012

Slutdatum: december 2012

Utvecklad återfallsstatistik (I)

Brå har sedan tidigare i uppdrag att i samråd med Kriminalvården utveckla statistiken

över återfall i brott. Utvecklingen av återfallsstatistiken sker etappvis och Enheten för

rättsstatistik har under 2010 och 2011 arbetat med att utveckla definitionen/populationen,

estimaten och presentationen i återfallstatistiken. IT-enheten har bistått

i detta arbete och kommer att fortsätta det arbetet under 2012. Det arbetet kan

komma att omfatta anpassade uttag ur statistiksystemet, anpassning av statistiksystemet

för att hantera ny information och programmering av statistikrapporter för löpande

produktion av nya återfallsrapporter.

Startdatum: andra halvåret 2012

Slutdatum: december 2012

Teknik och infrastruktur

Brottsförebyggande rådet är en IT-intensiv myndighet där alla medarbetare är beroende

av IT-stöd för att kunna bedriva sin verksamhet.

En stor del av verksamheten består av löpande arbete. Det löpande arbetet består av

support till användare, uppdatering av arbetsstationer, drift av IT- och kommunikationsinfrastrukturen

samt utbyte av datorer, servrar, telefoner, skrivare och annan ITrelaterad

utrustning. I detta arbete ingår även mindre utvecklingsinsatser inom befintlig

infrastruktur.

27


Verksamheten 2012 kommer dessutom att omfatta ett antal projekt som syftar till att

utveckla myndighetens IT-miljö. Enheten beräknar att genomföra följande projekt under

2012:

Införa IPv6 och DNSSEC i enlighet med e-delegationens rekommendationer.

Uppgradera klientplattformen från Windows XP till Windows 7.

Färdigställa införande av säkrare inloggning, SmartCard, i första hand på statistiknätet.

Färdigställa arbetet med en förbättrad och säkrare säkerhetskopiering på myndighetens

särskilda statistiknät.

Färdigställa arbetet med en utvecklad avtalshantering.

Bistå i kartläggningen av en verksamhetsbaserad arkivredovisning samt utvärdering

och eventuellt införande av ett nytt IT-baserat diariesystem.

Startdatum januari 2012

Slutdatum: december 2012

28


Enheten för information och förlag

Informationsenheten ansvarar för att driva, utveckla och samordna Brå:s interna och

externa kommunikationskanaler. Enheten är myndighetens expertfunktion när det gäller

att skapa goda förutsättningar för kommunikation och information, såväl internt

som externt. I samarbete med myndighetens enheter underlättar och stöttar enheten

kommunikationen till relevanta målgrupper så att organisationens mål och uppdrag

nås. Informationsenhetens medarbetare fungerar som ett strategiskt kommunikationsstöd

till myndigheten. En viktig roll är att sålla och förädla för att skapa sammanhang

och mening till rätt målgrupp vid rätt tidpunkt och via de mest effektiva kanalerna.

I informationsenhetens uppgifter ingår även att vårda varumärket och bilden av Brå.

Detta ansvar omfattar allt från den grafiska profilen till hur myndigheten syns i omvärlden.

En viktig del i bilden av Brå är att myndighetens kunskap håller hög kvalitet

och informationsenheten bidrar till detta med sitt ansvar för språkgranskning samt för

produktionsprocessen gällande tryckt material, framför allt rapportproduktionen.

Den övergripande målsättningen för 2012 är att öka kommunikationen med målgrupperna

och spridningen av Brå:s kunskap för ökad nytta och ökat värde.

Strategierna för att nå den övergripande målsättningen är:

Effektivisera kommunikationskanalerna gentemot prioriterade målgrupper.

Ett bas-kommunikationsstöd men ökad kommunikation och spridning för ett antal

tematiska områden inom organisationens uppdrag.

Höja den interna medvetenheten om kommunikationens strategiska betydelse för

att nå projektens, tillika organisationens, syfte och mål

Öka utredarnas intresse och möjligheter att delta i kommunikationsplanering och

kunskapsspridning.

Utifrån dessa punkter kommer en rad aktiviteter att genomföras under 2012. Dessa beskrivs

nedan.

