31.12.2014 Views

program för del av ytterjärna - nibble - Södertälje kommun

program för del av ytterjärna - nibble - Södertälje kommun

program för del av ytterjärna - nibble - Södertälje kommun

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Samhällsbyggnadskontoret<br />

PROGRAM FÖR DEL AV<br />

YTTERJÄRNA - NIBBLE<br />

Järna <strong>kommun</strong><strong>del</strong>, <strong>Södertälje</strong> <strong>kommun</strong>


INNEHÅLLSFÖRTECKNING<br />

Förord s. 1<br />

Inledning s. 3<br />

Förutsättningar s. 3<br />

Förslag s. 13<br />

Påverkan på miljön s. 25<br />

Karta med <strong>program</strong><strong>för</strong>slaget s. 26<br />

Upprättad i <strong>Södertälje</strong> 2009 03 23


Prövning <strong>av</strong> markens lämplighet <strong>för</strong> bebyggelse och<br />

reglering <strong>av</strong> bebyggelsemiljöns utformning skall ske<br />

genom detaljplan. Ett <strong>program</strong> är det <strong>för</strong>sta steget i<br />

en detaljplaneprocess och skall ange utgångspunkter<br />

och mål <strong>för</strong> planen.<br />

Programmet <strong>för</strong> Del <strong>av</strong> Ytterjärna - Nibble, här även<br />

kallat Steinerområdet, är upprättat <strong>av</strong> samhällsbyggnadskontoret<br />

i <strong>Södertälje</strong> <strong>kommun</strong> i mars 2009.<br />

Den <strong>för</strong>sta <strong>del</strong>en <strong>av</strong> dokumentet beskriver hur området<br />

ser ut i dag - vilka <strong>för</strong>utsättningar planering <strong>för</strong><br />

framtiden har att utgå ifrån.<br />

I andra <strong>del</strong>en beskrivs <strong>för</strong>slag på <strong>för</strong>ändringar och<br />

utvecklingsbehov som olika verksamheter inom<br />

Steinerområdet har.<br />

Här och var i dokumentet <strong>för</strong>ekommer rutor med<br />

text i. Dessa innehåller viktiga frågeställningar som<br />

måste klargöras vid ett fortsatt planarbete.<br />

I slutet <strong>av</strong> dokumentet görs en kort sammanställning<br />

över vilka faktorer som kommer att bli viktiga vid en<br />

bedömning <strong>av</strong> framtida planers påverkan på miljön.<br />

På sista sidan finns en kartsammanställning över<br />

samtliga <strong>för</strong>slag på <strong>för</strong>ändningar inom området.<br />

1


Skillebylund<br />

Skola<br />

Solvik<br />

Yttereneby naturreservat<br />

Måsskär<br />

Fägerberg<br />

Lillsjön<br />

Vretagärdet<br />

Nibbleskär<br />

Sinaibacken<br />

Svartkolsberget<br />

Säby gård<br />

Färjtorpe<br />

Ulvsundet<br />

Skola<br />

Solvik<br />

Jägarstugan<br />

Eneby krog<br />

Yttereneby<br />

Nibble gård<br />

Sågen<br />

Dådermans<br />

Ulvåsa<br />

Örjanskolan<br />

Fredrikslund<br />

eder-Kumla<br />

Strandhill<br />

Ytterjärna kyrka<br />

Färjtorpe<br />

Vidarkliniken<br />

Kulturhuset<br />

Nibble<br />

han<strong>del</strong>strädgård<br />

Robygge<br />

Vita huset<br />

Rudolf Steinerseminariet<br />

Skogsbrynsbyn<br />

Trumpeten<br />

Ormen Långe<br />

Järnafjärden<br />

Översiktskarta över <strong>program</strong>området<br />

2


I N L E D N I N G<br />

Vidarstiftelsen har fram<strong>för</strong>t önskemål om att utveckla<br />

verksamheten kring Kulturhuset i Ytterjärna.<br />

Vidarstiftelsens <strong>för</strong>slag innefattar ett nytt hotell<br />

med konferenscenter. Järna <strong>kommun</strong><strong>del</strong>snämnd har<br />

beslutat att genom ett plan<strong>program</strong> utreda <strong>för</strong>utsättningarna<br />

<strong>för</strong> <strong>för</strong>slaget och <strong>för</strong> ytterligare behov <strong>av</strong><br />

<strong>för</strong>ändringar inom området.<br />

F Ö R U T S Ä T T N I N G A R<br />

BESKRIVNING AV OMRÅDET<br />

Programområdet är beläget vid kusten i Ytterjärna<br />

socken i <strong>Södertälje</strong> <strong>kommun</strong>, ca 1.5 mil söder om<br />

<strong>Södertälje</strong> centrum. Järna tätort ligger ca 4 km nordväst<br />

om området.<br />

ALLMÄNT<br />

Det är <strong>kommun</strong>ens uppgift att besluta om hur mark<br />

och vatten inom <strong>kommun</strong>en skall användas. Större<br />

verksamheter och tätare bebyggelse ska regleras <strong>av</strong><br />

detaljplaner. Ett plan<strong>program</strong> är det <strong>för</strong>sta steget på<br />

väg mot en ny detaljplan. Programmet skall ange<br />

utgångspunkter och mål <strong>för</strong> planen. I <strong>program</strong>samrådet<br />

ges berörda möjligheter att ha synpunkter på<br />

<strong>för</strong>slaget i ett tidigt skede. Vid ett eventuellt fortsatt<br />

planarbete kommer flera möjligheter till insyn och<br />

påverkan ges.<br />

Programmet skall ange utgångspunkter och mål <strong>för</strong><br />

planen. Byggnaders utformning och gestaltning prövas<br />

i ett senare skede vid ett fortsatt planarbete.<br />

ARBETSORGANISATION<br />

Plan<strong>program</strong>met har tagits fram <strong>av</strong> tjänstemän inom<br />

samhällsbyggnadskontoret och kultur- och fritidskontoret<br />

i <strong>Södertälje</strong> <strong>kommun</strong>. Kontaktperson <strong>för</strong> intressenten,<br />

Vidarstiftelsen, har varit Gunilla Rombo<br />

från Asmussens arkitektgrupp AB. Gunilla Rombo<br />

har även sammanställt intressen från andra verksamheter<br />

inom området.<br />

Uppdragsgivare <strong>för</strong> <strong>program</strong>arbetet och beslutande<br />

nämnd är Järna <strong>kommun</strong><strong>del</strong>snämnd.<br />

B A K G R U N D<br />

Arbetet med plan<strong>program</strong>met <strong>för</strong> <strong>del</strong> <strong>av</strong> Ytterjärna<br />

- Nibble initierades <strong>av</strong> Vidarstiftelsens önskemål om<br />

att bygga ett nytt hotell och konferenscenter i anslutning<br />

till Kulturhuset och Robygge. Den formella<br />

ansökan inkom till <strong>kommun</strong>en år 2006. I anslutning<br />

till Vidarstiftelsens konferenscenter önskar en grupp<br />

upp<strong>för</strong>a en utställningsbyggnad <strong>för</strong> konstnärinnan<br />

Hilma af Klints verk.<br />

Eftersom dessutom flera <strong>av</strong> verksamheterna i området<br />

ser ett behov <strong>av</strong> utvecklingsmöjligheter har<br />

<strong>kommun</strong>en beslutat att utreda <strong>för</strong>utsättningarna i ett<br />

plan<strong>program</strong> <strong>för</strong> hela området.<br />

Översiktskarta<br />

Programområdets östra gräns utgörs <strong>av</strong> Saltsjön.<br />

Västerut går väg 525, den gamla riksvägen mellan<br />

Stockholm och Nyköping. Söderut angränsar området<br />

Ytterenenby naturreservat. Norr om området<br />

ligger Säby gård och Ytterjärna sockencentrum.<br />

Sedan 1930-talet har det funnits läkepedagogiska<br />

verksamheter i Ytterjärnaområdet. På 1960-talet flyttade<br />

Rudolf Steinerseminariet sin verksamhet från<br />

Stockholm och etablerade sig i Ytterjärna. Därefter<br />

har ett flertal verksamheter med antroposofisk<br />

värdegrund etablerats i området; skolor, jordbruk,<br />

lantbruksgymnasium, han<strong>del</strong>strädgård, sjukhus och<br />

restaurang är några <strong>av</strong> dem. Kulturhuset med sin<br />

scen och plats <strong>för</strong> 550 åhörare invigdes 1992. Det<br />

används till olika ändamål, såsom utbildning, konserter,<br />

teater och konferenser.<br />

Steinerområdet är ett populärt utflyktsmål och röner<br />

engagemang långt utan<strong>för</strong> Järnas och <strong>Södertälje</strong>s<br />

gränser.<br />

Illustration <strong>av</strong> planprocessen<br />

3


Robygge<br />

Kulturhuset<br />

Nibble<br />

han<strong>del</strong>strädgård<br />

Örjanskolan<br />

Vidarkliniken<br />

Nibble gård<br />

Detaljplanelagd mark i Steinerområdet. Rosa, gula och orange fält anger områden med byggrätter.


