01.01.2015 Views

Att välja grundskola i Södertälje - Södertälje kommun

Att välja grundskola i Södertälje - Södertälje kommun

Att välja grundskola i Södertälje - Södertälje kommun

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Att</strong> <strong>välja</strong><br />

<strong>grundskola</strong><br />

i <strong>Södertälje</strong><br />

2007–2008<br />

www.sodertalje.se/barnutbildning


Informationen i detta material grundar<br />

sig på uppgifter som var kända i november 2006.<br />

På www.sodertalje.se kan du se om något har ändrats.


Välkommen till<br />

<strong>grundskola</strong>n i <strong>Södertälje</strong>!<br />

Innehåll<br />

Allmän information..........................5–13<br />

Skolans mål och kvalitet.......................5<br />

Allt om <strong>grundskola</strong> från A–Ö................6<br />

<strong>Att</strong> <strong>välja</strong> <strong>grundskola</strong>............................11<br />

Var ligger <strong>grundskola</strong>n......................12<br />

Barn och ungdomsverksamheten<br />

i <strong>Södertälje</strong> erbjuder valfrihet och<br />

mångfald! Flera grundskolor arbetar<br />

utifrån en viss profil – det kan vara en<br />

särskild pedagogik, natur och teknik,<br />

musik eller idrott för att nämna några<br />

exempel. I <strong>Södertälje</strong>s skolor pågår ett<br />

medvetet kvalitativt utvecklingsarbete.<br />

Mycket av utvecklingsarbetet tar sin<br />

utgångspunkt i Utbildningsplanens<br />

fyra prioriterade målområden;<br />

• Språkutveckling,<br />

• Natur/Teknik/Matematik,<br />

• Hälsa<br />

• Demokrati.<br />

Under målområdet demokrati betonas<br />

särskilt barns och föräldrars inflytande i<br />

verksamheten. Vägen till ökad måluppfyllelse<br />

och trivsel i skolan nås i högre<br />

grad när barn och unga får inflytande<br />

över sitt lärande och sin arbetsmiljö.<br />

Utbildningsnämnden och <strong>kommun</strong>delsnämnderna<br />

har i <strong>Södertälje</strong> fattat<br />

beslut om att det på samtliga grundskolor<br />

skall finnas lokala styrelser med<br />

föräldrarepresentation. Som förälder<br />

är du i <strong>Södertälje</strong> alltid välkommen<br />

med dina frågor och synpunkter på<br />

verksamheten.<br />

Det finns också flera fristående skolor<br />

och i denna katalog kan du även läsa<br />

om dessa inför ditt val av <strong>grundskola</strong><br />

åt ditt barn. Vill du som förälder veta<br />

mer inför valet du ska göra är du<br />

välkommen att kontakta rektor direkt.<br />

I katalogen finner du presentationer<br />

av varje enhet med kontaktuppgifter.<br />

Du är välkommen att kontakta utbildningskontoret<br />

om du har frågor.<br />

Det finns också möjlighet att få<br />

hjälp inför detta viktiga skolval på<br />

andra språk.<br />

Du hittar mer information om<br />

utbildningsverksamheten på;<br />

www.sodertalje.se/barnutbildning<br />

Vi önskar dig och ditt barn<br />

välkomna att <strong>välja</strong> <strong>grundskola</strong><br />

i <strong>Södertälje</strong> <strong>kommun</strong>!<br />

Eva Lindkvist<br />

Verksamhetschef, <strong>grundskola</strong><br />

Anita Elénius<br />

Verksamhetschef, <strong>grundskola</strong><br />

Våra <strong>kommun</strong>ala grundskolor.........14–23<br />

Blombackaskolan och<br />

Brolundaskolan..................................14<br />

Brunnsängskolan................................14<br />

Bårstaskolan.......................................15<br />

Ene/Ådalskolan och Tavestaskolan<br />

(Järna Grundskola)..............................15<br />

Fornbackaskolan.................................16<br />

Helenelundskolan..............................17<br />

Hovsjö-, Gröndal- och<br />

Högbergaskolan.................................18<br />

Hölöskolan (Hölö)..............................18<br />

Mölnboskolan (Mölnbo).....................19<br />

Oxbacksskolan...................................19<br />

Pershagenskolan.................................20<br />

Ronnaskolan.......................................20<br />

Rosenborgskolan/ Majtorpskolan........21<br />

Soldalaskolan.....................................21<br />

Stålhamraskolan.................................22<br />

Vallaskolan(Enhörna)..........................22<br />

Wasaskolan,<br />

Wasa International School..................23<br />

Våra friskolor..................................24–26<br />

Gnesta Waldorf .................................24<br />

Järna friskola.......................................24<br />

Kringlaskolan .....................................24<br />

Mariaskolan........................................25<br />

Nyckelskolan......................................25<br />

Solviksskolan......................................25<br />

<strong>Södertälje</strong> friskola...............................25<br />

Uussaarska skolan..............................26<br />

Örjanskolan........................................26<br />

Val av <strong>grundskola</strong> 2007/2008


”I <strong>Södertälje</strong>s skolor<br />

pågår ett ständigt<br />

utvecklingsarbete i<br />

syfte att öka elevernas<br />

inflytande och delaktighet”<br />

<br />

Val av <strong>grundskola</strong> 2007/2008


Allmän information<br />

Skolans mål och kvalitet<br />

I<br />

<strong>Södertälje</strong> <strong>kommun</strong> ansvarar<br />

Utbildningsnämnden för verksamheterna<br />

inom förskola, <strong>grundskola</strong>,<br />

gymnasieskola och särskola. Kommundelsnämnderna<br />

i Enhörna, Järna,<br />

Vårdinge och Hölö-Mörkö tar beslut om<br />

grundskolor inom sina respektive geografiska<br />

områden. Vuxenutbildningen<br />

är organiserad under Social- och arbetsmarknadsnämnden<br />

medan Kulturskolan<br />

hör till Kultur- och Fritidsnämnden.<br />

Nationella och lokala mål<br />

Skolan styrs dels av nationella mål, som<br />

fastställts av regering och riksdag, dels<br />

av <strong>kommun</strong>ala mål som fastställts av<br />

<strong>kommun</strong>fullmäktige. Kommunen ansvarar<br />

för att förutsättningar skapas för att<br />

nå målen. Utifrån lokala förutsättningar<br />

utvecklar skolorna olika arbetssätt och<br />

arbetsformer för att nå målen, något som<br />

varje skola beskriver i sin arbetsplan.<br />

Utbildningsplanen<br />

I <strong>Södertälje</strong> har vi en utbildningsplan<br />

som är ett måldokument för all utbildningsverksamhet<br />

i <strong>kommun</strong>en. Utbildningsplanen<br />

är utbildningsnämndens<br />

verksamhetsplan samt skolplan för<br />

<strong>Södertälje</strong> <strong>kommun</strong> – och därigenom ett<br />

viktigt styrdokument för skolan. Syftet<br />

med utbildningsplanen är att skapa ett<br />

enda dokument som tydliggör <strong>kommun</strong>ens<br />

prioritering för att nå de nationella<br />

målen. Ett sådant synsätt underlättar<br />

verksamheternas mål- och resultatarbete,<br />

prioriteringen av gemensamma<br />

resurser och mätningen av kvaliteten<br />

på det arbete som utförs. I planen kan<br />

man se vilka områden som <strong>kommun</strong>en<br />

prioriterar för att nå de nationella målen,<br />

hur mycket pengar som avsätts till verksamheten<br />

och vilka prioriterade mål som<br />

ska uppnås. Utifrån de nationella målen<br />

och utbildningsplanen gör sedan varje<br />

enhet sin arbetsplan som visar på vilket<br />

sätt den enskilda verksamheten avser<br />

att arbeta för att nå målen utifrån lokala<br />

förutsättningar. Utbildningsplanen ges<br />

också ut i en sammanfattande version<br />

som på ett mer kortfattat och lättläst<br />

sätt beskriver utbildningsverksamhetens<br />

prioriterade målområden samt mål- och<br />

resultatstyrning. Denna version finns<br />

också på engelska och arabiska. Det<br />

finns också en CD på suryoyo som man<br />

kan beställa.<br />

Arbetsplan<br />

För varje rektors ansvarsområde skall<br />

det finnas en arbetsplan. Den ska visa<br />

hur man avser att genomföra arbetet<br />

för att de uppställda målen ska uppnås.<br />

Arbetsplanen ska följas upp och utvärderas.<br />

Den utvärderingen utgör underlag<br />

för skolans kvalitetsredovisning som<br />

i sin tur är en nödvändig grund för<br />

hela <strong>kommun</strong>ens kvalitetsredovisning.<br />

I <strong>Södertälje</strong> ska varje skola redovisa<br />

dels hur man avser att arbeta mot de<br />

fyra gemensamma målen i Mål &<br />

Budget dels mot övriga mål i läro- och<br />

kursplaner, samt hur man avser att följa<br />

upp, utvärdera och förbättra resultatet<br />

av arbetet. Enheternas planer kan även<br />

innehålla lokala mål som vuxit fram i<br />

dialog mellan barn/ungdomar, föräldrar<br />

och personal. Ansvarig för arbetet med<br />

arbetsplan och kvalitetsredovisning är<br />

rektor.<br />

Kvalitetsredovisning<br />

Alla grundskolor skall varje år följa<br />

upp och utvärdera sitt arbete genom<br />

att upprätta en skriftlig kvalitetsredovisning.<br />

I den beskriver man i vilken<br />

utsträckning man har uppnått de statliga<br />

målen för verksamheten, samt de <strong>kommun</strong>ala<br />

och lokala målen som uttrycks i<br />

arbetsplanen. Man beskriver också hur<br />

man ska arbeta vidare mot de mål som<br />

ännu inte uppnåtts. Kvalitetsredovisningen<br />

skall utarbetas tillsammans med<br />

skolans personal, elever och föräldrar<br />

samt finnas tillgänglig på hemsidan.<br />

<strong>Södertälje</strong> <strong>kommun</strong> skall varje år lämna<br />

en kvalitetsredovisning till staten. Den<br />

skall delvis bygga på enheternas redovisningar<br />

men också tydligt visa på resultat<br />

och åtgärder för utveckling på central<br />

nivå. Kvalitetsredovisningen utgör sedan<br />

tillsammans med utbildningsplanen<br />

underlag för enheternas arbetsplaner för<br />

det kommande året.<br />

Skolutveckling<br />

I <strong>Södertälje</strong> är utvecklingen av <strong>grundskola</strong>n<br />