Strategi 1. Effektivisera kommunikationskanalerna gentemot prioriterade

målgrupper

Identifiera och prioritera målgrupper samt kartlägga deras behov och intresse för

Brå:s kunskap (november 2011–januari 2012)

Framtagning av kommunikationsstrategi (våren 2012)

Översyn av produkter och kanaler utifrån målgruppens önskemål och intresse
Översyn av Brå:s adressregister samt VIP-listan (januari–mars)

Genomgång av relevanta arrangemang 2012 och på vilka arenor våra prioriterade

målgrupper inom rättsväsendet befinner sig i syfte att se ifall vi kan öka vår närvaro

och kommunikation genom dessa arenor(december–januari)

Start av ett övergripande nyhetsbrev (samtidigt som befintliga Brå sammanfattat

och På gång på Brå utgår (januari– löpande)

29


Strategi 2. Ett bas-kommunikationsstöd men ökad kommunikation och

spridning för ett antal tematiska områden inom organisationens uppdrag

Ett arbete har inletts för att arbeta med teman utifrån de rapporter som Brå kommer att

släppa

För de rapporter som utkommer inom temaområdet görs en ökad satsning, exempelvis

seminarium, säljblad, kortversioner på vissa rapporter, engelska texter på temarapporterna

samt ökad intern kommunikation.

Strategi 3. Höja den interna medvetenheten om kommunikationens strategiska

betydelse för att nå projektens, tillika organisationens, syfte och

mål samt

Strategi 4. Öka utredarnas möjligheter och intresse att delta i kommunikationsplanering

och kunskapsspridning
Översyn av projektplan för att se hur kommunikationsperspektivet kan integreras i

befintlig plan

Utveckla arbetet med kommunikationsplaneringen

Interna föreläsningar kring kommunikationens betydelse för ökat resultat

Kanaler

Arbetet med att driva, utveckla och samordna Brå:s informationskanaler görs med utgångspunkt

från enhetens övergripande målsättning. Kanalerna ska också förstärka det

aktuella tema-arbetet genom att särskilt lyfta fram textmaterial i detta ämne.

Webbplatsen: bra.se samt brottsrummet.se

Målen för webbplatsen 2012 är att språket ska vara enkelt och begripligt. Enheten vill

underlätta för besökarna att hitta relevant och aktuellt material samt förbättra tillgängligheten.

En annan viktig målsättning är att förbättra konferenshanteringen och utveckla

myndighetens digitala närvaro. För brottsrummet.se är ett av målen att öka antalet

besök med 10 procent jämfört med 2011. Andra viktiga mål är att utöka samarbetet

med rättsväsendet och brottsförebyggande aktörer för att täcka fler områden, liksom

att få fler webbplatser att länka till Brottsrummet.se.

Eftersom Brå:s nya webbplats lanseras efter årsskiftet är en viktig intern insats att utbilda

redaktörerna i det nya webbpubliceringssystemet. Andra webbplatser som länkar

till Brå och som får brutna länkar efter implementeringen ska kontaktas. Det ska gå lättare

för andra webbplatser att göra kopplingar och hämta grafiskt material från bra.se.

Brå behöver också få en ökad förståelse för hur besökarna använder webbplatsen.

Andra viktiga insatser för att nå målen är att ta fram en version av webbplatsen som är

30


anpassad för mobiltelefon, en interaktiv statistikpresentation som förklarar statistikflödet

och diagram som illustrerar det redaktionella materialet. Exponeringen av Brottsrummet.se

på Brå:s webbplats kommer att ökas. I samarbete med andra enheter kommer

enheten att ta fram mer information om metoder och stöd riktad mot polis, kommun

och andra brottsförebyggande aktörer.

Nyhetsbrev

Under 2012 görs ett preliminärt stopp av tidningen Apropå. En översyn av tidningen i

syfte att ytterligare förbättra den som kommunikationskanal och enligt dess uppdrag

samt målsättning ska göras. För att inte gå miste om tidningens viktiga input och kunskapsmaterial

kommer cirka 40 procent av en informationsresurs att arbeta med att ta

fram motsvarande material till webben samt kompensera kanalbortfallet med en annan

mer sammanhållen kanal – ett nyhetsbrev.

Målen för 2012 är att starta ett nytt nyhetsbrev och få 35 % av Apropås läsare att

byta till prenumeration på nyhetsbrevet. Ett annat mål är att nyhetsbrevet ska bidra till

att fler söker och tar del av information på Brå:s webbplats. Ett strategidokument för

det nya nyhetsbrevet ska tas fram och en ny redaktionsgrupp startas som stöttar med

material för såväl webb som nyhetsbrev, liksom vår Facebooksida. Före 2013 ska en

uppföljning av nyhetsbrevet göras.

Media

Målet för medieaktiviteterna är att öka den målgruppsinriktade spridningen av pressmeddelanden.

