program för del av ytterjärna - nibble - Södertälje kommun

sodertalje.se

program för del av ytterjärna - nibble - Södertälje kommun

Samhällsbyggnadskontoret

PROGRAM FÖR DEL AV

YTTERJÄRNA - NIBBLE

Järna kommundel, Södertälje kommun


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Förord s. 1

Inledning s. 3

Förutsättningar s. 3

Förslag s. 13

Påverkan på miljön s. 25

Karta med programförslaget s. 26

Upprättad i Södertälje 2009 03 23


Prövning av markens lämplighet för bebyggelse och

reglering av bebyggelsemiljöns utformning skall ske

genom detaljplan. Ett program är det första steget i

en detaljplaneprocess och skall ange utgångspunkter

och mål för planen.

Programmet för Del av Ytterjärna - Nibble, här även

kallat Steinerområdet, är upprättat av samhällsbyggnadskontoret

i Södertälje kommun i mars 2009.

Den första delen av dokumentet beskriver hur området

ser ut i dag - vilka förutsättningar planering för

framtiden har att utgå ifrån.

I andra delen beskrivs förslag på förändringar och

utvecklingsbehov som olika verksamheter inom

Steinerområdet har.

Här och var i dokumentet förekommer rutor med

text i. Dessa innehåller viktiga frågeställningar som

måste klargöras vid ett fortsatt planarbete.

I slutet av dokumentet görs en kort sammanställning

över vilka faktorer som kommer att bli viktiga vid en

bedömning av framtida planers påverkan på miljön.

På sista sidan finns en kartsammanställning över

samtliga förslag på förändningar inom området.

1


Skillebylund

Skola

Solvik

Yttereneby naturreservat

Måsskär

Fägerberg

Lillsjön

Vretagärdet

Nibbleskär

Sinaibacken

Svartkolsberget

Säby gård

Färjtorpe

Ulvsundet

Skola

Solvik

Jägarstugan

Eneby krog

Yttereneby

Nibble gård

Sågen

Dådermans

Ulvåsa

Örjanskolan

Fredrikslund

eder-Kumla

Strandhill

Ytterjärna kyrka

Färjtorpe

Vidarkliniken

Kulturhuset

Nibble

handelsträdgård

Robygge

Vita huset

Rudolf Steinerseminariet

Skogsbrynsbyn

Trumpeten

Ormen Långe

Järnafjärden

Översiktskarta över programområdet

2


I N L E D N I N G

Vidarstiftelsen har framfört önskemål om att utveckla

verksamheten kring Kulturhuset i Ytterjärna.

Vidarstiftelsens förslag innefattar ett nytt hotell

med konferenscenter. Järna kommundelsnämnd har

beslutat att genom ett planprogram utreda förutsättningarna

för förslaget och för ytterligare behov av

förändringar inom området.

F Ö R U T S Ä T T N I N G A R

BESKRIVNING AV OMRÅDET

Programområdet är beläget vid kusten i Ytterjärna

socken i Södertälje kommun, ca 1.5 mil söder om

Södertälje centrum. Järna tätort ligger ca 4 km nordväst

om området.

ALLMÄNT

Det är kommunens uppgift att besluta om hur mark

och vatten inom kommunen skall användas. Större

verksamheter och tätare bebyggelse ska regleras av

detaljplaner. Ett planprogram är det första steget på

väg mot en ny detaljplan. Programmet skall ange

utgångspunkter och mål för planen. I programsamrådet

ges berörda möjligheter att ha synpunkter på

förslaget i ett tidigt skede. Vid ett eventuellt fortsatt

planarbete kommer flera möjligheter till insyn och

påverkan ges.

Programmet skall ange utgångspunkter och mål för

planen. Byggnaders utformning och gestaltning prövas

i ett senare skede vid ett fortsatt planarbete.

ARBETSORGANISATION

Planprogrammet har tagits fram av tjänstemän inom

samhällsbyggnadskontoret och kultur- och fritidskontoret

i Södertälje kommun. Kontaktperson för intressenten,

Vidarstiftelsen, har varit Gunilla Rombo

från Asmussens arkitektgrupp AB. Gunilla Rombo

har även sammanställt intressen från andra verksamheter

inom området.

Uppdragsgivare för programarbetet och beslutande

nämnd är Järna kommundelsnämnd.

B A K G R U N D

Arbetet med planprogrammet för del av Ytterjärna

- Nibble initierades av Vidarstiftelsens önskemål om

att bygga ett nytt hotell och konferenscenter i anslutning

till Kulturhuset och Robygge. Den formella

ansökan inkom till kommunen år 2006. I anslutning

till Vidarstiftelsens konferenscenter önskar en grupp

uppföra en utställningsbyggnad för konstnärinnan

Hilma af Klints verk.

Eftersom dessutom flera av verksamheterna i området

ser ett behov av utvecklingsmöjligheter har

kommunen beslutat att utreda förutsättningarna i ett

planprogram för hela området.

Översiktskarta

Programområdets östra gräns utgörs av Saltsjön.

Västerut går väg 525, den gamla riksvägen mellan

Stockholm och Nyköping. Söderut angränsar området

Ytterenenby naturreservat. Norr om området

ligger Säby gård och Ytterjärna sockencentrum.

Sedan 1930-talet har det funnits läkepedagogiska

verksamheter i Ytterjärnaområdet. På 1960-talet flyttade

Rudolf Steinerseminariet sin verksamhet från

Stockholm och etablerade sig i Ytterjärna. Därefter

har ett flertal verksamheter med antroposofisk

värdegrund etablerats i området; skolor, jordbruk,

lantbruksgymnasium, handelsträdgård, sjukhus och

restaurang är några av dem. Kulturhuset med sin

scen och plats för 550 åhörare invigdes 1992. Det

används till olika ändamål, såsom utbildning, konserter,

teater och konferenser.

Steinerområdet är ett populärt utflyktsmål och röner

engagemang långt utanför Järnas och Södertäljes

gränser.

Illustration av planprocessen

3


Robygge

Kulturhuset

Nibble

handelsträdgård

Örjanskolan

Vidarkliniken

Nibble gård

Detaljplanelagd mark i Steinerområdet. Rosa, gula och orange fält anger områden med byggrätter.


GÄLLANDE PLANER OCH RIKTLINJER

Översiktsplan

I Översiktsplan 2004 för Södertälje kommun anges

inga direkta riktlinjer för programområdet. Området

berörs istället av mer generella inriktningsbeslut för

odlingsmark, lokalisering av bebyggelse, näringsliv,

kulturmiljö samt av redogörelser för olika riksintressen.

Riksintressen

Riksintressen regleras enligt miljöbalken, kap 3 och

4. Områden som är av riksintresse för naturvården,

kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas

mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller

kulturmiljön, enligt 3 kap 6 § miljöbalken.

Programområdet ligger inom två riksintresseområden:

riksintresse för kulturmiljövård och riksintresse

för kustområdena och skärgårdarna i Södermanland

och Uppland från Oxelösund till Herräng och Singö.