högt prioriterad. För att stödja<br />

utveckling och förnyelse av både<br />

förskola, <strong>grundskola</strong> och gymnasieskola<br />

finns ett Språk- och Kompetenscentrum<br />

inom Utbildningskontoret. Inom<br />

kontoret finns också enheten Kvalitet<br />

och Inspektion med ansvar för tillsyn<br />

och insyn av både den <strong>kommun</strong>ala<br />

skolan och den omfattande fristående<br />

verksamhet som finns i <strong>kommun</strong>en.<br />

Skolinspektörerna granskar årligen ett<br />

antal av <strong>kommun</strong>ens enskilda/fristående<br />

och offentliga förskolor och skolor.<br />

I <strong>Södertälje</strong>s skolor pågår ett ständigt<br />

utvecklingsarbete i syfte att öka elevernas<br />

inflytande och delaktighet. Elevens<br />

ansvar för sin skolgång är en av de<br />

viktigaste faktorerna för att skolan skall<br />

lyckas med sitt uppdrag. Skolorna i<br />

<strong>Södertälje</strong> strävar därför efter att varje<br />

elev tar ett personligt ansvar för sina studier<br />

och sin arbetsmiljö. Successivt ska<br />

eleverna få ett allt större inflytande över<br />

sin utbildning och över det inre arbetet i<br />

skolan. Det är viktigt att du som förälder<br />

engagerar dig i ditt barns skolarbete,<br />

stärker hans eller hennes självförtroende.<br />

Oavsett i vilken form du tillsammans<br />

med de andra föräldrarna väljer att utöva<br />

ett inflytande, är det viktigt att du är<br />

engagerad i ditt barns lärande.<br />

Val av <strong>grundskola</strong> 2007/2008


Allmän information<br />

Allt om <strong>grundskola</strong> från A–Ö<br />

Arbetslag<br />

Arbetslag innebär att en grupp gemensamt<br />

ansvarar för planering och genomförande<br />

av undervisningen. Ett arbetslag<br />

i <strong>grundskola</strong>n kan bestå av grundskollärare,<br />

fritidspedagoger och förskollärare.<br />

Arbetsplan<br />

Varje enhet ska i en arbetsplan beskriva<br />

hur man utifrån lokala förhållanden tänker<br />

arbeta för att nå de nationella målen<br />

samt de <strong>kommun</strong>ala målen i utbildningsplanen.<br />

Arbetsplanen ska utarbetas<br />

under medverkan av förskollärare, lärare<br />

och övrig personal samt företrädare för<br />

elever och föräldrar. Arbetsplanen skall<br />

kontinuerligt följas upp och utvärderas.<br />

Betyg<br />

Betyg i <strong>grundskola</strong>n ges varje termin<br />

från och med höstterminen i årskurs 8.<br />

Betygsskalan är tregradig: godkänd,<br />

väl godkänd och mycket väl godkänd<br />

och betygen sätts utifrån fastställda<br />

kriterier för varje betygssteg. Vänder<br />

du dig till skolan får du information om<br />

vilka kunskaper som krävs för de olika<br />

betygen. Betyg eller studieomdöme i<br />

grundsärskolan ges när elev eller elevs<br />

vårdnadshavare särskilt begär det.<br />

Demokrati i <strong>grundskola</strong>n<br />

<strong>Södertälje</strong>s skolor fortsätter en flerårig<br />

satsning på demokrati och inflytande.<br />

Det innebär bland annat att elevråden<br />

skall få hjälp att utvecklas och utbildas<br />

för att stärka elevernas möjlighet till<br />

delaktighet. Representanter ifrån alla<br />

skolor (även friskolor) inbjuds att <strong>välja</strong><br />

representanter till Ungdomsrådet. Ungdomsrådet<br />

består av ungdomar i åldrarna<br />

13–20 år. Ungdomsrådet har via medborgarfrågor<br />

och – förslag, närvaro vid<br />

<strong>kommun</strong>styrelse, nämndsammanträden<br />

och andra typer av dialog med politiker<br />

och tjänstemän möjlighet att påverka de<br />

beslut som tas i <strong>kommun</strong>en och också<br />

driva sina egna frågor.<br />

Lokala styrelser<br />

Samtliga <strong>kommun</strong>ala skolor skall ha<br />

lokala styrelser, i <strong>grundskola</strong>n med<br />

föräldramajoritet och på gymnasieskolan<br />

med elevmajoritet. En lokal styrelse har<br />

att hantera frågor som annars hanteras<br />

av rektor och i vissa fall Utbildningsnämnden.<br />

Utbildning och nätverksträffar<br />

anordnas för föräldrarepresentanterna.<br />

De lokala styrelserna är remissinstans till<br />

Utbildningsnämnden. I en lokal styrelse<br />

på <strong>grundskola</strong>n skall alltid sitta representanter<br />

ifrån föräldrar, personal och skolledning.<br />

Elever kan också sitta med.<br />

Elevernas val<br />

I timplanen för <strong>grundskola</strong>n anges ett<br />

visst antal timmar för elevernas val.<br />

Undervisningen syftar till att fördjupa<br />

och bredda elevens kunskaper i ett eller<br />

flera ämnen. Skolan ska erbjuda allsidigt<br />

urval av ämnen som elevens val.<br />

Fristående skolor<br />

Det vi dagligt tal kallar friskolor<br />

är skolor som är fristående från den<br />

<strong>kommun</strong>ala verksamheten. De kan vara<br />

organiserade som privata företag eller<br />

stiftelser. De fristående skolorna följer<br />

läroplanen för respektive skolform. Fristående<br />

skolor får <strong>kommun</strong>ala bidrag för<br />

att bedriva verksamheten vilket medför<br />

att undervisningen är kostnadsfri. Tillsynen<br />

över de fristående skolorna utövas<br />

av skolverket. Kommunen har insynsrätt<br />

i de fristående skolorna och <strong>kommun</strong>ens<br />

skolinspektör har som del i sitt uppdrag<br />

att följa deras verksamhet.<br />

Fritidshem<br />

Se skolbarnomsorg fritidshem (6–9 år),<br />

och fritidsklubb (10–12 år)<br />

Förberedelseklass<br />

Förberedelseklass är till för de barn<br />

som nyligen kommit till Sverige och<br />

har bristfälliga kunskaper i svenska<br />

samt är skolpliktiga. Förberedelseklasserna<br />

omfattar förskoleklass till åk 9.<br />

Undervisningen syftar till att ge eleverna<br />

kunskaper i det svenska språket, om<br />

svensk kultur och om barnens ursprungliga<br />

kultur. Tiden i en förberedelseklass<br />

<br />

Val av <strong>grundskola</strong> 2007/2008


varierar beroende på hur lång tid det<br />

tar att inhämta nödvändiga kunskaper i<br />

svenska, men inte mer än två år.<br />

Förskoleklass<br />

Alla barn i <strong>Södertälje</strong> erbjuds plats i<br />

förskoleklass från och med höstterminen<br />

det år barnet fyller 6 år. Cirka 1 000<br />

barn i <strong>Södertälje</strong> går i förskoleklass<br />

varje år (F-klass). Förskoleklassen, som<br />

före 1998 kallades sexårsverksamhet,<br />

är en egen skolform inom det offentliga<br />

skolväsendet och omfattas av samma<br />

läroplan som <strong>grundskola</strong>n. Förskoleklassens<br />

verksamhet följer <strong>grundskola</strong>ns läsårstider.<br />

Verksamheten i en förskoleklass<br />

ska stimulera ditt barns utveckling och<br />

lärande och ligga till grund för den fortsatta<br />

skolgången. Förskoleklassen är en<br />

frivillig skolform, 15 timmar per vecka<br />

enligt läsårsförläggning. I mån av plats<br />

kan även 5-åringar erbjudas plats.<br />

Läs mer på www.sodertalje.se/forskoleklass<br />

eller i broschyren ”Dags att <strong>välja</strong><br />

förskoleklass”.<br />

Kulturskolan<br />

I kulturskolan kan ditt barn få undervisning<br />

i musik, dans, bildkonst och<br />

teater. Kulturskolan är en frivillig och<br />

avgiftsbelagd skolform, som till största<br />

delen har sin undervisning förlagd till<br />

eftermiddagar och kvällar. Kulturskolans<br />

lärare arbetar även i stor utsträckning i<br />

<strong>kommun</strong>ens förskolor, grundskolor och<br />

gymnasieskolor. Kulturskolan ansvar<br />

också för kulturprogrammen inom ”kultur<br />

i skola och förskola”, som ger <strong>Södertälje</strong>s<br />

barn och ungdomar mojlighet till<br />

flera kulturupplevelser varje läsår. Mer<br />

information får du av Kulturskolan tel:<br />

08-550 215 38 eller på www.sodertalje.<br />

se<br />

Kursplan<br />

För varje ämne finns det en kursplan,<br />

som anger de mål undervisningen ska<br />

sträva emot och vilka mål eleven ska<br />

ha uppnått efter det femte och nionde<br />

skolåret.<br />

Kvalitetsredovisning<br />

Varje enhet ska årligen upprätta en<br />

kvalitetsredovisning som lätt kan<br />

relateras till utbildningsplanen och<br />

arbetsplanen. I den ska man kunna se<br />

i vilken utsträckning enheten har nått<br />

de nationella målen för verksamheten,<br />

samt de <strong>kommun</strong>ala och lokala målen<br />

som uttrycks i arbetsplanen och vad man<br />

tänker göra för att nå de mål man ännu<br />

inte har nått. Kvalitetsredovisningen<br />

arbetas fram i samverkan mellan elever,<br />

vårdnadshavare, personal och rektor, och<br />

ska finnas tillgänglig på www.sodertalje.<br />

se. <strong>Södertälje</strong> <strong>kommun</strong> skall varje år<br />

lämna en kvalitetsredovisning för hela<br />

<strong>kommun</strong>en till staten. Kvalitetsredovisningen<br />

tillsammans med utbildningsplanen<br />

utgör sedan underlag för enheternas<br />

arbetsplaner för det kommande året.<br />

Läroplan<br />

Läroplanen innehåller de nationella<br />

målen och riktlinjerna för utbildningarna.<br />

Läroplanen för det obligatoriska<br />

skolväsendet kallas i dagligt tal förLpo-<br />

94 (<strong>grundskola</strong>, förskoleklass och fritidshem)<br />

och läroplanen för de frivilliga<br />

skolformerna för Lpf-94 (gymnasiet).<br />

Läsår<br />

Läsåret börjar i augusti och slutar i<br />

juni. Varje läsår delas upp i en hösttermin<br />

samt en vårtermin. Läsåret skall<br />

ha minst 178 skoldagar och minst 12<br />

lovdagar.<br />

Modersmålsstöd och modersmålsundervisning<br />

Modersmålsundervisning är till för barn<br />

och ungdom med annan språklig och<br />

kulturell bakgrund än svensk. Ämnet<br />

modersmål har egen kursplan och<br />

egna betygskriterier och kan studeras<br />

antingen utanför timplanebunden tid<br />

eller inom timplanen som elevens,<br />

skolans eller språkval. I skolan anordnas<br />

modersmålsundervisning i de språk som<br />

minst fem elever har önskat. Språket<br />

får dock inte vara ett nybörjarspråk.<br />

forts »<br />

Val av <strong>grundskola</strong> 2007/2008


Allmän information<br />

”För elever som har ett annat modersmål än svenska<br />

anordnas undervisning i svenska som andraspråk. Ämnet<br />

är likvärdigt med svenskämnet och har en egen kursplan.”<br />

« forts<br />

Undervisningen sker oftast i åldersblandade<br />

grupper. Familjen kan redan vid<br />

anmälan ta ställning till om undervisning<br />

på annan skola kan komma ifråga.<br />

Anmälan till modersmål behöver inte<br />

upprepas varje år utan gäller under hela<br />

förskoleperioden, grundskoleperioden<br />

eller tills föräldern gör avanmälan.<br />

Nybörjare och nyinflyttade familjer<br />

ska få information om modersmålsstöd<br />

och –undervisning samt anmälningsrutiner<br />

redan vid inskrivning. De<br />

anmälda bereds plats i mån av möjlighet,<br />

men väntetid kan inte alltid undvikas.<br />

Anmälan lämnas till barnets skola inom<br />

anmälningsperioden som framgår av<br />

blanketten. Sent inkomna anmälan<br />

skrivs in på en väntelista och bereds<br />

plats i mån av möjlighet.<br />

Mer information får du på tel:08-550<br />

223 781 eller E-post: lena.aronsson@<br />

sodertalje.se<br />

Naturskolan<br />

<strong>Södertälje</strong> Naturskola är belägen intill<br />

Linareservatet och drivs i <strong>kommun</strong>al<br />

regi. Här får eleverna uppleva och<br />

undersöka naturen. Förutom barnverksamhet<br />

bedriver Naturskolan handledning,<br />

kurser och fortbildning i natur och<br />

miljö för skolor, <strong>kommun</strong>er och företag.<br />

Naturskolan är inte valbar för den<br />

enskilde eleven. Skolan samarbetar med<br />

grundskolorna i undervisningen.<br />

NTA<br />

Naturvetenskap och teknik för alla är<br />

ett skolprojekt med syftet att stimulera<br />

nyfikenhet och öka intresse för naturvetenskap<br />

och teknik hos både elever och<br />

lärare. Projektet riktar sig i första hand<br />

till barn från förskoleklass till åk 6.<br />

Offentligt skolväsende<br />

Det offentliga skolväsendet för barn och<br />

ungdom omfattar förskoleklass, <strong>grundskola</strong>,<br />

gymnasieskola, särskola, specialskola<br />

och sameskola. Förskoleklassen<br />

och gymnasieskolan är frivilliga.<br />

Skolans val<br />

Skolan har möjlighet att omfördela ett<br />

visst antal timmar från andra ämnen.<br />

Genom skolans val kan nya ”ämnesgrupper”<br />

skapas och skolan kan på så<br />

sätt lägga en större vikt vid speciella<br />

inslag i verksamheten som till exempel<br />

kultur, miljö, teknik eller idrott.<br />

Skolbarnomsorg<br />

Fritidshem/Fritidsklubb<br />

I anslutning till skoldagen erbjuds ditt<br />

barn skolbarnomsorg – en verksamhet<br />

som barnen kan delta i både före och<br />

efter skoldagen samt under lovdagar.<br />

Skolbarnomsorgen är avgiftsbelagd.<br />

Fritidshem och skola har gemensamma<br />

lokaler och integrerad verksamhet.<br />

Skolbarnomsorg i fritidshem erbjuds<br />

barn 6–9 år med behov av omsorg.<br />

Skolbarnomsorg Fritidsklubb erbjuds<br />

barn 10–12 år med behov av omsorg.<br />

För elever i särskolan finns även<br />

tillsyn för skolungdom över 12 år.<br />

Anmälan sker skriftligen till utbildningskontoret.<br />

Anmälningsblankett finns<br />

att hämta på webbplatsens blankettarkiv.<br />

De går också att beställa på utbildningskontoret.<br />

För vidare information<br />

tag kontakt med kö- och placeringsansvarig<br />

på Utbildningskontoret enligt<br />

följande:<br />

Brunnsäng/Grusåsen: 08-550 225 09<br />

Rosenlund/Östertälje, Mariekäll/Västergård,<br />

Saltskog, Pershagen/Södra:<br />

08-550 214 08<br />

Centrum/Blombacka, Hovsjö/Tveta:<br />

08-550 220 73<br />

Ronna/Lina: 08-550 225 39<br />

Geneta, Enhörna: 08-550 236 79<br />

Järna, Hölö/Mörkö: 08-550 238 39<br />

Vårdinge: 08-550 238 04.<br />

Skoldatateket fokuserar på att<br />

• höja pedagogernas kompetens om<br />

datoriserade verktyg som kompensatoriskt<br />

och pedagogiskt stöd för<br />

elever med läs- och skrivsvårigheter,<br />

dyslexi och ADHD eller närliggande<br />

problematik<br />

• verka för att elever i behov av särskilt<br />

stöd får IT-baserade kompensatoriska<br />

verktyg och program som inkluderar<br />

dem i gruppen<br />

• bedriva korttidsutlåning av kompensatoriska<br />

verktyg och program för<br />

att hitta det stöd som fungerar bäst<br />

utifrån den enskilda elevens behov<br />

• hos pedagoger skapa ett positivt<br />

förhållningssätt till tekniska lösningar<br />

som gynnar elever där IT-stöd är en<br />

förutsättning för en optimal undervisningssituation<br />

Kontaktperson: Ia Lindberg<br />

Tel: 08 550 222 90 eller 0708 518 006<br />

E-post: pia.lindberg@sodertalje.se<br />

Webb: www.sodertalje.se/skoldatateket<br />

www.skoldatatek.se<br />

Skol-IT<br />

Ett IT-projekt för skolorna i <strong>Södertälje</strong><br />

som innebär<br />

• En möjlighet för nya arbetssätt<br />

• En högre teknisk standard<br />

• Bättre säkerhet och tillgänglighet<br />

Kontaktperson: Arne Biverstedt<br />

Tel: 08- 550 21639<br />

E-post: arne.biverstedt@sodertalje.se<br />

Webb: www.sodertalje.se/skolit<br />

Skolplikt<br />

Skolplikten inträder höstterminen det<br />

kalenderår eleven fyller sju år. Skolplik-<br />

forts »<br />

<br />

Val av <strong>grundskola</strong> 2007/2008


Val av <strong>grundskola</strong> 2007/2008


Allmän information<br />

« forts<br />

ten upphör vid utgången av de kalenderår<br />

då eleven fyller 16 år eller tidigare<br />

om eleven uppnått kursplanemålen för<br />

åk 9. Möjligheter till tidigare respektive<br />

uppskjuten skolstart finns.<br />

Skolportalen<br />

Skolportalen är ett projekt och utgör<br />

en gemensam plattform för <strong>kommun</strong>ikation,<br />

administration och pedagogisk<br />

utveckling. Portalen ska underlätta det<br />

administrativa arbetet för all personal<br />

inom skolan. Syftet är att skapa förutsättningar<br />

för ett effektivt informationsflöde,<br />

större delaktighet och demokrati<br />

samt pedagogisk utveckling och inflytande<br />

för personal i utbildningsområdet,<br />

elever och föräldrar/målsmän genom<br />

skolportalen.<br />

Kontaktperson: Annica Löfling<br />

Tel: 08-550 213 80<br />

E-post: annica.lofling@sodertalje.se<br />

Webb: www.sodertalje.se/skolportalen<br />

Skolskjutsar<br />

Elever som har lång eller trafikfarlig väg<br />

till sin skola kan erbjudas fri skolskjuts i<br />

första hand med allmänna färdmedel. En<br />

elev kan få fri skolskjuts om promenadvägen<br />

till basplaceringsskolan är mer än:<br />

• 3 km för elever i förskoleklass<br />

• 3 km för elever i skolår 1–3<br />

• 4 km för elever i skolår 4–6<br />

• 5 km för elever i skolår 7–9<br />

elever i särskolan bedöms individuellt<br />

Rätten till fri skolskjuts utgår från<br />

elevens basplaceringsskola. Om eleven<br />

väljer en annan skola och skolskjutsreglerna<br />

även uppfylls till den valda skolan<br />

har man rätt till fri skolskjuts.<br />

