Att välja grundskola i Södertälje - Södertälje kommun

sodertalje.se

Att välja grundskola i Södertälje - Södertälje kommun

Att välja

grundskola

i Södertälje

2007–2008

www.sodertalje.se/barnutbildning


Informationen i detta material grundar

sig på uppgifter som var kända i november 2006.

På www.sodertalje.se kan du se om något har ändrats.


Välkommen till

grundskolan i Södertälje!

Innehåll

Allmän information..........................5–13

Skolans mål och kvalitet.......................5

Allt om grundskola från A–Ö................6

Att välja grundskola............................11

Var ligger grundskolan......................12

Barn och ungdomsverksamheten

i Södertälje erbjuder valfrihet och

mångfald! Flera grundskolor arbetar

utifrån en viss profil – det kan vara en

särskild pedagogik, natur och teknik,

musik eller idrott för att nämna några

exempel. I Södertäljes skolor pågår ett

medvetet kvalitativt utvecklingsarbete.

Mycket av utvecklingsarbetet tar sin

utgångspunkt i Utbildningsplanens

fyra prioriterade målområden;

• Språkutveckling,

• Natur/Teknik/Matematik,

• Hälsa

• Demokrati.

Under målområdet demokrati betonas

särskilt barns och föräldrars inflytande i

verksamheten. Vägen till ökad måluppfyllelse

och trivsel i skolan nås i högre

grad när barn och unga får inflytande

över sitt lärande och sin arbetsmiljö.

Utbildningsnämnden och kommundelsnämnderna

har i Södertälje fattat

beslut om att det på samtliga grundskolor

skall finnas lokala styrelser med

föräldrarepresentation. Som förälder

är du i Södertälje alltid välkommen

med dina frågor och synpunkter på

verksamheten.

Det finns också flera fristående skolor

och i denna katalog kan du även läsa

om dessa inför ditt val av grundskola

åt ditt barn. Vill du som förälder veta

mer inför valet du ska göra är du

välkommen att kontakta rektor direkt.

I katalogen finner du presentationer

av varje enhet med kontaktuppgifter.

Du är välkommen att kontakta utbildningskontoret

om du har frågor.

Det finns också möjlighet att få

hjälp inför detta viktiga skolval på

andra språk.

Du hittar mer information om

utbildningsverksamheten på;

www.sodertalje.se/barnutbildning

Vi önskar dig och ditt barn

välkomna att välja grundskola

i Södertälje kommun!

Eva Lindkvist

Verksamhetschef, grundskola

Anita Elénius

Verksamhetschef, grundskola

Våra kommunala grundskolor.........14–23

Blombackaskolan och

Brolundaskolan..................................14

Brunnsängskolan................................14

Bårstaskolan.......................................15

Ene/Ådalskolan och Tavestaskolan

(Järna Grundskola)..............................15

Fornbackaskolan.................................16

Helenelundskolan..............................17

Hovsjö-, Gröndal- och

Högbergaskolan.................................18

Hölöskolan (Hölö)..............................18

Mölnboskolan (Mölnbo).....................19

Oxbacksskolan...................................19

Pershagenskolan.................................20

Ronnaskolan.......................................20

Rosenborgskolan/ Majtorpskolan........21

Soldalaskolan.....................................21

Stålhamraskolan.................................22

Vallaskolan(Enhörna)..........................22

Wasaskolan,

Wasa International School..................23

Våra friskolor..................................24–26

Gnesta Waldorf .................................24

Järna friskola.......................................24

Kringlaskolan .....................................24

Mariaskolan........................................25

Nyckelskolan......................................25

Solviksskolan......................................25

Södertälje friskola...............................25

Uussaarska skolan..............................26

Örjanskolan........................................26

Val av grundskola 2007/2008


”I Södertäljes skolor

pågår ett ständigt

utvecklingsarbete i

syfte att öka elevernas

inflytande och delaktighet”


Val av grundskola 2007/2008


Allmän information

Skolans mål och kvalitet

I

Södertälje kommun ansvarar

Utbildningsnämnden för verksamheterna

inom förskola, grundskola,

gymnasieskola och särskola. Kommundelsnämnderna

i Enhörna, Järna,

Vårdinge och Hölö-Mörkö tar beslut om

grundskolor inom sina respektive geografiska

områden. Vuxenutbildningen

är organiserad under Social- och arbetsmarknadsnämnden

medan Kulturskolan

hör till Kultur- och Fritidsnämnden.

Nationella och lokala mål

Skolan styrs dels av nationella mål, som

fastställts av regering och riksdag, dels

av kommunala mål som fastställts av

kommunfullmäktige. Kommunen ansvarar

för att förutsättningar skapas för att

nå målen. Utifrån lokala förutsättningar

utvecklar skolorna olika arbetssätt och

arbetsformer för att nå målen, något som

varje skola beskriver i sin arbetsplan.

Utbildningsplanen

I Södertälje har vi en utbildningsplan

som är ett måldokument för all utbildningsverksamhet

i kommunen. Utbildningsplanen

är utbildningsnämndens

verksamhetsplan samt skolplan för

Södertälje kommun – och därigenom ett

viktigt styrdokument för skolan. Syftet

med utbildningsplanen är att skapa ett

enda dokument som tydliggör kommunens

prioritering för att nå de nationella

målen. Ett sådant synsätt underlättar

verksamheternas mål- och resultatarbete,

prioriteringen av gemensamma

resurser och mätningen av kvaliteten

på det arbete som utförs. I planen kan

man se vilka områden som kommunen

prioriterar för att nå de nationella målen,

hur mycket pengar som avsätts till verksamheten

och vilka prioriterade mål som

ska uppnås. Utifrån de nationella målen

och utbildningsplanen gör sedan varje

enhet sin arbetsplan som visar på vilket

sätt den enskilda verksamheten avser

att arbeta för att nå målen utifrån lokala

förutsättningar. Utbildningsplanen ges

också ut i en sammanfattande version

som på ett mer kortfattat och lättläst

sätt beskriver utbildningsverksamhetens

prioriterade målområden samt mål- och

resultatstyrning. Denna version finns

också på engelska och arabiska. Det

finns också en CD på suryoyo som man

kan beställa.

Arbetsplan

För varje rektors ansvarsområde skall

det finnas en arbetsplan. Den ska visa

hur man avser att genomföra arbetet

för att de uppställda målen ska uppnås.

Arbetsplanen ska följas upp och utvärderas.

Den utvärderingen utgör underlag

för skolans kvalitetsredovisning som

i sin tur är en nödvändig grund för

hela kommunens kvalitetsredovisning.

I Södertälje ska varje skola redovisa

dels hur man avser att arbeta mot de

fyra gemensamma målen i Mål &

Budget dels mot övriga mål i läro- och

kursplaner, samt hur man avser att följa

upp, utvärdera och förbättra resultatet

av arbetet. Enheternas planer kan även

innehålla lokala mål som vuxit fram i

dialog mellan barn/ungdomar, föräldrar

och personal. Ansvarig för arbetet med

arbetsplan och kvalitetsredovisning är

rektor.

Kvalitetsredovisning

Alla grundskolor skall varje år följa

upp och utvärdera sitt arbete genom

att upprätta en skriftlig kvalitetsredovisning.

I den beskriver man i vilken

utsträckning man har uppnått de statliga

målen för verksamheten, samt de kommunala

och lokala målen som uttrycks i

arbetsplanen. Man beskriver också hur

man ska arbeta vidare mot de mål som

ännu inte uppnåtts. Kvalitetsredovisningen

skall utarbetas tillsammans med

skolans personal, elever och föräldrar

samt finnas tillgänglig på hemsidan.

Södertälje kommun skall varje år lämna

en kvalitetsredovisning till staten. Den

skall delvis bygga på enheternas redovisningar

men också tydligt visa på resultat

och åtgärder för utveckling på central

nivå. Kvalitetsredovisningen utgör sedan

tillsammans med utbildningsplanen

underlag för enheternas arbetsplaner för

det kommande året.

Skolutveckling

I Södertälje är utvecklingen av grundskolan

högt prioriterad. För att stödja

utveckling och förnyelse av både

förskola, grundskola och gymnasieskola

finns ett Språk- och Kompetenscentrum

inom Utbildningskontoret. Inom

kontoret finns också enheten Kvalitet

och Inspektion med ansvar för tillsyn

och insyn av både den kommunala

skolan och den omfattande fristående

verksamhet som finns i kommunen.

Skolinspektörerna granskar årligen ett

antal av kommunens enskilda/fristående

och offentliga förskolor och skolor.

I Södertäljes skolor pågår ett ständigt

utvecklingsarbete i syfte att öka elevernas

inflytande och delaktighet. Elevens

ansvar för sin skolgång är en av de

viktigaste faktorerna för att skolan skall

lyckas med sitt uppdrag. Skolorna i

Södertälje strävar därför efter att varje

elev tar ett personligt ansvar för sina studier

och sin arbetsmiljö. Successivt ska

eleverna få ett allt större inflytande över

sin utbildning och över det inre arbetet i

skolan. Det är viktigt att du som förälder

engagerar dig i ditt barns skolarbete,

stärker hans eller hennes självförtroende.

Oavsett i vilken form du tillsammans

med de andra föräldrarna väljer att utöva

ett inflytande, är det viktigt att du är

engagerad i ditt barns lärande.

Val av grundskola 2007/2008


Allmän information

Allt om grundskola från A–Ö

Arbetslag

Arbetslag innebär att en grupp gemensamt

ansvarar för planering och genomförande

av undervisningen. Ett arbetslag

i grundskolan kan bestå av grundskollärare,

fritidspedagoger och förskollärare.

Arbetsplan

Varje enhet ska i en arbetsplan beskriva

hur man utifrån lokala förhållanden tänker

arbeta för att nå de nationella målen

samt de kommunala målen i utbildningsplanen.

Arbetsplanen ska utarbetas

under medverkan av förskollärare, lärare

och övrig personal samt företrädare för

elever och föräldrar. Arbetsplanen skall

kontinuerligt följas upp och utvärderas.

Betyg

Betyg i grundskolan ges varje termin

från och med höstterminen i årskurs 8.

Betygsskalan är tregradig: godkänd,

väl godkänd och mycket väl godkänd

och betygen sätts utifrån fastställda

kriterier för varje betygssteg. Vänder

du dig till skolan får du information om

vilka kunskaper som krävs för de olika

betygen. Betyg eller studieomdöme i

grundsärskolan ges när elev eller elevs

vårdnadshavare särskilt begär det.

Demokrati i grundskolan

Södertäljes skolor fortsätter en flerårig

satsning på demokrati och inflytande.

Det innebär bland annat att elevråden

skall få hjälp att utvecklas och utbildas

för att stärka elevernas möjlighet till

delaktighet. Representanter ifrån alla

skolor (även friskolor) inbjuds att välja

representanter till Ungdomsrådet. Ungdomsrådet

består av ungdomar i åldrarna

13–20 år. Ungdomsrådet har via medborgarfrågor

och – förslag, närvaro vid

kommunstyrelse, nämndsammanträden

och andra typer av dialog med politiker

och tjänstemän möjlighet att påverka de

beslut som tas i kommunen och också

driva sina egna frågor.

Lokala styrelser

Samtliga kommunala skolor skall ha

lokala styrelser, i grundskolan med

föräldramajoritet och på gymnasieskolan

med elevmajoritet. En lokal styrelse har

att hantera frågor som annars hanteras

av rektor och i vissa fall Utbildningsnämnden.

Utbildning och nätverksträffar

anordnas för föräldrarepresentanterna.

De lokala styrelserna är remissinstans till

Utbildningsnämnden. I en lokal styrelse

grundskolan skall alltid sitta representanter

ifrån föräldrar, personal och skolledning.

Elever kan också sitta med.

Elevernas val

I timplanen för grundskolan anges ett

visst antal timmar för elevernas val.

Undervisningen syftar till att fördjupa

och bredda elevens kunskaper i ett eller

flera ämnen. Skolan ska erbjuda allsidigt

urval av ämnen som elevens val.