Kustområdena och skärgårdarna

Enlig kapitel 4 § 2 i miljöbalken, skall inom området

turismens och friluftslivets, främst det rörliga

friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömningen

av tillåtligheten av exploateringsföretag eller

andra ingrepp i miljön.

Riksintresse för kulturmiljövård

För riksintresset gäller att särskild hänsyn ska tas till

den kulturhistoriska miljön och till landskapsbilden.

Landskapets karaktäristiska bebyggelsemönster bör

bevaras. Se vidare under ”Kulturmiljö och landskapsbild”

på sid 10

Detaljplaner

Sex olika detaljplaner reglerar bebyggelsen i delar av

programområdet:

• Detaljplan för Rudolf Steiner seminariet ( P 821 C)

Pågående förändringar inom planområdet:Byggnation

av värmecentral pågår.

• Detaljplan för Järna Waldorfskola ( P 819 C)

Pågående förändringar inom planområdet: Bygglov

beviljat för gymnastiksal i april 2008.

• Detaljplan för Vidarkliniken ( P 818 C)

• Detaljplan för Nibble skogsbrynsby ( P 900 C)

• Detaljplan 1157 B

• Detaljplan för del av Nibble gård ( P 1528 B)

Pågående förändringar inom planområdet: Byggnation

av fem småhus.

Kulturmiljöprogram

Kulturmiljöprogrammet för Södertälje kommun är

ett vägledande kulturhistoriskt kunskapsunderlag

som pekar ut kulturhistoriskt intressanta miljöer och

platser inom kommunen och anger riktlinjer för hur

dessa skall värnas i den fysiska planeringen. Järna

kommundelsnämnd beslutade den 23 april 2007 att

arbeta efter kulturmiljöprogrammet för Överjärna

och Ytterjärna socknar som underlag för samhällsplaneringen.

Steinerområdet i Ytterjärna (nr.65) är en av de miljöer

som pekas ut som kulturhistoriskt värdefull.

Säby gård (nr. 61), Säby ( nr. 62) och Ytterjärna

kyrka och sockencentrum (nr. 66) är några andra

kulturhistoriskt intressanta miljöer som ligger i anslutning

till Steinerområdet.

Kulturmiljöns kärnområde

av bebyggelse

Närmiljö

Gräns för programområde

Karta från Kulturmiljöprogrammet 5


1:6

3

1:6

1

1:6

2


1:1

1:6


1:12

s

1:111:7

1

Pilsberg

1:2

6:2

2

6:3

1:13


1:1

Ytterjärna kyrkaYTTERJÄRNA KYRKA

6:2

1:103

6:2

11:17

1:7

3

1:7

1

Stiftelsen Rudolf Steiner

seminariet

Nibblestiftelsen, Nibble gård

Vidarstiftelsen

Örjanskolans byggnadsstiftelseSÄBY

Sinaibacken

Säby gård

1:14

1:15

2:2

2:5

Bengt Svensson, Säby gård

Stitelsen Agape

Södertälje kommun

Fredrikslund

2:3

Kulturhuset

Vita huset

Rudolf Steinerseminariet 1:9

Robygge

5:2

Övriga

Ormen Långe

Nibble

handelsträdgård

5:1

1:2

Örjanskolan

9:1

s:1

1

Vidarkliniken

1:5

Nibble gård

Vretagärdet

YTTERJÄRNA-

NIBBLE

1:1
STENSTA

1:4

YTTERENEBY

1:2

YTTERJÄRNA-

NIBBLE

3:1

1:1

1:11 1:12

1:13 1:14 1:15

5:2

1:7 5:55:3

Skogsbrynsbyn 1:6 5:6 5:4

1:9 Ulvåsa

5:1

1:8

8:1

Sågen

7:1

6:1

1:10

Ulvsundet

Färjto

5:1 1:1

1

FÄRJTORPET

1:6 8:1

Yttereneby

YTTERJÄRNA-NIBBLE

1:1

AutoKa-Vy 3.02

2

3:3

Eneby E krog

3:4

Jägarstugan

1:1

YTTERJÄRNA-NYTTERENEBY

Karta över markägare 6


NATUR OCK MARKFÖRHÅLLANDEN

Jordbrukslandskapet

Steinerområdet ligger vid kusten i ett utpräglat

jordbrukslandskap, karaktäristiskt för det sörmländska

sprickdalslandskapet. Omgivningarna består av

dalgångar med storskaliga, bördiga lerslätter som

brukas och betas. Här och var bryter åkerholmar och

skogskullar in i odlingslandskapet. Åkermarken är

högt klassificerad utifrån bördighet. Stora arealer

uppnår klass 4 och 5 på en femgradig skala. Gårdarna

i, och angränsande till, området håller nötkreatur

som betar i omgivningarna.

Det traditionella bebyggelsemönstret i området är

att bebyggelsen inplaceras på svårodlade partier och

lämnar åkermarken för jordbruksverksamhet.

Översiktsplanen anger, i enlighet med kapitel 3 § 4 i

miljöbalken, att brukningsvärd åkermark endast skall

tas i anspråk om det behövs för att tillgodose väsentliga

samhällsintressen.

Planeringen för framtiden har att avväga förutsättningarna

för framtida jordbruksverksamhet mot behovet

av övriga verksamheters expansion.

Naturvärden

Hällmarken med lövskog och äng norr om Nibble

gård är utpekad som ett naturvärde enligt ”Skogens

Pärlor” - Skogsvårdsstyrelsens inventering av värdefulla

skogsmiljöer. Området beskrivs som följande:

”Naturvärdet utgörs främst av den öppna miljön

med gamla och senvuxna träd samt de solexponerade

hällpartierna. De äldre ädellövträden är ett

viktigt substrat för många sällsynta kryptogamer.

Åtgärd

Viktigt att förhindra igenväxning av området och

kring de gamla lövträden, stammarna och kronorna

bör hållas fria från igenväxande träd och buskar.

Önskvärt att återuppta hävden genom bete. Eventuellt

nyhamla ask.”

Kulturmiljöprogrammet för fram kreaturshållningen

som en förutsättning för det öppna landskapets bevarande

med åkrar och betade marker: ”Ett bevarande

av kulturmiljön och det öppna odlingslandskapet och

betade marker kräver fortsatt jordbruk med kreaturshållning.”

Åkermarksklassifi cerning

7

Område med naturvärde


Karta över förväntade hundraårsfl öden

Strandskyddsgräns

8


Mark

Marken utgörs av morän, lera och hällområden. Merparten

av bebyggelsen ligger på berg. Berggrunden

består av ådergnejs. Lerområdena utgör lågradonmark,

övriga områden normalradonmark.

Kusten

Eftersom området ligger vid Östersjökusten påverkas

det av eventuella höjningar av havsnivån. Södertälje

kommun har under år 2008 låtit en konsult utreda

översvämningsrisker längs Östersjön och Mälaren.