De fristående skolorna beslutar<br />

själva om fri skolskjuts för sina elever.<br />

Resa till och från fritidshem omfattas<br />

inte av fria skolskjutsar. Elev i behov av<br />

särskilt stöd kan efter särskild ansökan<br />

få fri skjuts till och från fritidshem.<br />

Mer information om skolskjutsar kan<br />

du få av din rektor eller <strong>kommun</strong>ens skolskjutsansvarige:<br />

Lars-Göran Torége,<br />

tel: 08-550 217 77.<br />

Skolverket<br />

Skolverket har riksdagens uppdrag att<br />

beskriva tillståndet och följa utvecklingen<br />

i skolan. Verket arbetar med<br />

reguljär tillsyn då man granskar en<br />

skola eller en <strong>kommun</strong>s skolor för att<br />

kontrollera att man följer de regler och<br />

mål som finns. Skolverket kan också<br />

göra särskilda inspektioner om man får<br />

information om att någon skola inte<br />

följer reglerna.<br />

Svenska som andra språk<br />

För elever som har ett annat modersmål<br />

än svenska anordnas undervisning i<br />

svenska som andraspråk. Ämnet är<br />

likvärdigt med svenskämnet och har en<br />

egen kursplan.<br />

Särskola<br />

Utbildningen i särskolan syftar till att<br />

ge barn och ungdomar med utvecklingsstörning<br />

en utbildning som, så<br />

långt det är möjligt motsvarar den som<br />

ges i <strong>grundskola</strong>n. Den obligatoriska<br />

särskolan består av grundsärskola och<br />

träningsskola. Grundsärskolan är anpassad<br />

för barn med en lindrig utvecklingsstörning.<br />

Träningsskolans undervisning<br />

sker i nivågrupperade klasser som är<br />

anpassade för barn med måttlig eller<br />

grav utvecklingsstörning. Skolplikten i<br />

särskolan är 9 år med möjlighet till ett<br />

frivilligt 10: e år.<br />

Särskoleklasser finns på Blombackaskolan,<br />

Bårstaskolan, Fornbackaskolan,<br />

Rosenborgskolan, Stålhamraskolan,<br />

Foucaultgymnasiets enheter Södra och<br />

Tälje.<br />

För mer information, ring: 08- 550 264<br />

45 eller se www.sodertalje.se<br />

Tillsyn för skolungdom över 12 år<br />

Elever som går i särskolan har enligt<br />

LSS (lagen om stöd och service för vissa<br />

funktionshindrade) rätt till fortsatt fritidsverksamhet<br />

under hela sin skoltid. För<br />

mer information, ring 08-550 222 71.<br />

Timplan<br />

I timplanen finns föreskrifter om antalet<br />

timmar för de olika ämnen och ämnesgrupper<br />

som eleven är garanterad under<br />

sin grundskole- respektive gymnasietid.<br />

Tom Tits Experiment<br />

Tom Tits Experiment är Sveriges största<br />

science center. Flera skolor samarbetar<br />

med Tom Tits Experiment för att initiera<br />

utvecklingsprojekt som finansieras av<br />

Skolverket. Mer information får du av<br />

Tom Tits Experiment, www.tomtit.se<br />

Tvåspråkiga klasser<br />

Tvåspråkiga klasser med finska som<br />

modersmål finns på Stålhamraskolan i<br />

Saltskog för elever i åk 1–6. Dessa klasser<br />

är till för hela <strong>Södertälje</strong> <strong>kommun</strong><br />

och undervisningen bedrivs i åldersblandad<br />

form. En lärare i svenska som<br />

andraspråk och en finsk specialpedagog<br />

är knuten till arbetslaget. Målet för de<br />

finska klasserna är aktiv tvåspråkighet<br />

efter åk 6 så att eleverna ska ha en god<br />

grund för fortsatta studier i sin hemskola<br />

inför åk 7–9. Personalen har en<br />

gemensam syn på eleverna utifrån deras<br />

identitet som svensk-finska barn.<br />

Mer information får du genom Stålhamraskolan<br />

tel 08-550 218 22<br />

Undervisningstid<br />

Undervisningstid är det arbete som planeras<br />

av lärare och elever tillsammans<br />

och som elever genomför under lärares<br />

ledning. Med begreppet undervisning<br />

avses också exempelvis arbete i grupp<br />

eller enskilt arbete.<br />

Utbildningsplanen<br />

<strong>Södertälje</strong> har en utbildningsplan som är<br />

ett måldokument för all utbildningsverksamhet<br />

i <strong>kommun</strong>en och som revideras<br />

årligen.<br />

Åldersblandade grupper<br />

Med åldersblandade grupper menas<br />

när barn som är födda olika kalenderår<br />

går i samma klass eller grupp. Vissa<br />

skolor har av pedagogiska skäl valt att<br />

organisera undervisningsgrupperna på<br />

detta sätt.<br />

10<br />

Val av <strong>grundskola</strong> 2007/2008


<strong>Att</strong> <strong>välja</strong> <strong>grundskola</strong><br />

Skolval<br />

Du som förälder har rätt att <strong>välja</strong> skola<br />

till ditt barn. Om du önskar en annan<br />

skola än basplaceringsskolan för ditt<br />

barn kan du ansöka om det på den medföljande<br />

blanketten senast den 1 mars<br />

2007. Blanketten skickas automatiskt till<br />

alla 6-åringar under decembermånad tillsammans<br />

med denna katalog. Blanketten<br />

med dina önskemål lämnar du till din<br />

basplaceringsskola. Om du vill att ditt<br />

barn skall bli mottagen i särskolan anger<br />

du det på blanketten. Du har också rätt<br />

att <strong>välja</strong> annan skola än basplaceringsskolan<br />

men du måste vara medveten om<br />

att inte alla skolor har särskoleklasser.<br />

Däremot kan det finnas möjlighet att bli<br />

individintegrerad i vanlig klass. OBS!<br />

Du skall lämna in blanketten även om du<br />

inte vill byta skola för ditt barn.<br />

Basplacering<br />

Basplacering betyder att ditt barn får en<br />

placering vid den skola som han/hon<br />

skall börja i förskoleklass. När basplacering<br />

görs tas hänsyn till vad som är<br />

bra för eleven från <strong>kommun</strong>ikations-<br />

synpunkt. Vilken basplacering ditt<br />

barn har fått framgår av den bifogade<br />

blanketten som skickas ut till alla<br />

6-åringar. Blivande särskolebarn som<br />

börjar i förskoleklass blir från och med<br />

skolåret 2004–2005 basplacerade på den<br />

geografiskt närmaste skolan. Även vid<br />

val av skola kommer samma regler att<br />

gälla för särskolebarnens föräldrar som<br />

för övriga föräldrar.<br />

Beslut om byte av skola<br />

Det är rektor på den önskade skolan som<br />

beslutar om dina önskemål om byte av<br />

skola kan beviljas. Detta beslut fattas<br />

senast den 15 mars. Är antalet sökande<br />

till skolan färre än antalet platser får ingen<br />

nekas plats. Mottagandet i särskolan<br />

beslutas av särskolesamordnaren i samråd<br />

med förälder. Skolplacering beslutas av<br />

särskolesamordnaren i samråd med rektor.<br />

Elev som byter skola<br />

Elev som byter skola till en annan<br />

<strong>kommun</strong>al eller friskola behåller sin<br />

basplacering och har alltid rätt att återgå<br />

till basplaceringsskolan.<br />

Lottning<br />

Om en skola inte har plats för alla<br />

elever som önskat skolan fördelas de<br />

tillgängliga platserna genom lottning.<br />

Lottningen sker med föräldramedverkan.<br />

OBS! Syskon till elever som redan går<br />

på skolan har förtur till de tillgängliga<br />

platserna. Detta betyder dock inte att<br />

syskon är garanterade plats.<br />

Ansökan som<br />

inkommer efter 1 mars<br />

Alla ansökningar som inkommer efter<br />

ansökningstidens slut diarieförs, det vill<br />

säga märks med ankomstdatum. Ingen<br />

nekas plats på skolan om utrymme finns.<br />

Om fler elever söker skolan än antalet<br />

befintliga platser tas elever in efter<br />

ankomstdatumet på ansökan. Även i det<br />

här fallet gäller syskonförtur som ovan.<br />

Överklagan<br />

Beslutet kan inte överklagas i sak. Du<br />

kan dock överklaga om du anser att<br />

handläggningen inte gått rätt till.<br />

Val av <strong>grundskola</strong> 2007/2008 11


Allmän information<br />

Var ligger <strong>grundskola</strong>n<br />

<strong>Södertälje</strong> stad<br />

Kommunala<br />

Grundskolor (blå prick)<br />

1. a: Blombackaskolan<br />

b: Brolundaskolan<br />

2. Brunnsängskolan<br />

3. Bårstaskolan<br />

4. a: Eneskolan*<br />

b: Ådalskolan*<br />

c: Tavestaskolan*<br />

(Järna Grundskola)<br />

5. Fornbackaskolan<br />

6. Helenelundskolan<br />

7. a: Hovsjöskolan<br />

b: Gröndalskolan<br />

c: Högbergaskolan<br />

8. Hölöskolan (Hölö)*<br />

9. Mölnboskolan (Mölnbo)*<br />

10. Oxbacksskolan<br />

11. Pershagenskolan<br />

12. Ronnaskolan<br />

13. a: Rosenborgskolan<br />

b: Majtorpsskolan<br />

14. Soldalaskolan<br />

15. Stålhamraskolan<br />

16. Vallaskolan (Enhörna)*<br />

17. Wasaskolan<br />

Friskolor (gul prick)<br />

20. Järna friskola (Järna)<br />

21. Gnesta Waldorf (Järna)<br />

22. Kringlaskolan<br />

23. Mariaskolan (Järna)<br />

24. Nyckelskolan<br />

25. Solviksskolan (Järna)<br />

26. <strong>Södertälje</strong> friskola<br />

27. Uussaarska skolan<br />

28. Örjanskolan (Järna)<br />

* se kartor på höger sida.<br />

12<br />

Val av <strong>grundskola</strong> 2007/2008


Järna<br />

Mölnbo<br />

Hölö<br />

Enhörna<br />

Val av <strong>grundskola</strong> 2007/2008 13


Kommunala grundskolor<br />

Våra <strong>kommun</strong>ala grundskolor<br />

1. Blombackaskolan<br />

och Brolundaskolan<br />

ansvarstiden samt temaperioder med<br />

matematik i fokus. Vi strävar efter att<br />

ge eleverna utmaningar som höjer deras<br />

matimatiska förmåga.<br />

2. Brunnsängskolan<br />

Vision<br />

Vår vision har växt fram genom värdegrundsarbete<br />

mellan personal, elever<br />

och föräldrar. Vår vision utgår från de<br />

fyra ledorden ÄRLIGHET- RESPEKT-<br />

TRYGGHET- ANSVAR.<br />

Innebörden i vår vision är att vår<br />

skola i framtiden skall bli en skola<br />

där lusten till lärande står i centrum,<br />

där barn, ungdomar och vuxna lär<br />

av varandra med ÄRLIGHET och<br />

RESPEKT. Alla som jobbar i vår<br />

verksamhet har ett gemensamt ANSVAR<br />

och hjälps åt att skapa TRYGGHET.<br />

Så arbetar vi<br />

Svenska och matematik står i centrum<br />

hos oss.<br />

Vi arbetar med språkutveckling<br />

genom betoning på läsning. Eftersom<br />

läsförmågan är direkt relaterad till<br />

resultat i skolan så satsar vi på att<br />

alla skolans elever läser böcker<br />

under skoltid. Föräldrar till barnen i<br />

förskoleklass läser mycket hemma för<br />

sin barn genom att vi lånar ut böcker på<br />

skolan i ett samarbete med biblioteket.<br />

Undervisningen i matematik<br />

sker genom verklighetsanknuten<br />

och problembaserad undervisning.<br />

Matematik är för oss ett<br />

<strong>kommun</strong>ikationsämne. Vi erbjuder<br />

eleverna mera tid att arbeta med<br />

matematik under elevens val och<br />

Organisation<br />

Brolundaskolan har åk F –3<br />

Blombackaskolan åk F–9 samt särskola<br />

med 2 träningsklasser åk 7–10<br />

På båda skolorna finns<br />

skolbarnomsorg för åk F–3 och på<br />

Blombackaskolan fritidklubb för åk 4–5.<br />

Särskolan har fritidshem för åk 7–10.<br />

Elev- och föräldrainflytande<br />

Klassråd och elevråd finns på skolan<br />

från årskurs 3 till 9.<br />

Vi arbetar med SKOLMEDLING<br />

vilket förbättrar arbetsmiljön för alla i<br />

skolan. Trivseln och tryggheten ökar.<br />

På Blombacka- och Brolundaskolan<br />

har vi lokal föräldrastyrelse<br />

med föräldramajoritet och med<br />

elevrepresentanter.<br />

Fritidshem/fritidsklubb<br />

Blombackaskolan<br />

Verksamheten är integrerad i<br />

Blombackaskolans lokaler och samarbete<br />

bedrivs mellan förskola, skola, fritidshem<br />

(6-9 år) och fritidsklubb (10-12 år).<br />

Brolundaskolan<br />

Fritidshemmet ( F-3) är integrerat i skolans<br />

lokaler. Inriktning; dans, rörelse, musik och<br />

tecken.<br />

Kontaktuppgifter<br />

Rektor: Claes Eriksson<br />

Besöksadress: Blombackaskolan Källgatan 8<br />

Besöksadress: Brolundaskolan Getingstigen 19<br />

Postadress<br />

Telefon: 08-550 215 77<br />

Fax: 08-550 234 94<br />

E-post: claes.eriksson@sodertalje.se<br />

Hemsida: www.blombackaskolan.sodertalje.se<br />

Vision<br />

Under de 10 år som vi har förmånen<br />

att utveckla eleverna i skolan så ska<br />

vi på bästa sätt ge dem kunskap och<br />

kompetens för en lyckad framtid. Vi gör<br />

det genom ett lustfyllt inlärningsklimat,<br />

där elevens positiva utveckling sätts i<br />

centrum.<br />

Så arbetar vi<br />

Naturvetenskapen genomsyrar verksamheten<br />

i hela skolan från förskoleklass till<br />

åk 9 och förstärks genom forskningssamarbetet<br />

med Astra Zeneca för elever<br />

åk 7–9. Vi har hög kompetens att hjälpa<br />

elever med läs- och skrivsvårigheter och<br />

i vår Språkstudio får elever med dyslexi<br />

individuell hjälp.<br />

Elev- och föräldrainflytande<br />

Varje Äng -arbetslag -har sitt elevråd<br />

där viktiga frågor tas upp som kommer<br />

från klassråden. För skolår 7–9 finns<br />

en elevrådsstyrelse som träffar skolledningen<br />

regelbundet. Vi har en aktiv<br />

lokal styrelse med föräldramajoritet som<br />

beslutar i en rad viktiga frågor. Elevoch<br />

föräldraföreningen (BEFF) inbjuder<br />

till öppna möten vid ett antal tillfällen<br />

per termin.<br />

Organisation<br />

Brunnsängskolan är en F–9 skola med<br />

sammanlagt ca 980 elever. Eleverna är<br />

uppdelade i 10 arbetslag; F– 3, 4–6 och<br />

7–9 med ca 100 elever i varje lag. Det<br />

14<br />

Val av <strong>grundskola</strong> 2007/2008


finns även mindre grupper, för elever<br />

med särskilda behov av stöd. Ca 90<br />

personer med pedagogisk bakgrund till<br />

förfogande för våra elever i förskoleklass,<br />

fritidshem och skolår 1–9.<br />

Fritidshem/fritidsklubb<br />

Fritidshem F–3, Öppet: kl 06.30–17.30<br />

Kontaktpersoner och telefonnr:<br />

Björkäng: Hans Karlsson<br />

08-550 212 81/08-550 212 80<br />

Soläng: Elisabet Ross/ Åsa Wickman:<br />

08-550 232 92/08-550 236 84<br />

Klöveräng: Lena Fager Axelson:<br />

08-550 236 57/08-550 228 12<br />

Sunnanäng; Lena Wiklund:<br />

08-550 232 76/08-550 214 77<br />

Kontaktuppgifter<br />

Rektor: Gudmund Rosenqvist<br />

Besöksadress: Häradsvägen 8<br />

Telefon: 08-550 214 67<br />

FaX: 08-550 236 08<br />

E-post: gudmund.rosenqvist@sodertalje.se<br />

Hemsida: http://www.brunnsangsskolan.<br />

sodertalje.se<br />

3. Bårstaskolan<br />

Vision<br />

Barn och elever på Bårstaskolan skall få<br />

möjlighet att utvecklas efter sina egna<br />

förutsättningar, bli trygga, ansvarsfulla<br />

och kritiskt tänkande människor som har<br />

goda kunskaper och är väl förberedda för<br />

nya utmaningar. Vi strävar efter att all personal<br />

har god utbildning och kompetens.<br />

Så arbetar vi<br />

Bårstaskolans profil är HÄLSA. Det<br />

naturnära läget möjliggör varierande<br />

utomhusaktiviteter men framför allt vill<br />

vi att eleverna skall få näringsriktig och<br />

god mat, därför har vi en egen kock.<br />

Kocken och kökspersonalen värnar om<br />

att miljön i matsalen är trevlig och lugn.<br />

Med språket i centrum har alla<br />

ett språkmedvetet arbetssätt vilket<br />

innebär att eleverna får se, höra,<br />

känna och uppleva. Eleverna arbetar<br />

med NTA projekt samt Storyline,<br />

en inlärningsmetod som stimulerar<br />

elevernas lust att lära.<br />

Vi värnar även om elevernas<br />

psykiska hälsa, att alla skall må bra på<br />

skolan. För att öka elevernas sociala<br />

kompetens, skapa en trygg miljö och<br />

motverka mobbning abetar vi med<br />

projekt Charlie. Vi tolererar inte att<br />

någon blir utsatt för mobbning eller<br />

kränkande behandling.<br />

Organisation<br />

Bårstaskolan är en F–5 skola där eleverna<br />

är indeladei årskurser samt grundsärskola<br />

1–6. Lärarna följer sina elever<br />

från åk1 till och med åk 5. Skolan har<br />

idag 340 elever och 54 anställda. På skolan<br />

finns elevvårdsteam som består av<br />

rektor, skolsköterska, kurtor samt lärare.<br />

Skolan erbjuder även skolbarnomsorg.<br />

Särskolan på Bårstaskolan.<br />

Grundsärskolan på Bårsta heter Solen,<br />

där finns idag 15 elever och 5 personal.<br />

På Solen arbetar vi individinriktat. Vi<br />

möter varje elev på sin nivå, tänker inte<br />

på ålder utan på utvecklingsmöjligheter.<br />

Socialt och konkret sätter vi kunskapen<br />

i fokus. I samarbete med föräldrarna<br />

sätter vi mål för varje barn.Vi<br />

samarbetar med <strong>grundskola</strong>n i bl a<br />

idrott, musik och slöjd. Solen erbjuder<br />

även skolbarnomsorg.<br />

Elev- och föräldrainflytande<br />

På Bårstaskolan har vi lokal styrelse<br />

med föräldramajoritet och elevrepresentanter.<br />

Genom Elevråd och Matråd<br />

arbetar vi för att ge eleverna inflytande<br />

men även förståelse för samverkan.<br />

Fritidshem/fritidsklubb<br />

Bårstaskolan har fritidshem för F–3.<br />

Öppettider kl 06.30–18.00. Vid behov<br />

anordnas även fritidsklubb. Det finns även<br />

fritidsverksamhet för elever i grundsärskolan<br />

åk 1–6.<br />

Kontaktuppgifter<br />

Rektor: Eivor Edlund<br />

Besöksadress: Enhörnavägen 4<br />

Postadress: Utbildningskontoret,<br />

<strong>Södertälje</strong> <strong>kommun</strong>, 151 89 <strong>Södertälje</strong><br />

