Protokoll - Östhammars kommun

osthammar.se

Protokoll - Östhammars kommun

Handikapp- och pensionärsrådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sid

2012-12-06 1 (8)

Plats och tid Kommunkontoret, Östhammar, klockan 13:00-15:30

Närvarande

Ingvar Johansson, ordförande

Eivor Andersson, PRO

Jan-Olof Aggeborn, SPF Havsörnen

Kerstin Johansson, SPFK

Peggy Holmgren, Samhällsbyggnadsnämnd

Birgitta Burman-Johansson, HRF

Per Mattsson, NHR

Seija Korpi, FUB

Birgitta Mattsson, RSMH Vallonerna

Solveig Törnqvist, DHR

John Arekrantz, SD

Eva Fredriksson, Socialnämnd

Mona Lundin, Socialnämnd

Per Malmsten, Fritidsnämnd

Ingemar Wiberg, PRO

Christer Wikfelt, PRO

Örjan Wedin, NHR

Övriga deltagande Peter Nyberg, kommunchef, p 2

Kenneth Lindholm, socialchef, p 3,4,6

Kersti Ingemarsson, nämndsekreterare

Utses att justera

Per Mattson och Eivor Andersson

Justeringens

plats och tid Kommunkontoret, Östhammar, 2012-12-14, klockan 10:00

Underskrifter Sekreterare …………………………………………….. Ärenden 1 – 13

Birgitta Kraft

Ordförande

Justerande

……………………………………………..

Ingvar Johansson

…………………………………………….. ……………………………………………..

Eivor Andersson

Per Mattsson

ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Handikapp- och pensionärsrådet

Sammanträdesdatum 2012-12-06

Datum för

anslags uppsättande 2012-12-14 anslags nedtagande 2013-01-07

Förvaringsplats

för protokollet

Kommunkansliet, Östhammars kommun

Underskrift

……………………………………………..

Birgitta Kraft

Utdragsbestyrkande


Handikapp- och pensionärsrådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sid

2012-12-06 2 (8)

1.

Mötets öppnande

Ordförande Ingvar Johansson hälsar alla välkomna och förklarar mötet

öppnat.

_____

2.

Kommunens verksamhetsmål och budget 2013

Kommunchef Peter Nyberg informerar om befolkningsutveckling och skatteunderlagsförändring,

trender och tendenser, inför mål och budget 2013-

2016. (Bilaga 1).

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål 2013 presenteras. (Bilaga 2).

_____

3.

Nya äldreboendet i Östhammar

En referensgrupp är utsedd för att delta i överläggning kring det nya äldreboende

i Östhammar.

Socialchef Kenneth Lindholm föredrar ärendet.

Referensgruppen har kallats till överläggning i ärendet.

Anbudshandlingar har getts ut. 60 nya lägenheter planeras i Kristinelundsområdet.

Bostäderna kommer att anpassas inför framtiden behov. Beräknad

inflyttning blir i slutet av år 2014.

Solgården har idag 37 lägenheter. Behovet är störst i Östhammar och därför

har byggnationen prioriterats först i Östhammar. Därefter kommer

åtgärder/upprustning att planeras på boendena i Öregrund och Gimo. Österbybruk

och Alunda är klara.


Handikapp- och pensionärsrådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sid

2012-12-06 3 (8)

Rådet poängterar att referensgruppen i Öregrund, i god tid innan, involveras

inför upprustningen av Tallparksgården, då detta blir aktuellt.

Frågan ställs om vad som ska hända med Solgården i Östhammar när det

nya äldreboendet står klart. Kenneth Lindholm informerar att diskussioner

förs med Östhammarshem. Vissa förändringar kan behöva göras beroende

på vad fastigheten ska användas till. Hyreskontraktet för Solgården gäller

till och med år 2017.

_____

4.

Hjärtstarter

Önskemål finns om att Hjärtstarter ska finnas tillgängliga på offentliga platser.