Vid ett 100-årsflöde i dagens klimat beräknas vattnet

stiga ca en meter. Vid ett hundraårsvattensflöde i ett

framtidsscenario beräknas höjningen bli ca 1, 4 m.

Enligt de rekommendationer som finns i dagsläget

bör det inte tillkomma någon bebyggelse alls i områden

som hotas av 100-årsnivån. Samhällsfunktioner

av betydande vikt eller sammanhållen bostadsbebyggelse

bör lokaliseras ovanför högsta dimensionerande

nivå.

Strandskydd

Vid hav, sjöar och vattendrag gäller generellt

strandskydd. Syftet med strandskyddet är att trygga

föutsättningarna för allmänhetens friluftsliv, samt

att bevara goda livsmiljöer på land och i vatten för

växt- och djurlivet.

I Ytterjärna - Nibble varierar strandskyddsgränsen

mellan 0 och 300 meter från strandlinjen vid normalt

medelvattenstånd. Inom detaljplanen för Steinerseminariet

( P 821 C) och detaljplan ( p 11 57 ) är

strandskyddet upphävt.

Rekreation

Området är ett populärt utflyktsmål. Människor

kommer för att uppleva miljön med sina trädgårdar

och dammar. Festivaler och andra evanemang lockar

många besökare.

Ulvsundet är en av få platser längs Järnafjärden där

det är möjligt att sjösätta båten. Platsen utnyttjas

också för fiske.

Gångstigar och cykelvägar gör det möjligt att röra

sig genom och mellan olika delar av området. Mellan

Järna samhälle och Steinerområdet är det möjligt

att cykla längs mindre grusvägar och separata gångoch

cykelstråk. Sträckan mellan Pilkrog och området

löper parallellt med vattnet.

Jordartskarta 9


KULTURMILJÖ OCH LANDSKAPSBILD

Riksintresse för kulturmiljö

Ytterjärna - Nibble ligger inom ett riksintresse för

kulturmiljö. För riksintresset gäller att särskild hänsyn

ska tas till den kulturhistoriska miljön och till

landskapsbilden. Landskapets karaktäristiska bebyggelsemönster

bör bevaras. Jord- och skogsbruk kan

normalt bedrivas utan särskilda föreskrifter. Jordbruket

är också en förutsättning för att bevara kulturlandskapet.

Ett riksintresse ger signal om att i dessa

områden kan länsstyrelsen/staten gå in och upphäva

kommunala beslut, om man ej finner kulturvärdena

tillräckligt beaktade. Riksintressena regleras i kap

3 miljöbalken, som säger att områdena ska skyddas

mot ingrepp eller åtgärder som kan innebära ”påtaglig

skada” på riksintressena.

Översiktsplanen

I översiktplanen anges Steinerområdet utgöra en

värdefull kultur - och bebyggelsemiljö där enstaka

byggnader som är av särskilt intresse från historisk,

kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt

inte får förvanskas enligt 3 kap 12 § PBL.

Ny bebyggelse tillåts endast i befintliga byggnadsgrupper.

Fornlämningar

Ytterjärna socken är rik på fornlämningar och inom

programområdet finns ett flertal registrerade objekt.

Bebyggelse och landskapsbild

Steinerområdet

Arkitekturen inom Steinerområdet är utmärkande

med hus av olika karaktär men med de gemensamma

nämnarna av organiska former och färger som harmonierar

med varandra. Större delen av bebyggelsen

har ritats av arkitekten Erik Asmussen som kommit

att sätta en särskild prägel på området. Anpassning

efter landskapet var ett tänkande som han tillämpade.

Landskapssiluetter fångades upp i utformningen

av byggnaderna som trots sina avvikande material

och färgsättningar på detta sätt anpassades efter

landskapsbilden. Utmärkande är också trädgårdarnas

organiska uppbyggnader, biologiska dammar och

småskaliga odlingar.

Enligt riktlinjerna i kulturmiljöprogrammet bör bebyggelsen

vårdas i enlighet med den antroposofiska

ideologin med för dem rätta material och metoder.

Trädgårdarna med dess arkitektur är ett kännetecken

för området att värna.

Steinerområdet som kulturmiljö angränsar ytterligare

tre utpekade kulturmiljöer: Ytterjärna kyrka, Säby

gård med odlingslandskap och villa Säby.

Ny bebyggelse i mötet mellan de olika kulturmiljöerna

måste förhålla sig till dessa miljöer och de förutsättningar

som skapar dem, t.ex. jordbruket.

Exakta skyddsavstånd och hänsyn till fornlämningarna

skall utredas vid ett fortsatt planarbete.

Ytterjärna kyrka

Kulturhuset

Det öppna jordbrukslandskapet med Ytterjärna sockencentrum och Steinerområdet


KOLLEKTIVTRAFIK

Kollektivtrafik till Steinerområdet finns i form av

SL-buss nr 784, som trafikerar sträckan Södertälje-

Järna tätort mot Hölö-Mörkö. Den har tre hållplatser

i programområdet. En ligger vid infarten från väg

525. Vissa turer går in på området där en hållplats

ligger intill Rudolf Steinerseminariet och en vid

infarten till Örjanskolan och Vidarkliniken, strax

sydväst om Nibble Handelsträdgård. Ytterligare en

hållplats nås c:a 3 km söderut på landsväg 525, utanför

programområdet vid Ytter Eneby.

Ytterjärna kyrka

(Foto: Torekällberget)

Ytterjärna kyrka

Ytterjärna kyrka har utgjort ett dominerande riktmärke

av högt symbolvärde i landskapet sedan

1100-talet. Den medeltida försvarskyrkan omgiven

av kulturlandskapet har ett högt kulturhistoriskt

värde för socknen. Vägen och dess utformning samt

kontakt med omkringliggande jordbruksmark utgör

en betydelsefull del av kulturlandskapet.

Det är viktigt att landskapets agrara karaktär med

Säby som huvudgård behålls och att hänsyn tas till

kyrkans roll som dominerande riktmärke i landskapet.

Turtätheten varierar mellan ca timmes- och halvtimmerintervaller

på den ordinarie sträckningen. I Järna

tätort finns pendeltågsanslutning mot Södertälje,

Stockholm och Gnesta.

Länstrafikbuss nr 702 trafikerar sträckan Södertälje-

Vagnhärad-Trosa och stannar vid hållplatsen vid infartsvägen

från väg 525 och vid Ytter Eneby. Denna

buss har inga turer in i programområdet.

Enligt översiktsplanens riktlinjer för nybyggnation på

landsbygden bör bebyggelsen tillkomma längs stråk

som kan försörjas med kollektivtrafi k. Bybildningar

bör stimuleras.