Telefon: 08-550 221 21<br />

Fax: 08-550 216 67<br />

E-post: eivor.elund@sodertalje.se<br />

Hemsida: www.barstaskolan.sodertalje.se<br />

4. Ene/Ådalskolan<br />

och Tavestaskolan<br />

(Järna Grundskola)<br />

Vision<br />

Vår vision beskrivs med ledorden<br />

Glädje, Trygghet och Väl förberedda<br />

elever. I Järna <strong>grundskola</strong> ska det pedagogiska<br />

klimatet genomsyras av dessa.<br />

Vi anser att det är grunden till att ge våra<br />

elever bra förutsättningar att bli väl förberedda<br />

inför livet och framtida studier.<br />

Eleverna ska uppleva skolgången som<br />

en pedagogisk helhet där varje elev ses<br />

som en egen individ. Alla elever ska<br />

ha möjlighet att prestera efter sin egen<br />

förmåga och möjlighet att utnyttja sina<br />

starka sidor på bästa sätt.<br />

Så arbetar vi<br />

Arbetet kring värdegrunden bedriver<br />

vi fortlöpande utifrån begreppen<br />

Trygghet - Ärlighet - Respekt. Vi har ett<br />

faddersystem och arbetar mot mobbning<br />

genom organisationen Friends.<br />

Vi vill ge eleven en pedagogisk helhet<br />

ända från förskoleklass till sista året<br />

i årskurs nio. Varje elev ska kunna ta<br />

del av och följa sin utveckling via den<br />

individuella utvecklingsplan som upprättas<br />

i förskoleklass och följer eleven forts »<br />

Val av <strong>grundskola</strong> 2007/2008 15


Kommunala grundskolor<br />

genom alla år i Järna <strong>grundskola</strong>. Varje<br />

elev är unik och ska utifrån det ges bästa<br />

möjlighet till personlig utveckling och<br />

kunskapsinhämtning.<br />

Tavestaskolan<br />

För att uppnå mål i arbetsplan och<br />

läroplan har vi valt inriktningen Hälsa-<br />

Natur-Kultur.<br />

Vi värnar om att alla dagligen ska ha<br />

utevistelse i tillräcklig omfattning, där är<br />

vår nya fina skolgård och vår fantastiska<br />

närmiljö en tillgång.<br />

Vi värnar om barnens trygghet och<br />

arbetar med ämnet livskunskap för att<br />

på så sätt stärka barnens självkänsla och<br />

vilja till utveckling. Vi har gemensamma<br />

traditioner, som exempelvis Tavestalunken,<br />

Alla Hjärtansdaglunch mm.<br />

Ene/Ådalskolan<br />

Åk F–5 prioriterar målområdet Hälsa<br />

och utgångspunkten i det arbetet är att<br />

utveckla den gemenskap och trygga,<br />

goda stämning som finns på skolan. Varje<br />

dag före lunch tar vi alla en stärkande<br />

promenad över Enekullarna till matsalen.<br />

Vi satsar på gemensamma upplevelser<br />

och värnar om våra traditioner.<br />

Åk 6–9 har en grundinställning som<br />

medför att vi satsar extra mycket på<br />

etik och moral under samlingsnamnet<br />

"livskunskap". Alla elever i årskurs 7–9<br />

har 9 veckor obligatorisk undervisning<br />

i ämnet. I övrigt lägger vi stor vikt vid<br />

att skapa naturliga undervisningssituationer<br />

som behandlar livsfrågor. Målet<br />

är att få eleverna att våga ta ställning,<br />

lära sig att lyssna och visa hänsyn mot<br />

varandra men också att lära sig tycka om<br />

sig själva. Detta ingår i vår värdegrund<br />

Trygghet - Ärlighet - Respekt.<br />

Organisation<br />

Tavestaskolan<br />

Tavestaskolan är en F–5 skola med 250<br />

elever som är indelade i två arbetslag, i<br />

dessa samarbetar lärare, fritispedagoger,<br />

förskollärare och speciallärare. Vi har på<br />

så vis en pedagogisk helhetssyn kring<br />

barnen och tar tillvara varandras kompetenser.<br />

Vi har tre fritidsavdelningar, två<br />

F–2 och en avdelning för åk 3.<br />

Ådalskolan<br />

Ådalskolan är en F–5 skola med 130<br />

elever. Personalen arbetar i ett arbetslag.<br />

Där samarbetar lärare, fritispedagoger,<br />

förskollärare och speciallärare Vi strävar<br />

efter att i lämpliga sammanhang arbeta<br />

över gränserna med barnen i olika<br />

åldrar. Vi har på så vis en pedagogisk<br />

helhetssyn kring barnen och tar tillvara<br />

varandras kompetenser.<br />

Ådalskolan delar skolgård, matsal,<br />

skolbibliotek och specialsalar<br />

med Eneskolan. Det finns två fritidshemsavdelningar<br />

på Ådalskolan, "Opalen"<br />

för F–1 och "Turkosen" för åk 2–3<br />

Eneskolan<br />

Eneskolan är en 6–9 skola med 12–14<br />

klasser. Skolan är indelad i tre arbetslag<br />

om 8–10 lärare vilka arbetar i årskurs 6<br />

till årskurs 9. Varje arbetslag ansvarar<br />

för cirka 120 elever. Arbetslagen arbetar<br />

till stor del självständigt med ansvar för<br />

bland annat temaarbeten, schemaläggningen<br />

och en del av budgeten.<br />

Elever i behov av särskilt stöd får<br />

möjlighet att gå till studiegården där<br />

det finns speciallärare. Eneskolan har<br />

också en samundervisningsgrupp och en<br />

skolverkstad.<br />

Elev och föräldrainflytande<br />

Varje klass har klassråd en gång i<br />

veckan, där man regelbundet diskuterar<br />

aktuella frågor. De frågor som är angelägna<br />

för hela skolan lyfts till elevrådet.<br />

Varje skola har ett eget elevråd. Elevrådet<br />

har möte en gång i månaden där<br />

skolledningen deltar. I elevrådet ingår<br />

två elever från varje klass. En viktig<br />

fråga för eleverna är deras arbetsmiljö.<br />

Skolan har föräldrastyrelse som träffas<br />

ca var sjätte vecka.. Tre föräldrar från<br />

Eneskolan, två föräldrar till Ådalskolan,<br />

två föräldrar från Tavestaskolan. En<br />

personalrepresentant från respektive<br />

skola och rektor ingår i styrelsen. Varje<br />

föräldrastyrelsemöte följs av ett föräldraråd<br />

på respektive skola som sedan för<br />

informationen vidare på ett föräldramöte<br />

i respektive klass. I föräldrarådet ingår<br />

två föräldrar från varje klass.<br />

Öppet hus sker på skolorna den 5/2 2007<br />

16:30–18:30, välkomna!<br />

Fritidshem/fritidsklubb<br />

Fritidshem för åk: F–3<br />

Ådalskolan: Öppet mellan 06.30–18.00<br />

Tavesta skolan: Öppet mellan 06.15–18.00<br />

Kontaktuppgifter<br />

Rektor: Rosa-Lill Johansson<br />

Telefon: 08-550 233 49<br />

E-post: adalskolan@sodertalje.se<br />

eneskolan@sodertalje.se<br />

tavestaskolan@sodertalje.se<br />

Eneskolan<br />

Biträdande rektor: Håkan Olsson<br />

Telefon: 08-550 233 57<br />

Besöksadress: Mölnbovägen 25, Järna<br />

Tavestaskolan<br />

Biträdande rektor: Anne Johansson<br />

Telefon: 08-550 262 32<br />

Besöksadress: Rönnvägen 7, Järna<br />

Hemsida: www.sodertalje.se/adalskolan<br />

www.sodertalje.se/eneskolan<br />

www.sodertalje.se/tavestaskolan<br />

5. Fornbackaskolan<br />

Vision<br />

<strong>Att</strong> vara elev på Fornbackaskolan<br />

innebär att...<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

•<br />

bli berörd intellektuellt och<br />

känslomässigt.<br />

utmanas.<br />

ha lust och glädje i lärandet.<br />

uppleva trygghet.<br />

känna gemenskap med kamrater<br />

v och lärare.<br />

få vara sig själv.<br />

bli tagen på allvar.<br />

ha inflytande.<br />

Så arbetar vi<br />

Vi är skolan med många bollar i luften<br />

som arbetar med cirkus som profilering.<br />

I vår skola går barn från hela <strong>Södertälje</strong><br />

och från många delar av världen.<br />

Fornbackaskolan en skola med stora olikheter<br />

och mycket värme. Denna blandning<br />

av olikheter och ett varmt öppet klimat,<br />

tror vi skapar framgång för skolan.<br />

16<br />

Val av <strong>grundskola</strong> 2007/2008


<strong>Att</strong> i möten se varandras olikheter<br />

och ta tillvara dessa är viktigt för bl a<br />

utvecklandet av demokratiska värderingar,<br />

intellektuell utveckling och välmående.<br />

Vi arbetar med olika kulturyttringar<br />

som cirkus, litteratur, drama,<br />

journalistik, idrott, musik, bild och dans<br />

för vi vet att förmågan att <strong>kommun</strong>icera<br />

är en av de stora framgångsfaktorerna<br />

i dagens och framtidens samhälle.<br />

Språkutvecklande arbetssätt och<br />

matematiskt tänkande går som röda<br />

trådar genom allt det vi arbetar med.<br />

Genom arbete med NTA-teman<br />

(natur och teknik för alla) stimuleras<br />

barnen till undersökande arbetssätt.<br />

Vi vill genom våra arbetssätt ge barnen<br />

goda baskunskaper och därmed en god<br />

tillit till sig själva och sin egen förmåga.<br />

Organisation<br />

Fornbackaskolan organiserar förskoleklass<br />

till årskurs 6, skolbarnomsorg för<br />

åldern 6–9 och fritidsklubb för åldern<br />

10–12. Fritidsklubben organiseras i samarbete<br />

med Fornbacka fritidsgård.<br />

På skolan finns även fem små undervisningsgrupper<br />

för barn med olika funktionshinder,<br />

en särskola samt två klasser<br />

för elever med rörelsehinder åk 1–9.<br />

På skolan går 240 elever och vi är 65<br />

personal som arbetar med dem.<br />

Skolans ledningsorganisation utgörs<br />

av en ledningsgrupp bestående av rektor<br />

och arbetslagsledare samt en lokal styrelse<br />

med föräldramajoritet.<br />

Särskolan på Fornbacka<br />

Vi arbetar utifrån varje elevs förutsättningar<br />

till vidareutveckling. Vi lägger<br />

stor vikt vid <strong>kommun</strong>ikation i samband<br />

med kulturella upplevelser och sociala<br />

träning som ska leda till starka och självständiga<br />

individer.<br />

På särskolan finns fem klasser för<br />

barn i åk 1–6.<br />

Elev- och föräldrainflytande<br />

Vi har en organisation med aktiva<br />

klassråd, elevråd och matråd. Klassoch<br />

elevråd arbetar kontinuerligt med<br />

värdegrundsfrågor. Vi har även en väl<br />

fungerande kamratstödjargrupp som<br />

utbildas av stiftelsen Friends.<br />

Skolans lokala styrelse tar tillvara<br />

föräldrarnas erfarenheter och<br />

engagemang.<br />

Fritidshem/fritidsklubb<br />

Ålder: 6 år till 9 år.<br />

Öppettider: 06.15–18.00<br />

Kontakt: 08-550 232 82 eller 08-550 232 94<br />

Silver Kulan 6 åringar, Silver Stenen 7–8 år,<br />

Silver Eken 7–8 år, Silver Björken 9 år.<br />

Fritidsklubb 10–12 år Öppettider: vardagar<br />

13.00–17.00 på loven 09.00–17.00<br />

Kontaktuppgifter<br />

Rektor: Lasse Fröidstedt<br />

Besöksadress: Fornhöjdsvägen 4<br />

Postadress: 152 58 <strong>Södertälje</strong><br />

Telefon: 08-550 211 65<br />

Fax: 08-550 211 68<br />

E-post: lasse.froidstedt@sodertalje.se<br />

Hemsida: www.sodertalje.se/fornbackaskolan<br />

6. Helenelundskolan<br />

Vision<br />

Alla går med glädje till skolan för där<br />

känner vi att vi utvecklas, har goda möjligheter<br />

till lärande och inflytande, upplever<br />

delaktighet och känner gemenskap<br />

i en aktiverande samt vacker miljö.<br />

Här ges alla möjligheter att vara kreativa.<br />

Här känner varje barn och vuxen<br />

trygghet i att bli sedd och respekterad.<br />

Elever, alla vuxna på skolan<br />

och föräldrar samarbetar och har ett<br />

gemensamt ansvar för och inflytande<br />

över skolan.<br />

Så arbetar vi<br />

Vi ska ge våra barn en kvalitativ,<br />

meningsfull och indivanpassad utbildning<br />

för att de ska nå kunskapsmålen<br />

och utvecklas till trygga, ansvarstagande<br />

människor som kan gå vidare i sitt livslånga<br />

lärande.<br />

Vi har ett tematiskt arbetssätt för att<br />

det ska vara kul att lära, skapa lust att<br />

söka kunskap och nyfikenhet, samt leda<br />

till ett demokratiskt tankesätt.<br />

Vi arbetar med språkutveckling<br />

genom att utgå från elevernas<br />

individuella språknivå. Organisationen<br />

av svenska, svenska som andra språk,<br />

specialundervisningen och läsgrupper<br />

utgår ifrån elevernas behov och<br />

förändras kontinuerligt.<br />

För att skapa trygghet och god<br />

stämning arbetar vi med tydliga regler<br />

och förväntningar på elever, föräldrar<br />

såväl som personal.<br />