GÄLLANDE PLANER OCH RIKTLINJER<br />

Översiktsplan<br />

I Översiktsplan 2004 <strong>för</strong> <strong>Södertälje</strong> <strong>kommun</strong> anges<br />

inga direkta riktlinjer <strong>för</strong> <strong>program</strong>området. Området<br />

berörs istället <strong>av</strong> mer generella inriktningsbeslut <strong>för</strong><br />

odlingsmark, lokalisering <strong>av</strong> bebyggelse, näringsliv,<br />

kulturmiljö samt <strong>av</strong> redogörelser <strong>för</strong> olika riksintressen.<br />

Riksintressen<br />

Riksintressen regleras enligt miljöbalken, kap 3 och<br />

4. Områden som är <strong>av</strong> riksintresse <strong>för</strong> naturvården,<br />

kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas<br />

mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller<br />

kulturmiljön, enligt 3 kap 6 § miljöbalken.<br />

Programområdet ligger inom två riksintresseområden:<br />

riksintresse <strong>för</strong> kulturmiljövård och riksintresse<br />

<strong>för</strong> kustområdena och skärgårdarna i Södermanland<br />

och Uppland från Oxelösund till Herräng och Singö.<br />

Kustområdena och skärgårdarna<br />

Enlig kapitel 4 § 2 i miljöbalken, skall inom området<br />

turismens och friluftslivets, främst det rörliga<br />

friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömningen<br />

<strong>av</strong> tillåtligheten <strong>av</strong> exploaterings<strong>för</strong>etag eller<br />

andra ingrepp i miljön.<br />

Riksintresse <strong>för</strong> kulturmiljövård<br />

För riksintresset gäller att särskild hänsyn ska tas till<br />

den kulturhistoriska miljön och till landskapsbilden.<br />

Landskapets karaktäristiska bebyggelsemönster bör<br />

bevaras. Se vidare under ”Kulturmiljö och landskapsbild”<br />

på sid 10<br />

Detaljplaner<br />

Sex olika detaljplaner reglerar bebyggelsen i <strong>del</strong>ar <strong>av</strong><br />

<strong>program</strong>området:<br />

• Detaljplan <strong>för</strong> Rudolf Steiner seminariet ( P 821 C)<br />

Pågående <strong>för</strong>ändringar inom planområdet:Byggnation<br />

<strong>av</strong> värmecentral pågår.<br />

• Detaljplan <strong>för</strong> Järna Waldorfskola ( P 819 C)<br />

Pågående <strong>för</strong>ändringar inom planområdet: Bygglov<br />

beviljat <strong>för</strong> gymnastiksal i april 2008.<br />

• Detaljplan <strong>för</strong> Vidarkliniken ( P 818 C)<br />

• Detaljplan <strong>för</strong> Nibble skogsbrynsby ( P 900 C)<br />

• Detaljplan 1157 B<br />

• Detaljplan <strong>för</strong> <strong>del</strong> <strong>av</strong> Nibble gård ( P 1528 B)<br />

Pågående <strong>för</strong>ändringar inom planområdet: Byggnation<br />

<strong>av</strong> fem småhus.<br />

Kulturmiljö<strong>program</strong><br />

Kulturmiljö<strong>program</strong>met <strong>för</strong> <strong>Södertälje</strong> <strong>kommun</strong> är<br />

ett vägledande kulturhistoriskt kunskapsunderlag<br />

som pekar ut kulturhistoriskt intressanta miljöer och<br />

platser inom <strong>kommun</strong>en och anger riktlinjer <strong>för</strong> hur<br />

dessa skall värnas i den fysiska planeringen. Järna<br />

<strong>kommun</strong><strong>del</strong>snämnd beslutade den 23 april 2007 att<br />

arbeta efter kulturmiljö<strong>program</strong>met <strong>för</strong> Överjärna<br />

och Ytterjärna socknar som underlag <strong>för</strong> samhällsplaneringen.<br />

Steinerområdet i Ytterjärna (nr.65) är en <strong>av</strong> de miljöer<br />

som pekas ut som kulturhistoriskt värdefull.<br />

Säby gård (nr. 61), Säby ( nr. 62) och Ytterjärna<br />

kyrka och sockencentrum (nr. 66) är några andra<br />

kulturhistoriskt intressanta miljöer som ligger i anslutning<br />

till Steinerområdet.<br />

Kulturmiljöns kärnområde<br />

<strong>av</strong> bebyggelse<br />

Närmiljö<br />

Gräns <strong>för</strong> <strong>program</strong>område<br />

Karta från Kulturmiljö<strong>program</strong>met 5


1:6<br />

3<br />

1:6<br />

1<br />

1:6<br />

2<br />

<br />

1:1<br />

1:6<br />

<br />

1:12<br />

s<br />

1:11<br />

<br />

<br />

1:7<br />

1<br />

Pilsberg<br />

1:2<br />

6:2<br />

2<br />

6:3<br />

1:13<br />

<br />

1:1<br />

Ytterjärna kyrkaYTTERJÄRNA KYRKA<br />

6:2<br />

1:103<br />

6:2<br />

1<br />

<br />

<br />

1:17<br />

1:7<br />

3<br />

1:7<br />

1<br />

Stiftelsen Rudolf Steiner<br />

seminariet<br />

Nibblestiftelsen, Nibble gård<br />

Vidarstiftelsen<br />

Örjanskolans byggnadsstiftelse<br />

<br />

<br />

SÄBY<br />

Sinaibacken<br />

Säby gård<br />

1:14<br />

1:15<br />

2:2<br />

2:5<br />

Bengt Svensson, Säby gård<br />

Stitelsen Agape<br />

<strong>Södertälje</strong> <strong>kommun</strong><br />

Fredrikslund<br />

2:3<br />

Kulturhuset<br />

Vita huset<br />

Rudolf Steinerseminariet 1:9<br />

Robygge<br />

5:2<br />

Övriga<br />

Ormen Långe<br />

Nibble<br />

han<strong>del</strong>strädgård<br />

5:1<br />

1:2<br />

Örjanskolan<br />

9:1<br />

s:1<br />

1<br />

Vidarkliniken<br />

1:5<br />

Nibble gård<br />

Vretagärdet<br />

YTTERJÄRNA-<br />

NIBBLE<br />

1:1<br />

<br />

<br />

<br />

STENSTA<br />

1:4<br />

YTTERENEBY<br />

1:2<br />

YTTERJÄRNA-<br />

NIBBLE<br />

3:1<br />

1:1<br />

1:11 1:12<br />

1:13 1:14 1:15<br />

5:2<br />

1:7 5:55:3<br />

Skogsbrynsbyn 1:6 5:6 5:4<br />

1:9 Ulvåsa<br />

5:1<br />

1:8<br />

8:1<br />

Sågen<br />

7:1<br />

6:1<br />

1:10<br />

Ulvsundet<br />

Färjto<br />

5:1 1:1<br />

1<br />

FÄRJTORPET<br />

1:6 8:1<br />

Yttereneby<br />

YTTERJÄRNA-NIBBLE<br />

1:1<br />

AutoKa-Vy 3.02<br />

2<br />

3:3<br />

Eneby E krog<br />

3:4<br />

Jägarstugan<br />

1:1<br />

YTTERJÄRNA-N<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

YTTERENEBY<br />

Karta över markägare 6


NATUR OCK MARKFÖRHÅLLANDEN<br />

Jordbrukslandskapet<br />

Steinerområdet ligger vid kusten i ett utpräglat<br />

jordbrukslandskap, karaktäristiskt <strong>för</strong> det sörmländska<br />

sprickdalslandskapet. Omgivningarna består <strong>av</strong><br />

dalgångar med storskaliga, bördiga lerslätter som<br />

brukas och betas. Här och var bryter åkerholmar och<br />

skogskullar in i odlingslandskapet. Åkermarken är<br />

högt klassificerad utifrån bördighet. Stora arealer<br />

uppnår klass 4 och 5 på en femgradig skala. Gårdarna<br />

i, och angränsande till, området håller nötkreatur<br />

som betar i omgivningarna.<br />

Det traditionella bebyggelsemönstret i området är<br />

att bebyggelsen inplaceras på svårodlade partier och<br />

lämnar åkermarken <strong>för</strong> jordbruksverksamhet.<br />

Översiktsplanen anger, i enlighet med kapitel 3 § 4 i<br />

miljöbalken, att brukningsvärd åkermark endast skall<br />

tas i anspråk om det behövs <strong>för</strong> att tillgodose väsentliga<br />

samhällsintressen.<br />

Planeringen <strong>för</strong> framtiden har att <strong>av</strong>väga <strong>för</strong>utsättningarna<br />

<strong>för</strong> framtida jordbruksverksamhet mot behovet<br />

<strong>av</strong> övriga verksamheters expansion.<br />

Naturvärden<br />

Hällmarken med lövskog och äng norr om Nibble<br />

gård är utpekad som ett naturvärde enligt ”Skogens<br />

Pärlor” - Skogsvårdsstyrelsens inventering <strong>av</strong> värdefulla<br />

skogsmiljöer. Området beskrivs som följande:<br />

”Naturvärdet utgörs främst <strong>av</strong> den öppna miljön<br />

med gamla och senvuxna träd samt de solexponerade<br />

hällpartierna. De äldre ä<strong>del</strong>lövträden är ett<br />

viktigt substrat <strong>för</strong> många sällsynta kryptogamer.<br />

Åtgärd<br />

Viktigt att <strong>för</strong>hindra igenväxning <strong>av</strong> området och<br />

kring de gamla lövträden, stammarna och kronorna<br />

bör hållas fria från igenväxande träd och buskar.<br />

Önskvärt att återuppta hävden genom bete. Eventuellt<br />

nyhamla ask.”<br />

Kulturmiljö<strong>program</strong>met <strong>för</strong> fram kreaturshållningen<br />

som en <strong>för</strong>utsättning <strong>för</strong> det öppna landskapets bevarande<br />

med åkrar och betade marker: ”Ett bevarande<br />

<strong>av</strong> kulturmiljön och det öppna odlingslandskapet och<br />

betade marker kräver fortsatt jordbruk med kreaturshållning.”<br />

Åkermarksklassifi cerning<br />

7<br />

Område med naturvärde


Karta över <strong>för</strong>väntade hundraårsfl öden<br />

Strandskyddsgräns<br />

8


Mark<br />

Marken utgörs <strong>av</strong> morän, lera och hällområden. Merparten<br />

<strong>av</strong> bebyggelsen ligger på berg. Berggrunden<br />

består <strong>av</strong> ådergnejs. Lerområdena utgör lågradonmark,<br />

övriga områden normalradonmark.<br />

Kusten<br />

Eftersom området ligger vid Östersjökusten påverkas<br />

det <strong>av</strong> eventuella höjningar <strong>av</strong> h<strong>av</strong>snivån. <strong>Södertälje</strong><br />