Säby gårds huvudbyggnad

(Foto: Torekällberget)

Säby gård

Säby är med sin kontinuitet sedan medeltid en

intressant mångfacetterad miljö, representativ för

socknens mellanstora gårdar. Huvudbyggnadens

ovanliga gjutkonstruktion är både av byggnadshistoriskt,

byggnadstekniskt och miljöskapande värde för

kulturlandskapet. Tillhörande ekonomibyggnader,

höga ädellövträd samt omgivande landskap med

ett aktivt jordbruk med bete är av stor betydelse för

kulturmiljön.

Ett bevarande av kulturmiljön och det öppna odlingslandskapet

och betade marker är beroende av fortsatt

jordbruk med kreaturshållning. Grusvägens utformning

och sträckning med god kontakt med det omgivande

landskapet mellan Pilkrog och Säby är viktig

för upplevelsen av kulturlandskapet.

11

Busslinjekarta


BEFOLKNING OCH SERVICE

Ytterjärna- Nibble har idag vuxit ut till ett mindre

samhälle med nästan 300 boende och ett par hundra

arbetsplatser. C:a 60 barn under 15 år bor i området.

Den ursprungliga strukturen med jordbruksverksamhet

har kompletterats med ett flertal olika bebyggelsetyper

och funktioner. Inom området finns idag flera

servicefunktioner:

- årskurs 1 - 12 skola

- naturbruksgymnasium

- restaurang

- café

- vårdinstitutioner

- öppenvårdsmottagning

- handelsträdgård

- livsmedelsförsäljning

- försäljning av hushållstekniska varor

- Rudolf Steinerseminariet

- Rudof Steinerhögskolan med läkepedagogisk, eurytmi

och bildlärarutbildning

- Robygge, en butik med försäljning av bland annat

böcker, leksaker, hudvårdsprodukter

ARBETSPLATSER

Ca 230 personer har sin arbetsplats vid någon av

verksamheterna i området. Översiktsplanens riktlinjer

anger att kommunen ska sträva efter att öka

antalet arbetstillfällen genom tillväxt av befintliga

företag och nyetablering.

Förskolor saknas.

Nibble handelsträdgård 12


13

FÖRSLAG


F Ö R S L A G

För att få en bild av behovet av förändring inom

Steinerområdet har programarbetet försökt fånga in

intressen och kommande behov hos olika aktörer

som kan komma att påverka områdets fysiska utveckling.

Vidarstiftelsens önskemål om planläggning

för ett konferenscenter har intitierat programarbetet.

Övriga verksamheter har kommit olika långt i sin

planering för framtiden. De behov och förändringsförslag

som redovisas nedan är ordnade utifrån hur

nära förestående i tid de beräknas vara. De är indelade

i tre kategorier: förslag på förändringar som är

nära förestående i tid, förslag på förändringar inom

fem år samt förslag på förändringar på längre sikt (5

år och längre fram)

Vid ett fortsatt planarbete kommer detaljplaneringen

att behandla de förslag som ligger närmast i tid.

FÖRSLAG PÅ FÖRÄNDRINGAR

- NÄRA FÖRESTÅENDE I TID ( 1 - 2 år)

Konferenscenter

Syfte

Användningen av Kulturhuset i Ytterjärna för olika

kulturella ändamål, utbildning och konferenser har

ökat stadigt under de gångna åren. Bristen på övernattningsmöjligheter

är dock ett hinder för verksamheten

i huset.

Syftet med det nya konferenscentret är att skapa

förutsättningar för en utökad bildnings- och konferensverksamhet

i Ytterjärna.

Genom detta tillskott vill man kunna utnyttja Kulturhuset

fullt ut och därigenom ge utrymme för fler evenemang

och aktiviteter på platsen och samtidigt öka

möjligheterna till övernattning i samband med dessa.

Även andra verksamheter inom Ytterjärnas område

skulle ges möjligheter att erbjuda logi på platsen

t.ex. Rudolf Steinerseminariets kursverksamhet.

Storlek och innehåll

Det förslag till byggnad som Vidarstiftelsen låtit

skissa fram inrymmer c:a 70 hotellrum med tillsammans

c:a 150 bäddar. Utöver hotellfunktioner

planeras också restaurang, konferenslokaler och en

enklare scen, en s.k.”Black box”. Byggnadsytan -

ytan på marken - är c:a 2000 kvm uppdelade på fem

huskroppar, en till fem våningar höga. Ca 10 % av

byggnadsytan är i fem våningar. I källarplan ligger

bl.a. varuintag och förråd.

Kulturhuset 14


Den totala våningsytan är c:a 6000 m2. Man ser

även ett möjligt behov av en framtida tillbyggnad av

konferenscentret. Den uppskattas bli c:a 500 kvm i

två - tre våningar. Kulturhusets byggnadsarea är ca

1885 kvm.

Behovet av parkeringsplatser för konferenscentret är

ca 70 st ( + ca 30 st för eventuell tillbyggnad). Om

konferenscentret placeras norr om kurvan kommer

det totala antalet parkeringsplatser där att uppgå till

c:a 250 st. med dagens parkeringsplatser norr om

kurvan inräknade. Ytbehovet för parkering och angöring

för 250 st parkeringsplatser beräknas bli

c:a 6300 kvm. Det motsvarar ca 1,5 gånger dagens

parkeringsyta norr om kurvan.

Lokalisering:

Vidarstiftelsen föreslår att konferenscentret placeras

i nordöstra delen av området norr om kurvan - figur

1A i kommande redovisning.

Vidarstiftelsens motiv till val av plats är:

” Denna placering är fördelaktig med hänsyn till

närheten till Kulturhuset. Likaså närheten till Rudolf

Steinerseminariets planerade byggnader, eftersom

hotellgäster även skall kunna använda Seminariets

lokaler.

Nuvarande markägaren, Nibblestiftelsen, har i ett

avtal med R.S.Seminariet redan på 60-talet ”öronmärkt”

denna mark för upplåtelse till byggnation för

R.S.Seminariets framtida behov.

En planerad konsthall för bl.a. Hilma av Klints verk

kan komma att få sin placering på detta område. Ett

nära samband mellan konsthallen och konferenscentret

ses som en fördel.

I dag råder det brist på parkeringsplatser i området

vid evenemang i Kulturhuset. Den sydöstra delen av

markytan norr om Robygge används redan nu som

parkeringsplats. Området är en naturlig parkeringsplats

för Kulturhuset.

Med konferenscentret placerat norr om Robygge kan

parkeringsyta utnyttjas effektivt av fl era verksamheter

vid olika tillfällen.

Idag saknas en tydlig ankomstplats / entré, till området.

Förslaget med en konferenscenter-byggnad i

detta läge syftar till att, tillsammans med kulturhuset,

ge en arkitektonisk lösning på entré- förhållandet.


Anläggandet av en konferensbyggnad på av Vidarstiftelsen

föreslagen plats kan innebära inte bara denna

utan en början på en etablering av fl era byggnader.

Vid ett fortsatt planarbete bör det utredas hur stor

exploatering platsen tål.