I varje klass finns kamratstödjare,<br />

de utbildas och har regelbundna träffar<br />

med personal från antimobbningsteamet.<br />

Antimobbningsteamet arbetar aktivt i<br />

denna process.<br />

Organisation<br />

Helenelundsskolan är en tvåparallellig<br />

F–6 skola med 320 elever. Klasserna är<br />

åldershomogena. Skolan har tre fritidshemsavdelningar<br />

för klasserna F–3 samt<br />

en fritidsklubb för elever 10–12 år.<br />

Elev- och föräldrainflytande<br />

Vi har ett aktivt elevråd och elever som<br />

är kamratstödjare i varje klass.<br />

Ett matråd där elever, föräldrar<br />

och personal ingår. Det finns en öppen<br />

dialog mellan elever, föräldrar och personal.<br />

Skolan har en lokal styrelse med<br />

föräldramajoritet.<br />

Fritidshem/fritidsklubb<br />

Bryggans fritids, förskoleelever upp till åk. 3<br />

Öppet: 06:30-18:00<br />

Revets fritids, förskoleelever upp till åk.3<br />

Öppet : 06:00-18:00<br />

Skeppets fritids, förskoleelever upp till åk. 3<br />

Öppet : 06:00-18:00<br />

Fritidsklubb Fyren, åk. 4–6<br />

Öppet: till kl. 16:30<br />

Kontaktuppgifter<br />

Rektor: Karin Åberg<br />

Besöksadress: Vatt-Annas väg 5–7<br />

Postadress: Helenelundsskolan fack 151 89<br />

<strong>Södertälje</strong><br />

Telefon: 08-550 213 93<br />

Fax: 08-550 223 02<br />

E-post: k.aberg@sodertalje.se<br />

Hemsida: www.sodertalje.se/helenelundskolan<br />

Val av <strong>grundskola</strong> 2007/2008 17


Kommunala grundskolor<br />

7. Hovsjö-, Gröndaloch<br />

Högbergaskolan<br />

Vision<br />

På Hovsjö-, Gröndal- och Högbergaskolan<br />

utvecklas den unika elevens vilja,<br />

möjligheter och behov av att lära.<br />

I en kreativ miljö ska ämnena<br />

samverka till en helhetssyn, så att eleven<br />

kan få förståelse för vårt demokratiska<br />

samhälle.<br />

Miljön i skolan skapar trygghet,<br />

tolerans och trivsel där eleverna blir<br />

väl rustade för kommande studier och<br />

yrkesliv. Därför är skolan alla elevers<br />

naturliga val.<br />

Så arbetar vi<br />

• Vi arbetar i vertikala arbetslag åk F–6<br />

och 7–9.<br />

• Varje arbetslag har ansvarselever och<br />

hemvisten.<br />

• Vi samplanerar teman, för att eleverna<br />

skall få uppleva sammanhang.<br />

• Vi utvecklar så många sinnen som<br />

möjligt hos eleverna.<br />

• Vi arbetar målmedvetet med elevernas<br />

språkutveckling kopplat till alla<br />

ämnen.<br />

• Vi utnyttjar vår närmiljö i vår<br />

undervisning.<br />

• Vi samarbetar med vårt fantastiska<br />

stadsdelsbibliotek.<br />

• Vår profil är idrott och hälsa<br />

Organisation<br />

Hovsjöskolor består av Gröndalskolan åk<br />

F–6 med ett arbetslag, Högbergaskolan åk<br />

F–6 med två arbetslag och Hovsjöskolan<br />

åk 7–9 med två arbetslag. Samt tre<br />

särskilda undervisningsgrupper åk 1–6, åk<br />

6–9 och åk 7–9.<br />

Gröndalskolan och Högbergaskolan<br />

har fritidshem. Våra elever åk F–3<br />

Elev- och föräldrainflytande<br />

Elevens Val är FAT (Fri ArbetsTid), ett<br />

arbetssätt där eleven har inflytande över<br />

sin inlärningssituation. Alla elever har<br />

via klassråd och elevråd möjlighet att på<br />

ett demokratiskt sätt påverka sin arbetssituation.<br />

Hölöskolans Lokala Styrelse med förhar<br />

samlad skoldag. På Hovsjöskolan<br />

finns fritidsgården som erbjuder<br />

rastverksamhet.<br />

Hovsjöskolor har 650 elever.<br />

Ledningsgruppen för Hovsjöskolor<br />

består av rektor, biträdande rektor och<br />

arbetslagsledarna. Elevvårdsteam finns.<br />

Elev- och föräldrainflytande<br />

Hovsjöskolor har tillsammans med förskolorna<br />

i Hovsjö en lokal föräldrastyrelse<br />

med föräldramajoritet. I styrelsen<br />

ingår föräldrarepresentanter, rektor för<br />

skolorna, rektor för förskolorna, personalrepresentanter<br />

och elevrepresentanter.<br />

Alla klasser har klassråd och varje skola<br />

har ett elevråd.<br />

Fritidshem/fritidsklubb<br />

Högbergaskolans fritidshem/fritidsklubb<br />

öppettider: kl 06.00–18.00.<br />

Gröndalskolan fritidshem/fritidsklubb<br />

öppettider: kl 08.00–16.00.<br />

Kontaktuppgifter<br />

Rektor: Meta Nordin<br />

Besöksadress: Gröndalsvägen 1<br />

Postadress: 151 89 <strong>Södertälje</strong><br />

Telefon: 08-550 219 40<br />

Fax: 08-550 218 98<br />

E-post: meta.nordin@sodertalje.se<br />

Hemsida: www.hovsjoskolor.sodertalje.se<br />

8. Hölöskolan (Hölö)<br />

Vision<br />

År 2009 gör vi en rundvandring i Hölöskolan<br />

och ser att väggarna lyser som<br />

om de vore nymålade utan klotter men<br />

fyllda med elevarbeten och utställningar.<br />

På soffor sitter elever och diskuterar sina<br />

arbeten och hjälper varandra framåt i sin<br />

strävan att nå högre mål. Cafeterian är<br />

ett naturligt centrum för spontana möten<br />

mellan vuxna och elever.<br />

På kvällarna pulserar skolan av<br />

aktiviteter där Fritidsgården driver en<br />

verksamhet med hjälp av föreningsliv,<br />

föräldrar, pensionärer m.fl. Detta gör<br />

Hölöskolan attraktiv för alla.<br />

Så arbetar vi<br />

Hölöskolans profil är naturvetenskap,<br />

miljömedvetenhet och hembygdskunskap.<br />

Med vår lässatsning vill vi skapa<br />

läslust och öka läsförståelsen.<br />

Vi arbetar utifrån våra värdegrundsord:<br />

Respekt, Omtanke och Arbetsglädje.<br />

Skolans Val är livskunskap. Vi ger<br />

kamratstödsutbildning till alla elever<br />

i åk 8 för att stärka deras personliga<br />

utveckling. Vi utbildar kompisstödjare<br />

i åk 4–9, vilka fungerar som<br />

stödkompisar.<br />

Alla elever i åk F–7 deltar i en<br />

naturvetenskaplig utbildning genom NTA<br />

(Natur och Teknik för Alla), som bedrivs<br />

i samarbete med AstraZeneca och Scania.<br />

I samma anda använder vi skolgården<br />

och skogen som ett pedagogiskt uterum.<br />

Detta läsår har vi som mål att erhålla<br />

miljöutmärkelsen "Grön Flagg".<br />

Språkvalet, Franska eller Tyska,<br />

organiseras så att eleverna provar på<br />

båda språken innan de väljer.<br />

Organisation<br />

Skolan organiserar förskoleklass till åk<br />

9, skolbarnomsorg för åldern 6–9 år och<br />

fritidsklubb för 10–12-åringarna. Två<br />

särskilda undervisningsgrupper för barn<br />

med koncentrations-svårigheter finns på<br />

skolan. Läsåret 2006/07 har Hölöskolan<br />

455 elever. Större delen av organisationen<br />

är åldersindelad, dock bedrivs<br />

mycket av det pedagogiska arbetet i<br />

åldersblandade grupper.<br />

Kommundelsbibliotek (tillika<br />

skolbibliotek) och fritidsgård är<br />

integrerade i skolan. Hölöskolan har<br />

eget tillagningskök.<br />

18<br />

Val av <strong>grundskola</strong> 2007/2008


äldramajoritet har påbörjat sitt arbete<br />

fr o m höstterminen 2005. Vi har ett nära<br />

samarbete med Hölö Föräldraförening.<br />

Fritidshem/fritidsklubb<br />

Ålder: 6-9 åringar. Fklass – åk3. Ankaret och<br />

Delfinen för 6-7 åringar. Sjöstjärnan och<br />

Regnbågen för 8-9 åringar Öppet: kl 06:00<br />

-18:00. Skoltid 08:00-13:00.<br />

Ålder: 10-12 åringar. Åk4-ht åk6 Ligger i<br />

Fritidsgården. Öppet: 14:00-17:00<br />

Kontaktuppgifter<br />

Rektor: Liss Ingvar Johansson<br />

Besöksadress: Eriksbergsvägen 9<br />

Postadress: 153 71 Hölö<br />

Telefon: 08-550 238 47<br />

Fax: 08-550 238 56<br />

Telefon expedition: 08-550 238 51<br />

E-post: ingvar.johansson@sodertalje.se<br />

Hemsida: www.holoskolan.sodertalje.se<br />

9. Mölnboskolan<br />

(Mölnbo)<br />

Vision...<br />

Mölnboskolan är en skola som alla<br />

tycker att det är roligt att gå till.<br />

En skola som är fylld av humor,<br />

arbetsglädje och delaktighet.<br />

Skolan med många plus i luften.<br />

En verksamhet som det skapas fler<br />

frågor än svar i.<br />

Den stjärna som lyser starkast på det<br />

pedagogiska himlavalvet.<br />

Så arbetar vi...<br />

<strong>Att</strong> för eleven finna kunskap om sitt eget<br />

lärande och vilka verktyg och strategier<br />

som passar bäst för densamma är vår ledstjärna.<br />

Ett metodiskt verktyg för detta är<br />

det som vi kallar för Eleven Bok, vilken<br />

också fungerar som en portfolio modell.<br />

<strong>Att</strong> skapa en optimal lärande miljö är<br />

en ständigt pågående process i vilken trivsel<br />

i lokaler och kontinuitet i grupptrygghet<br />

och vuxenrelationer ligger som bas.<br />

<strong>Att</strong> personalen mår bra och i och<br />

med detta är goda förebilder i vår strävan<br />

att skapa en positiv framtidstro för<br />

varje elev.<br />

<strong>Att</strong> ständigt arbeta med vår gemensamma<br />

värdegrund, tolerans och rätten<br />

att vara annorlunda.<br />

Elev- och föräldrainflytande<br />

På Mölnboskolan utvecklas elevernas<br />

medinflytande i samråd med föräldrar och<br />

personal utifrån intentionerna i nationella,<br />

<strong>kommun</strong>ala och lokala styrdokument.<br />

Vi har valt att arbeta med elevinflytande<br />

utifrån fyra perspektiv: Det<br />

pedagogiska, demokratiska, miljön och<br />

värdegrunden.<br />

Genom att ge information till föräldrar<br />

om skolans uppdrag och hur vi<br />

förhåller oss till detta så skapas stort<br />

utrymme för tankeutbyte, inflytande och<br />

påverkan genom vårt aktiva föräldraråd,<br />

Bollplanket.<br />

Organisation...<br />

Vi har för året sju grupper av skolelever åk<br />

F-6, med utbildad personal i alla grupper.<br />

Det finns fyra fritidsavdelningar med<br />

klubbverksamhet.<br />

En rektor finns för hela verksamheten.<br />

Personalen kan tillsammans med<br />

eleverna <strong>välja</strong> och påverka innehållet<br />

under arbetsdagen. Många olika arbetssätt<br />

prövas som stimulerar lärandet.<br />

Mölnboskolans enhet är en verksamhet<br />

där personalen är välutbildad och i<br />

vilken barnen möter många vuxna som<br />

använder sin professionella yrkeskunskap<br />

i sitt rätta sammanhang.<br />

Fritidshem/fritidsklubb<br />

Fritidshem för 6-9 år , Fritidsklubb för 10-12<br />

år Öppettider 06.00-17.30<br />

Kontaktuppgifter...<br />

Rektor: Lena Adelly-Greek<br />

Telefon: 08 550 23899<br />

Exp: 08 550 23804<br />

Fax: 08 550 23500<br />

E-post: lena.greek@sodertalje.se<br />

Hemsida: www.molnboskolan.sodertalje.se<br />

Besöksadress: Skolvägen 13, 150 21 Mölnbo<br />

10. Oxbacksskolan<br />

Vision<br />

Oxbacksskolan – Skolan i centrum – Möjligheternas<br />

skola. På vår skola ska alla kunna<br />

lyckas och känna stolthet över sitt arbete.<br />

Så arbetar vi<br />

Vi vill ge eleverna en pedagogisk och<br />

individanpassad undervisning som upplevs<br />

meningsfull och som stärker varje elevs<br />

självkänsla samt väcker nyfikenhet att vilja<br />

lära. Vi vill ge barnen en trygg heldagsomsorg.<br />

Oxbacksskolans profil är kultur och vi<br />

vill ge eleverna möjlighet att själva uttrycka<br />

sig konstnärligt och skapande i musik, dans<br />

och konsthantverk. De yngre eleverna spelar<br />

flöjt och skolan har två körer. Vi satsar<br />

också på IT. Alla klasser har datorer och vi<br />

har ett mediatek med datorarbetsplatser.<br />

Elev- och föräldrainflytande<br />

Oxbacksskolan har lokal skolstyrelse<br />

med föräldramajoritet. Vi vill ge eleverna<br />

möjlighet att påverka sin skola och ha<br />

inflytande i undervisningen genom bland<br />

annat klassråd och ett aktivt elevråd som<br />

leds av skolledningen.<br />

Organisation<br />

Förskoleklass – åk 6 med 340 elever i 13<br />

klasser och 1 förskoleklass.<br />

Fritidshem/fritidsklubb<br />

Fritidshemmet för 6–9 år och fritidsklubben<br />

för 10–12 år är integrerade i Oxbacksskolan.<br />

På skolgården finns gott om utrymme för olika<br />