<strong>kommun</strong> har under år 2008 låtit en konsult utreda<br />

översvämningsrisker längs Östersjön och Mälaren.<br />

Vid ett 100-årsflöde i dagens klimat beräknas vattnet<br />

stiga ca en meter. Vid ett hundraårsvattensflöde i ett<br />

framtidsscenario beräknas höjningen bli ca 1, 4 m.<br />

Enligt de rekommendationer som finns i dagsläget<br />

bör det inte tillkomma någon bebyggelse alls i områden<br />

som hotas <strong>av</strong> 100-årsnivån. Samhällsfunktioner<br />

<strong>av</strong> betydande vikt eller sammanhållen bostadsbebyggelse<br />

bör lokaliseras ovan<strong>för</strong> högsta dimensionerande<br />

nivå.<br />

Strandskydd<br />

Vid h<strong>av</strong>, sjöar och vattendrag gäller generellt<br />

strandskydd. Syftet med strandskyddet är att trygga<br />

föutsättningarna <strong>för</strong> allmänhetens friluftsliv, samt<br />

att bevara goda livsmiljöer på land och i vatten <strong>för</strong><br />

växt- och djurlivet.<br />

I Ytterjärna - Nibble varierar strandskyddsgränsen<br />

mellan 0 och 300 meter från strandlinjen vid normalt<br />

me<strong>del</strong>vattenstånd. Inom detaljplanen <strong>för</strong> Steinerseminariet<br />

( P 821 C) och detaljplan ( p 11 57 ) är<br />

strandskyddet upphävt.<br />

Rekreation<br />

Området är ett populärt utflyktsmål. Människor<br />

kommer <strong>för</strong> att uppleva miljön med sina trädgårdar<br />

och dammar. Festivaler och andra evanemang lockar<br />

många besökare.<br />

Ulvsundet är en <strong>av</strong> få platser längs Järnafjärden där<br />

det är möjligt att sjösätta båten. Platsen utnyttjas<br />

också <strong>för</strong> fiske.<br />

Gångstigar och cykelvägar gör det möjligt att röra<br />

sig genom och mellan olika <strong>del</strong>ar <strong>av</strong> området. Mellan<br />

Järna samhälle och Steinerområdet är det möjligt<br />

att cykla längs mindre grusvägar och separata gångoch<br />

cykelstråk. Sträckan mellan Pilkrog och området<br />

löper parallellt med vattnet.<br />

Jordartskarta 9


KULTURMILJÖ OCH LANDSKAPSBILD<br />

Riksintresse <strong>för</strong> kulturmiljö<br />

Ytterjärna - Nibble ligger inom ett riksintresse <strong>för</strong><br />

kulturmiljö. För riksintresset gäller att särskild hänsyn<br />

ska tas till den kulturhistoriska miljön och till<br />

landskapsbilden. Landskapets karaktäristiska bebyggelsemönster<br />

bör bevaras. Jord- och skogsbruk kan<br />

normalt bedrivas utan särskilda <strong>för</strong>eskrifter. Jordbruket<br />

är också en <strong>för</strong>utsättning <strong>för</strong> att bevara kulturlandskapet.<br />

Ett riksintresse ger signal om att i dessa<br />

områden kan länsstyrelsen/staten gå in och upphäva<br />

<strong>kommun</strong>ala beslut, om man ej finner kulturvärdena<br />

tillräckligt beaktade. Riksintressena regleras i kap<br />

3 miljöbalken, som säger att områdena ska skyddas<br />

mot ingrepp eller åtgärder som kan innebära ”påtaglig<br />

skada” på riksintressena.<br />

Översiktsplanen<br />

I översiktplanen anges Steinerområdet utgöra en<br />

värdefull kultur - och bebyggelsemiljö där enstaka<br />

byggnader som är <strong>av</strong> särskilt intresse från historisk,<br />

kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt<br />

inte får <strong>för</strong>vanskas enligt 3 kap 12 § PBL.<br />

Ny bebyggelse tillåts endast i befintliga byggnadsgrupper.<br />

Fornlämningar<br />

Ytterjärna socken är rik på fornlämningar och inom<br />

<strong>program</strong>området finns ett flertal registrerade objekt.<br />

Bebyggelse och landskapsbild<br />

Steinerområdet<br />

Arkitekturen inom Steinerområdet är utmärkande<br />

med hus <strong>av</strong> olika karaktär men med de gemensamma<br />

nämnarna <strong>av</strong> organiska former och färger som harmonierar<br />

med varandra. Större <strong>del</strong>en <strong>av</strong> bebyggelsen<br />

har ritats <strong>av</strong> arkitekten Erik Asmussen som kommit<br />

att sätta en särskild prägel på området. Anpassning<br />

efter landskapet var ett tänkande som han tillämpade.<br />

Landskapssiluetter fångades upp i utformningen<br />

<strong>av</strong> byggnaderna som trots sina <strong>av</strong>vikande material<br />

och färgsättningar på detta sätt anpassades efter<br />

landskapsbilden. Utmärkande är också trädgårdarnas<br />

organiska uppbyggnader, biologiska dammar och<br />

småskaliga odlingar.<br />

Enligt riktlinjerna i kulturmiljö<strong>program</strong>met bör bebyggelsen<br />

vårdas i enlighet med den antroposofiska<br />

ideologin med <strong>för</strong> dem rätta material och metoder.<br />

Trädgårdarna med dess arkitektur är ett kännetecken<br />

<strong>för</strong> området att värna.<br />

Steinerområdet som kulturmiljö angränsar ytterligare<br />

tre utpekade kulturmiljöer: Ytterjärna kyrka, Säby<br />

gård med odlingslandskap och villa Säby.<br />

Ny bebyggelse i mötet mellan de olika kulturmiljöerna<br />

måste <strong>för</strong>hålla sig till dessa miljöer och de <strong>för</strong>utsättningar<br />

som skapar dem, t.ex. jordbruket.<br />

Exakta skydds<strong>av</strong>stånd och hänsyn till fornlämningarna<br />

skall utredas vid ett fortsatt planarbete.<br />

Ytterjärna kyrka<br />

Kulturhuset<br />

Det öppna jordbrukslandskapet med Ytterjärna sockencentrum och Steinerområdet


KOLLEKTIVTRAFIK<br />

Kollektivtrafik till Steinerområdet finns i form <strong>av</strong><br />

SL-buss nr 784, som trafikerar sträckan <strong>Södertälje</strong>-<br />

Järna tätort mot Hölö-Mörkö. Den har tre hållplatser<br />

i <strong>program</strong>området. En ligger vid infarten från väg<br />

525. Vissa turer går in på området där en hållplats<br />

ligger intill Rudolf Steinerseminariet och en vid<br />

infarten till Örjanskolan och Vidarkliniken, strax<br />

sydväst om Nibble Han<strong>del</strong>strädgård. Ytterligare en<br />

hållplats nås c:a 3 km söderut på landsväg 525, utan<strong>för</strong><br />

<strong>program</strong>området vid Ytter Eneby.<br />

Ytterjärna kyrka<br />

(Foto: Torekällberget)<br />

Ytterjärna kyrka<br />

Ytterjärna kyrka har utgjort ett dominerande riktmärke<br />

<strong>av</strong> högt symbolvärde i landskapet sedan<br />

1100-talet. Den me<strong>del</strong>tida <strong>för</strong>svarskyrkan omgiven<br />

<strong>av</strong> kulturlandskapet har ett högt kulturhistoriskt<br />

värde <strong>för</strong> socknen. Vägen och dess utformning samt<br />

kontakt med omkringliggande jordbruksmark utgör<br />

en bety<strong>del</strong>sefull <strong>del</strong> <strong>av</strong> kulturlandskapet.<br />

Det är viktigt att landskapets agrara karaktär med<br />

Säby som huvudgård behålls och att hänsyn tas till<br />

kyrkans roll som dominerande riktmärke i landskapet.<br />

Turtätheten varierar mellan ca timmes- och halvtimmerintervaller<br />

på den ordinarie sträckningen. I Järna<br />

tätort finns pen<strong>del</strong>tågsanslutning mot <strong>Södertälje</strong>,<br />