Förvaltningen bedömer att det är viktigt att pröva

alternativa lokaliseringar av konferenscentret. På följande

två uppslag redogörs för fyra möjliga platser

för konferenscentret och för- och nackdelar för de

olika lägena.

Vidarstiftelsens förslag på placering

av konferenscentret

Området mellan Säby gård och kurvan (vid Robygge)

15


Läge 1 A

1 A: NORDÖSTRA DELEN AV OMRÅDET NORR OM

KURVAN (VIDARSTIFTELSENS FÖRSLAG)

Beskrivning

Genom att placera bygganden norr om kurvan skapas

ett nytt tillägg i landskapsrummet och området

växer norrut mot Säby sockencentrum.

Fördelar

Ett attraktivt läge för de föreslagna verksamheterna

med fin vy över landskapet och vattnet.

Utformningen och placeringen kan bidra till att

skapa en tydlig och sammanhållen entré till området,

något som saknas i dag.

Nackdelar

Placeringen kan komma att innebära en konflikt med

angränsande jordbruksverksamhet. Betande djur,

gödsling och damm kan innebära störningar för konferensverksamheten.

Placeringen är problematisk uifrån kulturlandskapets

synpunkt. Övergången mellan riksintresset Säby och

Steinerområdet är känslig och mellanrumen i landskapet

är viktiga för upplevelsen av dessa.

Bördig jordbruksmark tas i anspråk för bebyggelse,

vägar och parkering.

Närheten till seminariet kan ge samordningsvinster.

Volymen kan bli ett nytt landmärke och bidra till att

annonsera Steinerområdet västerut, mot landsväg

525 och E4:an.

En ny större konferensanläggning genererar mer

besökare och ökad trafik till området. Genom att

placera byggnaden vid entrén så undviks en ökad

trafikbelastning på övriga delar.

Kan ses som en fortsättning norrut på bystrukturen

kring Vita Huset.

16


Läge 1 B

1 B: PÅ DAGENS PARKERINGSYTA NORR OM KUR-

VAN

Beskrivning

Genom att placera konferenscentret på parkeringsytan

norr om kurvan parkering skapas bebyggelse på

båda sidor om kurvan. Byggnaden kan bli en länk

mellan seminariedelen och området med Kulturhuset

söder om kurvan.

Fördelar

Utformningen och placeringen kan bidra till att

skapa en tydlig och sammanhållen entré till området,

något som saknas i dag.

Det nya konferenscentret kan bli ytterligare ett landmärke

som tillsammans med Kulturhuset annonserar

området, men samtidigt förhåller sig till de övriga

byggnaderna.

Genom att placera byggnaden i lågdelen av området

norr om kurvan får byggnaden en mindre framträdande

påverkan på landskapsvyn. En stor volym

kan arkitektoniskt ta stöd i skogspartiet bakom (öster

om) platsen.

Placeringen mellan Vita Huset och Robygge kan

bli en länk mellan seminaridelen och området kring

Robygge och Kulturhuset, och en balans dem emellan

kan skapas.

17

Närheten till Kulturhuset, Robygge och seminariet

kan ge samordningsvinster.

En ny större konferensanläggning genererar mer

besökare och ökad trafik till området. Genom att

placera byggnaden vid entrén så undivks en ökad

trafikbelastning på övriga delar.

Nackdelar

Volymen kan skymma Vita Huset från vyn västerifrån.

Säby och Steinerområdet är känsliga kulturmiljöer.

Det finns risk för att en ny stor volym mellan dem

får en stor inverkan på omgivningen.

Bördig jordbruksmark tas i anspråk för bebyggelse.

Möjlig konflikt med angränsande jordbruksverksamhet.

Betande djur, gödsling och damm kan innebära

störningar för konferensverksamheten.

Dagens parkeringsyta måste ersättas och en stor del

av den intilliggande åkermarken måste tas i anspråk

för parkering.


Läge 1 C

1 C: VÄSTRA SIDAN AV SKOGSKULLEN BAKOM

ORMEN LÅNGE

Beskrivning

Genom att placera byggnaden på den västra sidan av

skogskullen skapas en ny bebyggelse på den hittills

orörda sidan av områdets västra gräns och området

växer västerut.

Fördelar

Bra blickfång från E4:an och landsväg 525.

Utformningen och placeringen kan bidra till att

skapa en entré till området, något som saknas idag.

Närheten till Kulturhuset kan ge samordningsvinster.

En ny större konferensanläggning genererar mer

besökare och ökad trafik till området. Genom att

placera byggnaden vid entrén så undviks en ökad

trafikbelastning på övriga delar.

Skogen kan utgöra ett arkitektoniskt stöd för en stor

volym.

En stor volym på platsen innebär en fortsättning på

en struktur i området med storskaliga byggander mot

den västra gränsen och mindre, mer gles och småskalig

struktur mot vattnet.

Nackdelar

Delar av skogsbrynet och åkermarken kommer att

tas i anspråk. En ny, stor volym på platsen påverkar

den hittills orörda sidan av skogsholmen och den

naturkaraktär området har idag.

En enstaka och stor byggnad på denna framträdande

plats medför en risk att resten av området tappar i

kvalitet. Det blir en utmaning att utforma volymen

så att den upplevs utgöra en del av Steinerområdets

helhet.

Svårt att anordna parkeringsytor på ett bra sätt så att

de ej hamnar framför Kulturhuset.

Bördig jordbruksmark tas i anspråk för bebyggelse,

vägar och parkering.

Möjlig konflikt med angränsande jordbruksverksamhet.

Betande djur, gödsling och damm kan innebära

störningar för konferensverksamheten.

För- alternativt nackdelar

Ny bebyggelse på den tidigare orörda sidan vänder

och annonserar området ytterligare västerut. Om det

är en för eller nackdel beror på utformningen.

Trädallén ramar in området mot norr och utgör en

naturlig gräns som man håller sig inom i och med

den föreslagna placeringen.

18


Läge 1 D

1 D: PÅ HÄLLMARKEN MELLAN NIBBLE GÅRD OCH

VATTNET

Beskrivning

Området utgörs av en hällmark med lövskog och

äng. Läget innebär att att konferenscentret skulle få

en central placering i Steinerområdet med fina vyer

över Järnafjärden och övriga verksamheter.

Fördelar

Läget är attraktivt med havsutsikt och fina vyer över

Steinerområdet.

Konferensanläggningen skulle genom en central

placering kunna bli integrerat och en del av helheten

i Steinerområdet.

Den omgivande vegetationen och nivåskillnaderna i

terrängen kan underlätta att inlemma en stor volym i

landskapet.

Området är kuperat och det kan vara svårt att terränganpassa

en större anläggning.

Det centrala läget innebär en ökad trafikbelastning

genom resten av området.

Parkering och angöring i anslutning till det nya konferenscentret

skulle innebära att delar av åker/betesmarken

skulle behöva tas i anspråk.