utomhusaktiviteter. Kultur- och miljöinriktat<br />

arbete bedrivs.<br />

Kontaktuppgifter<br />

Rektor: Sonja Norman<br />

Bitr rektor: Lena Wall<br />

Besöksadress: Bellevuegatan 6–8<br />

Telefon rektor: 08-550 210 74<br />

Telefon expedition/bitr rektor: 08-550 213 77<br />

Fax: 08-550 216 86<br />

E-post: sonja.norman@sodertalje.se<br />

Hemsida: www.sodertalje.se/oxbackskolan<br />

Val av <strong>grundskola</strong> 2007/2008 19


Kommunala grundskolor<br />

11. Pershagenskolan<br />

Vision<br />

Pershagenskolan skall vara en arbetsplats<br />

där elever och personal trivs och<br />

känner arbetsglädje, samt omsorg om<br />

vår gemensamma miljö. Med lusten och<br />

lärandet i centrum skall Pershagenskolan<br />

vara en öppen skola där elever/personal<br />

och föräldrar skall kunna mötas, så att<br />

eleverna utvecklas till ansvarskännande<br />

medborgare.<br />

Så arbetar vi<br />

Vår målsättning är att ge eleverna goda<br />

baskunskaper för ett fortsatt lärande. Vi<br />

är öppna för samarbete med såväl föräldrar,<br />

elever och andra intressenter. Ett<br />

målinriktat arbete med en språklig medvetenhet<br />

påbörjas i Förskoleklassen. Vi<br />

har dessutom en särskild tal-och språkklass<br />

1–3. När det gäller naturvetenskap<br />

bedriver vi undervisning i vår närmiljö<br />

som lämpar sig väl för detta. Idrotten är<br />

en viktig del i barns vardag och därför<br />

finns rörelse och naturlig lek med redan i<br />

de yngre åren.<br />

Vi ser varje elev som en unik människa<br />

och därför är individanpassad<br />

undervisning något som vi framhåller<br />

starkt. Elevernas ansvarstagande ökar<br />

naturligtvis för varje skolår, detta för att<br />

kunna nå de mål som är uppsatta i våra<br />

styrdokument.<br />

Organisation<br />

Pershagenskolan är en F–9 skola som<br />

är indelad i fyra arbetslag. Upp till åk<br />

3 bedriver vi undervisningen i åldersblandade<br />

grupper. Fr.o.m. åk 4 bedrivs<br />

undervisningen i åldershomogena grupper.<br />

Läsåret 06/07 har Pershagenskolan<br />

ca 480 elever.<br />

Elev- och föräldrainflytande<br />

Elevernas inflytande är viktig i både<br />

klassrummet och på raster. Genom<br />

klassråd och mentortid, får eleverna<br />

möjlighet att kunna uttrycka sina åsikter<br />

i en strukturerad form.<br />

Elevråd och en plats i barn och<br />

ungdomsstyrelsen, gör att eleverna<br />

därefter har en möjlighet att kunna vara<br />

med och påverka skolan även utanför<br />

klassrummet. Föräldrabesök ser vi som<br />

ett naturligt och välkommet inslag i<br />

skolans vardag.<br />

Fritidshem/fritidsklubb<br />

Fritidsverksamheten ligger centralt i<br />

Pershagen och delar lokaler med skolan.<br />

Här finns en stor skolgård omgiven av<br />

grönområden och skog.<br />

Fritidshem öppet: Morgonomsorg 06:30-<br />

8:15, Eftermiddag - 17:45<br />

Kontaktuppgifter<br />

Rektor: Anita Svensson<br />

Bitr rektor: Jessika Zettervall<br />

Besöksadress: Bränningestrandsvägen 4<br />

Postadress: Pershagenskolan,<br />

151 89 <strong>Södertälje</strong><br />

Telefon: 08-550 233 44, exp. 08-550 232 34<br />

E-post: anita.svensson@sodertalje.se<br />

Hemsida: www.sodertalje.se/pershagenskolan<br />

12. Ronnaskolan<br />

Vision<br />

Vi-känslan är tydlig på Ronnaskolan,<br />

alla går till skolan med glädje och känner<br />

att man duger som man är.<br />

Föräldrarna har inflytande och deltar<br />

aktivt i skolans utveckling. Eleverna tar<br />

ansvar i sitt eget lärande och är aktiva<br />

i att påverka undervisningen. Eleverna<br />

som lämnar Ronnaskolan efter avslutad<br />

utbildning har god social kompetens och<br />

så goda kunskaper i basämnen, att de<br />

utmärker sig positivt på gymnasiet.<br />

Så arbetar vi<br />

Till Hösten 2007 är hela skolan renoverad,<br />

vi har då moderna och fina lokaler<br />

som skapar både trivsel och trygghet.<br />

<strong>Att</strong> fokusera på kärnämnen är för oss<br />

en självklarhet och då framförallt på<br />

svenska språket.<br />

Alla ämnen i de högre åldrarna<br />

bedrivs parallellt, tex. alla åk 7 har<br />

svenska samtidigt. En eftermiddag i<br />

veckan har eleverna möjlighet att <strong>välja</strong> ett<br />

specialintresse tex. ridning, fotboll, IT/<br />

media, simning, dans, rugby och bowling.<br />

Organisation<br />

Vi har goda förutsättningar att tillsammans<br />

med dig skapa en lärorik och<br />

trivsam tid. Det är kunskapskraven som<br />

skapar utmaning och gör det roligt och stimulerande<br />

för eleverna på Ronnaskolan.<br />

Vi är idag 650 elever fördelat på<br />

förskoleklass till åk 9 Vi samarbetar<br />

med : Mentor Sverige, Rotary,<br />

Friends, <strong>Södertälje</strong> Simsällskap,<br />

<strong>Södertälje</strong> Ridklubb, Bowlinghallen,<br />

Folkuniversitetet, Assyriska<br />

Fotbollsföreningen, SBBK, Kulturskolan,<br />

<strong>Södertälje</strong> Rugbyklubb och inte att<br />

förglömma AstraZeneca och Scania.<br />

Elev- och föräldrainflytande<br />

Eleverna har möjlighet att påverka<br />

skoldagens utformning genom klass och<br />

elevråd. I varje klass väljs dessutom två<br />

kompisstödjare som utbildas inom Friendsprojektet<br />

för att förebygga och motverka<br />

mobbningstendenser. Två elever deltar i<br />

arbetsmiljögruppen på skolan. Vi har en<br />

lokal styrelse med föräldrar i majoritet.<br />

Fritidshem/fritidsklubb<br />

Fritidshem och fritidsklubb som är integrerade<br />

i skolans lokaler.<br />

Öppettider: kl 06.30-18.00<br />

Kontaktuppgifter<br />

Rektor: Patrik Derk<br />

Telefon: 08-550 213 58<br />

E-post: patrik.derk@sodertalje.se<br />

Bitr rektor: Lena Eriksson<br />

Telefon: 08-550 223 30<br />

E-post: lena.eriksson@sodertalje.se<br />

Telefon: 08-550 213 59<br />

Fax: 08-550 211 33<br />

Besöksadress: Robert Anbergsv 1–3<br />

Postadress: 151 89 <strong>Södertälje</strong><br />

Webbplats: www.ronnaskolan.sodertalje.se<br />

20<br />

Val av <strong>grundskola</strong> 2007/2008


13. Rosenborgskolan/<br />

Majtorpskolan<br />

Vision<br />

Vi vill utveckla skolan till en mötesplats<br />

där varje individs integritet och lika<br />

värde stärks.<br />

Mål: <strong>Att</strong> se till att utveckla skolan till en<br />

plats där inflytande och ansvar är viktiga<br />

drivkrafter i skolans verksamhet.<br />

<strong>Att</strong> se till att skolan ger varje elev de<br />

redskap som den behöver för sitt eget livslånga<br />

lärande. <strong>Att</strong> se till att skolan organiseras<br />

så att helhetsperspektiv på olika<br />

kunskapsområden får en central plats.<br />

Så arbetar vi<br />

För att ge demokratifrågor sin rätta plats<br />

är det viktigt att skolledningen driver<br />

dessa frågor med mycket hög prioritet, d<br />

v s leder elevråden och har en aktiv roll i<br />

föräldrastyrelser.<br />

När det gäller värdegrundsfrågor är<br />

det viktigt att all personal, elever och<br />

föräldrar bemöter varandra med respekt.<br />

Det är också viktigt att inom skolans<br />

ram avsätta tid för elever och pedagoger<br />

att träffas, för att diskutera och omsätta<br />

värdegrunds- och livsfrågor. I lärandet<br />

är det numera nödvändigt att inse att<br />

skolan bara är en del av elevens lärande.<br />

Detta ställer nya krav på hur skolans<br />

kunskapsarbete bör ske.<br />

Skolan skall ge eleverna en "kunskapsvertygslåda"<br />

för sitt eget lärande. Verktygslådan<br />

skall innehålla helhetsbilder<br />

av omvärlden, resonemang, förståelse,<br />

idéer, insikter och fakta. Det är därför av<br />

stor vikt att arbetet i skolan kännetecknas<br />

av strukturering av fakta och resonemang<br />

så att sammanhang klargörs.<br />

Skolan bör träna eleverna i olika typer<br />

av tänkande.<br />

Det är viktigt att ansvaret för lärandet<br />

delas av elev, förälder och skola.<br />

Organisation<br />

Rosenborgsenheten består av ca 1 000<br />

elever och ca 120 personal. Enheten är<br />

uppdelad i tio arbetslag, två grupper för<br />

övrig personal och ett VFU-lag.<br />

På Majtorpskolan finns F–3<br />

verksamhet och skolbarnomsorg. På<br />

Rosenborgskolan finns 4–10 verksamhet<br />

inklusive grundsärskolan, Marenskolan<br />

och internationella klasser (nyanlända<br />

invandrarelever).<br />

För elever mellan 10–12 år finns<br />

fritidsklubb. 7–9 enheten har s k<br />

profilklasser i musik och basket.<br />

Elev- och föräldrainflytande<br />

Genom regelbundna klassråd och elevråd<br />

som sker arbetslagsvis blir eleverna<br />

delaktiga, och har möjlighet att påverka<br />

skolans verksamhet. Elevarbetslagsråden<br />

väljer representanter till olika råd t ex<br />

livskunskapsråd, caféråd och elevernas<br />

elevråd.<br />

Genom bildande av en lokal skolstyrelse<br />

ur klassrepresentanter för föräldrarna<br />

ges föräldrar möjligheter till att påverka<br />

arbetsmiljöfrågor, antimobbingplan m m.<br />

Fritidshem/fritidsklubb<br />

Fritidshem F-3 Majtorpskolan kl 06.30-18.00<br />

Fritidsklubb åk 4-6 Rosenborgskolan<br />

kl 9.00-17.00<br />

Kontaktuppgifter<br />

Rektor: Lennart Jansson<br />

Besöksadress: Majtorpskolan (F–3):<br />

Klätterstigen 4<br />

Rosenborgskolan (4–10)<br />

Erik Dahlbergs väg 9<br />

Postadress: 152 70 <strong>Södertälje</strong><br />

152 40 <strong>Södertälje</strong><br />

Telefon Mt: 08-550 214 47<br />

rb: 08-550 215 02<br />

Fax Mt:08-550 222 29<br />

rb: 08-550 215 04<br />

E-post: lennart.jansson@sodertalje.se<br />

Hemsida: www.rosenborgskolan.sodertalje.se<br />

14. Soldalaskolan<br />

Vision<br />

Det är roligt att gå i skolan. På Soldalaskolan<br />

trivs vi och känner lust att lära.Vi har inflytande<br />

och tar ansvar för vårt arbete. Vi känner<br />

förtroende, respekt och kan samarbeta.<br />

Så arbetar vi<br />

Vi vill värna om alla barns trygghet, självkänsla<br />

och vilja till utveckling och anser att<br />

goda baskunskaper lägger grunden till ett<br />

livslångt lärande. Vi arbetar i olika typer av<br />

arbetslags och grupper. Förutom gymnastik<br />

arbetar vi aktivt med att alla elever får röra<br />

sig extra varje dag eftersom skolans profil<br />

är Hälsa och Kultur. Vi har sedan 2 år tillbaka<br />

ett nära samarbete med Kultuskolans<br />

pedagoger för att stärka och lyfta fram våra<br />

elevers kreativa förmåga.<br />

Organisation<br />

Soldalaskolan är en F–6 skola med drygt 400<br />

elever. Skolbarnomsorg finns till och med åk<br />

3 och är förlagd på skolan. Hela Soldalaskolan<br />

befinner från och med vårterminen 2007 i<br />

nybyggda lokaler, alldeles i anslutning till<br />

skog och grönområden.<br />

Elev- och föräldrainflytande<br />

Soldalaskolan har en väl fungerande föräldrastyrelse<br />

med föräldramajoritet vars<br />

representanter utses från föräldrarådet.<br />

Elevård finns från åk 1–6 och representanter<br />

till detta utses på klassråden.<br />

Fritidshem/fritidsklubb<br />

Ålder: Fritidstvåan fritidshem 8-9 år,<br />

Jurassic fritidshem 9-10 år<br />

Kontaktuppgifter<br />

Rektor: Kerstin Björkling<br />

Besöksadress: Lundbygatan 5<br />

Postadress: 151 46 <strong>Södertälje</strong><br />

Telefon: 08-550 236 40<br />

E-post: kerstin.bjorkling@sodertalje.se<br />

Hemsida: www.sodertalje.se/soldalaskolan<br />

Val av <strong>grundskola</strong> 2007/2008 21


Kommunala grundskolor<br />

15. Stålhamraskolan<br />

Vision<br />

Vår vision till år 2010<br />

Stålhamraskolan ska vara en skola där<br />

det finns naturliga mötesplatser som ger<br />

möjligheter till kontakt mellan barn och<br />

vuxna. Ett väl utvecklat mentorskap och<br />

arbete med olika teman gör att de vuxna<br />