Stockholm och Gnesta.<br />

Länstrafikbuss nr 702 trafikerar sträckan <strong>Södertälje</strong>-<br />

Vagnhärad-Trosa och stannar vid hållplatsen vid infartsvägen<br />

från väg 525 och vid Ytter Eneby. Denna<br />

buss har inga turer in i <strong>program</strong>området.<br />

Enligt översiktsplanens riktlinjer <strong>för</strong> nybyggnation på<br />

landsbygden bör bebyggelsen tillkomma längs stråk<br />

som kan <strong>för</strong>sörjas med kollektivtrafi k. Bybildningar<br />

bör stimuleras.<br />

Säby gårds huvudbyggnad<br />

(Foto: Torekällberget)<br />

Säby gård<br />

Säby är med sin kontinuitet sedan me<strong>del</strong>tid en<br />

intressant mångfacetterad miljö, representativ <strong>för</strong><br />

socknens mellanstora gårdar. Huvudbyggnadens<br />

ovanliga gjutkonstruktion är både <strong>av</strong> byggnadshistoriskt,<br />

byggnadstekniskt och miljöskapande värde <strong>för</strong><br />

kulturlandskapet. Tillhörande ekonomibyggnader,<br />

höga ä<strong>del</strong>lövträd samt omgivande landskap med<br />

ett aktivt jordbruk med bete är <strong>av</strong> stor bety<strong>del</strong>se <strong>för</strong><br />

kulturmiljön.<br />

Ett bevarande <strong>av</strong> kulturmiljön och det öppna odlingslandskapet<br />

och betade marker är beroende <strong>av</strong> fortsatt<br />

jordbruk med kreaturshållning. Grusvägens utformning<br />

och sträckning med god kontakt med det omgivande<br />

landskapet mellan Pilkrog och Säby är viktig<br />

<strong>för</strong> upplevelsen <strong>av</strong> kulturlandskapet.<br />

11<br />

Busslinjekarta


BEFOLKNING OCH SERVICE<br />

Ytterjärna- Nibble har idag vuxit ut till ett mindre<br />

samhälle med nästan 300 boende och ett par hundra<br />

arbetsplatser. C:a 60 barn under 15 år bor i området.<br />

Den ursprungliga strukturen med jordbruksverksamhet<br />

har kompletterats med ett flertal olika bebyggelsetyper<br />

och funktioner. Inom området finns idag flera<br />

servicefunktioner:<br />

- årskurs 1 - 12 skola<br />

- naturbruksgymnasium<br />

- restaurang<br />

- café<br />

- vårdinstitutioner<br />

- öppenvårdsmottagning<br />

- han<strong>del</strong>strädgård<br />

- livsme<strong>del</strong>s<strong>för</strong>säljning<br />

- <strong>för</strong>säljning <strong>av</strong> hushållstekniska varor<br />

- Rudolf Steinerseminariet<br />

- Rudof Steinerhögskolan med läkepedagogisk, eurytmi<br />

och bildlärarutbildning<br />

- Robygge, en butik med <strong>för</strong>säljning <strong>av</strong> bland annat<br />

böcker, leksaker, hudvårdsprodukter<br />

ARBETSPLATSER<br />

Ca 230 personer har sin arbetsplats vid någon <strong>av</strong><br />

verksamheterna i området. Översiktsplanens riktlinjer<br />

anger att <strong>kommun</strong>en ska sträva efter att öka<br />

antalet arbetstillfällen genom tillväxt <strong>av</strong> befintliga<br />

<strong>för</strong>etag och nyetablering.<br />

Förskolor saknas.<br />

Nibble han<strong>del</strong>strädgård 12


13<br />

FÖRSLAG


F Ö R S L A G<br />

För att få en bild <strong>av</strong> behovet <strong>av</strong> <strong>för</strong>ändring inom<br />

Steinerområdet har <strong>program</strong>arbetet <strong>för</strong>sökt fånga in<br />

intressen och kommande behov hos olika aktörer<br />

som kan komma att påverka områdets fysiska utveckling.<br />

Vidarstiftelsens önskemål om planläggning<br />

<strong>för</strong> ett konferenscenter har intitierat <strong>program</strong>arbetet.<br />

Övriga verksamheter har kommit olika långt i sin<br />

planering <strong>för</strong> framtiden. De behov och <strong>för</strong>ändrings<strong>för</strong>slag<br />

som redovisas nedan är ordnade utifrån hur<br />

nära <strong>för</strong>estående i tid de beräknas vara. De är in<strong>del</strong>ade<br />

i tre kategorier: <strong>för</strong>slag på <strong>för</strong>ändringar som är<br />

nära <strong>för</strong>estående i tid, <strong>för</strong>slag på <strong>för</strong>ändringar inom<br />

fem år samt <strong>för</strong>slag på <strong>för</strong>ändringar på längre sikt (5<br />

år och längre fram)<br />

Vid ett fortsatt planarbete kommer detaljplaneringen<br />

att behandla de <strong>för</strong>slag som ligger närmast i tid.<br />

FÖRSLAG PÅ FÖRÄNDRINGAR<br />

- NÄRA FÖRESTÅENDE I TID ( 1 - 2 år)<br />

Konferenscenter<br />

Syfte<br />

Användningen <strong>av</strong> Kulturhuset i Ytterjärna <strong>för</strong> olika<br />

kulturella ändamål, utbildning och konferenser har<br />

ökat stadigt under de gångna åren. Bristen på övernattningsmöjligheter<br />

är dock ett hinder <strong>för</strong> verksamheten<br />

i huset.<br />

Syftet med det nya konferenscentret är att skapa<br />

<strong>för</strong>utsättningar <strong>för</strong> en utökad bildnings- och konferensverksamhet<br />

i Ytterjärna.<br />

Genom detta tillskott vill man kunna utnyttja Kulturhuset<br />

fullt ut och därigenom ge utrymme <strong>för</strong> fler evenemang<br />

och aktiviteter på platsen och samtidigt öka<br />

möjligheterna till övernattning i samband med dessa.<br />

Även andra verksamheter inom Ytterjärnas område<br />

skulle ges möjligheter att erbjuda logi på platsen<br />

t.ex. Rudolf Steinerseminariets kursverksamhet.<br />

Storlek och innehåll<br />

Det <strong>för</strong>slag till byggnad som Vidarstiftelsen låtit<br />

skissa fram inrymmer c:a 70 hotellrum med tillsammans<br />

c:a 150 bäddar. Utöver hotellfunktioner<br />

planeras också restaurang, konferenslokaler och en<br />

enklare scen, en s.k.”Black box”. Byggnadsytan -<br />

ytan på marken - är c:a 2000 kvm upp<strong>del</strong>ade på fem<br />

huskroppar, en till fem våningar höga. Ca 10 % <strong>av</strong><br />

byggnadsytan är i fem våningar. I källarplan ligger<br />

bl.a. varuintag och <strong>för</strong>råd.<br />

Kulturhuset 14


Den totala våningsytan är c:a 6000 m2. Man ser<br />

även ett möjligt behov <strong>av</strong> en framtida tillbyggnad <strong>av</strong><br />

konferenscentret. Den uppskattas bli c:a 500 kvm i<br />

två - tre våningar. Kulturhusets byggnadsarea är ca<br />

1885 kvm.<br />

Behovet <strong>av</strong> parkeringsplatser <strong>för</strong> konferenscentret är<br />

ca 70 st ( + ca 30 st <strong>för</strong> eventuell tillbyggnad). Om<br />

konferenscentret placeras norr om kurvan kommer<br />

det totala antalet parkeringsplatser där att uppgå till<br />

c:a 250 st. med dagens parkeringsplatser norr om<br />

kurvan inräknade. Ytbehovet <strong>för</strong> parkering och angöring<br />

<strong>för</strong> 250 st parkeringsplatser beräknas bli<br />

c:a 6300 kvm. Det motsvarar ca 1,5 gånger dagens<br />

parkeringsyta norr om kurvan.<br />

Lokalisering:<br />

Vidarstiftelsen <strong>för</strong>eslår att konferenscentret placeras<br />

i nordöstra <strong>del</strong>en <strong>av</strong> området norr om kurvan - figur<br />

1A i kommande redovisning.<br />

Vidarstiftelsens motiv till val <strong>av</strong> plats är:<br />

” Denna placering är <strong>för</strong><strong>del</strong>aktig med hänsyn till<br />

närheten till Kulturhuset. Likaså närheten till Rudolf<br />

Steinerseminariets planerade byggnader, eftersom<br />

hotellgäster även skall kunna använda Seminariets<br />

lokaler.<br />

Nuvarande markägaren, Nibblestiftelsen, har i ett<br />

<strong>av</strong>tal med R.S.Seminariet redan på 60-talet ”öronmärkt”<br />

denna mark <strong>för</strong> upplåtelse till byggnation <strong>för</strong><br />

R.S.Seminariets framtida behov.<br />

En planerad konsthall <strong>för</strong> bl.a. Hilma <strong>av</strong> Klints verk<br />

kan komma att få sin placering på detta område. Ett<br />

nära samband mellan konsthallen och konferenscentret<br />

ses som en <strong>för</strong><strong>del</strong>.<br />

I dag råder det brist på parkeringsplatser i området<br />

vid evenemang i Kulturhuset. Den sydöstra <strong>del</strong>en <strong>av</strong><br />

markytan norr om Robygge används redan nu som<br />

parkeringsplats. Området är en naturlig parkeringsplats<br />

<strong>för</strong> Kulturhuset.<br />

Med konferenscentret placerat norr om Robygge kan<br />

parkeringsyta utnyttjas effektivt <strong>av</strong> fl era verksamheter<br />

vid olika tillfällen.<br />

Idag saknas en tydlig ankomstplats / entré, till området.<br />

Förslaget med en konferenscenter-byggnad i<br />

detta läge syftar till att, tillsammans med kulturhuset,<br />

ge en arkitektonisk lösning på entré- <strong>för</strong>hållandet.<br />

”<br />

Anläggandet <strong>av</strong> en konferensbyggnad på <strong>av</strong> Vidarstiftelsen<br />