För samtliga placeringsalternativ gäller att vid fortsatt

planarbete är det av stor vikt att utreda en tillkommande

byggnadsvolyms inverkan på landskapsbilden

samt förhållandet till befi ntligt intilliggande jordbruk.

Det måste även göras en bedömning om förslaget är

förenligt med riksintressets intentioner.

Nackdelar

Fornlämningar i närheten

Platsen är redovisad som ett naturvärde i Skogens

pärlor.

Området är en del av en värdefull landskapsbild,

vilken kommer att påverkas om platsen tas i anspråk

av bebyggelse.

Platsen ligger inom strandskyddsområdet.

19


1


Strandhill

Gångväg/stig

Gång- och cykelstråk

Busstrafik


Säby

Varutransporter

Biltrafik


Ny bilväg

H

Busshållplats

Fredrikslund

H


Robygge

Vita huset

Rudolf Steinerseminariet


Gestaltad entréplats

Ev båtförbindelse för gångoch

cykeltrafik

Kulturhuset

Nibble

handelsträdgård

H

Örjanskolan

H


H

H

Vidarkliniken

Nibble gårdSågenSkogsbrynsbyn

Ulvåsa

Dådermans

Ulvsunereneby

H

Eneby krog

JägarstuganKarta över förslag på trafi klösning

20


Forts. FÖRSLAG PÅ FÖRÄNDRINGAR

- NÄRA FÖRESTÅENDE I TID ( 1 - 2 år)

Trafi k och parkering

Allmänt

Bilvägen från avfarten vid väg 525 ned till Ulvsundet

föreslås bibehålla sin nuvarande sträckning med

de justeringar/förbättringar avseende trafiksäkerhet

och gestaltning som presenteras nedan.

Nuvarande hastighetsbegränsning på 70 km/tim

fram till backkrönet vid Ytterjärna Kulturhus, föreslås

sänkas till 50 km/tim. Nuvarande hastighetsbegränsning

på 50 km/tim därifrån, föreslås sänkas

till 30 km/tim genom Steinerområdet fram till och

med busshållplatsen vid Nibble handelsträdgård. 30

km/tim föreslås också genom Nibble gårds område.

Övriga sträckningar föreslås bibehålla 50 km/tim.

Det är också önskvärt att tillskapa p-platser på flera

håll i området.

Gång- och cykeltrafi k

Från väg 525 till Steinerområdet:

Befintlig separat gång-cykelväg förlängs in utmed en

ny bilvägslösning norr om Robygge.

Från Steinerområdet söderut till Ulvsundet:

Kombinerad cykel-bilväg med ny separat gångbana/

trottoar.

Från Ulvsundet söder över till Mörkö:

Det vore önskvärt med en ny färjeförbindelse för

gång och cykeltrafik mellan Ulvsundet och Mörkö.

Från Steinerområdet till Järna samhälle:

Gång- och cykelstråket till Järna samhälle går förbi

Säby gård och vidare norrut på befintlig grusväg väster

om Ytterjärna Kyrka. Efter korsande av Moraån

och väg 525 vid Pilkrog fortsätter gång- och cykelmöjligheten

genom Saltå området och vidare över

motorvägen på Järnabron och sedan vidare in till

Järna samhälle.

Örjanskolan åka genom området till sina arbetsplatser.

En angöring på västra sidan av skogsholmen

bakom skolan och sjukhuset skulle avlasta genomfartsvägen

och minska behoven av parkeringsytor

vid de båda verksamheternas entréer. Angöringsvägen

kan anläggas utmed, alternativt på, befintligt

åkerdike söderut från infartsvägen från väg 525. I

området för skolträdgården kan parkeringsplatser anordnas.

En sådan vägsträckning kan också användas

av föräldrar som lämnar och hämtar sina barn med

bil till Örjanskolan.

Befintlig kurva norr om Robygge byggs om till en

tydligare och en mer medvetetet gestaltat trafiksäker

plats.

Nuvarande bilinfart till Rudolf Steinerseminariets

trädgård och Vita Huset föreslås flyttas till en ny

infart från området norr om kurvan. Den nuvarande

infarten blir då enbart för gång- och cykeltrafikanter.

För att göra detta välfrekventerade övergångsställe

säkrare kan körbanan också smalnas av här.

En ny in- och utfart till den nya panncentralen tillkommer.

Större transportbilar korsar ej vägbanan vid

panncentralen efter leverans, utan fortsätter söderut

till bussvändslingan väster om Nibble handelsträdgård.

Vid infartsvägen till Örjanskolan och Vidarkliniken

kan parkeringsytor utökas. De nuvarande räcker

idag inte till för behovet. Övriga angöringsvägar till

de olika verksamheterna/bostäderna utmed vägen

planeras ej att förändras.

Vid ett fortsatt planarbete bör entréförhållandena till

anläggningarna studeras utifrån trafi ktekniska och

gestaltningsmässiga aspekter. Förslag på trafi ksäkerhetsförbättrande

åtgärder skall omfatta hela anläggningen.

Förutom gångvägar inom och mellan de olika verksamheterna

finns även promenadstigar i skogsområdena.

Dels i strövområdet norr om Ulvsundet,

dels i skogsområdet söder om Skogsbrynsbyn, där

det finns en stig fram till Solvikskolan genom Ytter

Eneby naturreservat.

Biltrafi k - justeringar, förbättringar

Belyst och tydligare annonserad infart från landsväg

525.

Idag måste de anställda vid Vidarkliniken och

Arkivbild på Ulvsundsfärjan

21


Varutransporter

Alla verksamheter i programområdet är beroende av

varutransporter i olika omfattning.

De mest märkbara transporterna är nu till och från

café- och restaurang i Kulturhuset, respektive Robyggehuset,

som även tar emot varor till Robyggebutiken.

Stora transportbilar angör också Kulturhusets

lastkaj för scen och förråd.

Övriga verksamheter med behov av varuleverenser/

transporter är Nibble Handelsträdgård, Vidarkliniken,

Nibble Gård med Bageri och Mejeri och Sågen.

Tillkommande blir också det planerade konferenscentret

och den nya panncentralen.

Teknisk försörjning

Vatten och avlopp

Hotell- och konferenscentret skall försörjas med

dricksvatten från Nibble vattenverk som ligger söder

om Skogsbrynsbyn och ytterligare brunnar på jordbruksmarken

intill vattenverket.Vattentäkten har god

tillgång på vatten och beräknas tåla en ökad belastning.

Avloppsvattnet i området tas idag hand om via ett

system av biologiska reningsdammar. Deras kapacitet

är otillräcklig för ytterligare belastning. Det finns

idag inga planer på en utbyggnad av kommunalt vatten

och avlopp till området.

Panncentral

En ny värmecentral har byggts i Steinerområdet.

Den ersätter flera befintliga oljepannor på platsen.

Bränsleslag är träpellets och havreskal, som levereras

från Saltå kvarn. Panncentralen kommer att

försörja Rudolf Steiner seminariets byggnader, Kulturhuset,

Nibble handelsträdgård, och Örjanskolan.

