Att välja grundskola i Södertälje - Södertälje kommun

sodertalje.se

Att välja grundskola i Södertälje - Södertälje kommun

Allmän information

« forts

ten upphör vid utgången av de kalenderår

då eleven fyller 16 år eller tidigare

om eleven uppnått kursplanemålen för

åk 9. Möjligheter till tidigare respektive

uppskjuten skolstart finns.

Skolportalen

Skolportalen är ett projekt och utgör

en gemensam plattform för kommunikation,

administration och pedagogisk

utveckling. Portalen ska underlätta det

administrativa arbetet för all personal

inom skolan. Syftet är att skapa förutsättningar

för ett effektivt informationsflöde,

större delaktighet och demokrati

samt pedagogisk utveckling och inflytande

för personal i utbildningsområdet,

elever och föräldrar/målsmän genom

skolportalen.

Kontaktperson: Annica Löfling

Tel: 08-550 213 80

E-post: annica.lofling@sodertalje.se

Webb: www.sodertalje.se/skolportalen

Skolskjutsar

Elever som har lång eller trafikfarlig väg

till sin skola kan erbjudas fri skolskjuts i

första hand med allmänna färdmedel. En

elev kan få fri skolskjuts om promenadvägen

till basplaceringsskolan är mer än:

• 3 km för elever i förskoleklass

• 3 km för elever i skolår 1–3

• 4 km för elever i skolår 4–6

• 5 km för elever i skolår 7–9

elever i särskolan bedöms individuellt

Rätten till fri skolskjuts utgår från

elevens basplaceringsskola. Om eleven

väljer en annan skola och skolskjutsreglerna

även uppfylls till den valda skolan

har man rätt till fri skolskjuts.

De fristående skolorna beslutar

själva om fri skolskjuts för sina elever.

Resa till och från fritidshem omfattas

inte av fria skolskjutsar. Elev i behov av

särskilt stöd kan efter särskild ansökan

få fri skjuts till och från fritidshem.

Mer information om skolskjutsar kan

du få av din rektor eller kommunens skolskjutsansvarige:

Lars-Göran Torége,

tel: 08-550 217 77.

Skolverket

Skolverket har riksdagens uppdrag att

beskriva tillståndet och följa utvecklingen

i skolan. Verket arbetar med

reguljär tillsyn då man granskar en

skola eller en kommuns skolor för att

kontrollera att man följer de regler och

mål som finns. Skolverket kan också

göra särskilda inspektioner om man får

information om att någon skola inte

följer reglerna.

Svenska som andra språk

För elever som har ett annat modersmål

än svenska anordnas undervisning i

svenska som andraspråk. Ämnet är

likvärdigt med svenskämnet och har en

egen kursplan.

Särskola

Utbildningen i särskolan syftar till att

ge barn och ungdomar med utvecklingsstörning

en utbildning som, så

långt det är möjligt motsvarar den som

ges i grundskolan. Den obligatoriska

särskolan består av grundsärskola och

träningsskola. Grundsärskolan är anpassad

för barn med en lindrig utvecklingsstörning.

Träningsskolans undervisning

sker i nivågrupperade klasser som är

anpassade för barn med måttlig eller

grav utvecklingsstörning. Skolplikten i

särskolan är 9 år med möjlighet till ett

frivilligt 10: e år.

Särskoleklasser finns på Blombackaskolan,

Bårstaskolan, Fornbackaskolan,

Rosenborgskolan, Stålhamraskolan,

Foucaultgymnasiets enheter Södra och

Tälje.

För mer information, ring: 08- 550 264

45 eller se www.sodertalje.se

Tillsyn för skolungdom över 12 år

Elever som går i särskolan har enligt

LSS (lagen om stöd och service för vissa

funktionshindrade) rätt till fortsatt fritidsverksamhet

under hela sin skoltid. För

mer information, ring 08-550 222 71.

Timplan

I timplanen finns föreskrifter om antalet

timmar för de olika ämnen och ämnesgrupper

som eleven är garanterad under

sin grundskole- respektive gymnasietid.

Tom Tits Experiment

Tom Tits Experiment är Sveriges största

science center. Flera skolor samarbetar

med Tom Tits Experiment för att initiera

utvecklingsprojekt som finansieras av

Skolverket. Mer information får du av

Tom Tits Experiment, www.tomtit.se

Tvåspråkiga klasser

Tvåspråkiga klasser med finska som

modersmål finns på Stålhamraskolan i

Saltskog för elever i åk 1–6. Dessa klasser

är till för hela Södertälje kommun

och undervisningen bedrivs i åldersblandad

form. En lärare i svenska som

andraspråk och en finsk specialpedagog

är knuten till arbetslaget. Målet för de

finska klasserna är aktiv tvåspråkighet

efter åk 6 så att eleverna ska ha en god

grund för fortsatta studier i sin hemskola

inför åk 7–9. Personalen har en

gemensam syn på eleverna utifrån deras

identitet som svensk-finska barn.

Mer information får du genom Stålhamraskolan

tel 08-550 218 22

Undervisningstid

Undervisningstid är det arbete som planeras

av lärare och elever tillsammans

och som elever genomför under lärares

ledning. Med begreppet undervisning

avses också exempelvis arbete i grupp

eller enskilt arbete.

Utbildningsplanen

Södertälje har en utbildningsplan som är

ett måldokument för all utbildningsverksamhet

i kommunen och som revideras

årligen.

Åldersblandade grupper

Med åldersblandade grupper menas

när barn som är födda olika kalenderår

går i samma klass eller grupp. Vissa

skolor har av pedagogiska skäl valt att

organisera undervisningsgrupperna på

detta sätt.

10

Val av grundskola 2007/2008

More magazines by this user
Similar magazines