<strong>för</strong>eslagen plats kan innebära inte bara denna<br />

utan en början på en etablering <strong>av</strong> fl era byggnader.<br />

Vid ett fortsatt planarbete bör det utredas hur stor<br />

exploatering platsen tål.<br />

Förvaltningen bedömer att det är viktigt att pröva<br />

alternativa lokaliseringar <strong>av</strong> konferenscentret. På följande<br />

två uppslag redogörs <strong>för</strong> fyra möjliga platser<br />

<strong>för</strong> konferenscentret och <strong>för</strong>- och nack<strong>del</strong>ar <strong>för</strong> de<br />

olika lägena.<br />

Vidarstiftelsens <strong>för</strong>slag på placering<br />

<strong>av</strong> konferenscentret<br />

Området mellan Säby gård och kurvan (vid Robygge)<br />

15


Läge 1 A<br />

1 A: NORDÖSTRA DELEN AV OMRÅDET NORR OM<br />

KURVAN (VIDARSTIFTELSENS FÖRSLAG)<br />

Beskrivning<br />

Genom att placera bygganden norr om kurvan skapas<br />

ett nytt tillägg i landskapsrummet och området<br />

växer norrut mot Säby sockencentrum.<br />

För<strong>del</strong>ar<br />

Ett attraktivt läge <strong>för</strong> de <strong>för</strong>eslagna verksamheterna<br />

med fin vy över landskapet och vattnet.<br />

Utformningen och placeringen kan bidra till att<br />

skapa en tydlig och sammanhållen entré till området,<br />

något som saknas i dag.<br />

Nack<strong>del</strong>ar<br />

Placeringen kan komma att innebära en konflikt med<br />

angränsande jordbruksverksamhet. Betande djur,<br />

gödsling och damm kan innebära störningar <strong>för</strong> konferensverksamheten.<br />

Placeringen är problematisk uifrån kulturlandskapets<br />

synpunkt. Övergången mellan riksintresset Säby och<br />

Steinerområdet är känslig och mellanrumen i landskapet<br />

är viktiga <strong>för</strong> upplevelsen <strong>av</strong> dessa.<br />

Bördig jordbruksmark tas i anspråk <strong>för</strong> bebyggelse,<br />

vägar och parkering.<br />

Närheten till seminariet kan ge samordningsvinster.<br />

Volymen kan bli ett nytt landmärke och bidra till att<br />

annonsera Steinerområdet västerut, mot landsväg<br />

525 och E4:an.<br />

En ny större konferensanläggning genererar mer<br />

besökare och ökad trafik till området. Genom att<br />

placera byggnaden vid entrén så undviks en ökad<br />

trafikbelastning på övriga <strong>del</strong>ar.<br />

Kan ses som en fortsättning norrut på bystrukturen<br />

kring Vita Huset.<br />

16


Läge 1 B<br />

1 B: PÅ DAGENS PARKERINGSYTA NORR OM KUR-<br />

VAN<br />

Beskrivning<br />

Genom att placera konferenscentret på parkeringsytan<br />

norr om kurvan parkering skapas bebyggelse på<br />

båda sidor om kurvan. Byggnaden kan bli en länk<br />

mellan seminarie<strong>del</strong>en och området med Kulturhuset<br />

söder om kurvan.<br />

För<strong>del</strong>ar<br />

Utformningen och placeringen kan bidra till att<br />

skapa en tydlig och sammanhållen entré till området,<br />

något som saknas i dag.<br />

Det nya konferenscentret kan bli ytterligare ett landmärke<br />

som tillsammans med Kulturhuset annonserar<br />

området, men samtidigt <strong>för</strong>håller sig till de övriga<br />

byggnaderna.<br />

Genom att placera byggnaden i låg<strong>del</strong>en <strong>av</strong> området<br />

norr om kurvan får byggnaden en mindre framträdande<br />

påverkan på landskapsvyn. En stor volym<br />

kan arkitektoniskt ta stöd i skogspartiet bakom (öster<br />

om) platsen.<br />

Placeringen mellan Vita Huset och Robygge kan<br />

bli en länk mellan seminari<strong>del</strong>en och området kring<br />

Robygge och Kulturhuset, och en balans dem emellan<br />

kan skapas.<br />

17<br />

Närheten till Kulturhuset, Robygge och seminariet<br />

kan ge samordningsvinster.<br />

En ny större konferensanläggning genererar mer<br />

besökare och ökad trafik till området. Genom att<br />

placera byggnaden vid entrén så undivks en ökad<br />

trafikbelastning på övriga <strong>del</strong>ar.<br />

Nack<strong>del</strong>ar<br />

Volymen kan skymma Vita Huset från vyn västerifrån.<br />

Säby och Steinerområdet är känsliga kulturmiljöer.<br />

Det finns risk <strong>för</strong> att en ny stor volym mellan dem<br />

får en stor inverkan på omgivningen.<br />

Bördig jordbruksmark tas i anspråk <strong>för</strong> bebyggelse.<br />

Möjlig konflikt med angränsande jordbruksverksamhet.<br />

Betande djur, gödsling och damm kan innebära<br />

störningar <strong>för</strong> konferensverksamheten.<br />

Dagens parkeringsyta måste ersättas och en stor <strong>del</strong><br />

<strong>av</strong> den intilliggande åkermarken måste tas i anspråk<br />

<strong>för</strong> parkering.


Läge 1 C<br />

1 C: VÄSTRA SIDAN AV SKOGSKULLEN BAKOM<br />

ORMEN LÅNGE<br />

Beskrivning<br />

Genom att placera byggnaden på den västra sidan <strong>av</strong><br />

skogskullen skapas en ny bebyggelse på den hittills<br />

orörda sidan <strong>av</strong> områdets västra gräns och området<br />

växer västerut.<br />

För<strong>del</strong>ar<br />

Bra blickfång från E4:an och landsväg 525.<br />

Utformningen och placeringen kan bidra till att<br />

skapa en entré till området, något som saknas idag.<br />

Närheten till Kulturhuset kan ge samordningsvinster.<br />

En ny större konferensanläggning genererar mer<br />

besökare och ökad trafik till området. Genom att<br />

placera byggnaden vid entrén så undviks en ökad<br />

trafikbelastning på övriga <strong>del</strong>ar.<br />

Skogen kan utgöra ett arkitektoniskt stöd <strong>för</strong> en stor<br />

volym.<br />

En stor volym på platsen innebär en fortsättning på<br />

en struktur i området med storskaliga byggander mot<br />

den västra gränsen och mindre, mer gles och småskalig<br />

struktur mot vattnet.<br />

Nack<strong>del</strong>ar<br />

Delar <strong>av</strong> skogsbrynet och åkermarken kommer att<br />

tas i anspråk. En ny, stor volym på platsen påverkar<br />

den hittills orörda sidan <strong>av</strong> skogsholmen och den<br />

naturkaraktär området har idag.<br />

En enstaka och stor byggnad på denna framträdande<br />

plats med<strong>för</strong> en risk att resten <strong>av</strong> området tappar i<br />

kvalitet. Det blir en utmaning att utforma volymen<br />

så att den upplevs utgöra en <strong>del</strong> <strong>av</strong> Steinerområdets<br />

helhet.<br />

Svårt att anordna parkeringsytor på ett bra sätt så att<br />

de ej hamnar fram<strong>för</strong> Kulturhuset.<br />

Bördig jordbruksmark tas i anspråk <strong>för</strong> bebyggelse,<br />

vägar och parkering.<br />

Möjlig konflikt med angränsande jordbruksverksamhet.<br />

Betande djur, gödsling och damm kan innebära<br />

störningar <strong>för</strong> konferensverksamheten.<br />

För- alternativt nack<strong>del</strong>ar<br />

Ny bebyggelse på den tidigare orörda sidan vänder<br />

och annonserar området ytterligare västerut. Om det<br />

är en <strong>för</strong> eller nack<strong>del</strong> beror på utformningen.<br />

Trädallén ramar in området mot norr och utgör en<br />

naturlig gräns som man håller sig inom i och med<br />

den <strong>för</strong>eslagna placeringen.<br />

18


Läge 1 D<br />

1 D: PÅ HÄLLMARKEN MELLAN NIBBLE GÅRD OCH<br />

VATTNET<br />

Beskrivning<br />

Området utgörs <strong>av</strong> en hällmark med lövskog och<br />

äng. Läget innebär att att konferenscentret skulle få<br />

en central placering i Steinerområdet med fina vyer<br />

över Järnafjärden och övriga verksamheter.<br />

För<strong>del</strong>ar<br />

Läget är attraktivt med h<strong>av</strong>sutsikt och fina vyer över<br />

Steinerområdet.<br />

Konferensanläggningen skulle genom en central<br />

placering kunna bli integrerat och en <strong>del</strong> <strong>av</strong> helheten<br />

i Steinerområdet.<br />

Den omgivande vegetationen och nivåskillnaderna i<br />

terrängen kan underlätta att inlemma en stor volym i<br />

landskapet.<br />

Området är kuperat och det kan vara svårt att terränganpassa<br />

en större anläggning.<br />

Det centrala läget innebär en ökad trafikbelastning<br />

genom resten <strong>av</strong> området.<br />

Parkering och angöring i anslutning till det nya konferenscentret<br />

skulle innebära att <strong>del</strong>ar <strong>av</strong> åker/betesmarken<br />

skulle behöva tas i anspråk.<br />

För samtliga placeringsalternativ gäller att vid fortsatt<br />

planarbete är det <strong>av</strong> stor vikt att utreda en tillkommande<br />

byggnadsvolyms inverkan på landskapsbilden<br />

samt <strong>för</strong>hållandet till befi ntligt intilliggande jordbruk.<br />