Det gäller särskilt för enheten Elbas pressmeddelanden men rent generellt

en satsning på selektering av nischad media samt fackpress. Det nya nyhetsbrevet blir

en viktig kanal för pressmeddelanden. Andra insatser enheten planerar är framtagning

av nya pressbilder, medieträning (utbildning) samt medieträning för respektive rapport,

enskilt och i grupp.

The Stockholm Criminology Symposium (R)

Enheten ansvarar för att genomföra det internationella vetenskapliga symposiet The

Stockholm Criminology Symposium samt för prisceremonin avseende The Stockholm

Prize in Criminology. Varje år deltar cirka 500–600 deltagare från ett 30-tal länder.

Målen för 2012 är ett väl genomfört symposium med nöjda deltagare samtidigt som

antalet internationella besökare ökar, liksom även intäkterna. Det är önskvärt att Symposiets

mediala genomslag ökar i såväl Sverige som internationellt.

The Stockholm Criminology Symposium genomförs i år den 11–13 juni med temat

viktimologisk forskning. Enheten kommer att satsa mer på att marknadsföra symposiet

på fler internationella arenor samt på att aktivt bjuda in internationella talare. Pressaktiviteterna

som genomförs ska syfta till att vidga kanalerna för det mediala genomslaget.

Andra aktiviteter är att se över deltagaravgifter inför 2013 års symposium och sondera

möjligheter till EU-bidrag samt eventuellt genomföra ansökan. En deltagarundersökning

som mäter deltagarnas nöjdhet kommer att göras.

31


Intranät och internkommunikation

En bra intern kommunikation bidrar till att verksamhetsmålen uppnås men skapar

också förutsättningar för ökad delaktighet bland medarbetarna. Intranätet är basen för

den interna kommunikationen där bland annat nyheterna ska bidra till att förtydliga

verksamhetens mål.

Målet är att intranätet ska uppfattas som verksamhetsstödjande. Det ska bli enklare

att hitta på intranätet och fler enheter/utredare utöver stödenheterna ska vara aktiva

och känna ägarskap i intranätet. Under 2012 kommer enheten därför att arbeta med att

få upp ett bättre kalendarium, fler nyheter, uppmuntra medarbetarna att berätta om sitt

arbete, kommunicera rapporterna internt samt länka till utvalda Bråartiklar i media. En

plan ska utformas om hur interaktion och dialog kan skapas på intranätet.

Eftersom riksdagstryck är uppsagt för 2012 ska en instruktion/guide tas fram på

intranätet om hur man gör för att prenumerera på deras material. Likaså ska möjligheterna

att få de tidningar Brå prenumererar på för cirkulation via anmälan på intranätet

lyftas fram. Bibliotekstjänsten hos Polishögskolan behöver även den marknadsföras och

tydliggöras på intranätet.

Enheten planerar även en rad utbildningar för Brå:s medarbetare under 2012. Det

gäller medieträning, seminarium om att skriva rapporter och Brå:s skrivregler, presentationsteknik

och retorik samt någon form av kommunikationsutbildning.

Övriga aktiviteter

Grafisk profil

Arbetet med den nya grafiska profilguiden och nya Power Point-mallar, brevmallar, etc.

enligt profilen slutförs och implementeras under 2012. Brå:s profilmaterial (konferensmaterial,

give-aways, presenter) kommer att ses över.

Policyer och riktlinjer

En genomgång och eventuell uppdatering av befintliga policyer och riktlinjer inom

kommunikationsområdet ska göras. Det behövs även en plan eller policy för arbetet

med sociala medier. En checklista för konferenser (och mässor/utställningar) ska tas

fram och implementeras.

Omvärldsbevakning

Under 2012 planerar informationsenheten att genomföra ett förarbete om hur Brå ska

kunna arbeta mer effektivt med omvärldsbevakning, såväl internt som mot externa

målgrupper.

32


Övrigt

Under första halvåret kommer enheten att ge särskilt kommunikationsstöd till Elba när

det gäller utlysning av deras ekonomiska stöd. Det handlar bland annat om att selektera

ut rätt målgrupper samt nå dessa med information.

En upphandling av byråer som kan anlitas vid behov för olika slags aktiviteter med

relevans för Brå:s informations- och kommunikationsarbete kommer att genomföras

2012.

Mot bakgrund av målsättningen att öka kommunikationen med målgrupperna i

rättsväsendet behöver det göras en genomlysning av Brå:s adressregister samt möjligheter

att koppla detta med andra system (konferens, nyhetsbrev, seminarier etc.). Ett alternativ

är att byta till ett annat adressregistersystem samt slutligen att uppdatera och

lägga till viktiga målgrupper.