Pannorna är dimensionerade för att även kunna försörja

det planerade konferenscentret och andra

framtida byggnader som föreslås i området norr om

kurvan. Det är två stycken pannor på 1400 kW respektive

500 kW som båda kan bränna de två bränsleslagen

och blandningar av dem. Pelletsen och havreskalet

förvaras i två skilda silos intill pannhuset.

KulturhusetRobygge


Trumpeten

Rött område markerar plats för panncentralen

Nibble

handelsträdgård

Avloppsfrågan behöver lösas vid ett fortsatt planarbete.

Reningsdamm i Steinerområdet

22


FÖRSLAG PÅ FÖRÄNDRINGAR

- INOM FEM ÅR

Rudolf Steiner seminariet

Säby 1:9

Seminariet är i behov av en verkstad/ateljé till bildlärarlinjen.

Området vid huset ”Trumpeten” skulle kunna kompletteras

med nya byggander.

Örjanskolan

Ytterjärna - Nibble 1:2

Befintliga undervisningslokaler för årskurs 1 -12

skolan behöver kompletteras.

Vidarkliniken

Ytterjärna - Nibble 1:5

Vidarkliniken är i behov av lokaler för administration,

och terapeutisk verksamhet.

Man har diskuterat att flytta öppenvårdsmottagningen

till Järna tätort. Om det bli aktuellt kommer

lokaler att frigöras för administration och terapeutisk

verksamhet.

Utställningshall

En fristående arbetsgrupp i stiftelseform planerar att

bygga en utställningshall för konstnären Hilma af

Klints målningar.

Vid ett fortsatt planarbete bör förslagets påverkan på

bebyggelsemiljön samt dess eventuella inskränkningar

i sjukhusets närmiljö studeras vidare.

Skulptörverkstad

Tre skulptörer som bl.a. arbetar med sten och betong.

(bullrig verksamhet) har önskemål om att få etablera

en skulptörverkstad

Området vid Sågen föreslås som plats för verksamheterna.

En annan tänkbar placering är i området där

vägen över åkern från Nibble gård mynnar till väg

525.

Området vid Sågen ligger inom strandskydd och bör

utredas vidare vid ett fortsatt planarbete. Läget vid

väg 525, behöver studeras utifrån markägoförhållanden,

möjlig omfattning på verksamheten, samt placering

i terrängen. Även en verkstads bullerpåverkan på

omgivningen bör utredas.

Nibble gård

Ytterjärna - Nibble 1:1

Djurhållning

Nibble gård planerar att bygga ett lösdriftsstall i anslutning

till gården. Stallet skall vara färdigt att

användas senast år 2010.

Nibble mejeri

Mejeriet har ett behov av utökade lokaler.

Naturbruksgymnasium

Gymnasiet har behov av ytterligare lokaler.

Nya byggnader för jordbrukets drift är ej bygglovpliktiga,

men kan påverka landskapsbilden. Vid ett fortsatt

planarbete bör rekommendationer för placering och

utformning ingå.

Nibble handelsträdgård

Ytterjärna - Nibble 1:1

Närbutiken har behov av utökade lokaler.

Vidarkliniken (Fotot tillhör Torekällberget)

23


FÖRSLAG PÅ FÖRÄNDRINGAR

- PÅ LÄNGRE SIKT

Rudolf Steiner seminariet

Säby 1:9, Säby Säby 2:2 och Säby 5:1

På längre sikt ser seminariet ett behov av:

• Enklare bostäder för att kunna erbjuda studenter/

praktikanter på utbytesprogram boende.

• Hus för vårdutbildning. Seminariet önskar utvidga

den pedagogiska verksamheten och bredda det

läkepedagisiska programmet till att även omfatta

medicin och har därför behov av ytterligare undervisningslokaler.

Lokalerna skall samutnyttjas med

Vidarkliniken som också har ett behov av lokaler för

vårdutbildning.

• Övningsscen i form av ett enkelt flexibelt rum för

teaterövningar, kan vara en s.k ”Black box”.

• Kontor och möteslokaler för Antroposofiska sällskapet.

• Flexibla undervisningslokaler med möjlighet till

eurytmiundervisning.

Förslag på placeringar för nya lokaler är:

- i anslutning till huset ”Trumpeten”

- på delar av dagens parkeringsyta norr om kurvan

- nordväst om Kulturhuset. Där finns idag en outnyttjad

byggrätt för verkstäder, bostäder och utställningshall.

Se sid 4.

Seminariet ser även ett behov av kompletteringar av

befintligt bibliotek och kontorslokaler.

Anläggandet av en konferensbyggnad på av Vidarstiftelsen

föreslagen plats innebär således inte bara

denna utan början på en etablering av fl era byggnader.

Vid ett fortsatt planarbete bör det utredas hur stor

exploatering platsen tål.

Örjanskolan,

Ytterjärna - Nibble 1:2

På längre sikt önskar Örjanskolan utöka ytterligare

med t.ex. ateljé, eurytmisal och bostäder.

Vidarkliniken

Ytterjärna - Nibble 1:5

På lång sikt behöver Vidarkliniken utöka lokalerna

för kök, matsal och terapilokaler. Det kommer även

att finnas ett behov av lokaler för ytterligare en till

två vårdavdelningar.

Lämpliga placeringar kan vara söder om kliniken eller

på andra sidan kullen, väster om kliniken.

24

Nibble gård

Ytterjärna - Nibble 1:1

Bostäder

Det finns ett behov av fler bostäder inom Steinerområdet.

Förslag på placering av dessa är norr om

Nibble gård i området med äng och lövskog.

Hantverksstäder

Verkstäderna kan tänkas ligga i området invid Sågen.

Sågenområdet är fin plats och kan även vara

tänkbar för bostäder.

De föreslagna platserna för bostäder och hantverkstäder

ligger inom strandskyddsområde. Området

som föreslås för bostäder är även utpekat som ett

naturvärde enligt ”Skogens pärlor”. Lokaliseringarna

bör utredas vidare vid ett fortsatt planarbete.

Skogsbrynsbyn

Inom detaljplanen finns en byggrätt på ca 20 bostäder

som ännu ej är utnyttjad.

Förskola

Det finns ett uttalat behov av förskoleplatser från

flera av de verksamma inom området. Ett förslag

på placering är i Skogsbrynsbyn.

Båtangöring/ entré från vattnet

Det finns en efterfrågan på att kunna lägga till

med båt vid Steinerseminariet. En ny brygga föreslås

som ytterligare en entré till området.

Bastu

I en av Rudolf Steinerseminariets byggnader finns

idag en mindre bastu för Rudolf Steinersminariets

elever och medarbetare. Den är dock i behov av

renovering och har för små utrymmen för att fungera

bra som en social plats.