i skolan har kännedom om flera elever.<br />

Det skapar en trygg och lärande miljö<br />

där barn och vuxna möter varandra med<br />

respekt och där måluppfyllelsen är hög.<br />

Så här arbetar vi<br />

Skolan har 16 klasser, förskoleklass till<br />

åk 6, varav två är åldersblandade finska<br />

modersmålsklasser samt två särskoleklasser.<br />

Stålhamraskolan erbjuder en kvalitativ<br />

utbildning för barn i åldrarna 6–12 år,<br />

så att de får goda möjligheter att klara<br />

högre studier. En av våra viktigaste uppgifter<br />

är att stärka varje barns positiva<br />

sidor, så att alla ska lyckas och nå framgång<br />

i skolarbetet. Skolans profil är Natur<br />

och Hälsa. Profilinriktningen ingår som en<br />

naturlig del av undervisningen, där viktiga<br />

delar är Livskunskap, utematematik och<br />

besök på vårt torp Listonhill.<br />

Särskolan arbetar aktivt med<br />

komunikationsträning.<br />

Du som förälder och vårdnadshavare<br />

till dina barn ska alltid känna dig välkommen<br />

att kontakta oss i skolan.<br />

Organisation<br />

Stålhamraskolan är en liten F–6 skola<br />

med stabil och välutbildad personal. Det<br />

finns två åldersblandade finska modersmålsklasser<br />

och två särskoleklasser. Vi<br />

erbjuder skolbarnomsorg för de barn<br />

som så behöver till och med åk 3.<br />

Elev- och föräldrainflytande<br />

<strong>Att</strong> eleverna har inflytande i klassrumssituationen<br />

är viktigt bl a genom<br />

planeringsmöten och klassråd. Vi har ett<br />

väl fungerande elevråd, där två representanter<br />

från varje klass deltar. Skolan har<br />

lokal styrelse med föräldramajoritet.<br />

Fritidshem/fritidsklubb<br />

Ålder: 6–9 år<br />

Öppettider: 06.30–18.30<br />

Kontakt: Avd Fyrklövern 08-550 23214,<br />

Kontaktuppgifter<br />

Rektor: Agneta Larsson<br />

Avd Kryddan 08-550 21830<br />

Besöksadress: Skogvaktarvägen 30<br />

Postadress: 151 47 <strong>Södertälje</strong><br />

Telefon: 08-550 218 22<br />

Fax: 08-550 218 20<br />

E-post: agneta.larsson@sodertalje.se<br />

Hemsida: www.stalhamraskolan.sodertalje.se<br />

16. Vallaskolan<br />

(Enhörna)<br />

Vision<br />

Vallaskolan är en skola där kunskapen<br />

är i centrum. På Vallaskolan har alla<br />

möjlighet att utvecklas och delta i den<br />

lärandeprocess som kännetecknas av<br />

stor kompetens och lyhördhet.<br />

Vallaskolan kännetecknas också<br />

av en god arbetsmiljö, där alla<br />

känner trygghet och arbetsglädje. På<br />

Vallaskolan känner alla sig välkomna.<br />

När du går runt på Vallaskolan får<br />

du ett trevligt bemötande som bygger på<br />

delaktighet i verksamheten och respekt<br />

för varandra.<br />

Såväl personal som elever känner<br />

glädje och stolthet över skolans verksamhet<br />

och dess måluppfyllelse.<br />

Så arbetar vi<br />

Vi har en profil mot miljö och hälsa.<br />

Med hälsa menar vi hela mäniskan såväl<br />

psykisk som fysisk hälsa.<br />

Vi utnyttjar vår unika närmiljö både<br />

för utflykter, lek och undervisning.<br />

Vi arbetar med eleven i centrum. Det<br />

innebär att alla elever blir sedda och får<br />

ett ökat ansvar med stigande ålder.<br />

Vi arbetar med Friends som ett medel<br />

för att motarbeta kränkande behandlig.<br />

Vi har ett antal temaveckor varje år<br />

som innebär att elever och vuxna får<br />

möjligheter att arbeta tillsammans med<br />

varandra i konstellationer som man<br />

normalt inte arbetar i. Innehållet på<br />

temaveckorna varierar. De kan innehålla<br />

allt från din egen hälsa till den yttre<br />

miljön.<br />

Vi har olika typer av rörelse<br />

dagligen.<br />

Vi går promenader, har röris eller<br />

liknande. Vi har utökad timplan i ämnet<br />

Idrott och hälsa. Det innebär att alla har<br />

minst 60 min av det ämnet i veckan.<br />

Vi arbetar mot Grön flagg som är en<br />

certifiering för skolor med ett bra hälsooch<br />

miljöarbete.<br />

Vi har både erfaren och ny personal i<br />

bra mix.<br />

Organisation<br />

Vi är en F–6 skola med fritidshem för<br />

åk F–3 och fritidsklubb för de äldre<br />

eleverna.<br />

Vi är organiserade i arbetslag och<br />

arbetar med processgrupper.<br />

Elev- och föräldrainflytande<br />

Vi har Klassråd, elevråd och lokal styrelse<br />

med föräldrarmajoritet.<br />

Vi värnar om den täta kontakten med<br />

våra föräldrar. Vi tar omedelbart kontakt<br />

med föräldrar när vi ser att ett barn har<br />

det tungt.<br />

Vi har veckobrev och liknande<br />

information till föräldrarna från skolan<br />

så att ni kan följa med på vad som sker<br />

i skolan.<br />

Kontaktuppgifter<br />

Rektor: Anders Ydebrink<br />

Besöksadress: Sandviksvägen 60<br />

Postadress: 151 89 <strong>Södertälje</strong><br />

Telefon: 08-550 238 22<br />

E-post: anders.ydebrink@sodertalje.se<br />

Hemsida: www.vallaskolan.sodertalje.se<br />

22<br />

Val av <strong>grundskola</strong> 2007/2008


17. Wasaskolan,<br />

Wasa International<br />

School<br />

Vision<br />

Vi lär oss lära för framtiden!<br />

Vi arbetar mot en ombyggd skola<br />

som skall präglas av utveckling, där<br />

profilen Idrott och Hälsa tillsammans<br />

med inriktningen Wasa International<br />

School kommer att finnas.<br />

Vår skola skall prioritera<br />

språkutveckling, se mångfalden som en<br />

tillgång och ha positiva förväntningar<br />

på eleverna. En skola med en stabil<br />

värdegrund där alla trivs.<br />

Så arbetar vi<br />

Skolan samarbetar idag med <strong>Södertälje</strong><br />

Sportklubb med ishockey, Assyriska FF<br />

när det gäller fotboll. Vi har även andra<br />

idrottsinriktningar som innebandy och<br />

dans.<br />

En större satsning på tjejer kommer<br />

ske till höststarten -07.<br />

Tillsammans med flickorna på skolan<br />

vill vi utveckla "elevens val" och göra<br />

skolan ännu attaktivare för flickor.<br />

Den internationella prägeln märks<br />

tydligast genom WIS (Wasa International<br />

School) där undervisningen sker på engelska<br />

av engelskspråkiga lärare med inriktning<br />

mot en internationaliserad omvärld.<br />

Skolans gemensamma värdegrund<br />

och prioritering av språkutvecklingen<br />

utgör grunden för vårt arbete.<br />

För de elever som behöver extra stöd<br />

bygger vi nu upp "Hjärnkontoret", där<br />

vi arbetar för att möta deras behov. På<br />

skolan finns även mediatek/bibliotek och<br />

cafeteria.<br />

Vi arbetar för en trygg miljö med ett<br />

hälsotänkande.<br />

Organisation<br />

På Wasaskolan har vi drygt 400 elever<br />

med elever från åk 6–9 (i WIS från åk<br />

4–9). Lärare och elever är indelade i fyra<br />

arbetslag varav WIs utgör ett eget. Det<br />

finns även ett arbetslag för de lärare som<br />

arbetar med elevstöd. Det finns även en<br />

förberedelseklass. Vi arbetar för att hålla<br />

ned antalet elever i klasserna till ca 20<br />

elever och i vissa ämnen är undervisningsgrupperna<br />

mindre.<br />

Elev- och föräldrainflytande<br />

Wasaskolan har en lokal styrelse<br />

med föräldramajoritet. Föräldrarna<br />

informeras om skolans verksamhet via<br />

månadsbladet "Wasanytt", samt genom<br />

föräldramöten och utvecklingssamtal.<br />

Elevrådet samt en elevrådstyrelse med<br />

representant i den lokala styrelsen ger<br />

eleverna möjlighet att framföra synpunkter<br />

och påverka sin skolsituation.<br />

Kontaktuppgifter<br />

Rektor: Håkan Malmrot<br />

Besöksadress: Prosten Linders Väg 2<br />

Postadress: 151 61 <strong>Södertälje</strong><br />

Telefon: 08-550 218 02<br />

Fax: 08-550 218 14<br />

E-post: hakan.malmrot@sodertalje.se<br />

Hemsida: www.wasaskolan.sodertalje.se<br />

Val av <strong>grundskola</strong> 2007/2008 23


Friskolor<br />

Våra friskolor<br />

Var finns friskolorna<br />

Se kartor på sid 12–13<br />

1. Gnesta Waldorf<br />

2. Järna friskola (Järna)<br />

3. Kringlaskolan<br />

4. Mariaskolan (Järna)<br />

5. Nyckelskolan<br />

6. Solviksskolan (Järna)<br />

7. <strong>Södertälje</strong> friskola<br />

8. Uussaarska skolan<br />

9. Örjanskolan (Järna)<br />

20. Gnesta Waldorf<br />

Åk: F–9<br />

Profil: Waldorfpedagogik<br />

Område: Järna<br />

Kontaktperson: Ulla Lincoln<br />

Tel/Fax: 08-551 504 58/ 08-551 504 58<br />

E-post: info@gnestawaldorfskolan.se<br />

Postadress: c/o Ulla Lincoln, Vallmostig.11,<br />

153 31 Järna<br />

21. Järna friskola<br />

Vision<br />

Järna friskola är en skola där alla känner<br />

alla och ingen är anonym.<br />

•<br />

•<br />

En öppen, kreativ skolmiljö.<br />

En skola där pedagoger för de olika<br />

åldrarna låter sig inspireras av varandras<br />

arbetssätt.<br />

Så arbetar vi<br />

Maria Montessoris tankar om barns<br />

utveckling och lärande är grunden för<br />

vårt arbete.<br />

• Vi arbetar även med utomhusdidaktik.<br />

• Vi vill ha en röd tråd i undervisningen<br />

från förskoleklass till åk 9.<br />

• Vi arbetar i åldersblandade grupper<br />

där eleven får arbeta i sin egen takt.<br />

• Vi vill möta varje elev där den befinner<br />

sig.<br />

• Vi vill att våra elever lämnar vår<br />

skola med ett gott självförtroende,<br />

goda kunskaper och viljan att lära<br />

mer.<br />

Elev- och föräldrainflytande<br />

Eleverna får, med stigande ålder, allt<br />

större inflytande och ansvar för sina<br />

egna studier.<br />

•<br />

•<br />

•<br />

Alla klasser har klassråd och skolan<br />

har elevråd.<br />

Skolan har en aktiv föräldraförening.<br />

I skolrådet finns representanter från<br />

elever, föräldrar, lärare och ledning.<br />

Organisation<br />

Järna friskola ligger mitt i samhället<br />

• Skolan har c:a 240 elever, från förskoleklass<br />

till åk 9.<br />

• Personalen arbetar i arbetslag, F–2;<br />

3–6; 7–9.<br />

Kontaktuppgifter<br />

Rektor: Karin Göransson<br />

Besöksadress: Ljungstigen 2, 15336 Järna<br />

Telefon: 08-55170329<br />

Fax: 08-55170321<br />

E-post: info@jarnafriskola.se<br />

Hemsida: www.jarnafriskola.se<br />

22. Kringlaskolan<br />

Vision<br />

Eleverna ska komma till Kringlaskolan<br />

och känna glädje, trygghet och uppleva<br />

en god miljö för utveckling och lärande.<br />

Skolans anda ska präglas av respekt,<br />

samarbete, ansvar och hänsynstagande.<br />

Så arbetar vi<br />

Natur – innebär att vi har praktisk<br />

naturkunskap utomhus och vi värnar det<br />

svenska kulturarvet genom att prova på<br />

friluftsliv, göra bondgårdsbesök mm.<br />

Idrott – förutom vanliga idrottslektioner<br />

är vår målsättning att erbjuda<br />

exempelvis dans och ridning i förhoppning<br />

att väcka ett intresse för en aktiv<br />

fritid.<br />

Hälsa – då fysisk och mental hälsa<br />

går hand i hand arbetar vi mycket med<br />

social och emotionell träning. Här syns<br />

alla barn och får göra sig hörda.<br />

Pilen – vår personal utbildas i Pilen,<br />

en metod som används i läs och skrivinlärning.<br />

Eleverna kan själva påverka<br />

sin inlärning genom val av innehåll och<br />

arbetssätt.<br />

Personalen på Kringlaskolan handleds<br />

i Human Dynamics, dr Sandra Seagals<br />

forskning kring människans personlighet<br />

och olika sätt att lära.<br />

Vi arbetar med tydliga mål vad det<br />

gäller kunskap och social kompetens.<br />

Elev- och föräldrainflytande<br />

Klassrådet och elevrådet utvecklar<br />

elevernas förmåga att arbeta i demokratiska<br />

former. Genom ett demokratiskt<br />

förhållningssätt påverkar eleverna, efter<br />

förmåga, sin vardag.<br />

Organisation<br />

Vi är en friskola belägen mitt i <strong>Södertälje</strong><br />

för våra yngre elever (F–5) och i<br />