Fristående skolor

Det vi dagligt tal kallar friskolor

är skolor som är fristående från den

kommunala verksamheten. De kan vara

organiserade som privata företag eller

stiftelser. De fristående skolorna följer

läroplanen för respektive skolform. Fristående

skolor får kommunala bidrag för

att bedriva verksamheten vilket medför

att undervisningen är kostnadsfri. Tillsynen

över de fristående skolorna utövas

av skolverket. Kommunen har insynsrätt

i de fristående skolorna och kommunens

skolinspektör har som del i sitt uppdrag

att följa deras verksamhet.

Fritidshem

Se skolbarnomsorg fritidshem (6–9 år),

och fritidsklubb (10–12 år)

Förberedelseklass

Förberedelseklass är till för de barn

som nyligen kommit till Sverige och

har bristfälliga kunskaper i svenska

samt är skolpliktiga. Förberedelseklasserna

omfattar förskoleklass till åk 9.

Undervisningen syftar till att ge eleverna

kunskaper i det svenska språket, om

svensk kultur och om barnens ursprungliga

kultur. Tiden i en förberedelseklass


Val av grundskola 2007/2008


varierar beroende på hur lång tid det

tar att inhämta nödvändiga kunskaper i

svenska, men inte mer än två år.

Förskoleklass

Alla barn i Södertälje erbjuds plats i

förskoleklass från och med höstterminen

det år barnet fyller 6 år. Cirka 1 000

barn i Södertälje går i förskoleklass

varje år (F-klass). Förskoleklassen, som

före 1998 kallades sexårsverksamhet,

är en egen skolform inom det offentliga

skolväsendet och omfattas av samma

läroplan som grundskolan. Förskoleklassens

verksamhet följer grundskolans läsårstider.

Verksamheten i en förskoleklass

ska stimulera ditt barns utveckling och

lärande och ligga till grund för den fortsatta

skolgången. Förskoleklassen är en

frivillig skolform, 15 timmar per vecka

enligt läsårsförläggning. I mån av plats

kan även 5-åringar erbjudas plats.

Läs mer på www.sodertalje.se/forskoleklass

eller i broschyren ”Dags att välja

förskoleklass”.

Kulturskolan

I kulturskolan kan ditt barn få undervisning

i musik, dans, bildkonst och

teater. Kulturskolan är en frivillig och

avgiftsbelagd skolform, som till största

delen har sin undervisning förlagd till

eftermiddagar och kvällar. Kulturskolans

lärare arbetar även i stor utsträckning i

kommunens förskolor, grundskolor och

gymnasieskolor. Kulturskolan ansvar

också för kulturprogrammen inom ”kultur

i skola och förskola”, som ger Södertäljes

barn och ungdomar mojlighet till

flera kulturupplevelser varje läsår. Mer

information får du av Kulturskolan tel:

08-550 215 38 eller på www.sodertalje.

se

Kursplan

För varje ämne finns det en kursplan,

som anger de mål undervisningen ska

sträva emot och vilka mål eleven ska

ha uppnått efter det femte och nionde

skolåret.

Kvalitetsredovisning

Varje enhet ska årligen upprätta en

kvalitetsredovisning som lätt kan

relateras till utbildningsplanen och

arbetsplanen. I den ska man kunna se

i vilken utsträckning enheten har nått

de nationella målen för verksamheten,

samt de kommunala och lokala målen

som uttrycks i arbetsplanen och vad man

tänker göra för att nå de mål man ännu

inte har nått. Kvalitetsredovisningen

arbetas fram i samverkan mellan elever,

vårdnadshavare, personal och rektor, och

ska finnas tillgänglig på www.sodertalje.

se. Södertälje kommun skall varje år

lämna en kvalitetsredovisning för hela

kommunen till staten. Kvalitetsredovisningen

tillsammans med utbildningsplanen

utgör sedan underlag för enheternas

arbetsplaner för det kommande året.

Läroplan

Läroplanen innehåller de nationella

målen och riktlinjerna för utbildningarna.

Läroplanen för det obligatoriska

skolväsendet kallas i dagligt tal förLpo-

94 (grundskola, förskoleklass och fritidshem)

och läroplanen för de frivilliga

skolformerna för Lpf-94 (gymnasiet).

Läsår

Läsåret börjar i augusti och slutar i

juni. Varje läsår delas upp i en hösttermin

samt en vårtermin. Läsåret skall

ha minst 178 skoldagar och minst 12

lovdagar.

Modersmålsstöd och modersmålsundervisning

Modersmålsundervisning är till för barn

och ungdom med annan språklig och

kulturell bakgrund än svensk. Ämnet

modersmål har egen kursplan och

egna betygskriterier och kan studeras

antingen utanför timplanebunden tid

eller inom timplanen som elevens,

skolans eller språkval. I skolan anordnas

modersmålsundervisning i de språk som

minst fem elever har önskat. Språket

får dock inte vara ett nybörjarspråk.

forts »

Val av grundskola 2007/2008


Allmän information

”För elever som har ett annat modersmål än svenska

anordnas undervisning i svenska som andraspråk. Ämnet

är likvärdigt med svenskämnet och har en egen kursplan.”

« forts

Undervisningen sker oftast i åldersblandade

grupper. Familjen kan redan vid

anmälan ta ställning till om undervisning

på annan skola kan komma ifråga.

Anmälan till modersmål behöver inte

upprepas varje år utan gäller under hela

förskoleperioden, grundskoleperioden

eller tills föräldern gör avanmälan.

Nybörjare och nyinflyttade familjer

ska få information om modersmålsstöd

och –undervisning samt anmälningsrutiner

redan vid inskrivning. De

anmälda bereds plats i mån av möjlighet,

men väntetid kan inte alltid undvikas.

Anmälan lämnas till barnets skola inom

anmälningsperioden som framgår av

blanketten. Sent inkomna anmälan

skrivs in på en väntelista och bereds

plats i mån av möjlighet.

Mer information får du på tel:08-550

223 781 eller E-post: lena.aronsson@

sodertalje.se

Naturskolan

Södertälje Naturskola är belägen intill

Linareservatet och drivs i kommunal

regi. Här får eleverna uppleva och

undersöka naturen. Förutom barnverksamhet

bedriver Naturskolan handledning,

kurser och fortbildning i natur och

miljö för skolor, kommuner och företag.

Naturskolan är inte valbar för den

enskilde eleven. Skolan samarbetar med

grundskolorna i undervisningen.

NTA

Naturvetenskap och teknik för alla är

ett skolprojekt med syftet att stimulera

nyfikenhet och öka intresse för naturvetenskap

och teknik hos både elever och

lärare. Projektet riktar sig i första hand

till barn från förskoleklass till åk 6.

Offentligt skolväsende

Det offentliga skolväsendet för barn och

ungdom omfattar förskoleklass, grundskola,

gymnasieskola, särskola, specialskola

och sameskola. Förskoleklassen

och gymnasieskolan är frivilliga.

Skolans val

Skolan har möjlighet att omfördela ett

visst antal timmar från andra ämnen.

Genom skolans val kan nya ”ämnesgrupper”

skapas och skolan kan på så

sätt lägga en större vikt vid speciella

inslag i verksamheten som till exempel

kultur, miljö, teknik eller idrott.

Skolbarnomsorg

Fritidshem/Fritidsklubb

I anslutning till skoldagen erbjuds ditt

barn skolbarnomsorg – en verksamhet

som barnen kan delta i både före och

efter skoldagen samt under lovdagar.

Skolbarnomsorgen är avgiftsbelagd.

Fritidshem och skola har gemensamma

lokaler och integrerad verksamhet.

Skolbarnomsorg i fritidshem erbjuds

barn 6–9 år med behov av omsorg.

Skolbarnomsorg Fritidsklubb erbjuds

barn 10–12 år med behov av omsorg.

För elever i särskolan finns även

tillsyn för skolungdom över 12 år.

Anmälan sker skriftligen till utbildningskontoret.

Anmälningsblankett finns

att hämta på webbplatsens blankettarkiv.

De går också att beställa på utbildningskontoret.

För vidare information

tag kontakt med kö- och placeringsansvarig

på Utbildningskontoret enligt

följande:

Brunnsäng/Grusåsen: 08-550 225 09

Rosenlund/Östertälje, Mariekäll/Västergård,

Saltskog, Pershagen/Södra:

08-550 214 08

Centrum/Blombacka, Hovsjö/Tveta:

08-550 220 73

Ronna/Lina: 08-550 225 39

Geneta, Enhörna: 08-550 236 79

Järna, Hölö/Mörkö: 08-550 238 39

Vårdinge: 08-550 238 04.

Skoldatateket fokuserar på att

• höja pedagogernas kompetens om

datoriserade verktyg som kompensatoriskt

och pedagogiskt stöd för

elever med läs- och skrivsvårigheter,

dyslexi och ADHD eller närliggande

problematik

• verka för att elever i behov av särskilt

stöd får IT-baserade kompensatoriska

verktyg och program som inkluderar

dem i gruppen

• bedriva korttidsutlåning av kompensatoriska

verktyg och program för

att hitta det stöd som fungerar bäst

utifrån den enskilda elevens behov

• hos pedagoger skapa ett positivt

förhållningssätt till tekniska lösningar

som gynnar elever där IT-stöd är en

förutsättning för en optimal undervisningssituation

Kontaktperson: Ia Lindberg

Tel: 08 550 222 90 eller 0708 518 006

E-post: pia.lindberg@sodertalje.se

Webb: www.sodertalje.se/skoldatateket

www.skoldatatek.se

Skol-IT

Ett IT-projekt för skolorna i Södertälje

som innebär

• En möjlighet för nya arbetssätt

• En högre teknisk standard

• Bättre säkerhet och tillgänglighet

Kontaktperson: Arne Biverstedt

Tel: 08- 550 21639

E-post: arne.biverstedt@sodertalje.se

Webb: www.sodertalje.se/skolit

Skolplikt

Skolplikten inträder höstterminen det

kalenderår eleven fyller sju år. Skolplik-

forts »


Val av grundskola 2007/2008


Val av grundskola 2007/2008


Allmän information

« forts

ten upphör vid utgången av de kalenderår

då eleven fyller 16 år eller tidigare

om eleven uppnått kursplanemålen för

åk 9. Möjligheter till tidigare respektive

uppskjuten skolstart finns.

Skolportalen

Skolportalen är ett projekt och utgör

en gemensam plattform för kommunikation,

administration och pedagogisk

utveckling. Portalen ska underlätta det

administrativa arbetet för all personal

inom skolan. Syftet är att skapa förutsättningar

för ett effektivt informationsflöde,

större delaktighet och demokrati

samt pedagogisk utveckling och inflytande

för personal i utbildningsområdet,

elever och föräldrar/målsmän genom

skolportalen.

Kontaktperson: Annica Löfling

Tel: 08-550 213 80

E-post: annica.lofling@sodertalje.se

Webb: www.sodertalje.se/skolportalen

Skolskjutsar

Elever som har lång eller trafikfarlig väg

till sin skola kan erbjudas fri skolskjuts i

första hand med allmänna färdmedel. En

elev kan få fri skolskjuts om promenadvägen

till basplaceringsskolan är mer än:

• 3 km för elever i förskoleklass

• 3 km för elever i skolår 1–3

• 4 km för elever i skolår 4–6

• 5 km för elever i skolår 7–9

elever i särskolan bedöms individuellt

Rätten till fri skolskjuts utgår från

elevens basplaceringsskola. Om eleven

väljer en annan skola och skolskjutsreglerna

även uppfylls till den valda skolan

har man rätt till fri skolskjuts.

De fristående skolorna beslutar

själva om fri skolskjuts för sina elever.

Resa till och från fritidshem omfattas

inte av fria skolskjutsar. Elev i behov av

särskilt stöd kan efter särskild ansökan

få fri skjuts till och från fritidshem.

Mer information om skolskjutsar kan

du få av din rektor eller kommunens skolskjutsansvarige:

Lars-Göran Torége,

tel: 08-550 217 77.

Skolverket

Skolverket har riksdagens uppdrag att

beskriva tillståndet och följa utvecklingen

i skolan. Verket arbetar med

reguljär tillsyn då man granskar en

skola eller en kommuns skolor för att

kontrollera att man följer de regler och

mål som finns. Skolverket kan också

göra särskilda inspektioner om man får

information om att någon skola inte

följer reglerna.