Det måste även göras en bedömning om <strong>för</strong>slaget är<br />

<strong>för</strong>enligt med riksintressets intentioner.<br />

Nack<strong>del</strong>ar<br />

Fornlämningar i närheten<br />

Platsen är redovisad som ett naturvärde i Skogens<br />

pärlor.<br />

Området är en <strong>del</strong> <strong>av</strong> en värdefull landskapsbild,<br />

vilken kommer att påverkas om platsen tas i anspråk<br />

<strong>av</strong> bebyggelse.<br />

Platsen ligger inom strandskyddsområdet.<br />

19


1<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Strandhill<br />

Gångväg/stig<br />

Gång- och cykelstråk<br />

Busstrafik<br />

<br />

Säby<br />

Varutransporter<br />

Biltrafik<br />

<br />

Ny bilväg<br />

H<br />

Busshållplats<br />

Fredrikslund<br />

H<br />

<br />

Robygge<br />

Vita huset<br />

Rudolf Steinerseminariet<br />

<br />

Gestaltad entréplats<br />

Ev båt<strong>för</strong>bin<strong>del</strong>se <strong>för</strong> gångoch<br />

cykeltrafik<br />

Kulturhuset<br />

Nibble<br />

han<strong>del</strong>strädgård<br />

H<br />

Örjanskolan<br />

H<br />

<br />

H<br />

H<br />

Vidarkliniken<br />

Nibble gård<br />

<br />

<br />

Sågen<br />

<br />

<br />

Skogsbrynsbyn<br />

Ulvåsa<br />

Dådermans<br />

Ulvsun<br />

<br />

<br />

ereneby<br />

H<br />

Eneby krog<br />

Jägarstugan<br />

<br />

<br />

Karta över <strong>för</strong>slag på trafi klösning<br />

20


Forts. FÖRSLAG PÅ FÖRÄNDRINGAR<br />

- NÄRA FÖRESTÅENDE I TID ( 1 - 2 år)<br />

Trafi k och parkering<br />

Allmänt<br />

Bilvägen från <strong>av</strong>farten vid väg 525 ned till Ulvsundet<br />

<strong>för</strong>eslås bibehålla sin nuvarande sträckning med<br />

de justeringar/<strong>för</strong>bättringar <strong>av</strong>seende trafiksäkerhet<br />

och gestaltning som presenteras nedan.<br />

Nuvarande hastighetsbegränsning på 70 km/tim<br />

fram till backkrönet vid Ytterjärna Kulturhus, <strong>för</strong>eslås<br />

sänkas till 50 km/tim. Nuvarande hastighetsbegränsning<br />

på 50 km/tim därifrån, <strong>för</strong>eslås sänkas<br />

till 30 km/tim genom Steinerområdet fram till och<br />

med busshållplatsen vid Nibble han<strong>del</strong>strädgård. 30<br />

km/tim <strong>för</strong>eslås också genom Nibble gårds område.<br />

Övriga sträckningar <strong>för</strong>eslås bibehålla 50 km/tim.<br />

Det är också önskvärt att tillskapa p-platser på flera<br />

håll i området.<br />

Gång- och cykeltrafi k<br />

Från väg 525 till Steinerområdet:<br />

Befintlig separat gång-cykelväg <strong>för</strong>längs in utmed en<br />

ny bilvägslösning norr om Robygge.<br />

Från Steinerområdet söderut till Ulvsundet:<br />

Kombinerad cykel-bilväg med ny separat gångbana/<br />

trottoar.<br />

Från Ulvsundet söder över till Mörkö:<br />

Det vore önskvärt med en ny färje<strong>för</strong>bin<strong>del</strong>se <strong>för</strong><br />

gång och cykeltrafik mellan Ulvsundet och Mörkö.<br />

Från Steinerområdet till Järna samhälle:<br />

Gång- och cykelstråket till Järna samhälle går <strong>för</strong>bi<br />

Säby gård och vidare norrut på befintlig grusväg väster<br />

om Ytterjärna Kyrka. Efter korsande <strong>av</strong> Moraån<br />

och väg 525 vid Pilkrog fortsätter gång- och cykelmöjligheten<br />

genom Saltå området och vidare över<br />

motorvägen på Järnabron och sedan vidare in till<br />

Järna samhälle.<br />

Örjanskolan åka genom området till sina arbetsplatser.<br />

En angöring på västra sidan <strong>av</strong> skogsholmen<br />

bakom skolan och sjukhuset skulle <strong>av</strong>lasta genomfartsvägen<br />

och minska behoven <strong>av</strong> parkeringsytor<br />

vid de båda verksamheternas entréer. Angöringsvägen<br />

kan anläggas utmed, alternativt på, befintligt<br />

åkerdike söderut från infartsvägen från väg 525. I<br />

området <strong>för</strong> skolträdgården kan parkeringsplatser anordnas.<br />

En sådan vägsträckning kan också användas<br />

<strong>av</strong> <strong>för</strong>äldrar som lämnar och hämtar sina barn med<br />

bil till Örjanskolan.<br />

Befintlig kurva norr om Robygge byggs om till en<br />

tydligare och en mer medvetetet gestaltat trafiksäker<br />

plats.<br />

Nuvarande bilinfart till Rudolf Steinerseminariets<br />

trädgård och Vita Huset <strong>för</strong>eslås flyttas till en ny<br />

infart från området norr om kurvan. Den nuvarande<br />

infarten blir då enbart <strong>för</strong> gång- och cykeltrafikanter.<br />

För att göra detta välfrekventerade övergångsställe<br />

säkrare kan körbanan också smalnas <strong>av</strong> här.<br />

En ny in- och utfart till den nya panncentralen tillkommer.<br />

Större transportbilar korsar ej vägbanan vid<br />

panncentralen efter leverans, utan fortsätter söderut<br />

till bussvändslingan väster om Nibble han<strong>del</strong>strädgård.<br />

Vid infartsvägen till Örjanskolan och Vidarkliniken<br />

kan parkeringsytor utökas. De nuvarande räcker<br />

idag inte till <strong>för</strong> behovet. Övriga angöringsvägar till<br />

de olika verksamheterna/bostäderna utmed vägen<br />

planeras ej att <strong>för</strong>ändras.<br />

Vid ett fortsatt planarbete bör entré<strong>för</strong>hållandena till<br />

anläggningarna studeras utifrån trafi ktekniska och<br />

gestaltningsmässiga aspekter. Förslag på trafi ksäkerhets<strong>för</strong>bättrande<br />

åtgärder skall omfatta hela anläggningen.<br />

Förutom gångvägar inom och mellan de olika verksamheterna<br />

finns även promenadstigar i skogsområdena.<br />

Dels i strövområdet norr om Ulvsundet,<br />

<strong>del</strong>s i skogsområdet söder om Skogsbrynsbyn, där<br />

det finns en stig fram till Solvikskolan genom Ytter<br />

Eneby naturreservat.<br />

Biltrafi k - justeringar, <strong>för</strong>bättringar<br />

Belyst och tydligare annonserad infart från landsväg<br />

525.<br />

Idag måste de anställda vid Vidarkliniken och<br />

Arkivbild på Ulvsundsfärjan<br />

21


Varutransporter<br />

Alla verksamheter i <strong>program</strong>området är beroende <strong>av</strong><br />

varutransporter i olika omfattning.<br />

De mest märkbara transporterna är nu till och från<br />

café- och restaurang i Kulturhuset, respektive Robyggehuset,<br />

som även tar emot varor till Robyggebutiken.<br />

Stora transportbilar angör också Kulturhusets<br />

lastkaj <strong>för</strong> scen och <strong>för</strong>råd.<br />

Övriga verksamheter med behov <strong>av</strong> varuleverenser/<br />

transporter är Nibble Han<strong>del</strong>strädgård, Vidarkliniken,<br />

Nibble Gård med Bageri och Mejeri och Sågen.<br />

Tillkommande blir också det planerade konferenscentret<br />

och den nya panncentralen.<br />

Teknisk <strong>för</strong>sörjning<br />

Vatten och <strong>av</strong>lopp<br />

Hotell- och konferenscentret skall <strong>för</strong>sörjas med<br />

dricksvatten från Nibble vattenverk som ligger söder<br />

om Skogsbrynsbyn och ytterligare brunnar på jordbruksmarken<br />

intill vattenverket.Vattentäkten har god<br />

tillgång på vatten och beräknas tåla en ökad belastning.<br />

Avloppsvattnet i området tas idag hand om via ett<br />

system <strong>av</strong> biologiska reningsdammar. Deras kapacitet<br />

är otillräcklig <strong>för</strong> ytterligare belastning. Det finns<br />

idag inga planer på en utbyggnad <strong>av</strong> <strong>kommun</strong>alt vatten<br />

och <strong>av</strong>lopp till området.<br />

Panncentral<br />

En ny värmecentral har byggts i Steinerområdet.<br />

Den ersätter flera befintliga oljepannor på platsen.<br />

Bränsleslag är träpellets och h<strong>av</strong>reskal, som levereras<br />

från Saltå kvarn. Panncentralen kommer att<br />

<strong>för</strong>sörja Rudolf Steiner seminariets byggnader, Kulturhuset,<br />