MAS:arna för kommun- och landsting i länet har uppdraget att jobba med en

utredning som beräknas vara färdig till februari 2013.

Socialchef Kenneth Lindholm föredrar ärendet.

Rådets önskemål är att en kartläggning över var hjärtstarters finns utplacerade

utförs och att dessa platser offentliggörs.

Information lämnas om att Östhammars kommun införskaffat 5 stycken

hjärtstartare vilka kommer att placeras på;

• Kommunkontoret, Östhammar

• Socialförvaltningen, Kyrkogatan 14, Östhammar

• Frösåkersskolans Sim- och Sporthall, Östhammar

• Gimo Sim- och Sporthall, Gimo

• Österbybruks Sim- och Sporthall, Österbybruk

Utbildning för personal är beställd.

MAS Monica Brundin inbjuds till nästa möte, 14 mars 2013.

_____


Handikapp- och pensionärsrådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sid

2012-12-06 4 (8)

5.

Bassängerna i Östhammar, Alunda och Gimo

Önskemål finns att någon bassäng har öppet en dag per vecka under sommarhalvåret.

Fritidschef Peter Jansson har meddelat att frågan varit uppe vid rådet tidigare i

höstas och att en dialog förts med fritidsnämndens arbetsutskott eftersom det

medför relativt stora personal- och uppvärmningskostnader för att hålla en bassäng

i drift under sommaren.

Meddelas att, förutom alla friluftsbad finns Alundabadet i kommunen.

Om behovet, utöver Alundabadet finns kan naturligtvis fritidsnämnden titta på

möjligheten, men som sagt det är en prioriteringsfråga både när det gäller kostnad

och verksamhet.

Rådet anser att frågan därmed anses besvarad.

_____

6.

Frågor från FUB och NHR

Enligt minnesanteckningar från möte i referensgruppen inför KHR, daterat

2012-10-30 föreligger följande frågeställningar:

1. Vilka planer finns när det gäller nybyggnation av gruppbostäder

2. Hur ser kön ut till ett boende för utvecklingsstörda och psykiskt funktionsnedsatta

3. Hur kommer det att bli när Särvux ska flytta till Gimo

4. Hur ser tillgängligheten ut till Krutudden. Skyltas att man kan ta bilen ut

till badet om man har parkeringstillstånd.

5. Hur är den psykiska ohälsan bland våra invandrarungdomar. Resursfördelning.

6. Presentation av ny kultur- och fritidschef önskas.


Handikapp- och pensionärsrådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sid

2012-12-06 5 (8)

Kenneth Lindholm besvarar frågorna 1, 2 och 5:

1. Byggplaner för gruppbostäder pågår

2. Det finns ingen kö till ett boende för personer med fysiskt eller psykisk

funktionsnedsättning i dagsläget.

5. Kommunen registrerar inte ohälsa hos vissa utvalda grupper utan

ser ungdomar i sin helhet.

Frågan ställs om det finns resurser för att ta hand om invandrarungdomar.

Kenneth Lindholm informerar om att Östero finns i Österbybruk som bedriver

ett gott samarbete med skolor och sportklubbar. Man jobbar också

på att motverka främlingsfientlighet.

Frågorna 3-4 utgår och tas upp till nästa möte, 14 mars 2013.

6. Lena Hellström, ny kultur- och fritidschef tillträder sin tjänst efter årsskiftet.

(Bilaga 3).

Nyanställd kultur- och fritidschef och plan- och byggchef inbjuds för en

presentation till nästa möte, 14 mars 2013.

_____

7.

Sammanträdesdagar för KHR/KPR 2013

Kommunkansliet föreslår följande;

Beredning, kl. 10-12 Sammanträde, kl. 13-16

Kommunkansliet

SR Gräsö

21 februari 14 mars

2 maj 30 maj

29 augusti 26 september

31 oktober 28 november

Sammanträdesdagar för KHR/KPR 2013 fastställs enligt förslaget.