Svenska som andra språk

För elever som har ett annat modersmål

än svenska anordnas undervisning i

svenska som andraspråk. Ämnet är

likvärdigt med svenskämnet och har en

egen kursplan.

Särskola

Utbildningen i särskolan syftar till att

ge barn och ungdomar med utvecklingsstörning

en utbildning som, så

långt det är möjligt motsvarar den som

ges i grundskolan. Den obligatoriska

särskolan består av grundsärskola och

träningsskola. Grundsärskolan är anpassad

för barn med en lindrig utvecklingsstörning.

Träningsskolans undervisning

sker i nivågrupperade klasser som är

anpassade för barn med måttlig eller

grav utvecklingsstörning. Skolplikten i

särskolan är 9 år med möjlighet till ett

frivilligt 10: e år.

Särskoleklasser finns på Blombackaskolan,

Bårstaskolan, Fornbackaskolan,

Rosenborgskolan, Stålhamraskolan,

Foucaultgymnasiets enheter Södra och

Tälje.

För mer information, ring: 08- 550 264

45 eller se www.sodertalje.se

Tillsyn för skolungdom över 12 år

Elever som går i särskolan har enligt

LSS (lagen om stöd och service för vissa

funktionshindrade) rätt till fortsatt fritidsverksamhet

under hela sin skoltid. För

mer information, ring 08-550 222 71.

Timplan

I timplanen finns föreskrifter om antalet

timmar för de olika ämnen och ämnesgrupper

som eleven är garanterad under

sin grundskole- respektive gymnasietid.

Tom Tits Experiment

Tom Tits Experiment är Sveriges största

science center. Flera skolor samarbetar

med Tom Tits Experiment för att initiera

utvecklingsprojekt som finansieras av

Skolverket. Mer information får du av

Tom Tits Experiment, www.tomtit.se

Tvåspråkiga klasser

Tvåspråkiga klasser med finska som

modersmål finns på Stålhamraskolan i

Saltskog för elever i åk 1–6. Dessa klasser

är till för hela Södertälje kommun

och undervisningen bedrivs i åldersblandad

form. En lärare i svenska som

andraspråk och en finsk specialpedagog

är knuten till arbetslaget. Målet för de

finska klasserna är aktiv tvåspråkighet

efter åk 6 så att eleverna ska ha en god

grund för fortsatta studier i sin hemskola

inför åk 7–9. Personalen har en

gemensam syn på eleverna utifrån deras

identitet som svensk-finska barn.

Mer information får du genom Stålhamraskolan

tel 08-550 218 22

Undervisningstid

Undervisningstid är det arbete som planeras

av lärare och elever tillsammans

och som elever genomför under lärares

ledning. Med begreppet undervisning

avses också exempelvis arbete i grupp

eller enskilt arbete.

Utbildningsplanen

Södertälje har en utbildningsplan som är

ett måldokument för all utbildningsverksamhet

i kommunen och som revideras

årligen.

Åldersblandade grupper

Med åldersblandade grupper menas

när barn som är födda olika kalenderår

går i samma klass eller grupp. Vissa

skolor har av pedagogiska skäl valt att

organisera undervisningsgrupperna på

detta sätt.

10

Val av grundskola 2007/2008


Att välja grundskola

Skolval

Du som förälder har rätt att välja skola

till ditt barn. Om du önskar en annan

skola än basplaceringsskolan för ditt

barn kan du ansöka om det på den medföljande

blanketten senast den 1 mars

2007. Blanketten skickas automatiskt till

alla 6-åringar under decembermånad tillsammans

med denna katalog. Blanketten

med dina önskemål lämnar du till din

basplaceringsskola. Om du vill att ditt

barn skall bli mottagen i särskolan anger

du det på blanketten. Du har också rätt

att välja annan skola än basplaceringsskolan

men du måste vara medveten om

att inte alla skolor har särskoleklasser.

Däremot kan det finnas möjlighet att bli

individintegrerad i vanlig klass. OBS!

Du skall lämna in blanketten även om du

inte vill byta skola för ditt barn.

Basplacering

Basplacering betyder att ditt barn får en

placering vid den skola som han/hon

skall börja i förskoleklass. När basplacering

görs tas hänsyn till vad som är

bra för eleven från kommunikations-

synpunkt. Vilken basplacering ditt

barn har fått framgår av den bifogade

blanketten som skickas ut till alla

6-åringar. Blivande särskolebarn som

börjar i förskoleklass blir från och med

skolåret 2004–2005 basplacerade på den

geografiskt närmaste skolan. Även vid

val av skola kommer samma regler att

gälla för särskolebarnens föräldrar som

för övriga föräldrar.

Beslut om byte av skola

Det är rektor på den önskade skolan som

beslutar om dina önskemål om byte av

skola kan beviljas. Detta beslut fattas

senast den 15 mars. Är antalet sökande

till skolan färre än antalet platser får ingen

nekas plats. Mottagandet i särskolan

beslutas av särskolesamordnaren i samråd

med förälder. Skolplacering beslutas av

särskolesamordnaren i samråd med rektor.

Elev som byter skola

Elev som byter skola till en annan

kommunal eller friskola behåller sin

basplacering och har alltid rätt att återgå

till basplaceringsskolan.

Lottning

Om en skola inte har plats för alla

elever som önskat skolan fördelas de

tillgängliga platserna genom lottning.

Lottningen sker med föräldramedverkan.

OBS! Syskon till elever som redan går

på skolan har förtur till de tillgängliga

platserna. Detta betyder dock inte att

syskon är garanterade plats.

Ansökan som

inkommer efter 1 mars

Alla ansökningar som inkommer efter

ansökningstidens slut diarieförs, det vill

säga märks med ankomstdatum. Ingen

nekas plats på skolan om utrymme finns.

Om fler elever söker skolan än antalet

befintliga platser tas elever in efter

ankomstdatumet på ansökan. Även i det

här fallet gäller syskonförtur som ovan.

Överklagan

Beslutet kan inte överklagas i sak. Du

kan dock överklaga om du anser att

handläggningen inte gått rätt till.

Val av grundskola 2007/2008 11


Allmän information

Var ligger grundskolan

Södertälje stad

Kommunala

Grundskolor (blå prick)

1. a: Blombackaskolan

b: Brolundaskolan

2. Brunnsängskolan

3. Bårstaskolan

4. a: Eneskolan*

b: Ådalskolan*

c: Tavestaskolan*

(Järna Grundskola)

5. Fornbackaskolan

6. Helenelundskolan

7. a: Hovsjöskolan

b: Gröndalskolan

c: Högbergaskolan

8. Hölöskolan (Hölö)*

9. Mölnboskolan (Mölnbo)*

10. Oxbacksskolan

11. Pershagenskolan

12. Ronnaskolan

13. a: Rosenborgskolan

b: Majtorpsskolan

14. Soldalaskolan

15. Stålhamraskolan

16. Vallaskolan (Enhörna)*

17. Wasaskolan

Friskolor (gul prick)

20. Järna friskola (Järna)

21. Gnesta Waldorf (Järna)

22. Kringlaskolan

23. Mariaskolan (Järna)

24. Nyckelskolan

25. Solviksskolan (Järna)

26. Södertälje friskola

27. Uussaarska skolan

28. Örjanskolan (Järna)

* se kartor på höger sida.

12

Val av grundskola 2007/2008


Järna

Mölnbo

Hölö

Enhörna

Val av grundskola 2007/2008 13


Kommunala grundskolor

Våra kommunala grundskolor

1. Blombackaskolan

och Brolundaskolan

ansvarstiden samt temaperioder med

matematik i fokus. Vi strävar efter att

ge eleverna utmaningar som höjer deras

matimatiska förmåga.

2. Brunnsängskolan

Vision

Vår vision har växt fram genom värdegrundsarbete

mellan personal, elever

och föräldrar. Vår vision utgår från de

fyra ledorden ÄRLIGHET- RESPEKT-

TRYGGHET- ANSVAR.

Innebörden i vår vision är att vår

skola i framtiden skall bli en skola

där lusten till lärande står i centrum,

där barn, ungdomar och vuxna lär

av varandra med ÄRLIGHET och

RESPEKT. Alla som jobbar i vår

verksamhet har ett gemensamt ANSVAR

och hjälps åt att skapa TRYGGHET.

Så arbetar vi

Svenska och matematik står i centrum

hos oss.

Vi arbetar med språkutveckling

genom betoning på läsning. Eftersom

läsförmågan är direkt relaterad till

resultat i skolan så satsar vi på att

alla skolans elever läser böcker

under skoltid. Föräldrar till barnen i

förskoleklass läser mycket hemma för

sin barn genom att vi lånar ut böcker på

skolan i ett samarbete med biblioteket.

Undervisningen i matematik

sker genom verklighetsanknuten

och problembaserad undervisning.

Matematik är för oss ett

kommunikationsämne. Vi erbjuder

eleverna mera tid att arbeta med

matematik under elevens val och

Organisation

Brolundaskolan har åk F –3

Blombackaskolan åk F–9 samt särskola

med 2 träningsklasser åk 7–10

På båda skolorna finns

skolbarnomsorg för åk F–3 och på

Blombackaskolan fritidklubb för åk 4–5.

Särskolan har fritidshem för åk 7–10.

Elev- och föräldrainflytande

Klassråd och elevråd finns på skolan

från årskurs 3 till 9.

Vi arbetar med SKOLMEDLING

vilket förbättrar arbetsmiljön för alla i

skolan. Trivseln och tryggheten ökar.

På Blombacka- och Brolundaskolan

har vi lokal föräldrastyrelse

med föräldramajoritet och med

elevrepresentanter.

Fritidshem/fritidsklubb

Blombackaskolan

Verksamheten är integrerad i

Blombackaskolans lokaler och samarbete

bedrivs mellan förskola, skola, fritidshem

(6-9 år) och fritidsklubb (10-12 år).

Brolundaskolan

Fritidshemmet ( F-3) är integrerat i skolans

lokaler. Inriktning; dans, rörelse, musik och

tecken.

Kontaktuppgifter

Rektor: Claes Eriksson

Besöksadress: Blombackaskolan Källgatan 8

Besöksadress: Brolundaskolan Getingstigen 19

Postadress

Telefon: 08-550 215 77

Fax: 08-550 234 94

E-post: claes.eriksson@sodertalje.se

Hemsida: www.blombackaskolan.sodertalje.se

Vision

Under de 10 år som vi har förmånen

att utveckla eleverna i skolan så ska

vi på bästa sätt ge dem kunskap och

kompetens för en lyckad framtid. Vi gör

det genom ett lustfyllt inlärningsklimat,

där elevens positiva utveckling sätts i

centrum.

Så arbetar vi

Naturvetenskapen genomsyrar verksamheten

i hela skolan från förskoleklass till

åk 9 och förstärks genom forskningssamarbetet

med Astra Zeneca för elever

åk 7–9. Vi har hög kompetens att hjälpa

elever med läs- och skrivsvårigheter och

i vår Språkstudio får elever med dyslexi

individuell hjälp.

Elev- och föräldrainflytande

Varje Äng -arbetslag -har sitt elevråd

där viktiga frågor tas upp som kommer

från klassråden. För skolår 7–9 finns

en elevrådsstyrelse som träffar skolledningen

regelbundet. Vi har en aktiv

lokal styrelse med föräldramajoritet som

beslutar i en rad viktiga frågor. Elevoch

föräldraföreningen (BEFF) inbjuder

till öppna möten vid ett antal tillfällen

per termin.

Organisation

Brunnsängskolan är en F–9 skola med

sammanlagt ca 980 elever. Eleverna är

uppdelade i 10 arbetslag; F– 3, 4–6 och

7–9 med ca 100 elever i varje lag. Det

14

Val av grundskola 2007/2008


finns även mindre grupper, för elever

med särskilda behov av stöd. Ca 90

personer med pedagogisk bakgrund till

förfogande för våra elever i förskoleklass,

fritidshem och skolår 1–9.