33


Juridiska sekretariatet

Juristerna på sekretariatet arbetar på ett brett juridiskt område med förvaltningsrätt

som tyngdpunkt. Sekretariatet biträder generaldirektören samt ger juridiskt stöd till enheterna.

Målsättningen är att fortsätta att utveckla det juridiska stödet och servicen till

enheterna och ledningen i såväl kärnfrågor som frågor av mer övergripande karaktär.

Syftet är att all personal på myndigheten ska uppfatta sekretariatet som en hjälpsam

stödenhet dit man kan vända sig med stora och små juridiska frågor.

En stor del av arbetsuppgifterna på Juridiska sekretariatet är myndighetsövergripande.

Bland de vanligaste uppgifterna är hanteringen av personuppgifter och sekretessfrågor.

Juristerna tar exempelvis ställning till om utlämnande av uppgifter från myndighetens

register till externa och interna projekt är möjligt. Flera av de vid Juridiska sekretariatet

verksamma juristerna är också Brå:s personuppgiftsombud med de kontrollfunktioner

som följer av lagstiftningen på personuppgiftsområdet.

Juridiska sekretariatet medverkar även i enheternas olika projekt genom att ta del av

etikansökningar och projektplaner och lämna synpunkter på dessa. Juristerna granskar

även de slutliga rapportprodukterna från ett juridiskt perspektiv. Utöver detta har sekretariatet

det övergripande ansvaret för arbetet med remisser och att samordna dem och

se till att de handläggs på ett ändamålsenligt sätt. Juristerna besvarar själva många av

remisserna. När remissen handläggs av andra enheter bistår sekretariatet i juridiska frågor

och hjälper till med utformningen av yttrandet. Målsättningen är att Brå ska fortsätta

att avge yttranden av hög kvalitet och anses vara en viktig remissinstans inom det

kriminalpolitiska området.

I den övergripande juriststödfunktionen ingår även att utbilda personalen i gällande

rätt och ta fram olika riktlinjer. När det gäller offentlig upphandling och avrop från

statliga ramavtal bistår Juridiska sekretariatet enhetscheferna i de juridiska frågeställningar

som kan uppstå.

34


Enheten för administration

Den administrativa enheten ansvarar för myndighetens övergripande administration.

Ansvaret innefattar ledning, styrning och utveckling inom områdena ekonomi, personal-

och lönehantering, registratur och arkiv, kontorsservice, lokaler och fysisk säkerhet.

Enhetens uppdrag är att ge råd, stöd och service inom det administrativa området

för att underlätta effektiva arbetssätt på Brå, att ständigt förbättra och utveckla processer,

rutiner och arbetssätt inom ansvarsområdena, samt att säkerställa att arbetet utgår

från och följer gällande lagar, avtal och bestämmelser.

Målet för den administrativa verksamheten under 2012 är att fortsätta att effektivisera

och utveckla verksamhetsstöd via olika systemlösningar genom egna utvecklingsprojekt

eller i samarbete med andra myndigheter inom statsförvaltningen. Syftet är att förbättra

myndighetens kvalité på verksamhetsstyrning och intern kontroll.

Under Enheten för administration finns också funktionen för personal- och organisationsutveckling.

Funktionen ansvarar för att utveckla strategier, policyer och processer

inom personal- och arbetsmiljöområdet. Syftet med denna verksamhet är att Brå ska

vara en attraktiv arbetsplats.

Ekonomistyrning och verksamhetsstöd

Som en del i arbetet med att utveckla rutiner och system som används i den administrativa

hanteringen, och mot bakgrund av ny teknik och ökade externa krav, kommer ett

antal aktiveter att genomföras under 2012. De syftar sammantaget till att förbättra kvaliteten,

öka effektiviteten och på sikt minska kostnaderna för den administrativa hanteringen.

Säkerställa intern styrning och kontroll

För att säkerställa den interna styrningen och kontrollen kommer en modell för långsiktig

verksamhetsplanering kopplad till ekonomistyrning och kontroll att tas fram. Modellen

ska inkludera riskanalys. I arbetet ingår även att undersöka vilka systemstöd som

finns för att underlätta analys- och prognosarbetet. Kompetensutveckling för chefer

inom ekonomiområdet kommer också att fortsätta under 2012.

Uppdatering av ekonomimodellen i samband med införandet av en ny

version av ekonomisystemet Agresso

Myndighetens ekonomimodell kommer att omarbetas i samband med att en ny version

av ekonomisystemet införs. Modellen behöver utformas för att tillgodose intressenters

krav på bättre uppföljningsmöjligheter och information, såväl externa som interna. Den

nya versionen av Agresso (Route 66) kommer att implementeras av Agresso Driftservice

under året.