Nibble han<strong>del</strong>strädgård, och Örjanskolan.<br />

Pannorna är dimensionerade <strong>för</strong> att även kunna <strong>för</strong>sörja<br />

det planerade konferenscentret och andra<br />

framtida byggnader som <strong>för</strong>eslås i området norr om<br />

kurvan. Det är två stycken pannor på 1400 kW respektive<br />

500 kW som båda kan bränna de två bränsleslagen<br />

och blandningar <strong>av</strong> dem. Pelletsen och h<strong>av</strong>reskalet<br />

<strong>för</strong>varas i två skilda silos intill pannhuset.<br />

Kulturhuset<br />

<br />

<br />

Robygge<br />

<br />

Trumpeten<br />

Rött område markerar plats <strong>för</strong> panncentralen<br />

Nibble<br />

han<strong>del</strong>strädgård<br />

Avloppsfrågan behöver lösas vid ett fortsatt planarbete.<br />

Reningsdamm i Steinerområdet<br />

22


FÖRSLAG PÅ FÖRÄNDRINGAR<br />

- INOM FEM ÅR<br />

Rudolf Steiner seminariet<br />

Säby 1:9<br />

Seminariet är i behov <strong>av</strong> en verkstad/ateljé till bildlärarlinjen.<br />

Området vid huset ”Trumpeten” skulle kunna kompletteras<br />

med nya byggander.<br />

Örjanskolan<br />

Ytterjärna - Nibble 1:2<br />

Befintliga undervisningslokaler <strong>för</strong> årskurs 1 -12<br />

skolan behöver kompletteras.<br />

Vidarkliniken<br />

Ytterjärna - Nibble 1:5<br />

Vidarkliniken är i behov <strong>av</strong> lokaler <strong>för</strong> administration,<br />

och terapeutisk verksamhet.<br />

Man har diskuterat att flytta öppenvårdsmottagningen<br />

till Järna tätort. Om det bli aktuellt kommer<br />

lokaler att frigöras <strong>för</strong> administration och terapeutisk<br />

verksamhet.<br />

Utställningshall<br />

En fristående arbetsgrupp i stiftelseform planerar att<br />

bygga en utställningshall <strong>för</strong> konstnären Hilma af<br />

Klints målningar.<br />

Vid ett fortsatt planarbete bör <strong>för</strong>slagets påverkan på<br />

bebyggelsemiljön samt dess eventuella inskränkningar<br />

i sjukhusets närmiljö studeras vidare.<br />

Skulptörverkstad<br />

Tre skulptörer som bl.a. arbetar med sten och betong.<br />

(bullrig verksamhet) har önskemål om att få etablera<br />

en skulptörverkstad<br />

Området vid Sågen <strong>för</strong>eslås som plats <strong>för</strong> verksamheterna.<br />

En annan tänkbar placering är i området där<br />

vägen över åkern från Nibble gård mynnar till väg<br />

525.<br />

Området vid Sågen ligger inom strandskydd och bör<br />

utredas vidare vid ett fortsatt planarbete. Läget vid<br />

väg 525, behöver studeras utifrån markägo<strong>för</strong>hållanden,<br />

möjlig omfattning på verksamheten, samt placering<br />

i terrängen. Även en verkstads bullerpåverkan på<br />

omgivningen bör utredas.<br />

Nibble gård<br />

Ytterjärna - Nibble 1:1<br />

Djurhållning<br />

Nibble gård planerar att bygga ett lösdriftsstall i anslutning<br />

till gården. Stallet skall vara färdigt att<br />

användas senast år 2010.<br />

Nibble mejeri<br />

Mejeriet har ett behov <strong>av</strong> utökade lokaler.<br />

Naturbruksgymnasium<br />

Gymnasiet har behov <strong>av</strong> ytterligare lokaler.<br />

Nya byggnader <strong>för</strong> jordbrukets drift är ej bygglovpliktiga,<br />

men kan påverka landskapsbilden. Vid ett fortsatt<br />

planarbete bör rekommendationer <strong>för</strong> placering och<br />

utformning ingå.<br />

Nibble han<strong>del</strong>strädgård<br />

Ytterjärna - Nibble 1:1<br />

Närbutiken har behov <strong>av</strong> utökade lokaler.<br />

Vidarkliniken (Fotot tillhör Torekällberget)<br />

23


FÖRSLAG PÅ FÖRÄNDRINGAR<br />

- PÅ LÄNGRE SIKT<br />

Rudolf Steiner seminariet<br />

Säby 1:9, Säby Säby 2:2 och Säby 5:1<br />

På längre sikt ser seminariet ett behov <strong>av</strong>:<br />

• Enklare bostäder <strong>för</strong> att kunna erbjuda studenter/<br />

praktikanter på utbytes<strong>program</strong> boende.<br />

• Hus <strong>för</strong> vårdutbildning. Seminariet önskar utvidga<br />

den pedagogiska verksamheten och bredda det<br />

läkepedagisiska <strong>program</strong>met till att även omfatta<br />

medicin och har där<strong>för</strong> behov <strong>av</strong> ytterligare undervisningslokaler.<br />

Lokalerna skall samutnyttjas med<br />

Vidarkliniken som också har ett behov <strong>av</strong> lokaler <strong>för</strong><br />

vårdutbildning.<br />

• Övningsscen i form <strong>av</strong> ett enkelt flexibelt rum <strong>för</strong><br />

teaterövningar, kan vara en s.k ”Black box”.<br />

• Kontor och möteslokaler <strong>för</strong> Antroposofiska sällskapet.<br />

• Flexibla undervisningslokaler med möjlighet till<br />

eurytmiundervisning.<br />

Förslag på placeringar <strong>för</strong> nya lokaler är:<br />

- i anslutning till huset ”Trumpeten”<br />

- på <strong>del</strong>ar <strong>av</strong> dagens parkeringsyta norr om kurvan<br />

- nordväst om Kulturhuset. Där finns idag en outnyttjad<br />

byggrätt <strong>för</strong> verkstäder, bostäder och utställningshall.<br />

Se sid 4.<br />

Seminariet ser även ett behov <strong>av</strong> kompletteringar <strong>av</strong><br />

befintligt bibliotek och kontorslokaler.<br />

Anläggandet <strong>av</strong> en konferensbyggnad på <strong>av</strong> Vidarstiftelsen<br />

<strong>för</strong>eslagen plats innebär således inte bara<br />

denna utan början på en etablering <strong>av</strong> fl era byggnader.<br />

Vid ett fortsatt planarbete bör det utredas hur stor<br />

exploatering platsen tål.<br />

Örjanskolan,<br />

Ytterjärna - Nibble 1:2<br />

På längre sikt önskar Örjanskolan utöka ytterligare<br />

med t.ex. ateljé, eurytmisal och bostäder.<br />

Vidarkliniken<br />

Ytterjärna - Nibble 1:5<br />

På lång sikt behöver Vidarkliniken utöka lokalerna<br />

<strong>för</strong> kök, matsal och terapilokaler. Det kommer även<br />

att finnas ett behov <strong>av</strong> lokaler <strong>för</strong> ytterligare en till<br />

två vård<strong>av</strong><strong>del</strong>ningar.<br />

Lämpliga placeringar kan vara söder om kliniken eller<br />

på andra sidan kullen, väster om kliniken.<br />

24<br />

Nibble gård<br />

Ytterjärna - Nibble 1:1<br />

Bostäder<br />

Det finns ett behov <strong>av</strong> fler bostäder inom Steinerområdet.<br />

Förslag på placering <strong>av</strong> dessa är norr om<br />

Nibble gård i området med äng och lövskog.<br />

Hantverksstäder<br />

Verkstäderna kan tänkas ligga i området invid Sågen.<br />

Sågenområdet är fin plats och kan även vara<br />

tänkbar <strong>för</strong> bostäder.<br />

De <strong>för</strong>eslagna platserna <strong>för</strong> bostäder och hantverkstäder<br />

ligger inom strandskyddsområde. Området<br />

som <strong>för</strong>eslås <strong>för</strong> bostäder är även utpekat som ett<br />

naturvärde enligt ”Skogens pärlor”. Lokaliseringarna<br />

bör utredas vidare vid ett fortsatt planarbete.<br />

Skogsbrynsbyn<br />

Inom detaljplanen finns en byggrätt på ca 20 bostäder<br />

som ännu ej är utnyttjad.<br />

Förskola<br />

Det finns ett uttalat behov <strong>av</strong> <strong>för</strong>skoleplatser från<br />

flera <strong>av</strong> de verksamma inom området. Ett <strong>för</strong>slag<br />

på placering är i Skogsbrynsbyn.<br />

Båtangöring/ entré från vattnet<br />

Det finns en efterfrågan på att kunna lägga till<br />

med båt vid Steinerseminariet. En ny brygga <strong>för</strong>eslås<br />

som ytterligare en entré till området.<br />

Bastu<br />

I en <strong>av</strong> Rudolf Steinerseminariets byggnader finns<br />

idag en mindre bastu <strong>för</strong> Rudolf Steinersminariets<br />

elever och medarbetare. Den är dock i behov <strong>av</strong><br />

renovering och har <strong>för</strong> små utrymmen <strong>för</strong> att fungera<br />

bra som en social plats.<br />

Syftet med en fritt liggande bastu är att skapa möjligheter<br />

till en sådan plats <strong>för</strong> en bredare grupp<br />

människor i ett vackert läge vid vattnet. Platsen<br />

nås via promenadstigar från trädgårdsparken i norr<br />

och hagmarken i söder.<br />

I området <strong>för</strong> den <strong>för</strong>eslagna bastun finns idag ett<br />

mindre upplag <strong>av</strong> kanoter. Den funktionen kan väl<br />

tänkas vidareutvecklas i ett sammanhang med en<br />

bastu.<br />

Förslagen på bastu och angöring ligger inom<br />

strandskyddsområde och bör utredas vidare vid<br />

fortsatt planarbete.