Västergård för våra elever i klass 6–9.<br />

Fritidsverksamheten bedrivs i våra<br />

lokaler på Nyköpingsvägen mellan 6.30<br />

och 17.30.<br />

Kringlaskolan är politiskt och religiöst<br />

obunden.<br />

Kontaktuppgifter<br />

Skolchef: Marie Alfaro<br />

Rektor: Sirkka Persson<br />

Telefon/Fax: 08-550 171 51 / 550 171 55<br />

E-post: kringlaskolan@telia.com<br />

Hemsida: www.kringlaskolan.se<br />

Besöksadress: Nyköpingsv 22<br />

24<br />

Val av <strong>grundskola</strong> 2007/2008


23. Mariaskolan<br />

Så arbetar vi<br />

Mariaskolan är den minsta av Järnas<br />

tre waldorfskolor med klasserna F–9.<br />

Förskoleklassen är en integrerad del av<br />

Waldorf-förskolan Maria Nyckelpiga.<br />

Mariaskolan arbetar enligt waldorffederationens<br />

läroplan för waldorfskolor(godkänd<br />

av skolverket). Detta<br />

innebär att barnen kunskapsmässigt står<br />

på samma nivå som <strong>grundskola</strong>ns elever<br />

efter nionde klass. Därutöver arbetar<br />

man i en waldorf-skola med hantverk,<br />

rörelse och musik. Viktigt är att se till<br />

barnens individualitet och låta dem<br />

utvecklas i sin egen takt.<br />

Genom ett genomgripande motoriskt<br />

övande kan man på ett tidigt stadium<br />

avhjälpa vissa inlärningssvårigheter.<br />

Trygghet ger också klassläraren, som<br />

följer klassen under flera år, kanske<br />

rentav upp i sjuan eller åttan.<br />

Tidig språkundervisning är också<br />

utmärkande för waldorf-pedagogiken.<br />

Eleverna har vanligen två främmande<br />

språk redan i första klass. Observera att<br />

undervisningen i det skedet är mycket<br />

lekfull: sånger, lekar, verser.<br />

Efter nionde klass på Mariaskolan,<br />

har eleverna möjlighet att söka till gymnasiet.<br />

Antingen söker man sig då till ett<br />

”vanligt” gymnasium eller till något av<br />

Järnas tre waldorf-gymnasier.<br />

Organisation<br />

Då vår skola är liten, betyder detta att<br />

alla lärare och elever känner varandra<br />

väl. Föräldrarna är en viktig del av<br />

skolan, i de flesta klasser kan föräldrarna<br />

hälsa på och vara med under någon<br />

lektion om de så önskar. Föräldramöten<br />

och olika fester, gemensamma för barn<br />

och föräldrar, ordnas flera gånger per<br />

termin. Som förälder i en waldorf-skola<br />

kan man få en mängd nya vänner med<br />

ett gemensamt intresse – barnen!<br />

Undervisningen är naturligtvis<br />

kostnadsfri, men de flesta föräldrar vill<br />

vara medlemmar i föreningen Maria<br />

Magdalena, som driver skolan. Medlemsavgiften<br />

är 100:- /år.<br />

Välkommen till Mariaskolan, vi gör<br />

vårt yttersta för att valet av vår skola<br />

alltid skall vara ett gott val.<br />

Det går bra att skicka en skriftlig intresseanmälan<br />

med barnets personuppgifter<br />

samt önskemål om klass direkt till skolan.<br />

Kontaktuppgifter<br />

Kontaktperson: Ulla Lincoln<br />

Postadress: Mariaskolan Intagningsgruppen<br />

att. Harriet Alborg, Hjulåkersvägen 1,<br />

153 32 Järna<br />

E-post: mariaskolan.jarna@telia.com<br />

Hemsida:<br />

www.waldorf.se/skolor/mariaskolan<br />

24. Nyckelskolan<br />

Vision...<br />

En skola i Montessoris anda:<br />

• en skola utan klassrum och fast schema<br />

• en skola där varje elev gör sin egen<br />

individuella arbetsplan<br />

• en skola där eleven arbetar i sin egen<br />

takt och på sin egen nivå<br />

• en skola där lärarens uppgift är att<br />

handleda<br />

• en skola där grunden i pedagogiken<br />

är att vuxna hjälper eleven att hjälpa<br />

sig själv.<br />

Lärarens uppgift blir:<br />

• att vara handledare och göra skolmiljön<br />

så inspirerande som möjligt<br />

• att stärka den enskilda eleven, hjälpa<br />

eleven hitta sin självkänsla och sitt<br />

egenvärde<br />

• att finna varje inlärningsstil. Med<br />

den kunskapen som grund planeras<br />

skol och hemarbetet tillsammans med<br />

eleven.<br />

• att hjälpa varje elev att känna ansvar<br />

för sitt skolarbete, att hitta struktur<br />

i lärandet och att analysera lyckade<br />

och mindre lyckade resultat<br />

Så arbetar vi...<br />

I Nyckelskolan ska eleverna möta en<br />

miljö som inspirerar till kreativitet,<br />

samhörighet, delaktighet och ansvarstagande.<br />

Det är viktigt att eleverna ges<br />

möjlighet att finna sina egna vägar till<br />

kunskap. Begynnelsen till detta ligger i<br />

Ecco Homo – se Människan.<br />

Elev- och föräldrainflytande<br />

Elevrådet består av två elever från varje<br />

åldersgrupp F–9 de träffas varannan<br />

vecka. En gång i månaden möts vårt<br />

matråd och kock (en representant från<br />

varje åldersgrupp F–9) Föräldrarepresentant<br />

från F–9 träffas med skolans ledning<br />

tre gånger / termin. Varje termin inleds<br />

med att elev, förälder, lärare tillsammans<br />

gör en individuell utvecklingsplan.<br />

Organisation<br />

Elever och lärare bildar tillsammans<br />

två arbetslag. Skolan är indelad i natur<br />

– kultur och språk. En dag i veckan<br />

ägnar vi åt samhälls –och naturstudier<br />

utanför skolan.<br />

Kontaktuppgifter<br />

Chef: Britt Sjöberg<br />

Tel: 08-550 128 79<br />

Tel/Fax: 08-550 117 34 /08-550 643 85<br />

Besöksadress: Ekensbergsgatan 34<br />

Postadress: Nyckelskolan, 152 41 <strong>Södertälje</strong><br />

E-post: nyckelskolan@knippan.se<br />

Webbplats: www.knippan.se<br />

25. Solviksskolan<br />

Profil: Waldorfpedagogik<br />

Åk: F–12<br />

Område: Järna<br />

Kontaktuppgifter<br />

Kontaktperson: Marie Collinder<br />

Telefon: 08-551 503 15, 08-551 503 16<br />

Besöksadress: Solviksskolan, Solvik<br />

Postadress: 153 91 Järna<br />

26. <strong>Södertälje</strong> friskola<br />

Vision<br />

<strong>Södertälje</strong> Friskolas elever skall vara<br />

förebilder som genom sina goda kunskaper<br />

och positivism kan inspirera<br />

sina medmänniskor och aktivt påverka<br />

framtiden.<br />

Så här arbetar vi<br />

Vi bygger vår verksamhet på respekt, samverkan<br />

samt förälderns och elevens rätt.<br />

I vår skola är det viktigt att varje individ<br />

känner att det den gör betyder något, är<br />

meningsfullt och lustfyllt. Därför arbetar forts »<br />

Val av <strong>grundskola</strong> 2007/2008 25


Friskolor<br />

vi för att skapa en verksamhet där nyfikenhet,<br />

valsituationer och kritiskt tänkande är<br />

en naturlig del i en utvecklingsprocess.<br />

Profil<br />

I takt med samhällets ökade internationalisering<br />

har <strong>Södertälje</strong> Friskola valt<br />

att inrikta sig på språkutveckling och<br />

språklig förståelse. Våra elever läser mer<br />

svenska och engelska än vad skolverkets<br />

läroplan föreskriver. Våra elever börjar<br />

med engelska vid sex års ålder.<br />

Elev- och föräldrainflytande<br />

Klassrådet utser två representanter som<br />

deltar under elevrådsmöten. Det hålls<br />

4–5 protokollförda möten varje termin<br />

med rektor och biträdande rektor. Eleven<br />

ges även tillfälle till medinflytande<br />

genom att föra egen loggbok/kontakt<br />

bok där de individuellt eller tillsammans<br />

med en lärare planerar sin vecka. Föräldrar<br />

ges tillfälle till inflytande genom<br />

samrådsgruppen. Där diskuteras olika<br />

frågor tillsammans med personal och<br />

skolledning.<br />

Organisation<br />

Vår skolverksamhet är uppdelad på tre<br />

arbetsenheter, <strong>Södertälje</strong> Friskola är en<br />

F–9 skola. Vi bedriver även skolbarnomsorg<br />

för 6–9 åringar.<br />

är att skapa livschanser för varje enskild<br />

individ utifrån förutsättningar, intresse<br />

och behov. Varje elev har en individuell<br />

handlingsplan, som ligger till grund för<br />

ämnesinnehåll och grupperingar. På detta<br />

vis erbjuds eleverna ökad delaktighet i<br />

sitt eget lärande genom det att de själva<br />

är med om att forma sin skolgång. Vårt<br />

läsår börjar med ett träningsläger, där<br />

varje elev ges möjlighet att finna sina<br />

styrkor och svagheter, sin lärstil och<br />

sina ämneskonkreta mål och behov.<br />

Under träningslägret arbetar vi också<br />

med stärka eleverna i deras roller som<br />

förebilder och kulturbärare för vår skola.<br />

Läsåret rullar sedan i projektperioder och<br />

ämnesveckor. Under projektperioderna<br />

arbetar eleverna med ett större ämnesövergripande<br />

projekt, där varje elev väljer<br />

en del att fördjupa sig i. Kreativiteten<br />

och mångfalden är stor och det estetiska<br />

inslaget är ständigt närvarande.<br />

Elev- och föräldrainflytande<br />

Genom sina individuella handlingsplaner<br />

planerar och påverkar eleverna själva<br />

stora delar av sina skolveckor. Inom våra<br />

projektperioder väljer eleverna egna fördjupningar<br />

och de äldre eleverna deltar<br />

även i vissa delar av schemaläggningen.<br />

Vi arbetar med ett aktivt elevråd och ett<br />

drivande föräldraråd.<br />

28. Örjanskolan<br />

Åk: 1–9<br />

Inriktning: Waldorfpedagogik<br />

Område: Järna<br />

Kontaktuppgifter<br />

Kontaktperson: Jan-Erik Lauren<br />

Telefon: 08-551 700 80, 08-551 500 51<br />

Besöksadress: Nibble<br />

Postadress: 153 91 Järna<br />

Webb: www.orjanskolan.se<br />

Kontaktuppgifter<br />

Rektor: Bibbi von Scheele<br />

Besöksadress: Nyköpingsvägen 54<br />

Telefon: 08-554 224 90<br />

Fax: 08-554 224 94<br />

E-post: expedition@sodertaljefriskola.se<br />

Hemsida: www.sodertaljefriskola.se<br />

27. Uussaarska skolan<br />

Vision<br />

På Uussaarska vill vi erbjuda individen<br />

ett brett perspektiv på kunskap genom<br />

olika sätt att lära. Individen ska i egenskap<br />

av elev även ges möjlighet att växa<br />

och utvecklas.<br />

Så arbetar vi<br />

Våra kännetecken är olikhet, tydlighet<br />

och personlig utveckling. I vår verksamhet<br />

står individen i centrum. Vår strävan<br />

Organisation<br />

Uussaarska är en del av Vittra utbildning<br />

som i dagsläget driver 26 skolor runt om<br />

i landet.<br />

Vår modell och arbetet med den<br />

individuella utvecklingsplanen grundar<br />

sig i vår idé om att bidra till att våra<br />

elever får ökade livschanser. Genom vårt<br />

arbetssätt och den kultur eleven skapar<br />

tillsammans med sina studiekamrater<br />

och pedagoger på skolan bygger vi en<br />

samhällsskola.<br />

En skola som är en förebild för hur<br />

vi vill ”ha det” i arbetslivet och i samhället<br />

i dess helhet.<br />

En F–9-skola.<br />

Kontaktuppgifter...<br />

Skolchef: Tommy Hamrén<br />

Besöksadress: Gärtunavägen 4,<br />

Postadress: 152 57 <strong>Södertälje</strong><br />

Telefon/Fax: 08-554 223 40/ 08-554 223 49<br />

E-post: info.uussaarska@vittra.se<br />

Hemsida: www.vittra.se<br />

26<br />

Val av <strong>grundskola</strong> 2007/2008


Utbildningskontoret<br />

Annabella Kraft, utbildningschef<br />

Tel 08-550 219 99<br />

E-post: annabella.kraft@sodertalje.se<br />

Eva Lindkvist, verksamhetschef <strong>grundskola</strong><br />

Tel:08-550 215 76<br />

E-post: lindkvist.eva@sodertalje.se<br />

Anita Elenius, verksamhetschef <strong>grundskola</strong><br />

Tel: 08-550 220 09<br />

E-post: anita.elenius@sodertalje.se<br />

Carl-Gustav Sidenqvist, chef för Kvalitet och Inspektion<br />

Tel: 08- 550 216 00<br />

E-post: carl-gustav.sidenqvist@sodertalje.se<br />

www.sodertalje.se/barnutbildning<br />

Katalogen producerad av Utbildningkontoret <strong>Södertälje</strong> <strong>kommun</strong> | Grafisk prod Ryter Kommunikationsbyrå | Skolfoto Wendela Hebbegymnasiets åk 3 elever i Bild&Form – mentor Fahr Fahri | Upplaga 1 500 ex | Tryck Bok & Tryck, Bollnäs 2006.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!