Fritidshem/fritidsklubb

Fritidshem F–3, Öppet: kl 06.30–17.30

Kontaktpersoner och telefonnr:

Björkäng: Hans Karlsson

08-550 212 81/08-550 212 80

Soläng: Elisabet Ross/ Åsa Wickman:

08-550 232 92/08-550 236 84

Klöveräng: Lena Fager Axelson:

08-550 236 57/08-550 228 12

Sunnanäng; Lena Wiklund:

08-550 232 76/08-550 214 77

Kontaktuppgifter

Rektor: Gudmund Rosenqvist

Besöksadress: Häradsvägen 8

Telefon: 08-550 214 67

FaX: 08-550 236 08

E-post: gudmund.rosenqvist@sodertalje.se

Hemsida: http://www.brunnsangsskolan.

sodertalje.se

3. Bårstaskolan

Vision

Barn och elever på Bårstaskolan skall få

möjlighet att utvecklas efter sina egna

förutsättningar, bli trygga, ansvarsfulla

och kritiskt tänkande människor som har

goda kunskaper och är väl förberedda för

nya utmaningar. Vi strävar efter att all personal

har god utbildning och kompetens.

Så arbetar vi

Bårstaskolans profil är HÄLSA. Det

naturnära läget möjliggör varierande

utomhusaktiviteter men framför allt vill

vi att eleverna skall få näringsriktig och

god mat, därför har vi en egen kock.

Kocken och kökspersonalen värnar om

att miljön i matsalen är trevlig och lugn.

Med språket i centrum har alla

ett språkmedvetet arbetssätt vilket

innebär att eleverna får se, höra,

känna och uppleva. Eleverna arbetar

med NTA projekt samt Storyline,

en inlärningsmetod som stimulerar

elevernas lust att lära.

Vi värnar även om elevernas

psykiska hälsa, att alla skall må bra på

skolan. För att öka elevernas sociala

kompetens, skapa en trygg miljö och

motverka mobbning abetar vi med

projekt Charlie. Vi tolererar inte att

någon blir utsatt för mobbning eller

kränkande behandling.

Organisation

Bårstaskolan är en F–5 skola där eleverna

är indeladei årskurser samt grundsärskola

1–6. Lärarna följer sina elever

från åk1 till och med åk 5. Skolan har

idag 340 elever och 54 anställda. På skolan

finns elevvårdsteam som består av

rektor, skolsköterska, kurtor samt lärare.

Skolan erbjuder även skolbarnomsorg.

Särskolan på Bårstaskolan.

Grundsärskolan på Bårsta heter Solen,

där finns idag 15 elever och 5 personal.

På Solen arbetar vi individinriktat. Vi

möter varje elev på sin nivå, tänker inte

på ålder utan på utvecklingsmöjligheter.

Socialt och konkret sätter vi kunskapen

i fokus. I samarbete med föräldrarna

sätter vi mål för varje barn.Vi

samarbetar med grundskolan i bl a

idrott, musik och slöjd. Solen erbjuder

även skolbarnomsorg.

Elev- och föräldrainflytande

På Bårstaskolan har vi lokal styrelse

med föräldramajoritet och elevrepresentanter.

Genom Elevråd och Matråd

arbetar vi för att ge eleverna inflytande

men även förståelse för samverkan.

Fritidshem/fritidsklubb

Bårstaskolan har fritidshem för F–3.

Öppettider kl 06.30–18.00. Vid behov

anordnas även fritidsklubb. Det finns även

fritidsverksamhet för elever i grundsärskolan

åk 1–6.

Kontaktuppgifter

Rektor: Eivor Edlund

Besöksadress: Enhörnavägen 4

Postadress: Utbildningskontoret,

Södertälje kommun, 151 89 Södertälje

Telefon: 08-550 221 21

Fax: 08-550 216 67

E-post: eivor.elund@sodertalje.se

Hemsida: www.barstaskolan.sodertalje.se

4. Ene/Ådalskolan

och Tavestaskolan

(Järna Grundskola)

Vision

Vår vision beskrivs med ledorden

Glädje, Trygghet och Väl förberedda

elever. I Järna grundskola ska det pedagogiska

klimatet genomsyras av dessa.

Vi anser att det är grunden till att ge våra

elever bra förutsättningar att bli väl förberedda

inför livet och framtida studier.

Eleverna ska uppleva skolgången som

en pedagogisk helhet där varje elev ses

som en egen individ. Alla elever ska

ha möjlighet att prestera efter sin egen

förmåga och möjlighet att utnyttja sina

starka sidor på bästa sätt.

Så arbetar vi

Arbetet kring värdegrunden bedriver

vi fortlöpande utifrån begreppen

Trygghet - Ärlighet - Respekt. Vi har ett

faddersystem och arbetar mot mobbning

genom organisationen Friends.

Vi vill ge eleven en pedagogisk helhet

ända från förskoleklass till sista året

i årskurs nio. Varje elev ska kunna ta

del av och följa sin utveckling via den

individuella utvecklingsplan som upprättas

i förskoleklass och följer eleven forts »

Val av grundskola 2007/2008 15


Kommunala grundskolor

genom alla år i Järna grundskola. Varje

elev är unik och ska utifrån det ges bästa

möjlighet till personlig utveckling och

kunskapsinhämtning.

Tavestaskolan

För att uppnå mål i arbetsplan och

läroplan har vi valt inriktningen Hälsa-

Natur-Kultur.

Vi värnar om att alla dagligen ska ha

utevistelse i tillräcklig omfattning, där är

vår nya fina skolgård och vår fantastiska

närmiljö en tillgång.

Vi värnar om barnens trygghet och

arbetar med ämnet livskunskap för att

på så sätt stärka barnens självkänsla och

vilja till utveckling. Vi har gemensamma

traditioner, som exempelvis Tavestalunken,

Alla Hjärtansdaglunch mm.

Ene/Ådalskolan

Åk F–5 prioriterar målområdet Hälsa

och utgångspunkten i det arbetet är att

utveckla den gemenskap och trygga,

goda stämning som finns på skolan. Varje

dag före lunch tar vi alla en stärkande

promenad över Enekullarna till matsalen.

Vi satsar på gemensamma upplevelser

och värnar om våra traditioner.

Åk 6–9 har en grundinställning som

medför att vi satsar extra mycket på

etik och moral under samlingsnamnet

"livskunskap". Alla elever i årskurs 7–9

har 9 veckor obligatorisk undervisning

i ämnet. I övrigt lägger vi stor vikt vid

att skapa naturliga undervisningssituationer

som behandlar livsfrågor. Målet

är att få eleverna att våga ta ställning,

lära sig att lyssna och visa hänsyn mot

varandra men också att lära sig tycka om

sig själva. Detta ingår i vår värdegrund

Trygghet - Ärlighet - Respekt.

Organisation

Tavestaskolan

Tavestaskolan är en F–5 skola med 250

elever som är indelade i två arbetslag, i

dessa samarbetar lärare, fritispedagoger,

förskollärare och speciallärare. Vi har på

så vis en pedagogisk helhetssyn kring

barnen och tar tillvara varandras kompetenser.

Vi har tre fritidsavdelningar, två

F–2 och en avdelning för åk 3.

Ådalskolan

Ådalskolan är en F–5 skola med 130

elever. Personalen arbetar i ett arbetslag.

Där samarbetar lärare, fritispedagoger,

förskollärare och speciallärare Vi strävar

efter att i lämpliga sammanhang arbeta

över gränserna med barnen i olika

åldrar. Vi har på så vis en pedagogisk

helhetssyn kring barnen och tar tillvara

varandras kompetenser.

Ådalskolan delar skolgård, matsal,

skolbibliotek och specialsalar

med Eneskolan. Det finns två fritidshemsavdelningar

på Ådalskolan, "Opalen"

för F–1 och "Turkosen" för åk 2–3

Eneskolan

Eneskolan är en 6–9 skola med 12–14

klasser. Skolan är indelad i tre arbetslag

om 8–10 lärare vilka arbetar i årskurs 6

till årskurs 9. Varje arbetslag ansvarar

för cirka 120 elever. Arbetslagen arbetar

till stor del självständigt med ansvar för

bland annat temaarbeten, schemaläggningen

och en del av budgeten.

Elever i behov av särskilt stöd får

möjlighet att gå till studiegården där

det finns speciallärare. Eneskolan har

också en samundervisningsgrupp och en

skolverkstad.

Elev och föräldrainflytande

Varje klass har klassråd en gång i

veckan, där man regelbundet diskuterar

aktuella frågor. De frågor som är angelägna

för hela skolan lyfts till elevrådet.

Varje skola har ett eget elevråd. Elevrådet

har möte en gång i månaden där

skolledningen deltar. I elevrådet ingår

två elever från varje klass. En viktig

fråga för eleverna är deras arbetsmiljö.

Skolan har föräldrastyrelse som träffas

ca var sjätte vecka.. Tre föräldrar från

Eneskolan, två föräldrar till Ådalskolan,

två föräldrar från Tavestaskolan. En

personalrepresentant från respektive

skola och rektor ingår i styrelsen. Varje

föräldrastyrelsemöte följs av ett föräldraråd

på respektive skola som sedan för

informationen vidare på ett föräldramöte

i respektive klass. I föräldrarådet ingår

två föräldrar från varje klass.

Öppet hus sker på skolorna den 5/2 2007

16:30–18:30, välkomna!

Fritidshem/fritidsklubb

Fritidshem för åk: F–3

Ådalskolan: Öppet mellan 06.30–18.00

Tavesta skolan: Öppet mellan 06.15–18.00

Kontaktuppgifter

Rektor: Rosa-Lill Johansson

Telefon: 08-550 233 49

E-post: adalskolan@sodertalje.se

eneskolan@sodertalje.se

tavestaskolan@sodertalje.se

Eneskolan

Biträdande rektor: Håkan Olsson

Telefon: 08-550 233 57

Besöksadress: Mölnbovägen 25, Järna

Tavestaskolan

Biträdande rektor: Anne Johansson

Telefon: 08-550 262 32

Besöksadress: Rönnvägen 7, Järna

Hemsida: www.sodertalje.se/adalskolan

www.sodertalje.se/eneskolan

www.sodertalje.se/tavestaskolan

5. Fornbackaskolan

Vision

Att vara elev på Fornbackaskolan

innebär att...

bli berörd intellektuellt och

känslomässigt.

utmanas.

ha lust och glädje i lärandet.

uppleva trygghet.

känna gemenskap med kamrater

v och lärare.

få vara sig själv.

bli tagen på allvar.

ha inflytande.

Så arbetar vi

Vi är skolan med många bollar i luften

som arbetar med cirkus som profilering.

I vår skola går barn från hela Södertälje

och från många delar av världen.

Fornbackaskolan en skola med stora olikheter

och mycket värme. Denna blandning

av olikheter och ett varmt öppet klimat,

tror vi skapar framgång för skolan.

16

Val av grundskola 2007/2008


Att i möten se varandras olikheter

och ta tillvara dessa är viktigt för bl a

utvecklandet av demokratiska värderingar,

intellektuell utveckling och välmående.

Vi arbetar med olika kulturyttringar

som cirkus, litteratur, drama,

journalistik, idrott, musik, bild och dans

för vi vet att förmågan att kommunicera

är en av de stora framgångsfaktorerna

i dagens och framtidens samhälle.

Språkutvecklande arbetssätt och

matematiskt tänkande går som röda

trådar genom allt det vi arbetar med.

Genom arbete med NTA-teman

(natur och teknik för alla) stimuleras

barnen till undersökande arbetssätt.

Vi vill genom våra arbetssätt ge barnen

goda baskunskaper och därmed en god

tillit till sig själva och sin egen förmåga.

Organisation

Fornbackaskolan organiserar förskoleklass

till årskurs 6, skolbarnomsorg för

åldern 6–9 och fritidsklubb för åldern

10–12. Fritidsklubben organiseras i samarbete

med Fornbacka fritidsgård.

På skolan finns även fem små undervisningsgrupper

för barn med olika funktionshinder,

en särskola samt två klasser

för elever med rörelsehinder åk 1–9.

På skolan går 240 elever och vi är 65

personal som arbetar med dem.

Skolans ledningsorganisation utgörs

av en ledningsgrupp bestående av rektor

och arbetslagsledare samt en lokal styrelse

med föräldramajoritet.

Särskolan på Fornbacka

Vi arbetar utifrån varje elevs förutsättningar

till vidareutveckling. Vi lägger

stor vikt vid kommunikation i samband

med kulturella upplevelser och sociala

träning som ska leda till starka och självständiga

individer.