_____


Handikapp- och pensionärsrådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sid

2012-12-06 6 (8)

8.

Studiebesök för handikapp- och pensionärsrådet

Förslag finns om att göra ett studiebesök på Dalbyhemmet utanför Uppsala under

våren 2013.

Ärendet utgår och tas upp vid nästa möte, 14 mars 2013.

_____

9.

Anmälningsärende

Entledigande och val av ledamot och ersättare i Kommunala Handikapp Rådet

(KHR)

Reumatikerföreningen Östhammar meddelar i skrivelse 2012-10-10 att representanterna

Margaretha Säfholm, ordinarie och Kerstin Jansson, ersättare ska ersättas

av Gun Andersson, ordinarie och Christina Eriksson, ersättare.

Kommunfullmäktiges beslut 2012-11-13

Margaretha Säfholm, ledamot och Kerstin Jansson, ersättare entledigas från sina

uppdrag i Kommunala handikapprådet.

Gun Andersson utses som ledamot och Christina Eriksson som ersättare i Kommunala

handikapprådet.

_____

Rådet har tagit del av informationen.

_____


Handikapp- och pensionärsrådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sid

2012-12-06 7 (8)

10.

Anmälningsärende

Val av ledamot i Kommunala pensionärsrådet (KPR)

Kommunfullmäktiges beslut 2012-04-17

Olof Gelinder entledigas från sitt uppdrag som ledamot i kommunala pensionärsrådet.

_____

Kommunfullmäktige har att utse en ledamot från PRO:s samorganisation, Östhammar

efter Olof Gelinder.

Föreslås att Christer Wikfeldt utses till ledamot i Kommunala pensionärsrådet.

Kommunfullmäktiges beslut

Christer Wikfeldt utses till ledamot i Kommunala pensionärsrådet efter Olof

Gelinder.

_____

Rådet har tagit del av informationen.

_____

11.

Genomgång av föregående protokoll

Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.

Närvarolistan från 2012-09-27 biläggs protokollet. (Bilaga 4).

_____


Handikapp- och pensionärsrådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sid

2012-12-06 8 (8)

12.

Information från PRO, SPF och HSO

Ingvar Johansson, PRO informerar om att resekommittén finns och att alla

föreningar är välkomna att vara med där. Kommittén kommer att träffas

under januari 2013. Sex resmål finns hittills föreslagna. Ordförandena har

information om vilka resor som gäller.

Ingvar Johansson önskar e-postadresser till dem som är intresserade av

löpande information. E-posta honom på adressen;

marianne.ingvar@swipnet.se eller ring 0173-402 22.

____

13.

Övriga frågor

• Foldern ”Serviceboken”, Värdskap och Service i Östhammars

kommun – Tjänsteåtaganden finns. Några av socialförvaltningens

tjänsteåtagande har revideras och kommer att behandlas på kommunfullmäktiges

sammanträde 2012-12-11. Folder kommer att delas

ut till rådets ledamöter och ersättare så fort uppdateringen är klar.

• Socialnämndens informationsträffar i olika kommundelar fick dålig

respons från allmänheten. Annonsering gjordes i Annonsbladet. Förslag

lämnas om att affischering skulle kunna ske inför kommande informationsträffar.

• Utbildningsdagar efterfrågas. Bestämmelse finns om att rådet ska ha

två halvdagars utbildning per år.

• Ärenden som ska upp till behandling i handikapp- och pensionärsrådet

ska föregås av beredning i respektive referensgrupp.

Referensgrupperna ska överlämna sina beredningar till handikappoch

pensionärsrådets beredningsgrupp i god till innan fastställda beredningsdagar,

se P 7. I denna beredningsgrupp är Margareta

Widén-Berggren, Ingvar Johansson, Eivor Andersson och Zelwi

Vogeler invalda.

More magazines by this user
Similar magazines