35


Samordning och effektivisering av upphandlings- och inköpsverksamheten

inför införandet av e-handel 2014

Projektarbetet påbörjades i maj 2011 på initiativ av Kammarkollegiet. Arbetet bedrivs i

en projektgrupp bestående av Kammarkollegiet, Arbetsgivarverket, Brottsoffermyndigheten,

Konjunkturinstitutet, Energimarknadsinspektionen och Brottsförebyggande rådet.

Projektgruppen har 2011 gemensamt tagit fram en beskrivning av nuläget på respektive

myndighet. Under 2012 kommer arbetet med önskvärt framtidsläge och införandeprocessen

att fortsätta. Kammarkollegiets vision är att ha en E-beställningstjänst

klar under vintern 2012. Styrdokument som rör inköp och upphandlingar kommer att

behöva gås igenom inför införandet. Detta kommer att kräva samarbete med Juridiska

sekretariatet i vissa frågor.

Behovs- och lägesanalys av kontorslokaler

Under 2012 ska en lägesanalys av Brå:s kontorslokaler göras. Analysen ska fungera

som ett underlag inför beslutet om myndighetens framtida plan gällande lokalförsörjning.

Verksamhetsbaserad arkivredovisning och nytt ärendehanteringssystem

Arbetet med klassificeringsstruktur med tillhörande processbeskrivning har påbörjats av

registratorerna. Samtliga processer som avsätter handlingar i verksamheten ska representeras

i klassificeringsstrukturen och dessa ska beskrivas grafiskt eller i text, enligt

RA-FS 2008:4. För att kunna identifiera processerna måste en analys göras av verksamheten.

Projektet leds av en arkivarie under våren 2012 och kopplas samman med

anskaffandet av ett nytt ärendehanteringssystem. Målsättningen är att båda delar ska

kunna införas från januari 2013.

Personal- och organisationsutveckling

Målet för personal- och organisationsutvecklingen på Brå är att utveckla en attraktiv

arbetsplats där det är stimulerande och motiverande att arbeta. Personalstrategierna

bygger på den statliga arbetsgivarpolitiken. Brå ska bedriva ett systematiskt arbete för

att bli mer attraktivt som arbetsgivare och bland annat arbeta strategiskt med kompetensförsörjningen

och utveckla en arbetsmiljö som bidrar till hälsa, välbefinnande och

verksamhetsutveckling.

Personalfunktionen ansvarar för att utveckla strategier, policyer och processer inom

personal- och arbetsmiljöområdet. Vidare ingår att ge stöd till chefer och medarbetare i

personalfrågor och arbetsrättsliga frågor samt koordinera gemensamma kompetensutvecklingsaktiviteter.

Under 2012 kommer en rad aktiviteter att genomföras för att nå

ovan mål.

36


Medarbetarundersökning

En medarbetarundersökning kommer att genomföras i början av 2012. Resultatet

kommer sedan att bearbetas och resultera i olika aktiviteter inom hela organisationen.

Kompetensförsörjning

Arbetet med strategisk kompetensförsörjning och kompetensutveckling kommer att

fortsätta med årliga analyser av det kortsiktiga och långsiktiga kompetensbehovet. Processen

för långsiktig strategisk personalplanering kommer att utvecklas.

Ett rekryteringsverktyg kommer att implementeras för att höja effektivitet och kvalitet

i rekryteringsarbetet. Som ett led i kompetensförsörjningen eftersträvas ett samarbete

med universitet och att använda rekryteringstester i större utsträckning än hittills.

Löner

Under 2012 införs lönesättande samtal och erbjudande om enskilda överenskommelser

kommer att ges till alla.

Organisations- och ledarutveckling

Initiativ har de senaste åren tagits för att Brå ska vara en attraktiv arbetsplats med ett

gott ledarskap. Ett gott ledarskap skapar förutsättningar för aktivt medarbetarskap och

medarbetare som utvecklas. Ledarskapet är viktigt för målstyrning och utveckling av

verksamheten, samt för att skapa ett gott arbetsklimat. Arbetet med att utveckla medarbetarskap,

ledarskap och samarbete mellan enheterna fortsätter.

Arbetsmiljö

Arbetet med att utveckla arbetsmiljön kommer att fortsätta med satsningar inom friskvård

och hälsa och chefers arbetsmiljöansvar.

37


Brottsförebyggande rådet

box 1386 / tegnérgatan 23, se-111 93 stockholm

telefon +46 (0)8 401 87 00 • fax +46 (0)8 411 90 75 • e-post info@bra.se • www.bra.se

More magazines by this user
Similar magazines