På särskolan finns fem klasser för

barn i åk 1–6.

Elev- och föräldrainflytande

Vi har en organisation med aktiva

klassråd, elevråd och matråd. Klassoch

elevråd arbetar kontinuerligt med

värdegrundsfrågor. Vi har även en väl

fungerande kamratstödjargrupp som

utbildas av stiftelsen Friends.

Skolans lokala styrelse tar tillvara

föräldrarnas erfarenheter och

engagemang.

Fritidshem/fritidsklubb

Ålder: 6 år till 9 år.

Öppettider: 06.15–18.00

Kontakt: 08-550 232 82 eller 08-550 232 94

Silver Kulan 6 åringar, Silver Stenen 7–8 år,

Silver Eken 7–8 år, Silver Björken 9 år.

Fritidsklubb 10–12 år Öppettider: vardagar

13.00–17.00 på loven 09.00–17.00

Kontaktuppgifter

Rektor: Lasse Fröidstedt

Besöksadress: Fornhöjdsvägen 4

Postadress: 152 58 Södertälje

Telefon: 08-550 211 65

Fax: 08-550 211 68

E-post: lasse.froidstedt@sodertalje.se

Hemsida: www.sodertalje.se/fornbackaskolan

6. Helenelundskolan

Vision

Alla går med glädje till skolan för där

känner vi att vi utvecklas, har goda möjligheter

till lärande och inflytande, upplever

delaktighet och känner gemenskap

i en aktiverande samt vacker miljö.

Här ges alla möjligheter att vara kreativa.

Här känner varje barn och vuxen

trygghet i att bli sedd och respekterad.

Elever, alla vuxna på skolan

och föräldrar samarbetar och har ett

gemensamt ansvar för och inflytande

över skolan.

Så arbetar vi

Vi ska ge våra barn en kvalitativ,

meningsfull och indivanpassad utbildning

för att de ska nå kunskapsmålen

och utvecklas till trygga, ansvarstagande

människor som kan gå vidare i sitt livslånga

lärande.

Vi har ett tematiskt arbetssätt för att

det ska vara kul att lära, skapa lust att

söka kunskap och nyfikenhet, samt leda

till ett demokratiskt tankesätt.

Vi arbetar med språkutveckling

genom att utgå från elevernas

individuella språknivå. Organisationen

av svenska, svenska som andra språk,

specialundervisningen och läsgrupper

utgår ifrån elevernas behov och

förändras kontinuerligt.

För att skapa trygghet och god

stämning arbetar vi med tydliga regler

och förväntningar på elever, föräldrar

såväl som personal.

I varje klass finns kamratstödjare,

de utbildas och har regelbundna träffar

med personal från antimobbningsteamet.

Antimobbningsteamet arbetar aktivt i

denna process.

Organisation

Helenelundsskolan är en tvåparallellig

F–6 skola med 320 elever. Klasserna är

åldershomogena. Skolan har tre fritidshemsavdelningar

för klasserna F–3 samt

en fritidsklubb för elever 10–12 år.

Elev- och föräldrainflytande

Vi har ett aktivt elevråd och elever som

är kamratstödjare i varje klass.

Ett matråd där elever, föräldrar

och personal ingår. Det finns en öppen

dialog mellan elever, föräldrar och personal.

Skolan har en lokal styrelse med

föräldramajoritet.

Fritidshem/fritidsklubb

Bryggans fritids, förskoleelever upp till åk. 3

Öppet: 06:30-18:00

Revets fritids, förskoleelever upp till åk.3

Öppet : 06:00-18:00

Skeppets fritids, förskoleelever upp till åk. 3

Öppet : 06:00-18:00

Fritidsklubb Fyren, åk. 4–6

Öppet: till kl. 16:30

Kontaktuppgifter

Rektor: Karin Åberg

Besöksadress: Vatt-Annas väg 5–7

Postadress: Helenelundsskolan fack 151 89

Södertälje

Telefon: 08-550 213 93

Fax: 08-550 223 02

E-post: k.aberg@sodertalje.se

Hemsida: www.sodertalje.se/helenelundskolan

Val av grundskola 2007/2008 17


Kommunala grundskolor

7. Hovsjö-, Gröndaloch

Högbergaskolan

Vision

På Hovsjö-, Gröndal- och Högbergaskolan

utvecklas den unika elevens vilja,

möjligheter och behov av att lära.

I en kreativ miljö ska ämnena

samverka till en helhetssyn, så att eleven

kan få förståelse för vårt demokratiska

samhälle.

Miljön i skolan skapar trygghet,

tolerans och trivsel där eleverna blir

väl rustade för kommande studier och

yrkesliv. Därför är skolan alla elevers

naturliga val.

Så arbetar vi

• Vi arbetar i vertikala arbetslag åk F–6

och 7–9.

• Varje arbetslag har ansvarselever och

hemvisten.

• Vi samplanerar teman, för att eleverna

skall få uppleva sammanhang.

• Vi utvecklar så många sinnen som

möjligt hos eleverna.

• Vi arbetar målmedvetet med elevernas

språkutveckling kopplat till alla

ämnen.

• Vi utnyttjar vår närmiljö i vår

undervisning.

• Vi samarbetar med vårt fantastiska

stadsdelsbibliotek.

• Vår profil är idrott och hälsa

Organisation

Hovsjöskolor består av Gröndalskolan åk

F–6 med ett arbetslag, Högbergaskolan åk

F–6 med två arbetslag och Hovsjöskolan

åk 7–9 med två arbetslag. Samt tre

särskilda undervisningsgrupper åk 1–6, åk

6–9 och åk 7–9.

Gröndalskolan och Högbergaskolan

har fritidshem. Våra elever åk F–3

Elev- och föräldrainflytande

Elevens Val är FAT (Fri ArbetsTid), ett

arbetssätt där eleven har inflytande över

sin inlärningssituation. Alla elever har

via klassråd och elevråd möjlighet att på

ett demokratiskt sätt påverka sin arbetssituation.

Hölöskolans Lokala Styrelse med förhar

samlad skoldag. På Hovsjöskolan

finns fritidsgården som erbjuder

rastverksamhet.

Hovsjöskolor har 650 elever.

Ledningsgruppen för Hovsjöskolor

består av rektor, biträdande rektor och

arbetslagsledarna. Elevvårdsteam finns.

Elev- och föräldrainflytande

Hovsjöskolor har tillsammans med förskolorna

i Hovsjö en lokal föräldrastyrelse

med föräldramajoritet. I styrelsen

ingår föräldrarepresentanter, rektor för

skolorna, rektor för förskolorna, personalrepresentanter

och elevrepresentanter.

Alla klasser har klassråd och varje skola

har ett elevråd.

Fritidshem/fritidsklubb

Högbergaskolans fritidshem/fritidsklubb

öppettider: kl 06.00–18.00.

Gröndalskolan fritidshem/fritidsklubb

öppettider: kl 08.00–16.00.

Kontaktuppgifter

Rektor: Meta Nordin

Besöksadress: Gröndalsvägen 1

Postadress: 151 89 Södertälje

Telefon: 08-550 219 40

Fax: 08-550 218 98

E-post: meta.nordin@sodertalje.se

Hemsida: www.hovsjoskolor.sodertalje.se

8. Hölöskolan (Hölö)

Vision

År 2009 gör vi en rundvandring i Hölöskolan

och ser att väggarna lyser som

om de vore nymålade utan klotter men

fyllda med elevarbeten och utställningar.

På soffor sitter elever och diskuterar sina

arbeten och hjälper varandra framåt i sin

strävan att nå högre mål. Cafeterian är

ett naturligt centrum för spontana möten

mellan vuxna och elever.

På kvällarna pulserar skolan av

aktiviteter där Fritidsgården driver en

verksamhet med hjälp av föreningsliv,

föräldrar, pensionärer m.fl. Detta gör

Hölöskolan attraktiv för alla.

Så arbetar vi

Hölöskolans profil är naturvetenskap,

miljömedvetenhet och hembygdskunskap.

Med vår lässatsning vill vi skapa

läslust och öka läsförståelsen.

Vi arbetar utifrån våra värdegrundsord:

Respekt, Omtanke och Arbetsglädje.

Skolans Val är livskunskap. Vi ger

kamratstödsutbildning till alla elever

i åk 8 för att stärka deras personliga

utveckling. Vi utbildar kompisstödjare

i åk 4–9, vilka fungerar som

stödkompisar.

Alla elever i åk F–7 deltar i en

naturvetenskaplig utbildning genom NTA

(Natur och Teknik för Alla), som bedrivs

i samarbete med AstraZeneca och Scania.

I samma anda använder vi skolgården

och skogen som ett pedagogiskt uterum.

Detta läsår har vi som mål att erhålla

miljöutmärkelsen "Grön Flagg".

Språkvalet, Franska eller Tyska,

organiseras så att eleverna provar på

båda språken innan de väljer.

Organisation

Skolan organiserar förskoleklass till åk

9, skolbarnomsorg för åldern 6–9 år och

fritidsklubb för 10–12-åringarna. Två

särskilda undervisningsgrupper för barn

med koncentrations-svårigheter finns på

skolan. Läsåret 2006/07 har Hölöskolan

455 elever. Större delen av organisationen

är åldersindelad, dock bedrivs

mycket av det pedagogiska arbetet i

åldersblandade grupper.

Kommundelsbibliotek (tillika

skolbibliotek) och fritidsgård är

integrerade i skolan. Hölöskolan har

eget tillagningskök.

18

Val av grundskola 2007/2008


äldramajoritet har påbörjat sitt arbete

fr o m höstterminen 2005. Vi har ett nära

samarbete med Hölö Föräldraförening.

Fritidshem/fritidsklubb

Ålder: 6-9 åringar. Fklass – åk3. Ankaret och

Delfinen för 6-7 åringar. Sjöstjärnan och

Regnbågen för 8-9 åringar Öppet: kl 06:00

-18:00. Skoltid 08:00-13:00.

Ålder: 10-12 åringar. Åk4-ht åk6 Ligger i

Fritidsgården. Öppet: 14:00-17:00

Kontaktuppgifter

Rektor: Liss Ingvar Johansson

Besöksadress: Eriksbergsvägen 9

Postadress: 153 71 Hölö

Telefon: 08-550 238 47

Fax: 08-550 238 56

Telefon expedition: 08-550 238 51

E-post: ingvar.johansson@sodertalje.se

Hemsida: www.holoskolan.sodertalje.se

9. Mölnboskolan

(Mölnbo)

Vision...

Mölnboskolan är en skola som alla

tycker att det är roligt att gå till.

En skola som är fylld av humor,

arbetsglädje och delaktighet.

Skolan med många plus i luften.

En verksamhet som det skapas fler

frågor än svar i.

Den stjärna som lyser starkast på det

pedagogiska himlavalvet.

Så arbetar vi...

Att för eleven finna kunskap om sitt eget

lärande och vilka verktyg och strategier

som passar bäst för densamma är vår ledstjärna.

Ett metodiskt verktyg för detta är

det som vi kallar för Eleven Bok, vilken

också fungerar som en portfolio modell.

Att skapa en optimal lärande miljö är

en ständigt pågående process i vilken trivsel

i lokaler och kontinuitet i grupptrygghet

och vuxenrelationer ligger som bas.

Att personalen mår bra och i och

med detta är goda förebilder i vår strävan

att skapa en positiv framtidstro för

varje elev.

Att ständigt arbeta med vår gemensamma

värdegrund, tolerans och rätten

att vara annorlunda.

Elev- och föräldrainflytande

På Mölnboskolan utvecklas elevernas

medinflytande i samråd med föräldrar och

personal utifrån intentionerna i nationella,

kommunala och lokala styrdokument.

Vi har valt att arbeta med elevinflytande

utifrån fyra perspektiv: Det

pedagogiska, demokratiska, miljön och

värdegrunden.

Genom att ge information till föräldrar

om skolans uppdrag och hur vi

förhåller oss till detta så skapas stort

utrymme för tankeutbyte, inflytande och

påverkan genom vårt aktiva föräldraråd,

Bollplanket.

Organisation...

Vi har för året sju grupper av skolelever åk

F-6, med utbildad personal i alla grupper.