Syftet med en fritt liggande bastu är att skapa möjligheter

till en sådan plats för en bredare grupp

människor i ett vackert läge vid vattnet. Platsen

nås via promenadstigar från trädgårdsparken i norr

och hagmarken i söder.

I området för den föreslagna bastun finns idag ett

mindre upplag av kanoter. Den funktionen kan väl

tänkas vidareutvecklas i ett sammanhang med en

bastu.

Förslagen på bastu och angöring ligger inom

strandskyddsområde och bör utredas vidare vid

fortsatt planarbete.


P Å V E R K A N P Å M I L J Ö N

ALLMÄNT

Det konferenscenter som Vidarstiftelsen vill bygga

skulle innebära ett nytt framträdande inslag i Ytterjärna.

Förslaget är en satsning och vidareutveckling

av verksamheten kring Kulturhuset. Anläggningen

är tänkt att öka förutsättningarna för konferens- och

seminarieverksamhet och skall inrymma 70 hotellrum

samt konferensrum.

Utrymmet inom området är begränsat och expansionen

av en verksamhet kan komma att påverka

förutsättningarna för de andra verksamheternas

utveckling. Det gäller även verksamheter i programområdets

närhet, såsom Säby gårds jordbuksverksamhet.

Vid ett fortsatt planarbete kommer en behovsbedömning

att göras för varje detaljplan. Utifrån programarbetet

kan man konstatera att följande faktorer

kommer att vara viktiga i behovsbedömningen:

RIKSINTRESSENA

Programområdet ingår i två riksintresseområden:

riksintresse för kulturmiljövård och riksintresse för

kustområdena och skärgårdarna i Södermanland och

Uppland från Oxelösund till Herräng och Singö.

Det bör i ett fortsatt planarbete säkerställas att förslaget

inte strider mot de två riksintressenas intentioner.

Riksintresset för kusten i området ämnar säkerställa

tillgängligheten för turismen och det rörliga friluftslivet,

vilket måste beaktas. För riksintresset för kulturmiljövård

gäller att särskild hänsyn ska tas till den

kulturhistoriska miljön och till landskapsbilden. En

större konferensanläggning är ett nytt inslag i landskapsbilden

och dess påverkan på landskapsbilden

och kulturmiljöerna skall särskilt beaktas i ett fortsatt

planarbete.

KULTURMILJÖ

Fornlämningar kan påverkas. Beroende av placering

kan kulturlandskapet där kyrkan utgjort ett riktmärke

sedan medeltid påverkas liksom jordbruksdriften

som är en förutsättning för upprätthållande av de

öppna odlings- och betesmarkerna kan påverkas.

NÄRMILJÖ

I de områden där bebyggelse föreslås kommer

tillgänglig närmiljö minskas. Väl genomtänkta stråk

kan uppväga detta. Tillkommande bebyggelse kan

knyta ihop Steinerområdet rumsligt.

REKREATION

Kartläggning av stråk och förslag på nya gång- och

cykelvägar har gjorts i programarbetet, vilket är

positivt ur rekreationssynpunkt. Nya grönstråk kan

bildas.

STRANDSKYDD

Ny bebyggelse föreslås inom strandskyddsområdet. I

ett planskede bör man se över hur väl förslaget stämmer

överens med strandskyddets syfte och i vilken

mån förslaget främjar syftet.

TRAFIKSÄKERHET

Ett nytt konferenscenter och den tillkommande

panncentralen ökar belastningen på infartsvägen med

både fler bilar och fler tunga transporter. Ökningen

kan bli stor i förhållande till den trafikmängd som

belastar området idag. Trafiksäkerheten vid övergångar

och längs med trafikerade vägar bör säkerställas

vid ett fortsatt planarbete.

TEKNISK FÖRSÖRJNING

En ny panncentral för biobränsle har byggts vilket

är positivt ur miljösynpunkt. De befintliga avloppssystemen

klarar inte ökad belastning. Vid ett fortsatt

planarbete måste avloppsfrågan lösas.

LANDSKAPSBILD

Eventuell tillkommande konferensbyggnad måste

bedömas utifrån Steinerområdets kulturhistoriska

värden och kvaliteter samt landskapsbilden. Det

finns en risk att en stor volym i ett exponerat läge

kan ha stor inverkan på det öppna kulturlandskapet.

ÅKERMARK

Översiktsplanen säger, i enlighet med kapitel 3 § 4 i

miljöbalken, att brukningsvärd åkermark endast skall

tas i anspråk om det behövs för att tillgodose väsentliga

samhällsintressen. Vissa delar i förslaget innebär

att åkermark tas i anspråk. En avvägning utifrån miljöbalkens

riktinjer bör göras i ett fortsatt planarbete.

25

UTSLÄPP, EMISSIONER

En ny konferensanläggning och en utvidgning av

övriga verksamheter i området medför ökad biltrafik

och därmed en ökning av buller och partiklar.

ARKITEKTUR

Hur förhåller sig ny bebyggelse i förhållande till den

befintliga särpräglade arkitekturen inom Steinerområdet

Fågan bör belysas i ett fortsatt planarbete.


Nibble gård

Ulvåsa

Örjanskolan

Vidarkliniken

Vretagärdet

Sinaibacken

Svartkolsberget

Lillsjön

Fredrikslund

Säby

Kulturhuset

Nibble

handelsträdgård

Trumpeten

Skogsbrynsbyn

H

H

H

H

H

1a

11

7

14

8

18

15

6

5

4

12

13

9

16

14 14

14

3

1c

1d

1b

2

Robygge


Vita Huset

Rudolf Steiner Seminariet

Järnafjärd

H

10

Sammanfattningskarta över programförslaget


ärden

Teckenförklaring

Gräns för programområde

Förslag på förändring inom 1-2 år

Förslag på förändring inom 5 år

Förslag på förändring på längre sikt,

mer än 5 år

Byggnation pågår/inleds

Fornlämningar

Förslag på förändringar

1

2

3

4

5

Konferenscenter, alternativa

placeringar a - d

Utställningshall

Seminarieverksamhet,

föreningslokaler, utställningshall

Seminarieverksamhet, lokaler för

utbildning och bostäder

Plats med båthus och verkstad

utvecklas.

Gångväg/stig

6

Båtangöring, entré från vattnet

Gång- och cykelstråk

Biltrafik

7

Bastu

Ny bilväg

8

Verkstäder

H

Busshållplats

9

Utvecklingsbar plats

Gestaltad entréplats

Ev båtförbindelse för gångoch

cykeltrafik

10

11

Komplettering av Örjanskolans lokaler

Omstrukturering av p-yta

12

Utbyggnad av handelsträdgård


16 Sågen

17

n
Ulvsundet

13

14

15

16

Bostäder, förskola

Lokaler och bostäder till Vidarkliniken

Utbyggnad av Nibble gårds verksamhet

Verkstäder, bostäder

Dådermans

Färjto

17

Utvecklingsbar plats för sociala aktiviteter

18

Förskola

27

More magazines by this user
Similar magazines