P Å V E R K A N P Å M I L J Ö N<br />

ALLMÄNT<br />

Det konferenscenter som Vidarstiftelsen vill bygga<br />

skulle innebära ett nytt framträdande inslag i Ytterjärna.<br />

Förslaget är en satsning och vidareutveckling<br />

<strong>av</strong> verksamheten kring Kulturhuset. Anläggningen<br />

är tänkt att öka <strong>för</strong>utsättningarna <strong>för</strong> konferens- och<br />

seminarieverksamhet och skall inrymma 70 hotellrum<br />

samt konferensrum.<br />

Utrymmet inom området är begränsat och expansionen<br />

<strong>av</strong> en verksamhet kan komma att påverka<br />

<strong>för</strong>utsättningarna <strong>för</strong> de andra verksamheternas<br />

utveckling. Det gäller även verksamheter i <strong>program</strong>områdets<br />

närhet, såsom Säby gårds jordbuksverksamhet.<br />

Vid ett fortsatt planarbete kommer en behovsbedömning<br />

att göras <strong>för</strong> varje detaljplan. Utifrån <strong>program</strong>arbetet<br />

kan man konstatera att följande faktorer<br />

kommer att vara viktiga i behovsbedömningen:<br />

RIKSINTRESSENA<br />

Programområdet ingår i två riksintresseområden:<br />

riksintresse <strong>för</strong> kulturmiljövård och riksintresse <strong>för</strong><br />

kustområdena och skärgårdarna i Södermanland och<br />

Uppland från Oxelösund till Herräng och Singö.<br />

Det bör i ett fortsatt planarbete säkerställas att <strong>för</strong>slaget<br />

inte strider mot de två riksintressenas intentioner.<br />

Riksintresset <strong>för</strong> kusten i området ämnar säkerställa<br />

tillgängligheten <strong>för</strong> turismen och det rörliga friluftslivet,<br />

vilket måste beaktas. För riksintresset <strong>för</strong> kulturmiljövård<br />

gäller att särskild hänsyn ska tas till den<br />

kulturhistoriska miljön och till landskapsbilden. En<br />

större konferensanläggning är ett nytt inslag i landskapsbilden<br />

och dess påverkan på landskapsbilden<br />

och kulturmiljöerna skall särskilt beaktas i ett fortsatt<br />

planarbete.<br />

KULTURMILJÖ<br />

Fornlämningar kan påverkas. Beroende <strong>av</strong> placering<br />

kan kulturlandskapet där kyrkan utgjort ett riktmärke<br />

sedan me<strong>del</strong>tid påverkas liksom jordbruksdriften<br />

som är en <strong>för</strong>utsättning <strong>för</strong> upprätthållande <strong>av</strong> de<br />

öppna odlings- och betesmarkerna kan påverkas.<br />

NÄRMILJÖ<br />

I de områden där bebyggelse <strong>för</strong>eslås kommer<br />

tillgänglig närmiljö minskas. Väl genomtänkta stråk<br />

kan uppväga detta. Tillkommande bebyggelse kan<br />

knyta ihop Steinerområdet rumsligt.<br />

REKREATION<br />

Kartläggning <strong>av</strong> stråk och <strong>för</strong>slag på nya gång- och<br />

cykelvägar har gjorts i <strong>program</strong>arbetet, vilket är<br />

positivt ur rekreationssynpunkt. Nya grönstråk kan<br />

bildas.<br />

STRANDSKYDD<br />

Ny bebyggelse <strong>för</strong>eslås inom strandskyddsområdet. I<br />

ett planskede bör man se över hur väl <strong>för</strong>slaget stämmer<br />

överens med strandskyddets syfte och i vilken<br />

mån <strong>för</strong>slaget främjar syftet.<br />

TRAFIKSÄKERHET<br />

Ett nytt konferenscenter och den tillkommande<br />

panncentralen ökar belastningen på infartsvägen med<br />

både fler bilar och fler tunga transporter. Ökningen<br />

kan bli stor i <strong>för</strong>hållande till den trafikmängd som<br />

belastar området idag. Trafiksäkerheten vid övergångar<br />

och längs med trafikerade vägar bör säkerställas<br />

vid ett fortsatt planarbete.<br />

TEKNISK FÖRSÖRJNING<br />

En ny panncentral <strong>för</strong> biobränsle har byggts vilket<br />

är positivt ur miljösynpunkt. De befintliga <strong>av</strong>loppssystemen<br />

klarar inte ökad belastning. Vid ett fortsatt<br />

planarbete måste <strong>av</strong>loppsfrågan lösas.<br />

LANDSKAPSBILD<br />

Eventuell tillkommande konferensbyggnad måste<br />

bedömas utifrån Steinerområdets kulturhistoriska<br />

värden och kvaliteter samt landskapsbilden. Det<br />

finns en risk att en stor volym i ett exponerat läge<br />

kan ha stor inverkan på det öppna kulturlandskapet.<br />

ÅKERMARK<br />

Översiktsplanen säger, i enlighet med kapitel 3 § 4 i<br />

miljöbalken, att brukningsvärd åkermark endast skall<br />

tas i anspråk om det behövs <strong>för</strong> att tillgodose väsentliga<br />

samhällsintressen. Vissa <strong>del</strong>ar i <strong>för</strong>slaget innebär<br />

att åkermark tas i anspråk. En <strong>av</strong>vägning utifrån miljöbalkens<br />

riktinjer bör göras i ett fortsatt planarbete.<br />

25<br />

UTSLÄPP, EMISSIONER<br />

En ny konferensanläggning och en utvidgning <strong>av</strong><br />

övriga verksamheter i området med<strong>för</strong> ökad biltrafik<br />

och därmed en ökning <strong>av</strong> buller och partiklar.<br />

ARKITEKTUR<br />

Hur <strong>för</strong>håller sig ny bebyggelse i <strong>för</strong>hållande till den<br />

befintliga särpräglade arkitekturen inom Steinerområdet<br />

Fågan bör belysas i ett fortsatt planarbete.


Nibble gård<br />

Ulvåsa<br />

Örjanskolan<br />

Vidarkliniken<br />

Vretagärdet<br />

Sinaibacken<br />

Svartkolsberget<br />

Lillsjön<br />

Fredrikslund<br />

Säby<br />

Kulturhuset<br />

Nibble<br />

han<strong>del</strong>strädgård<br />

Trumpeten<br />

Skogsbrynsbyn<br />

H<br />

H<br />

H<br />

H<br />

H<br />

1a<br />

11<br />

7<br />

14<br />

8<br />

18<br />

15<br />

6<br />

5<br />

4<br />

12<br />

13<br />

9<br />

16<br />

14 14<br />

14<br />

3<br />

1c<br />

1d<br />

1b<br />

2<br />

Robygge<br />

<br />

Vita Huset<br />

Rudolf Steiner Seminariet<br />

Järnafjärd<br />

H<br />

10<br />

Sammanfattningskarta över <strong>program</strong><strong>för</strong>slaget


ärden<br />

Tecken<strong>för</strong>klaring<br />

Gräns <strong>för</strong> <strong>program</strong>område<br />

Förslag på <strong>för</strong>ändring inom 1-2 år<br />

Förslag på <strong>för</strong>ändring inom 5 år<br />

Förslag på <strong>för</strong>ändring på längre sikt,<br />

mer än 5 år<br />

Byggnation pågår/inleds<br />

Fornlämningar<br />

Förslag på <strong>för</strong>ändringar<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

Konferenscenter, alternativa<br />

placeringar a - d<br />

Utställningshall<br />

Seminarieverksamhet,<br />

<strong>för</strong>eningslokaler, utställningshall<br />

Seminarieverksamhet, lokaler <strong>för</strong><br />

utbildning och bostäder<br />

Plats med båthus och verkstad<br />

utvecklas.<br />

Gångväg/stig<br />

6<br />

Båtangöring, entré från vattnet<br />

Gång- och cykelstråk<br />

Biltrafik<br />

7<br />

Bastu<br />

Ny bilväg<br />

8<br />

Verkstäder<br />

H<br />

Busshållplats<br />

9<br />

Utvecklingsbar plats<br />

Gestaltad entréplats<br />

Ev båt<strong>för</strong>bin<strong>del</strong>se <strong>för</strong> gångoch<br />

cykeltrafik<br />

10<br />

11<br />

Komplettering <strong>av</strong> Örjanskolans lokaler<br />

Omstrukturering <strong>av</strong> p-yta<br />

12<br />

Utbyggnad <strong>av</strong> han<strong>del</strong>strädgård<br />

<br />

16 Sågen<br />

17<br />

n <br />

<br />

<br />

<br />

Ulvsundet<br />

13<br />

14<br />

15<br />

16<br />

Bostäder, <strong>för</strong>skola<br />

Lokaler och bostäder till Vidarkliniken<br />

Utbyggnad <strong>av</strong> Nibble gårds verksamhet<br />

Verkstäder, bostäder<br />

Dådermans<br />

Färjto<br />

17<br />

Utvecklingsbar plats <strong>för</strong> sociala aktiviteter<br />

18<br />

Förskola<br />

27

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!