Det finns fyra fritidsavdelningar med

klubbverksamhet.

En rektor finns för hela verksamheten.

Personalen kan tillsammans med

eleverna välja och påverka innehållet

under arbetsdagen. Många olika arbetssätt

prövas som stimulerar lärandet.

Mölnboskolans enhet är en verksamhet

där personalen är välutbildad och i

vilken barnen möter många vuxna som

använder sin professionella yrkeskunskap

i sitt rätta sammanhang.

Fritidshem/fritidsklubb

Fritidshem för 6-9 år , Fritidsklubb för 10-12

år Öppettider 06.00-17.30

Kontaktuppgifter...

Rektor: Lena Adelly-Greek

Telefon: 08 550 23899

Exp: 08 550 23804

Fax: 08 550 23500

E-post: lena.greek@sodertalje.se

Hemsida: www.molnboskolan.sodertalje.se

Besöksadress: Skolvägen 13, 150 21 Mölnbo

10. Oxbacksskolan

Vision

Oxbacksskolan – Skolan i centrum – Möjligheternas

skola. På vår skola ska alla kunna

lyckas och känna stolthet över sitt arbete.

Så arbetar vi

Vi vill ge eleverna en pedagogisk och

individanpassad undervisning som upplevs

meningsfull och som stärker varje elevs

självkänsla samt väcker nyfikenhet att vilja

lära. Vi vill ge barnen en trygg heldagsomsorg.

Oxbacksskolans profil är kultur och vi

vill ge eleverna möjlighet att själva uttrycka

sig konstnärligt och skapande i musik, dans

och konsthantverk. De yngre eleverna spelar

flöjt och skolan har två körer. Vi satsar

också på IT. Alla klasser har datorer och vi

har ett mediatek med datorarbetsplatser.

Elev- och föräldrainflytande

Oxbacksskolan har lokal skolstyrelse

med föräldramajoritet. Vi vill ge eleverna

möjlighet att påverka sin skola och ha

inflytande i undervisningen genom bland

annat klassråd och ett aktivt elevråd som

leds av skolledningen.

Organisation

Förskoleklass – åk 6 med 340 elever i 13

klasser och 1 förskoleklass.

Fritidshem/fritidsklubb

Fritidshemmet för 6–9 år och fritidsklubben

för 10–12 år är integrerade i Oxbacksskolan.

På skolgården finns gott om utrymme för olika

utomhusaktiviteter. Kultur- och miljöinriktat

arbete bedrivs.

Kontaktuppgifter

Rektor: Sonja Norman

Bitr rektor: Lena Wall

Besöksadress: Bellevuegatan 6–8

Telefon rektor: 08-550 210 74

Telefon expedition/bitr rektor: 08-550 213 77

Fax: 08-550 216 86

E-post: sonja.norman@sodertalje.se

Hemsida: www.sodertalje.se/oxbackskolan

Val av grundskola 2007/2008 19


Kommunala grundskolor

11. Pershagenskolan

Vision

Pershagenskolan skall vara en arbetsplats

där elever och personal trivs och

känner arbetsglädje, samt omsorg om

vår gemensamma miljö. Med lusten och

lärandet i centrum skall Pershagenskolan

vara en öppen skola där elever/personal

och föräldrar skall kunna mötas, så att

eleverna utvecklas till ansvarskännande

medborgare.

Så arbetar vi

Vår målsättning är att ge eleverna goda

baskunskaper för ett fortsatt lärande. Vi

är öppna för samarbete med såväl föräldrar,

elever och andra intressenter. Ett

målinriktat arbete med en språklig medvetenhet

påbörjas i Förskoleklassen. Vi

har dessutom en särskild tal-och språkklass

1–3. När det gäller naturvetenskap

bedriver vi undervisning i vår närmiljö

som lämpar sig väl för detta. Idrotten är

en viktig del i barns vardag och därför

finns rörelse och naturlig lek med redan i

de yngre åren.

Vi ser varje elev som en unik människa

och därför är individanpassad

undervisning något som vi framhåller

starkt. Elevernas ansvarstagande ökar

naturligtvis för varje skolår, detta för att

kunna nå de mål som är uppsatta i våra

styrdokument.

Organisation

Pershagenskolan är en F–9 skola som

är indelad i fyra arbetslag. Upp till åk

3 bedriver vi undervisningen i åldersblandade

grupper. Fr.o.m. åk 4 bedrivs

undervisningen i åldershomogena grupper.

Läsåret 06/07 har Pershagenskolan

ca 480 elever.

Elev- och föräldrainflytande

Elevernas inflytande är viktig i både

klassrummet och på raster. Genom

klassråd och mentortid, får eleverna

möjlighet att kunna uttrycka sina åsikter

i en strukturerad form.

Elevråd och en plats i barn och

ungdomsstyrelsen, gör att eleverna

därefter har en möjlighet att kunna vara

med och påverka skolan även utanför

klassrummet. Föräldrabesök ser vi som

ett naturligt och välkommet inslag i

skolans vardag.

Fritidshem/fritidsklubb

Fritidsverksamheten ligger centralt i

Pershagen och delar lokaler med skolan.

Här finns en stor skolgård omgiven av

grönområden och skog.

Fritidshem öppet: Morgonomsorg 06:30-

8:15, Eftermiddag - 17:45

Kontaktuppgifter

Rektor: Anita Svensson

Bitr rektor: Jessika Zettervall

Besöksadress: Bränningestrandsvägen 4

Postadress: Pershagenskolan,

151 89 Södertälje

Telefon: 08-550 233 44, exp. 08-550 232 34

E-post: anita.svensson@sodertalje.se

Hemsida: www.sodertalje.se/pershagenskolan

12. Ronnaskolan

Vision

Vi-känslan är tydlig på Ronnaskolan,

alla går till skolan med glädje och känner

att man duger som man är.

Föräldrarna har inflytande och deltar

aktivt i skolans utveckling. Eleverna tar

ansvar i sitt eget lärande och är aktiva

i att påverka undervisningen. Eleverna

som lämnar Ronnaskolan efter avslutad

utbildning har god social kompetens och

så goda kunskaper i basämnen, att de

utmärker sig positivt på gymnasiet.

Så arbetar vi

Till Hösten 2007 är hela skolan renoverad,

vi har då moderna och fina lokaler

som skapar både trivsel och trygghet.

Att fokusera på kärnämnen är för oss

en självklarhet och då framförallt på

svenska språket.

Alla ämnen i de högre åldrarna

bedrivs parallellt, tex. alla åk 7 har

svenska samtidigt. En eftermiddag i

veckan har eleverna möjlighet att välja ett

specialintresse tex. ridning, fotboll, IT/

media, simning, dans, rugby och bowling.

Organisation

Vi har goda förutsättningar att tillsammans

med dig skapa en lärorik och

trivsam tid. Det är kunskapskraven som

skapar utmaning och gör det roligt och stimulerande

för eleverna på Ronnaskolan.

Vi är idag 650 elever fördelat på

förskoleklass till åk 9 Vi samarbetar

med : Mentor Sverige, Rotary,

Friends, Södertälje Simsällskap,

Södertälje Ridklubb, Bowlinghallen,

Folkuniversitetet, Assyriska

Fotbollsföreningen, SBBK, Kulturskolan,

Södertälje Rugbyklubb och inte att

förglömma AstraZeneca och Scania.

Elev- och föräldrainflytande

Eleverna har möjlighet att påverka

skoldagens utformning genom klass och

elevråd. I varje klass väljs dessutom två

kompisstödjare som utbildas inom Friendsprojektet

för att förebygga och motverka

mobbningstendenser. Två elever deltar i

arbetsmiljögruppen på skolan. Vi har en

lokal styrelse med föräldrar i majoritet.

Fritidshem/fritidsklubb

Fritidshem och fritidsklubb som är integrerade

i skolans lokaler.

Öppettider: kl 06.30-18.00

Kontaktuppgifter

Rektor: Patrik Derk

Telefon: 08-550 213 58

E-post: patrik.derk@sodertalje.se

Bitr rektor: Lena Eriksson

Telefon: 08-550 223 30

E-post: lena.eriksson@sodertalje.se

Telefon: 08-550 213 59

Fax: 08-550 211 33

Besöksadress: Robert Anbergsv 1–3

Postadress: 151 89 Södertälje

Webbplats: www.ronnaskolan.sodertalje.se

20

Val av grundskola 2007/2008


13. Rosenborgskolan/

Majtorpskolan

Vision

Vi vill utveckla skolan till en mötesplats

där varje individs integritet och lika

värde stärks.

Mål: Att se till att utveckla skolan till en

plats där inflytande och ansvar är viktiga

drivkrafter i skolans verksamhet.

Att se till att skolan ger varje elev de

redskap som den behöver för sitt eget livslånga

lärande. Att se till att skolan organiseras

så att helhetsperspektiv på olika

kunskapsområden får en central plats.

Så arbetar vi

För att ge demokratifrågor sin rätta plats

är det viktigt att skolledningen driver

dessa frågor med mycket hög prioritet, d

v s leder elevråden och har en aktiv roll i

föräldrastyrelser.

När det gäller värdegrundsfrågor är

det viktigt att all personal, elever och

föräldrar bemöter varandra med respekt.

Det är också viktigt att inom skolans

ram avsätta tid för elever och pedagoger

att träffas, för att diskutera och omsätta

värdegrunds- och livsfrågor. I lärandet

är det numera nödvändigt att inse att

skolan bara är en del av elevens lärande.

Detta ställer nya krav på hur skolans

kunskapsarbete bör ske.

Skolan skall ge eleverna en "kunskapsvertygslåda"

för sitt eget lärande. Verktygslådan

skall innehålla helhetsbilder

av omvärlden, resonemang, förståelse,

idéer, insikter och fakta. Det är därför av

stor vikt att arbetet i skolan kännetecknas

av strukturering av fakta och resonemang

så att sammanhang klargörs.

Skolan bör träna eleverna i olika typer

av tänkande.

Det är viktigt att ansvaret för lärandet

delas av elev, förälder och skola.

Organisation

Rosenborgsenheten består av ca 1 000

elever och ca 120 personal. Enheten är

uppdelad i tio arbetslag, två grupper för

övrig personal och ett VFU-lag.

På Majtorpskolan finns F–3

verksamhet och skolbarnomsorg. På

Rosenborgskolan finns 4–10 verksamhet

inklusive grundsärskolan, Marenskolan

och internationella klasser (nyanlända

invandrarelever).

För elever mellan 10–12 år finns

fritidsklubb. 7–9 enheten har s k

profilklasser i musik och basket.

Elev- och föräldrainflytande

Genom regelbundna klassråd och elevråd

som sker arbetslagsvis blir eleverna

delaktiga, och har möjlighet att påverka

skolans verksamhet. Elevarbetslagsråden

väljer representanter till olika råd t ex

livskunskapsråd, caféråd och elevernas

elevråd.

Genom bildande av en lokal skolstyrelse

ur klassrepresentanter för föräldrarna

ges föräldrar möjligheter till att påverka

arbetsmiljöfrågor, antimobbingplan m m.

Fritidshem/fritidsklubb

Fritidshem F-3 Majtorpskolan kl 06.30-18.00

Fritidsklubb åk 4-6 Rosenborgskolan

kl 9.00-17.00

Kontaktuppgifter

Rektor: Lennart Jansson

Besöksadress: Majtorpskolan (F–3):

Klätterstigen 4

Rosenborgskolan (4–10)

Erik Dahlbergs väg 9

Postadress: 152 70 Södertälje

152 40 Södertälje

Telefon Mt: 08-550 214 47

rb: 08-550 215 02

Fax Mt:08-550 222 29

rb: 08-550 215 04

E-post: lennart.jansson@sodertalje.se

Hemsida: www.rosenborgskolan.sodertalje.se

14. Soldalaskolan

Vision

Det är roligt att gå i skolan. På Soldalaskolan

trivs vi och känner lust att lära.Vi har inflytande

och tar ansvar för vårt arbete. Vi känner

förtroende, respekt och kan samarbeta.

Så arbetar vi

Vi vill värna om alla barns trygghet, självkänsla

och vilja till utveckling och anser att

goda baskunskaper lägger grunden till ett

livslångt lärande. Vi arbetar i olika typer av

arbetslags och grupper. Förutom gymnastik

arbetar vi aktivt med att alla elever får röra

sig extra varje dag eftersom skolans profil

är Hälsa och Kultur. Vi har sedan 2 år tillbaka

ett nära samarbete med Kultuskolans

pedagoger för att stärka och lyfta fram våra

elevers kreativa förmåga.

Organisation

Soldalaskolan är en F–6 skola med drygt 400

elever. Skolbarnomsorg finns till och med åk

3 och är förlagd på skolan. Hela Soldalaskolan

befinner från och med vårterminen 2007 i

nybyggda lokaler, alldeles i anslutning till

skog och grönområden.

Elev- och föräldrainflytande

Soldalaskolan har en väl fungerande föräldrastyrelse

med föräldramajoritet vars

representanter utses från föräldrarådet.

Elevård finns från åk 1–6 och representanter

till detta utses på klassråden.

Fritidshem/fritidsklubb

Ålder: Fritidstvåan fritidshem 8-9 år,

Jurassic fritidshem 9-10 år

Kontaktuppgifter

Rektor: Kerstin Björkling

Besöksadress: Lundbygatan 5

Postadress: 151 46 Södertälje

Telefon: 08-550 236 40

E-post: kerstin.bjorkling@sodertalje.se

Hemsida: www.sodertalje.se/soldalaskolan

Val av grundskola 2007/2008 21


Kommunala grundskolor

15. Stålhamraskolan

Vision

Vår vision till år 2010

Stålhamraskolan ska vara en skola där

det finns naturliga mötesplatser som ger

möjligheter till kontakt mellan barn och

vuxna. Ett väl utvecklat mentorskap och

arbete med olika teman gör att de vuxna

i skolan har kännedom om flera elever.

Det skapar en trygg och lärande miljö

där barn och vuxna möter varandra med

respekt och där måluppfyllelsen är hög.

Så här arbetar vi

Skolan har 16 klasser, förskoleklass till

åk 6, varav två är åldersblandade finska

modersmålsklasser samt två särskoleklasser.

Stålhamraskolan erbjuder en kvalitativ

utbildning för barn i åldrarna 6–12 år,

så att de får goda möjligheter att klara

högre studier. En av våra viktigaste uppgifter

är att stärka varje barns positiva

sidor, så att alla ska lyckas och nå framgång

i skolarbetet. Skolans profil är Natur

och Hälsa. Profilinriktningen ingår som en

naturlig del av undervisningen, där viktiga

delar är Livskunskap, utematematik och

besök på vårt torp Listonhill.

Särskolan arbetar aktivt med

komunikationsträning.

Du som förälder och vårdnadshavare

till dina barn ska alltid känna dig välkommen

att kontakta oss i skolan.

Organisation

Stålhamraskolan är en liten F–6 skola

med stabil och välutbildad personal. Det

finns två åldersblandade finska modersmålsklasser

och två särskoleklasser. Vi

erbjuder skolbarnomsorg för de barn

som så behöver till och med åk 3.

Elev- och föräldrainflytande

Att eleverna har inflytande i klassrumssituationen

är viktigt bl a genom

planeringsmöten och klassråd. Vi har ett

väl fungerande elevråd, där två representanter

från varje klass deltar. Skolan har

lokal styrelse med föräldramajoritet.

Fritidshem/fritidsklubb

Ålder: 6–9 år

Öppettider: 06.30–18.30

Kontakt: Avd Fyrklövern 08-550 23214,

Kontaktuppgifter

Rektor: Agneta Larsson

Avd Kryddan 08-550 21830

Besöksadress: Skogvaktarvägen 30

Postadress: 151 47 Södertälje

Telefon: 08-550 218 22

Fax: 08-550 218 20

E-post: agneta.larsson@sodertalje.se

Hemsida: www.stalhamraskolan.sodertalje.se

16. Vallaskolan

(Enhörna)

Vision

Vallaskolan är en skola där kunskapen

är i centrum. På Vallaskolan har alla

möjlighet att utvecklas och delta i den

lärandeprocess som kännetecknas av

stor kompetens och lyhördhet.

Vallaskolan kännetecknas också

av en god arbetsmiljö, där alla

känner trygghet och arbetsglädje. På

Vallaskolan känner alla sig välkomna.

När du går runt på Vallaskolan får

du ett trevligt bemötande som bygger på

delaktighet i verksamheten och respekt

för varandra.

Såväl personal som elever känner

glädje och stolthet över skolans verksamhet

och dess måluppfyllelse.

Så arbetar vi

Vi har en profil mot miljö och hälsa.

Med hälsa menar vi hela mäniskan såväl

psykisk som fysisk hälsa.

Vi utnyttjar vår unika närmiljö både

för utflykter, lek och undervisning.

Vi arbetar med eleven i centrum. Det

innebär att alla elever blir sedda och får

ett ökat ansvar med stigande ålder.

Vi arbetar med Friends som ett medel

för att motarbeta kränkande behandlig.

Vi har ett antal temaveckor varje år

som innebär att elever och vuxna får

möjligheter att arbeta tillsammans med

varandra i konstellationer som man

normalt inte arbetar i. Innehållet på

temaveckorna varierar. De kan innehålla

allt från din egen hälsa till den yttre

miljön.

Vi har olika typer av rörelse

dagligen.

Vi går promenader, har röris eller

liknande. Vi har utökad timplan i ämnet

Idrott och hälsa. Det innebär att alla har

minst 60 min av det ämnet i veckan.

Vi arbetar mot Grön flagg som är en

certifiering för skolor med ett bra hälsooch

miljöarbete.

Vi har både erfaren och ny personal i

bra mix.

Organisation

Vi är en F–6 skola med fritidshem för

åk F–3 och fritidsklubb för de äldre

eleverna.

Vi är organiserade i arbetslag och

arbetar med processgrupper.

Elev- och föräldrainflytande

Vi har Klassråd, elevråd och lokal styrelse

med föräldrarmajoritet.

Vi värnar om den täta kontakten med

våra föräldrar. Vi tar omedelbart kontakt

med föräldrar när vi ser att ett barn har

det tungt.

Vi har veckobrev och liknande

information till föräldrarna från skolan

så att ni kan följa med på vad som sker

i skolan.

Kontaktuppgifter

Rektor: Anders Ydebrink

Besöksadress: Sandviksvägen 60

Postadress: 151 89 Södertälje

Telefon: 08-550 238 22

E-post: anders.ydebrink@sodertalje.se

Hemsida: www.vallaskolan.sodertalje.se

22

Val av grundskola 2007/2008


17. Wasaskolan,

Wasa International

School

Vision

Vi lär oss lära för framtiden!

Vi arbetar mot en ombyggd skola

som skall präglas av utveckling, där

profilen Idrott och Hälsa tillsammans

med inriktningen Wasa International

School kommer att finnas.

Vår skola skall prioritera

språkutveckling, se mångfalden som en

tillgång och ha positiva förväntningar

på eleverna. En skola med en stabil

värdegrund där alla trivs.

Så arbetar vi

Skolan samarbetar idag med Södertälje

Sportklubb med ishockey, Assyriska FF

när det gäller fotboll. Vi har även andra

idrottsinriktningar som innebandy och

dans.

En större satsning på tjejer kommer

ske till höststarten -07.

Tillsammans med flickorna på skolan

vill vi utveckla "elevens val" och göra

skolan ännu attaktivare för flickor.

Den internationella prägeln märks

tydligast genom WIS (Wasa International

School) där undervisningen sker på engelska

av engelskspråkiga lärare med inriktning

mot en internationaliserad omvärld.

Skolans gemensamma värdegrund

och prioritering av språkutvecklingen

utgör grunden för vårt arbete.

För de elever som behöver extra stöd

bygger vi nu upp "Hjärnkontoret", där

vi arbetar för att möta deras behov. På

skolan finns även mediatek/bibliotek och

cafeteria.

Vi arbetar för en trygg miljö med ett

hälsotänkande.

Organisation

På Wasaskolan har vi drygt 400 elever

med elever från åk 6–9 (i WIS från åk

4–9). Lärare och elever är indelade i fyra

arbetslag varav WIs utgör ett eget. Det

finns även ett arbetslag för de lärare som

arbetar med elevstöd. Det finns även en

förberedelseklass. Vi arbetar för att hålla

ned antalet elever i klasserna till ca 20

elever och i vissa ämnen är undervisningsgrupperna

mindre.

Elev- och föräldrainflytande

Wasaskolan har en lokal styrelse

med föräldramajoritet. Föräldrarna

informeras om skolans verksamhet via

månadsbladet "Wasanytt", samt genom

föräldramöten och utvecklingssamtal.

Elevrådet samt en elevrådstyrelse med

representant i den lokala styrelsen ger

eleverna möjlighet att framföra synpunkter

och påverka sin skolsituation.

Kontaktuppgifter

Rektor: Håkan Malmrot

Besöksadress: Prosten Linders Väg 2

Postadress: 151 61 Södertälje

Telefon: 08-550 218 02

Fax: 08-550 218 14

E-post: hakan.malmrot@sodertalje.se

Hemsida: www.wasaskolan.sodertalje.se

Val av grundskola 2007/2008 23


Friskolor

Våra friskolor

Var finns friskolorna

Se kartor på sid 12–13

1. Gnesta Waldorf

2. Järna friskola (Järna)

3. Kringlaskolan

4. Mariaskolan (Järna)

5. Nyckelskolan

6. Solviksskolan (Järna)

7. Södertälje friskola

8. Uussaarska skolan

9. Örjanskolan (Järna)

20. Gnesta Waldorf

Åk: F–9

Profil: Waldorfpedagogik

Område: Järna

Kontaktperson: Ulla Lincoln

Tel/Fax: 08-551 504 58/ 08-551 504 58

E-post: info@gnestawaldorfskolan.se

Postadress: c/o Ulla Lincoln, Vallmostig.11,

153 31 Järna

21. Järna friskola

Vision

Järna friskola är en skola där alla känner

alla och ingen är anonym.En öppen, kreativ skolmiljö.

En skola där pedagoger för de olika

åldrarna låter sig inspireras av varandras

arbetssätt.

Så arbetar vi

Maria Montessoris tankar om barns

utveckling och lärande är grunden för

vårt arbete.

• Vi arbetar även med utomhusdidaktik.

• Vi vill ha en röd tråd i undervisningen

från förskoleklass till åk 9.

• Vi arbetar i åldersblandade grupper

där eleven får arbeta i sin egen takt.

• Vi vill möta varje elev där den befinner

sig.

• Vi vill att våra elever lämnar vår

skola med ett gott självförtroende,

goda kunskaper och viljan att lära

mer.

Elev- och föräldrainflytande

Eleverna får, med stigande ålder, allt

större inflytande och ansvar för sina

egna studier.
Alla klasser har klassråd och skolan

har elevråd.

Skolan har en aktiv föräldraförening.

I skolrådet finns representanter från

elever, föräldrar, lärare och ledning.

Organisation

Järna friskola ligger mitt i samhället

• Skolan har c:a 240 elever, från förskoleklass

till åk 9.

• Personalen arbetar i arbetslag, F–2;

3–6; 7–9.

Kontaktuppgifter

Rektor: Karin Göransson

Besöksadress: Ljungstigen 2, 15336 Järna

Telefon: 08-55170329

Fax: 08-55170321

E-post: info@jarnafriskola.se

Hemsida: www.jarnafriskola.se

22. Kringlaskolan

Vision

Eleverna ska komma till Kringlaskolan

och känna glädje, trygghet och uppleva

en god miljö för utveckling och lärande.

Skolans anda ska präglas av respekt,

samarbete, ansvar och hänsynstagande.

Så arbetar vi

Natur – innebär att vi har praktisk

naturkunskap utomhus och vi värnar det

svenska kulturarvet genom att prova på

friluftsliv, göra bondgårdsbesök mm.

Idrott – förutom vanliga idrottslektioner

är vår målsättning att erbjuda

exempelvis dans och ridning i förhoppning

att väcka ett intresse för en aktiv

fritid.

Hälsa – då fysisk och mental hälsa

går hand i hand arbetar vi mycket med

social och emotionell träning. Här syns

alla barn och får göra sig hörda.

Pilen – vår personal utbildas i Pilen,

en metod som används i läs och skrivinlärning.

Eleverna kan själva påverka

sin inlärning genom val av innehåll och

arbetssätt.

Personalen på Kringlaskolan handleds

i Human Dynamics, dr Sandra Seagals

forskning kring människans personlighet

och olika sätt att lära.

Vi arbetar med tydliga mål vad det

gäller kunskap och social kompetens.

Elev- och föräldrainflytande

Klassrådet och elevrådet utvecklar

elevernas förmåga att arbeta i demokratiska

former. Genom ett demokratiskt

förhållningssätt påverkar eleverna, efter

förmåga, sin vardag.

Organisation

Vi är en friskola belägen mitt i Södertälje

för våra yngre elever (F–5) och i

Västergård för våra elever i klass 6–9.

Fritidsverksamheten bedrivs i våra

lokaler på Nyköpingsvägen mellan 6.30

och 17.30.

Kringlaskolan är politiskt och religiöst

obunden.

Kontaktuppgifter

Skolchef: Marie Alfaro

Rektor: Sirkka Persson

Telefon/Fax: 08-550 171 51 / 550 171 55

E-post: kringlaskolan@telia.com

Hemsida: www.kringlaskolan.se

Besöksadress: Nyköpingsv 22

24

Val av grundskola 2007/2008


23. Mariaskolan

Så arbetar vi

Mariaskolan är den minsta av Järnas

tre waldorfskolor med klasserna F–9.

Förskoleklassen är en integrerad del av

Waldorf-förskolan Maria Nyckelpiga.

Mariaskolan arbetar enligt waldorffederationens

läroplan för waldorfskolor(godkänd

av skolverket). Detta

innebär att barnen kunskapsmässigt står

på samma nivå som grundskolans elever

efter nionde klass. Därutöver arbetar

man i en waldorf-skola med hantverk,

rörelse och musik. Viktigt är att se till

barnens individualitet och låta dem

utvecklas i sin egen takt.

Genom ett genomgripande motoriskt

övande kan man på ett tidigt stadium

avhjälpa vissa inlärningssvårigheter.

Trygghet ger också klassläraren, som

följer klassen under flera år, kanske

rentav upp i sjuan eller åttan.

Tidig språkundervisning är också

utmärkande för waldorf-pedagogiken.

Eleverna har vanligen två främmande

språk redan i första klass. Observera att

undervisningen i det skedet är mycket

lekfull: sånger, lekar, verser.

Efter nionde klass på Mariaskolan,

har eleverna möjlighet att söka till gymnasiet.

Antingen söker man sig då till ett

”vanligt” gymnasium eller till något av

Järnas tre waldorf-gymnasier.

Organisation

Då vår skola är liten, betyder detta att

alla lärare och elever känner varandra

väl. Föräldrarna är en viktig del av

skolan, i de flesta klasser kan föräldrarna

hälsa på och vara med under någon

lektion om de så önskar. Föräldramöten

och olika fester, gemensamma för barn

och föräldrar, ordnas flera gånger per

termin. Som förälder i en waldorf-skola

kan man få en mängd nya vänner med

ett gemensamt intresse – barnen!

Undervisningen är naturligtvis

kostnadsfri, men de flesta föräldrar vill

vara medlemmar i föreningen Maria

Magdalena, som driver skolan. Medlemsavgiften

är 100:- /år.

Välkommen till Mariaskolan, vi gör

vårt yttersta för att valet av vår skola

alltid skall vara ett gott val.

Det går bra att skicka en skriftlig intresseanmälan

med barnets personuppgifter

samt önskemål om klass direkt till skolan.

Kontaktuppgifter

Kontaktperson: Ulla Lincoln

Postadress: Mariaskolan Intagningsgruppen

att. Harriet Alborg, Hjulåkersvägen 1,

153 32 Järna

E-post: mariaskolan.jarna@telia.com

Hemsida:

www.waldorf.se/skolor/mariaskolan

24. Nyckelskolan

Vision...

En skola i Montessoris anda:

• en skola utan klassrum och fast schema

• en skola där varje elev gör sin egen

individuella arbetsplan

• en skola där eleven arbetar i sin egen

takt och på sin egen nivå

• en skola där lärarens uppgift är att

handleda

• en skola där grunden i pedagogiken

är att vuxna hjälper eleven att hjälpa

sig själv.

Lärarens uppgift blir:

• att vara handledare och göra skolmiljön

så inspirerande som möjligt

• att stärka den enskilda eleven, hjälpa

eleven hitta sin självkänsla och sitt

egenvärde

• att finna varje inlärningsstil. Med

den kunskapen som grund planeras

skol och hemarbetet tillsammans med

eleven.

• att hjälpa varje elev att känna ansvar

för sitt skolarbete, att hitta struktur

i lärandet och att analysera lyckade

och mindre lyckade resultat

Så arbetar vi...

I Nyckelskolan ska eleverna möta en

miljö som inspirerar till kreativitet,

samhörighet, delaktighet och ansvarstagande.

Det är viktigt att eleverna ges

möjlighet att finna sina egna vägar till

kunskap. Begynnelsen till detta ligger i

Ecco Homo – se Människan.

Elev- och föräldrainflytande

Elevrådet består av två elever från varje

åldersgrupp F–9 de träffas varannan

vecka. En gång i månaden möts vårt

matråd och kock (en representant från

varje åldersgrupp F–9) Föräldrarepresentant

från F–9 träffas med skolans ledning

tre gånger / termin. Varje termin inleds

med att elev, förälder, lärare tillsammans

gör en individuell utvecklingsplan.

Organisation

Elever och lärare bildar tillsammans

två arbetslag. Skolan är indelad i natur

– kultur och språk. En dag i veckan

ägnar vi åt samhälls –och naturstudier

utanför skolan.

Kontaktuppgifter

Chef: Britt Sjöberg

Tel: 08-550 128 79

Tel/Fax: 08-550 117 34 /08-550 643 85

Besöksadress: Ekensbergsgatan 34

Postadress: Nyckelskolan, 152 41 Södertälje

E-post: nyckelskolan@knippan.se

Webbplats: www.knippan.se

25. Solviksskolan

Profil: Waldorfpedagogik

Åk: F–12

Område: Järna

Kontaktuppgifter

Kontaktperson: Marie Collinder

Telefon: 08-551 503 15, 08-551 503 16

Besöksadress: Solviksskolan, Solvik

Postadress: 153 91 Järna

26. Södertälje friskola

Vision

Södertälje Friskolas elever skall vara

förebilder som genom sina goda kunskaper

och positivism kan inspirera

sina medmänniskor och aktivt påverka

framtiden.

Så här arbetar vi

Vi bygger vår verksamhet på respekt, samverkan

samt förälderns och elevens rätt.

I vår skola är det viktigt att varje individ

känner att det den gör betyder något, är

meningsfullt och lustfyllt. Därför arbetar forts »

Val av grundskola 2007/2008 25


Friskolor

vi för att skapa en verksamhet där nyfikenhet,

valsituationer och kritiskt tänkande är

en naturlig del i en utvecklingsprocess.

Profil

I takt med samhällets ökade internationalisering

har Södertälje Friskola valt

att inrikta sig på språkutveckling och

språklig förståelse. Våra elever läser mer

svenska och engelska än vad skolverkets

läroplan föreskriver. Våra elever börjar

med engelska vid sex års ålder.

Elev- och föräldrainflytande

Klassrådet utser två representanter som

deltar under elevrådsmöten. Det hålls

4–5 protokollförda möten varje termin

med rektor och biträdande rektor. Eleven

ges även tillfälle till medinflytande

genom att föra egen loggbok/kontakt

bok där de individuellt eller tillsammans

med en lärare planerar sin vecka. Föräldrar

ges tillfälle till inflytande genom

samrådsgruppen. Där diskuteras olika

frågor tillsammans med personal och

skolledning.

Organisation

Vår skolverksamhet är uppdelad på tre

arbetsenheter, Södertälje Friskola är en

F–9 skola. Vi bedriver även skolbarnomsorg

för 6–9 åringar.

är att skapa livschanser för varje enskild

individ utifrån förutsättningar, intresse

och behov. Varje elev har en individuell

handlingsplan, som ligger till grund för

ämnesinnehåll och grupperingar. På detta

vis erbjuds eleverna ökad delaktighet i

sitt eget lärande genom det att de själva

är med om att forma sin skolgång. Vårt

läsår börjar med ett träningsläger, där

varje elev ges möjlighet att finna sina

styrkor och svagheter, sin lärstil och

sina ämneskonkreta mål och behov.

Under träningslägret arbetar vi också

med stärka eleverna i deras roller som

förebilder och kulturbärare för vår skola.

Läsåret rullar sedan i projektperioder och

ämnesveckor. Under projektperioderna

arbetar eleverna med ett större ämnesövergripande

projekt, där varje elev väljer

en del att fördjupa sig i. Kreativiteten

och mångfalden är stor och det estetiska

inslaget är ständigt närvarande.

Elev- och föräldrainflytande

Genom sina individuella handlingsplaner

planerar och påverkar eleverna själva

stora delar av sina skolveckor. Inom våra

projektperioder väljer eleverna egna fördjupningar

och de äldre eleverna deltar

även i vissa delar av schemaläggningen.

Vi arbetar med ett aktivt elevråd och ett

drivande föräldraråd.

28. Örjanskolan

Åk: 1–9

Inriktning: Waldorfpedagogik

Område: Järna

Kontaktuppgifter

Kontaktperson: Jan-Erik Lauren

Telefon: 08-551 700 80, 08-551 500 51

Besöksadress: Nibble

Postadress: 153 91 Järna

Webb: www.orjanskolan.se

Kontaktuppgifter

Rektor: Bibbi von Scheele

Besöksadress: Nyköpingsvägen 54

Telefon: 08-554 224 90

Fax: 08-554 224 94

E-post: expedition@sodertaljefriskola.se

Hemsida: www.sodertaljefriskola.se

27. Uussaarska skolan

Vision

På Uussaarska vill vi erbjuda individen

ett brett perspektiv på kunskap genom

olika sätt att lära. Individen ska i egenskap

av elev även ges möjlighet att växa

och utvecklas.

Så arbetar vi

Våra kännetecken är olikhet, tydlighet

och personlig utveckling. I vår verksamhet

står individen i centrum. Vår strävan

Organisation

Uussaarska är en del av Vittra utbildning

som i dagsläget driver 26 skolor runt om

i landet.

Vår modell och arbetet med den

individuella utvecklingsplanen grundar

sig i vår idé om att bidra till att våra

elever får ökade livschanser. Genom vårt

arbetssätt och den kultur eleven skapar

tillsammans med sina studiekamrater

och pedagoger på skolan bygger vi en

samhällsskola.

En skola som är en förebild för hur

vi vill ”ha det” i arbetslivet och i samhället

i dess helhet.

En F–9-skola.

Kontaktuppgifter...

Skolchef: Tommy Hamrén

Besöksadress: Gärtunavägen 4,

Postadress: 152 57 Södertälje

Telefon/Fax: 08-554 223 40/ 08-554 223 49

E-post: info.uussaarska@vittra.se

Hemsida: www.vittra.se

26

Val av grundskola 2007/2008


Utbildningskontoret

Annabella Kraft, utbildningschef

Tel 08-550 219 99

E-post: annabella.kraft@sodertalje.se

Eva Lindkvist, verksamhetschef grundskola

Tel:08-550 215 76

E-post: lindkvist.eva@sodertalje.se

Anita Elenius, verksamhetschef grundskola

Tel: 08-550 220 09

E-post: anita.elenius@sodertalje.se

Carl-Gustav Sidenqvist, chef för Kvalitet och Inspektion

Tel: 08- 550 216 00

E-post: carl-gustav.sidenqvist@sodertalje.se

www.sodertalje.se/barnutbildning

Katalogen producerad av Utbildningkontoret Södertälje kommun | Grafisk prod Ryter Kommunikationsbyrå | Skolfoto Wendela Hebbegymnasiets åk 3 elever i Bild&Form – mentor Fahr Fahri | Upplaga 1 500 ex | Tryck Bok & Tryck, Bollnäs 2006.

More magazines by this user
Similar magazines